Suvestinė redakcija nuo 2020-06-06

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 123-5632, i. k. 1032050ISAK001K-306

 

Nauja redakcija nuo 2020-06-06:

Nr. 1K-155, 2020-06-01, paskelbta TAR 2020-06-05, i. k. 2020-12395

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SAUGIŲJŲ DOKUMENTŲ IR SAUGIŲJŲ DOKUMENTŲ BLANKŲ KOKYBĖS TIKRINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. gruodžio 23 d. Nr. 1K-306

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymo 17 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 9 d. nutarimo Nr. 1141 „Dėl įgaliojimų įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymą“ 1.3 papunkčiu,

t v i r t i n u Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų kokybės tikrinimo taisykles (pridedama).

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                   DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1K-306

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2020 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1K-155

redakcija)

 

SAUGIŲJŲ DOKUMENTŲ IR SAUGIŲJŲ DOKUMENTŲ BLANKŲ

KOKYBĖS TIKRINIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų kokybės tikrinimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) reglamentuojamas Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) atliekamas saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų kokybės tikrinimas ir jo rezultatų įforminimas.

2. Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų kokybės tikrinimas atliekamas atrankos būdu. Kontrolės lygis, imties didumas, neatitiktinių gaminių skaičius nustatomas vadovaujantis Lietuvos standartu LST ISO 2859-1+AC1:2003 „Ėminių ėmimo procedūros kontrolei pagal požymius atlikti. 1 dalis. Nuosekliajai partijų kontrolei taikomos ėminių ėmimo schemos, indeksuotos pagal priimtinąjį kokybės lygį (tapatus ISO 2859-1:1999+ISO2859-1:1999/Cor.1:2001)“ (toliau – standartas).

3. Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų pavyzdžių kokybės tikrinimui Taisyklės taikomos mutatis mutandis.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Gaminys – pagamintas saugusis dokumentas ar saugusis dokumento blankas, gamintojo teikiamas Tarnybai kokybei tikrinti.

4.2. Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų kokybės tikrinimas (toliau – kokybės tikrinimas) – Tarnybos atliekamas saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų atitikties etalonui tikrinimas, atsižvelgiant į Tarnybos vadovo įsakymu patvirtintas leidžiamas saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų kokybės paklaidas ir technologinės apsaugos priemonių kokybės paklaidas šiuose dokumentuose ir jų blankuose.

4.3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatyme, Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1615 „Dėl Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

KOKYBĖS TIKRINIMAS PAS GAMINTOJĄ

 

5. Kokybės tikrinimas atliekamas saugiųjų dokumentų ar saugiųjų dokumentų blankų gamintojo (toliau – gamintojas) ar subrangovo, su kuriuo gamintojas yra sudaręs susitarimą, saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybinėse patalpose (toliau – gamybinės patalpos).

6. Kai gaminiai pagaminti ne Lietuvos Respublikoje registruotoje įmonėje ar užsienio valstybės įmonės filiale, kokybės tikrinimas atliekamas saugiųjų dokumentų ar saugiųjų dokumentų blankų gamybos užsakovo (toliau – užsakovas) ir gamintojo sudarytoje sutartyje numatytoje arba Tarnybos, gamintojo ir užsakovo suderintoje vietoje.

7. Kokybės tikrinimas atliekamas Tarnybai iš gamintojo gavus prašymą atlikti gaminių kokybės tikrinimą. Prašymas teikiamas ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki kokybės tikrinimo ir tik Tarnyboje įregistravus saugiojo dokumento ar saugiojo dokumento blanko etaloną (toliau – etalonas).

8. Gamintojo prašyme atlikti kokybės tikrinimą turi būti nurodoma:

8.1. tikrinimo vieta, data ir laikas;

8.2. užsakovas;

8.3. gaminio pavadinimas ir identifikavimo kodas Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registre;

8.4. saugiųjų dokumentų ar saugiųjų dokumentų blankų gamybos užsakymo (toliau – užsakymas) gavimo data ir numeris;

8.5. pateiktų tikrinti gaminių skaičius, serija ir jų numeracijos intervalas.

9. Kokybės tikrinimas atliekamas pagal Tarnybos vadovo pavedimą atlikti kokybės tikrinimą (toliau – pavedimas).

10. Jeigu Tarnyba dėl objektyvių priežasčių negali atsiųsti atstovo atlikti kokybės tikrinimo gamintojo nustatytu laiku, apie tai ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną privalo raštu informuoti gamintoją ir suderinti su juo kitą kokybės tikrinimo atlikimo laiką.

