Suvestinė redakcija nuo 2014-01-23

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 94-2950, i. k. 100301MISAK00000450

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ, REGISTRUOJAMŲ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ REGISTRE, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO

 

2000 m. spalio 18 d. Nr. 450

Vilnius

 

 

1. Tvirtinu Teritorijų planavimo dokumentų, registruojamų Teritorijų planavimo dokumentų registre, klasifikatorių (pridedama).

2. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais „teritorijų planavimas“.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                                        DANIUS LYGIS

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1010

 

 

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ, REGISTRUOJAMŲ TERITORIJŲ PLANAVIMO

DOKUMENTŲ REGISTRE, KLASIFIKATORIUS

 

 

1. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai yra:

1.1. valstybės lygmens bendrasis planas;

1.2. savivaldybės lygmens bendrasis planas;

1.3. vietovės lygmens bendrasis planas;

1.4. detalusis planas.

2. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai yra:

2.1. specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentai:

2.1.1. žemėtvarkos schemos;

2.1.2. kaimo plėtros žemėtvarkos projektai;

2.2. miškų tvarkymo schemos;

2.3. saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentai:

2.3.1. saugomų teritorijų sistemos ar jos dalių schemos;

2.3.2. saugomų teritorijų ribų planai;

2.3.3. saugomų teritorijų planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planai);

2.3.4. saugomų teritorijų tvarkymo planai;

2.4. nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentai;

2.5. inžinerinės infrastruktūros vystymo planai;

2.5.1. inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planai;

2.5.2. susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planai.

2.6. žemės gelmių naudojimo planai;

2.7. kiti specialiojo teritorijų planavimo dokumentai.

3. Valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentai.

 

_____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-694, 2011-09-08, Žin., 2011, Nr. 113-5336 (2011-09-15), i. k. 111301MISAK00D1-694

Nr. D1-1010, 2013-12-31, paskelbta TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00405

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-694, 2011-09-08, Žin., 2011, Nr. 113-5336 (2011-09-15), i. k. 111301MISAK00D1-694

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 450 "Dėl Teritorijų planavimo dokumentų, registruojamų Teritorijų planavimo dokumentų registre, klasifikatoriaus patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-1010, 2013-12-31, paskelbta TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00405

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 450 „Dėl Teritorijų planavimo dokumentų, registruojamų teritorijų planavimo dokumentų registre, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo