Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01 iki 2021-06-15

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 4-27, i. k. 1031010ISTA0IX-1905

 

Nauja redakcija nuo 2021-01-01:

Nr. XIII-3424, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24593

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGOS

ĮSTATYMAS

 

2003 m. gruodžio 16 d. Nr. IX-1905

Vilnius

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymo sritis

1. Šis įstatymas nustato valstybės institucijų ir įstaigų teises ir pareigas įgyvendinant geležinkelių transporto eismo saugos politiką, geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimus, geležinkelių infrastruktūros valdytojų, geležinkelio įmonių (vežėjų) ir kitų asmenų, kurie gali turėti įtakos geležinkelių sistemos saugiam eksploatavimui, teises ir pareigas užtikrinant eismo saugą.

2. Šio įstatymo tikslas – apsaugoti fizinių asmenų gyvybę, sveikatą ir turtą, gerinti geležinkelių transporto eismo sąlygas, taip pat mažinti neigiamą poveikį aplinkai ir užtikrinti bendrųjų geležinkelių transporto eismo saugos tikslų įgyvendinimą ir geležinkelių sistemos sąveikumą.

3. Šio įstatymo nuostatos, taikytinos geležinkelio įmonėms (vežėjams), mutandis mutandis taikomos kitoms įmonėms (juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms, juridinių asmenų, kitų organizacijų filialams), kurios neįgijusios geležinkelio įmonės (vežėjo) licencijos naudojasi geležinkelių infrastruktūra, manevruodamos ir (ar) važiuodamos į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ar iš jos.

4. Šio įstatymo reikalavimai taikomi 1 435 mm ir 1 520 mm pločio vėžių geležinkelių tinklams. Kitokio pločio vėžių geležinkelių tinklų techninius reikalavimus ir eismo organizavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras.

5. Šio įstatymo nuostatos yra suderintos su šio įstatymo priede nurodytais Europos Sąjungos teisės aktais.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Bendrieji geležinkelių transporto eismo saugos būdai (toliau – bendrieji eismo saugos būdai) – būdai, kuriais nustatoma, kaip turi būti vertinamas geležinkelių transporto eismo saugos lygis, taip pat ar pasiekti bendrieji geležinkelių transporto eismo saugos tikslai ir ar laikomasi geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimų.

2. Bendrieji geležinkelių transporto eismo saugos tikslai (toliau – bendrieji eismo saugos tikslai) – minimalūs geležinkelių transporto eismo saugos lygiai, kuriuos turi atitikti visa geležinkelių sistema arba tam tikrais atvejais jos dalys.

3. Esminiai reikalavimai susisiekimo ministro nustatomi geležinkelių sistemos, jos sąveikaujančių dalių, jų sąsajų bendrieji eismo saugos, patikimumo, prieinamumo, aplinkos apsaugos, techninio suderinamumo ir poveikio asmenų sveikatai reikalavimai, taip pat tam tikro geležinkelių posistemio saugos, patikimumo, prieinamumo, aplinkos apsaugos, techninio suderinamumo ir poveikio asmenų sveikatai reikalavimai.

4. Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti deklaracija – geležinkelių sistemos sąveikaujančios dalies gamintojo arba jo Europos Sąjungoje įsteigto įgaliotojo atstovo (toliau – įgaliotasis atstovas) išduodamas dokumentas, kuriuo patvirtinama geležinkelių sistemos sąveikaujančios dalies atitiktis reikalavimams, nustatytiems geležinkelių techninio sąveikumo specifikacijose.

5. Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti patikra – procedūra, kurią vykdydama notifikuotoji įstaiga tikrina, ar geležinkelių sistemos sąveikaujanti dalis yra suprojektuota ir sukonstruota taip, kad atitiktų reikalavimus, nustatytus atitinkamose geležinkelių techninio sąveikumo specifikacijose ar Europos specifikacijose.

6. Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti sertifikatas – notifikuotosios įstaigos išduodamas dokumentas, kuriuo ji patvirtina, kad Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti patikros rezultatas yra teigiamas.

7. Europos Bendrijos patikra – procedūra, kurią vykdydama notifikuotoji įstaiga tikrina, ar struktūrinis geležinkelių posistemis atitinka geležinkelių techninio sąveikumo specifikacijas.

8. Europos Bendrijos patikros deklaracija pareiškėjo pasirašomas patikros dokumentas, kuriuo pareiškėjas, prisiimdamas visą atsakomybę, patvirtina, kad struktūrinis geležinkelių posistemis, kuriam buvo taikoma Europos Bendrijos patikra, atitinka reikalavimus, nustatytus atitinkamose geležinkelių techninio sąveikumo specifikacijose, ir, jeigu jam buvo taikoma Lietuvos Respublikos patikra, – geležinkelių posistemių techninių taisyklių reikalavimus.

9. Europos Bendrijos patikros sertifikatas notifikuotosios įstaigos išduodamas dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad Europos Bendrijos patikros rezultatas yra teigiamas, ir (arba), jeigu notifikuotoji įstaiga, vykdydama paskirtosios įstaigos veiklą, atliko Lietuvos Respublikos patikrą, – notifikuotosios įstaigos išduodamas dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad Lietuvos Respublikos patikros rezultatas yra teigiamas.

10. Gaminys geležinkelių sistemos sąveikaujanti dalis arba geležinkelių posistemis ar jo dalis, gauti vykdant gamybą.

11. Gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris gamina gaminį, arba asmuo, kuris paveda kitiems asmenims, sudariusiems sutartį su juo, suprojektuoti ar pagaminti šį gaminį ir kuris jį parduoda savo vardu arba naudodamas savo prekių ženklą.

12. Geležinkelių posistemio ar jo dalies atnaujinimas – svarbus pakeitimas, kuriuo nėra pakeičiamos geležinkelių posistemio eksploatacinės charakteristikos. Stacionariojo geležinkelių posistemio ar jo dalies atnaujinimu yra laikomas kapitalinis remontas, jeigu atlikus kapitalinio remonto darbus nėra pakeičiamos stacionariojo geležinkelių posistemio eksploatacinės charakteristikos.

13. Geležinkelių posistemio ar jo dalies patobulinimas – svarbus pakeitimas, kurį atlikus yra pagerinamos geležinkelių posistemio eksploatacinės charakteristikos ir reikia keisti su Europos Bendrijos patikros deklaracija suformuotą techninę bylą (kai tokia byla yra). Stacionariojo geležinkelių posistemio ar jo dalies patobulinimu yra laikoma rekonstrukcija ar kapitalinis remontas, jeigu atlikus rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto darbus yra pagerinamos stacionariojo geležinkelių posistemio eksploatacinės charakteristikos.

14. Geležinkelių posistemis – geležinkelių sistemos struktūrinė dalis, tai yra struktūrinis geležinkelių posistemis (geležinkelių infrastruktūros; energijos; geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos; geležinkelių riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos; geležinkelių riedmenų), arba funkcinė dalis, tai yra funkcinis geležinkelių posistemis (traukinių eismo organizavimo ir valdymo; geležinkelių techninės priežiūros; geležinkeliuose taikomų telematikos priemonių), kurių struktūrą tvirtina susisiekimo ministras.

15. Geležinkelių riedmenys – susisiekimo ministro nustatytų rūšių geležinkelių transporto priemonės, judančios geležinkelio keliais, naudojančios trauką arba jos nenaudojančios, traukiamos kitų geležinkelių riedmenų ar traukiančios kitus geležinkelių riedmenis. Geležinkelių riedmenis sudaro vienas ar keli struktūriniai mobilieji geležinkelių posistemiai ir funkciniai geležinkelių posistemiai.

16. Geležinkelių riedmenų naudojimo vieta – Lietuvos Respublikos, kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar valstybių narių grupės geležinkelių tinklai, vienas tinklas ar tinklo dalis, kuriuose ketinama naudoti geležinkelių riedmenis arba jie yra naudojami.

17. Geležinkelių riedmenų naudotojas – geležinkelių riedmenų savininkas arba teisę naudoti geležinkelių riedmenis turintis asmuo, naudojantys geležinkelių riedmenis pagal paskirtį.

18. Geležinkelių riedmenų techninė priežiūra – techninės paslaugos (geležinkelių riedmenų techninės būklės tikrinimai, geležinkelių riedmenų remontas ir kiti veiksmai) ir įgyvendinamos teisinės ir organizacinės priemonės siekiant užtikrinti, kad naudojami geležinkelių riedmenys būtų saugūs ir nekeltų pavojaus žmonėms, geležinkelių infrastruktūrai, turtui ir aplinkai.

19. Geležinkelių riedmenų valdymas – asmens, turinčio teisę valdyti geležinkelių riedmenis, veiksmai, kuriais valdomi judantys geležinkelių riedmenys.

20. Geležinkelių sistema – sistema, kurią sudaro visų Europos Sąjungos valstybių narių tinklai, kurių struktūrines dalis nustato susisiekimo ministras, ir geležinkelių riedmenys, kurie naudojami šiuose tinkluose, tinkle ar jo dalyje.

21. Geležinkelių sistemos sąveikaujanti dalis – bet kuri nedaloma geležinkelių sistemos dalis, jų grupė, mazgas, sukomplektuotas blokas, įskaitant materialiuosius ir nematerialiuosius objektus (pvz., programinę įrangą), įtraukti arba ketinami įtraukti į geležinkelių posistemį, nuo kurių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso geležinkelių sistemos sąveikumas.

22. Geležinkelių sistemos sąveikumas – geležinkelių sistemos gebėjimas sudaryti sąlygas saugiam ir nenutrūkstamam geležinkelių transporto, kuris atitinka jam keliamus reikalavimus, eismui.

23. Geležinkelių techninio sąveikumo specifikacija (toliau – TSS) – Europos Komisijos patvirtinta specifikacija, kurioje nustatomi geležinkelių posistemio ar jo dalies charakteristikos išsamūs reikalavimai, skirti esminių reikalavimų atitikčiai ir geležinkelių sistemos sąveikumui užtikrinti.

24. Geležinkelių transporto eismas – geležinkelių riedmenų judėjimas geležinkelio keliais.

25. Geležinkelių transporto eismo įvykis (toliau – eismo įvykis) – nepageidaujamas arba netyčinis netikėtas įvykis arba tam tikra tokių įvykių seka, sukeliantys mažesnio masto nei geležinkelių transporto katastrofa žalingus padarinius.

26. Geležinkelių transporto eismo sauga (toliau – eismo sauga) – visuma geležinkelių transporto techninių ir organizacinių priemonių, skirtų užtikrinti, kad keleiviai, kiti geležinkelių transporto eismo dalyviai ir kiti asmenys, taip pat geležinkelių infrastruktūra, geležinkelių riedmenys ir vežami kroviniai bei bagažas būtų apsaugoti nuo geležinkelių transporto katastrofų, eismo įvykių, riktų ir jų padarinių.

27. Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistema (toliau – eismo saugos valdymo sistema) – geležinkelių infrastruktūros valdytojo ir (ar) geležinkelio įmonės (vežėjo) nustatytų priemonių ir procedūrų, kuriomis siekiama užtikrinti, kad šie asmenys veiklą vykdys saugiai, visuma.

28. Geležinkelių transporto katastrofa (toliau – katastrofa) – traukinių susidūrimas ar traukinių nuriedėjimas nuo bėgių, dėl kurių žūsta bent vienas asmuo ar sunkiai sužalojami penki ar daugiau asmenų arba padaroma didelė žala (geležinkelių transporto katastrofos, eismo įvykio ar rikto saugos tyrimų vadovo iš karto įvertinta ne mažesne kaip 2 milijonų eurų suma) geležinkelių riedmenims, geležinkelių infrastruktūrai arba aplinkai, taip pat kitas tokias pačias pasekmes sukėlęs eismo įvykis, kurio poveikis eismo saugos kontrolei ar eismo saugos valdymui yra akivaizdus.

29. Geležinkelių transporto katastrofos, eismo įvykio ar rikto tyrimas (toliau – saugos tyrimas) – po katastrofos, eismo įvykio ar rikto siekiant užkirsti kelią kitai katastrofai, eismo įvykiui ar riktui atliekama procedūra, apimanti informacijos apie katastrofą, eismo įvykį ar riktą rinkimą ir analizę, išvadų pateikimą ir įvertinimą, katastrofos, eismo įvykio ar rikto priežasčių nustatymą ir tam tikrais atvejais geležinkelių transporto saugos rekomendacijų pateikimą.

30. Geležinkelių transporto riktas (toliau – riktas) nepageidaujamas arba netyčinis netikėtas įvykis, išskyrus katastrofas arba eismo įvykius, turintis arba galintis turėti neigiamą įtaką eismo saugos kontrolei ar eismo saugos valdymui.

31. Geležinkelių transporto saugos rekomendacija (toliau – saugos rekomendacija) – Lietuvos Respublikos saugos tyrimų vadovo, kitos Europos Sąjungos valstybės narės saugos tyrimo įstaigos pasiūlymas, grindžiamas atlikus saugos tyrimą gauta informacija, saugos studijomis ar kitais šaltiniais.

32. Lietuvos Respublikos patikra – procedūra, kurią vykdydama paskirtoji įstaiga tikrina, ar struktūrinis geležinkelių posistemis atitinka geležinkelių posistemių techninių taisyklių reikalavimus, taikomus tam geležinkelių posistemiui.

33. Lietuvos Respublikos patikros deklaracija – pareiškėjo pasirašomas patikros dokumentas, kuriuo pareiškėjas, prisiimdamas visą atsakomybę, patvirtina, kad struktūrinis geležinkelių posistemis atitinka geležinkelių posistemių techninių taisyklių reikalavimus, taikomus tam geležinkelių posistemiui.

34. Lietuvos Respublikos patikros sertifikatas paskirtosios įstaigos išduodamas dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad Lietuvos Respublikos patikros rezultatas yra teigiamas.

35. Mokymo pajėgumai – traukinio mašinistų ir traukinius lydinčio personalo mokymo priemonės ir šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytos mokymo programos.

36. Nacionalinės taisyklės – Lietuvos Respublikoje privalomos taisyklės, kurios taikomos geležinkelių infrastruktūros valdytojams, geležinkelio įmonėms (vežėjams) ir kurias sudaro eismo saugos taisyklės ir geležinkelių posistemių techninės taisyklės.

37. Nepriekaištingos reputacijos asmuo – asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka nėra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo padarymo ir neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, taip pat įstatymų nustatyta tvarka nėra pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo padarymo arba nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos yra praėję 3 metai.

38. Notifikuotoji įstaiga – atitikties įvertinimo įstaiga, kuri yra paskirta atlikti geležinkelių sistemos sąveikaujančių dalių Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti patikrą ir (arba) struktūrinių geležinkelių posistemių Europos Bendrijos patikrą, įskaitant kalibravimą, bandymus, sertifikavimą ir patikrinimą, ir apie kurią yra pranešta Europos Komisijai, Europos Sąjungos valstybėms narėms.

39. Pareiškėjas fizinis arba juridinis asmuo, pageidaujantys gauti leidimą pradėti naudoti stacionariuosius geležinkelių posistemius (leidimą pradėti naudoti stacionariuosius geležinkelių posistemius, leidimą pradėti naudoti atnaujintus ar patobulintus stacionariuosius geležinkelių posistemius (toliau – leidimas pradėti naudoti stacionariuosius geležinkelių posistemius) ar leidimą pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (pirmąjį leidimą pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją), naująjį leidimą pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją), kai jie patobulinami ar atnaujinami, atnaujintą leidimą pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją), kai išplečiama jų naudojimo vieta (toliau – leidimas pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją), ar leidimą pateikti rinkai geležinkelių riedmenų tipą atitinkančius geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją), Europos Sąjungos geležinkelių agentūros (toliau – Agentūra) išankstinį leidimą pradėti naudoti Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (toliau – ERTMS) geležinkelio kelio įrangą arba prašantys Agentūros, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos institucijos (toliau – eismo saugos institucija) ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės nacionalinės eismo saugos institucijos sprendimo dėl geležinkelių riedmenų tipo patvirtinimo, taip pat užsakovas, gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, inicijuojantys Europos Bendrijos patikros ir (ar) Lietuvos Respublikos patikros atlikimą.

40. Pasienio geležinkelių linija – geležinkelių linija, einanti nuo Lietuvos Respublikos valstybės sienos su trečiąja valstybe iki Lietuvos Respublikos teritorijoje esančios geležinkelio stoties, kurioje fizinių asmenų, jų dokumentų ir (ar) bagažo apžiūrą ir (ar) geležinkelių riedmenų ir krovinių patikrinimą atlieka Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos muitinė ir kitos įgaliotos institucijos. Pasienio geležinkelių linijų sąrašą tvirtina susisiekimo ministras.

41. Paskirtoji įstaiga atitikties įvertinimo įstaiga, kuri paskirta atlikti struktūrinių geležinkelių posistemių Lietuvos Respublikos patikrą.

42. Pateikimas rinkai pirmasis geležinkelių sistemos sąveikaujančios dalies, geležinkelių posistemio, įskaitant geležinkelių riedmenis, kurie gali veikti esant projektinei veikimo būklei (normalaus veikimo režimu ir numatomomis suprastėjusiomis sąlygomis (įskaitant nusidėvėjimą) pagal techninėse ir techninės priežiūros bylose nustatytą intervalą ir naudojimo sąlygas), jų serijos tiekimas Europos Sąjungos geležinkelių transporto paslaugų rinkai.

43. Pavojingoji geležinkelio zona – zona, kuri tęsiasi 2,5 m į abi puses nuo kraštinių kelių kraštinių bėgių galvučių išorinių briaunų, arba zona, kuri tęsiasi nuo kraštinių kelių kraštinių bėgių galvučių išorinių briaunų iki asmenų prieigą prie geležinkelio kelio ribojančių techninių priemonių.

44. Pradėjimas naudoti – veiksmai, kurių reikia, kad geležinkelių posistemiai galėtų būti naudojami pagal nustatytus reikalavimus.

45. Telematikos priemonės – TSS nustatytos informacinių ir elektroninių ryšių technologijų priemonės, taikomos keleivių ir bagažo bei krovinių vežimo geležinkelių transportu paslaugoms teikti.

46. Traukinio mašinistas – fizinis asmuo, turintis traukinio mašinisto pažymėjimą, traukinio mašinisto sertifikatą ir valdantis geležinkelių riedmenis.

47. Traukinio mašinisto pažymėjimas – dokumentas, kuriuo patvirtinama traukinio mašinisto sveikatos, išsilavinimo ir profesinių įgūdžių atitiktis nustatytiems reikalavimams.

48. Traukinio mašinisto sertifikatas – dokumentas, kuriuo patvirtinama traukinio mašinisto teisė valdyti sertifikate nurodytus geležinkelių riedmenis nurodytoje geležinkelių infrastruktūroje.

49. Traukinių eismas – traukinių judėjimas geležinkelių linijomis.

50. Trečioji valstybė – valstybė, kuri nėra Europos Sąjungos valstybė narė ar Europos ekonominės erdvės valstybė.

51. Užsakovas – geležinkelių posistemio projektavimo ir (arba) statybos, atnaujinimo arba patobulinimo darbus užsakantis fizinis ar juridinis asmuo.

52. Veiklos mastas – veiklos apimtis, nustatoma pagal pervežamų keleivių skaičių ir (arba) krovinių kiekį ir apytikrį geležinkelio įmonės (vežėjo) dydį pagal jos darbuotojų, dirbančių geležinkelių transporto srityje, skaičių.

53. Veiklos rūšis – bet kuri iš šių veiklų: keleivių, bagažo vežimas vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais (įskaitant vežimą greitaisiais traukiniais), krovinių (įskaitant pavojinguosius krovinius) vežimas vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais, manevravimas.

54. Veiklos vieta – geležinkelių tinklai, vienas tinklas ar jo dalis vienoje arba daugiau Europos Sąjungos valstybių narių, kuriose geležinkelio įmonė (vežėjas) vykdo ar ketina vykdyti veiklą.

55. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse, Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatyme, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatyme, Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 765/2008, nustatančiame su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinančiame Reglamentą (EEB) Nr. 339/93, su visais pakeitimais, 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB, su visais pakeitimais.

 

3 straipsnis. Eismo saugos užtikrinimo principai

1. Eismo saugą užtikrina visi asmenys, kurie gali turėti įtakos saugiam geležinkelių eksploatavimui:

1) infrastruktūros valdytojai ir geležinkelio įmonės (vežėjai);

2) asmenys, atsakingi už geležinkelių riedmenų techninę priežiūrą;

3) gamintojai;

4) geležinkelių riedmenų naudotojai;

5) užsakovai;

6) viešųjų paslaugų sutartis pagal 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 su visais pakeitimais nuostatas sudarančios kompetentingos institucijos (toliau – perkančioji organizacija);

7) juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie savo vardu arba per trečiuosius asmenis siunčia prekes, tai yra siuntėjai;

8) juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie gauna prekes pagal vežimo sutartį arba prisiima atsakomybę už prekes, jeigu jos atvežtos be vežimo sutarties, tai yra prekių gavėjai;

9) įmonės, kraunančios supakuotas prekes, mažus konteinerius ar kilnojamąsias cisternas į vagoną ar konteinerį arba ant jų arba kraunančios konteinerį, biriųjų krovinių konteinerį, daugiaelementį dujų konteinerį, konteinerinę cisterną arba kilnojamąją cisterną į vagoną, tai yra krovėjai;

10) įmonės, kurios išima konteinerį, biriųjų krovinių konteinerį, daugiaelementį dujų konteinerį, konteinerinę cisterną arba kilnojamąją cisterną iš vagono, arba bet kurios įmonės, kurios iškrauna supakuotas prekes, mažus konteinerius ar kilnojamąsias cisternas iš vagono ar konteinerio arba nuo jų, arba bet kurios įmonės, kurios iškrauna prekes iš cisternos (cisterninio vagono, nuimamosios cisternos, kilnojamosios cisternos ar konteinerinės cisternos) arba iš sekcinio vagono ar daugiaelemenčio dujų konteinerio ar vagono, didžiojo ar mažojo konteinerio, skirtų biriesiems kroviniams vežti, arba biriųjų krovinių konteinerio, tai yra iškrovėjai;

11) įmonės, kurios krovinių cisterną (įskaitant cisterninį vagoną, vagoną su nuimamosiomis cisternomis, kilnojamąją cisterną ar konteinerinę cisterną), vagoną, didįjį ar mažąjį konteinerį, skirtus biriesiems kroviniams vežti, arba sekcinį vagoną ar daugiaelementį dujų konteinerį pripildo prekių, tai yra pripildytojai;

12) įmonės, kurios pašalina prekes iš krovinių cisternos (įskaitant cisterninį vagoną, vagoną su nuimamosiomis cisternomis, kilnojamąją cisterną ar konteinerinę cisterną), vagono, didžiojo ar mažojo konteinerio, skirto biriesiems kroviniams vežti, arba sekcinio vagono ar daugiaelemenčio dujų konteinerio, tai yra išpylėjai.

2. Fizinių asmenų sveikatos ir gyvybės saugojimas yra svarbiau negu ūkinės komercinės veiklos ekonominių rezultatų siekimas.

3. Geležinkelių sistema plečiama ir tobulinama taikant ta pačia veikla užsiimantiems asmenims vienodus eismo saugos reikalavimus.

4. Eismo saugos užtikrinimas vykdomas siekiant nuolat gerinti eismo saugą, atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisės aktų, tarptautinių sutarčių reikalavimus ir mokslo bei technikos vystymąsi ir teikiant pirmenybę katastrofų, eismo įvykių ir riktų prevencijai.

5. Priemonės, kuriomis siekiama gerinti eismo saugą, nustatomos vadovaujantis sisteminiu požiūriu, atsižvelgiant į visos geležinkelių sistemos, o ne į vienos ar kelių jos dalių saugą.

6. Asmenys, nurodyti šio straipsnio 1 dalyje, bendradarbiauja siekdami užtikrinti saugų geležinkelių infrastruktūros naudojimą, priežiūrą, modernizavimą ir plėtrą, geležinkelių sistemos plėtrą.

 

4 straipsnis. Eismo saugos užtikrinimas

1. Asmenys, nurodyti šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje, įgyvendina pavojaus kontrolės priemones, nustatytas eismo saugos taisyklėse, o geležinkelių infrastruktūros valdytojai ir geležinkelio įmonės (vežėjai) – ir eismo saugos valdymo sistemose, ir užtikrina, kad jų tiekiami geležinkelių posistemiai, įranga, priedai, įtaisai ir teikiamos paslaugos atitiktų TSS ar nacionalinėse taisyklėse nustatytus reikalavimus ir jų naudojimo sąlygas taip, kad geležinkelių infrastruktūros valdytojai ir geležinkelio įmonės (vežėjai) galėtų saugiai juos naudoti.

2. Geležinkelių infrastruktūros valdytojai ir geležinkelio įmonės (vežėjai), siekdami užtikrinti saugų geležinkelių sistemos naudojimą ir eismo saugai kylančių pavojų kontrolę, parengia susisiekimo ministro nustatytus reikalavimus atitinkančias eismo saugos valdymo sistemas 2018 m. kovo 8 d. Europos Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2018/762 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. birželio 12 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/782, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/798 nustatomi su saugos valdymo sistemų reikalavimais susiję bendrieji saugos būdai ir panaikinami Europos Komisijos reglamentai (ES) Nr. 1158/2010 ir (ES) Nr. 1169/2010, nustatyta tvarka.

3. Rengdami eismo saugos valdymo sistemas ir įgyvendindami eismo saugos valdymo sistemose nustatytas priemones, geležinkelių infrastruktūros valdytojai ir geležinkelio įmonės (vežėjai) siekia bendrųjų eismo saugos tikslų ir užtikrina geležinkelių sistemos atitiktį nacionalinėse taisyklėse ir TSS nustatytiems eismo saugos reikalavimams bei atitinkamų bendrųjų eismo saugos būdų taikymą.

4. Geležinkelio infrastruktūros valdytojai ir geležinkelio įmonės (vežėjai) ar bet kuris šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytas asmuo, aptikę pavojų eismo saugai, susijusį su techninės įrangos (įskaitant struktūrinius geležinkelių posistemius) defektais ir konstrukcijos neatitiktimi ar gedimais, ar sužinoję apie jį, pagal kompetenciją imasi visų reikiamų priemonių nustatytam pavojui suvaldyti ir praneša apie jį suinteresuotoms šalims, atsižvelgdami į su jomis sudarytas sutartis ar susitarimus, kad atitinkamos suinteresuotos šalys galėtų imtis reikiamų priemonių, užtikrinančių saugų geležinkelių sistemos veikimą.

5. Vadovaujantis šio įstatymo 15 straipsnio 7 dalimi paskirti geležinkelių riedmenų, naudojamų Lietuvos Respublikos geležinkelių tinkle, techniniai prižiūrėtojai, siekdami užtikrinti geležinkelių riedmenų saugų veikimą, parengia geležinkelių riedmenų techninės priežiūros sistemas ir jas taikydami atlieka šio įstatymo 15 straipsnio 9 dalyje nurodytus veiksmus. Geležinkelių riedmenų, išskyrus prekinius vagonus, naudojamus 1 435 mm pločio vėžės Lietuvos Respublikos geležinkelių tinkle, techninės priežiūros sistemos rengiamos susisiekimo ministro nustatyta tvarka. Prekinių vagonų, naudojamų 1 435 mm pločio vėžės Lietuvos Respublikos geležinkelių tinkle, techninės priežiūros sistemos turi atitikti Reglamento (ES) 2019/779 nustatytus reikalavimus.

6. Tuo atveju, kai geležinkelių riedmenys yra perduodami kitam geležinkelių riedmenų naudotojui, visi su šiuo perdavimu susiję asmenys pasikeičia visa informacija, kuri yra svarbi saugiam jų eksploatavimui.

 

5 straipsnis. Nacionalinės taisyklės

1. Nacionalinių taisyklių rengimo ir tvirtinimo tvarką ir jų sąrašą nustato susisiekimo ministras.

2. Nacionalinės taisyklės turi atitikti Europos Sąjungos teisės aktų, įskaitant TSS, reikalavimus, bendruosius eismo saugos tikslus ir bendruosius eismo saugos būdus, negali riboti geležinkelių transporto veiklos tarp Europos Sąjungos valstybių narių.

3. Naujos nacionalinės taisyklės gali būti nustatomos tik tais atvejais, kai:

1) bendrieji eismo saugos būdai neapima taisyklių, susijusių su esamais saugos būdais;

2) TSS neapima visų geležinkelių posistemiams keliamų esminių reikalavimų;

3) TSS neapima visų Lietuvos Respublikos geležinkelių tinklo ar jo dalies eksploatavimo taisyklių;

4) TSS neapima visų taisyklių dėl reikalavimų darbuotojams, susijusiems su eismo sauga ar eismo saugos užduočių vykdymu (įskaitant atrankos kriterijus, fizinį ir psichologinį tinkamumą ir profesinį mokymą);

5) būtina numatyti skubias prevencines priemones geležinkelių eismo saugai ir sąveikumui užtikrinti (ypač jeigu poreikis nustatyti tokias priemones atsiranda dėl įvykusios katastrofos, eismo įvykio ar rikto);

6) reikia patikslinti nacionalinę taisyklę, apie kurią pranešta šio straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

4. Eismo saugos institucija pateikia svarstyti Europos Komisijai ir Agentūrai rengėjo su suinteresuotomis šalimis suderintus šio straipsnio 3 dalyje nurodytų nacionalinių taisyklių projektus ir pagrindimą, kad tokios nacionalinės taisyklės yra reikalingos dėl priežasčių, nurodytų šio straipsnio 3 dalyje, iki šių taisyklių priėmimo 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/796 dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 881/2004 25 ir 27 straipsniuose nustatyta tvarka ir terminais. Pateikti svarstyti nacionalinių taisyklių projektai vertinami ir nacionalinės taisyklės nustatomos Reglamento (ES) 2016/796 25 straipsnyje nustatyta tvarka.

5. Šio straipsnio 3 dalies 5 punkte nurodytu atveju nacionalinės taisyklės gali būti priimamos nesilaikant šio straipsnio 4 dalyje nustatytos tvarkos ir taikomos iš karto po jų priėmimo. Tokiu atveju eismo saugos institucija apie priimtas nacionalines taisykles praneša šio straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

6. Eismo saugos institucija gali nuspręsti nepranešti apie vietinės reikšmės taisykles ir apribojimus. Tokiu atveju eismo saugos institucija informaciją apie šias taisykles ir apribojimus įtraukia į Agentūros tvarkomą geležinkelių infrastruktūros informacinę sistemą 2019 m. gegužės 16 d. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/777 dėl geležinkelių infrastruktūros registro bendrųjų specifikacijų, kuriuo panaikinamas įgyvendinimo sprendimas 2014/880/ES, nustatyta tvarka.

 

II skyrius

Eismo SAUGOS Valstybinis Valdymas IR eismo saugos reikalavimų ĮGYVENDINIMAS

 

6 straipsnis. Eismo saugos valstybinis užtikrinimas ir įgyvendinimas

1. Vykdydamos šiame įstatyme nustatytas funkcijas, eismo saugos valstybinį valdymą atlieka Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.

2. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nustato bendrųjų eismo saugos tikslų įgyvendinimo priemones.

3. Susisiekimo ministerija formuoja valstybės politiką, taip pat organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą susisiekimo ministrui pavestoje eismo saugos srityje.

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras nustato traukinio mašinistų ir fizinių asmenų, kurių darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, sveikatos reikalavimus ir patikrinimo tvarką, ligų, dėl kurių asmuo, pageidaujantis gauti ar turintis traukinio mašinisto pažymėjimą, ir asmuo, pageidaujantis dirbti ar dirbantis darbą, tiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, negali saugiai atlikti pareigų, sąrašą (toliau – ligų sąrašas).

5. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras skiria saugos tyrimų vadovą (vadovus) ir nustato saugos tyrimų, šių tyrimų ataskaitų, saugos rekomendacijų rengimo ir teikimo tvarką.

6. Eismo saugos reikalavimus įgyvendina geležinkelių infrastruktūros valdytojai ir geležinkelio įmonės (vežėjai), geležinkelių riedmenų techniniai prižiūrėtojai ir kiti asmenys, nurodyti šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje, jų įgyvendinimo priežiūrą atlieka eismo saugos institucija.

 

 

 

7 straipsnis. Eismo saugos institucija

1. Eismo saugos institucija yra biudžetinė įstaiga prie Susisiekimo ministerijos, finansuojama iš valstybės biudžeto. Eismo saugos institucijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, sprendimus priima nepriklausomai nuo geležinkelių infrastruktūros valdytojų, geležinkelio įmonių (vežėjų), pareiškėjų, asmenų, pateikusių prašymus, perkančiųjų organizacijų, notifikuotųjų įstaigų, paskirtųjų įstaigų ir geležinkelių transporto rinkos reguliuotojo.

2. Eismo saugos institucija atlieka šias funkcijas:

1) prižiūri, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių eismo saugos klausimus, reikalavimų;

2) atlieka eismo saugos reglamentavimo ir nacionalinių taisyklių stebėseną, derinimą ir tobulinimą, o prireikus imasi priemonių, kuriomis įpareigoja šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytus asmenis laikytis šių taisyklių reikalavimų;

3) vadovaudamasi 2018 m. vasario 16 d. Europos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/761, kuriuo nustatomi nacionalinių saugos institucijų, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/798 išdavusių bendrąjį saugos sertifikatą arba saugos leidimą, vykdomos priežiūros bendrieji saugos būdai ir panaikinamas Europos Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1077/2012, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. birželio 12 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/782, nuostatomis, prižiūri, kaip įgyvendinamos eismo saugos valdymo sistemos;

4) teikia Europos Komisijai eismo saugos pablogėjimo priežasčių ataskaitas ir į metinį eismo saugos planą, nurodytą šio straipsnio 10 dalyje, įtraukia priemones, skirtas neįgyvendintiems bendriesiems eismo saugos tikslams pasiekti;

5) pagal kompetenciją rengia ir priima teisės aktus, taip pat dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su eismo sauga, geležinkelių sistemos sąveikumu ir TSS įgyvendinimu, projektus ir atlieka jų analizę;

6) sudaro dvišalius ir (ar) daugiašalius bendradarbiavimo susitarimus su kitomis Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinėmis geležinkelių transporto eismo saugos institucijomis, su jomis bendradarbiauja (taip pat ir dėl saugos leidimų išdavimo), keičiasi turima informacija apie prižiūrimus asmenis, siekdama užtikrinti efektyvią jų priežiūrą ir išvengti kitų Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių geležinkelių transporto eismo saugos institucijų atliekamų patikrinimų (auditų) dubliavimo;

7) sudaro dvišalius ir (ar) daugiašalius bendradarbiavimo susitarimus su Agentūra, bendradarbiauja su Agentūra (įskaitant klausimus dėl bendrųjų saugos sertifikatų išdavimo, atnaujinimo, papildymo, pakeitimo, bendrųjų saugos sertifikatų galiojimo laikino apribojimo, sustabdymo, galiojimo laikino apribojimo ir sustabdymo panaikinimo, galiojimo apribojimo ir panaikinimo, leidimų pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją), leidimų pateikti rinkai patvirtintą geležinkelių riedmenų tipą atitinkančius geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) išdavimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo, geležinkelių riedmenų tipų patvirtinimo, patvirtinimo atnaujinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo), padeda Agentūrai stebėti geležinkelių transporto eismo saugos plėtojimą Europos Sąjungos lygiu, prireikus dalyvauja vertinant esamas ar rengiamas TSS;

8) prireikus prašo Europos Komisijos patikrinti ir atnaujinti pagal Reglamento (ES) 2016/796 7 straipsnį rengiamą ir periodiškai atnaujinamą keleivių asociacijų ir įstaigų, su kuriomis turi būti konsultuojamasi rengiant, priimant ir (ar) persvarstant TSS, sąrašą;

9) tikrina, ar naudojamos geležinkelių sistemos sąveikaujančios dalys atitinka esminius reikalavimus, prižiūri, ar jos naudojamos pagal paskirtį, įrengiamos ir prižiūrimos laikantis esminių reikalavimų ir kitų geležinkelių sistemos sąveikumo reikalavimų; eismo saugos institucijos teises ir pareigas atliekant šią funkciją, jos atlikimo tvarką, taip pat pažeidimų prevencines priemones ir geležinkelių sistemos sąveikaujančių dalių tiekimo ribojimo priemones nustato šis įstatymas ir susisiekimo ministras;

10) atlikdama geležinkelių sistemos sąveikaujančių dalių naudojimo priežiūrą, tiria esminių reikalavimų pažeidimus, įpareigoja asmenis pašalinti nustatytus pažeidimus ir užtikrinti geležinkelių sistemos sąveikaujančių dalių atitiktį esminiams reikalavimams, prireikus apriboja esminių reikalavimų neatitinkančių geležinkelių sistemos sąveikaujančių dalių naudojimą ir (ar) uždraudžia jas naudoti, taip pat įgyvendina kitas priemones, reikalingas šiai funkcijai užtikrinti;

11) atlieka kitas šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su eismo saugos užtikrinimu.

3. Tais atvejais, kai geležinkelių posistemiui ar jo daliai netaikomos TSS ir kai dar nėra parengtų geležinkelių posistemių techninių taisyklių arba nesudaryti tarptautiniai susitarimai, eismo saugos institucija turi teisę vienašališkai pripažinti atitikties sertifikatus, išduotus Europos Sąjungos valstybių narių notifikuotųjų įstaigų ar kitų oficialiai pripažintų bandymų laboratorijų, sertifikavimo ar kontrolės įstaigų.

4. Šio straipsnio 3 dalis taikoma, kai geležinkelių sistemos sąveikaujančios dalys yra naudojamos, pagaminamos savo reikmėms ar surenkamos skirtingos kilmės geležinkelių sistemos sąveikaujančios dalys arba kai jas sudaro skirtingos kilmės elementai.

5. Eismo saugos institucija ir (ar) jos įgalioti darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, ir (ar) valstybės tarnautojai, atlikdami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

1) esant teisėtam pagrindui neatlygintinai gauti reikalingą informaciją ir dokumentus iš geležinkelių infrastruktūros valdytojų, geležinkelio įmonių (vežėjų) ir visų asmenų, kuriems taikomi šio įstatymo reikalavimai. Eismo saugos institucija turi teisę prašyti šiame punkte nurodytų asmenų neatlygintinai suteikti techninę pagalbą;

2) atlikdami ūkio subjektų veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą, pasitelkti policijos pareigūnus;

3) vykdydami eismo saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevenciją ir teisės aktų reikalavimų laikymosi priežiūrą, nepažeisdami 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), įstatymų garantuoto fizinių asmenų privataus gyvenimo neliečiamumo, fotografuoti, daryti garso ir vaizdo įrašus.

6. Asmenys, kurių veiklos patikrinimas yra atliekamas, turi teisę dalyvauti atliekant jų vykdomos veiklos sąlygų laikymosi patikrinimus ir teikti eismo saugos institucijai paaiškinimus.

7. Geležinkelio geležinkelių infrastruktūros valdytojai, geležinkelių įmonės (vežėjai) ir kiti asmenys, kuriems taikomi šio įstatymo reikalavimai, privalo:

1) bendradarbiauti su Agentūra, eismo saugos institucija ir jos įgaliotais darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis, ir (ar) valstybės tarnautojais ir netrukdyti įgyvendinti Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktų teisių;

2) sudaryti Agentūrai, eismo saugos institucijai ir jos įgaliotiems darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir (ar) valstybės tarnautojams patikrinimui reikiamas sąlygas ir pateikti patikrinimui reikalingą informaciją ir reikalingus dokumentus eismo saugos institucijos nustatyta tvarka.

8. Eismo saugos institucijos veikla grindžiama viešumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principais. Atlikdama jai pavestas funkcijas, eismo saugos institucija privalo užtikrinti, kad visi su eismo saugos institucijos atliekamomis funkcijomis susiję asmenys turėtų galimybę pateikti savo paaiškinimus, ir pateikti savo priimamų sprendimų motyvus.

9. Eismo saugos institucija kiekvienais metais, ne vėliau kaip iki gruodžio 31 d., parengia su geležinkelių infrastruktūros valdytojais, geležinkelio įmonėmis (vežėjais) suderina ir savo interneto svetainėje paskelbia kitų metų eismo saugos planą, kuriame nustatomos priemonės bendriesiems eismo saugos tikslams pasiekti. Šis planas tikslinamas Europos Komisijai patvirtinus ar pakeitus bendruosius eismo saugos tikslus. Eismo saugos institucija, rengdama šio straipsnio 12 dalyje nurodytą eismo saugos ataskaitą, įvertina, ar metinis geležinkelių transporto eismo saugos planas buvo įgyvendintas.

10. Geležinkelių infrastruktūros valdytojai ir geležinkelio įmonės (vežėjai) iki kiekvienų kalendorinių metų gegužės 31 d. pateikia eismo saugos institucijai praėjusių metų eismo saugos ataskaitą. Šių ataskaitų reikalavimus nustato eismo saugos institucija.

11. Eismo saugos institucija kiekvienais metais, ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d., savo interneto svetainėje skelbia praėjusių metų metinę eismo saugos ataskaitą ir pateikia ją Agentūrai. Eismo saugos institucijos metinėje eismo saugos ataskaitoje pateikiama informacija apie:

1) eismo saugos tobulinimą ir bendruosius eismo saugos rodiklius, kuriuos nustato susisiekimo ministras;

2) nacionalinių taisyklių pakeitimus;

3) bendrųjų saugos sertifikatų išdavimo geležinkelio įmonėms (vežėjams) ir saugos leidimų išdavimo geležinkelių infrastruktūros valdytojams procedūrų tobulinimą;

4) geležinkelių infrastruktūros valdytojų, geležinkelio įmonių (vežėjų) priežiūros rezultatus ir su ja susijusią patirtį, įskaitant eismo saugos patikrinimų ir auditų skaičių ir rezultatus;

5) geležinkelių infrastruktūros valdytojų ir geležinkelio įmonių (vežėjų) patirtį taikant atitinkamus bendruosius saugos būdus.

12. Eismo saugos institucijos metinėje eismo saugos ataskaitoje taip pat nurodoma, kad:

1) Lietuvos Respublikoje netaikomas reikalavimas paskirti Lietuvos Respublikos geležinkelių tinkle naudojamų trečiosiose valstybėse įsteigtose organizacijose (asociacijose) įregistruotų prekinių ir keleivinių vagonų, kurių techninė priežiūra atliekama pagal tos organizacijos (asociacijos), kurioje registruoti šie geležinkelių riedmenys, dokumentus, techninį prižiūrėtoją, kaip tai numatyta šio įstatymo 15 straipsnio 8 dalyje;

2) asmenys, pageidaujantys atlikti prekinių vagonų, naudojamų 1 520 mm pločio vėžės geležinkelių tinkle, techninę priežiūrą, turi gauti prekinių vagonų, naudojamų 1 520 mm pločio vėžės geležinkelių tinkle, techninio prižiūrėtojo sertifikatą, kaip tai numatyta šio įstatymo 18 straipsnyje;

3) už geležinkelių riedmenų techninę priežiūrą atsakingų asmenų sertifikavimo sistemos, nustatytos Reglamente (ES) 2019/779, išimtis, nurodytas šios dalies 1 ir 2 punktuose, leidžiama taikyti vadovaujantis Direktyvos (ES) 2016/798 15 straipsnio 1 dalies b ir c punktais.

 

8 straipsnis. Saugos sertifikavimas

1. Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigtos geležinkelio įmonės (vežėjai), kurios pageidauja naudotis geležinkelių infrastruktūra, teikdamos keleivių, bagažo vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais (įskaitant vežimą greitaisiais traukiniais) ir (ar) krovinių (įskaitant pavojinguosius krovinius) vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais paslaugas ir (ar) manevruodamos ir (ar) važiuodamos į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ar iš jos, privalo įsigyti bendrąjį saugos sertifikatą.

2. Elektroninės formos bendrąjį saugos sertifikatą išduoda, atnaujina, papildo, pakeičia, laikinai apriboja, sustabdo, panaikina jo sustabdymą arba galiojimą:

1) Agentūra šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims, jeigu jų veiklos vieta yra tik Lietuvos Respublikoje arba Lietuvos Respublikoje ir kitoje Europos Sąjungos valstybėje (valstybėse) narėje (narėse); bendrasis saugos sertifikatas išduodamas 2018 m. balandžio 9 d. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/763, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/798 nustatomos bendrų saugos sertifikatų išdavimo geležinkelio įmonėms praktinės taisyklės ir panaikinamas Europos Komisijos reglamentas (EB) Nr. 653/2007, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. birželio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/777, nustatyta tvarka;

2) eismo saugos institucija šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims, jeigu jų veiklos vieta yra tik Lietuvos Respublikoje; bendrasis saugos sertifikatas išduodamas šio įstatymo ir Reglamento (ES) 2018/763 nustatyta tvarka.

3. Bendrojo saugos sertifikato paskirtis – įrodyti, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys, siekdami kontroliuoti riziką, teikti saugias keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais paslaugas geležinkelių tinkle ar jo dalyje ir (ar) saugiai naudotis geležinkelių infrastruktūra, manevruodami ir (ar) važiuodami į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ar iš jos, parengė savo eismo saugos valdymo sistemą ir geba laikytis TSS, kituose Europos Sąjungos teisės aktuose ir nacionalinėse taisyklėse nustatytų reikalavimų.

4. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys, pageidaujantys, kad bendrąjį saugos sertifikatą išduotų eismo saugos institucija, pateikia jai per vieno langelio principu veikiančią sistemą, įsteigtą pagal Reglamento (ES) 2016/796 12 straipsnį (toliau – vieno langelio sistema), Reglamente (ES) 2018/763 nustatyto turinio prašymą išduoti bendrąjį saugos sertifikatą ir dokumentus, kuriais įrodoma, kad eismo saugos valdymo sistema yra parengta vadovaujantis šio įstatymo 4 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytais reikalavimais.

5. Per 20 darbo dienų nuo šio straipsnio 4 dalyje nurodyto prašymo ir dokumentų gavimo dienos eismo saugos institucija pateikia šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims patvirtinimą, kad prašymas ir pateikti dokumentai atitinka reikalavimus. Eismo saugos institucija, nustačiusi, kad prašymas ir (ar) pateikti dokumentai neatitinka reikalavimų, dokumentuose yra netikslių ar klaidingų duomenų, apie tai ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos praneša šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims ir nustato ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų terminą nustatytiems trūkumams pašalinti. Terminas gali būti pratęstas 20 darbo dienų eismo saugos institucijos sprendimu pateikus jai motyvuotą prašymą. Eismo saugos institucija atsisako nagrinėti prašymą išduoti bendrąjį saugos sertifikatą, jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys jau yra pateikę tokį patį prašymą Agentūrai, tačiau ji dar nėra priėmusi sprendimo atsisakyti išduoti bendrąjį saugos sertifikatą ar išduoti bendrąjį saugos sertifikatą kitomis sąlygomis, negu nurodytos prašyme.

6. Eismo saugos institucija priima motyvuotą sprendimą išduoti bendrąjį saugos sertifikatą, išduoti bendrąjį saugos sertifikatą kitomis sąlygomis, negu nurodytos prašyme, arba atsisakyti išduoti bendrąjį saugos sertifikatą ir apie priimtą sprendimą informuoja prašymą pateikusius asmenis ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo dienos, kai šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys buvo informuoti, kad gautas tinkamai įformintas prašymas ir visi reikalingi dokumentai. Šioje dalyje nurodyto sprendimo nepateikimas nustatytu terminu nelaikomas bendrojo saugos sertifikato išdavimu.

7. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys per 20 darbo dienų nuo dienos, kai buvo informuoti apie eismo saugos institucijos sprendimą išduoti bendrąjį saugos sertifikatą kitomis sąlygomis, negu nurodytos prašyme, arba atsisakyti išduoti bendrąjį saugos sertifikatą, gali prašyti, kad eismo saugos institucija persvarstytų savo sprendimą, kartu pateikti klausimų, kurie, jų vertinimu, nebuvo tinkamai išnagrinėti, sąrašą. Eismo saugos institucija savo sprendimo nekeičia arba jį panaikina ir priima naują sprendimą ir apie tai, įskaitant sprendimo nekeitimo motyvus, informuoja prašymą pateikusius asmenis ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo persvarstyti sprendimą išduoti bendrąjį saugos sertifikatą kitomis sąlygomis, negu nurodytos prašyme, arba atsisakyti išduoti bendrąjį saugos sertifikatą gavimo dienos.

8. Eismo saugos institucija neišduoda bendrojo saugos sertifikato, jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys neįrodo, kad eismo saugos valdymo sistema yra parengta vadovaujantis šio įstatymo 4 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytais reikalavimais.

9. Bendrasis saugos sertifikatas galioja 5 metus nuo jo išdavimo dienos. Jis gali būti atnaujintas pateikus prašymą eismo saugos institucijai, jeigu jį išdavė eismo saugos institucija, ir šiai institucijai priėmus sprendimą atnaujinti bendrąjį saugos sertifikatą.

10. Bendrojo saugos sertifikato turėtojai privalo pateikti eismo saugos institucijai prašymą papildyti jos išduotą bendrąjį saugos sertifikatą, jeigu:

1) keičiama bendrajame saugos sertifikate nurodyta veiklos rūšis arba jos mastas;

2) plečiama bendrajame saugos sertifikate nurodyta veiklos vieta, išskyrus atvejus, kai ketinama vykdyti veiklą kitoje Europos Sąjungos valstybėje (valstybėse) narėje (narėse) ir turi būti pateiktas prašymas Agentūrai papildyti bendrąjį saugos sertifikatą, taip pat šio straipsnio 11 ir 12 dalyse nustatytus atvejus.

11. Eismo saugos institucijai susitarus su Europos Sąjungos valstybės narės nacionaline eismo saugos institucija, bendrojo saugos sertifikato turėtojas gali važiuoti iš Lietuvos Respublikos kaimyninės Europos Sąjungos valstybės narės, kurios geležinkelių tinklo charakteristikos yra panašios į Lietuvos Respublikos geležinkelių tinklo charakteristikas ir kurios eksploatavimo taisyklės yra panašios į Lietuvos Respublikos geležinkelių tinklo eksploatavimo taisykles, į Lietuvos Respublikos geležinkelio stotis, kurios yra netoli tos Europos Sąjungos valstybės narės ir Lietuvos Respublikos valstybės sienos (tai yra pirmoji geležinkelio stotis Lietuvos Respublikos teritorijoje už valstybės sienos), Agentūrai nepapildžius bendrojo saugos sertifikato dėl veiklos vietos išplėtimo. Eismo saugos institucija ir Europos Sąjungos valstybės narės nacionalinė eismo saugos institucija susitaria dėl šioje dalyje nurodyto važiavimo atlikimo kiekvienu konkrečiu atveju, jeigu nėra sudarytos Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valstybės narės sutarties ar eismo saugos institucijos ir Europos Sąjungos valstybės narės susitarimo. Eismo saugos institucija savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie sąlygas, kurios taikomos šioje dalyje nurodytam važiavimui atlikti. Informacijos paskelbimui mutatis mutandis taikomos Reglamento (ES) 2018/545 12 straipsnio nuostatos.

12. Jeigu bendrajame saugos sertifikate nurodyta veiklos vieta yra Europos Sąjungos valstybė (valstybės) narė (narės), kurios (kurių) 1 520 mm pločio vėžės geležinkelių tinklui taikomi tokie patys techniniai ir eksploataciniai reikalavimai kaip ir Lietuvos Respublikos 1 520 mm pločio vėžės geležinkelių tinklui, šis bendrasis saugos sertifikatas galioja Agentūrai jo nepapildžius dėl veiklos vietos išplėtimo Lietuvos Respublikoje eismo saugos institucijos, kitų susijusių Europos Sąjungos valstybių narių eismo saugos institucijų ir Agentūros daugiašaliame susitarime, kuris skelbiamas eismo saugos institucijos interneto svetainėje, numatytomis sąlygomis.

13. Prašymo atnaujinti ar papildyti bendrąjį saugos sertifikatą pateikimui ir vertinimui mutatis mutandis taikomi šio straipsnio 4, 5 ir 8 dalyse nustatyti reikalavimai. Eismo saugos institucija priima motyvuotą sprendimą atnaujinti ar papildyti bendrąjį saugos sertifikatą arba atsisakyti atnaujinti ar papildyti bendrąjį saugos sertifikatą ir informuoja apie priimtą sprendimą bendrojo saugos sertifikato turėtoją per 2 mėnesius nuo dienos, kai jis buvo informuotas, kad gautas tinkamai įformintas prašymas ir visi reikalingi dokumentai. Šioje dalyje nurodyto sprendimo nepateikimas nustatytu terminu nelaikomas bendrojo saugos sertifikato išdavimu.

14. Nustačiusi šio straipsnio 21 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimą, eismo saugos institucija per 3 darbo dienas raštu įspėja bendrojo saugos sertifikato turėtoją apie galimą laikiną bendrojo saugos sertifikato galiojimo apribojimą tinklui, tinklo daliai ar veiklos rūšiai, kai nustatyti pažeidimai yra susiję atitinkamai tik su vienu iš bendrajame saugos sertifikate nurodytų tinklų, tinklo dalimi ar viena iš veiklos rūšių, arba kitais atvejais – apie bendrojo saugos sertifikato galiojimo sustabdymą ir nustato ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų terminą nustatytiems pažeidimams pašalinti. Nustačiusi šio straipsnio 21 dalies 2 punkto pažeidimą, eismo saugos institucija parengia ir su bendrojo saugos sertifikato turėtoju suderina sertifikuojamos veiklos trūkumų šalinimo planą ir plane nurodo ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti. Trūkumų pašalinimo terminas gali būti pratęstas 20 darbo dienų, pateikus motyvuotą prašymą eismo saugos institucijai. Jeigu per eismo saugos institucijos nustatytą terminą pažeidimams pašalinti ar eismo saugos institucijos ar sertifikuojamos veiklos trūkumų šalinimo plane nurodytą terminą nepašalinami trūkumai, dėl kurių šio sertifikato turėtojas buvo įspėtas, eismo saugos institucija laikinai apriboja bendrojo saugos sertifikato galiojimą tinklui, tinklo daliai ar veiklos rūšiai, kai nustatyti trūkumai yra susiję atitinkamai tik su vienu iš bendrajame saugos sertifikate nurodytų tinklų, tinklo dalimi ar viena iš veiklos rūšių, arba kitais atvejais sustabdo bendrojo saugos sertifikato galiojimą per 3 darbo dienas nuo termino, per kurį bendrojo saugos sertifikato turėtojas turėjo pašalinti pažeidimus, dėl kurių buvo įspėtas, arba nuo trūkumų šalinimo plane nustatyto termino pabaigos ir nustato ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų terminą nustatytiems trūkumams pašalinti. Trūkumų pašalinimo terminas gali būti pratęstas 20 darbo dienų, pateikus motyvuotą prašymą eismo saugos institucijai. Nepašalinus trūkumų, dėl kurių bendrojo saugos sertifikato galiojimas tinklui, tinklo daliai ar veiklos rūšiai buvo laikinai apribotas arba kitais atvejais sustabdytas, eismo saugos institucija per 3 darbo dienas nuo trūkumų pašalinimo termino pabaigos atitinkamai apriboja bendrojo saugos sertifikato galiojimą tinklui, tinklo daliai ar veiklos rūšiai arba panaikina bendrojo sertifikato galiojimą ir per 3 darbo dienas nuo sprendimo apriboti bendrojo saugos sertifikato galiojimą tinklui, tinklo daliai ar veiklos rūšiai arba panaikinti bendrojo sertifikato galiojimą priėmimo dienos informuoja Agentūrą ir pateikia tokį sprendimą pagrindžiančius įrodymus. Tuo atveju, kai bendrąjį saugos sertifikatą išdavė Agentūra ir jo turėtojas per eismo saugos institucijos nustatytą terminą, kuris yra ne trumpesnis kaip 20 darbo dienų, nepašalina trūkumų, dėl kurių bendrojo saugos sertifikato galiojimas tinklui, tinklo daliai ar veiklos rūšiai buvo laikinai apribotas arba kitais atvejais sustabdytas, eismo saugos institucija pateikia Agentūrai prašymą atitinkamai apriboti Agentūros išduoto bendrojo saugos sertifikato galiojimą, jeigu nustatyti trūkumai yra susiję atitinkamai tik su vienu iš bendrajame saugos sertifikate nurodytų tinklų, tinklo dalimi ar viena iš veiklos rūšių, arba kitais atvejais jį panaikinti.

15. Kai kyla didelės žalos geležinkelių transportui grėsmė, eismo saugos institucija nedelsdama, tai yra ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie grėsmę geležinkelių transporto eismo saugai gavimo dienos, laikinai apriboja bendrojo saugos sertifikato galiojimą tinklui, tinklo daliai ar veiklos rūšiai, kai nustatyti trūkumai yra susiję atitinkamai tik su vienu iš bendrajame saugos sertifikate nurodytų tinklų, tinklo dalimi ar viena iš veiklos rūšių, arba kitais atvejais sustabdo bendrojo saugos sertifikato galiojimą. Jeigu bendrąjį saugos sertifikatą išdavė Agentūra, eismo saugos institucija per 3 darbo dienas nuo atitinkamo sprendimo laikinai apriboti arba sustabdyti bendrojo saugos sertifikato galiojimą informuoja Agentūrą ir pateikia tokį sprendimą pagrindžiančius įrodymus. Bendrojo saugos sertifikato turėtojas privalo pašalinti trūkumus per eismo saugos institucijos ar, jeigu nustatytas šio straipsnio 21 dalies 2 punkto pažeidimas, per eismo saugos institucijos parengtame ir su bendrojo saugos sertifikato turėtoju suderintame sertifikuojamos veiklos trūkumų šalinimo plane nustatytą ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų terminą. Trūkumų pašalinimo terminas gali būti pratęstas 20 darbo dienų, pateikus motyvuotą prašymą eismo saugos institucijai, tačiau bendras terminas nuo sprendimo laikinai apriboti ar sustabdyti bendrojo saugos sertifikato galiojimą iki nustatomos trūkumų pašalinimo dienos negali būti ilgesnis kaip 3 mėnesiai. Jeigu bendrojo saugos sertifikato turėtojas nepašalina trūkumų ilgiau kaip 3 mėnesius nuo sprendimo laikinai apriboti arba sustabdyti bendrojo saugos sertifikato galiojimą priėmimo dienos, eismo saugos institucija apriboja bendrojo saugos sertifikato galiojimą tinklui, tinklo daliai ar veiklos rūšiai, kai nustatyti trūkumai yra susiję atitinkamai tik su vienu iš bendrajame saugos sertifikate nurodytų tinklų, tinklo dalimi ar viena iš veiklos rūšių, arba kitais atvejais panaikina bendrojo saugos sertifikato galiojimą. Tuo atveju, kai bendrąjį saugos sertifikatą išdavė Agentūra ir jo turėtojas nepašalina trūkumų ilgiau kaip 3 mėnesius nuo sprendimo laikinai apriboti arba sustabdyti bendrojo saugos sertifikato galiojimą priėmimo dienos, eismo saugos institucija pateikia Agentūrai prašymą atitinkamai apriboti Agentūros išduoto bendrojo saugos sertifikato galiojimą, jeigu nustatyti trūkumai yra susiję atitinkamai tik su vienu iš bendrajame saugos sertifikate nurodytų tinklų, tinklo dalimi ar viena iš veiklos rūšių, arba kitais atvejais jį panaikinti.

16. Bendrojo saugos sertifikato galiojimo laikinas apribojimas ar sustabdymas panaikinamas per 3 darbo dienas, kai pašalinami šio straipsnio 14 ir 15 dalyse nurodyti trūkumai ir bendrojo saugos sertifikato turėtojas apie tai raštu informuoja eismo saugos instituciją arba išnyksta šio straipsnio 15 dalyje nurodytos aplinkybės, kėlusios didelės žalos geležinkelių transportui grėsmę.

17. Eismo saugos institucijos išduoto bendrojo saugos sertifikato galiojimas taip pat apribojamas tinklui, tinklo daliai ar veiklos rūšiai per 3 darbo dienas nuo šioje dalyje nurodytos informacijos gavimo ar aplinkybių paaiškėjimo dienos, jeigu:

1) bendrojo saugos sertifikato turėtojas pateikia prašymą apriboti bendrojo saugos sertifikato galiojimą tinklui, tinklo daliai ar veiklos rūšiai;

2) eismo saugos institucija nustato, kad bendrojo saugos sertifikato turėtojas per 6 mėnesius nuo bendrojo saugos sertifikato išdavimo dienos nepradėjo verstis atitinkama bendrajame saugos sertifikate nurodyta veikla.

18. Šio straipsnio 14, 15 ir 17 dalyse nustatytais atvejais apribojus bendrojo saugos sertifikato galiojimą tinklui, tinklo daliai ar veiklos rūšiai, bendrojo saugos sertifikato turėtojas gali atnaujinti veiklą atitinkamame tinkle, tinklo dalyje ar pradėti verstis atitinkama veikla tik eismo saugos institucijai papildžius turimą bendrąjį saugos sertifikatą dėl veiklos vietos išplėtimo ar veiklos rūšies pakeitimo šio straipsnio 13 dalyje nustatyta tvarka.

19. Eismo saugos institucijos išduoto bendrojo saugos sertifikato galiojimas taip pat panaikinamas per 3 darbo dienas nuo šioje dalyje nurodytos informacijos gavimo ar aplinkybių paaiškėjimo dienos, jeigu:

1) bendrojo saugos sertifikato turėtojas pateikia prašymą panaikinti bendrojo saugos sertifikato galiojimą;

2) paaiškėja, kad bendrajam saugos sertifikatui gauti buvo pateikti melagingi (klaidingi) duomenys;

3) bendrojo saugos sertifikato turėtojas likviduojamas ar reorganizuojamas ir baigia savo veiklą kaip savarankiškas ūkio subjektas;

4) bendrojo saugos sertifikato turėtojas per vienus kalendorinius metus 3 kartus buvo įspėtas dėl šio straipsnio 21 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimų, išskyrus pažeidimus, kurie, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymu, laikyti mažareikšmiais;

5) eismo saugos institucija nustato, kad bendrojo saugos sertifikato turėtojas per 6 mėnesius nuo bendrojo saugos sertifikato išdavimo dienos nepradėjo verstis sertifikuojama veikla, kurią vykdyti buvo išduotas bendrasis saugos sertifikatas.

20. Jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys turi kitos Europos Sąjungos valstybės narės nacionalinės geležinkelių transporto eismo saugos institucijos ar Agentūros išduotą bendrąjį saugos sertifikatą ir eismo saugos institucija nustato, kad šie asmenys neatitinka šio straipsnio 21 dalyje nustatytų reikalavimų, ji apie nustatytų reikalavimų pažeidimus nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, per vieno langelio sistemą informuoja bendrąjį saugos sertifikatą išdavusios Europos Sąjungos valstybės narės geležinkelių transporto nacionalinę instituciją ar Agentūrą, jeigu dvišaliame ir (ar) daugiašaliame bendradarbiavimo susitarime su šios Europos Sąjungos valstybės narės ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybės nacionaline geležinkelių transporto eismo saugos institucija ir (arba) Agentūra nėra susitarta kitaip.

21. Bendrojo saugos sertifikato turėtojai, vykdydami sertifikuojamą veiklą, privalo:

1) turėti galiojantį bendrąjį saugos sertifikatą;

2) užtikrinti, kad eismo saugos valdymo sistema atitiktų šio įstatymo 4 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytus reikalavimus, ir taikyti eismo saugos valdymo sistemoje nustatytas priemones;

3) vykdyti tik tą veiklą, kurios rūšis nurodyta bendrajame saugos sertifikate ir jame nustatytu veiklos mastu;

4) vykdyti veiklą tik bendrajame saugos sertifikate nurodytoje veiklos vietoje;

5) ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki naujos bendrajame saugos sertifikate nenurodytos geležinkelių transporto veiklos pradžios pranešti bendrąjį saugos sertifikatą išdavusiai eismo saugos institucijai apie šią naują veiklą, pateikti prašymą papildyti bendrąjį saugos sertifikatą ir informaciją apie užduočių paskirstymą geležinkelių transporto darbuotojams, kurie įgyvendina eismo saugos valdymo sistemose nustatytas priemones, ir geležinkelių riedmenų paskirstymą pagal tipus; bendrojo saugos sertifikato turėtojai nedelsdami, tai yra ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šiame punkte nurodytos informacijos pasikeitimo, apie tai praneša eismo saugos institucijai;

6) pranešti eismo saugos institucijai, kai parengiami esminiai eismo saugos valdymo sistemos pakeitimai, kurių sąrašą patvirtina eismo saugos institucija;

7) įgyvendinti priemones, būtinas saugiai teikti keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo paslaugas atitinkamame geležinkelių tinkle ar naudotis geležinkelių infrastruktūra;

8) šio straipsnio 10 dalyje nustatytais atvejais kreiptis dėl bendrojo saugos sertifikato papildymo į eismo saugos instituciją arba į Agentūrą, kai plečiama veiklos vieta į kitą (kitas) Europos Sąjungos valstybę (valstybes) narę (nares);

9) likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki bendrojo saugos sertifikato galiojimo pabaigos pateikti eismo saugos institucijai arba Agentūrai prašymą atnaujinti bendrąjį saugos sertifikatą;

10) per 5 darbo dienas nuo bendrajame saugos sertifikate nurodytų duomenų, išskyrus bendrajame saugos sertifikate nurodytos veiklos rūšies, veiklos masto ar veiklos vietos duomenis, pasikeitimo dienos pateikti eismo saugos institucijai prašymą pakeisti eismo saugos institucijos išduotą bendrąjį saugos sertifikatą ir nurodyti pakeistus duomenis bei pateikti duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus; eismo saugos institucija pakeičia bendrąjį saugos sertifikatą ir apie tai informuoja bendrojo saugos sertifikato turėtoją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir dokumentų gavimo dienos; prašymo pakeisti bendrąjį saugos sertifikatą pateikimui mutatis mutandis taikoma šio straipsnio 4 dalis;

11) neleisti naudotis turimais bendraisiais saugos sertifikatais kitiems asmenims;

12) eismo saugos institucijos pareigūnams, atliekantiems sertifikuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą, pateikti visus patikrinimui reikalingus duomenis ir dokumentus.

22. Eismo saugos institucija savo interneto svetainėje viešai skelbia juridinio asmens, kuriam išduotas bendrasis saugos sertifikatas, pavadinimą, juridinio asmens teisinę formą, kodą, bendrojo saugos sertifikato numerį, išdavimo datą, bendrojo saugos sertifikato galiojimo laikino apribojimo ar sustabdymo, laikino galiojimo apribojimo ar sustabdymo panaikinimo ir bendrojo saugos sertifikato apribojimo ar galiojimo panaikinimo datą, kad būtų galima įsitikinti, jog asmeniui yra išduotas bendrasis saugos sertifikatas ir jis galioja. Duomenys apie asmenį, kuriam išduotas bendrasis saugos sertifikatas, paskelbiami ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo išduoti bendrąjį saugos sertifikatą priėmimo dienos ir skelbiami iki bendrojo saugos sertifikato galiojimo pabaigos datos arba iki dienos, kai saugos leidimo galiojimas yra panaikinamas šio straipsnio 19 dalyje nustatytais atvejais.

23. Prašymų išduoti, atnaujinti, papildyti, pakeisti bendrąjį saugos sertifikatą ir atlikti visus kitus su bendrojo saugos sertifikato galiojimu susijusius veiksmus pateikimo tvarką nustato susisiekimo ministras.

 

9 straipsnis. Saugos leidimai

1. Geležinkelių infrastruktūros valdytojai, prieš pradėdami eksploatuoti Lietuvos Respublikoje esančią geležinkelių infrastruktūrą, privalo gauti saugos leidimą.

2. Elektroninės formos saugos leidimą išduoda, atnaujina, papildo, pakeičia, sustabdo, panaikina jo sustabdymą arba galiojimą eismo saugos institucija.

3. Saugos leidimas patvirtina, kad geležinkelių infrastruktūros valdytojas parengė eismo saugos valdymo sistemą ir patvirtino priemones, kurios užtikrina saugų geležinkelių infrastruktūros projektavimą, valdymą, priežiūrą ir naudojimą bei traukinių eismo valdymą ir organizavimą.

4. Geležinkelių infrastruktūros valdytojas, pageidaujantis gauti saugos leidimą, susisiekimo ministro nustatyta tvarka eismo saugos institucijai turi pateikti eismo saugos institucijos patvirtintos formos prašymą ir kartu su šiuo prašymu teiktinus dokumentus, kuriais įrodoma, kad eismo saugos valdymo sistema yra parengta vadovaujantis šio įstatymo 4 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytais reikalavimais.

5. Per 20 darbo dienų nuo šio straipsnio 4 dalyje nurodyto prašymo ir dokumentų gavimo dienos eismo saugos institucija pateikia geležinkelių infrastruktūros valdytojui patvirtinimą, kad prašymas ir pateikti dokumentai atitinka reikalavimus. Eismo saugos institucija, nustačiusi, kad prašymas ir (ar) pateikti dokumentai neatitinka reikalavimų, dokumentuose yra netikslių ar klaidingų duomenų, apie tai ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos praneša geležinkelių infrastruktūros valdytojui ir nustato ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų terminą nustatytiems trūkumams pašalinti. Terminas gali būti pratęstas 20 darbo dienų eismo saugos institucijos sprendimu geležinkelių infrastruktūros valdytojui pateikus motyvuotą prašymą eismo saugos institucijai.

6. Eismo saugos institucija per 4 mėnesius nuo dienos, kai geležinkelių infrastruktūros valdytojas buvo informuotas, kad yra gautas tinkamai įformintas prašymas ir visi reikalingi dokumentai, priima motyvuotą sprendimą išduoti saugos leidimą, išduoti saugos leidimą kitomis sąlygomis, negu nurodytos prašyme, arba atsisakyti išduoti saugos leidimą ir apie priimtą sprendimą informuoja geležinkelių infrastruktūros valdytoją. Šioje dalyje nurodyto sprendimo nepateikimas nustatytu terminu nelaikomas saugos leidimo išdavimu.

7. Geležinkelių infrastruktūros valdytojas per 20 darbo dienų nuo dienos, kai buvo informuotas apie eismo saugos institucijos sprendimą išduoti saugos leidimą, išduoti saugos leidimą kitomis sąlygomis, negu nurodytos prašyme, arba atsisakyti išduoti saugos leidimą, gali prašyti, kad eismo saugos institucija persvarstytų savo sprendimą, kartu pateikti klausimų, kurie, jo vertinimu, nebuvo tinkamai išnagrinėti, sąrašą. Eismo saugos institucija savo sprendimo nekeičia arba jį panaikina ir priima naują sprendimą ir apie tai, įskaitant sprendimo nekeitimo motyvus, informuoja prašymą pateikusį asmenį ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo persvarstyti sprendimą išduoti saugos leidimą kitomis sąlygomis, negu nurodytos prašyme, arba sprendimą atsisakyti išduoti saugos leidimą gavimo dienos.

8. Saugos leidimai neišduodami, jeigu geležinkelių infrastruktūros valdytojas neįrodo, kad eismo saugos valdymo sistema yra parengta vadovaujantis šio įstatymo 4 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytais reikalavimais.

9. Saugos leidimas galioja 5 metus nuo jo išdavimo dienos. Jis gali būti atnaujintas eismo saugos institucijos sprendimu, geležinkelių infrastruktūros valdytojui pateikus atitinkamą prašymą.

10. Geležinkelių infrastruktūros valdytojas praneša eismo saugos institucijai apie planuojamus įgyvendinti geležinkelių infrastruktūros, geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos energijos posistemių esminius pokyčius arba šių posistemių eksploatavimo ir techninės priežiūros principų pokyčius. Eismo saugos institucija susisiekimo ministro nustatyta tvarka įvertina, ar leidimo turėtojas gebės juos įgyvendinti, taikydamas turimas saugos priemones. Neigiamo įvertinimo atveju geležinkelių infrastruktūros valdytojas įpareigojamas iki šių pokyčių įgyvendinimo pradžios atnaujinti eismo saugos valdymo sistemą taip, kad ji užtikrintų šių pokyčių įgyvendinimą.

11. Eismo saugos institucija geležinkelių infrastruktūros valdytojo prašymu papildo saugos leidimą, kai įgyvendinami šio straipsnio 10 dalyje nurodyti pokyčiai.

12. Eismo saugos institucija geležinkelių infrastruktūros valdytojo prašymu pakeičia saugos leidimą, kai pasikeičia saugos leidime nurodyti duomenys, išskyrus atvejį, kai duomenys pasikeičia dėl šio straipsnio 10 dalyje nurodytų įgyvendinamų pokyčių. Eismo saugos institucija pakeičia saugos leidimą ir apie tai informuoja geležinkelių infrastruktūros valdytoją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir dokumentų gavimo dienos.

13. Prašymo atnaujinti ar papildyti saugos leidimą pateikimui ir vertinimui mutatis mutandis taikomi šio straipsnio 4, 5 ir 8 dalyse nustatyti reikalavimai. Eismo saugos institucija priima motyvuotą sprendimą atnaujinti ar papildyti saugos leidimą arba atsisakyti atnaujinti ar papildyti saugos leidimą ir apie priimtą sprendimą informuoja geležinkelių infrastruktūros valdytoją per 2 mėnesius nuo dienos, kai jis buvo informuotas, kad gautas tinkamai įformintas prašymas ir visi reikalingi dokumentai. Šioje dalyje nurodyto sprendimo nepateikimas nustatytu terminu nelaikomas saugos leidimo išdavimu.

14. Nustačiusi šio straipsnio 18 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimą, eismo saugos institucija per 3 darbo dienas raštu įspėja saugos leidimo turėtoją apie galimą saugos leidimo galiojimo sustabdymą ir nustato ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų terminą nustatytiems pažeidimams pašalinti. Pažeidimų pašalinimo terminas gali būti pratęstas 20 darbo dienų, pateikus motyvuotą prašymą eismo saugos institucijai.

15. Jeigu per eismo saugos institucijos nustatytą terminą nepašalinami pažeidimai, dėl kurių saugos leidimo turėtojas buvo įspėtas, eismo saugos institucija sustabdo saugos leidimo galiojimą per 3 darbo dienas nuo termino, per kurį saugos leidimo turėtojas turėjo pašalinti pažeidimus, pabaigos ir nustato ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų terminą nustatytiems trūkumams pašalinti. Pažeidimų pašalinimo terminas gali būti pratęstas 20 darbo dienų, pateikus motyvuotą prašymą eismo saugos institucijai.

16. Saugos leidimo galiojimo sustabdymas panaikinamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dienos, kai per eismo saugos institucijos nustatytą terminą pašalinami šio straipsnio 14 dalyje nurodyti pažeidimai, dėl kurių saugos leidimo galiojimas buvo sustabdytas, ir saugos leidimo turėtojas apie tai raštu informuoja eismo saugos instituciją.

17. Saugos leidimo galiojimas panaikinamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo termino, per kurį saugos leidimo turėtojas privalėjo pašalinti nustatytus pažeidimus, dėl kurių saugos leidimo galiojimas buvo sustabdytas, pabaigos. Taip pat saugos leidimo galiojimas panaikinamas per 3 darbo dienas nuo šioje dalyje nurodytos informacijos gavimo ar aplinkybių paaiškėjimo dienos, jeigu:

1) saugos leidimo turėtojas pateikia prašymą panaikinti saugos leidimo galiojimą;

2) paaiškėja, kad saugos leidimui gauti buvo pateikti melagingi (klaidingi) duomenys;

3) asmuo likviduojamas ar reorganizuojamas ir baigia savo veiklą kaip savarankiškas ūkio subjektas arba miršta;

4) saugos leidimo turėtojas pakartotinai per vienus metus 3 kartus buvo įspėtas dėl šio straipsnio 18 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimų, išskyrus pažeidimus, kurie, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymu, laikyti mažareikšmiais.

18. Geležinkelių infrastruktūros valdytojai, įgiję saugos leidimą, privalo:

1) turėti galiojantį saugos leidimą;

2) užtikrinti, kad eismo saugos valdymo sistema atitiktų šio įstatymo 4 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytus reikalavimus, ir taikyti eismo saugos valdymo sistemoje nustatytas priemones;

3) neleisti naudotis turimais saugos leidimais kitiems geležinkelių infrastruktūros valdytojams;

4) pranešti eismo saugos institucijai, kai parengiami esminiai eismo saugos valdymo sistemos pakeitimai, kurių sąrašą patvirtina eismo saugos institucija;

5) šio straipsnio 11 dalyje nustatytu atveju kreiptis į eismo saugos instituciją dėl saugos leidimo papildymo;

6) likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki saugos leidimo galiojimo pabaigos, pateikti eismo saugos institucijai prašymą atnaujinti saugos leidimą;

7) per 5 darbo dienas nuo duomenų, nurodytų saugos leidime, pasikeitimo dienos pateikti eismo saugos institucijai prašymą pakeisti turimą saugos leidimą – nurodyti pakeistus duomenis ir pateikti duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejį, kai duomenys pasikeičia dėl šio straipsnio 10 dalyje nurodytų įgyvendinamų pokyčių.

19. Eismo saugos institucija savo interneto svetainėje viešai skelbia asmens, kuriam išduotas saugos leidimas, vardą (vardus), pavardę (pavardes), jeigu jis yra fizinis asmuo, juridinio asmens teisinę formą, pavadinimą, kodą, jeigu jis yra juridinis asmuo, saugos leidimo numerį, saugos leidimo išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo datą, kad būtų galima įsitikinti, jog asmeniui yra išduotas saugos leidimas ir jis galioja. Duomenys apie asmenį, kuriam išduotas saugos leidimas, paskelbiami ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo išduoti šį saugos leidimą priėmimo dienos ir skelbiami iki saugos leidimo galiojimo pabaigos datos arba iki dienos, kai saugos leidimo galiojimas yra panaikinamas šio straipsnio 16 dalyje nustatytais atvejais. Fizinio asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymą.

20. Prašymų išduoti, atnaujinti, papildyti, pakeisti saugos leidimą ir atlikti visus kitus su saugos leidimo galiojimu susijusius veiksmus pateikimo tvarką ir saugos leidimo turinį nustato susisiekimo ministras.

 

10 straipsnis. Mokymo pajėgumų teikimas

1. Geležinkelių infrastruktūros valdytojai ir geležinkelio įmonės (vežėjai), turintys mokymo pajėgumus, privalo nediskriminuodami suteikti geležinkelio įmonėms (vežėjams), geležinkelių infrastruktūros valdytojams ir asmenims, vykdantiems fizinių asmenų, pageidaujančių dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, fizinių asmenų, pageidaujančių atlikti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas ir (ar) traukinio mašinistų mokymo ir (ar) egzaminavimo veiklą, mokymo pajėgumus, būtinus, kad asmenys, kurių darbas tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, įskaitant traukinius lydintį personalą, asmenys, atliekantys krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas, ir (ar) traukinio mašinistai įgytų kvalifikaciją, būtiną jų funkcijoms atlikti. Atlyginimas už mokymo pajėgumų suteikimą negali būti didesnis už šių paslaugų teikimo išlaidas, pridėjus pagrįstą pelną.

2. Mokymo pajėgumai apima mokymo priemones ir mokymo programas, pagal kurias suteikiamos būtinos žinios apie maršrutus, eksploatavimo taisykles ir tvarką, geležinkelio kelio kontrolės valdymo ir signalizavimo posistemį ir veikiančiuose maršrutuose taikomą tvarką avarinių situacijų atvejais.

3. Mokymo pajėgumų teikimo tvarką nustato susisiekimo ministras.

 

Iii SKYRIUS

eismo saugos ir geležinkelių SISTEMOS sąveikumo reikalavimai

 

11 straipsnis. Geležinkelių sistemos, geležinkelių posistemių, geležinkelių sistemos sąveikaujančių dalių ir jų sąsajų reikalavimai

1. Geležinkelių sistema, geležinkelių posistemiai, geležinkelių sistemos sąveikaujančios dalys ir jų sąsajos turi atitikti esminius reikalavimus ir šiame straipsnyje nurodytus reikalavimus.

2. Struktūriniai geležinkelių posistemiai skirstomi į mobiliuosius ir stacionariuosius. Geležinkelių riedmenų ir geležinkelių riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiai yra laikomi mobiliaisiais geležinkelių posistemiais, visi kiti struktūriniai geležinkelių posistemiai – stacionariaisiais.

3. Laikoma, kad geležinkelių posistemiai, geležinkelių sistemos sąveikaujančios dalys ir jų sąsajos atitinka esminius reikalavimus ir užtikrina geležinkelių sistemos saugą ir sąveikumą, jeigu:

1) geležinkelių posistemiai, geležinkelių sistemos sąveikaujančios dalys ir jų sąsajos atitinka TSS ar Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtuose darniuosiuose standartuose arba jų dalyse ir (ar) nacionalinėse taisyklėse nustatytus reikalavimus;

2) struktūriniai geležinkelių posistemiai turi patvirtintą Europos Bendrijos patikros deklaraciją arba Lietuvos Respublikos patikros deklaraciją ir atitinkamai Europos Bendrijos patikros sertifikatą arba Lietuvos Respublikos patikros sertifikatą; struktūrinių geležinkelių posistemių Europos Bendrijos patikros deklaracija, Lietuvos Respublikos patikros deklaracija rengiama, Europos Bendrijos patikra, Lietuvos Respublikos patikra atliekama ir Europos Bendrijos patikros sertifikatas, Lietuvos Respublikos patikros sertifikatas išduodamas susisiekimo ministro nustatyta tvarka;

3) geležinkelių sistemos sąveikaujančios dalys turi patvirtintą Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti deklaraciją ir išduotą Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti patikros sertifikatą, jeigu toks sertifikatas būtinas pagal atitinkamą TSS. Geležinkelių sistemos sąveikaujančių dalių Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti deklaracija rengiama, Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti patikra atliekama ir Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti sertifikatas išduodamas susisiekimo ministro nustatyta tvarka.

4. Leidžiama pradėti naudoti tik tas geležinkelių sistemos sąveikaujančias dalis, kurios atitinka šio straipsnio 3 dalies 1 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus.

5. Leidžiama pradėti naudoti tik tuos stacionariuosius geležinkelių posistemius, kurie atitinka šio straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytus reikalavimus ir turi išduotą leidimą pradėti naudoti stacionariuosius geležinkelių posistemius.

6. Leidžiama pateikti rinkai tik tuos mobiliuosius geležinkelių posistemius, kurie atitinka šio straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytus reikalavimus. Geležinkelių riedmenys, kuriuos sudaro vienas ar keli mobilieji geležinkelių posistemiai, atitinkantys šio straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytus reikalavimus, gali būti pateikti rinkai tik gavus leidimą pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) ar leidimą pateikti rinkai patvirtintą geležinkelių riedmenų tipą atitinkančius geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją).

7. Šio straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytą leidimą išduoda, pakeičia, sustabdo jo galiojimą, panaikina jo sustabdymą arba galiojimą:

1) Agentūra Reglamento (ES) 2018/545 nustatyta tvarka, kai numatoma geležinkelių riedmenų naudojimo vieta yra tik Lietuvos Respublikoje arba Lietuvos Respublikoje ir kitoje (kitose) Europos Sąjungos valstybėje (valstybėse) narėje (narėse);

2) eismo saugos institucija Reglamento (ES) 2018/545, šio įstatymo 15 straipsnio ir susisiekimo ministro nustatyta tvarka, kai numatoma geležinkelių riedmenų naudojimo vieta yra tik Lietuvos Respublikoje ar prašoma leidimo pradėti naudoti stacionariuosius geležinkelių posistemius.

8. Per 4 mėnesius nuo dienos, kai pareiškėjas buvo informuotas, kad gautas tinkamai įformintas prašymas ir visi reikalingi dokumentai, eismo saugos institucija priima motyvuotą sprendimą išduoti šio straipsnio 5 dalyje nurodytą leidimą arba atsisakyti išduoti leidimą, jeigu įvertinusi pareiškėjo pateiktus dokumentus nustato, kad stacionarusis geležinkelių posistemis neatitinka šio straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytų reikalavimų. Per 4 mėnesius nuo dienos, kai pareiškėjas buvo informuotas, kad gautas tinkamai įformintas prašymas ir visi reikalingi dokumentai, eismo saugos institucija priima motyvuotą sprendimą išduoti leidimą pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) arba atsisakyti išduoti šį leidimą, jeigu įvertinusi pareiškėjo pateiktus dokumentus nustato, kad bent vienas mobilusis geležinkelių posistemis, iš kurio sudaryti geležinkelių riedmenys, neatitinka šio straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytų reikalavimų. Jeigu pareiškėjas pageidauja gauti leidimą pateikti rinkai geležinkelių riedmenų tipą atitinkančius geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją), eismo saugos institucija sprendimą išduoti leidimą pateikti rinkai geležinkelių riedmenų tipą atitinkančius geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) arba atsisakyti išduoti šį leidimą priima per 20 darbo dienų nuo dienos, kai pareiškėjas buvo informuotas, kad gautas tinkamai įformintas prašymas ir visi reikalingi dokumentai. Šioje dalyje nurodyto sprendimo nepateikimas nustatytu terminu nelaikomas leidimo išdavimu.

9. Visą stacionariųjų geležinkelių posistemių ir geležinkelių riedmenų naudojimo laiką stacionarieji geležinkelių posistemiai ir geležinkelių riedmenys turi atitikti leidimo išdavimo metu galiojančias TSS ir geležinkelių posistemių technines taisykles.

10. Draudžiama naudoti ir pateikti rinkai geležinkelių riedmenis, kurių leidimo pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) arba leidimo pateikti rinkai patvirtintą geležinkelių riedmenų tipą atitinkančius geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) galiojimas yra sustabdytas ar panaikintas.

11. Lietuvos Respublikoje galioja bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje išduoti Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti sertifikatai ir Europos Bendrijos patikros sertifikatai.

12. Eismo saugos institucijai susitarus su Europos Sąjungos valstybės narės nacionaline eismo saugos institucija, geležinkelių riedmenys gali važiuoti iš Lietuvos Respublikos kaimyninės Europos Sąjungos valstybės narės, kurios geležinkelių tinklo charakteristikos yra panašios į Lietuvos Respublikos geležinkelių tinklo charakteristikas ir kurios eksploatavimo taisyklės yra panašios į Lietuvos Respublikos geležinkelių tinklo eksploatavimo taisykles, į Lietuvos Respublikos stotis, kurios yra netoli nuo tos kaimyninės Europos Sąjungos valstybės narės ir Lietuvos Respublikos valstybės sienos (tai yra pirmoji geležinkelio stotis Lietuvos Respublikos teritorijoje už valstybės sienos), Agentūrai neatnaujinus leidimo pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) (leidimo pateikti rinkai patvirtintą riedmenų tipą atitinkančius riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) dėl geležinkelių riedmenų naudojimo vietos išplėtimo. Eismo saugos institucija ir kaimyninės Europos Sąjungos valstybės narės nacionalinė eismo saugos institucija susitaria dėl šioje dalyje nurodyto važiavimo atlikimo kiekvienu konkrečiu atveju, jeigu nėra sudarytos Lietuvos Respublikos ir kaimyninės Europos Sąjungos valstybės narės sutarties ar eismo saugos institucijos ir kaimyninės Europos Sąjungos valstybės narės susitarimo. Eismo saugos institucija savo interneto svetainėje skelbia Reglamento (ES) 2018/545 12 straipsnyje nustatyto turinio informaciją apie sąlygas, kurios taikomos šioje dalyje nurodytam važiavimui atlikti.

13. Europos Sąjungos valstybėse narėse, kurių 1 520 mm pločio vėžės geležinkelių tinklui taikomi tokie patys techniniai ir eksploataciniai reikalavimai kaip ir Lietuvos Respublikos 1 520 mm pločio vėžės geležinkelių tinklui, nacionalinės eismo saugos institucijos išduotas leidimas pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją), leidimas pateikti rinkai patvirtintą geležinkelių riedmenų tipą atitinkančius geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) galioja Lietuvos Respublikoje eismo saugos institucijos, kitų susijusių Europos Sąjungos valstybių narių eismo saugos institucijų ir Agentūros daugiašaliame susitarime, kuris skelbiamas eismo saugos institucijos interneto svetainėje, numatytomis sąlygomis.

14. Šio straipsnio 6 dalies nuostatos netaikomos:

1) prekiniams ir keleiviniams vagonams, bendrai naudojamiems tarptautiniam susisiekimui su trečiosiomis valstybėmis 1 520 mm pločio vėžės geležinkelių tinkle, jeigu leidimus pradėti naudoti šiuos geležinkelių riedmenis išdavė ar teisę eksploatuoti geležinkelių riedmenis suteikė trečiojoje valstybėje įsteigta organizacija (asociacija); geležinkelio įmonė (vežėjas) privalo pranešti eismo saugos institucijai apie ketinimą pasinaudoti šia išimtimi ir pateikti eismo saugos institucijai bei Susisiekimo ministerijai trečiojoje valstybėje įsteigtos organizacijos (asociacijos) taikomų leidimų išdavimo ar teisės eksploatuoti geležinkelių riedmenis suteikimo procedūrą reglamentuojančių dokumentų kopiją lietuvių kalba, jeigu šie dokumentai nepaskelbti eismo saugos institucijos interneto svetainėje; eismo saugos institucija skelbia trečiojoje valstybėje įsteigtos organizacijos (asociacijos) taikomus leidimų išdavimo ar teisės eksploatuoti geležinkelių riedmenis suteikimo procedūrą reglamentuojančius dokumentus, o Susisiekimo ministerija apie juos praneša Europos Komisijai; šiame punkte nurodytų prekinių ir keleivinių vagonų atitiktį esminiams reikalavimams užtikrina tokius geležinkelių riedmenis naudojanti geležinkelio įmonė (vežėjas), taikydama (taikydamas) jos (jo) eismo saugos valdymo sistemoje numatytas priemones;

2) visiems privažiuojamiesiems geležinkelio keliams, kurie nepriskirtini viešajai geležinkelių infrastruktūrai ir kuriuos jų savininkas arba naudotojas naudoja tik savo reikmėms, ir tik juose naudojamiems geležinkelių riedmenims.

15. Prašymų išduoti išankstinį leidimą pradėti naudoti ERTMS geležinkelio kelio įrangą pateikimo Agentūrai tvarką, prašymų priimti eismo saugos institucijos sprendimą dėl geležinkelių riedmenų tipo patvirtinimo pateikimo eismo saugos institucijai tvarką ir atvejus, taip pat eismo saugos institucijos sprendimo dėl geležinkelių riedmenų tipo patvirtinimo priėmimo tvarką nustato susisiekimo ministras.

 

 

12 straipsnis. Geležinkelių transporto eismo reikalavimai

1. Geležinkelių transporto eismo reikalavimus nustato susisiekimo ministras ir TSS.

2. Tarptautinių traukinių eismas vykdomas pagal geležinkelių infrastruktūros valdytojų susitarimus.

 

13 straipsnis. Draudimas būti pavojingojoje geležinkelio zonoje

Fiziniams asmenims draudžiama vaikščioti, važinėti geležinkelio keliais ir būti pavojingojoje geležinkelio zonoje tam nenustatytose vietose. Šis draudimas netaikomas:

1) fiziniams asmenims, turintiems galiojantį asmens, kurio darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, pažymėjimą;

2) fiziniams asmenims, turintiems galiojantį asmens, kurio darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, pažymėjimą;

3) fiziniams asmenims, turintiems galiojantį krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovo pažymėjimą;

4) traukinio mašinistams, turintiems galiojantį traukinio mašinisto pažymėjimą;

5) teisėsaugos pareigūnams, ugniagesiams gelbėtojams, greitosios medicinos pagalbos personalui, eismo saugos institucijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, vykdantiems teisėtai gautus pavedimus ar teisės aktuose nustatytas funkcijas;

6) karinėse pratybose dalyvaujantiems asmenims ir kitiems asmenims, esantiems geležinkelių infrastruktūroje nenuolatinio pobūdžio veiklai vykdyti, kai yra geležinkelių infrastruktūros valdytojo sutikimas.

 

14 straipsnis. Geležinkelių infrastruktūros reikalavimai

1. Geležinkelių infrastruktūrą valdo, naudoja ir jos priežiūrą atlieka geležinkelių infrastruktūros valdytojai šio įstatymo, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Geležinkelių transporto kodekso, TSS, kitų teisės aktų, reglamentuojančių geležinkelio statinių naudojimo ir techninės priežiūros reikalavimus, nustatyta tvarka ir taikydami savo eismo saugos valdymo sistemas. Geležinkelių infrastruktūros valdytojai įtraukia duomenis apie geležinkelių infrastruktūrą į Agentūros tvarkomą informacinę sistemą Reglamento (ES) 2019/777 nustatyta tvarka.

2. Geležinkelių infrastruktūros valdytojas privalo atlyginti asmenims žalą, atsiradusią dėl to, kad geležinkelių infrastruktūros valdytojas neatliko jam šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose teisės aktuose nustatytų pareigų ar atliko jas netinkamai.

 

 

15 straipsnis. Geležinkelių riedmenų reikalavimai ir techninė priežiūra

1. Geležinkelių transporto eismui leidžiama naudoti tik techniškai tvarkingus, Geležinkelių transporto kodekso nustatytais atvejais ir tvarka įregistruotus geležinkelių riedmenis, kurių techninė priežiūra atliekama šio įstatymo ir Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo bei Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių dėl tarptautinio pavojingųjų krovinių vežimo geležinkeliais nustatyta tvarka.

2. Geležinkelio įmonė (vežėjas), prieš pradėdama (pradėdamas) naudoti geležinkelių riedmenis geležinkelių infrastruktūroje, patikrina:

1) ar išduotas leidimas pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją), leidimas pateikti rinkai geležinkelių riedmenų tipą atitinkančius geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją), kai toks leidimas yra reikalingas, ir ar Geležinkelių transporto kodekso nustatytais atvejais geležinkelių riedmenys yra įregistruoti;

2) ar geležinkelių riedmenys atitinka tinklo, kuriame ketinama juos naudoti, charakteristikas, kurias pateikė geležinkelių infrastruktūros valdytojas;

3) ar traukinys tinkamai sudarytas, tai yra geležinkelių riedmenys tinkamai integruoti, vadovaujantis geležinkelio įmonės (vežėjo) eismo saugos valdymo sistemoje numatytomis priemonėmis, vadovaujantis traukinių eismo organizavimo ir valdymo TSS bei kitais geležinkelių transporto eismo saugą reglamentuojančiais teisės aktais.

3. Geležinkelio įmonė (vežėjas), bendradarbiaudama (bendradarbiaudamas) su geležinkelių infrastruktūros valdytoju, siekdama (siekdamas) atlikti šio straipsnio 2 dalyje numatytus patikrinimus, turi teisę atlikti bandomuosius geležinkelių riedmenų važiavimus susisiekimo ministro nustatyta tvarka. Konsultuodamasis su atitinkama geležinkelio įmone (vežėju), geležinkelių infrastruktūros valdytojas deda visas įmanomas pastangas, siekdamas užtikrinti, kad visi bandomieji važiavimai būtų atlikti per 3 mėnesius nuo geležinkelio įmonės (vežėjo) prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

4. Geležinkelių riedmenų naudotojai turi užtikrinti jų naudojamų geležinkelių riedmenų atitiktį esminiams reikalavimams. Kai geležinkelių riedmenų naudotojas nustato, kad geležinkelių riedmenys neatitinka bent vieno iš taikytinų esminių reikalavimų, jis imasi reikalingų priemonių, kad geležinkelių riedmenys atitiktų esminius reikalavimus, taip pat informuoja susisiekimo ministro nustatytais atvejais geležinkelių riedmenų tipą patvirtinusią eismo saugos instituciją apie priemones, kurių buvo imtasi, kad geležinkelių riedmenys atitiktų esminius reikalavimus. Jeigu geležinkelių riedmenų naudotojai turi pagrįstų duomenų, kad neatitikimų esminiams reikalavimams būta jau išduodant leidimą pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją), geležinkelių riedmenų tipą atitinkančius geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) ar patvirtinant geležinkelių riedmenų tipą, jie nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios informacijos sužinojimo dienos, informuoja Agentūrą ir leidimą pateikti rinkai geležinkelių riedmenis išdavusią eismo saugos instituciją.

5. Eismo saugos institucija, nustačiusi, kad geležinkelių riedmenys, dėl kurių yra išduotas leidimas pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) arba leidimas pateikti rinkai geležinkelių riedmenų tipą atitinkančius geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją), arba patvirtintas geležinkelių riedmenų tipas neatitinka esminių reikalavimų, apie tai per 3 darbo dienas praneša šiuos geležinkelių riedmenis naudojančiam geležinkelių riedmenų naudotojui ir įpareigoja jį pašalinti nustatytus trūkumus per eismo saugos institucijos ir geležinkelių riedmenų naudotojo sudarytame trūkumų šalinimo plane nustatytą ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų terminą. Trūkumų pašalinimo terminas gali būti pratęstas 20 darbo dienų, pateikus motyvuotą prašymą eismo saugos institucijai. Apie nustatytus trūkumus eismo saugos institucija taip pat praneša Agentūrai ir nacionalinėms eismo saugos institucijoms, kurios yra išdavusios leidimą pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją), leidimą pateikti rinkai patvirtintą geležinkelių riedmenų tipą atitinkančius geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) ar patvirtinusios geležinkelių riedmenų tipą, ir (ar) tuo atveju, kai nustatoma geležinkelių riedmenų tipo neatitiktis esminiams reikalavimams, – toms Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinėms eismo saugos institucijoms, kurioms yra pateiktas prašymas išduoti leidimą pateikti rinkai šį geležinkelių riedmenų tipą atitinkančius geležinkelių riedmenis (riedmenų seriją).

6. Jeigu geležinkelių riedmenų naudotojai per eismo saugos institucijos nustatytą terminą nepašalina nustatytų trūkumų ir dėl tokių geležinkelių riedmenų kyla grėsmė eismo saugai, eismo saugos institucija per 3 darbo dienas nuo nustatytų trūkumų pašalinimo termino pabaigos priima sprendimą laikinai apriboti leidimo pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) arba leidimo pateikti rinkai patvirtintą geležinkelių riedmenų tipą atitinkančius geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) galiojimą tinklui, tinklo daliai, jeigu nustatyti trūkumai yra susiję atitinkamai tik su vienu iš leidime nurodytų tinklų ar leidime nurodyto tinklo dalimi arba kitais atvejais sustabdyti leidimo pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) arba leidimo pateikti rinkai patvirtintą geležinkelių riedmenų tipą atitinkančius geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) arba geležinkelių riedmenų tipo patvirtinimo ir leidimo pateikti rinkai patvirtintą geležinkelių riedmenų tipą atitinkančius geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) galiojimą, jeigu leidimą išdavė ar tipą patvirtino eismo saugos institucija. Kai įrodoma, kad leidimo pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją), leidimo pateikti rinkai patvirtintą geležinkelių riedmenų tipą atitinkančius geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) išdavimo metu ar geležinkelių riedmenų tipo patvirtinimo metu nebuvo įvykdytas esminis reikalavimas ir šio trūkumo ištaisyti neįmanoma, eismo saugos institucija priima sprendimą panaikinti arba pakeisti leidimo pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) arba leidimo pateikti rinkai patvirtintą geležinkelių riedmenų tipą atitinkančius geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) arba geležinkelių riedmenų tipo patvirtinimo ir leidimo pateikti rinkai patvirtintą geležinkelių riedmenų tipą atitinkančius geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) galiojimą, jeigu leidimą išdavė ar tipą patvirtino eismo saugos institucija. Šioje dalyje nurodytus sprendimus eismo saugos institucija priima susisiekimo ministro nustatyta tvarka.

7. Geležinkelių riedmenų naudotojai per 20 darbo dienų nuo dienos, kai buvo informuoti apie eismo saugos institucijos sprendimą panaikinti arba pakeisti leidimo pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) arba leidimo pateikti rinkai patvirtintą geležinkelių riedmenų tipą atitinkančius geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) arba geležinkelių riedmenų tipo patvirtinimo ir leidimo pateikti rinkai patvirtintą geležinkelių riedmenų tipą atitinkančius geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) galiojimą, gali prašyti, kad eismo saugos institucija persvarstytų savo sprendimą. Eismo saugos institucija savo sprendimo nekeičia arba jį panaikina ir priima naują sprendimą ir apie tai, įskaitant sprendimo nekeitimo motyvus, informuoja prašymą pateikusius asmenis ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo persvarstyti sprendimą panaikinti arba pakeisti leidimo pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) arba leidimo pateikti rinkai patvirtintą geležinkelių riedmenų tipą atitinkančius geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) arba geležinkelių riedmenų tipo patvirtinimo ir leidimo pateikti rinkai patvirtintą geležinkelių riedmenų tipą atitinkančius geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) galiojimą gavimo dienos. Jeigu eismo saugos institucija, apsvarsčiusi atitinkamą prašymą, savo sprendimo panaikinti arba pakeisti leidimo pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) arba leidimo pateikti rinkai patvirtintą geležinkelių riedmenų tipą atitinkančius geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) arba geležinkelių riedmenų tipo patvirtinimo ir leidimo pateikti rinkai patvirtintą geležinkelių riedmenų tipą atitinkančius geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) galiojimą nekeičia, geležinkelių riedmenų naudotojas per 2 mėnesius nuo eismo institucijos pranešimo apie sprendimo persvarstymo baigtį įteikimo dienos gali apskųsti šį eismo saugos institucijos sprendimą administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.

8. Prieš pradėdamas naudoti geležinkelių riedmenis geležinkelių tinkle, geležinkelių riedmenų naudotojas turi paskirti geležinkelių riedmenų techninį prižiūrėtoją (toliau – techninis prižiūrėtojas). Duomenys apie paskirtą techninį prižiūrėtoją registruojami Geležinkelių transporto kodekso nustatyta tvarka.

9. Šio straipsnio 7 dalyje nurodytas reikalavimas paskirti techninį prižiūrėtoją yra netaikomas Lietuvos Respublikos geležinkelių tinkle naudojamiems trečiojoje valstybėje įsteigtoje organizacijoje (asociacijoje) įregistruotiems prekiniams ir keleiviniams vagonams, kurių techninė priežiūra atliekama pagal tos organizacijos (asociacijos), kurioje registruoti geležinkelių riedmenys, dokumentus. Duomenis apie už šių geležinkelių riedmenų techninę priežiūrą atsakingą subjektą eismo saugos institucijai Geležinkelių transporto kodekso nustatyta tvarka teikia geležinkelio įmonė (vežėjas), naudojanti (naudojantis) šiuos geležinkelių riedmenis Lietuvos Respublikos geležinkelių tinkle.

10. Visų geležinkelių riedmenų techniniai prižiūrėtojai, taikydami techninės priežiūros sistemą:

1) parengia ir taiko techninės priežiūros technologiją; techninis prižiūrėtojas gali pavesti parengti techninės priežiūros technologiją kitam asmeniui, su kuriuo techninis prižiūrėtojas sudaro sutartį;

2) įgyvendina reikiamus pavojaus analizės ir vertinimo metodus, vadovaudamiesi bendraisiais eismo saugos būdais, taip pat prireikus bendradarbiauja su kitais asmenimis, nurodytais šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje;

3) užtikrina, kad asmenys, atliekantys techninės priežiūros funkcijas, įgyvendintų pavojaus kontrolės priemones, taikydami stebėsenos bendruosius eismo saugos būdus, kai geležinkelių riedmenų techninis prižiūrėtojas paveda pagal sutartį atlikti techninės priežiūros funkcijas kitiems asmenims; geležinkelių riedmenų techniniai prižiūrėtojai užtikrina, kad Agentūros ir (ar) eismo saugos institucijos prašymu būtų leista susipažinti su šiomis sutartimis;

4) užtikrina, kad techninės priežiūros veikla būtų dokumentuota.

11. Prekinių vagonų, naudojamų Lietuvos Respublikos geležinkelių tinkle, techniniai prižiūrėtojai turi būti sertifikuoti šio įstatymo 17 ir 18 straipsniuose nustatyta tvarka. Šis reikalavimas netaikomas prekinių vagonų, kurie nenaudojami ar jų neketinama naudoti viešojoje geležinkelių infrastruktūroje, techniniams prižiūrėtojams.

12. Lietuvos Respublikoje galioja bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje Reglamento (ES) 2019/779 nustatyta tvarka išduotas už techninę priežiūrą atsakingo asmens sertifikatas (toliau – ECM sertifikatas).

13. Geležinkelių riedmenys, įregistruoti trečiojoje valstybėje įsteigtoje organizacijoje (asociacijoje) ir priklausantys trečiųjų valstybių piliečiams ar trečiosiose valstybėse įsteigtiems juridiniams asmenims, Lietuvos Respublikos geležinkelių tinkle naudojami vadovaujantis šiuo įstatymu ir tarptautinėmis sutartimis.

14. Šiame įstatyme nurodyti reikalavimai dėl techninio prižiūrėtojo paskyrimo ir techninės priežiūros vykdymo laikomi įvykdytais, jeigu geležinkelio įmonė (vežėjas), Lietuvos Respublikos geležinkelių tinkle naudojanti (naudojantis) trečiojoje valstybėje įsteigtoje organizacijoje (asociacijoje) įregistruotus prekinius ir (ar) keleivinius vagonus, kurių techninė priežiūra atliekama pagal tos organizacijos (asociacijos) dokumentus, duomenis apie už šių geležinkelių riedmenų techninę priežiūrą atsakingą asmenį pateikia eismo saugos institucijai.

 

16 straipsnis. Geležinkelių riedmenų skiriamieji ženklai

1. Visi geležinkelių riedmenys turi būti paženklinti tam skirtoje vietoje nurodytu Europos geležinkelių riedmenų numeriu.

2. Lietuvos Respublikos geležinkelių tinkle leidžiama naudoti geležinkelių riedmenis, paženklintus ne Europos geležinkelių riedmenų numeriu, jeigu jie vyksta į trečiųjų valstybių 1 520 mm pločio vėžės geležinkelių tinklus arba iš trečiųjų valstybių 1 520 mm pločio vėžės geležinkelių tinklų. Prekiniai ir keleiviniai vagonai, kurie pirmą kartą buvo pateikti rinkai Lietuvos Respublikoje ir kuriuos ketinama naudoti trečiųjų valstybių 1 520 mm pločio vėžės geležinkelių tinkluose, taip pat gali būti paženklinti pagal kitokią, negu nustatyta TSS, tvarką.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI ASMENIMS, PAGEIDAUJANTIEMS VYKDYTI VEIKLĄ AR DIRBTI DARBĄ, GALINČIUS DARYTI ĮTAKĄ EISMO SAUGAI AR GELEŽINKELIŲ SISTEMOS SĄVEIKUMUI

 

17 straipsnis. Prekinių vagonų, naudojamų 1 435 mm pločio vėžės Lietuvos Respublikos geležinkelių tinkle, techninių prižiūrėtojų sertifikavimas

1. Asmenys, pageidaujantys atlikti prekinių vagonų, naudojamų 1 435 mm pločio vėžės Lietuvos Respublikos geležinkelių tinkle (toliau šiame straipsnyje – prekiniai vagonai), techninę priežiūrą, turi gauti elektroninės formos ECM sertifikatą, kuris patvirtina, kad šio sertifikato turėtojas parengė geležinkelių riedmenų techninės priežiūros sistemą, vadovaudamasis šio įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje nustatytais reikalavimais. Eismo saugos institucija, vadovaudamasi nepriklausomumo, kompetencijos, nešališkumo principais, ECM sertifikatą išduoda 5 metams. ECM sertifikatas gali būti atnaujintas eismo saugos institucijos sprendimu, pateikus jai atitinkamą prašymą.

2. Jeigu prekinių vagonų techninę priežiūrą pageidauja atlikti geležinkelių infrastruktūros valdytojas ar geležinkelio įmonė (vežėjas), geležinkelių infrastruktūros valdytojo ar geležinkelio įmonės (vežėjo) atitiktis šio įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje nustatytiems reikalavimams patikrinama išduodant geležinkelių infrastruktūros valdytojams saugos leidimus, o geležinkelio įmonėms (vežėjams) – bendruosius saugos sertifikatus.

3. Asmenys, pageidaujantys gauti ECM sertifikatą, susisiekimo ministro nustatyta tvarka pateikia eismo saugos institucijai Reglamente (ES) 2019/779 nustatytos formos prašymą išduoti ECM sertifikatą ir dokumentus, kuriais įrodoma, kad geležinkelių riedmenų techninės priežiūros sistema yra parengta vadovaujantis šio įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje nustatytais reikalavimais.

4. Eismo saugos institucija, nustačiusi, kad prašymas ir (ar) pateikti dokumentai neatitinka reikalavimų, dokumentuose yra netikslių ar klaidingų duomenų, apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos praneša prašymą pateikusiam asmeniui ir nustato ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų terminą nustatytiems trūkumams pašalinti. Terminas, per kurį prašymą pateikęs asmuo yra įpareigotas pašalinti nustatytus trūkumus, gali būti pratęstas 20 darbo dienų, pateikus motyvuotą prašymą eismo saugos institucijai.

5. Eismo saugos institucija ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo tinkamai įforminto prašymo ir dokumentų gavimo dienos priima sprendimą išduoti arba atsisakyti išduoti ECM sertifikatą ir apie priimtą sprendimą informuoja prašymą pateikusį asmenį.

6. Sprendimas atsisakyti išduoti ECM sertifikatą priimamas, kai prašymą pateikęs asmuo neįrodo, kad geležinkelių riedmenų techninės priežiūros sistema yra parengta vadovaujantis šio įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje nustatytais reikalavimais.

7. Asmenys, įgiję ECM sertifikatą, vykdydami veiklą privalo:

1) turėti galiojantį ECM sertifikatą;

2) užtikrinti, kad techninės priežiūros sistema atitiktų šio įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje nustatytus reikalavimus, ir taikyti techninės priežiūros sistemoje nustatytas priemones;

3) prižiūrėti ir koordinuoti kitų asmenų veiksmus, jeigu jie atlieka techninės priežiūros plėtojimo, riedmenų parko techninės priežiūros valdymo ar techninės priežiūros vykdymo funkcijas pagal sutartį, sudarytą su asmeniu, įgijusiu ECM sertifikatą; asmenys, įgiję ECM sertifikatą, visais atvejais atsako už tai, kad šių funkcijų atlikimas atitiktų Reglamente (ES) 2019/799 nustatytus reikalavimus;

4) savo vardu neįgalioti kitų asmenų ir neperleisti kitiems asmenims teisės vykdyti ECM sertifikate nurodytą veiklą;

5) per 5 darbo dienas nuo duomenų, nurodytų ECM sertifikate, pasikeitimo dienos pateikti eismo saugos institucijai prašymą pakeisti turimą ECM sertifikatą – nurodyti pakeistus duomenis ir pateikti duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus; eismo saugos institucija pakeičia ECM sertifikatą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų gavimo dienos;

6) su prašymu atnaujinti ECM sertifikatą kreiptis į eismo saugos instituciją likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki ECM sertifikato galiojimo pabaigos;

7) pateikti eismo saugos institucijai prašymą papildyti turimą ECM sertifikatą tuo atveju, kai įgyvendinami esminiai techninės priežiūros pakeitimai ir (ar) ketinama vykdyti veiklą, kuri nėra nurodyta ECM sertifikate; šių prašymų ir dokumentų vertinimui mutatis mutandis taikomos šio straipsnio 3–6 dalių nuostatos;

8) vykdyti Reglamento (ES) 2019/779 5 ir 9 straipsniuose nurodytas informavimo pareigas.

8. Eismo saugos institucija prižiūri, ar asmuo, įgijęs techninio prižiūrėtojo sertifikatą, laikosi šio straipsnio 7 dalyje nustatytų reikalavimų. Eismo saugos institucija ne rečiau kaip kartą per metus privalo atlikti techninio prižiūrėtojo, įgijusio ECM sertifikatą, patikrinimą jo veiklos vykdymo vietoje dėl šio straipsnio 7 dalies 2 punkte nustatytų veiklos sąlygų laikymosi.

9. Atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, galimos ar kilusios žalos mastą, ECM sertifikato galiojimas gali būti sustabdytas, apribota jo galiojimo sritis, kai nustatyti pažeidimai yra susiję tik su dalimi ECM sertifikate nurodytų techninės priežiūros funkcijų, ar ECM sertifikato galiojimas panaikintas nedelsiant, tai yra nelaukiant termino, per kurį techninis prižiūrėtojas, įgijęs ECM sertifikatą, turėjo pašalinti pažeidimus, pabaigos.

10. Eismo saugos institucija, nustačiusi šio straipsnio 7 dalyje nustatytų reikalavimų laikymosi pažeidimų, per 3 darbo dienas raštu įspėja techninį prižiūrėtoją, įgijusį ECM sertifikatą, apie galimą laikiną ECM sertifikato galiojimo srities apribojimą, kai nustatyti pažeidimai yra susiję tik su dalimi ECM sertifikate nurodytų techninės priežiūros funkcijų, arba kitais atvejais ECM sertifikato galiojimo sustabdymą ir nustato ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų terminą nustatytiems pažeidimams pašalinti. Nustačiusi šio straipsnio 7 dalies 2 punkto pažeidimą, eismo saugos institucija parengia ir su techniniu prižiūrėtoju, įgijusiu ECM sertifikatą, suderina trūkumų šalinimo planą ir plane nurodo ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti. Nustatytas pažeidimų pašalinimo terminas gali būti pratęstas 20 darbo dienų, pateikus motyvuotą prašymą eismo saugos institucijai.

11. Jeigu per eismo saugos institucijos nustatytą ar trūkumų šalinimo plane nurodytą terminą nepašalinami trūkumai, dėl kurių šio sertifikato turėtojas buvo įspėtas, eismo saugos institucija laikinai apriboja ECM sertifikato galiojimo sritį, kai nustatyti pažeidimai yra susiję tik su dalimi ECM sertifikate nurodytų techninės priežiūros funkcijų, arba kitais atvejais sustabdo ECM sertifikato galiojimą per 3 darbo dienas nuo termino, per kurį techninis prižiūrėtojas, įgijęs ECM sertifikatą, turėjo pašalinti pažeidimus, dėl kurių buvo įspėtas, arba nuo trūkumų šalinimo plane nustatyto termino pabaigos ir nustato ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų terminą nustatytiems pažeidimams pašalinti. Nustatytas pažeidimų pašalinimo terminas gali būti pratęstas 20 darbo dienų eismo saugos institucijos sprendimu, pateikus jai motyvuotą prašymą.

12. ECM sertifikato galiojimo srities laikinas apribojimas, kai nustatyti pažeidimai yra susiję tik su dalimi ECM sertifikate nurodytų techninės priežiūros funkcijų, ar kitais atvejais galiojimo sustabdymas panaikinamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo termino, per kurį techninis prižiūrėtojas, įgijęs ECM sertifikatą, privalėjo pašalinti pažeidimus, pabaigos, jeigu techninis prižiūrėtojas, įgijęs ECM sertifikatą, per nustatytą terminą pašalina priežastis, dėl kurių buvo laikinai apribota ECM sertifikato galiojimo sritis ar sustabdytas ECM sertifikato galiojimas, ir apie tai raštu informuoja eismo saugos instituciją.

13. Eismo saugos institucija ECM sertifikato galiojimo sritį apriboja, kai nustatyti pažeidimai yra susiję tik su dalimi ECM sertifikate nurodytų techninės priežiūros funkcijų, per 3 darbo dienas nuo termino, per kurį techninis prižiūrėtojas, įgijęs ECM sertifikatą, privalėjo pašalinti nurodytus pažeidimus, dėl kurių buvo laikinai apribota ECM sertifikato galiojimo sritis, pabaigos. Taip pat ECM sertifikato galiojimo sritis apribojama, kai asmuo, įgijęs ECM sertifikatą, pateikia eismo saugos institucijai prašymą apriboti ECM sertifikato galiojimo sritį tam tikros dalies ECM sertifikate nurodytoms techninės priežiūros funkcijoms vykdyti. Asmuo, įgijęs ECM sertifikatą, kurio galiojimo sritis yra apribota tam tikros dalies techninės priežiūros funkcijoms vykdyti, gali atnaujinti šių funkcijų vykdymą tik eismo saugos institucijai papildžius ECM sertifikatą mutatis mutandis šio straipsnio 3–6 dalyse nustatyta tvarka.

14. Eismo saugos institucija panaikina ECM sertifikato galiojimą per 3 darbo dienas nuo termino, per kurį techninis prižiūrėtojas, įgijęs ECM sertifikatą, privalėjo pašalinti nurodytus pažeidimus, dėl kurių ECM sertifikato galiojimas buvo sustabdytas, pabaigos. Taip pat ECM sertifikato galiojimas panaikinamas per 3 darbo dienas nuo šioje dalyje nurodytos informacijos gavimo ar aplinkybių paaiškėjimo dienos, jeigu:

1) techninis prižiūrėtojas, įgijęs ECM sertifikatą, pateikia prašymą panaikinti ECM sertifikato galiojimą;

2) paaiškėja, kad ECM sertifikatui gauti buvo pateikti melagingi (klaidingi) duomenys;

3) techninis prižiūrėtojas, įgijęs ECM sertifikatą, likviduotas ar reorganizuotas ir baigė savo veiklą kaip savarankiškas ūkio subjektas arba fizinis asmuo mirė, jeigu techninis prižiūrėtojas, įgijęs ECM sertifikatą, buvo fizinis asmuo;

4) paaiškėja, kad, sustabdžius ECM sertifikato galiojimą, techninis prižiūrėtojas, informuotas apie ECM sertifikato galiojimo sustabdymą, toliau vykdė atitinkamą veiklą.

15. Techninis prižiūrėtojas, įgijęs ECM sertifikatą, likus 20 darbo dienų iki šio straipsnio 8 dalyje nurodyto patikrinimo pateikia eismo saugos institucijai ir Agentūrai jos prašymu Reglamente (ES) 2019/779 nustatyto turinio praėjusių metų veiklos ataskaitą.

16. Eismo saugos institucija savo interneto svetainėje viešai skelbia asmens, kuriam išduotas ECM sertifikatas, vardą (vardus), pavardę (pavardes), jeigu jis yra fizinis asmuo, juridinio asmens teisinę formą, pavadinimą, kodą, jeigu jis yra juridinis asmuo, sertifikato numerį, išdavimo datą, sertifikato galiojimo srities apribojimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo srities apribojimo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo datą, kad būtų galima įsitikinti, jog asmeniui yra išduotas ECM sertifikatas ir jis galioja. Duomenys apie asmenį, kuriam išduotas ECM sertifikatas, paskelbiami ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo išduoti šį sertifikatą priėmimo dienos ir skelbiami iki ECM sertifikato galiojimo pabaigos datos arba iki dienos, kai ECM sertifikato galiojimas panaikinamas šio straipsnio 14 dalyje nustatytais atvejais. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymą.

 

18 straipsnis. Prekinių vagonų, naudojamų 1 520 mm pločio vėžės Lietuvos Respublikos geležinkelių tinkle, techninių prižiūrėtojų sertifikavimas

1. Asmenys, pageidaujantys atlikti prekinių vagonų, naudojamų 1 520 mm pločio vėžės Lietuvos Respublikos geležinkelių tinkle, techninę priežiūrą, turi gauti elektroninės formos geležinkelių riedmenų, naudojamų 1 520 mm pločio vėžės Lietuvos Respublikos geležinkelių tinkle, techninio prižiūrėtojo sertifikatą (toliau – techninio prižiūrėtojo sertifikatas), kuris patvirtina, kad šio sertifikato turėtojas parengė geležinkelių riedmenų techninės priežiūros sistemą, vadovaudamasis šio įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje nustatytais reikalavimais. Eismo saugos institucija, vadovaudamasi nepriklausomumo, kompetencijos, nešališkumo principais, techninio prižiūrėtojo sertifikatą išduoda 5 metams. Techninio prižiūrėtojo sertifikatas gali būti atnaujintas eismo saugos institucijos sprendimu, pateikus jai atitinkamą prašymą.

2. Asmenys, įgiję techninio prižiūrėtojo sertifikatą, vykdydami veiklą privalo:

1) turėti galiojantį techninio prižiūrėtojo sertifikatą;

2) su prašymu atnaujinti techninio prižiūrėtojo sertifikatą kreiptis į eismo saugos instituciją likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki techninio prižiūrėtojo sertifikato galiojimo pabaigos;

3) užtikrinti, kad techninės priežiūros sistema atitiktų šio įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje nustatytus reikalavimus, ir taikyti techninės priežiūros sistemoje nustatytas priemones;

4) savo vardu neįgalioti kitų asmenų ir neperleisti kitiems asmenims teisės vykdyti techninio prižiūrėtojo sertifikate nurodytą veiklą;

5) per 5 darbo dienas nuo duomenų, nurodytų techninio prižiūrėtojo sertifikate, pasikeitimo dienos pateikti eismo saugos institucijai prašymą pakeisti turimą techninio prižiūrėtojo sertifikatą – nurodyti pakeistus duomenis ir pateikti duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus; eismo saugos institucija pakeičia techninio prižiūrėtojo sertifikatą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų gavimo dienos;

6) pateikti eismo saugos institucijai prašymą papildyti turimą techninio prižiūrėtojo sertifikatą tuo atveju, kai įgyvendinami esminiai techninės priežiūros pakeitimai ir (ar) ketinama vykdyti veiklą, kuri nėra nurodyta techninio prižiūrėtojo sertifikate; šių prašymų ir dokumentų vertinimui mutatis mutandis taikomos šio įstatymo 17 straipsnio 3–6 dalių nuostatos.

3. Eismo saugos institucija privalo reguliariai, bet ne rečiau kaip kas 5 metus, tikrinti, ar asmuo, įgijęs techninio prižiūrėtojo sertifikatą, laikosi šio straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų.

4. Asmuo, įgijęs techninio prižiūrėtojo sertifikatą, likus 20 darbo dienų iki techninio prižiūrėtojo sertifikato galiojimo pabaigos dienos pateikia eismo saugos institucijai praėjusių metų veiklos ataskaitą. Šių ataskaitų reikalavimus nustato eismo saugos institucija.

5. Techninių prižiūrėtojų sertifikatų išdavimui, sertifikato galiojimo sustabdymui, jo galiojimo srities apribojimui, galiojimo panaikinimui mutatis mutandis taikomos šio įstatymo 17 straipsnio 2–6 , 9–14 ir 16 dalių nuostatos. Prašymo išduoti, atnaujinti ir atlikti kitus su techninio prižiūrėtojo sertifikato galiojimu susijusius veiksmus, techninio prižiūrėtojo sertifikato formą patvirtina eismo saugos institucija.

 

19 straipsnis. Savanoriškas techninių prižiūrėtojų sertifikavimas

1. Geležinkelių riedmenų (išskyrus prekinius vagonus), naudojamų 1 435 mm pločio vėžės Lietuvos Respublikos geležinkelių tinkle, techniniai prižiūrėtojai gali teikti prašymą gauti ECM sertifikatą. Tokiu atveju šių geležinkelių riedmenų techninės priežiūros sistemos turi atitikti Reglamente (ES) 2019/779 nustatytus reikalavimus. Prašymą gauti ECM sertifikatą taip pat gali teikti visi kiti asmenys, kurie neprivalo būti sertifikuoti šio įstatymo 17 straipsnyje nustatyta tvarka. Šių sertifikatų išdavimui (atnaujinimui, papildymui, pakeitimui), techninio prižiūrėtojo, įgijusio ECM sertifikatą pagal šį straipsnį, priežiūrai, sertifikato galiojimo sustabdymui, jo galiojimo srities apribojimui, galiojimo panaikinimui mutatis mutandis taikomos šio įstatymo 17 straipsnio nuostatos.

2. Geležinkelių riedmenų (išskyrus prekinius vagonus), naudojamų 1 520 mm pločio vėžės Lietuvos Respublikos geležinkelių tinkle, techniniai prižiūrėtojai gali teikti prašymą gauti techninio prižiūrėtojo sertifikatą. Tokiu atveju šių geležinkelių riedmenų techninės priežiūros sistemos turi atitikti susisiekimo ministro nustatytus reikalavimus. Prašymą gauti techninio prižiūrėtojo sertifikatą taip pat gali teikti visi kiti asmenys, kurie neprivalo būti sertifikuoti šio įstatymo 18 straipsnyje nustatyta tvarka. Šių sertifikatų išdavimui (atnaujinimui, papildymui, pakeitimui), techninio prižiūrėtojo, įgijusio techninio prižiūrėtojo sertifikatą pagal šį straipsnį, priežiūrai, sertifikato galiojimo sustabdymui, jo galiojimo srities apribojimui, galiojimo panaikinimui mutatis mutandis taikomos šio įstatymo 18 straipsnio nuostatos.

 

 

 

20 straipsnis. Reikalavimai fiziniams asmenims, pageidaujantiems dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu

1. Fiziniai asmenys, pageidaujantys dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, turi eismo saugos institucijos nustatyta tvarka išlaikyti eismo saugos institucijos reikalavimus atitinkantį žinių patikrinimo egzaminą (toliau – egzaminas) ir atitinkamai gauti elektroninės formos fizinio asmens, kurio darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, pažymėjimą arba fizinio asmens, kurio darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, pažymėjimą (toliau šiame straipsnyje kartu – pažymėjimai), kuris galioja neterminuotai. Šių fizinių asmenų darbo sąlygos turi atitikti TSS arba nacionalinėse taisyklėse nustatytus reikalavimus, o fizinių asmenų, pageidaujančių dirbti darbą, tiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, sveikatos būklė turi atitikti sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus.

2. Laikoma, kad fiziniai asmenys dirba darbą, tiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, jeigu jų funkcijos yra tiesiogiai susijusios su dalyvavimu geležinkelių transporto eisme, tai yra apima vadovavimą geležinkelių transporto eismui, jo tvarkymą ir (ar) užtikrinimą, ir jeigu jų sveikatos būklės pablogėjimas gali turėti neigiamą įtaką eismo saugai. Fiziniai asmenys, kurių funkcijos yra susijusios su geležinkelių transporto eismu, tačiau jie tiesiogiai nedalyvauja geležinkelių transporto eisme, ir kurių sveikatos būklės pablogėjimas neturi neigiamos įtakos eismo saugai, laikomi dirbančiais darbą, netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu. Fizinių asmenų, kurių darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, ir asmenų, kurių darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, sąrašą sudaro eismo saugos institucija.

3. Dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, leidžiama ne jaunesniems kaip 18 metų fiziniams asmenims.

4. Geležinkelių infrastruktūros valdytojas ir geležinkelio įmonė (vežėjas) eismo saugos valdymo sistemose nustato konkrečias savo darbuotojų, kurių darbas tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu ir kurių žinios turi būti tikrinamos, pareigybes.

5. Fiziniai asmenys, pageidaujantys dirbti darbą, tiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, prieš įsidarbindami privalo pasitikrinti sveikatą, o dirbdami – tikrintis ją periodiškai, tai yra: jaunesni kaip 40 metų darbuotojai – kas 5 metus; 41–62 metų darbuotojai – kas 3 metus, vyresni kaip 62 metų darbuotojai – kiekvienais metais. Fizinio asmens sveikatos patikra privalo apimti ir šio įstatymo 24 straipsnyje nustatytą psichikos sveikatos patikrinimą. Vadovaudamasis šio įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nurodytais sveikatos apsaugos ministro nustatytais sveikatos reikalavimais ir patikrinimo tvarka, ligų sąrašu, gydytojas, turintis sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą galiojančią licenciją, išduoda dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad buvo atlikta šioje dalyje nurodyta fizinio asmens sveikatos patikra ir fizinis asmuo dėl savo sveikatos būklės galės saugiai atlikti pareigas. Fizinis asmuo, nepasitikrinęs sveikatos, atsisakęs nustatytu laiku pasitikrinti sveikatą arba dėl sveikatos būklės negalintis dirbti darbo, tiesiogiai susijusio su geležinkelių transporto eismu, nuo darbo nušalinamas.

6. Fizinių asmenų, pageidaujančių dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, egzaminus organizuoja, jų žinias tikrina ir pažymėjimus išduoda šio įstatymo 22 straipsnyje nurodytas egzaminavimo centras. Jeigu nėra šio įstatymo 22 straipsnyje nurodytų egzaminavimo centrų, fizinių asmenų, pageidaujančių dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, egzaminus organizuoja, žinias tikrina ir pažymėjimus išduoda eismo saugos institucija, mutatis mutandis vadovaudamasi šio įstatymo 22 straipsnio nuostatomis.

7. Fizinis asmuo, pageidaujantis gauti pažymėjimą, turi eismo saugos institucijos nustatyta tvarka pateikti šio įstatymo 22 straipsnyje nurodytam egzaminavimo centrui eismo saugos institucijos nustatyto turinio prašymą laikyti egzaminą.

8. Egzaminavimo centras, gavęs tinkamai įformintą fizinio asmens prašymą laikyti egzaminą, privalo surengti egzaminą ne vėliau kaip per 18 darbo dienų nuo prašymo laikyti egzaminą gavimo dienos, jeigu fizinis asmuo nepageidauja laikyti egzamino vėliau.

9. Fizinio asmens, pageidaujančio gauti fizinio asmens, kurio darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, pažymėjimą, egzaminavimo metu patikrinamos ir įvertinamos žinios apie Techninio geležinkelių naudojimo nuostatų, Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklių ir Geležinkelių transporto eismo taisyklių, kurias tvirtina susisiekimo ministras, reikalavimus. Fizinio asmens, pageidaujančio gauti fizinio asmens, kurio darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, pažymėjimą, egzaminavimo metu patikrinamos ir įvertinamos žinios apie eismo saugos institucijos sąraše nurodytus techninio geležinkelių naudojimo nuostatų, geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklių ir geležinkelių transporto eismo taisyklių, kurias tvirtina susisiekimo ministras, reikalavimus, susijusius su darbu, kuris netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu.

10. Egzaminavimo centras informuoja egzaminą laikiusį fizinį asmenį apie jo žinių patikrinimo įvertinimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo egzamino dienos. Fiziniams asmenims, išlaikiusiems fizinio asmens, pageidaujančio dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, žinių patikrinimo egzaminą, egzaminavimo centras per 5 darbo dienas nuo egzamino išlaikymo dienos išduoda atitinkamai fizinio asmens, kurio darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, arba fizinio asmens, kurio darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, pažymėjimą. Egzaminavimo centras atsisako išduoti pažymėjimus, jeigu fiziniai asmenys neišlaiko eismo saugos institucijos nustatytus reikalavimus atitinkančio egzamino.

11. Fiziniai asmenys, kurių darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, kas 3 metus nuo fizinio asmens, kurio darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, pažymėjimo išdavimo dienos privalo išklausyti 16 valandų trukmės mokymus, susijusius su geležinkelių transporto eismo valdymu ir eismo saugos reikalavimais, ir pateikti pažymėjimą išdavusiam egzaminavimo centrui tai patvirtinančius dokumentus. Eismo saugos institucija nustato detalų šių mokymų turinį.

12. Fiziniai asmenys, kurių darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, kas 3 metus nuo fizinio asmens, kurio darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, pažymėjimo išdavimo dienos privalo išklausyti 8 valandų trukmės mokymus, susijusius su eismo saugos reikalavimais, ir pateikti pažymėjimą išdavusiam egzaminavimo centrui tai patvirtinančius dokumentus. Eismo saugos institucija nustato detalų šių mokymų turinį.

13. Fiziniams asmenims, kurių darbas tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, neišklausiusiems šio straipsnio 11 ir 12 dalyse nurodytų mokymų, pažymėjimą išdavęs egzaminavimo centras, įspėjęs atitinkamą fizinį asmenį apie galimą išduoto pažymėjimo galiojimo sustabdymą prieš 10 darbo dienų iki šio straipsnio 11 ar 12 dalyje nurodyto termino pabaigos, sustabdo išduoto pažymėjimo galiojimą nuo šio straipsnio 11 ar 12 dalyje nurodyto termino pabaigos ir nustato 20 darbo dienų terminą pateikti egzaminavimo centrui dalyvavimą mokymuose patvirtinančius dokumentus; terminas gali būti pratęstas 20 darbo dienų pateikus egzaminavimo centrui raštu motyvuotą prašymą. Pažymėjimo galiojimo sustabdymas panaikinamas per 3 darbo dienas, kai fizinis asmuo pateikia egzaminavimo centrui dalyvavimą mokymuose patvirtinančius dokumentus.

14. Šio įstatymo 22 straipsnyje nurodytas egzaminavimo centras panaikina išduoto pažymėjimo galiojimą per 3 darbo dienas nuo šioje dalyje nurodytos informacijos gavimo ar aplinkybių paaiškėjimo dienos, jeigu:

1) fizinis asmuo, įgijęs pažymėjimą, per egzaminavimo centro nustatytą terminą nepateikė egzaminavimo centrui dalyvavimą mokymuose patvirtinančių dokumentų;

2) fizinis asmuo, įgijęs pažymėjimą, pateikė prašymą panaikinti pažymėjimo galiojimą;

3) fizinis asmuo, įgijęs pažymėjimą, mirė.

15. Pasikeitus fizinio asmens, kurio darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, arba fizinio asmens, kurio darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, pažymėjime nurodytiems duomenims, fizinis asmuo turi ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo šių duomenų pasikeitimo pateikti šio įstatymo 22 straipsnyje nurodytam egzaminavimo centrui prašymą pakeisti turimą pažymėjimą ir pateikti duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus. Egzaminavimo centras pakeistus pažymėjimus turi išduoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos.

16. Geležinkelių infrastruktūros valdytojai ir geležinkelio įmonės (vežėjai) užtikrina, kad jų darbuotojai, kurių darbas tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, turėtų lygias galimybes kelti kvalifikaciją. Geležinkelių infrastruktūros valdytojai ir geležinkelio įmonės (vežėjai) atsako už darbuotojų, kurių darbas tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, mokymų lygį ir kvalifikaciją.

17. Eismo saugos institucija savo interneto svetainėje viešai skelbia fizinio asmens, kuriam išduotas pažymėjimas, vardą (vardus), pavardę (pavardes), pažymėjimo numerį, išdavimo datą, pažymėjimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo datą, kad būtų galima įsitikinti, jog fiziniam asmeniui yra išduotas pažymėjimas ir jis galioja. Duomenys apie fizinį asmenį, kuriam išduotas pažymėjimas, paskelbiami ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo išduoti šį pažymėjimą priėmimo dienos ir skelbiami iki dienos, kai pažymėjimo galiojimas yra panaikinamas šio straipsnio 14 dalyje nustatytais atvejais. Fizinio asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymą.

18. Šiame straipsnyje nustatyti reikalavimai netaikomi trečiosiose valstybėse pagal darbo ar kitą sutartį įdarbintiems fiziniams asmenims, kuriuos geležinkelio įmonė (vežėjas) pasitelkia keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo pasienio geležinkelių linijose ar tranzitu veiklai vykdyti. Tokiu atveju geležinkelio įmonė (vežėjas), įgyvendindama (įgyvendindamas) savo eismo saugos valdymo sistemą, turi užtikrinti, kad šie fiziniai asmenys bus supažindinti su nacionalinėmis taisyklėmis ir sugebės saugiai vykdyti veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

21 straipsnis. Krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų pažymėjimai

1. Krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbams vadovauja krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovai, kurie atsako už saugų krovinių krovimą į vagonus ir tvirtinimą juose. Krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovai užtikrina, kad krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbai būtų atliekami laikantis susisiekimo ministro nustatytų reikalavimų.

2. Fiziniai asmenys, pageidaujantys vykdyti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas, turi gauti elektroninės formos krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovo pažymėjimą (toliau šiame straipsnyje – pažymėjimas), kuris galioja neterminuotai. Fiziniai asmenys, įgiję pažymėjimus, turi teisę vykdyti veiklą savarankiškai.

3. Pažymėjimas išduodamas išlaikius egzaminą šiame straipsnyje ir eismo saugos institucijos nustatyta tvarka. Egzaminavimo metu tikrinamos ir vertinamos fizinių asmenų, siekiančių gauti pažymėjimus, žinios apie krovinių vežimo geležinkelių transportu bei krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose taisykles, kurias nustato susisiekimo ministras.

4. Egzaminus organizuoja, fizinių asmenų žinias tikrina ir pažymėjimus išduoda šio įstatymo 22 straipsnyje nurodyti egzaminavimo centrai. Jeigu nėra šio įstatymo 22 straipsnyje nurodytų egzaminavimo centrų, fizinių asmenų, pageidaujančių atlikti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas, egzaminus organizuoja, žinias tikrina ir pažymėjimus išduoda eismo saugos institucija, mutatis mutandis vadovaudamasi šio įstatymo 22 straipsnio nuostatomis.

5. Fizinis asmuo, pageidaujantis gauti pažymėjimą, turi eismo saugos institucijos nustatyta tvarka pateikti šio įstatymo 22 straipsnyje nurodytam egzaminavimo centrui eismo saugos institucijos nustatyto turinio prašymą laikyti egzaminą.

6. Egzaminavimo centras, gavęs tinkamai įformintą fizinio asmens prašymą laikyti egzaminą, privalo surengti egzaminą ne vėliau kaip per 18 darbo dienų nuo prašymo laikyti egzaminą gavimo dienos, jeigu fizinis asmuo nepageidauja egzamino laikyti vėliau.

7. Egzaminavimo centras informuoja egzaminą laikiusį fizinį asmenį apie jo žinių patikrinimo įvertinimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo egzamino dienos. Fiziniams asmenims, išlaikiusiems krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų žinių patikrinimo egzaminą, egzaminavimo centras per 5 darbo dienas nuo egzamino išlaikymo dienos išduoda pažymėjimą. Egzaminavimo centras atsisako išduoti pažymėjimą, jeigu fizinis asmuo neišlaiko eismo saugos institucijos nustatytus reikalavimus atitinkančio egzamino.

8. Pažymėjimą gavęs fizinis asmuo kas 2 metus nuo pažymėjimo išdavimo dienos privalo išklausyti 16 valandų trukmės mokymus, susijusius su krovinių vežimo geležinkelių transportu bei krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose taisyklių, kurias nustato susisiekimo ministras, reikalavimais ir pateikti pažymėjimą išdavusiam egzaminavimo centrui tai patvirtinančius dokumentus. Eismo saugos institucija nustato detalų šių mokymų turinį.

9. Jeigu fizinis asmuo neišklauso šio straipsnio 8 dalyje nurodytų mokymų, pažymėjimą išdavęs egzaminavimo centras, įspėjęs fizinį asmenį prieš 10 darbo dienų apie galimą išduoto pažymėjimo galiojimo sustabdymą iki šio straipsnio 8 dalyje nurodyto termino pabaigos, sustabdo išduoto pažymėjimo galiojimą nuo šio straipsnio 8 dalyje nurodyto termino pabaigos ir nustato 20 darbo dienų terminą pateikti egzaminavimo centrui dalyvavimą mokymuose patvirtinančius dokumentus; terminas gali būti pratęstas 20 darbo dienų pateikus egzaminavimo centrui raštu motyvuotą prašymą. Pažymėjimo galiojimo sustabdymas panaikinamas per 3 darbo dienas, kai fizinis asmuo pateikia egzaminavimo centrui dalyvavimą mokymuose patvirtinančius dokumentus.

10. Šio įstatymo 22 straipsnyje nurodytas egzaminavimo centras panaikina išduoto pažymėjimo galiojimą per 3 darbo dienas nuo šioje dalyje nurodytos informacijos gavimo ar aplinkybių paaiškėjimo dienos, jeigu:

1) fizinis asmuo, įgijęs pažymėjimą, per egzaminavimo centro nustatytą terminą nepateikė egzaminavimo centrui dalyvavimą mokymuose patvirtinančių dokumentų;

2) fizinis asmuo, įgijęs pažymėjimą, pateikė prašymą panaikinti pažymėjimo galiojimą;

3) fizinis asmuo, įgijęs pažymėjimą, mirė.

11. Pasikeitus fizinio asmens, kuriam išduotas pažymėjimas, duomenims, fizinis asmuo turi ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo šių duomenų pasikeitimo pateikti egzaminavimo centrui prašymą pakeisti turimą pažymėjimą ir pateikti duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus. Egzaminavimo centras pakeistą pažymėjimą fiziniam asmeniui turi išduoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos.

12. Eismo saugos institucija savo interneto svetainėje viešai skelbia fizinio asmens, kuriam išduotas pažymėjimas, vardą (vardus), pavardę (pavardes), pažymėjimo numerį, išdavimo datą, pažymėjimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo datą, kad būtų galima įsitikinti, jog fiziniam asmeniui yra išduotas pažymėjimas ir jis galioja. Duomenys apie fizinį asmenį, kuriam išduotas pažymėjimas, paskelbiami ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo išduoti šį pažymėjimą priėmimo dienos ir skelbiami iki dienos, kai pažymėjimo galiojimas yra panaikinamas šio straipsnio 10 dalyje nustatytais atvejais. Fizinio asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymą.

 

22 straipsnis. Įgaliojimai egzaminuoti fizinius asmenis, pageidaujančius dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, ir (ar) fizinius asmenis, pageidaujančius atlikti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas

1. Asmenys, pageidaujantys egzaminuoti fizinius asmenis, pageidaujančius dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, ir (ar) fizinius asmenis, pageidaujančius atlikti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas, turi gauti eismo saugos institucijos išduodamus elektroninės formos įgaliojimus egzaminuoti fizinius asmenis, pageidaujančius dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, ir (ar) fizinius asmenis, pageidaujančius atlikti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas (toliau – įgaliojimai egzaminavimo centrams). Įgaliojimai egzaminavimo centrams išduodami neterminuotai šiame straipsnyje ir eismo saugos institucijos nustatyta tvarka.

2. Asmenys, pageidaujantys gauti įgaliojimus egzaminavimo centrams, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1) turėti egzaminavimo kokybės valdymo sistemą, apimančią priemones, kurios užtikrintų, kad fiziniams asmenims bus sudarytos nediskriminacinės galimybės laikyti egzaminus, egzaminai bus vykdomi eismo saugos institucijos nustatyta egzaminavimo tvarka, egzaminai bus vykdomi nešališkai, be spaudimo ar paskatų, kurios galėtų turėti poveikį egzamino rezultatų vertinimui ar egzamino vykdymo būdui, bus laikomasi egzaminų klausimų ir atsakymų slaptumo principo;

2) turėti eismo saugos institucijos nustatytus reikalavimus atitinkantį klausimų ir atsakymų katalogą;

3) užtikrinti egzaminų rezultatų atsekamumą; jeigu naudojama įranga egzaminų vaizdo įrašams daryti ir saugoti, ji turi būti naudojama nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais;

4) užtikrinti, kad asmens, pageidaujančio gauti įgaliojimus egzaminavimo centrui, kolegialių valdymo organų nariai, vadovai ir jų įgalioti asmenys, kuriems pavesta vadovauti egzaminavimo centrui, yra nepriekaištingos reputacijos asmenys;

5) užtikrinti, kad būtų sudarytos sąlygos teikiamomis paslaugomis naudotis neįgaliesiems ir ribotos judėsenos asmenims.

3. Eismo saugos institucija, nustačiusi, kad prašymas ir (ar) pateikti dokumentai neatitinka reikalavimų, prašyme ir (ar) dokumentuose yra netikslių ar klaidingų duomenų ir (arba) pateikti ne visi eismo saugos institucijos nurodyti dokumentai, apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų gavimo dienos informuoja prašymą pateikusį asmenį ir nustato ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų terminą nustatytiems trūkumams pašalinti. Trūkumų pašalinimo terminas gali būti pratęstas 20 darbo dienų eismo saugos institucijos sprendimu, pateikus motyvuotą prašymą.

4. Eismo saugos institucija ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo tinkamai įforminto prašymo ir visų eismo saugos institucijos nurodytų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą išduoti arba atsisakyti išduoti prašymą pateikusiam asmeniui įgaliojimus egzaminavimo centrui ir apie priimtą sprendimą informuoja prašymą pateikusį asmenį. Sprendimą atsisakyti išduoti įgaliojimus egzaminavimo centrui eismo saugos institucija priima, jeigu asmuo, pageidaujantis gauti įgaliojimus egzaminavimo centrui, neatitinka šio straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų, per eismo saugos institucijos nustatytą terminą nepašalina eismo saugos institucijos nurodytų trūkumų arba kreipiasi į eismo saugos instituciją dėl įgaliojimų egzaminavimo centrui gavimo anksčiau, negu nurodyta šio straipsnio 12 dalyje.

5. Eismo saugos institucija savo interneto svetainėje viešai skelbia asmens, kuriam išduoti įgaliojimai egzaminavimo centrui, vardą (vardus), pavardę (pavardes), jeigu jis yra fizinis asmuo, juridinio asmens teisinę formą, pavadinimą, kodą, jeigu jis yra juridinis asmuo, įgaliojimų egzaminavimo centrui numerį, išdavimo datą, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo datą, kad būtų galima įsitikinti, jog asmeniui yra išduoti įgaliojimai egzaminavimo centrui ir jie galioja. Duomenys apie asmenį, kuriam išduoti įgaliojimai egzaminavimo centrui, paskelbiami ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo išduoti įgaliojimus egzaminavimo centrui priėmimo dienos ir skelbiami tol, kol įgaliojimų egzaminavimo centrui galiojimas panaikinamas šio straipsnio 11 dalyje nustatytais atvejais. Fizinio asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymą.

6. Asmenys, gavę įgaliojimus egzaminavimo centrams (toliau – egzaminavimo centras), vykdydami egzaminavimo centro veiklą, privalo:

1) savo vardu neįgalioti kitų asmenų ir kitiems asmenims neperleisti teisės vykdyti įgaliojimuose egzaminavimo centrams nurodytą veiklą;

2) vykdyti tik tokius egzaminus, kurie nurodyti įgaliojimuose egzaminavimo centrams;

3) egzaminus vykdyti eismo saugos institucijos nustatyta tvarka;

4) taikyti egzaminavimo kokybės valdymo sistemoje nustatytas priemones;

5) fizinių asmenų egzaminus, kurių klausimai turi būti sudaromi tik iš su eismo saugos institucija suderinto klausimų ir atsakymų katalogo, vykdyti raštu arba per informacinę sistemą, jeigu egzaminavimo centras tokią sistemą turi;

6) per 20 darbo dienų nuo eismo saugos institucijos pranešimo apie pasikeitusius teisės aktus, reglamentuojančius geležinkelių transporto eismo organizavimą ir (ar) krovinių krovimą ir tvirtinimą, paskelbimo eismo saugos institucijos interneto svetainėje atnaujinti klausimų ir atsakymų katalogus ir pateikti juos derinti eismo saugos institucijai;

7) tvarkyti egzaminų, įskaitant informaciją apie fizinius asmenis, kurie laikė egzaminus, ir fizinius asmenis, kurie vykdė egzaminus, apskaitą;

8) kaupti duomenis apie fizinių asmenų išklausytus mokymus ir užtikrinti, kad šie duomenys būtų teikiami neatlygintinai eismo saugos institucijai jos nustatyta tvarka;

9) per 5 darbo dienas nuo duomenų, nurodytų įgaliojimuose egzaminavimo centrui, pasikeitimo dienos apie tai pranešti eismo saugos institucijai ir pateikti prašymą pakeisti turimus įgaliojimus egzaminavimo centrui – nurodyti pakeistus duomenis ir pateikti duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus; eismo saugos institucija pakeičia įgaliojimus egzaminavimo centrui ir eismo saugos institucijos interneto svetainėje skelbiamus duomenis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų gavimo dienos;

10) per 5 darbo dienas nuo egzaminavimo centro kolegialių valdymo organų narių, vadovų ir jų įgaliotų asmenų, kuriems pavesta vadovauti egzaminavimo centrui, pasikeitimo apie tai pranešti eismo saugos institucijai;

11) vykdydami egzaminus laikytis egzaminų klausimų ir atsakymų slaptumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų;

12) vykdydami veiklą atitikti šio straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

7. Eismo saugos institucija, nustačiusi šio straipsnio 6 dalyje nurodytų reikalavimų laikymosi pažeidimus, raštu įspėja egzaminavimo centrą apie galimą įgaliojimų egzaminavimo centrui galiojimo sustabdymą ir nustato ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų terminą nustatytiems pažeidimams pašalinti. Nustatytas pažeidimų pašalinimo terminas gali būti pratęstas 20 darbo dienų, pateikus motyvuotą prašymą eismo saugos institucijai.

8. Įgaliojimai egzaminavimo centrui atnaujinami per 20 darbo dienų nuo egzaminavimo centro prašymo vykdyti egzaminus, nenurodytus įgaliojimuose egzaminavimo centrui, ir eismo saugos institucijos nustatytų dokumentų, patvirtinančių atitiktį šio straipsnio 2 dalyje nustatytiems reikalavimams, jeigu tokie nebuvo pateikti eismo saugos institucijai kartu su ankstesniu prašymu, gavimo dienos. Sprendimas atsisakyti atnaujinti įgaliojimus egzaminavimo centrui priimamas šio straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais.

9. Įgaliojimų egzaminavimo centrui galiojimą eismo saugos institucija sustabdo ir apie šį sprendimą praneša egzaminavimo centrui per 3 darbo dienas nuo šioje dalyje nurodytos informacijos gavimo ar aplinkybių paaiškėjimo dienos, jeigu:

1) per eismo saugos institucijos nustatytą terminą egzaminavimo centras nepašalina pažeidimų, dėl kurių egzaminavimo centras buvo įspėtas; eismo saugos institucija, priėmusi motyvuotą sprendimą sustabdyti įgaliojimų egzaminavimo centrui galiojimą, nustato ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų terminą, per kurį egzaminavimo centras privalo pašalinti nurodytus pažeidimus; pažeidimų pašalinimo terminas gali būti pratęstas 20 darbo dienų, pateikus eismo saugos institucijai raštu motyvuotą prašymą;

2) eismo saugos institucijai pateikiamas prašymas sustabdyti įgaliojimų egzaminavimo centrui galiojimą.

10. Įgaliojimų egzaminavimo centrui galiojimo sustabdymas panaikinamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, jeigu egzaminavimo centras per nustatytą terminą pašalina eismo saugos institucijos nurodytus pažeidimus, dėl kurių buvo sustabdytas įgaliojimų egzaminavimo centrui galiojimas, arba egzaminavimo centro prašymu, jeigu įgaliojimų egzaminavimo centrui galiojimas buvo sustabdytas egzaminavimo centro prašymu.

11. Įgaliojimų egzaminavimo centrui galiojimą eismo saugos institucija panaikina per 3 darbo dienas nuo šioje dalyje nurodytos informacijos gavimo ar aplinkybių paaiškėjimo dienos, jeigu:

1) egzaminavimo centras pateikia prašymą panaikinti įgaliojimus egzaminavimo centrui;

2) egzaminavimo centras likviduotas, egzaminavimo centrui iškelta bankroto byla arba jo bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka;

3) egzaminavimo centras per nustatytą terminą nepašalino šio straipsnio 6 dalyje nurodytų reikalavimų pažeidimų, dėl kurių buvo sustabdytas įgaliojimų egzaminavimo centrui galiojimas;

4) paaiškėja, kad įgaliojimams egzaminavimo centrui gauti buvo pateikti melagingi (klaidingi) duomenys;

5) egzaminavimo centras pakartotinai per vienus metus 3 kartus buvo įspėtas dėl šio straipsnio 6 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimų, išskyrus pažeidimus, kurie, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymu, laikyti mažareikšmiais;

6) nustatyta, kad egzaminavimo centras neužtikrino egzamino klausimų ir atsakymų slaptumo, nesilaikė lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų;

7) paaiškėja, kad egzaminavimo centras, kurio įgaliojimų egzaminavimo centrui galiojimas sustabdytas, informuotas apie įgaliojimų egzaminavimo centrui galiojimo sustabdymą, toliau vykdė egzaminavimo centro veiklą.

12. Egzaminavimo centras, kuriam už šio straipsnio 11 dalies 4–7 punktuose nurodytus pažeidimus buvo panaikinti įgaliojimai egzaminavimo centrui, gali teikti dokumentus dėl šių įgaliojimų suteikimo ne anksčiau kaip po vienų metų nuo eismo saugos institucijos sprendimo panaikinti įgaliojimų egzaminavimo centrui galiojimą panaikinimo.

13. Jeigu nėra egzaminavimo centro, egzaminavimo centro funkcijas atlieka eismo saugos institucija.

 

23 straipsnis. Teisė mokyti fizinius asmenis, kurių darbas tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, ir (ar) krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovus

1. Asmenys, pageidaujantys mokyti fizinius asmenis, kurių darbas tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, ir (ar) krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovus, turi eismo saugos institucijos nustatyta tvarka įgyti teisę mokyti fizinius asmenis, kurių darbas tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, ir (ar) krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovus (toliau šiame straipsnyje – teisė vykdyti mokymo centro veiklą). Ši teisė įgyjama neterminuotai šiame straipsnyje ir eismo saugos institucijos nustatyta tvarka.

2. Asmenys, pageidaujantys įgyti teisę vykdyti mokymo centro veiklą, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1) vykdyti mokymus pagal neformaliojo mokymo programą;

2) turėti mokymų kokybės valdymo sistemą, kuri apimtų priemones, kurios užtikrintų fiziniams asmenims, kurių darbas tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, ir (ar) krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovams nediskriminacines galimybes mokytis ir priemones, kurios padėtų užtikrinti, kad mokymai bus vykdomi pagal šios dalies 1 punkte nurodytas mokymų programas, nešališkai, be spaudimo ar paskatų, kurios galėtų turėti poveikį mokymo rezultatams;

3) užtikrinti, kad būtų sudarytos sąlygos teikiamomis paslaugomis naudotis neįgaliesiems ir ribotos judėsenos asmenims.

3. Asmenys, pageidaujantys įgyti teisę vykdyti mokymo centro veiklą, eismo saugos institucijai turi pateikti deklaraciją, kuria patvirtinama atitiktis šio straipsnio 2 dalyje nurodytiems reikalavimams. Asmuo įgyja teisę vykdyti mokymo centro veiklą kitą dieną po deklaracijos pateikimo dienos arba kitą pasirinktą vėlesnę deklaracijoje nurodytą dieną.

4. Eismo saugos institucija savo interneto svetainėje viešai skelbia asmens, kuriam suteikta teisė vykdyti mokymo centro veiklą, vardą (vardus), pavardę (pavardes), jeigu jis yra fizinis asmuo, juridinio asmens teisinę formą, pavadinimą, kodą, jeigu jis yra juridinis asmuo, teisės vykdyti mokymo centro veiklą suteikimo datą, teisės sustabdymo, teisės sustabdymo panaikinimo ir teisės panaikinimo datą, kad būtų galima įsitikinti, jog asmeniui yra suteikta teisė vykdyti mokymo centro veiklą ir ji nėra panaikinta. Duomenys apie asmenį, kuris įgijo teisę vykdyti mokymo centro veiklą, paskelbiami ne vėliau kaip kitą darbo dieną po to, kai asmuo įgyja teisę vykdyti mokymo centro veiklą, ir skelbiami iki dienos, kai teisė vykdyti mokymo centro veiklą panaikinama šio straipsnio 11 dalyje nustatytais atvejais. Fizinio asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymą.

5. Asmenys, įgiję teisę vykdyti mokymo centro veiklą (toliau – mokymo centras), vykdydami veiklą privalo:

1) savo vardu neįgalioti kitų asmenų ir neperleisti kitiems asmenims teisės vykdyti mokymo centro veiklą;

2) per 5 darbo dienas nuo duomenų, nurodytų deklaracijoje, pasikeitimo pateikti eismo saugos institucijai informaciją apie pasikeitusius duomenis – nurodyti pakeistus duomenis ir pateikti duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus; eismo saugos institucija pakeičia interneto svetainėje skelbiamus duomenis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų gavimo dienos;

3) taikyti mokymų kokybės valdymo sistemoje nustatytas priemones;

4) baigusiems mokymus fiziniams asmenims išduoti pažymą apie išklausytus mokymus;

5) tvarkyti mokymų apskaitą;

6) vykdydami veiklą atitikti šio straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

6. Mokymo centrų veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą atlieka eismo saugos institucija. Eismo saugos institucija, nustačiusi šio straipsnio 5 dalyje įtvirtintų reikalavimų pažeidimų, per 3 darbo dienas raštu įspėja mokymo centrą apie galimą teisės vykdyti mokymo centro veiklą sustabdymą ir nustato ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų terminą nustatytiems pažeidimams pašalinti. Nustatytas pažeidimų pašalinimo terminas gali būti pratęstas 20 darbo dienų, pateikus motyvuotą prašymą eismo saugos institucijai.

7. Teisė vykdyti mokymo centro veiklą sustabdoma ir apie tai mokymo centras informuojamas per 6 darbo dienas, jeigu per eismo saugos institucijos nustatytą terminą nepašalinami pažeidimai, dėl kurių mokymo centras buvo įspėtas.

8. Eismo saugos institucija, priėmusi motyvuotą sprendimą sustabdyti teisę vykdyti mokymo centro veiklą, nustato ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų terminą, per kurį mokymo centras privalo pašalinti nurodytus pažeidimus. Pažeidimų pašalinimo terminas gali būti pratęstas 20 darbo dienų, pateikus eismo saugos institucijai raštu motyvuotą prašymą.

9. Teisės vykdyti mokymo centro veiklą sustabdymas panaikinamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimų, dėl kurių buvo sustabdyta ši teisė, pašalinimą per nustatytą terminą pateikimo raštu eismo saugos institucijai.

10. Teisė vykdyti mokymo centro veiklą sustabdoma, mokymo centrui pateikus prašymą sustabdyti šią teisę. Teisės vykdyti mokymo centro veiklą sustabdymas panaikinamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo mokymo centro prašymo gavimo.

11. Teisę vykdyti mokymo centro veiklą eismo saugos institucija panaikina per 3 darbo dienas nuo šioje dalyje nurodytos informacijos gavimo ar aplinkybių paaiškėjimo dienos, jeigu:

1) mokymo centras pateikia prašymą panaikinti suteiktą teisę;

2) mokymo centras likviduotas, mokymo centrui iškelta bankroto byla arba jo bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka;

3) mokymo centras per nustatytą terminą nepašalino pažeidimų, dėl kurių buvo sustabdyta teisė vykdyti mokymo centro veiklą;

4) paaiškėja, kad teisei vykdyti mokymo centro veiklą gauti buvo pateikti melagingi (klaidingi) duomenys;

5) paaiškėja, kad, sustabdžius teisę vykdyti mokymo centro veiklą, mokymo centras, informuotas apie teisės vykdyti veiklą sustabdymą, toliau vykdė šią veiklą;

6) mokymo centras pakartotinai per vienus metus 3 kartus buvo įspėtas dėl šio straipsnio
5 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimų, išskyrus pažeidimus, kurie, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymu, laikyti mažareikšmiais.

 

24 straipsnis. Fizinių asmenų, pageidaujančių dirbti darbą, tiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, ir fizinių asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, psichikos sveikatos patikrinimas

1. Kai fizinio asmens, kuris pageidauja dirbti darbą, tiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu ar gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, sveikatos patikros, nurodytos šio įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje ir 32 straipsnio 2 dalyje, metu gydytojas psichiatras, turintis sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą galiojančią licenciją, paskiria atlikti fizinio asmens psichologinį įvertinimą, medicinos psichologas, įgijęs aukštąjį universitetinį išsilavinimą, vadovaudamasis sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, atlieka fizinio asmens, kuris pageidauja gauti traukinio mašinisto pažymėjimą arba dirbti darbą, tiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, psichologinį įvertinimą. Atlikdamas įvertinimą medicinos psichologas vertina, ar fizinis asmuo neturi psichologinių trūkumų ar kitų svarbių asmeninių savybių, kurios galėtų kliudyti saugiai vykdyti pareigas ir atlikti skirtas užduotis, ir psichologinio įvertinimo išvadą pateikia gydytojui psichiatrui.

2. Gydytojas psichiatras, gavęs psichologinio įvertinimo išvadą, įvertina fizinio asmens psichikos sveikatos būklę, vadovaudamasis šio įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nurodytais sveikatos apsaugos ministro nustatytais sveikatos reikalavimais, patikrinimo tvarka ir ligų sąrašu bei atsižvelgdamas į psichologinio įvertinimo išvadą. Atlikęs įvertinimą gydytojas psichiatras patvirtina, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytas fizinis asmuo dėl savo psichikos sveikatos būklės galės saugiai atlikti pareigas arba negalės saugiai atlikti pareigų, ir išduoda šiam fiziniam asmeniui dokumentą, kuriame nurodo asmens psichikos sveikatos būklės įvertinimą. Fizinis asmuo, pageidaujantis dirbti darbą, tiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu ar gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, gydytojo psichiatro išduotą dokumentą pateikia šio įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje ir 32 straipsnio 2 dalyje nurodytam gydytojui, kuris priima sprendimą dėl fizinio asmens sveikatos būklės ir tinkamumo dirbti atitinkamą darbą.

 

25 straipsnis. Traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimai

1. Asmenys, pageidaujantys mokyti fizinius asmenis, siekiančius gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, ir (ar) traukinio mašinistus, turi gauti eismo saugos institucijos išduodamą elektroninės formos traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimą (toliau šiame straipsnyje – traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimas), kuris galioja neterminuotai.

2. Traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimai išduodami šiame straipsnyje ir eismo saugos institucijos nustatyta tvarka.

3. Asmenys, pageidaujantys gauti traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimą, turi atitikti Sprendime Nr. 2011/765/ES nurodytus reikalavimus.

4. Asmenys, pageidaujantys gauti traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimą, eismo saugos institucijai turi pateikti prašymą ir eismo saugos institucijos nurodytus dokumentus, kuriais patvirtinama atitiktis šio straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams.

5. Jeigu mokyti fizinius asmenis, siekiančius gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, ir (ar) traukinio mašinistus pageidauja geležinkelių infrastruktūros valdytojas ar geležinkelio įmonė (vežėjas), kuri (kuris) ketina vykdyti tik savo darbuotojų mokymą, traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimas išduodamas, išduodant geležinkelių infrastruktūros valdytojams saugos leidimus, o geležinkelio įmonėms (vežėjams) – bendruosius saugos sertifikatus. Šiuo atveju traukinio mašinistų mokymo centro veikla turi būti organizuojama ir valdoma nešališkai ir nepriklausyti nuo geležinkelių infrastruktūros valdytojo ar geležinkelio įmonės (vežėjo) vykdomos keleivių, bagažo vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais (įskaitant vežimą greitaisiais traukiniais), krovinių (įskaitant pavojinguosius krovinius) vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais ar manevravimo paslaugų teikimo veiklos.

6. Eismo saugos institucija, nustačiusi, kad prašymas ir (ar) pateikti dokumentai neatitinka nustatytų reikalavimų, prašyme ir (ar) dokumentuose yra netikslių ar klaidingų duomenų ir (arba) pateikti ne visi eismo saugos institucijos nurodyti dokumentai, apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų gavimo dienos praneša prašymą pateikusiam asmeniui ir nustato ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų terminą nustatytiems trūkumams pašalinti. Trūkumų pašalinimo terminas gali būti pratęstas 20 darbo dienų eismo saugos institucijos sprendimu, pateikus motyvuotą prašymą.

7. Eismo saugos institucija ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo tinkamai įforminto prašymo ir visų eismo saugos institucijos nurodytų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą išduoti arba atsisakyti išduoti traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimą ir apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja prašymą pateikusį asmenį.

8. Sprendimas atsisakyti išduoti traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimą priimamas, jeigu prašymą pateikęs asmuo neatitinka šio straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimų arba prašymą pateikęs asmuo per nustatytą terminą nepašalina eismo saugos institucijos nurodytų trūkumų.

9. Eismo saugos institucija savo interneto svetainėje viešai skelbia asmens, kuriam išduotas traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimas, vardą (vardus), pavardę (pavardes), jeigu jis yra fizinis asmuo, juridinio asmens teisinę formą, pavadinimą, kodą, jeigu jis yra juridinis asmuo, traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimo numerį, pažymėjimo išdavimo datą, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo datą, kad būtų galima įsitikinti, jog asmeniui yra išduotas traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimas ir jis galioja. Duomenys apie asmenį, kuriam išduotas traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimas, paskelbiami ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo išduoti traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimą priėmimo dienos ir skelbiami iki dienos, kai traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimo galiojimas panaikinamas šio straipsnio 15 dalyje nustatytais atvejais. Fizinio asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymą.

10. Asmenys, gavę traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimą (toliau – traukinio mašinistų mokymo centrai), vykdydami veiklą privalo:

1) savo vardu neįgalioti kitų asmenų ir neperleisti kitiems asmenims teisės vykdyti traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjime nurodytą veiklą;

2) per 5 darbo dienas nuo duomenų, nurodytų traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjime, pasikeitimo dienos pateikti eismo saugos institucijai prašymą pakeisti turimą traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimą – nurodyti pakeistus duomenis ir pateikti duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus; eismo saugos institucija pakeičia traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų gavimo dienos;

3) užtikrinti į traukinio mašinistų mokymo centrą besikreipiantiems fiziniams asmenims nediskriminacines galimybes mokytis, o baigusiems mokymus fiziniams asmenims išduoti pažymą apie išklausytus mokymus;

4) užtikrinti, kad tuo atveju, kai traukinio mašinistų mokymo centrų mokytojai, kurie vykdys praktinį traukinio mašinistų mokymą, neturi galiojančių dokumentų, kuriais suteikiama teisė valdyti geležinkelių riedmenis, kurių taikymo sritis apima mokomą dalyką arba panašaus tipo geležinkelių infrastruktūrą ar geležinkelių riedmenis, ir 3 metų patirties, vykdant praktinį traukinio mašinistų mokymą turi dalyvauti traukinio mašinistas, turintis galiojančius dokumentus, kuriais suteikiama teisė valdyti geležinkelių riedmenis, kurių taikymo sritis apima mokomą dalyką arba panašaus tipo geležinkelių infrastruktūrą ar geležinkelių riedmenis;

5) vykdydami veiklą atitikti šio straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus.

11. Traukinio mašinistų mokymo centrų veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą atlieka eismo saugos institucija. Eismo saugos institucija privalo reguliariai, bet ne rečiau kaip kas 5 metus, tikrinti, ar traukinio mašinistų mokymo centrai laikosi šio straipsnio 10 dalyje nustatytų reikalavimų. Eismo saugos institucija, nustačiusi pirmiau nurodytų reikalavimų laikymosi pažeidimus, per 3 darbo dienas raštu įspėja traukinio mašinistų mokymo centrą apie galimą traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą ir nustato ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų terminą nustatytiems pažeidimams pašalinti. Nustatytas pažeidimų pašalinimo terminas gali būti pratęstas 20 darbo dienų, pateikus motyvuotą prašymą eismo saugos institucijai.

12. Traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimo galiojimas sustabdomas ir apie tai traukinio mašinistų mokymo centras informuojamas per 6 darbo dienas, jeigu per eismo saugos institucijos nustatytą terminą nepašalinami pažeidimai, dėl kurių traukinio mašinistų mokymo centras buvo įspėtas. Eismo saugos institucija nustato ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų terminą, per kurį traukinio mašinistų mokymo centras privalo pašalinti nurodytus pažeidimus. Nustatytas pažeidimų pašalinimo terminas gali būti pratęstas 20 darbo dienų, pateikus motyvuotą prašymą eismo saugos institucijai.

13. Traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymas panaikinamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimų, dėl kurių buvo sustabdytas traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimo galiojimas, pašalinimą per nustatytą terminą pateikimo raštu eismo saugos institucijai.

14. Traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimo galiojimas sustabdomas traukinio mašinistų mokymo centrui pateikus prašymą sustabdyti traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimo galiojimą. Traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymas panaikinamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo traukinio mašinistų mokymo centro prašymo gavimo.

15. Traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimo galiojimas panaikinamas šiais atvejais:

1) traukinio mašinistų mokymo centrui pateikus prašymą panaikinti traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimo galiojimą;

2) per nustatytą terminą nepašalinus pažeidimų, dėl kurių buvo sustabdytas traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimo galiojimas;

3) paaiškėjus, kad traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimui gauti buvo pateikti melagingi (klaidingi) duomenys;

4) paaiškėjus, kad traukinio mašinistų mokymo centras pakartotinai per vienus metus 3 kartus buvo įspėtas dėl šio straipsnio 10 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimų, išskyrus pažeidimus, kurie, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymu, laikyti mažareikšmiais;

5) traukinio mašinistų mokymo centrą likvidavus, traukinio mašinistų mokymo centrui iškėlus bankroto bylą arba jo bankroto procesą vykdant ne teismo tvarka;

6) paaiškėjus, kad, sustabdžius traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimo galiojimą, traukinio mašinistų mokymo centras, informuotas apie traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą, toliau vykdė šią veiklą.

 

26 straipsnis. Įgaliojimai traukinio mašinistų egzaminavimo centrams

1. Asmenys, pageidaujantys organizuoti traukinio mašinistų ir (ar) asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto pažymėjimus, egzaminavimą traukinio mašinisto pažymėjimui ir (ar) traukinio mašinisto sertifikatui gauti ir (ar) papildyti, turi gauti eismo saugos institucijos išduodamus elektroninės formos įgaliojimus organizuoti traukinio mašinistų ir (ar) asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto pažymėjimus ar sertifikatus, egzaminavimą (toliau šiame straipsnyje – įgaliojimai traukinio mašinistų egzaminavimo centrams), kurie galioja neterminuotai. Įgaliojimai traukinio mašinistų egzaminavimo centrams suteikiami šiame straipsnyje ir eismo saugos institucijos nustatyta tvarka.

2. Asmenims, pageidaujantiems gauti įgaliojimus traukinio mašinistų egzaminavimo centrams, taikomi šie reikalavimai:

1) turėti egzaminavimo kokybės valdymo sistemą, apimančią priemones, kurios užtikrintų, kad fiziniams asmenims bus sudarytos nediskriminacinės galimybės laikyti egzaminus traukinio mašinisto pažymėjimui ar traukinio mašinisto sertifikatui gauti; egzaminavimas bus vykdomas pagal traukinio mašinistų egzaminavimo centro parengtą ir interneto svetainėje paskelbtą egzaminavimo tvarką; turi būti nustatyta tokia egzaminavimo tvarka, kad būtų patikrinti fizinio asmens, siekiančio gauti traukinio mašinisto pažymėjimą ir (ar) traukinio mašinisto sertifikatą, įgūdžiai, nurodyti susisiekimo ministro tvirtinamuose traukinio mašinistų neformaliojo mokymo programų reikalavimuose, ir kad ji atitiktų Sprendime Nr. 2011/765/ES nustatytus reikalavimus;

2) užtikrinti egzaminų rezultatų atsekamumą; jeigu naudojama įranga egzaminų vaizdo įrašams daryti ir saugoti, ją naudoti nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais;

3) užtikrinti, kad asmens, pageidaujančio gauti įgaliojimus traukinio mašinistų egzaminavimo centrams, kolegialių valdymo organų nariai, vadovai ir jų įgalioti asmenys, kuriems pavesta vadovauti traukinio mašinistų egzaminavimo centrui, yra nepriekaištingos reputacijos asmenys.

3. Asmenys, pageidaujantys gauti įgaliojimus traukinio mašinistų egzaminavimo centrams, turi pateikti eismo saugos institucijai prašymą ir eismo saugos institucijos nurodytus dokumentus, kuriais patvirtinama atitiktis šio straipsnio 2 dalyje nurodytiems reikalavimams.

4. Eismo saugos institucija, nustačiusi, kad prašymas ir (ar) pateikti dokumentai neatitinka nustatytų reikalavimų, dokumentuose yra netikslių ar klaidingų duomenų ir (arba) pateikti ne visi eismo saugos institucijos nurodyti dokumentai, apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų gavimo dienos praneša prašymą pateikusiam asmeniui ir nustato ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų terminą nustatytiems trūkumams pašalinti. Terminas gali būti pratęstas 20 darbo dienų eismo saugos institucijos sprendimu, pateikus motyvuotą prašymą.

5. Eismo saugos institucija per 20 darbo dienų nuo tinkamai įforminto prašymo ir visų eismo saugos institucijos nurodytų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą išduoti arba atsisakyti išduoti įgaliojimus traukinio mašinistų egzaminavimo centrams ir apie priimtą sprendimą informuoja prašymą pateikusį asmenį.

6. Sprendimas atsisakyti išduoti įgaliojimus traukinio mašinistų egzaminavimo centrams priimamas, jeigu prašymą pateikęs asmuo neatitinka šio straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų arba prašymą pateikęs asmuo per nustatytą terminą nepašalina šio straipsnio 4 dalyje nurodytų trūkumų.

7. Eismo saugos institucija savo interneto svetainėje viešai skelbia asmens, kuriam išduoti įgaliojimai traukinio mašinistų egzaminavimo centrams, vardą (vardus), pavardę (pavardes), jeigu jis yra fizinis asmuo, juridinio asmens teisinę formą, pavadinimą, kodą, jeigu jis yra juridinis asmuo, įgaliojimų traukinio mašinistų egzaminavimo centrams numerį, išdavimo datą, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo datą, kad būtų galima įsitikinti, jog asmeniui yra išduoti įgaliojimai traukinio mašinistų egzaminavimo centrams ir jie galioja. Duomenys apie asmenį, kuriam išduoti įgaliojimai traukinio mašinistų egzaminavimo centrams, paskelbiami ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo išduoti įgaliojimus traukinio mašinistų egzaminavimo centrams priėmimo dienos ir skelbiami iki dienos, kai įgaliojimų traukinio mašinistų egzaminavimo centrams galiojimas panaikinamas šio straipsnio 14 dalyje nustatytais atvejais. Fizinio asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymą.

8. Asmenys, gavę įgaliojimus traukinio mašinistų egzaminavimo centrams (toliau – traukinio mašinistų egzaminavimo centrai), vykdydami veiklą privalo:

1) vadovautis šiuo įstatymu ir Sprendime Nr. 2011/765/ES nustatytais egzaminavimo principais bei reikalavimais;

2) savo vardu neįgalioti kitų asmenų ir neperleisti kitiems asmenims teisės vykdyti įgaliojimuose traukinio mašinistų egzaminavimo centrams nurodytą veiklą;

3) turėti valdymo struktūrą, kuria būtų užtikrinama, kad traukinio mašinistų egzaminuotojai turės Sprendime Nr. 2011/765/ES nustatytus reikalavimus atitinkančią kvalifikaciją ir patirtį vykdydami egzaminavimą;

4) taikyti egzaminavimo kokybės valdymo sistemoje nustatytas priemones;

5) užtikrinti nuolatinį traukinio mašinistų egzaminuotojų kvalifikacijos tobulinimą;

6) užtikrinti, kad egzaminavimą vykdys tik eismo saugos institucijos pripažinti traukinio mašinistų egzaminuotojai;

7) užtikrinti, kad egzamino klausimai asmenims, kurie siekia gauti traukinio mašinisto sertifikatą, būtų parengti, atsižvelgiant į mokymo programas, pagal kurias jie mokėsi;

8) organizuoti egzaminus taip, kad būtų patikrinti fizinių asmenų teoriniai ir praktiniai profesiniai įgūdžiai;

9) per 5 darbo dienas nuo duomenų, nurodytų įgaliojimuose traukinio mašinistų egzaminavimo centrams, pasikeitimo dienos pateikti eismo saugos institucijai prašymą pakeisti turimus įgaliojimus traukinio mašinistų egzaminavimo centrams – nurodyti pakeistus duomenis ir pateikti duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus; eismo saugos institucija pakeičia įgaliojimus traukinio mašinistų egzaminavimo centrams per 5 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų gavimo dienos;

10) užtikrinti egzamino užduočių konfidencialumą;

11) tvarkyti egzaminavimo veiklos, įskaitant informaciją apie fizinius asmenis, laikančius egzaminus, traukinio mašinistų egzaminuotojus ir egzaminų skaičių, apskaitą;

12) per 5 darbo dienas nuo mokymo centro kolegialių valdymo organų narių, vadovų ir jų įgaliotų asmenų, kuriems pavesta vadovauti egzaminavimo centrui, pasikeitimo apie tai pranešti eismo saugos institucijai;

13) užtikrinti, kad traukinio mašinistų egzaminuotojai nedalyvautų egzaminuose, kuriuose egzaminuojami jų mokyti asmenys;

14) vykdydami veiklą atitikti šio straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

9. Traukinio mašinistų egzaminavimo centrai negali atlikti traukinio mašinistų mokymo centrų funkcijų.

10. Traukinio mašinistų egzaminavimo centrų veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą atlieka eismo saugos institucija. Eismo saugos institucija privalo reguliariai, bet ne rečiau kaip kas 5 metus, tikrinti, ar traukinio mašinistų egzaminavimo centrai laikosi šio straipsnio 8 dalyje nurodytų reikalavimų. Eismo saugos institucija, nustačiusi šių reikalavimų laikymosi pažeidimų, per 3 darbo dienas raštu įspėja traukinio mašinistų egzaminavimo centrą apie galimą įgaliojimų traukinio mašinistų egzaminavimo centrams galiojimo sustabdymą ir nustato ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų terminą nustatytiems pažeidimams pašalinti. Nustatytas pažeidimų pašalinimo terminas gali būti pratęstas 20 darbo dienų eismo saugos institucijos sprendimu, pateikus jai motyvuotą prašymą.

11. Įgaliojimų traukinio mašinistų egzaminavimo centrams galiojimą eismo saugos institucija sustabdo per 5 darbo dienas nuo termino, per kurį traukinio mašinistų egzaminavimo centras turėjo pašalinti pažeidimus, dėl kurių traukinio mašinistų egzaminavimo centras buvo įspėtas, pabaigos. Eismo saugos institucija nustato ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų terminą, per kurį traukinio mašinistų egzaminavimo centras privalo pašalinti nurodytus pažeidimus. Nustatytas pažeidimų pašalinimo terminas gali būti pratęstas 20 darbo dienų, pateikus motyvuotą prašymą eismo saugos institucijai.

12. Įgaliojimų traukinio mašinistų egzaminavimo centrams galiojimo sustabdymas panaikinamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimų, dėl kurių buvo sustabdytas įgaliojimų traukinio mašinistų egzaminavimo centrams galiojimas, pašalinimą per nustatytą terminą pateikimo raštu eismo saugos institucijai.

13. Įgaliojimų traukinio mašinistų egzaminavimo centrams galiojimas sustabdomas traukinio mašinistų egzaminavimo centrui pateikus prašymą sustabdyti įgaliojimų traukinio mašinistų egzaminavimo centrams galiojimą. Įgaliojimų traukinio mašinistų egzaminavimo centrams galiojimo sustabdymas panaikinamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo traukinio mašinistų egzaminavimo centro prašymo gavimo.

14. Įgaliojimų traukinio mašinistų egzaminavimo centrams galiojimą eismo saugos institucija panaikina per 3 darbo dienas nuo šioje dalyje nurodytų dokumentų gavimo ar aplinkybių paaiškėjimo dienos, jeigu:

1) traukinio mašinistų egzaminavimo centras pateikė prašymą panaikinti įgaliojimų traukinio mašinistų egzaminavimo centrams galiojimą;

2) per nustatytą terminą traukinio mašinistų egzaminavimo centras nepašalino pažeidimų, dėl kurių buvo sustabdytas įgaliojimų traukinio mašinistų egzaminavimo centrams galiojimas;

3) paaiškėja, kad įgaliojimams traukinio mašinistų egzaminavimo centrams gauti buvo pateikti melagingi (klaidingi) duomenys;

4) nustatyta, kad traukinio mašinistų egzaminavimo centras neužtikrino egzamino užduočių konfidencialumo;

5) paaiškėja, kad, sustabdžius įgaliojimų traukinio mašinistų egzaminavimo centrams galiojimą, traukinio mašinistų egzaminavimo centras, informuotas apie įgaliojimų traukinio mašinistų egzaminavimo centrams galiojimo sustabdymą, toliau vykdė šią veiklą;

6) traukinio mašinistų egzaminavimo centras likviduotas, traukinio mašinistų egzaminavimo centrui iškelta bankroto byla arba jo bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka;

7) traukinio mašinistų mokymo centras pakartotinai per vienus metus 3 kartus buvo įspėtas dėl šio straipsnio 8 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimų, išskyrus pažeidimus, kurie, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymu, laikyti mažareikšmiais.

 

27 straipsnis. Traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimai

1. Fiziniai asmenys, pageidaujantys egzaminuoti fizinius asmenis, siekiančius gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, ir (ar) traukinio mašinistus, siekiančius gauti ir (ar) papildyti traukinio mašinisto sertifikatą, turi gauti eismo saugos institucijos išduodamus elektroninės formos traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimus (toliau šiame straipsnyje – traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimai). Traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimai išduodami šio straipsnio ir eismo saugos institucijos nustatyta tvarka neterminuotai.

2. Fiziniai asmenys, pageidaujantys egzaminuoti fizinius asmenis, siekiančius gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, ir (ar) traukinio mašinistus, siekiančius gauti traukinio mašinisto sertifikatą ir (ar) papildyti traukinio mašinisto sertifikatą, privalo atitikti Sprendime Nr. 2011/765/ES nurodytus reikalavimus, taip pat būti nepriekaištingos reputacijos asmenys.

3. Fiziniai asmenys, pageidaujantys gauti traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimą, eismo saugos institucijai turi pateikti prašymą ir eismo saugos institucijos nurodytus dokumentus, kuriais patvirtinama atitiktis šio straipsnio 2 dalyje nustatytiems reikalavimams.

4. Eismo saugos institucija, nustačiusi, kad prašymas ir (ar) pateikti dokumentai neatitinka nustatytų reikalavimų, dokumentuose yra netikslių ar klaidingų duomenų ir (arba) pateikti ne visi eismo saugos institucijos nurodyti dokumentai, apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų gavimo dienos praneša prašymą pateikusiam fiziniam asmeniui ir nustato ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų terminą nustatytiems trūkumams pašalinti. Terminas gali būti pratęstas 20 darbo dienų eismo saugos institucijos sprendimu, pateikus motyvuotą prašymą.

5. Eismo saugos institucija per 20 darbo dienų nuo tinkamai įformintų prašymo ir visų eismo saugos institucijos nurodytų dokumentų gavimo dienos išduoda traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimą arba priima motyvuotą atsisakymą jį išduoti ir apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja prašymą pateikusį fizinį asmenį. Sprendimas atsisakyti išduoti traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimą priimamas, jeigu prašymą pateikęs fizinis asmuo neatitinka šio straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų arba prašymą pateikęs fizinis asmuo per nustatytą terminą nepašalina šio straipsnio 4 dalyje nurodytų trūkumų.

6. Fiziniai asmenys, gavę traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimus (toliau – traukinio mašinistų egzaminuotojai), vykdydami veiklą privalo:

1) vadovautis Sprendime Nr. 2011/765/ES nustatytais egzaminavimo principais ir reikalavimais;

2) savo vardu neįgalioti kitų asmenų ir neperleisti kitiems asmenims teisės vykdyti traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjime nurodytą veiklą;

3) per 5 darbo dienas nuo duomenų, nurodytų traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjime, pasikeitimo dienos pateikti eismo saugos institucijai prašymą pakeisti turimą traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimą – nurodyti prašomus pakeisti duomenis ir pateikti duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus; eismo saugos institucija pakeičia traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimą per 5 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų gavimo;

4) vykdyti tik tokius egzaminus, kurie nurodyti traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjime;

5) turėti geležinkelių riedmenų gamintojo išduotą dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad traukinio mašinistų egzaminuotojas yra supažindintas su atitinkamų modelių geležinkelių riedmenų valdymu, jeigu traukinio mašinistų egzaminuotojas vykdo praktinį mašinistų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto sertifikatą, kuriuo suteikiama teisė valdyti atitinkamų modelių geležinkelių riedmenis, egzaminavimą; jeigu traukinio mašinistų egzaminuotojas tokio dokumento neturi, traukinio mašinistų egzaminavimo centras turi užtikrinti, kad egzamine dalyvaus mašinistas, mokantis valdyti atitinkamo modelio geležinkelių riedmenis;

6) turėti dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad traukinio mašinistų egzaminuotojas yra supažindintas su nauja ar modernizuota geležinkelių infrastruktūra, jeigu traukinio mašinistų egzaminuotojas vykdo praktinį mašinistų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto sertifikatą, kuriuo suteikiama teisė valdyti geležinkelių riedmenis nauja ar modernizuota geležinkelių infrastruktūra, egzaminavimą; jeigu traukinio mašinistų egzaminuotojas tokio dokumento neturi, traukinio mašinistų egzaminavimo centras turi užtikrinti, kad egzamine dalyvaus mašinistas, mokantis valdyti geležinkelių riedmenis nauja ar modernizuota geležinkelių infrastruktūra;

7) nuolat atnaujinti profesinę kvalifikaciją;

8) užtikrinti egzamino užduočių konfidencialumą;

9) tvarkyti egzaminų apskaitą;

10) nusišalinti nuo egzaminų, kuriuose būtų egzaminuojami jų mokyti fiziniai asmenys, siekiantys gauti ir (ar) papildyti traukinio mašinisto sertifikatą, ir (ar) fiziniai asmenys, pageidaujantys gauti traukinio mašinisto pažymėjimus, vykdymo;

11) vykdydami veiklą atitikti šio straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

7. Traukinio mašinistų egzaminuotojas, norintis vykdyti egzaminus, nenurodytus traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjime, turi pateikti eismo saugos institucijai prašymą papildyti turimą traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimą ir eismo saugos institucijos nurodytus dokumentus, jeigu dokumentai nebuvo pateikti kartu su ankstesniu prašymu. Šių prašymų vertinimui mutatis mutandis taikomos šio straipsnio 3, 4 ir 5 dalių nuostatos, reglamentuojančios traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimų išdavimą.

8. Traukinio mašinistų egzaminuotojų veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą atlieka eismo saugos institucija. Eismo saugos institucija privalo reguliariai, bet ne rečiau kaip kas 5 metus, tikrinti, ar traukinio mašinistų egzaminuotojas laikosi šio straipsnio 6 dalyje nurodytų reikalavimų. Eismo saugos institucija, nustačiusi pirmiau nurodytų reikalavimų laikymosi pažeidimus, per 3 darbo dienas raštu įspėja traukinio mašinistų egzaminuotoją apie traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą ir nustato ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų terminą nustatytiems pažeidimams pašalinti. Nustatytas pažeidimų pašalinimo terminas gali būti pratęstas 20 darbo dienų, pateikus motyvuotą prašymą eismo saugos institucijai.

9. Traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimo galiojimas sustabdomas ir apie tai traukinio mašinistų egzaminuotojas informuojamas per 6 darbo dienas, jeigu per eismo saugos institucijos nustatytą terminą nepašalinami pažeidimai, dėl kurių traukinio mašinistų egzaminuotojas buvo įspėtas. Eismo saugos institucija nustato ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų terminą, per kurį traukinio mašinistų egzaminuotojas privalo pašalinti nurodytus pažeidimus. Nustatytas pažeidimų pašalinimo terminas gali būti pratęstas 20 darbo dienų, pateikus motyvuotą prašymą eismo saugos institucijai.

10. Traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymas panaikinamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimų, dėl kurių buvo sustabdytas traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimo galiojimas, pašalinimą per nustatytą terminą pateikimo raštu eismo saugos institucijai.

11. Traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimo galiojimas sustabdomas traukinio mašinistų egzaminuotojui pateikus prašymą sustabdyti traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimo galiojimą. Traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymas panaikinamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo traukinio mašinistų egzaminuotojo prašymo gavimo.

12. Traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimo galiojimas panaikinamas šiais atvejais:

1) traukinio mašinistų egzaminuotojui pateikus prašymą panaikinti traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimo galiojimą;

2) per nustatytą terminą nepašalinus pažeidimų, dėl kurių buvo sustabdytas traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimo galiojimas;

3) paaiškėjus, kad traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimui gauti buvo pateikti melagingi (klaidingi) duomenys;

4) nustačius, kad traukinio mašinistų egzaminuotojas neužtikrino egzamino užduočių konfidencialumo;

5) paaiškėjus, kad, sustabdžius traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimo galiojimą, traukinio mašinistų egzaminuotojas, informuotas apie traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą, toliau vykdė šią veiklą;

6) traukinio mašinistų egzaminuotojui mirus;

7) paaiškėjus, kad traukinio mašinistų egzaminuotojas pakartotinai per vienus metus 3 kartus buvo įspėtas dėl šio straipsnio 6 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimų, išskyrus pažeidimus, kurie, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymu, laikyti mažareikšmiais.

13. Eismo saugos institucija savo interneto svetainėje viešai skelbia fizinio asmens, kuriam išduotas traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimas, vardą (vardus), pavardę (pavardes), pažymėjimo numerį, išdavimo datą, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo datą, kad būtų galima įsitikinti, jog fiziniam asmeniui yra išduotas traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimas ir jis galioja. Duomenys apie fizinį asmenį, kuriam išduotas traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimas, paskelbiami ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo išduoti šį pažymėjimą priėmimo dienos ir skelbiami tol, kol traukinio mašinisto pažymėjimo galiojimas panaikinamas šio straipsnio 12 dalyje nustatytais atvejais. Fizinio asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymą.

 

28 straipsnis. Atitikties įvertinimo įstaigos

1. Atitikties įvertinimo įstaigos veiklą, kaip tai numatyta Reglamente (ES) Nr. 402/2013, gali vykdyti juridiniai asmenys, turintys galiojantį akreditavimo pažymėjimą, išduotą Atitikties įvertinimo įstatymo nustatyta tvarka (toliau – atitikties įvertinimo įstaigos).

2. Akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą vykdo Nacionalinis akreditacijos biuras, vadovaudamasis Atitikties įvertinimo įstatymu.

 

29 straipsnis. Notifikuotosios įstaigos

1. Atitikties įvertinimo įstaigos, pageidaujančios atlikti Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti patikrą ir (ar) Europos Bendrijos patikrą, turi gauti Vyriausybės įgaliotosios institucijos (toliau – įgaliotoji institucija) įgaliojimus vykdyti notifikuotosios įstaigos veiklą. Įgaliojimai vykdyti notifikuotosios įstaigos veiklą išduodami vadovaujantis Vyriausybės nustatyta tvarka.

2. Atitikties įvertinimo įstaigos, pageidaujančios Lietuvos Respublikoje gauti įgaliojimus vykdyti notifikuotosios įstaigos veiklą, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1) visais atvejais ir dėl kiekvienos atitikties įvertinimo procedūros ir kiekvienos gaminių rūšies ar kategorijos, dėl kurių atitikties įvertinimo įstaigai, kaip notifikuotajai įstaigai, suteikti įgaliojimai, turėti parengtus atitikties įvertinimo atitinkamus procedūrų aprašus ir užtikrinti tų procedūrų taikymą ir vykdymą; atitikties įvertinimo įstaigos veikloje turi būti taikomos tinkamos procedūros, kuriomis užtikrinamas funkcijų, kurias ji atlieka kaip notifikuotoji įstaiga, ir kitų jos atliekamų funkcijų atskyrimas;

2) turėti darbo organizavimo vidaus tvarkos, darbų vykdymo taisykles, pagal kurias atitikties įvertinimo įstaiga galėtų vykdyti savo veiklą tinkamai atsižvelgdama į savo dydį, veiklos sektorių ir struktūrą, atitinkamų gaminių technologijos sudėtingumą ir į tai, ar gamybos procesas masinis, ar serijinis;

3) atitikties įvertinimo įstaigos vadovas, jo pavaduotojas (pavaduotojai), taip pat už Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti patikrą ir (ar) Europos Bendrijos patikrą atsakingi darbuotojai turi būti nešališki ir negali nei tiesiogiai, nei kaip įgaliotieji atstovai būti susiję su geležinkelių sistemos sąveikaujančių dalių ar struktūrinių geležinkelių posistemių projektavimu, gamyba, konstravimu, prekyba, technine priežiūra ar naudojimu; jie nesiima jokios veiklos, kuria būtų pažeistas jų sprendimo, susijusio su atitikties įvertinimo veikla, kuriai atlikti notifikuotajai įstaigai yra suteikti įgaliojimai, nepriklausomumas ir (ar) sąžiningumas; šis draudimas visų pirma taikomas konsultavimo paslaugoms; prireikus už projektavimą, gamybą, tiekimą, surinkimą, naudojimą ar priežiūrą atsakingi asmenys ar jų įgalioti asmenys ir notifikuotoji įstaiga gali keistis technine informacija; notifikuotoji įstaiga gali dalyvauti verslo asociacijos arba profesinio susivienijimo, atstovaujančių įmonėms, susijusioms su notifikuotosios įstaigos vertinamų gaminių projektavimu, gamyba, tiekimu, surinkimu, naudojimu ar priežiūra, veikloje, jeigu užtikrinamas jos nešališkumas ir nekyla interesų konflikto; šiame punkte nustatyti nešališkumo reikalavimai netrukdo notifikuotajai įstaigai naudoti įvertintų gaminių, kurie yra būtini jos veiklai, arba tokių gaminių naudoti asmeniniais tikslais;

4) užtikrinti, kad atitikties įvertinimo įstaigai pavaldžių asmenų ar subrangovų veikla neturėtų poveikio atitikties įvertinimo veiklos konfidencialumui, objektyvumui ar nešališkumui;

5) atitikties įvertinimo įstaiga ir už Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti patikros ir (ar) Europos Bendrijos patikros atlikimą atsakingi darbuotojai geležinkelių sistemos sąveikaujančių dalių atitikties arba tinkamumo naudoti ir (ar) struktūrinių geležinkelių posistemių Europos Bendrijos atitikties vertinimą turi atlikti sąžiningai ir profesionaliai (įskaitant techninę kompetenciją); atitikties įvertinimo įstaiga turi užtikrinti, kad asmenys, ypač tie, kuriuos gali paveikti Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti patikros ir (ar) Europos Bendrijos patikros rezultatai, negalės daryti atitikties įvertinimo įstaigai, kaip notifikuotajai įstaigai, ir už Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti patikrą ir (ar) Europos Bendrijos patikrą atsakingiems darbuotojams jokio spaudimo ar įtakos, ypač finansinės, skatinančios ir (ar) verčiančios priimti tam tikrą sprendimą arba pakeisti atliekamo tikrinimo rezultatus;

6) turėti nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų reikiamų priemonių (įrangos, įrenginių) ir darbuotojų, turinčių techninių žinių ir reikiamos patirties, leidžiančių tinkamai atlikti su geležinkelių sistemos sąveikaujančių dalių Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti patikra ir (ar) struktūrinių geležinkelių posistemių Europos Bendrijos patikra susijusias technines ir administracines užduotis;

7) užtikrinti už geležinkelių sistemos sąveikaujančių dalių Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti patikrą ir (ar) struktūrinių geležinkelių posistemių Europos Bendrijos patikrą atsakingų darbuotojų nepriklausomumą; atitikties įvertinimo įstaigos vadovų ir pavaduotojo (pavaduotojų) ir geležinkelių sistemos sąveikaujančių dalių Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti patikrą ir (ar) struktūrinių geležinkelių posistemių Europos Bendrijos patikrą atliekančių darbuotojų atlyginimas negali priklausyti nuo atliktų vertinimų skaičiaus ar tų vertinimų rezultatų;

8) būti apsidraudę ketinamos vykdyti veiklos civilinę atsakomybę;

9) užtikrinti, kad atitikties įvertinimo įstaigos darbuotojai saugos profesinę paslaptį, susijusią su visa informacija, kuri jiems tapo žinoma atliekant pareigas ir užduotis, išskyrus atvejus, kai tokią informaciją pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus reikia teikti kompetentingoms valstybės institucijoms;

10) atitikties įvertinimo įstaigos darbuotojai, atsakingi už geležinkelių sistemos sąveikaujančių dalių Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti patikrą ir (arba) struktūrinių geležinkelių posistemių Europos Bendrijos patikrą, turi atitikti šio straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus.

3Už geležinkelių sistemos sąveikaujančių dalių Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti patikrą ir (arba) struktūrinių geležinkelių posistemių Europos Bendrijos patikrą atsakingi atitikties įvertinimo įstaigos darbuotojai turi atitikti šiuos reikalavimus:

1) turėti techninį ir profesinį pasirengimą, apimantį visą atitikties įvertinimo veiklą, kurią notifikuotoji įstaiga įgaliota atlikti;

2) turėti reikiamų žinių apie Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti patikros ir Europos Bendrijos patikros reikalavimus ir jų atlikimo patirties;

3) išmanyti esminius reikalavimus, taikomus darniuosius standartus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius atitikties įvertinimo atlikimą;

4) gebėti rengti Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti patikros sertifikatus ir Europos Bendrijos patikros sertifikatus, įrašus ir ataskaitas, kuriais patvirtinamas atliktas vertinimas.

4.    Atitikties įvertinimo įstaigos, pageidaujančios vykdyti notifikuotosios įstaigos veiklą, ir už geležinkelių sistemos sąveikaujančių dalių Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti patikros ir (ar) struktūrinių geležinkelių posistemių Europos Bendrijos patikros atlikimą atsakingi darbuotojai turi būti organizacine ir teisine forma nepriklausomi nuo eismo saugos institucijos. EN ISO/IEC 17065, LST EN ISO/IEC 17020 ar kitame darniajame standarte (ar jų dalyse), į kurį nuoroda paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir kuris apima šio straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus, preziumuojama, kad atitikties įvertinimo įstaiga atitinka šio straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus tiek, kiek tuos reikalavimus apima taikyti darnieji standartai arba jų dalys. Atitiktį šiems kriterijams įvertina ir patvirtina Nacionalinis akreditacijos biuras, išduodamas akreditavimo pažymėjimą.

5. Notifikuotosios įstaigos teikia informaciją apie Europos Bendrijos patikros sertifikatus ir Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti sertifikatus Agentūrai, kuri sudaro išduotų Europos Bendrijos patikros sertifikatų ir Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti sertifikatų sąrašus.

6. Notifikuotosios įstaigos informuoja įgaliotąją instituciją apie:

1) kiekvieną atsisakymą išduoti Europos Bendrijos patikros sertifikatą ar Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti sertifikatą, Europos Bendrijos patikros sertifikato ar Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti sertifikato galiojimo apribojimą, sustabdymą ar panaikinimą; ši informacija pateikiama ir eismo saugos institucijai;

2) bet kokias aplinkybes, turinčias įtakos notifikuotosios įstaigos įgaliojimų apimčiai ir sąlygoms;

3) kiekvieną prašymą suteikti informacijos, kurį jos gavo iš rinkos priežiūros institucijų dėl atitikties įvertinimo veiklos;

4) jeigu prašoma, atitikties įvertinimo veiklą, vykdytą pagal suteiktus įgaliojimus, ir bet kokią kitą veiklą, įskaitant tarpvalstybiniu mastu vykdytą veiklą ir subrangą.

7. Notifikuotosios įstaigos teikia panašią tokių pačių gaminių atitikties įvertinimo veiklą vykdančioms notifikuotosioms įstaigoms atitinkamą informaciją apie klausimus, susijusius su neigiamais ir, jeigu prašoma, teigiamais atitikties įvertinimo rezultatais.

8. Notifikuotosios įstaigos dalyvauja atitinkamoje standartizacijos veikloje, taip pat notifikuotųjų įstaigų koordinavimo grupės, sukurtos pagal Europos Sąjungos teisės aktus, veikloje arba užtikrina, kad apie šią veiklą būtų informuoti vertinimą atliekantys jų darbuotojai, o tos grupės priimtus administracinius sprendimus ir parengtus dokumentus taiko kaip bendrąsias gaires, taip pat dalyvauja Europos Komisijos įsteigtos geležinkelių transporto sektoriaus notifikuotųjų įstaigų grupės veikloje.

9. Notifikuotosios įstaigos, kurios yra notifikuotos geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos ir (arba) riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių srityje, dalyvauja ERTMS grupės, nurodytos Reglamento (ES) 2016/796 29 straipsnyje, veikloje arba užtikrina, kad apie šią veiklą būtų informuoti vertinimą atliekantys jų darbuotojai. Jos laikosi gairių, parengtų pagal tos grupės veiklos rezultatus, nuostatų. Jeigu, susijusių notifikuotųjų įstaigų nuomone, gairės yra netinkamos arba jų taikyti neįmanoma, savo pastabas jos pateikia aptarti ERTMS grupėje, kad gairės būtų nuolat tobulinamos.

10. Notifikuotoji įstaiga, gavusi kliento sutikimą, konkrečioms su atitikties vertinimu susijusioms užduotims atlikti gali pasitelkti subrangovą ar pavaldų asmenį. Jeigu notifikuotoji įstaiga atitikties įvertinimui atlikti pasitelkia subrangovą arba pavaldų asmenį, jie ir jų darbuotojai, atsakingi už geležinkelių sistemos sąveikaujančių dalių Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti patikrą ir (arba) struktūrinių geležinkelių posistemių Europos Bendrijos patikrą, turi atitikti šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytus reikalavimus. Notifikuotoji įstaiga apie tai informuoja įgaliotąją instituciją ir prisiima visą atsakomybę už subrangovų ar pavaldžių asmenų (nepriklausomai nuo to, kur jie yra įsteigti) atliekamas užduotis. Notifikuotoji įstaiga saugo dokumentus, susijusius su subrangovo ar pavaldžių asmenų kvalifikacijos įvertinimu ir pagal atitinkamą TSS jų atliktu darbu, kad prireikus įgaliotoji institucija juos galėtų gauti.

11. Atitikties įvertinimo veiklą, būtiną 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos ir panaikinančio Sprendimą 93/465/EEB II priedo A1, A2, C1 arba C2 moduliuose nurodytoms procedūroms, taip pat 2010 m. lapkričio 9 d. Europos Komisijos sprendimo dėl atitikties ir tinkamumo naudoti įvertinimo ir Europos Bendrijos patikros modulių, skirtų naudoti pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/57/EB priimtose techninėse sąveikos specifikacijose, I priedo CA1 ir CA2 moduliuose nurodytoms procedūroms įgyvendinti, gali atlikti pareiškėjo savarankiškas ir atskiras padalinys, kuris turi atitikti šiuos reikalavimus:

1) turėti Nacionalinio akreditacijos biuro išduotą akreditacijos pažymėjimą; apie tokį padalinį Europos Komisijai, Europos Sąjungos valstybėms narėms nepranešama; įgaliotajai institucijai jos prašymu informaciją apie tokį padalinį teikia pareiškėjas;

2) padalinys ir jo darbuotojai negali dalyvauti projektuojant, gaminant, konstruojant, parduodant ir naudojant jų vertinamas geležinkelių sistemos sąveikaujančias dalis ar struktūrinius geležinkelių posistemius ar atliekant jų techninę priežiūrą;

3) pareiškėjo organizacinėje struktūroje turi būti aiškiai apibrėžtos padalinio atliekamos funkcijos ir nustatyti atskaitingumo pareiškėjui metodai, užtikrinantys jų atliekamo įvertinimo nešališkumą;

4) atitikties įvertinimo paslaugas teikti išimtinai pareiškėjui.

12. Kai Europos Komisijai kyla abejonių, ar yra gautas skundas dėl notifikuotosios įstaigos atitikties teisės aktų reikalavimams, notifikuotosios įstaigos veiksmų ar neveikimo, Europos Komisijos prašymu įgaliotoji institucija pateikia visą turimą informaciją, susijusią su Europos Komisijos prašyme nurodytomis aplinkybėmis.

 

30 straipsnis. Paskirtosios įstaigos

1. Atitikties įvertinimo įstaigos, pageidaujančios atlikti Lietuvos Respublikos patikrą, turi gauti įgaliotosios institucijos įgaliojimus vykdyti paskirtosios įstaigos veiklą. Įgaliojimai vykdyti paskirtosios įstaigos veiklą išduodami šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

2. Atitikties įvertinimo įstaigos, pageidaujančios gauti įgaliojimus vykdyti paskirtosios įstaigos veiklą, turi atitikti notifikuotosioms įstaigoms taikomus reikalavimus, nustatytus šio įstatymo 29 straipsnio 2 dalyje (vietoj šio įstatymo 29 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatyto reikalavimo gerai išmanyti darniuosius standartus, atitikties įvertinimo įstaigos darbuotojams, atsakingiems už struktūrinių geležinkelių posistemių Lietuvos Respublikos patikrą, taikomas reikalavimas išmanyti nacionalines taisykles) ir 4 dalyje, taip pat joms taikoma 29 straipsnio 5 dalyje nurodyta atitikties prezumpcija.

3. Paskirtoji įstaiga turi atitikti notifikuotosioms įstaigoms taikomus reikalavimus, nustatytus šio įstatymo 29 straipsnio 6, 8, 9, 10 dalyse (išskyrus reikalavimą dėl dokumentų, kurie turi būti laikomi, kad juos būtų galima pateikti įgaliotajai institucijai).

4. Atitikties įvertinimo įstaigos, pageidaujančios įgyti įgaliojimus vykdyti paskirtosios įstaigos veiklą, įgaliotajai institucijai turi pateikti atitiktį šio įstatymo 29 straipsnio 2 dalyje nustatytiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus, deklaraciją, kuria patvirtinama atitiktis šio įstatymo 29 straipsnio 4 dalyje nustatytiems reikalavimams, ir prašymą, kuriame turi būti nurodyti struktūriniai geležinkelių posistemiai, kurių Lietuvos Respublikos patikrą atitikties įvertinimo įstaiga pageidauja atlikti. Prašymas įgaliotajai institucijai gali būti pateiktas per atstumą, elektroninių ryšių priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipiantis į įgaliotąją instituciją. Atitikties įvertinimo įstaiga įgyja įgaliojimus vykdyti paskirtosios įstaigos veiklą kitą dieną po prašymo ir šioje dalyje nurodytų dokumentų įteikimo įgaliotajai institucijai dienos arba kitą pasirinktą vėlesnę prašyme nurodytą dieną. Įgaliotoji institucija savo interneto svetainėje skelbia atitikties įvertinimo įstaigų, kurioms buvo suteikti įgaliojimai vykdyti paskirtosios įstaigos veiklą, sąrašą ir nurodo suteiktų įgaliojimų apimtį.

5. Paskirtosios įstaigos įgytų įgaliojimų galiojimas sustabdomas jos prašymu arba Nacionaliniam akreditacijos biurui pranešus įgaliotajai institucijai apie akreditavimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą per 3 darbo dienas nuo atitinkamo prašymo ar Nacionalinio akreditacijos biuro pranešimo gavimo.

6. Paskirtosios įstaigos įgytų įgaliojimų galiojimo sustabdymas panaikinamas, jeigu Nacionalinis akreditacijos biuras praneša įgaliotajai institucijai apie akreditavimo pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimą ar paskirtoji įstaiga pateikia prašymą panaikinti paskirtosios įstaigos prašymu įgytų įgaliojimų galiojimo sustabdymą. Paskirtosios įstaigos įgytų įgaliojimų galiojimo sustabdymas panaikinamas per 3 darbo dienas nuo atitinkamai Nacionalinio akreditacijos biuro pranešimo ar paskirtosios įstaigos prašymo gavimo.

7. Paskirtosios įstaigos įgytų įgaliojimų galiojimas panaikinamas jos prašymu arba Nacionaliniam akreditacijos biurui pranešus įgaliotajai institucijai apie akreditavimo pažymėjimo galiojimo panaikinimą. Paskirtosios įstaigos įgytų įgaliojimų galiojimas panaikinamas per 3 darbo dienas nuo atitinkamo prašymo ar Nacionalinio akreditacijos biuro pranešimo gavimo.

8. Jeigu nėra paskirtosios įstaigos, akredituotos atlikti struktūrinio geležinkelių posistemio Lietuvos Respublikos patikrą, šio geležinkelių posistemio Lietuvos Respublikos patikrą atlieka eismo saugos institucija.

 

V SKYRIUS

TEISĖS VALDYTI GELEŽINKELIŲ RIEDMENIS SUTEIKIMAS

 

31 straipsnis. Teisės valdyti geležinkelių riedmenis suteikimas

1. Fizinis asmuo įgyja teisę valdyti geležinkelių riedmenis, gavęs traukinio mašinisto pažymėjimą ir traukinio mašinisto sertifikatą. Traukinio mašinistas turi teisę valdyti geležinkelių riedmenis tik turėdamas galiojantį traukinio mašinisto pažymėjimą ir traukinio mašinisto sertifikatą, išskyrus šio įstatymo 34 straipsnio 5 dalyje nustatytus atvejus.

2. Eismo saugos institucija privalo užtikrinti nuolatinę su traukinio mašinistų mokymu, egzaminavimu, traukinio mašinisto pažymėjimų ir traukinio mašinisto sertifikatų atnaujinimu susijusios veiklos stebėseną, atliekamą taikant eismo saugos institucijos nustatytą kokybės valdymo sistemą. Šios stebėsenos eismo saugos institucija neatlieka, jeigu geležinkelių infrastruktūros valdytojai ir (ar) geležinkelio įmonės (vežėjai) atlieka tokios veiklos stebėseną, taikydami savo eismo saugos valdymo sistemų priemones.

 

32 straipsnis. Traukinio mašinisto pažymėjimai

1. Fizinis asmuo, pageidaujantis gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, turi būti ne jaunesnis kaip 20 metų, turėti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, turi būti išklausęs mokymus ir išlaikęs egzaminus šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, taip pat turi būti atliktas jo sveikatos patikrinimas šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

2. Fizinis asmuo, pageidaujantis gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, privalo pasitikrinti sveikatą, o vėliau dirbdamas traukinio mašinistu privalo tikrintis ją periodiškai ne rečiau kaip kas treji metai, jeigu fizinis asmuo yra jaunesnis kaip 55 metų, arba kiekvienais metais, jeigu fizinis asmuo yra vyresnis kaip 55 metų. Asmens sveikatos patikra privalo apimti ir šio įstatymo 24 straipsnyje nurodytą psichikos sveikatos patikrinimą. Vadovaudamasis šio įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nurodytais sveikatos apsaugos ministro nustatytais sveikatos reikalavimais ir patikrinimo tvarka, taip pat ligų sąrašu, gydytojas, turintis sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą galiojančią licenciją, išduoda dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad buvo atlikta šioje dalyje nurodyta asmens sveikatos patikra ir fizinis asmuo dėl savo sveikatos būklės galės saugiai atlikti traukinio mašinisto pareigas. Traukinio mašinisto sertifikatą išdavęs asmuo nedelsdamas nušalina nuo darbo sveikatos nepasitikrinusį, atsisakiusį laiku pasitikrinti arba dėl sveikatos būklės negalintį dirbti fizinį asmenį.

3. Fizinis asmuo, pageidaujantis gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, privalo išklausyti pagal susisiekimo ministro nustatytus reikalavimus parengtą mokymų programą šio įstatymo 25 straipsnyje nustatyta tvarka pripažintuose traukinio mašinistų mokymo centruose vykdomus mokymus apie traukinio mašinisto darbo specifiką, jo darbą reglamentuojančius teisės aktus, traukinio mašinistui keliamus reikalavimus ir darbo tvarkos taisykles, geležinkelių transporto veiklą, geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimus ir juos nustatančius teisės aktus, taikomus norminius techninius dokumentus, geležinkelių infrastruktūrą, ryšio priemonių traukiniuose naudojimą, traukinius, jų sandarą ir techninius reikalavimus, taikomus geležinkelių riedmenims, riziką, susijusią su geležinkelių transporto veikla, ir pagrindinius fizikos dėsnius, veikiančius geležinkelių riedmenis ir jų sudedamąsias dalis. Fizinius asmenis, pageidaujančius gauti traukinio mašinisto pažymėjimą ir išklausiusius šioje dalyje nurodytus mokymus, egzaminuoja šio įstatymo 26 straipsnyje nustatyta tvarka pripažinti traukinio mašinistų egzaminavimo centrai.

4. Per 20 darbo dienų nuo prašymo ir kitų atitiktį šio straipsnio 1 dalyje nustatytiems reikalavimams patvirtinančių dokumentų gavimo dienos eismo saugos institucija išduoda traukinio mašinisto pažymėjimą ir pateikia Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Vidaus reikalų ministerijos užsakymą išrašyti traukinio mašinisto pažymėjimą. Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos išrašo traukinio mašinisto pažymėjimą per 10 darbo dienų nuo eismo saugos institucijos užsakymo gavimo. Šio dokumento originalą saugo traukinio mašinistas, kuriam jis išduotas.

5. Traukinio mašinisto pažymėjimas galioja 10 metų, jeigu traukinio mašinistas atitinka šio straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus. Likus 20 darbo dienų iki traukinio mašinisto pažymėjimo galiojimo pabaigos, traukinio mašinistas gali pateikti eismo saugos institucijai prašymą pratęsti traukinio mašinisto pažymėjimo galiojimą. Traukinio mašinisto pažymėjimas pratęsiamas šio straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Pratęsiant traukinio mašinisto pažymėjimo galiojimą, traukinio mašinistas neturi dar kartą išklausyti mokymų ar išlaikyti egzamino traukinio mašinistų mokymo ir traukinio mašinistų egzaminavimo centruose.

6. Eismo saugos institucija sustabdo traukinio mašinisto pažymėjimo galiojimą ir apie šį sprendimą praneša traukinio mašinisto pažymėjimo turėtojui per 3 darbo dienas, išskyrus šio straipsnio 7 dalyje nustatytą išimtį, nuo momento, kai eismo saugos institucija nustato, kad traukinio mašinistas nebeatitinka šio straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų.

7. Eismo saugos institucija sustabdo traukinio mašinisto pažymėjimo galiojimą ir apie šį sprendimą praneša traukinio mašinisto pažymėjimo turėtojui per 12 darbo dienų nuo dienos, kai išnagrinėjusi geležinkelių infrastruktūros valdytojo ar geležinkelio įmonės (vežėjo) informaciją apie traukinio mašinisto sertifikato galiojimo sustabdymą, kurią geležinkelių infrastruktūros valdytojas ar geležinkelio įmonė (vežėjas) pateikė šio įstatymo 37 straipsnio 1 dalyje nustatytu atveju, nusprendžia, kad traukinio mašinisto pažymėjimo turėtojas nebeatitinka jam keliamų reikalavimų, nustatytų šio straipsnio 1 dalyje.

8. Priėmus sprendimą sustabdyti traukinio mašinisto pažymėjimo galiojimą, nustatomas ne trumpesnis kaip 20 darbo dienų terminas nustatytiems trūkumams pašalinti, kuris gali būti pratęstas 20 darbo dienų, pateikus motyvuotą prašymą eismo saugos institucijai. Traukinio mašinisto pažymėjimo turėtojui susirgus viena iš ligų, kuri nurodyta sveikatos apsaugos ministro tvirtinamame ligų sąraše, terminas trūkumams pašalinti nenustatomas, o traukinio mašinisto pažymėjimo galiojimo sustabdymas panaikinamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, kai traukinio mašinisto pažymėjimo turėtojas pasveiksta nuo ligos, kuri nurodyta ligų sąraše, ir traukinio mašinistas apie tai raštu informuoja eismo saugos instituciją. Traukinio mašinisto pažymėjimo galiojimo sustabdymas taip pat panaikinamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dienos, kai:

1) eismo saugos institucija gauna informaciją raštu apie nustatytų trūkumų, dėl kurių buvo sustabdytas traukinio mašinisto pažymėjimo galiojimas, pašalinimą per nustatytą terminą;

2) išnagrinėjusi geležinkelių infrastruktūros valdytojo ar geležinkelio įmonės (vežėjo) informaciją apie trūkumų, dėl kurių buvo sustabdytas traukinio mašinisto sertifikato galiojimas, pašalinimą, eismo saugos institucija nusprendžia, kad traukinio mašinistas vėl atitinka šio straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus.

9. Traukinio mašinisto pažymėjimo galiojimą eismo saugos institucija panaikina per 3 darbo dienas nuo šioje dalyje nurodytos informacijos gavimo ar aplinkybių paaiškėjimo dienos, jeigu:

1) traukinio mašinistas pateikė prašymą panaikinti traukinio mašinisto pažymėjimo galiojimą;

2) traukinio mašinistas mirė;

3) traukinio mašinistas per nustatytą terminą nepašalino nustatytų trūkumų, dėl kurių buvo sustabdytas traukinio mašinisto pažymėjimo galiojimas;

4) paaiškėja, kad traukinio mašinisto pažymėjimui gauti buvo pateikti melagingi (klaidingi) duomenys;

5) paaiškėja, kad traukinio mašinistas, kurio traukinio mašinisto pažymėjimo galiojimas sustabdytas, informuotas apie traukinio mašinisto pažymėjimo galiojimo sustabdymą, toliau dirbo traukinio mašinisto darbą;

6) Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka fizinis asmuo pripažintas kaltu dėl administracinio nusižengimo – geležinkelių riedmenų valdymo, kai tai daro (yra atsakingas už valdymą) neblaivus asmuo arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmuo, arba perdavimo valdyti geležinkelių riedmenis neblaiviems arba nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų apsvaigusiems asmenims, taip pat geležinkelių riedmenis valdančio asmens vengimo pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo – padarymo.

10. Jeigu traukinio mašinisto pažymėjimo galiojimas buvo panaikintas šio straipsnio 9 dalies 6 punkte nustatytu pagrindu, naujas traukinio mašinisto pažymėjimas gali būti išduotas ne anksčiau kaip po vienų metų nuo šio straipsnio 9 dalies 6 punkte nurodyto administracinio nusižengimo padarymo dienos, fiziniam asmeniui pateikus prašymą išduoti traukinio mašinisto pažymėjimą šio straipsnio 1–4 dalyse nustatyta tvarka.

11. Pasikeitus traukinio mašinisto pažymėjime nurodytiems duomenims, eismo saugos institucija papildo arba pakeičia traukinio mašinisto pažymėjimą 2009 m. gruodžio 3 d. Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 36/2010 dėl traukinio mašinisto pažymėjimų, papildomų sertifikatų, patvirtintų papildomų sertifikatų nuorašų ir prašymo išduoti traukinio mašinisto pažymėjimą formų Bendrijos modelių pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/59/EB su visais pakeitimais nustatyta tvarka.

12. Eismo saugos institucija savo interneto svetainėje viešai skelbia fizinio asmens, kuriam išdavė traukinio mašinisto pažymėjimą, vardą (vardus), pavardę (pavardes), pažymėjimo numerį, išdavimo datą, pažymėjimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo pabaigos datą, kad būtų galima įsitikinti, jog fiziniam asmeniui yra išduotas traukinio mašinisto pažymėjimas ir jis galioja. Duomenys apie fizinį asmenį, kuriam išduotas traukinio mašinisto pažymėjimas, paskelbiami ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo išduoti šį pažymėjimą priėmimo dienos ir skelbiami iki dienos, kai pažymėjimo galiojimas yra panaikinamas šio straipsnio 9 dalyje nustatytais atvejais. Fizinio asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymą.

13. Lietuvos Respublikoje galioja bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje išduotas traukinio mašinisto pažymėjimas.

14. Informacija apie traukinio mašinisto pažymėjimų išdavimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą ir pakeitimą yra kaupiama eismo saugos institucijos tvarkomoje informacinėje sistemoje. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymą.

15. Eismo saugos institucija šio straipsnio 14 dalyje nurodytos informacinės sistemos duomenų gavėjams neatlygintinai teikia informacinės sistemos duomenis ir informaciją, taip pat šiai informacinei sistemai pateiktus dokumentus ir (arba) jų kopijas.

16. Traukinio mašinisto pažymėjimų išrašymo, išdavimo, pratęsimo, pakeitimo, galiojimo panaikinimo, traukinio mašinisto pažymėjimų dublikatų išdavimo tvarką, suderinęs su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministru, nustato susisiekimo ministras.

 

33 straipsnis. Traukinio mašinisto sertifikatai

1. Fizinis asmuo, pageidaujantis gauti traukinio mašinisto sertifikatą, turi turėti galiojantį traukinio mašinisto pažymėjimą.

2. Traukinio mašinisto sertifikatų blankus ir traukinio mašinisto sertifikatų nuorašų blankus išduoda eismo saugos institucija. Atlyginimo už traukinio mašinisto sertifikatų blankų ir traukinio mašinisto sertifikatų nuorašų blankų išdavimą dydį nustato susisiekimo ministras.

3. Traukinio mašinisto sertifikatą išduoda geležinkelių infrastruktūros valdytojas ar geležinkelio įmonė (vežėjas), su kuria (kuriuo) traukinio mašinistas yra sudaręs sutartį. Šis dokumentas priklauso jo originalą išdavusiam asmeniui, kuris jį saugo, tačiau geležinkelių infrastruktūros valdytojas ar geležinkelio įmonė (vežėjas), su kuria (kuriuo) traukinio mašinistas yra sudaręs sutartį, privalo traukinio mašinistui išduoti traukinio mašinisto sertifikato nuorašą.

4. Fizinių asmenų, turinčių traukinio mašinisto pažymėjimą ir pageidaujančių gauti ar atnaujinti traukinio mašinisto sertifikatą, mokymą organizuoja geležinkelių infrastruktūros valdytojas ar geležinkelio įmonė (vežėjas), su kuria (kuriuo) traukinio mašinistas yra sudaręs sutartį. Fizinis asmuo, turintis traukinio mašinisto pažymėjimą ir pageidaujantis gauti ar atnaujinti traukinio mašinisto sertifikatą, privalo išklausyti pagal susisiekimo ministro nustatytus reikalavimus parengtą mokymų programą šio įstatymo 25 straipsnyje nustatyta tvarka pripažintuose traukinio mašinistų mokymo centruose vykdomus praktinius mokymus, kurių metu įgyjama žinių apie traukinio valdymą. Traukinio mašinisto sertifikatas išduodamas ar atnaujinamas, jeigu fizinis asmuo, pageidaujantis gauti ar atnaujinti traukinio mašinisto sertifikatą, išlaiko susisiekimo ministro nustatytus reikalavimus atitinkantį egzaminą, kurio metu patikrinamos fizinio asmens, pageidaujančio gauti ar atnaujinti traukinio mašinisto sertifikatą, šioje dalyje nurodytų mokymų metu įgytos teorinės ir praktinės profesinės žinios. Egzaminai vykdomi šio įstatymo 26 straipsnyje nustatyta tvarka pripažintuose traukinio mašinistų egzaminavimo centruose arba dalyvaujant šio įstatymo 27 straipsnyje nustatyta tvarka pripažintiems traukinio mašinistų egzaminuotojams.

5. Traukinio mašinisto sertifikatas galioja tik toje geležinkelių infrastruktūroje ir suteikia teisę valdyti tik tuos geležinkelių traukos riedmenis, kurie nurodyti sertifikate. Geležinkelių infrastruktūros valdytojai ir geležinkelio įmonės (vežėjai) atnaujina traukinio mašinisto sertifikatus, jeigu traukinio mašinistai, išklausę šio straipsnio 4 dalyje nurodytus mokymus ir išlaikę egzaminus, įgyja teisę valdyti kitus geležinkelių riedmenis ar naudotis kita geležinkelių infrastruktūra, negu nurodyta sertifikatuose.

6. Geležinkelių infrastruktūros valdytojas, geležinkelio įmonė (vežėjas) sustabdo traukinio mašinisto sertifikato galiojimą, jeigu:

1) geležinkelių infrastruktūros valdytojas, geležinkelio įmonė (vežėjas), kurie išdavė traukinio mašinisto sertifikatą, taikydami procedūras, numatytas eismo saugos valdymo sistemoje, nustato, kad traukinio mašinistui trūksta žinių ar gebėjimų valdyti geležinkelių riedmenis ir traukinio mašinisto veiksmai (neveikimas) kelia grėsmę eismo saugai;

2) traukinio mašinistas neišklauso geležinkelių infrastruktūros valdytojo, geležinkelio įmonės (vežėjo) nustatyta tvarka ir periodiškumu vykdomų mokymų, jeigu tokių mokymų vykdymas yra nustatytas geležinkelių infrastruktūros valdytojo, geležinkelio įmonės (vežėjo) eismo saugos valdymo sistemoje;

3) traukinio mašinistas neišlaiko geležinkelių infrastruktūros valdytojo, geležinkelio įmonės (vežėjo) nustatyta tvarka vykdomo egzamino (žinių patikrinimo), jeigu tokio egzamino (žinių patikrinimo) vykdymas yra nustatytas geležinkelių infrastruktūros valdytojo, geležinkelio įmonės (vežėjo) eismo saugos valdymo sistemoje;

4) traukinio mašinistas pameta ar kitaip praranda traukinio mašinisto sertifikato nuorašą;

5) eismo saugos institucija sustabdo traukinio mašinisto pažymėjimo galiojimą šio įstatymo 32 straipsnio 6 dalyje nustatytais atvejais.

7. Geležinkelių infrastruktūros valdytojas, geležinkelio įmonė (vežėjas) panaikina traukinio mašinisto sertifikato galiojimo sustabdymą, jeigu traukinio mašinistas per geležinkelių infrastruktūros valdytojo, geležinkelio įmonės (vežėjo) eismo saugos valdymo sistemoje nustatytą ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų terminą pašalina priežastis, dėl kurių traukinio mašinisto sertifikatas buvo sustabdytas. Terminas pašalinti priežastis, dėl kurių traukinio mašinisto sertifikato galiojimas buvo sustabdytas, gali būti pratęstas 20 darbo dienų, traukinio mašinistui pateikus motyvuotą prašymą asmeniui, išdavusiam traukinio mašinisto sertifikatą, eismo saugos valdymo sistemoje nustatyta tvarka. Taip pat geležinkelių infrastruktūros valdytojas, geležinkelio įmonė (vežėjas) panaikina traukinio mašinisto sertifikato galiojimo sustabdymą, kai eismo saugos institucija panaikina traukinio mašinisto pažymėjimo galiojimo sustabdymą šio įstatymo 32 straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais.

8. Geležinkelių infrastruktūros valdytojas, geležinkelio įmonė (vežėjas) panaikina traukinio mašinisto sertifikato galiojimą, jeigu:

1) nutrūksta sutartis, pagal kurią traukinio mašinistas dirbo, ar jis neterminuotai perkeliamas į kitas pareigas, nesusijusias su traukinių valdymu;

2) per geležinkelių infrastruktūros valdytojo, geležinkelio įmonės (vežėjo) eismo saugos valdymo sistemoje nustatytą terminą traukinio mašinistas nepašalina priežasčių, dėl kurių sertifikato galiojimas buvo sustabdytas;

3) paaiškėja, kad traukinio mašinisto sertifikatui gauti buvo pateikti melagingi (klaidingi) duomenys;

4) eismo saugos institucija panaikina traukinio mašinisto pažymėjimo galiojimą šio įstatymo 32 straipsnio 9 dalyje nustatytais atvejais.

9. Traukinio mašinisto sertifikatas išduodamas, atnaujinamas, sustabdomas jo galiojimas, panaikinamas galiojimo sustabdymas ir panaikinamas galiojimas geležinkelių infrastruktūros valdytojo ar geležinkelio įmonės (vežėjo) nustatyta tvarka.

10. Susisiekimo ministras ne rečiau kaip kas 5 metus organizuoja fizinių asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto pažymėjimus ir gauti ar atnaujinti traukinio mašinisto sertifikatus, mokymo ir egzaminavimo ir traukinio mašinisto pažymėjimų ir traukinio mašinisto sertifikatų išdavimo tvarkos nepriklausomą vertinimą ir šio vertinimo rezultatus praneša eismo saugos institucijai, išskyrus atvejus, kai nepriklausomą vertinimą atlieka patys geležinkelių infrastruktūros valdytojai ar geležinkelio įmonės (vežėjai), taikydami savo eismo saugos valdymo sistemas.

11. Nutrūkus sutarčiai, pagal kurią traukinio mašinistas dirbo, infrastruktūros valdytojas ar geležinkelio įmonė (vežėjas), su kuria (kuriuo) traukinio mašinistas yra sudaręs sutartį, jam išduoda mokymąsi, kvalifikaciją, patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas ir apie sutarties nutraukimą nedelsdami informuoja eismo saugos instituciją. Išduodamas naują traukinio mašinisto sertifikatą, geležinkelių infrastruktūros valdytojas ar geležinkelio įmonė (vežėjas), kuri (kuris) naudojasi geležinkelių infrastruktūra, privalo įvertinti fizinio asmens turimus dokumentus.

12. Geležinkelių infrastruktūros valdytojai ir geležinkelio įmonės (vežėjai) privalo parengti, patvirtinti ir paskelbti savo interneto svetainėse prašymų teikimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarką, pagal kurią fiziniams asmenims, pageidaujantiems įgyti traukinio mašinisto sertifikatą ar jį įgijusiems, suteikiama galimybė prašyti geležinkelių infrastruktūros valdytojo ar geležinkelio įmonės (vežėjo) peržiūrėti savo priimtus sprendimus, susijusius su traukinio mašinisto sertifikatų išdavimu, galiojimo sustabdymu, galiojimo sustabdymo panaikinimu ir galiojimo panaikinimu.

 

34 straipsnis. Bendrosios geležinkelių riedmenų valdymo sąlygos

1. Draudžiama valdyti geležinkelių riedmenis fiziniams asmenims šiais atvejais:

1) neturint galiojančio traukinio mašinisto pažymėjimo ir (ar) traukinio mašinisto sertifikato;

2) esant neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;

3) neturint šio įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka išduoto dokumento, kuriuo patvirtinama, kad buvo atlikta šioje dalyje nurodyta asmens sveikatos patikra ir traukinio mašinistas dėl savo sveikatos būklės galės saugiai atlikti pareigas, jeigu yra suėjęs terminas atlikti asmens sveikatos patikrą, arba susirgus viena iš ligų, kuri nurodyta sveikatos apsaugos ministro tvirtinamame ligų sąraše ir dėl to kyla pavojus eismo saugai.

2. Draudžiama leisti valdyti geležinkelių riedmenis fiziniams asmenims, kurie yra paveikti bent vieno šio straipsnio 1 dalyje nurodytų veiksnių, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nurodytas išimtis.

3. Draudžiama valdyti techniškai netvarkingus, geležinkelių riedmenims keliamų techninių reikalavimų neatitinkančius geležinkelių riedmenis. Prieš pradėdamas valdyti geležinkelių riedmenis traukinio mašinistas privalo įsitikinti, kad geležinkelių riedmenys yra tvarkingi. Valdydamas važiuojančius geležinkelių riedmenis traukinio mašinistas privalo stebėti geležinkelių riedmenų techninę būklę.

4. Traukinio mašinistas privalo su savimi turėti ir kompetentingos institucijos pareigūno ar valstybės tarnautojo reikalavimu pateikti traukinio mašinisto pažymėjimą ir traukinio mašinisto sertifikato nuorašą.

5. Geležinkelio įmonė (vežėjas) turi teisę nuspręsti, kad traukinio mašinistas gali dirbti neturėdamas traukinio mašinisto sertifikato, kuriuo suteikiama teisė valdyti geležinkelių riedmenis tam tikroje geležinkelių infrastruktūroje, jeigu jam valdant geležinkelių riedmenis kartu yra traukinio mašinistas, turintis traukinio mašinisto sertifikatą, ir yra bent viena iš šių sąlygų:

1) dėl geležinkelių infrastruktūros gedimų yra būtina nukreipti geležinkelių riedmenis kita linkme ar atlikti geležinkelio kelio priežiūros darbus, jeigu to reikalauja geležinkelių infrastruktūros valdytojas;

2) vykdant vežimus, kuriems naudojami istorinę reikšmę turintys geležinkelių riedmenys, kurie yra įtraukti į Kultūros vertybių registrą;

3) pristatant ar demonstruojant naujus geležinkelių riedmenis;

4) mokant traukinio mašinistus ar tikrinant jų praktinius įgūdžius;

5) geležinkelių infrastruktūros valdytojo sutikimu, kai teikiamos išskirtinės ar vienkartinės krovinių vežimo geležinkelių transportu paslaugos.

6. Tuo atveju, kai geležinkelio įmonė (vežėjas) priima šio straipsnio 5 dalyje nurodytą sprendimą, apie tai likus 3 darbo dienoms iki sprendimo įgyvendinimo ji privalo pranešti geležinkelių infrastruktūros valdytojui.

7. Geležinkelio įmonė (vežėjas), kuri (kuris) keleivių, bagažo vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais (įskaitant vežimą greitaisiais traukiniais), krovinių (įskaitant pavojinguosius krovinius) vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais, manevravimo paslaugų teikimo veiklai pasienio geležinkelių linijose vykdyti ketina pasitelkti traukinio mašinistus, turinčius teisės valdyti geležinkelių riedmenis suteikimo dokumentus, kuriuos išdavė trečiosiose valstybėse įsteigti juridiniai asmenys, turi pateikti eismo saugos institucijai šių mašinistų sąrašus ir dokumentų, kuriais patvirtinama teisė valdyti geležinkelių riedmenis, pavyzdžius. Šiuos teisės valdyti geležinkelių riedmenis suteikimo dokumentų pavyzdžius eismo saugos institucija ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo tokių dokumentų gavimo paskelbia savo interneto svetainėje ir apie tai raštu informuoja dokumentų pavyzdžius pateikusią geležinkelio įmonę (vežėją) ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoją arba atsisako juos paskelbti ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo tokių dokumentų pavyzdžių gavimo apie tai raštu informuoja dokumentų pavyzdžius pateikusią geležinkelio įmonę (vežėją), jeigu šie dokumentų pavyzdžiai turi klastojimo požymių. Dokumentai, atitinkantys paskelbtus dokumentų pavyzdžius, yra laikomi pripažintais.

8. Eismo saugos institucijai paskelbus teisės valdyti geležinkelių riedmenis suteikimo dokumentų pavyzdžius šio straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka, traukinio mašinistai, turintys šiuos dokumentų pavyzdžius atitinkančius teisės valdyti geležinkelių riedmenis suteikimo dokumentus, kuriuos išdavė trečiosiose valstybėse įsteigti juridiniai asmenys, įgyja teisę valdyti geležinkelių riedmenis pasienio geležinkelių linijose.

9. Traukinio mašinistai, turintys teisės valdyti geležinkelių riedmenis suteikimo dokumentus, kuriuos išdavė trečiosiose valstybėse įsteigti juridiniai asmenys, ir dirbantys pasienio geležinkelių linijose, turi būti susipažinę su eismo saugos taisyklėmis, geležinkelių transporto eismo reikalavimais ir išmanyti pasienio geležinkelių linijų ypatumus. Šių reikalavimų laikymasis užtikrinamas geležinkelio įmonei (vežėjui), kuri pasitelkia traukinio mašinistus, turinčius teisės valdyti geležinkelių riedmenis suteikimo dokumentus, kuriuos išdavė trečiosiose valstybėse įsteigti juridiniai asmenys, keleivių, bagažo vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais (įskaitant vežimą greitaisiais traukiniais), krovinių (įskaitant pavojinguosius krovinius) vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais, manevravimo paslaugų teikimo veiklai vykdyti, įgyvendinant priemones, nurodytas jos eismo saugos valdymo sistemoje.

10. Lietuvos Respublikoje galioja teisės valdyti geležinkelių riedmenis suteikimo dokumentai, išduoti kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse.

 

35 straipsnis. Traukinio mašinistų darbo stebėsena

1. Geležinkelių infrastruktūros valdytojai ar geležinkelio įmonės (vežėjai) turi užtikrinti, kad:

1) traukinio mašinistams valdant geležinkelių riedmenis galiotų traukinio mašinistų, su kuriais jie yra sudarę sutartis, traukinio mašinisto pažymėjimai ir traukinio mašinisto sertifikatai;

2) būtų sukurta traukinio mašinistų darbo stebėsenos sistema, kuri turi būti geležinkelių infrastruktūros valdytojo ar geležinkelio įmonės (vežėjo) eismo saugos valdymo sistemos dalis; traukinio mašinistų darbo stebėsenos sistemos tikslas yra užtikrinti, kad traukinio mašinistai atitiktų šio įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus;

3) valdant geležinkelių riedmenis, traukinio mašinistui būtų sudarytos tokios darbo sąlygos, kurios netrukdytų jam susikaupti, būti atidžiam ir nedarytų įtakos jo elgesiui.

2. Jeigu atliekant traukinio mašinistų darbo stebėseną pagal traukinio mašinistų darbo stebėsenos sistemą kyla abejonių dėl traukinio mašinisto kompetencijos valdyti geležinkelių riedmenis, geležinkelių infrastruktūros valdytojai ir (ar) geležinkelio įmonės (vežėjai) nedelsdami nušalina traukinio mašinistą nuo geležinkelių riedmenų valdymo ir imasi priemonių, nustatytų jų eismo saugos valdymo sistemose.

3. Jeigu traukinio mašinistas suserga viena iš ligų, nurodytų sveikatos apsaugos ministro tvirtinamame ligų sąraše, jis nedelsdamas turi apie tai pranešti traukinio mašinisto sertifikatą išdavusiam asmeniui.

4. Kai traukinio mašinistas traukinio mašinisto sertifikatą išdavusiam asmeniui praneša, kad susirgo viena iš ligų, nurodytų sveikatos apsaugos ministro tvirtinamame ligų sąraše, ar apie tai traukinio mašinisto sertifikatą išdavusiam asmeniui praneša šio įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nurodytas gydytojas, traukinio mašinisto sertifikatą išdavęs asmuo nedelsdamas nušalina traukinio mašinistą nuo geležinkelių riedmenų valdymo ir prireikus siunčia jį atlikti šio įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nurodytą asmens sveikatos patikrinimą, taip pat prireikus sprendžia dėl traukinio mašinisto sertifikato tolesnio galiojimo ir atitinkamai pakeičia ir (ar) papildo tvarkomo traukinio mašinisto sertifikatų sąrašo duomenis. Šio įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nurodytas gydytojas per 3 darbo dienas turi informuoti traukinio mašinisto sertifikatą išdavusį asmenį apie traukinio mašinisto sveikatos būklės pablogėjimą.

5. Geležinkelių infrastruktūros valdytojai, geležinkelio įmonės (vežėjai) privalo nedelsdami informuoti eismo saugos instituciją apie traukinio mašinistus, kurie yra nedarbingi ilgiau kaip 3 mėnesius.

 

36 straipsnis. Traukinio mašinistų patikrinimai ir jų kontrolė

1. Eismo saugos institucija turi teisę bet kuriuo metu patikrinti, ar traukinio mašinistas darbo metu turi su savimi šio įstatymo 34 straipsnio 4 dalyje nurodytus dokumentus.

2. Atlikdama šio straipsnio 1 dalyje nurodytą patikrinimą ir nustačiusi aplaidumą darbe, eismo saugos institucija turi teisę patikrinti, ar traukinio mašinistas atitinka šio įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus.

3. Eismo saugos institucija turi teisę atlikti patikrinimus, siekdama nustatyti, ar traukinio mašinistai, geležinkelių infrastruktūros valdytojai, geležinkelio įmonės (vežėjai) laikosi šio įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių geležinkelių riedmenų valdymą ir naudojimą, reikalavimų.

4. Eismo saugos institucija, nustačiusi, kad traukinio mašinistas nebeatitinka vieno iš šio įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, imasi šių priemonių:

1) jeigu tai susiję su traukinio mašinistu, kuriam traukinio mašinisto pažymėjimą išdavė eismo saugos institucija, sustabdo traukinio mašinisto pažymėjimo galiojimą; apie tokį sprendimą eismo saugos institucija nedelsdama informuoja ir traukinio mašinisto sertifikatą išdavusį asmenį;

2) jeigu tai susiję su traukinio mašinistu, kuriam traukinio mašinisto pažymėjimą išdavė kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentinga institucija, kreipiasi į tą instituciją su prašymu atlikti išsamesnį tyrimą arba sustabdyti traukinio mašinisto pažymėjimo galiojimą; eismo saugos institucija apie savo prašymą atlikti išsamesnį tyrimą arba sustabdyti traukinio mašinisto pažymėjimo galiojimą nedelsdama informuoja Europos Komisiją ir kitas suinteresuotas Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingas institucijas; tuo atveju, kai prašymą atlikti išsamesnį tyrimą arba sustabdyti traukinio mašinisto pažymėjimo galiojimą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos gauna eismo saugos institucija, ji per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos jį išnagrinėja ir apie savo sprendimą informuoja prašymą pateikusią Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingą instituciją, Europos Komisiją ir kitas suinteresuotas Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingas institucijas; eismo saugos institucija, turėdama duomenų, kad traukinio mašinistas, kuriam traukinio mašinisto pažymėjimą išdavė kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentinga institucija, neatitinka šio įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų ir dėl to gali kilti pavojus eismo saugai, privalo neleisti traukinio mašinistui dirbti tol, kol bus priimtas Europos Komisijos sprendimas dėl traukinio mašinisto atitikties keliamiems reikalavimams; tuo atveju, kai eismo saugos institucija mano, kad kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos sprendimas yra nepagrįstas, šis klausimas perduodamas svarstyti Europos Komisijai;

3) nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dienos, kai nustato, kad traukinio mašinistas neatitinka vieno iš šio įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, kreipiasi į šį traukinio mašinisto sertifikatą išdavusį geležinkelių infrastruktūros valdytoją ar geležinkelio įmonę (vežėją) su prašymu atlikti išsamesnį tyrimą ir sustabdyti traukinio mašinisto sertifikato galiojimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo; prašymą gavęs geležinkelių infrastruktūros valdytojas ar geležinkelio įmonė (vežėjas) privalo sustabdyti traukinio mašinisto sertifikato galiojimą ir nedelsdami, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo eismo saugos institucijos prašymo gavimo, atlikti tyrimą ir apie jo išvadas informuoti eismo saugos instituciją; eismo saugos institucija apie prašymą atlikti išsamesnį tyrimą ir sustabdyti traukinio mašinisto sertifikato galiojimą nedelsdama informuoja Europos Komisiją ir kitas susijusias Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingas institucijas.

5. Jeigu eismo saugos institucija nustato, kad traukinio mašinisto veiksmai, neveikimas ar sveikatos būklė pagrįstai kelia grėsmę eismo saugai, ji nedelsdama reikalauja, kad geležinkelių infrastruktūros valdytojas sustabdytų traukinį, ir nušalina traukinio mašinistą nuo geležinkelių riedmenų valdymo bei apie tokį sprendimą informuoja Europos Komisiją ir kitas susijusias Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingas institucijas.

6. Visais šiame straipsnyje nustatytais atvejais eismo saugos institucija privalo pakeisti ir (ar) papildyti šio įstatymo 32 straipsnio 14 dalyje nurodytos informacinės sistemos duomenis.

 

37 straipsnis. Traukinio mašinisto sertifikatų sąrašai

1. Geležinkelių infrastruktūros valdytojai, geležinkelio įmonės (vežėjai) privalo sudaryti traukinio mašinisto sertifikatų sąrašus, kaupti duomenis apie išduotus traukinio mašinisto sertifikatus, traukinio mašinistų išsilavinimą, išklausytus mokymus ir išlaikytus egzaminus, periodinius sveikatos patikrinimus. Eismo saugos institucijai paprašius, geležinkelių infrastruktūros valdytojai, geležinkelio įmonės (vežėjai) privalo šią informaciją pateikti eismo saugos institucijai. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymą.

2. Geležinkelių infrastruktūros valdytojai, geležinkelio įmonės (vežėjai) privalo:

1) kaupti šio straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis ir užtikrinti traukinio mašinisto sertifikatų sąrašo duomenų nuolatinį atnaujinimą;

2) bendradarbiauti su eismo saugos institucija, keistis su ja turima informacija apie traukinio mašinistus ir leisti jai susipažinti su reikiamais duomenimis;

3) teikti informaciją apie traukinio mašinisto sertifikatuose nurodytus duomenis kitų Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingoms institucijoms, kai jos tokios informacijos prašo ir kai to reikia jų vykdomai tarptautinei veiklai.

3. Eismo saugos institucija bendradarbiauja su Agentūra, siekdama užtikrinti šio straipsnio ir 32 straipsnio 14 dalyje nurodytos informacinės sistemos ir traukinio mašinisto sertifikatų sąrašų duomenų suderinamumą.

 

VI SKYRIUS

saugos tyrimas

 

38 straipsnis. Saugos tyrimas

1. Saugos tyrimo tikslas – padidinti eismo saugą ir pagerinti katastrofų, eismo įvykių bei riktų prevenciją. Saugos tyrimas yra nepriklausomas nuo jokio ikiteisminio, teisminio ar administracinio proceso, kuriuo siekiama nustatyti, kas kaltas ar atsakingas, nėra su juo susijęs ir neturi jam poveikio. Saugos tyrimas nėra susijęs su kaltininkų ar atsakomybės nustatymu.

2. Geležinkelių infrastruktūroje įvykusių katastrofų, eismo įvykių ir riktų saugos tyrimus atlieka saugos tyrimų vadovas (vadovai).

3. Saugos tyrimų vadovas privalo atlikti katastrofos saugos tyrimą, taip pat gali imtis eismo įvykio ar rikto (įskaitant struktūrinių posistemių ar Europos Sąjungos geležinkelių sistemos sąveikos sudedamųjų dalių techninius gedimus) saugos tyrimo, kurie šiek tiek kitomis sąlygomis būtų galėję sukelti katastrofą. Priimdamas sprendimą tirti arba atsisakyti tirti eismo įvykį ar riktą, saugos tyrimų vadovas atsižvelgia į:

1) eismo įvykio ar rikto rimtumą;

2) tai, ar jis yra eismo įvykių ar riktų sekos, susijusios su visa sistema, dalis;

3) eismo įvykio ar rikto poveikį eismo saugai;

4) geležinkelių infrastruktūros valdytojų, geležinkelio įmonių (vežėjų) eismo saugos institucijos ar Europos Sąjungos valstybių narių prašymus.

4. Geležinkelių infrastruktūros valdytojai geležinkelio įmonės (vežėjai) ir eismo saugos institucija praneša saugos tyrimų vadovui apie geležinkelių infrastruktūroje įvykusius įvykius, kurie gali būti pripažinti katastrofa, eismo įvykiu ar riktu, ir pateikia visą turimą informaciją. Įvykių, įvykusių geležinkelių infrastruktūroje, klasifikavimą, pranešimų ir informacijos teikimo tvarką nustato susisiekimo ministras.

5. Saugos tyrimų vadovas ne vėliau kaip per 2 mėnesius po to, kai buvo gautas pranešimas apie eismo įvykį arba riktą, nusprendžia, ar pradėti saugos tyrimą.

6. Atsiradus naujų svarbių faktų ar aplinkybių, kurie gali turėti įtakos eismo saugai, saugos tyrimų vadovas gali nuspręsti pradėti arba atnaujinti baigtą saugos tyrimą.

 

39 straipsnis. Saugos tyrimų vadovas

1. Saugos tyrimų vadovas yra už saugos tyrimo organizavimą, vykdymą ir kontrolę atsakingas asmuo, kuris yra neatskaitingas Agentūrai, eismo saugos institucijai, geležinkelių infrastruktūros valdytojui, geležinkelio įmonei (vežėjui), atitikties įvertinimo įstaigoms, notifikuotosioms įstaigoms, paskirtosioms įstaigoms ir bet kuriam kitam asmeniui, kurio interesai gali nesutapti su saugos tyrimų vadovo uždaviniais, ir priima sprendimus nepriklausomai nuo šių subjektų.

2. Saugos tyrimų vadovo veiklai turi būti skiriama pakankamai finansinių išteklių, užtikrinančių nepriklausomą saugos tyrimų vadovo sprendimų priėmimą.

3. Kiekvienam saugos tyrimui atlikti saugos tyrimo vadovas naudoja reikiamas priemones ir pasitelkia būtinas eksploatacines ir technines ekspertines žinias.

4. Saugos tyrimų vadovas turi teisę:

1) nedelsdamas apžiūrėti katastrofos, eismo įvykio ar rikto vietą, geležinkelių riedmenis, geležinkelių infrastruktūrą, traukinių eismo valdymo, kontrolės ir signalizacijos prietaisus;

2) sudaryti įrodymų sąrašą ir apžiūros ar analizės tikslais paimti nuolaužas, infrastruktūros prietaisus ar komponentus;

3) neribotai apžiūrėti geležinkelių riedmenyse esančių įrašymo prietaisų bei aparatūros, naudojamų pranešimams žodžiu įrašyti ir signalizacijos ir eismo kontrolės sistemos veiklai registruoti, turinį ir jais naudotis;

4) gauti aukų kūnų apžiūros rezultatus;

5) gauti traukinio personalo ir kito geležinkelių personalo, patekusio į katastrofą, eismo įvykį arba riktą, apžiūros rezultatus;

6) apklausti į katastrofą, eismo įvykį arba riktą patekusius geležinkelių transporto darbuotojus ir kitus liudytojus;

7) gauti geležinkelių infrastruktūros valdytojo, geležinkelio įmonių (vežėjų), techninių prižiūrėtojų, kitų asmenų, susijusių su katastrofa, eismo įvykiu ar riktu, ir eismo saugos institucijos turimą informaciją ar įrašus, susijusius su katastrofa, eismo įvykiu ar riktu;

8) kreiptis į kompetentingas institucijas ar ekspertus ir specialistus ir, jeigu reikia, sudaryti sutartis dėl šių asmenų paslaugų teikimo;

9) jeigu tai nekelia pavojaus saugos tyrimų vadovo nepriklausomumui, prašyti kitų Europos Sąjungos valstybių narių saugos tyrimo įstaigų ar Agentūros suteikti ekspertinių žinių ir (ar) atlikti technines apžiūras, analizes ar vertinimus;

10) rengti ir teikti saugos rekomendacijas.

5. Saugos tyrimų vadovas privalo:

1) apžiūrėti katastrofos, eismo įvykio ar rikto vietą per trumpiausią galimą laikotarpį, kad suteiktų geležinkelių infrastruktūros valdytojui galimybę atkurti geležinkelių infrastruktūrą ir kuo greičiau ją atidaryti vežimo geležinkelių transportu paslaugoms teikti;

2) parengti saugos tyrimo ataskaitą, vadovaudamasis 2020 m. balandžio 24 d. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/572 dėl geležinkelių avarijų ir riktų tyrimo ataskaitų struktūros.

 

40 straipsnis. Saugos tyrimų koordinavimas ir bendradarbiavimas

1. Institucijos, atsakingos už bet kokį ikiteisminį ar teisminį tyrimą, užtikrina, kad saugos tyrimų vadovui kuo greičiau būtų suteikta galimybė gauti saugos tyrimams aktualią informaciją ir įrodymus, ir visapusiškai su juo bendradarbiauja.

2. Saugos tyrimų vadovas, ikiteisminės, teisminės, teisėsaugos institucijos, eismo saugos institucija, gelbėjimo tarnybos ir kitos institucijos, kurios dalyvauja veikloje, susijusioje su saugos tyrimu, tarpusavyje bendradarbiauja išankstinių susitarimų pagrindu. Tuose susitarimuose laikomasi saugos tyrimų vadovo nepriklausomumo principo ir sudaromos sąlygos kruopščiai ir veiksmingai atlikti saugos tyrimą.

3. Užtikrinant veiksmingą ir efektyvų saugos tyrimų vadovo užduočių atlikimą, saugos tyrimų vadovo prašymu juridiniai ir fiziniai asmenys nedelsdami pateikia saugos tyrimui reikalingą medžiagą.

4. Jeigu neįmanoma nustatyti, ar Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės teritorijoje įvyko katastrofa, eismo įvykis arba riktas, arba jeigu katastrofa, eismo įvykis arba riktas įvyko Lietuvos Respublikos ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės pasienio ruože arba netoli jo, saugos tyrimo vadovas ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės saugos tyrimo įstaiga susitaria, kuri iš jų atliks pasienio ruože ar netoli jo įvykusios katastrofos, eismo įvykio arba rikto tyrimą, arba susitaria jį atlikti bendrai. Jeigu pasienio ruože įvykusios katastrofos, eismo įvykio arba rikto saugos tyrimą atlieka saugos tyrimų vadovas, jis su šio saugos tyrimo medžiaga leidžia susipažinti susijusios Europos Sąjungos valstybės narės saugos tyrimo įstaigai.

5. Kitų Europos Sąjungos valstybių narių saugos tyrimo įstaigos kviečiamos dalyvauti saugos tyrime, kai Lietuvos Respublikos teritorijoje katastrofą, eismo įvykį arba riktą patyrė kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigta ir licencijuota geležinkelio įmonė arba geležinkelių riedmenys, kurie yra įregistruoti arba kurių techninė priežiūra atliekama kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, arba saugos tyrimų vadovo sprendimu kitais atvejais. Pakviestų Europos Sąjungos valstybių narių saugos tyrimo įstaigoms suteikiami įgaliojimai, kuriais joms sudaroma galimybė gavus saugos tyrimo vadovo prašymą padėti rinkti įrodymus, susipažinti su informacija ir įrodymais, kurie yra būtini, kad jos galėtų veiksmingai dalyvauti saugos tyrime.

6. Saugos tyrimų vadovas, siekdamas tobulinti bendruosius saugos tyrimo metodus, nustatyti bendruosius saugos rekomendacijų įgyvendinimo kontrolės principus ir suderinti juos su technikos ir mokslo pažanga, aktyviai keičiasi nuomonėmis ir patirtimi su kitomis Europos Sąjungos valstybių narių saugos tyrimo įstaigomis. Saugos tyrimų vadovas bendradarbiauja su kitomis Europos Sąjungos valstybių narių saugos tyrimo įstaigomis atliekant tarpusavio vertinimą.

 

41 straipsnis. Saugos tyrimo ataskaita ir saugos rekomendacijos

1. Saugos tyrimų vadovas parengia galutinę saugos tyrimo ataskaitą ir ją paviešina per įmanomą trumpiausią laikotarpį, tačiau ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo įvykio datos. Jeigu galutinės saugos tyrimo ataskaitos per 12 mėnesių paskelbti neįmanoma, saugos tyrimų vadovas tarpinį pranešimą skelbia bent per kiekvienas katastrofos, eismo įvykio ar rikto metines ir tame pranešime išsamiai aprašo saugos tyrimo eigą ir visus iškeltus saugos klausimus. Saugos tyrimo ataskaita, įskaitant saugos rekomendacijas, nusiunčiama kitų Europos Sąjungos valstybių narių saugos tyrimo įstaigoms ir visiems su katastrofa, eismo įvykiu ar riktu susijusiems asmenims, kuriems taikomas šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje numatytas eismo saugos užtikrinimo reikalavimas.

2. Saugos tyrimų vadovo, Europos Sąjungos valstybės narės saugos tyrimo įstaigos parengta ir pateikta saugos rekomendacija nėra pagrindas apkaltinti arba nustatyti atsakomybę dėl katastrofos, eismo įvykio ar rikto.

3. Saugos rekomendacijos yra skirtos eismo saugos institucijai ir, jeigu tai būtina dėl saugos rekomendacijos pobūdžio, kitoms įstaigoms ar institucijoms, Agentūrai, kitoms atitinkamos Europos Sąjungos valstybės narės saugos tyrimo įstaigoms ar institucijoms.

4. Eismo saugos institucija, kitos įstaigos ar institucijos, atsižvelgdamos į savo kompetenciją, imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad į saugos tyrimų vadovo, Europos Sąjungos valstybės narės saugos tyrimo įstaigos išleistas saugos rekomendacijas būtų tinkamai atsižvelgta ir tam tikrais atvejais imtasi veiksmų.

5. Eismo saugos institucija, kitos įstaigos ar institucijos patvirtina gavusios raštą, kuriame pateikta saugos rekomendacija ir data, ir per 3 mėnesius nuo rašto gavimo dienos raštu praneša saugos rekomendaciją pateikusiam saugos tyrimų vadovui, Europos Sąjungos valstybės narės saugos tyrimo įstaigai, kokių veiksmų imtasi ar ketinama imtis ir, jeigu reikia, kiek laiko prireiks jiems užbaigti, o kai nesiimama veiksmų, – to priežastis. Per 2 mėnesius nuo atsakymo gavimo dienos saugos tyrimų vadovas praneša adresatui, ar atsakymas jį tenkina, ir pagrindžia savo nuomonę, jeigu jis nesutinka su sprendimu nesiimti jokių veiksmų.

6. Eismo saugos institucija, kitos įstaigos ar institucijos, saugos tyrimų vadovui, Europos Sąjungos valstybės narės saugos tyrimo įstaigai bent vieną kartą per metus parengia atsakomąją ataskaitą apie priemones, kurių pagal konkrečią saugos rekomendaciją buvo imtasi ar yra planuojama imtis.

7. Saugos tyrimų vadovas kiekvienais metais, ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d., savo interneto svetainėje paskelbia metinę ataskaitą ir ją pateikia Agentūrai. Ataskaitoje pateikiama informacija apie:

1) praėjusiais metais atliktus saugos tyrimus;

2) išleistas saugos rekomendacijas;

3) veiksmus, kurių buvo imtasi vadovaujantis anksčiau išleistomis saugos rekomendacijomis.

 

42 straipsnis. Neskelbtina informacija

Toliau nurodyta neskelbtina informacija turi būti naudojama tik saugos tyrimo tikslais:

1) visi saugos tyrimų vadovo paimti arba gauti liudytojų parodymai ir kiti pareiškimai, pasakojimai ir užrašai;

2) dokumentai, atskleidžiantys asmenų, davusių parodymus saugos tyrimo metu, tapatybę;

3) katastrofos, eismo įvykio ar rikto metu nukentėjusių asmenų asmens duomenys;

4) tarpinių arba galutinių saugos tyrimo ataskaitų arba pranešimų projektai.

 

43 straipsnis. Geležinkelių įmonių (vežėjų) pareiga teikti pagalbą katastrofos atveju

Geležinkelio įmonės (vežėjai), įvykus katastrofai, privalo teikti nukentėjusiems asmenims ir jų šeimoms pagalbą, susijusią su skundų teikimo procedūromis pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, visų pirma pagal 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų su visais pakeitimais, nedarydami poveikio kitų šalių pareigoms, taip pat psichologinę pagalbą.

 

 

VII SKYRIUS

baigiamosios nuostatos

 

44 straipsnis. Atsakomybė už šio įstatymo pažeidimus

Šį įstatymą pažeidę asmenys atsako Administracinių nusižengimų kodekso ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso nustatyta tvarka.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                           ROLANDAS PAKSAS

 

 

 

Lietuvos Respublikos

geležinkelių transporto eismo

saugos įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/59/EB dėl traukinio mašinistų, valdančių lokomotyvus ir traukinius geležinkelių sistemoje Bendrijos teritorijoje, sertifikavimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. balandžio 5 d. Europos Komisijos direktyva 2019/554/ES.

2. 2007 m. lapkričio 9 d. Europos Komisijos sprendimas 2007/756/EB, kuriuo priimama bendra nacionalinio geležinkelių riedmenų registro specifikacija, kaip numatyta Direktyvų 96/48/EB ir 2001/16/EB 14 straipsnio 4 ir 5 dalyse, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. spalio 25 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2018/1614.

3. 2011 m. lapkričio 22 d. Europos Komisijos sprendimas Nr. 2011/765/ES dėl kriterijų, kuriais remiantis pripažįstami traukinių mašinistų mokymo centrai bei traukinių mašinistų egzaminuotojai ir organizuojami egzaminai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/59/EB.

4. 2013 m. balandžio 30 d. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 402/2013, kuriuo nustatomas bendrasis saugos būdas, susijęs su pavojaus lygio nustatymu ir pavojaus vertinimu, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 352/2009, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. liepos 13 d. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/1136.

5. 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/797 dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2020/700.

6. 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/798 dėl geležinkelių saugos su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2020/700.

7. 2018 m. balandžio 4 d. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/545, kuriuo nustatomos geležinkelių transporto priemonių patvirtinimo ir geležinkelių transporto priemonių tipų patvirtinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/797 praktinės priemonės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. birželio 12 d. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/781.

8. 2019 m. gegužės 16 d. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/779, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/798 nustatomos išsamios už transporto priemonių techninę priežiūrą atsakingų subjektų sertifikavimo sistemos nuostatos ir panaikinamas Europos Komisijos reglamentas (ES) Nr. 445/2011, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. birželio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/780.

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-542, 2006-03-30, Žin., 2006, Nr. 42-1505 (2006-04-15)

GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGOS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Nauja įstatymo redakcija nuo 2006 m. gegužės 1 d.

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-642, 2010-01-14, Žin., 2010, Nr. 12-557 (2010-01-30)

GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGOS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 2, 3 ir 6 punktai, 6 straipsnio 3 dalies 5, 11 ir 12 punktai, 9 straipsnio 5 dalis, 11 straipsnio 2 dalis, 15 straipsnio 1 dalis ir 22 straipsnio 4 dalis įsigalioja nuo 2010 m. liepos 1 d.

Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 5 punktas, 6 straipsnio 3 dalies 7 punktas, 18 straipsnio 5 dalis, 20 straipsnio 4 dalis, 24 straipsnio 4 dalies 2 ir 3 punktai, 5, 6 dalys ir 25 straipsnis įsigalioja 2011 m. rugsėjo 1 d.

Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 4 punktas, 17 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2013 m. rugsėjo 1 d.

Nauja įstatymo redakcija

Šio įstatymo atitaisymas skelbtas: Žin., 2010, Nr. 15 (2010-02-04)

Šio įstatymo pakeitimas:

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1333, 2011-04-19, Žin., 2011, Nr. 52-2508 (2011-05-03)

GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGOS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1334, 2011-04-19, Žin., 2011, Nr. 52-2509 (2011-05-03)

GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGOS ĮSTATYMO 2, 5, 6, 9, 12, 22 STRAIPSNIŲ IR ĮSTATYMO PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas, išskyrus 8 straipsnį, įsigalioja 2011 m. gegužės 1 d.

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1334, 2011-04-19, Žin., 2011, Nr. 52-2509 (2011-05-03), i. k. 1111010ISTA0XI-1334

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo 2, 5, 6, 9, 12, 22 straipsnių ir įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1688, 2015-05-07, paskelbta TAR 2015-05-15, i. k. 2015-07414

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905 papildymo 15-1 straipsniu ir Įstatymo priedo pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1793, 2015-06-16, paskelbta TAR 2015-06-30, i. k. 2015-10382

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905 pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2071, 2015-11-26, paskelbta TAR 2015-12-07, i. k. 2015-19358

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905 36 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2600, 2016-09-13, paskelbta TAR 2016-09-19, i. k. 2016-23694

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905 31 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2652, 2016-09-27, paskelbta TAR 2016-10-06, i. k. 2016-24694

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905 2, 6, 9 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-589, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11958

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-754, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18805

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905 31 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-834, 2017-12-05, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20054

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905 9, 13 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3424, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24593

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905 pakeitimo įstatymas