Suvestinė redakcija nuo 2017-01-11

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 135-5502, i. k. 107301MISAK00D1-672

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL APVALIOSIOS MEDIENOS APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2007 m. gruodžio 12 d. Nr. D1-672

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161) 9 straipsnio 8 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353), 6.43 punktu,

1. Tvirtinu Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymą Nr. D1-474 „Dėl apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 118-4291).

3. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2008 m. sausio 1 d.

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS APLINKOS MINISTRĄ                          ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2007 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-672

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. D1-29 redakcija)

 

APVALIOSIOS MEDIENOS APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato apvaliosios medienos priėmimą, perdavimą, perklasifikavimą, judėjimo fiksavimą apskaitoje ir yra privalomas valstybės įmonėms miškų urėdijoms (toliau – miškų urėdijos), kitiems valstybinių miškų valdytojams (patikėtiniams), gaminantiems ir parduodantiems medieną. Tvarkos aprašu gali vadovautis ir kiti asmenys, gaminantys ir parduodantys medieną.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

2.1. medienos priėmimas – medienos matavimas, tūrio nustatymas, klasifikavimas pagal medžių rūšis, sortimentus, ženklinimas ir reikiamų duomenų įrašymas medienos priėmimo dokumentuose;

2.2. pardavėjo medienos sandėlis – vieta, kurioje kraunama ir laikoma iš kirtaviečių ištraukta parduoti ar pardavėjo reikmėms skirta mediena;

2.3. pirkėjo medienos sandėlis – vieta, kurioje pirkėjas laiko medieną;

2.4. kirtavietė – pagal nustatytus reikalavimus iškirstas miško plotas;

2.5. medienos sandėlyje laikoma mediena – priimta mediena, laikoma pardavėjo arba pirkėjo medienos sandėlyje;

2.6. kirtavietėje laikoma mediena – priimta mediena, laikoma kirtavietėje;

2.7. parduota mediena – mediena, kurios pardavimo dokumentus pardavėjas yra pateikęs pirkėjui;

2.8. medienos ruošos rangovas – fizinis arba juridinis asmuo, savo rizika kitam fiziniam arba juridiniam asmeniui teikiantis medienos ruošos paslaugą;

2.9. medienos perdavimo aktas – dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad pardavėjas pagamintą medieną perdavė pirkėjui;

2.10. apvaliosios medienos matavimo aktas – (toliau – medienos matavimo aktas) dokumentas, kuriame įforminami nepriklausomų medienos matuotojų atlikto apvaliosios medienos siuntos matavimo, tūrio nustatymo, klasifikavimo rezultatai.

3. Kitos sąvokos Tvarkos apraše suprantamos kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos miškų įstatyme, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse, Prekybos apvaliąja mediena taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. D1-327 „Dėl prekybos mediena taisyklių patvirtinimo“, Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 358 „Dėl apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklės), Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 631 „Dėl apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Medienos matavimo ir tūrio nustatymo taisyklės), Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. D1-823 „Dėl apvaliosios medienos gabenimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. D1-313 „Dėl apvaliosios medienos, pagamintos privačiuose miškuose, gabenimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios“, Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. VA-36 „Dėl važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

APVALIOSIOS MEDIENOS PRIĖMIMAS

 

4. Medienos priėmimą vykdo miškų urėdijos darbuotojai, kurių sąrašą tvirtina miškų urėdijos miškų urėdas įsakymu arba nepriklausomi medienos matuotojai.

5. Mediena matuojama ir jos tūris nustatomas vadovaujantis Medienos matavimo ir tūrio nustatymo taisyklėmis.

6. Mediena klasifikuojama ir ženklinama vadovaujantis Medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklėmis, įregistruotais standartais, sutartyse tarp pirkėjo ir pardavėjo nurodytomis sąlygomis, jeigu mediena nebus parduodama kitiems fiziniams arba juridiniams asmenims, nedalyvavusiems susitarime.

7. Ataskaitinio mėnesio metu pagaminta mediena turi būti priimta.

8. Mediena priimama pardavėjo medienos sandėliuose, kraunant ir pakrovus į transporto priemones arba pirkėjo medienos sandėliuose, kur medienos klasifikavimą ir matavimą atlieka nepriklausomi medienos matuotojai. Mediena, matuojama vienetiniu metodu, gali būti priimama ir kirtavietėse. Priėmimo vieta nustatoma nurodant kirtavietę, pardavėjo ar pirkėjo medienos sandėlį.

9. Medienos priėmimas:

9.1. mediena, kuri neklasifikuojama pagal kokybės ir stambumo klases, – matuojama grupiniu arba fotogrametriniu matavimo metodais, gali būti priimama pardavėjo medienos sandėlyje, kraunant ir pakrovus į transporto priemones arba pirkėjo medienos sandėlyje, kur medienos klasifikavimą ir matavimą atlieka nepriklausomi medienos matuotojai;

9.2. mediena, kuri klasifikuojama pagal kokybės ir stambumo klases, – matuojama vienetiniu arba fotogrametiniu matavimo metodais, gali būti priimama kirtavietėje, pardavėjo medienos sandėlyje, kraunant ir pakrovus į transporto priemones arba pirkėjo medienos sandėlyje, kur medienos klasifikavimą ir matavimą atlieka nepriklausomi medienos matuotojai.

10. Miškų urėdijų transporto priemonėms, vežančioms grupiniu metodu matuojamus sortimentus, jų tūriui apskaičiuoti gali būti nustatomi atstumai tarp rungų, kurie patvirtinami miškų urėdijos miškų urėdo įsakymais. Šiuo atveju apskaičiuojant gabenamų sortimentų tūrį, nematuojamas sukrautų į transporto priemones rietuvių plotis.

11.  Pardavėjo medienos sandėlyje priimama:

11.1. vienetiniu ir fotogrametriniu matavimo metodais matuojama mediena, kuri klasifikuojama pagal kokybės ir stambumo klases, medienos priėmimo dokumentuose apskaitoma pagal medžių rūšis, sortimentus, skaičių vienetais ir tūrį kubiniais metrais;

11.2. grupiniu ir fotogrametriniu matavimo metodais matuojama mediena (išskyrus malkas), kuri neklasifikuojama pagal kokybės ir stambumo klases, medienos priėmimo dokumentuose apskaitoma pagal medžių rūšis arba jų grupes ir tūrį kubiniais metrais;

11.3. malkos apskaitomos pagal kaitrumo grupes (esant poreikiui pagal medžių rūšis) ir tūrį kubiniais metrais.

12. Vežant pirkėjui medieną, kurią priims nepriklausomi medienos matuotojai, išrašomi medienos gabenimo važtaraščiai (toliau – važtaraštis) arba medienos perdavimo aktai, kuriuose medienos kiekis nurodomas erdmetriais. Sortimentams, matuojamiems vienetiniu metodu, papildomai nurodomas rąstų ilgis ir skaičius; matuojamiems grupiniu ar fotogrametriniu matavimo metodu nurodomas sortimentų ilgis ir vienetų skaičius.

13. Medienos priėmimo apskaitos dokumentai yra:

13.1. apvaliosios medienos priėmimo kortelė (toliau – priėmimo kortelė). Priėmimo kortelė pildoma dviem egzemplioriais, kurios pirmasis egzempliorius, pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui, su Apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos registru pristatomas į miškų urėdiją, o antrasis lieka girininkijoje arba kitame struktūriniame padalinyje.

Priėmimo kortelė gali būti pildoma kiekvienam medienos priėmimui atskirai arba viena priėmimo kortelė pildoma visą mėnesį.

Priėmimo kortelėje privalomi rekvizitai: miškų urėdijos pavadinimas, įmonės kodas, girininkijos pavadinimas, kvartalo ir sklypo numeris, kirtimų rūšis, medienos ruošėjo pavadinimas, leidimo miškui kirsti Nr., data, kurio laikotarpio mediena priimama, sortimento pavadinimas, medžių rūšis, sortimentų ilgis, skaičius ir tūris kubiniais metrais, važtaraščių numeriai ir vienetai, apvaliosios medienos taškavimo lapų numeriai ir vienetai, medieną priėmusio ir perdavusio asmens pareigos, parašas, vardas, pavardė, priėmimo kortelės sudarymo data.

Priėmimo kortelė, priimant medieną kirtavietėje arba pardavėjo medienos sandėlyje, užpildoma iki medieną pakraunant į transporto priemones, išskyrus atvejus, kai mediena priimama kraunant ar pakrovus į transporto priemones ir kai mediena priimama pirkėjo medienos sandėlyje, kur medienos klasifikavimą ir matavimą atlieka nepriklausomi medienos matuotojai;

13.2. medienos matavimo aktas. Medienos matavimo aktą sudaro nepriklausomi medienos matuotojai atskirai siuntai ir pateikia pardavėjui ir pirkėjui elektroninėmis ryšio priemonėmis (faksu, elektroniniu paštu) ne vėliau kaip kitą darbo dieną po medienos pristatymo. Medienos matavimo akto originalą nepriklausomi medienos matuotojai pardavėjui išsiunčia ne vėliau kaip per tris darbo dienas po medienos pristatymo į matavimo vietą, bet ne vėliau kaip iki ataskaitinio mėnesio pabaigos.

Medienos matavimo akte privalomi rekvizitai: pardavėjo pavadinimas, adresas, įmonės kodas, važtaraštį arba medienos perdavimo aktą išrašiusio pardavėjo struktūrinio padalinio pavadinimas, važtaraščio arba medienos perdavimo akto numeris ir išrašymo data, sortimento pavadinimas, medžių rūšis, kokybės klasė, kai mediena klasifikuojama pagal kokybės klases, skersmuo, ilgis, tūris kubiniais metrais, rąstų skaičius vienetais, nepriklausomo medienos matuotojo kvalifikacijos atestato numeris, vardas, pavardė, parašas, medienos matavimo akto sudarymo data ir matavimo vieta.

14. Apvaliosios medienos taškavimo lapas (toliau – taškavimo lapas). Taškavimo lapas pildomas vienu egzemplioriumi, yra pagalbinis dokumentas prie medienos priėmimo ar gabenimo dokumentų. Atskiras taškavimo lapas gali būti nepildomas, jeigu mediena priimama kraunant ir pakrovus ją į transporto priemones, o reikalingi duomenys apie medieną pateikiami važtaraštyje arba medienos perdavimo akte. Taškavimo lape privalomi rekvizitai:

14.1. matuojant medieną vienetiniu matavimo metodu, miškų urėdijos pavadinimas, girininkijos pavadinimas, kvartalo ar pardavėjo medienos sandėlio numeris, medienos ruošėjas, sortimento santrumpa nurodant sortimento pavadinimą, medžių rūšį ir rąstų ilgį, rąstų skersmenis plongalyje be žievės, rąstų skaičius, tūris, matavusiojo pareigos, parašas ir sudarymo data;

14.2. matuojant medieną grupiniu matavimo metodu, – miškų urėdijos pavadinimas, girininkijos pavadinimas, kvartalo ar pardavėjo medienos sandėlio numeris, medienos ruošėjas, sortimento santrumpa nurodant sortimento pavadinimą, medžių rūšį (jei malkinė mediena – jų grupes) ir rąstų ilgį, matuojamų rietuvių skaičius, tūris (erdmetriais), tūris (kubiniais metrais), matavusiojo pareigos, parašas ir sudarymo data;

14.3. matuojant medieną fotogrametriniu matavimo metodu, – identifikacinis numeris, miškų urėdijos pavadinimas, girininkijos pavadinimas, medienos rietuvės nuotrauka, matavimo vieta (kvartalo ar pardavėjo medienos sandėlio numeris), matavimo data, laikas, medienos ruošėjas, medžių rūšys (jei malkinė mediena, jų grupės), sortimento pavadinimas, jų kiekis vienetais (pagal poreikį), ilgis, tūris (ktm), matavusiojo pareigos ir parašas.

 

III SKYRIUS

APVALIOSIOS MEDIENOS PERKLASIFIKAVIMAS

 

15. Medienos perklasifikavimas yra jos priskyrimas kitam sortimentui. Malkoms gali būti pakeičiama kaitrumo grupė.

16. Mediena gali būti perklasifikuojama:

16.1. pablogėjus medienos kokybei dėl ilgo laikymo;

16.2. dėl netikslumų atliekant pirminį sortimentų klasifikavimą:

16.2.1. nepastebėjus medienos ydų;

16.2.2. nepastebėjus gamybos broko;

16.3. dėl medienos priskyrimo kitam sortimentui pasikeitus rinkos sąlygoms;

16.4. priimant medieną pirkėjo medienos sandėlyje, kai nepriklausomi medienos matuotojai nustato kitos kokybės klasės sortimentus arba kitus sortimentus, kurie neįrašyti apvaliosios medienos ir (ar) miško kirtimo atliekų pirkimo–pardavimo sudarytose sutartyse.

17. Medieną, išskyrus plokščių medieną ir malkas, perklasifikuoja miškų urėdijos miškų urėdo įsakymu sudaryta komisija (toliau – komisija), išskyrus 21.1 papunktyje nurodytą atvejį. Komisija susideda iš trijų arba daugiau narių – miškų urėdijos darbuotojų, turinčių teisę priimti medieną. Miškų urėdijoje gali būti sudarytos kelios komisijos.

18. Plokščių medieną ir malkas gali perklasifikuoti miškų urėdijos darbuotojas, turintis teisę priimti medieną.

19. Miškų urėdijų padalinių vadovai apie būtinumą perklasifikuoti medieną privalo informuoti, išskyrus 21.1 papunktyje nurodytą atvejį, miškų urėdijų miškų urėdus arba jų įgaliotus asmenis.

20. Mediena perklasifikuojama pablogėjus medienos kokybei dėl ilgo laikymo, kai atsiranda papildomos medienos ydos:

20.1. nusispalvinimas;

20.2. puvinys;

20.3. plyšiai;

20.4. kirmgraužos;

20.5. mechaniniai ar kitokie pažeidimai.

21. Mediena gali būti perklasifikuojama dėl netikslumų pirminio sortimentų klasifikavimo metu, nepastebėjus gamybos broko ar medienos ydų:

21.1. per vieną darbo dieną vienas darbuotojas gali perklasifikuoti medieną, kai medienos priskyrimas kitam sortimentui sudaro iki 10 procentų pakrautos į transporto priemonę medienos tūrio. Konkretų procentą įsakymu nustato miškų urėdas. Kai mediena perklasifikuojama į vertingesnius sortimentus, perklasifikuojamos medienos tūris neribojamas;

21.2. kai perklasifikuotos medienos tūris viršija miškų urėdijos miškų urėdo įsakymu nustatytą procentą, neatitinkantys paskirties sortimentai kraunami į atskirą rietuvę. Apie tai padalinių vadovai informuoja miškų urėdijos miškų urėdus arba jo įgaliotus asmenis. Šiuo atveju medieną perklasifikuoja komisija. Medienos pardavimas kirtavietėje, pardavėjo medienos sandėlyje sustabdomas ir ją galima parduoti tik miškų urėdijos miškų urėdui arba jo įgaliotiems asmenims pasirašius apvaliosios medienos perklasifikavimo kortelę (toliau – perklasifikavimo kortelė).

22. Medienos perklasifikavimas ją priskiriant kitam sortimentui pasikeitus rinkos sąlygoms:

22.1. sortimento pavadinimas gali būti keičiamas, kai nepablogėja medienos kokybė, tačiau, atsižvelgiant į medienos ydas, defektus ir matmenis, ta pati mediena gali būti priskiriama kitam sortimentui;

22.2. 16.2 ir 16.3 papunkčiuose nurodytais atvejais pagaminta rugsėjo–vasario mėnesiais mediena gali būti perklasifikuojama ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo jos priėmimo; pagaminta kovo–rugsėjo mėnesiais – ne vėliau kaip per 1 mėnesį;

22.3. atsiradus 20 punkte nurodytų medienos ydų ir perklasifikuojant ją vėliau nei nustatyta 22.2 papunktyje, medienos perklasifikavimo priežastis nurodoma medienos kokybės pablogėjimas dėl ilgo laikymo.

23. Atlikus medienos perklasifikavimą, dviem egzemplioriais pildoma perklasifikavimo kortelė, kurią tvirtina miškų urėdijos miškų urėdas arba jo įgalioti asmenys. Perklasifikavimo kortelės tvirtinimo tvarką įsakymu nustato miškų urėdijos miškų urėdas. Perklasifikavimo kortelėje privalomi rekvizitai: miškų urėdijos pavadinimas, įmonės kodas, girininkijos pavadinimas, kvartalo arba sandėlio numeris, mediena iki perklasifikavimo nurodant sortimentą, ilgį (m), skersmenį (cm), rąstų skaičių (vnt.), tūrį (m³), perklasifikuota mediena nurodant sortimentą, ilgį (m), skersmenį (cm), rąstų skaičių (vnt.), tūrį (m³), medienos perklasifikavimo priežastis; medienos perklasifikavimą atlikusio asmens pareigos, parašas, vardas ir pavardė (komisijos asmenų pareigos, parašai, vardai ir pavardės), perklasifikavimo kortelės sudarymo data.

Medieną galima realizuoti tik patvirtinus perklasifikavimo rezultatus.

24. Perklasifikuojant medieną, būtina nurodyti 16 punkte nustatytas priežastis.

25. Sortimentų, matuojamų be žievės, tūris juos perklasifikuojant į sortimentus su žieve perskaičiuojamas taikant medienos tūrio lentelėse pateiktus žievės tūrio koregavimo koeficientus. Ta pati tvarka galioja perklasifikuojant sortimentus, matuojamus su žieve, į sortimentus be žievės.

26. Perklasifikuojant medieną ir siekiant tiksliau nustatyti jos kokybę, leidžiama nupjauti rąstų galus išlaikant minimalią užlaidą arba rąstus sutrumpinant per vieną ilgio gradaciją.

27. Jeigu perklasifikuodama medieną komisija nustato medienos tūrio trūkumą arba perteklių, papildomai surašomas aktas.

 

IV SKYRIUS

APVALIOSIOS MEDIENOS JUDĖJIMO FIKSAVIMAS APSKAITOJE

 

28. Medienos kiekis priimamas, perduodamas arba nurašomas pagal šiuos apskaitos dokumentus: priėmimo korteles, medienos matavimo aktus, medienos perdavimo aktus, perklasifikavimo korteles, važtaraščius, nurašymo aktus, perkėlimo į medžiagas važtaraščius, paskyras–aktus ir kitus dokumentus.

29. Mediena apskaitoma:

29.1. pagal priėmimo vietą – kirtavietėje, pardavėjo arba pirkėjo medienos sandėliuose;

29.2. pagal sortimentus, kurie grupuojami Medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklėse nustatyta tvarka;

29.3. pagal medžių rūšis arba jų grupes, kurių grupavimo tvarką nustato Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos;

29.4. malkos – pagal kaitrumo grupes Medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklėse nustatyta tvarka.

30. Vadovaujantis medienos apskaitos dokumentais, gamybiniai padaliniai medienos kiekio įtraukimą į apskaitą ir perdavimą (nurašymą) kiekvieną mėnesį susistemina Apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos registre (1 priedas).

31. Apskaitos dokumentai saugomi kartu su Apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos registrais. Vietoj pirminių apskaitos dokumentų gali būti pridedami šių dokumentų registrai, jei šie dokumentai saugomi atskirai nuo judėjimo ir apskaitos registrų.

32. Gamybinių padalinių Apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos registrų pagrindu buhalterinės apskaitos tarnyba kiekvieną mėnesį sudaro Suvestinį apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos registrą (2 priedas).

33. Apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos registras sudaromas vadovaujantis Apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos registro pildymo tvarkos aprašu (3 priedas).

34. Apvaliosios medienos inventorizacijos reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

 

V SKYRIUS

APVALIOSIOS MEDIENOS, SUNAUDOTOS MEDIENOS RUOŠOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS, APSKAITA

 

35. Mediena gali būti naudojama medienos ruošos technologinėms reikmėms (toliau – technologinėms reikmėms), vykdant medienos ruošos ir išvežimo darbus.

36. Apskaitoma technologinėms reikmėms mediena sunaudojama iškloti valksmoms, technologiniams koridoriams ir sunkiai pravažiuojamoms vietoms, esančioms tarp kirtavietės ir pardavėjo medienos sandėlio.

37. Technologinėms reikmėms pirmiausia turi būti naudojama nelikvidinė mediena (šakos, viršūnės, žabai). Kai nelikvidinės medienos nepakanka arba ji konkrečiomis sąlygomis netinka, naudojama malkinė mediena.

38. Sunaudotas technologinėms reikmėms likvidinės medienos kiekis apskaitomas priėmimo kortelėse. Apskaitoje ši mediena įskaitoma į biržėje iškirstos medienos tūrį.

39. Sunaudota technologinėms reikmėms mediena matuojama ir tūris nustatomas vadovaujantis Medienos matavimo ir tūrio nustatymo taisyklėmis.

40. Sprendimą dėl medienos naudojimo technologinėms reikmėms priima padalinio vadovas, kuris organizuoja medienos ruošos darbus.

41. Miškų urėdijos, apmokėdamos už atliktus medienos ruošos darbus pagal paskyras – aktus arba priimdamos medienos ruošos paslaugas iš rangovų pagal atliktų paslaugų priėmimo aktus, minėtuose dokumentuose nurodo sunaudotą technologinėms reikmėms medienos kiekį ir užrašo šios medienos pavadinimą „mediena technologinėms reikmėms“.

Kai pagal rangos sutartis valksmų, technologinių koridorių, sunkiai pravažiuojamų vietų išklojimas įtrauktas į sortimentų gamybos įkainius, priimant darbus iš rangovų, darbų priėmimo aktuose atskirai nurodomas sunaudotos technologinėms reikmėms medienos kiekis.

42. Jei vienoje biržėje technologinėms reikmėms medienos trūksta, ji gali būti atvežta iš kitos biržės. Šiuo atveju priėmimo kortelėje nurodoma, į kurią biržę mediena nuvežta.

43. Technologinėms reikmėms sunaudota mediena nurašoma atskiru aktu dviem egzemplioriais. Vienas akto egzempliorius lieka girininkijoje ar kitame struktūriniame padalinyje, kitas pristatomas su girininkijos ar kito struktūrinio padalinio mėnesine ataskaita miškų urėdijai. Aktus pasirašo miškų urėdijos miškų urėdas ar jo įgaliotas asmuo.

44. Miškų urėdijos miškų urėdas įsakymu paskiria asmenį, atsakingą už medienos naudojimo medienos ruošos technologinėms reikmėms panaudojimo tvarkos taikymą. Atsakingas asmuo pateiktose struktūrinių padalinių mėnesinėse ataskaitose analizuoja medienos panaudojimo technologinėms reikmėms tikslingumą.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

45. Visi ginčai, kilę dėl Tvarkos aprašo taikymo, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo

1 priedas

___________________________________________

(valstybės įmonės pavadinimas)

___________________________________________

(valstybės įmonės padalinio pavadinimas)

 

Apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos registras

 

20......... m. ________________________ mėn.

 

Eil. Nr.

Apvaliosios medienos sortimentai pagal medžių rūšis (ar jų grupes)

Matavimo vienetas

Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Kiekio priėmimas

Kiekio perdavimas arba nurašymas

Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

pagaminta

atvežta

gauta iš kitų padalinių

priimta nepriklausomų medienos matuotojų

gauta perrūšiavus

kitos pajamos

iš viso priimta

parduota

išvežta

perduota kitam padaliniui

perrūšiuota

perkelta į medžiagas

kitos išlaidos

iš viso perduota (nurašyta)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

Kirtavietės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pardavėjo medienos sandėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirkėjo medienos sandėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas: ............................ priėmimo dokumentų, ................................. perdavimo dokumentų.

 

20.... m. ........................ mėn. ........ d.                Sudarė ......................................................................................................................................           

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

_________________


 

Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo

2 priedas

 

Suvestinis apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos registras

 

20...... m. _______________________ mėn.

 

Eil. Nr.

Apvaliosios medienos sortimentai pagal medžių rūšis (ar jų grupes)

Matavimo vienetas

Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Kiekio priėmimas

Kiekio perdavimas arba nurašymas

Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

pagaminta

atvežta

gauta iš kitų padalinių

priimta nepriklausomų medienos matuotojų

gauta perrūšiavus

kitos pajamos

iš viso priimta

parduota

išvežta

perduota kitam padaliniui

perrūšiuota

perkelta į medžiagas

kitos išlaidos

iš viso perduota (nurašyta)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

Kirtavietės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pardavėjo medienos sandėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirkėjo medienos sandėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.... m. ....................... mėn. ...... d.               Sudarė .................................................................................................................              

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

 

_________________

 

Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

APVALIOSIOS MEDIENOS JUDĖJIMO IR APSKAITOS REGISTRO PILDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos registro pildymo tvarkos aprašas (toliau – Medienos registro pildymo aprašas) reglamentuoja Apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos registrų sudarymą, medienos kiekio įtraukimą į apskaitą ir perdavimą (nurašymą) kiekvieną mėnesį. 

2. Vadovaujantis medienos apskaitos dokumentais, gamybiniai padaliniai medienos kiekio įtraukimą į apskaitą ir perdavimą (nurašymą) kiekvieną mėnesį susistemina Apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos registre (Tvarkos aprašo 1 priedas).

3. Gamybinių padalinių Apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos registrų pagrindu buhalterinės apskaitos tarnyba kiekvieną mėnesį sudaro Suvestinį apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos registrą (Tvarkos aprašo 2 priedas).

 

II SKYRIUS

MEDIENOS REGISTRO PILDYMO APRAŠO SUDĖTIS

 

4. Apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos registrą (toliau – Apskaitos registras) sudaro:

4.1. rekvizitai – Apskaitos registro sudarytojo pavadinimas, sudarymo data;

4.2. lentelė iš 19 skilčių;

4.3. baigiamoji dalis – Apskaitos registro priedų – priėmimo ir perdavimo dokumentų skaičius, data, Apskaitos registrą sudariusio asmens pareigos, parašas, vardas, pavardė.

5.   Suvestinį apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos registrą (toliau – Suvestinis apskaitos registras) sudaro:

5.1. rekvizitas – sudarymo data;

5.2. lentelė iš 19 skilčių;

5.3. baigiamoji dalis – data, Suvestinį apskaitos registrą sudariusio asmens pareigos, parašas, vardas, pavardė.

6. Apskaitos registro ir Suvestinio apskaitos registro (toliau – Registrai) lentelių skiltys yra vienodos (duomenys pildomi vienodai).

7. Registrai pildomi:

7.1. 1 skiltis „Eil. Nr.“ – numeruojami įrašai;

7.2. 2 skiltis „Apvaliosios medienos sortimentai pagal medžių rūšis (ar jų grupes)“ – įrašomi sortimentų pavadinimai pagal medžių rūšis (ar jų grupes). Kiekis sumuojamas 4–19 skiltyse;

7.3. 3 skiltis „Matavimo vienetas“ – medienos tūris apskaitomas kubiniais metrais vienos šimtosios tūrio tikslumu;

7.4. 4 skiltis „Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje“ – likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje turi sutapti su likučiu praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19 skiltis);

7.5. 19 skiltis „Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje“ – apskaičiuojamas medienos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: 4 skiltis „Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje“ + (plius) 11 skiltis „iš viso priimta“ – (minus) 18 skiltis „Iš viso perduota (nurašyta)“;

7.6. medienos kiekis pagal atskiras skiltis susumuojamas „Kirtavietės“ (toliau – kirtavietėje), „Pardavėjo medienos sandėliai“ (toliau – pardavėjo sandėlyje) ir „Pirkėjo medienos sandėliai“ (toliau – pirkėjo sandėlyje) atskirai; registro pabaigoje sumuojamas kirtavietėje ir sandėliuose esantis kiekis pagal atskiras skiltis iš viso.

 

III SKYRIUS

APVALIOSIOS MEDIENOS KIEKIO PRIĖMIMAS

 

8. Medienos kiekio priėmimas, atsižvelgiant į medienos judėjimą, Apskaitos registre įforminamas tokia tvarka:

8.1.  5 skiltis „pagaminta“ – kirtavietėje registruojamas ūkio ar rangos būdu pagamintas, bet neištrauktas medienos kiekis.

Pardavėjo sandėlyje registruojamas iš rangovų, atliekančių kompleksinius darbus (gamybą ir ištraukimą), priimtas medienos kiekis.

Pirkėjo sandėlyje ši skiltis nepildoma;

8.2.  6 skiltis „atvežta“ – pardavėjo sandėlyje registruojamas ūkio ar rangos būdu iš kirtavietės ištrauktas arba iš vieno pardavėjo sandėlio į kitą pardavėjo sandėlį pervežtas medienos kiekis. Pardavėjo sandėlyje registruotas medienos kiekis turi sutapti su kirtavietėje 13 skiltyje „išvežta“ registruotu medienos kiekiu.

Kirtavietėje ši skiltis nepildoma.

Pirkėjo sandėlyje ši skiltis nepildoma;

8.3. 7 skiltis „gauta iš kitų padalinių“ – pardavėjo sandėlyje registruojamas iš kitų padalinių gautas medienos kiekis. Medienos perdavimas tarp padalinių įforminamas važtaraščiu.

Kirtavietėje ši skiltis nepildoma.

Pirkėjo sandėlyje ši skiltis nepildoma.

Suvestiniame apskaitos registre 7 skiltyje „gauta iš kitų padalinių“ registruotas bendras medienos kiekis turi sutapti su bendru registruotu kiekiu 14 skiltyje „perduota kitam padaliniui“;

8.4. 8 skiltis „priimta nepriklausomų medienos matuotojų“ – pirkėjo sandėlyje registruojamas nepriklausomų medienos matuotojų priimtas medienos kiekis, patvirtintas medienos matavimo aktu.

Kirtavietėje ši skiltis nepildoma.

Pardavėjo sandėlyje ši skiltis nepildoma;

8.5. 9 skiltis „gauta perrūšiavus“ – šioje skiltyje pardavėjo ir pirkėjo sandėliuose registruotas medienos kiekis turi sutapti su šiuose sandėliuose 15 skiltyje „perrūšiuota“ registruotu medienos kiekiu.

Kirtavietėje ši skiltis nepildoma;

8.6. 10 skiltis „kitos pajamos“ – kirtavietėje ir pardavėjo sandėlyje registruojamas inventorizacijos metu apskaitytas ir iki to apskaitoje neregistruotas medienos kiekis ir medienos kiekis pagal aktus, kuriuose fiksuojamas kiekio padidėjimas dėl skirtingų matavimo metodų taikymo pagal teisės aktuose reglamentuotas matavimo paklaidas.

Pirkėjo sandėlyje ši skiltis nepildoma;

8.7. 11 skiltis „iš viso priimta“ – sumuojamas medienos kiekis, registruotas Apskaitos registro 5–10 skiltyse.

 

IV SKYRIUS

APVALIOSIOS MEDIENOS KIEKIO PERDAVIMAS ARBA NURAŠYMAS

 

9. Medienos kiekio perdavimas ar nurašymas, atsižvelgiant į medienos judėjimą, Apskaitos registre įforminamas tokia tvarka:

9.1. 12 skiltis „parduota“ – kirtavietėje, pardavėjo ir pirkėjo sandėliuose registruojamas pirkėjams parduotas medienos kiekis.

Pirkėjo sandėlyje registruotas medienos kiekis turi sutapti su 8 skiltyje „priimta nepriklausomų medienos matuotojų“ registruotu medienos kiekiu;

9.2. 13 skiltis „išvežta“ – kirtavietėje registruojamas į pardavėjo sandėlį išvežtas ar ištrauktas medienos kiekis.

Pardavėjo sandėlyje ši skiltis pildoma, kai mediena pervežama iš vieno pardavėjo sandėlio į kitą pardavėjo sandėlį.

Pirkėjo sandėlyje ši skiltis nepildoma;

9.3. 14 skiltis „perduota kitam padaliniui“ – pardavėjo sandėlyje registruojamas kitam padaliniui perduotas medienos kiekis, taip pat į transporto priemones pakrautas medienos kiekis, kai pardavimą formina kitas padalinys.

Kirtavietėje ši skiltis nepildoma.

Pirkėjo sandėlyje ši skiltis nepildoma;

9.4. 15 skiltis „perrūšiuota“ – pardavėjo ir pirkėjo sandėliuose registruojamas medienos kiekis, kuris, pablogėjus medienos kokybei dėl neteisingo ar ilgo laikymo, padarytų netikslumų pirminio klasifikavimo metu ir nepastebėto gamybos broko, rinkos sąlygų pasikeitimo, kai pirkėjas neperka medienos pagal sudarytas sutartis arba sustabdomas tiekimas dėl pirkėjo nemokumo, perklasifikuojamas, – t. y. priskiriamas kitai kokybės klasei ar kitai sortimentų grupei, ar perdirbus į biokuro produktus.

Šioje skiltyje nurodytas medienos kiekis turi sutapti su 9 skiltyje „gauta perrūšiavus“ nurodytu medienos kiekiu;

9.5. 16 skiltis „perkelta į medžiagas“ – šioje skiltyje registruojamas miškų urėdijos reikmėms panaudotas medienos kiekis:

9.5.1.  mediena technologinėms reikmėms;

9.5.2.  malkos kurui;

9.5.3.  mediena statybos remonto darbams;

9.5.4.  mediena vagonų statramsčiams, padėklams;

9.6. į medžiagas medienos kiekį perkelia padalinys, kuris naudoja medieną.

Kirtavietėje registruojamas technologinėms reikmėms panaudotas medienos kiekis.

Pardavėjo sandėlyje registruojamas miškų urėdijos reikmėms panaudotas medienos kiekis (malkos kurui ir remonto darbams).

Pirkėjo sandėlyje ši skiltis nepildoma;

9.7. 17 skiltis „kitos išlaidos“ – medienos kiekio sumažėjimas dėl medienos kiekio trūkumo pagal inventorizacijos aktus, kitus nurašymo aktus, kuriuose fiksuojamas medienos praradimas dėl vagysčių, gaisrų ar medienos kiekio sumažėjimas dėl skirtingų matavimo metodų taikymo pagal teisės aktuose reglamentuotas matavimo paklaidas;

9.8. 18 skiltis „iš viso perduota (nurašyta)“ – sumuojamas medienos kiekis, nurodytas 12–17 skiltyse.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10. Ataskaitinio mėnesio metu pagaminta mediena turi būti priimta.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-247, 2015-03-26, paskelbta TAR 2015-04-08, i. k. 2015-05387

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-672 „Dėl Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-29, 2017-01-06, paskelbta TAR 2017-01-10, i. k. 2017-00681

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-672 „Dėl apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo