Suvestinė redakcija nuo 2018-08-22

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 6-229, i. k. 1111100NUTA00000019

 

Nauja redakcija nuo 2018-08-22:

Nr. 800, 2018-08-13, paskelbta TAR 2018-08-21, i. k. 2018-13226

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

 

DĖL 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir tarybos reglamento (EB) nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB, įgyvendinimo

 

2011 m. sausio 12 d. Nr. 19

Vilnius

 

Įgyvendindama 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/1505 (OL 2017 L 222, p. 1) (toliau – EMAS reglamentas), 3 ir 41 straipsnius, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paskirti:

1.1. Aplinkos apsaugos agentūrą – kompetentinga įstaiga, atsakinga už Bendrijoje ir ne Bendrijoje esančių organizacijų registravimą pagal EMAS reglamentą ir kitų pagal EMAS reglamentą kompetentingai įstaigai nustatytų funkcijų atlikimą;

1.2. Nacionalinį akreditacijos biurą prie Ūkio ministerijos – kompetentinga institucija, atsakinga už EMAS reglamente akreditavimo įstaigai nustatytų funkcijų atlikimą;

1.3. Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos kompetentinga institucija, atsakinga už EMAS reglamente vykdymo priežiūros institucijoms nustatytų funkcijų atlikimą.

2. Pavesti:

2.1. Aplinkos apsaugos agentūrai – teikti Europos Komisijai EMAS reglamento 41 straipsnyje nurodytą informaciją ir ataskaitas;

2.2. Nacionaliniam akreditacijos biurui prie Ūkio ministerijos – teikti Aplinkos apsaugos agentūrai EMAS reglamento 41 straipsnyje nurodytą informaciją.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS APLINKOS MINISTRĄ                                     ELIGIJUS MASIULIS

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 800, 2018-08-13, paskelbta TAR 2018-08-21, i. k. 2018-13226

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 19 „Dėl 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 Dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB, įgyvendinimo“ pakeitimo