11. Tarnybos vadovo sprendimu, atsižvelgiant į kokybės tikrinimo apimtis ir sudėtingumą, pavedime nurodyta kokybės tikrinimo trukmė gali būti pratęsta.

12. Su pavedimu pasirašytinai supažindinamas gamintojo įgaliotas atstovas.

13. Gamintojas privalo parengti darbo vietą (-as) kokybės tikrinimui atlikti, pateikti etaloną, spaudos lapus ir visus užsakymo gaminius. Jei gaminiai supakuoti į ritinį, gamintojas kokybės tikrinimui atlikti privalo pateikti gaminių susukimo į ritinius įrangą.

14. Atliekamas kiekvieno užsakymo kokybės tikrinimas.

15. Gamintojui nesutinkant su Tarnybos atstovų atlikto kokybės tikrinimo rezultatais, kokybės tikrinimas atliekamas Tarnyboje. Tarnybos atstovas gaminius iš gamybinių patalpų gali išgabenti tik pasirašius gaminių perdavimo–priėmimo aktą.

16. Kokybės tikrinimas įforminamas saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų kokybės tikrinimo aktu, kurio formą tvirtina Tarnybos vadovas.

17. Dėl atlikto kokybės tikrinimo rezultatų gamintojas gali teikti rašytines pastabas, kurios pridedamos prie kokybės tikrinimo akto.

18. Gamintojas negali užsakovui perduoti užsakymo, jei:

18.1. neatliktas kokybės tikrinimas;

18.2. kokybės tikrinimo metu išbrokuotų gaminių skaičius viršija standarto nustatytas normas.

 

III SKYRIUS

GAMINIŲ KOKYBĖS TIKRINIMAS UŽSAKOVO PRAŠYMU

 

19. Užsakovas turi teisę pateikti Tarnybai prašymą atlikti pas užsakovą esančių gaminių kokybės tikrinimą. Prašyme turi būti nurodoma:

19.1. prašymo atlikti kokybės tikrinimą priežastis;

19.2. tikrinimo vieta, data ir laikas;

19.3. gamintojas;

19.4. gaminio pavadinimas, identifikavimo kodas;

19.5. gaminių skaičius, serija (-os), numeracijos intervalas.

20. Prašymą atlikti gaminių kokybės tikrinimą užsakovas Tarnybai turi pateikti ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki kokybės tikrinimo.

21. Tarnybos atstovas kokybės tikrinimui pas užsakovą atlikti reikiamą skaičių gaminių ima pasirinktinai iš užsakovo pateiktų gaminių, vadovaudamasis standartu.

22. Tarnybos atstovai, atlikę kokybės tikrinimą užsakovo prašymu, surašo saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų kokybės tikrinimo užsakovo prašymu aktą, kurio formą tvirtina Tarnybos vadovas.

23. Jeigu Tarnybos atstovai negali atlikti kokybės tikrinimo užsakovo nustatytu laiku, Tarnyba privalo ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną raštu informuoti užsakovą ir su juo suderinti kitą laiką.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Gamintojui nesutinkant su Tarnybos atlikto kokybės tikrinimo rezultatais, klausimą dėl gaminių kokybės sprendžia komisija, Tarnybos vadovo sudaryta iš Tarnybos specialistų. Komisijai tikrinant gaminių kokybę turi teisę dalyvauti užsakovo ir gamintojo atstovai. Patikrinus gaminių kokybę, kokybės tikrinimo aktą pasirašo komisija.

25. Tarnybos sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

26. Kokybės tikrinimo dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

_____________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-134, 2009-04-28, Žin., 2009, Nr. 50-2015 (2009-05-05), i. k. 1092050ISAK001K-134

Nr. 1K-155, 2020-06-01, paskelbta TAR 2020-06-05, i. k. 2020-12395

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-134, 2009-04-28, Žin., 2009, Nr. 50-2015 (2009-05-05), i. k. 1092050ISAK001K-134

Dėl finansų ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1K-306 "Dėl Vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, oficialių žymėjimo ženklų kokybės kontrolės atrankos būdu taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-155, 2020-06-01, paskelbta TAR 2020-06-05, i. k. 2020-12395

Dėl finansų ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1K-306 „Dėl Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų kokybės tikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo