Suvestinė redakcija nuo 2023-09-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 135-5502, i. k. 107301MISAK00D1-672

 

Nauja redakcija nuo 2023-09-01:

Nr. D1-287, 2023-08-23, paskelbta TAR 2023-08-23, i. k. 2023-16513

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL APVALIOSIOS MEDIENOS APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2007 m. gruodžio 12 d. Nr. D1-672

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 9 straipsnio 9 dalimi,

tvirtinu Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Susisiekimo ministras,

pavaduojantis aplinkos ministrą                                                                            Algirdas Butkevičius

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2007 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-672

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2023 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. D1-287

redakcija)

 

APVALIOSIOS MEDIENOS APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato apvaliosios medienos priėmimo, perdavimo, perklasifikavimo, judėjimo fiksavimo apskaitoje tvarką ir yra privalomas valstybės įmonei Valstybinių miškų urėdijai (toliau – Valstybinių miškų urėdija) bei nepriklausomiems medienos matuotojams, atliekant Valstybinių miškų urėdijos medienos klasifikavimą ir matavimą.

2. Tvarkos aprašu rekomenduojama vadovautis kitiems valstybinių miškų valdytojams (patikėtiniams) ir kitiems asmenims, gaminantiems ir parduodantiems medieną.

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Medienos priėmimas – medienos matavimas, tūrio nustatymas, klasifikavimas pagal medžių rūšis, sortimentus, ženklinimas ir reikiamų duomenų įrašymas medienos priėmimo dokumentuose.

3.2. Pardavėjo medienos sandėlis – vieta, kurioje kraunama ir laikoma iš kirtaviečių ištraukta parduoti ar pardavėjo reikmėms skirta mediena.

3.3. Pirkėjo medienos sandėlis – vieta, kurioje pirkėjas laiko medieną.

3.4. Kirtavietė – pagal nustatytus reikalavimus iškirstas miško plotas.

3.5. Medienos sandėlyje laikoma mediena priimta mediena, laikoma pardavėjo arba pirkėjo medienos sandėlyje.

3.6. Kirtavietėje laikoma mediena – mediena, esanti kirtavietėje, įtraukiama į vidinę apskaitą pagal medkirčių automatizuoto medienos matavimo sistemų duomenis arba kitais matavimo metodais.

3.7. Parduota mediena mediena, kurios pardavimo dokumentus pardavėjas yra pateikęs pirkėjui.

3.8. Medienos ruošos rangovas – fizinis arba juridinis asmuo, savo rizika kitam fiziniam arba juridiniam asmeniui teikiantis medienos ruošos paslaugą.

3.9. Medienos perdavimopriėmimo aktas – dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad pardavėjas pagamintą medieną perdavė pirkėjui.

3.10. Apvaliosios medienos matavimo aktas – dokumentas, kuriame įforminami nepriklausomų medienos matuotojų atlikto apvaliosios medienos siuntos matavimo, tūrio nustatymo, klasifikavimo rezultatai.

3.11. Medkirtės automatizuoto medienos matavimo sistemos duomenys – medkirte pagaminamos medienos suvestiniai duomenys, fiksuojami jos automatizuota medienos matavimo sistema ir pateikiami medienos pardavėjui.

3.12. Vidinė apvaliosios medienos apskaita – įmonėje atliekama apvaliosios medienos apskaita pagal medkirčių automatizuoto medienos matavimo sistemų duomenis, taip pat šios medienos priėmimo, perdavimo, perklasifikavimo, judėjimo fiksavimas apskaitoje iki medienos perdavimo–priėmimo akto sudarymo.

3.13. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos miškų įstatyme, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse, Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 972 „Dėl Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo patvirtinimo“, Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 358 „Dėl Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklių patvirtinimo“, Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 631 „Dėl Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių patvirtinimo“, Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. D1-823 „Dėl Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. D1-313 „Dėl Apvaliosios medienos, pagamintos privačiuose miškuose, gabenimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios“, Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. VA-36 „Dėl Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

APVALIOSIOS MEDIENOS PRIĖMIMAS

 

4. Medienos priėmimą vykdo Valstybinių miškų urėdijos darbuotojai, jų sąrašą tvirtina Valstybinių miškų urėdijos regioninio padalinio vadovas arba nepriklausomi medienos matuotojai.

5. Mediena matuojama ir jos tūris nustatomas vadovaujantis Apvaliosios medienos bei nenukirto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 631 „Dėl Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių patvirtinimo“.

6. Mediena klasifikuojama ir ženklinama vadovaujantis Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 358 „Dėl Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklės), įregistruotais standartais, pirkėjo ir pardavėjo sutartyse nurodytomis sąlygomis, jeigu mediena nebus parduodama kitiems fiziniams arba juridiniams asmenims, nedalyvavusiems susitarime.

7. Ataskaitinį mėnesį pagaminta mediena (iškirsta ir ištraukta į pardavėjo medienos sandėlį) turi būti priimta.

8. Medienos priėmimas:

8.1. Mediena, matuojama grupiniu arba fotogrametriniu matavimo metodu, gali būti priimama pardavėjo medienos sandėlyje perdavimo metu arba pirkėjo medienos sandėlyje, kur medienos klasifikavimą ir matavimą atlieka nepriklausomi medienos matuotojai.

8.2. Mediena, matuojama vienetiniu arba fotogrametriniu matavimo metodu, gali būti priimama kirtavietėje, pardavėjo medienos sandėlyje perdavimo metu arba pirkėjo medienos sandėlyje, kur medienos klasifikavimą ir matavimą atlieka nepriklausomi medienos matuotojai.

9. Valstybinių miškų urėdijos regioniniams padaliniams priskirtoms transporto priemonėms vežamų grupiniu metodu matuojamų sortimentų tūriui apskaičiuoti gali būti nustatomi atstumai tarp rungų, kurie patvirtinami Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių vadovų potvarkiais. Šiuo atveju apskaičiuojant gabenamų sortimentų tūrį į transporto priemones sukrautų rietuvių plotis nematuojamas.

10. Pardavėjo medienos sandėlyje priimama:

10.1. vienetiniu ir fotogrametriniu matavimo metodais matuojama mediena, kuri klasifikuojama pagal kokybės ir stambumo klases, medienos priėmimo dokumentuose surašoma pagal medžių rūšis, sortimentus, skaičių vienetais ir tūrį kietmetriais;

10.2. grupiniu ir fotogrametriniu matavimo metodais matuojama mediena, kuri neklasifikuojama pagal kokybės ir stambumo klases, medienos priėmimo dokumentuose surašoma pagal medžių rūšis arba jų grupes (malkinė mediena – pagal kaitrumo grupes, prireikus – ir pagal medžių rūšis) ir tūrį kietmetriais.

11. Vežant pirkėjui medieną, kurią priims nepriklausomi medienos matuotojai, išrašomi medienos gabenimo važtaraščiai (toliau – važtaraštis) arba medienos perdavimo–priėmimo aktai, kuriuose medienos kiekis nurodomas erdmetriais. Papildomai nurodomas sortimentų, matuojamų vienetiniu metodu, ilgis ir skaičius ir sortimentų, matuojamų grupiniu ar fotogrametriniu matavimo metodu, ilgis.

12. Medienos priėmimo apskaitos dokumentai:

12.1. apvaliosios medienos priėmimo kortelė (toliau – priėmimo kortelė), pildoma kiekvienam medienos priėmimui atskirai, arba apvaliosios medienos priėmimo suvestinė kortelė (toliau – priėmimo suvestinė kortelė), formuojama iš atitinkamo ataskaitinio mėnesio priėmimo kortelių:

12.1.1. priėmimo kortelėje ir priėmimo suvestinėje kortelėje privalomi šie rekvizitai: dokumento numeris, Valstybinių miškų urėdijos regioninio padalinio pavadinimas, girininkijos pavadinimas, kvartalo ir sklypo numeris, kirtimų rūšis, medienos ruošėjo pavadinimas, leidimo kirsti mišką numeris, data, laikotarpis, kurio laikotarpio mediena priimama, sortimento pavadinimas, medžių rūšis arba jų grupė, malkinės medienos kaitrumo grupė, sortimentų ilgis, skaičius vienetais, kai sortimentai matuojami vienetiniu matavimo metodu, ir tūris kietmetriais, medienos gabenimo važtaraščių arba medienos perdavimo–priėmimo aktų numeriai ir vienetai, apvaliosios medienos taškavimo lapų numeriai ir vienetai, medieną priėmusio ir perdavusio asmens parašas arba elektroninis parašas (priėmimo kortelėje pasirašoma tik tada, kai neformuojama priėmimo suvestinė kortelė), pareigos, vardas, pavardė, sudarymo data;

12.1.2. priėmimo kortelė, priimant medieną kirtavietėje (vidinės apskaitos tvarkos apraše, kurį tvirtina Valstybinių miškų urėdijos generalinis direktorius, numatytais atvejais) arba pardavėjo medienos sandėlyje, užpildoma iki medienos perdavimo, išskyrus atvejus, kai ji priimama perdavimo metu arba pirkėjo medienos sandėlyje, kur medienos klasifikavimą ir matavimą atlieka nepriklausomi medienos matuotojai;

12.2. apvaliosios medienos matavimo aktas (toliau – medienos matavimo aktas), kurį nepriklausomi medienos matuotojai surašo atskirai siuntai ir pateikia pardavėjui ir pirkėjui elektroninių ryšių priemonėmis (faksu, el. paštu) ne vėliau kaip:

12.2.1. kitą darbo dieną po medienos perdavimo–priėmimo akto ir važtaraščio išrašymo dienos, kai mediena matuojama grupiniu matavimo metodu;

12.2.2. per 3 darbo dienas po medienos perdavimo–priėmimo akto ir važtaraščio išrašymo dienos, kai mediena matuojama automatizuotomis linijomis arba kitomis automatizuotomis tūrio matavimo priemonėmis;

12.2.3. per 5 darbo dienas po medienos perdavimo–priėmimo akto ir važtaraščio išrašymo dienos, kai mediena matuojama vienetiniu matavimo metodu rankiniu būdu. Ataskaitinį mėnesį perduotos medienos matavimo aktus, pasirašytus elektroniniu parašu, nepriklausomi medienos matuotojai pardavėjui išsiunčia ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos;

12.2.1. medienos matavimo akte privalomi šie rekvizitai: pardavėjo pavadinimas, adresas, įmonės kodas, medienos perdavimo–priėmimo aktą arba važtaraštį išrašiusio pardavėjo struktūrinio padalinio pavadinimas, medienos perdavimo–priėmimo akto arba važtaraščio numeris ir išrašymo data, sortimento pavadinimas, medžių rūšis arba jų grupė, malkinės medienos kaitrumo grupė, kokybės klasė, kai mediena klasifikuojama pagal kokybės klases, skersmuo ir sortimentų skaičius vienetais, kai sortimentai matuojami vienetiniu matavimo metodu, ilgis, tūris kietmetriais, nepriklausomo medienos matuotojo kvalifikacijos atestato numeris, vardas, pavardė, parašas arba elektroninis parašas, medienos matavimo akto surašymo data ir matavimo vieta.

13. Apvaliosios medienos taškavimo lapas (toliau – taškavimo lapas) – pagalbinis medienos tūrio apskaitos dokumentas – pildomas laisva forma, kuriame privalomi šie rekvizitai:

13.1. matuojant medieną vienetiniu matavimo metodu dokumento numeris, sortimento santrumpa nurodant sortimento pavadinimą, medžių rūšį ir rąstų ilgį, rąstų skersmenis plongalyje be žievės, rąstų skaičius, tūris kietmetriais, matuotojo vardas ir pavardė, dokumento sudarymo data;

13.2. matuojant medieną grupiniu matavimo metodu – dokumento numeris, sortimento santrumpa nurodant sortimento pavadinimą, medžių rūšį arba jų grupes (jei malkinė mediena – jų kaitrumo grupes) ir rąstų ilgį, tūris (erdmetriais), tūris (kietmetriais), matuotojo vardas ir pavardė, dokumento sudarymo data.

 

III SKYRIUS

APVALIOSIOS MEDIENOS PERKLASIFIKAVIMAS

 

14. Medienos perklasifikavimas yra jos priskyrimas kitam sortimentui.

15. Mediena perklasifikuojama:

15.1. pablogėjus jos kokybei dėl ilgo laikymo;

15.2. dėl netikslumų atliekant pirminį sortimentų klasifikavimą;

15.3. dėl medienos priskyrimo kitam sortimentui pasikeitus rinkos sąlygoms;

15.4. priimant medieną pirkėjo medienos sandėlyje, kai nepriklausomi medienos matuotojai nustato kitus sortimentus, nei įrašyta medienos perdavimo–priėmimo dokumente.

16. Medieną perklasifikuoja Valstybinių miškų urėdijos regioninio padalinio vadovo potvarkiu sudaryta komisija (toliau – komisija), išskyrus Aprašo 17 punkte nurodytu atveju arba kai mediena perklasifikuojama vadovaujantis 15.4 papunkčiu. Komisijos sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 3 nariai, kurie yra Valstybinių miškų urėdijos darbuotojai, turintys teisę priimti medieną. Valstybinių miškų urėdijos regioniniame padalinyje gali būti sudarytos kelios komisijos.

17. Plokščių medieną ir malkinę medieną arba kai mediena perklasifikuojama į vertingesnį sortimentą, perklasifikuoja Valstybinių miškų urėdijos darbuotojas, kuris pagal vykdomas funkcijas turi teisę priimti medieną.

18. Medienai perklasifikuoti pildoma perklasifikavimo kortelė, išskyrus atvejus, kai mediena perklasifikuojama vadovaujantis 15.4 papunkčiu. Perklasifikavimo kortelėje privalomi šie rekvizitai: dokumento numeris, Valstybinių miškų urėdijos regioninio padalinio pavadinimas, girininkijos pavadinimas, kvartalo numeris, sandėlio numeris, mediena iki perklasifikavimo nurodant sortimento santrumpą (sortimento pavadinimas, medžių rūšis arba jų grupė, kaitrumo grupė), ilgį (m), skersmenį (cm), rąstų skaičių (vnt.), tūrį (m³), perklasifikuota mediena nurodant sortimento santrumpą (sortimento pavadinimas, medžių rūšis arba jų grupė, kaitrumo grupė), ilgį (m), skersmenį (cm), rąstų skaičių (vnt.), tūrį (m³) (skersmuo ir rąstų skaičius nurodomi, kai sortimentai matuojami vienetiniu matavimo metodu), medienos perklasifikavimo priežastis, medienos perklasifikavimą atlikusio asmens pareigos, parašas arba elektroninis parašas, vardas ir pavardė (komisijos asmenų pareigos, parašai arba elektroniniai parašai, vardai ir pavardės), perklasifikavimo kortelės sudarymo data.

19. Kai mediena perklasifikuojama vadovaujantis 15.4 papunkčiu, medienos matavimo aktas laikomas medienos perklasifikavimo dokumentu.

20. Medieną galima realizuoti tik užpildžius ir pasirašius medienos perklasifikavimo kortelę.

21. Sortimentų, matuojamų be žievės, tūris juos perklasifikuojant į sortimentus su žieve perskaičiuojamas taikant medienos tūrio lentelėse pateiktus žievės tūrio koregavimo koeficientus. Ta pati tvarka taikoma perklasifikuojant sortimentus, matuojamus su žieve, į sortimentus be žievės.

22. Perklasifikuojant medieną ir siekiant tiksliau nustatyti jos kokybę, leidžiama nupjauti rąstų galus išlaikant minimalią užlaidą arba rąstus sutrumpinant per vieną ilgio gradaciją.

 

IV SKYRIUS

APVALIOSIOS MEDIENOS JUDĖJIMO FIKSAVIMAS APSKAITOJE

 

23. Medienos kiekis priimamas, perduodamas arba nurašomas pagal šiuos apskaitos dokumentus: priėmimo korteles, priėmimo suvestines korteles, medienos matavimo aktus, medienos perdavimo–priėmimo aktus, perklasifikavimo korteles, važtaraščius, nurašymo aktus, perkėlimo į medžiagas važtaraščius, paskyras-aktus ir kitus dokumentus.

24. Mediena įtraukiama į apskaitą:

24.1. pagal priėmimo vietą – kirtavietėje, pardavėjo arba pirkėjo medienos sandėliuose;

24.2. pagal sortimentus, kurie grupuojami Medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklėse nustatyta tvarka;

24.3. malkinė mediena – pagal kaitrumo grupes Medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklėse nustatyta tvarka.

25. Vadovaudamiesi medienos apskaitos dokumentais, gamybiniai padaliniai kiekvieną mėnesį susistemina duomenis Apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos lentelėje (1 priedas).

26. Pagal gamybinių padalinių Apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos lenteles sudaroma suvestinė apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos lentelė (2 priedas).

27. Apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos lentelė sudaroma vadovaujantis Apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos lentelės pildymo tvarkos aprašu (3 priedas).

 

V SKYRIUS

APVALIOSIOS MEDIENOS, SUNAUDOTOS MEDIENOS RUOŠOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS, GAMTOTVARKOS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI, IR IŠKIRSTŲ PAVOJŲ KELIANČIŲ IR KITŲ MEDŽIŲ, PALIEKAMŲ SUIRTI SAVAIME, APSKAITA

 

28. Mediena gali būti naudojama medienos ruošos (miško kirtimo ir medienos ištraukimo), technologinėms ir gamybinėms miškų ūkio reikmėms, vykdant medienos ruošos ir ištraukimo darbus.

29. Mediena, sunaudota valksmams, technologiniams koridoriams ir sunkiai pravažiuojamoms vietoms tarp kirtavietės ir pardavėjo medienos sandėlio, iškloti, įtraukiama į apskaitą kaip mediena, sunaudota technologinėms ir gamybinėms miškų ūkio reikmėms.

30. Technologinėms ir gamybinėms miškų ūkio reikmėms pirmiausia turi būti naudojama nelikvidinė mediena (šakos, viršūnės, žabai). Kai nelikvidinės medienos nepakanka arba ji konkrečiomis sąlygomis netinka, naudojama malkinė mediena.

31. Technologinėms ir gamybinėms miškų ūkio reikmėms sunaudotas likvidinės medienos kiekis įrašomas priėmimo kortelėse. Apskaitoje ši mediena įskaitoma į biržėje iškirstos medienos tūrį.

32. Sunaudota technologinėms ir gamybinėms miškų ūkio reikmėms mediena matuojama ir tūris nustatomas vadovaujantis Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 631 „Dėl Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių patvirtinimo“.

33. Sprendimą dėl medienos naudojimo technologinėms ir gamybinėms miškų ūkio reikmėms priima Valstybinių miškų urėdijos regioninio padalinio vadovas arba jo įgalioti asmenys.

34. Valstybinių miškų urėdija, vykdanti veiklą per regioninius padalinius, mokėdama už atliktus medienos ruošos darbus pagal paskyras-aktus arba priimdama medienos ruošos paslaugas iš medienos ruošos rangovų pagal atliktų paslaugų priėmimo aktus, minėtuose dokumentuose nurodo technologinėms ir gamybinėms miškų ūkio reikmėms sunaudotą medienos kiekį ir užrašo šios medienos paskirtį „mediena technologinėms ir gamybinėms miškų ūkio reikmėms“.

35. Kai vykdant medienos ruošą rangos ar ūkio būdu valksmų, technologinių koridorių, sunkiai pravažiuojamų vietų išklojimas įtrauktas į sortimentų gamybos įkainius, priimant darbus, darbų priėmimo aktuose atskirai nurodomas technologinėms ir gamybinėms miškų ūkio reikmėms sunaudotos medienos kiekis.

36. Jei vienoje biržėje medienos technologinėms ir gamybinėms miškų ūkio reikmėms trūksta, ji gali būti atvežta iš kitos biržės. Šiuo atveju priėmimo kortelėje nurodoma, į kurią biržę mediena nuvežta.

37. Technologinėms ir gamybinėms miškų ūkio reikmėms sunaudota mediena nurašoma atskiru aktu ir su girininkijos ar kito struktūrinio padalinio mėnesine ataskaita pateikiama Valstybinių miškų urėdijos regioniniam padaliniui. Aktus pasirašo Valstybinių miškų urėdijos regioninio padalinio vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

38. Mediena gamtotvarkos priemonėms įgyvendinti arba iškirsti pavojų keliantys ar kiti medžiai, kurių ištraukti negalima ar tai ekonomiškai nenaudinga (nedaug iškirstų medžių kirtavietėje, tolimas medienos ištraukimas) ir šiuos medžius pasiūlyta pirkti, bet jie nenupirkti kaip nenukirstas valstybinis miškas, paliekami suirti savaime jų buvimo kirtavietėje. Paliekamos savaime suirti kirtavietėje medienos apskaitos tvarką įsakymu nustato Valstybinių miškų urėdijos generalinis direktorius.

_________________

part_e74484aab9c34bd6b946553ce64d3aac_end


Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo

1 priedas

APVALIOSIOS MEDIENOS JUDĖJIMO IR APSKAITOS LENTELĖ

___________________________________________

(valstybės įmonės ar kito sudarytojo pavadinimas)

___________________________________________

(valstybės įmonės ar kito sudarytojo padalinio pavadinimas)

 

 

20......... m. ________________________ mėn.

 

Eil. Nr.

Apvaliosios medienos sortimentai pagal medžių rūšis (ar jų grupes)

Matavimo vienetas

Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Kiekio priėmimas

Kiekio perdavimas arba nurašymas

Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Iškirsta

Atvežta

Gauta iš kitų padalinių

Priimta nepriklausomų medienos matuotojų

Gauta perrūšiavus

Kitos pajamos

Iš viso priimta

Parduota

Išvežta

Perduota kitam padaliniui

Perrūšiuota

Perkelta į medžiagas

Kitos išlaidos

Iš viso perduota (nurašyta)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

Kirtavietės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pardavėjo medienos sandėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirkėjo medienos sandėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas: ............................ priėmimo dokumentų, ................................. perdavimo dokumentų.

 

20.... m. ........................ mėn. ........ d.                Sudarė ......................................................................................................................................           

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

_________________

 

part_231e894549b54860b1509d1b747a4cb4_end


Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo

2 priedas

 

SUVESTINĖ APVALIOSIOS MEDIENOS JUDĖJIMO IR APSKAITOS LENTELĖ

 

20...... m. _______________________ mėn.

 

Eil. Nr.

Apvaliosios medienos sortimentai pagal medžių rūšis (ar jų grupes)

Matavimo vienetas

Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Kiekio priėmimas

Kiekio perdavimas arba nurašymas

Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Iškirsta

Atvežta

Gauta iš kitų padalinių

Priimta nepriklausomų medienos matuotojų

Gauta perrūšiavus

Kitos pajamos

Iš viso priimta

Parduota

Išvežta

Perduota kitam padaliniui

Perrūšiuota

Perkelta į medžiagas

Kitos išlaidos

Iš viso perduota (nurašyta)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

Kirtavietės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pardavėjo medienos sandėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirkėjo medienos sandėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.... m. ....................... mėn. ...... d.               Sudarė .................................................................................................................              

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

 

_________________

 

 

 

part_331f050722cf4b7587909a7759ad9323_end


Apvaliosios medienos apskaitos

tvarkos aprašo

3 priedas

 

APVALIOSIOS MEDIENOS JUDĖJIMO IR APSKAITOS LENTELĖS PILDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

MEDIENOS LENTELĖS PILDYMAS

 

1. Apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos lentelę (toliau – apskaitos lentelė) sudaro:

1.1. rekvizitai – apskaitos lentelės sudarytojo pavadinimas, sudarymo data;

1.2. lentelė iš 19 skilčių;

1.3. priėmimo ir perdavimo dokumentų skaičius, data, apskaitos lentelę sudariusio asmens pareigos, parašas arba elektroninis parašas, vardas, pavardė.

2. Suvestinę apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos lentelę (toliau – suvestinė apskaitos lentelė) sudaro:

2.1. rekvizitas – sudarymo data;

2.2. lentelė iš 19 skilčių;

2.3. baigiamoji dalis – data, suvestinę apskaitos lentelę sudariusio asmens pareigos, parašas arba elektroninis parašas, vardas, pavardė.

3. Apskaitos lentelės ir suvestinės apskaitos lentelės skiltys yra vienodos (duomenys pildomi vienodai).

4. Apskaitos lentelė ir suvestinės apskaitos lentelė pildomos taip:

4.1. 1 skiltyje „Eil. Nr.“ numeruojami įrašai.

4.2. 2 skiltyje „Apvaliosios medienos sortimentai pagal medžių rūšis (ar jų grupes)“ įrašomi sortimentų pavadinimai pagal medžių rūšis (ar jų grupes). Kiekis sumuojamas 4–19 skiltyse.

4.3. 3 skiltyje „Matavimo vienetas“ įrašomas medienos tūris kietmetriais vienos šimtosios tūrio tikslumu.

4.4. 4 skiltyje „Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje“ įrašomas likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje, jis turi sutapti su likučiu praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19 skiltis).

4.5. 19 skiltyje „Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje“ įrašomas medienos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, jis apskaičiuojamas taip: 4 skiltis „Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje“ + (plius) 11 skiltis „Iš viso priimta“ – (minus) 18 skiltis „Iš viso perduota (nurašyta)“.

4.6. Skiltyse „Kirtavietės“ (toliau – kirtavietėje), „Pardavėjo medienos sandėliai“ (toliau – pardavėjo sandėlyje) ir „Pirkėjo medienos sandėliai“ (toliau – pirkėjo sandėlyje) atskirai susumuojamas medienos kiekis pagal atskiras skiltis. Lentelės pabaigoje sumuojamas kirtavietėje ir sandėliuose esantis kiekis pagal atskiras skiltis iš viso.

 

II SKYRIUS

APVALIOSIOS MEDIENOS KIEKIO PRIĖMIMAS

 

5. Medienos kiekio priėmimas, atsižvelgiant į medienos judėjimą, apskaitos lentelėje įforminamas tokia tvarka:

5.1. 5 skiltyje „Iškirsta“ – kirtavietėje registruotas ūkio ar rangos būdu iškirstos, bet neištrauktos medienos kiekis.

Pardavėjo ir pirkėjo sandėlyje ši skiltis nepildoma.

5.2. 6 skiltyje „Atvežta“ – pardavėjo sandėlyje registruotas ūkio ar rangos būdu iš kirtavietės ištrauktos arba iš vieno pardavėjo sandėlio į kitą pardavėjo sandėlį pervežtos medienos kiekis. Pardavėjo sandėlyje registruotas medienos kiekis turi sutapti su kirtavietėje, 13 skiltyje „Išvežta“, registruotu medienos kiekiu.

Kirtavietėje ši skiltis nepildoma.

Pirkėjo sandėlyje ši skiltis nepildoma.

5.3. 7 skiltyje „Gauta iš kitų padalinių“ – pardavėjo sandėlyje registruotas iš kitų padalinių gautos medienos kiekis. Medienos perdavimas tarp padalinių įforminamas važtaraščiu.

Kirtavietėje ši skiltis nepildoma.

Pirkėjo sandėlyje ši skiltis nepildoma.

Suvestinės apskaitos lentelės 7 skiltyje „Gauta iš kitų padalinių“ nurodytas registruotas bendras medienos kiekis turi sutapti su bendru registruotu kiekiu 14 skiltyje „Perduota kitam padaliniui“.

5.4. 8 skiltyje „Priimta nepriklausomų medienos matuotojų“ – pirkėjo sandėlyje registruotas nepriklausomų medienos matuotojų priimtos medienos kiekis, patvirtintas medienos matavimo aktu.

Kirtavietėje ši skiltis nepildoma.

Pardavėjo sandėlyje ši skiltis nepildoma.

5.5. 9 skiltyje „Gauta perrūšiavus“ – medienos kiekis, gautas ją perklasifikavus.

5.6. 10 skiltyje „Kitos pajamos“ – kirtavietėje ir pardavėjo sandėlyje registruotas inventorizacijos metu į apskaitą įtrauktas ir iki to apskaitoje neregistruotas medienos kiekis ir medienos kiekis pagal aktus, kuriuose fiksuojamas kiekio padidėjimas dėl skirtingų matavimo metodų taikymo pagal teisės aktuose reglamentuotas matavimo paklaidas.

Pirkėjo sandėlyje ši skiltis nepildoma.

5.7. 11 skiltyje „Iš viso priimta“ – susumuotas medienos kiekis, registruotas apskaitos lentelės 5–10 skiltyse.

 

III SKYRIUS

APVALIOSIOS MEDIENOS KIEKIO PERDAVIMAS ARBA NURAŠYMAS

 

6. Medienos kiekio perdavimas ar nurašymas, atsižvelgiant į medienos judėjimą, apskaitos lentelėje įforminamas tokia tvarka:

6.1. 12 skiltyje „Parduota“ – kirtavietėje, pardavėjo ir pirkėjo sandėliuose registruotas pirkėjams parduotos medienos kiekis.

Pirkėjo sandėlyje registruotas medienos kiekis turi sutapti su 8 skiltyje „Priimta nepriklausomų medienos matuotojų“ registruotu medienos kiekiu.

6.2. 13 skiltyje „Išvežta“ – kirtavietėje registruotas į pardavėjo sandėlį išvežtos ar ištrauktos medienos kiekis.

Pardavėjo sandėlyje ši skiltis pildoma, kai mediena pervežama iš vieno pardavėjo sandėlio į kitą pardavėjo sandėlį arba į pirkėjo sandėlį.

Pirkėjo sandėlyje ši skiltis nepildoma.

6.3. 14 skiltyje „Perduota kitam padaliniui“ – pardavėjo sandėlyje registruotas kitam padaliniui perduotos medienos kiekis, taip pat į transporto priemones pakrautos medienos kiekis, kai pardavimą formina kitas padalinys.

Kirtavietėje ši skiltis nepildoma.

Pirkėjo sandėlyje ši skiltis nepildoma.

6.4. 15 skiltyje „Perrūšiuota“ – pardavėjo ir pirkėjo sandėliuose registruotas medienos, kuri perklasifikuota ar perdirbta į biokuro produktus, kiekis.

6.5. 16 skiltyje „Perkelta į medžiagas“ – kiekis medienos, panaudotos valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos (toliau – Valstybinių miškų urėdija) regioninio padalinio reikmėms:

6.5.1. mediena technologinėms reikmėms;

6.5.2. malkinė mediena kurui;

6.5.3. mediena statybos remonto darbams;

6.5.4. mediena vagonų statramsčiams, padėklams;

6.5.5. kuolams ar kitoms ūkinėms priemonėms.

6.6. Į medžiagas medienos kiekį perkelia Valstybinių miškų urėdijos regioninis padalinys, kuris naudoja medieną.

Kirtavietėje registruojamas technologinėms reikmėms panaudotos medienos kiekis.

Pardavėjo sandėlyje registruojamas Valstybinių miškų urėdijos regioninio padalinio reikmėms panaudotos medienos kiekis (malkinė mediena kurui ir remonto darbams).

Pirkėjo sandėlyje ši skiltis nepildoma.

6.7. 17 skiltyje „Kitos išlaidos“ – medienos kiekio sumažėjimas dėl medienos kiekio trūkumo pagal inventorizacijos aktus, kitus nurašymo aktus, kuriuose fiksuojamas medienos praradimas dėl vagysčių, gaisrų, ar medienos kiekio sumažėjimas dėl skirtingų matavimo metodų taikymo pagal teisės aktuose reglamentuotas matavimo paklaidas.

6.8. 18 skiltyje „Iš viso perduota (nurašyta)“ – susumuotas medienos kiekis, nurodytas 12–17 skiltyse.

 

_________________

 

part_3ebae42d59724c92bab8abc50397f558_end

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-247, 2015-03-26, paskelbta TAR 2015-04-08, i. k. 2015-05387

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-672 „Dėl Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-29, 2017-01-06, paskelbta TAR 2017-01-10, i. k. 2017-00681

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-672 „Dėl apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-287, 2023-08-23, paskelbta TAR 2023-08-23, i. k. 2023-16513

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-672 „Dėl Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo