Suvestinė redakcija nuo 2022-06-30 iki 2022-08-23

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 26-852; Žin. 2005, Nr.127-0, i. k. 105231GISAK00000064

 

Nauja redakcija nuo 2022-06-30:

Nr. 1-396, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13997

 

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BENDRŲJŲ GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. vasario 18 d. Nr. 64

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 739 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“, 11.3 papunkčiu,

t v i r t i n u Bendrąsias gaisrinės saugos taisykles (pridedama).“

 

 

 

Direktorius

VIDAUS TARNYBOS GENEROLAS                                                                 KAZYS ZULONAS

 


PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos

ir gelbėjimo departamento prie

Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus

2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64

(Priešgaisrinės apsaugos

ir gelbėjimo departamento prie

Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus

2010 m. liepos 27 d.

įsakymo Nr. 1-223 redakcija)

 

BENDROSIOS GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

1. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (toliau vadinama – taisyklės) nustato bendruosius eksploatuojamų objektų, neatsižvelgiant į jų nuosavybės formas, gaisrinės saugos reikalavimus, kurių privalo laikytis visi Lietuvos Respublikos teritorijoje esantys asmenys.

2. Be šių taisyklių, būtina laikytis kitų gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, vengti veiksmų ir nesudaryti sąlygų gaisrui kilti ar jam išplisti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

3. Lietuvos Respublikoje veikiančios įmonės, įstaigos, organizacijos pagal kompetenciją, atsižvelgdamos į savo veiklos specifiką ir nesumažindamos reikalavimų, numatytų šiose taisyklėse bei kituose gaisrinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose, gali parengti ir, suderinusios su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas), patvirtinti įmonių, įstaigų, organizacijų gaisrinės saugos taisykles.

4. Šiose taisyklėse minimas statinio atsparumo ugniai laipsnis, statinio konstrukcijų ir statybos produktų degumo klasės, pastatų ir patalpų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų, priešgaisrinių užtvarų (sienų, pertvarų, perdangų, durų, vartų, liukų, vožtuvų) tipai ir atsparumas ugniai nustatomi pagal Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. 1-396, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13997

 

5. Kiekvienoje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, kurioje yra du ir daugiau darbuotojų, turi būti parengtos gaisrinės saugos instrukcijos (1 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

6. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas įmonėje, įstaigoje, organizacijoje rengiamas pagal 2 priede nurodytus reikalavimus.

7. Įmonėje, įstaigoje, organizacijoje organizuojami šie valstybės tarnautojų ir darbuotojų instruktažai gaisrinės saugos klausimais:

7.1. įvadinis (bendras);

7.2. periodinis (darbo vietoje);

7.3. papildomas (darbo vietoje).

8. Įvadinis (bendras) instruktažas turi būti organizuojamas visiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, pradedantiems eiti pareigas ar dirbti, o periodinis instruktažas darbo vietoje – ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-304, 2012-10-08, Žin., 2012, Nr. 118-5970 (2012-10-11); Žin., 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25); Žin., 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25), i. k. 112231GISAK0001-304

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

9. Papildomai darbo vietoje turi būti instruktuojama pakeitus gaisrinės saugos instrukciją (išskyrus redakcinio pobūdžio pakeitimus), darbo vietą, pasikeitus darbo funkcijoms, gamybos technologiniams procesams, įvykus sprogimui arba kilus gaisrui, paaiškėjus, kad valstybės tarnautojas ar darbuotojas stokoja reikiamų gaisrinės saugos žinių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

10. Visi instruktažai registruojami įmonės, įstaigos, organizacijos vadovo nustatyta tvarka (įvardijant instruktažą išklausiusį asmenį, instruktažo tipą, instruktavimo datą).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

11. Įmonės, įstaigos, organizacijos, kurios atitinka vidaus reikalų ministro 2003 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1V-193 „Dėl Kriterijų įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms, kurių vadovai turi baigti priešgaisrinės saugos mokymo programos kursą, patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymą“ patvirtintus kriterijus, vadovas arba tokios įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojas, kuriam jos vadovas paveda kontroliuoti objekto gaisrinės saugos būklę ir imtis priemonių gaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, turi išklausyti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos programos patvirtinimo“ patvirtintą Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, priešgaisrinės saugos mokymo programą arba Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-183 „Dėl Savanorių ugniagesių mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą Savanorio ugniagesio, nedalyvaujančio gesinant gaisrus, tačiau vykdančio visuomenės švietimą gaisrų prevencijos srityje, įvadinio mokymo programą, ir turėti tai patvirtinantį pažymėjimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-304, 2012-10-08, Žin., 2012, Nr. 118-5970 (2012-10-11); Žin., 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25); Žin., 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25), i. k. 112231GISAK0001-304

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Nr. 1-345, 2015-11-24, paskelbta TAR 2015-11-24, i. k. 2015-18581

 

12. Įmonių, įstaigų, organizacijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų gaisrinės saugos mokymą ir atestavimą (žinių tikrinimą) ne rečiau kaip kartą per trejus metus privalo organizuoti įmonių, įstaigų, organizacijų vadovai pagal Minimalius reikalavimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 112.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-396, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13997

 

II SKYRIUS

TERITORIJOS PRIEŽIŪRA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

13. Šiame skyriuje išdėstyti gaisrinės saugos reikalavimai teritorijoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

14. Įmonių, įstaigų, organizacijų, taip pat gyvenamųjų pastatų ir sodininkų bendrijų teritorija turi būti išvalyta, nušienauta, gamybos, augalinės atliekos, šiukšlės laikomos tam skirtose vietose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

15. Privažiavimo keliai ir priėjimai prie statinių, gaisrinių kopėčių, gaisrinio inventoriaus, gaisrinių hidrantų ir vandens telkinių turi būti laisvi. Tarpai tarp statinių (minimalūs priešgaisriniai atstumai), nustatyti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose, turi būti laisvi ir neužkrauti.

16. Įmonės, asmenys, atliekantys kelių remonto ar priežiūros darbus, kurie trukdo gaisriniams automobiliams važiuoti, privalo iš anksto raštu informuoti artimiausią Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžią įstaigą: nurodyti remonto trukmę, pateikti remontuojamo kelio ruožo schemą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 

17. Automatiniai įvažiavimo į teritoriją vartai, užkardai ir kiti įrenginiai turi turėti rankinį valdymą, leidžiantį juos atidaryti bet kuriuo paros metu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 

18. Laužus kūrenti leidžiama ne arčiau kaip 30 m nuo pastatų, degių konstrukcijų statinių ir degių medžiagų sandėliavimo vietų. Palikti be priežiūros besikūrenančias laužavietes draudžiama. Smilkstančią ugniavietę būtina užgesinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

 

19. Įmonės, įstaigos ir organizacijos teritorijoje turi būti pažymėtos žmonių susirinkimo vietos jiems evakuojantis iš  pastatų gaisro kilimo pavojaus atveju.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

20. Įmonėje geležinkelio pervažos turi būti laisvos, o jų danga – išklota geležinkelio bėgių aukštyje.

21. Įmonių, įstaigų, organizacijų pagal sprogimą ir gaisrą pavojingose teritorijose draudžiama rūkyti ir naudoti atvirą ugnį. Prieigose prie šių vietų turi būti atitinkami įspėjamieji ženklai arba užrašai.

22. Į kanalizacijos sistemas ir vandens telkinius draudžiama pilti sprogius ir degius produktus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

23. Draudžiama degias medžiagas sandėliuoti ant rampų ar prie įmonės, įstaigos ar organizacijos pastatų arčiau kaip 2 m.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

24. Neteko galios nuo 2013-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin. 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

25. Kietu kuru kūrenamas šašlykines, kepsnines, rūkyklas, buitines krosneles, lauko židinius, ugniakurus naudoti leidžiama ne arčiau kaip 6 m nuo pastatų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Nr. 1-265, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

 

26. Lauko prekybos, turgaus ar mugės teritorijose būtina:

26.1. prekybos vietų išdėstymą suderinti su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento teritoriniu struktūriniu padaliniu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

26.2. kas 30 m tarp prekybos eilių palikti ne siauresnes kaip 1,5 m praeigas, kertančius pagrindines praeigas.

26.3. Neteko galios nuo 2013-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin. 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

ANTRASIS SKIRSNIS

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, GARAŽŲ, SODŲ BENDRIJŲ TERITORIJOS

 

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

27. Daugiabučių gyvenamųjų namų, garažų, sodų bendrijų teritorijose turi būti:

27.1. Neteko galios nuo 2018-11-08

Punkto naikinimas:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

27.2. laiku nuvalytas sniegas nuo privažiavimo prie vandens telkinių ir gaisrinių hidrantų kelių;

27.3. kontroliuojama, kad iš gyvenamųjų namų, garažų, sodų bendrijų teritorijoje reguliariai būtų šalinamos šiukšlės ir kitos degios atliekos. Šiukšlių ir atliekų konteinerius leidžiama statyti ne arčiau kaip 2 m nuo pastatų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Nr. 1-265, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

 

28. Neteko galios nuo 2017-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-265, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

 

TREČIASIS SKIRSNIS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS

 

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

29. Neteko galios nuo 2018-11-08

Punkto naikinimas:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

30. Draudžiama laikyti krovininius automobilius, pakrautus ypač degiomis, labai degiomis ir degiomis medžiagomis, tam tikslui nepritaikytose vietose.

31. Neteko galios nuo 2018-11-08

Punkto naikinimas:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

32. Transporto priemonių stovėjimo aikštelėse draudžiama:

32.1. dirbti nuolatinio pobūdžio terminio apdirbimo, suvirinimo, dažymo, medienos apdirbimo darbus, taip pat plauti detales ypač degiais, labai degiais ir degiais skysčiais;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

32.2. laikyti transporto priemones neuždengus dangteliais jų degalų bakų;

32.3. užkrauti vartus ir kelius arba juos užstatyti transporto priemonėmis;

32.4. Neteko galios nuo 2013-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin. 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

32.5. šildyti variklius atvira ugnimi (deglais, lituojamosiomis lempomis), atliekant remonto ir kitus darbus pasišviesti atvirais ugnies šaltiniais;

32.6. sandėliuoti degias medžiagas ir degių dujų balionus.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

DEGALINIŲ TERITORIJOS

 

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

33. Atlikti remonto ir kitus darbus naudojant atvirą ugnį leidžiama ne arčiau kaip 20 m nuo degalinės rezervuarų ir pildymo kolonėlių. Rūkyti leidžiama tik ne mažesniu kaip 15 m atstumu nuo rezervuarų ir pildymo kolonėlių specialiai įrengtose ir atitinkamai pažymėtose vietose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

 

34. Degalinės teritorijoje leidžiama laikyti buitinių dujų balionuose ne didesnį kaip 1340 kg dujų kiekį ir ne arčiau kaip 5 m nuo degalinės pastatų ir įrenginių.

35. Pylimo ir matavimo vamzdžių šuliniai turi būti uždengti, o jų dangčiai – sandarūs.

36. Pilti naftos produktus į degalinės rezervuarus būtina uždaruoju būdu. Išpylimo žarnų antgaliai neturi kelti kibirkščiavimo.

37. Automobilinė cisterna degalų išpylimo metu turi būti įžeminta. Kiekviena automobilinio traukinio cisterna turi būti įžeminta atskirai, kol iš jos neišpilti naftos produktai.

38. Perkūnijos metu pilti naftos produktus į rezervuarus draudžiama.

39. Naftos produktų cisternos ir degalinės kolonėlės bei jų įranga turi būti remontuojama kibirkščiavimo nekeliančiais instrumentais.

40. Dujų automobilinė cisterna, baigus pildyti dujų rezervuarą, turi būti atjungta nuo rezervuaro. Dujų automobilinėms cisternoms, kurios nepildo dujų rezervuarų, degalinės teritorijoje stovėti draudžiama.

41. Pilant į transporto priemones degalus, būtina laikytis šių reikalavimų:

41.1. atsitiktinai išlieti degalai turi būti užpilti smėliu arba specialiu sorbentu, sumirkęs smėlis ir tepaluotos valymo priemonės – sudėtos į sandarias metalines dėžes ir išvežtos iš aikštelės;

41.2. transporto priemonių varikliai turi būti išjungti;

41.3. keleiviai iš autobusų ir mikroautobusų salonų turi būti išlaipinti;

41.4. degalų pylimo sistema turi būti sandari, antgaliai degalams pilti – techniškai tvarkingi;

41.5. degalai turi būti pilami tiesiai į kuro bakus. Degalus taip pat galima pilti į tam skirtus indus su sandariais kamščiais.

42. Transporto priemonių dujų balionų pripildymo metu būtina laikytis šių reikalavimų:

42.1. visi keleiviai iš transporto priemonės privalo išlipti prie pažymėtos pavojingos zonos ribos;

42.2. transporto priemonės už pavojingos zonos ribų statomos tokiu atstumu, kad galėtų manevruoti ir išvažiuoti iš degalinės teritorijos;

42.3. prieš pradėdamas pildyti dujų balioną, transporto priemonės vairuotojas privalo išjungti variklį (degimą);

42.4. pildymo metu pastebėjus dujų nuotėkį, pildymo operaciją būtina nedelsiant nutraukti, o transporto priemonę, neužvedant variklio ir neįjungiant žibintų – nustumti į saugią vietą. Kitoms transporto priemonėms į degalinės teritoriją įvažiuoti galima tik išsipylusioms dujoms išsisklaidžius ir išgaravus.

43. Transporto priemonėje rankiniu jungikliu keisti degalų rūšį degalinės teritorijoje draudžiama.

44. Jeigu dujų pripildytos transporto priemonės variklis neužsiveda, ji turi būti nustumta nuo pildymo kolonėlės ne mažesniu kaip 15 m atstumu.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

DURPYNŲ TERITORIJOS

 

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

45. Prie miško esančiu eksploatuojamo durpyno pakraščiu turi būti iškastas griovys, kuriame gaisrams kilti palankiu laikotarpiu (pavasarį nutirpus sniegui ir iki prasidedant lietingiems rudens orams ar kol iškris sniegas) nuolat būtų vandens. Eksploatuojamo durpyno teritorijoje ne mažesniu kaip 50 m atstumu iki miško turi būti iškirsti spygliuočių medžiai, pomiškis, trakas ir pašalintos medienos atliekos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-304, 2012-10-08, Žin., 2012, Nr. 118-5970 (2012-10-11); Žin., 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25); Žin., 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25), i. k. 112231GISAK0001-304

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

46. Neteko galios nuo 2012-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-304, 2012-10-08, Žin. 2012, Nr. 118-5970 (2012-10-11) ; Žin. 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25) ; Žin. 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25), i. k. 112231GISAK0001-304

 

47. Eksploatuojamo durpyno teritorijoje turi būti įrengti ne mažesni kaip 1 000 m3 talpos gaisriniai vandens rezervuarai, išdėstyti ne didesniu kaip 1 000 m atstumu vienas nuo kito. Rezervuarą gali atstoti minėtu atstumu įrengtas ne trumpesnis kaip 500 m ilgio vandens surenkamasis kanalas, kuriame bus užtikrintas ne mažesnis kaip 0,6 m vandens lygis. Durpynų gaisrams gesinti pritaikytai technikai turi būti užtikrinta galimybė privažiuoti prie rezervuarų ir vandens surenkamųjų kanalų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-304, 2012-10-08, Žin., 2012, Nr. 118-5970 (2012-10-11); Žin., 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25); Žin., 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25), i. k. 112231GISAK0001-304

 

48. Gaisrams kilti palankiu laikotarpiu eksploatuojamame durpyne turi būti paskirtas asmuo, atsakingas už durpyno darbuotojų veiksmų kilus gaisrui koordinavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-304, 2012-10-08, Žin., 2012, Nr. 118-5970 (2012-10-11); Žin., 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25); Žin., 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25), i. k. 112231GISAK0001-304

 

49. Neteko galios nuo 2012-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-304, 2012-10-08, Žin. 2012, Nr. 118-5970 (2012-10-11) ; Žin. 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25) ; Žin. 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25), i. k. 112231GISAK0001-304

 

50. Durpyno teritorijoje draudžiama rūkyti, išskyrus tam tikslui įrengtas vietas. Tai turi nurodyti matomose vietose pastatyti ženklai.

51. Durpyne draudžiama kurti laužus, deginti žolę ar samanas. Iškirstus krūmus ir išrautus kelmus privaloma pašalinti iš durpyno.

52. Neteko galios nuo 2011-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin. 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 

53. Įmonės, įstaigos, organizacijos, kurioms priklauso per durpyną nutiestos elektros ir telefono ryšio linijos, privalo kasmet iki gaisrams kilti palankaus laikotarpio pradžios iš šių linijų apsaugos zonų išvalyti šiukšles, iškirsti ir pašalinti medžius bei krūmus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 

54. Vidaus degimo variklius turinčias transporto priemones vairuojantys asmenys eksploatuojamame durpyne privalo:

54.1. dirbti tik specialiai tam tikslui parengta savaeige technika, kurios vidaus degimo variklio įkaistančios dalys yra apsaugotos nuo dulkių ir degių medžiagų patekimo ant jų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 

54.2. nedelsdami šalinti pastebėtus gaisro židinius, atsiradusius nuo pravažiavusios transporto priemonės;

54.3. turėti kibirą, kastuvą ir gesintuvą, turintį ne mažiau kaip 6 kg gesinimo medžiagos.

55. Draudžiama durpyne išpilti degalus ar tepalą. Netyčia išlietų degalų ar tepalų vietą būtina užberti sausu smėliu ar žemėmis.

56. Neteko galios nuo 2012-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-304, 2012-10-08, Žin. 2012, Nr. 118-5970 (2012-10-11) ; Žin. 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25) ; Žin. 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25), i. k. 112231GISAK0001-304

 

57. Durpių laikymo aikštelės turi būti tvarkingos ir švarios. Jų neturi plauti grunto ir poplūdžio vandenys, galintys nutekėti už aikštelės (sandėlio) ribų. Aikštelę draudžiama iškloti medžio danga.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-304, 2012-10-08, Žin., 2012, Nr. 118-5970 (2012-10-11); Žin., 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25); Žin., 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25), i. k. 112231GISAK0001-304

 

58. Eksploatuojamame durpyne turi būti reikiamas gaisro gesinimo priemonių kiekis (10 priedas).

 

III SKYRIUS

STATINIAI IR PATALPOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

59. Šiame skyriuje išdėstyti gaisrinės saugos reikalavimai eksploatuojamiems statiniams ir patalpoms.

60. Statiniuose ir patalpose turi būti pirminių gaisro gesinimo priemonių (5 priedas).

61. Gaisrinės saugos ženklai turi atitikti Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1-404, reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. 1-396, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13997

 

62. Evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ženklai, turi būti išdėstyti taip, kad būtų gerai matomi iš bet kurios patalpos vietos (taško).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

63. Priešgaisrinės durys, vartai, liukai turi būti techniškai tvarkingi, jų sandarumo tarpikliai nepažeisti, o savaiminio užsidarymo mechanizmai – techniškai tvarkingi ir veikiantys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

64. Žmonių evakavimo planai statiniuose įrengiami pagal 6 priede nurodytus reikalavimus.

65. Draudžiama evakuacijos keliuose įrengti buitinių paslaugų ir nuomos punktus, prekybos vietas ir žaidimų automatus ir kt., jeigu sumažinamas reikalaujamas minimalus norminis evakuacijos kelio plotis, o šių kelių koridoriuose ir laiptinėse draudžiama įrengti veidrodžius ir durų imitacijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

66. Koridoriuose, laiptinėse ir ant virš evakuacijos keliuose esančių durų turi būti evakuacijos kryptį nurodantys ženklai, kurių bent vienas turi būti gerai matomas iš bet kurio evakuacijos kelio taško.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

67. Neteko galios nuo 2013-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin. 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 

68. Evakuacijos keliai,  išėjimai, avariniai išėjimai turi būti laisvi, parengti žmonėms evakuoti bet kuriuo paros metu. Siekiant nestabdyti žmonių evakavimo, draudžiama rakinti aukštų holų, bendrojo naudojimo koridorių ir evakuacinių laiptinių, avarinių išėjimų duris, liukus, išskyrus:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

68.1. turinčias stacionarius atidarymo iš vidaus įrenginius;

68.2. automatiškai atrakinamas suveikus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemai arba atrakinamas aktyvavus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų ranka valdomus pavojaus signalizavimo įtaisus, taip pat atrakinamas iš budinčio asmens pulto patalpos arba naudojant mygtuką šalia durų (dingus elektros įtampai nurodytais atvejais durys turi būti atrakinamos automatiškai);

68.3. atrakinamas iš vidaus raktu, laikomu šalia durų įrengtoje dėžutėje su į vidų įspaudžiamu stiklu. Pataisos namuose, pataisos namuose-atvirosiose kolonijose, tardymo izoliatoriuose, laisvės atėmimo vietų ligoninėse ar gydymo įstaigų skyriuose, kur  stacionare teikiamos asmens sveikatos priežiūros  paslaugos psichinę ir (ar) protinę negalią turintiems asmenims, raktas gali būti laikomas pas budėtoją ir (ar) atsakingą už žmonių evakavimą asmenį, kuris bet kuriuo paros metu gali atrakinti patalpų (kamerų, palatų, kambarių), bendrojo naudojimo koridorių  ir evakuacinių laiptinių, avarinių išėjimų duris ar liukus.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-396, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13997

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Nr. 1-472, 2017-12-27, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21257

 

69. Kilus gaisrui, naudoti liftus, eskalatorius ir keltuvus žmonėms evakuoti draudžiama, išskyrus atvejus, kai minėti įrenginiai yra pritaikyti žmonėms evakuoti.

70. Evakuacijos kelių grindų danga turi būti pritvirtinta.

71. Rūsiuose ir cokoliniuose aukštuose draudžiama laikyti suslėgtųjų dujų balionus (išskyrus dujų balionus su manometrais, kurių rodmenys yra ties „0“ riba), ypač degias, labai degias medžiagas ir preparatus, sprogstamąsias ir kitas pavojingas medžiagas, kurios sprogsta ir dega sąveikaudamos su vandeniu, deguonimi ar viena su kita ir degimo metu išskiria nuodingus produktus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

72. Palėpėse draudžiama laikyti degias medžiagas ir degius skysčius. Bendrojo naudojimo palėpės turi būti užrakintos, o raktai laikomi prieinamoje vietoje, iš kurios juos galima paimti bet kuriuo paros metu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

73. Neteko galios nuo 2016-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-345, 2015-11-24, paskelbta TAR 2015-11-24, i. k. 2015-18581

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

74. Patalpose, balkonuose, lodžijose, erkeriuose, terasose ir ant pastato stogo draudžiama naudoti kepsnines, šašlykines ir rūkyklas, kurioms naudojamas kietasis kuras, jei kitaip nenumato gamintojo naudojimo instrukcija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

75. Rūkyti galima tik tam tikslui skirtose specialiais ženklais pažymėtose vietose, kuriose yra nedegus indas nuorūkoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Nr. 1-396, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13997

 

76. Iš rūsių langų prieduobių turi būti išvalytos šiukšlės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. 1-265, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

 

77. Pastatuose esantys šiukšliavamzdžiai ir jų vožtuvai turi būti sandarūs.

78. Po laiptais, techninėse nišose draudžiama laikyti degias medžiagas ir preparatus.

79. Draudžiama naudotis atvira ugnimi Asg, Bsg kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

80. Pastatuose ir statiniuose įvairių komunikacijų vamzdynus draudžiama atšildyti atvira ugnimi.

81. Kai kabeliai ir vamzdynai kerta statybines konstrukcijas, angos tarp jų ir konstrukcijų per visą konstrukcijos storį turi būti sandarinamos užpildu, kurio atsparumas ugniai yra ne žemesnis už pačios kertamos statybinės konstrukcijos atsparumą ugniai.

82. Vietose, kuriose gali susidaryti ypač degių, labai degių ir degių medžiagų ir preparatų (garų, degių dujų, aerozolių, dulkių), reikia naudoti kibirkščiavimo nesukeliančią avalynę, įrankius ir statinio elektros krūvio nekaupiančius drabužius.

83. Prie įėjimo į gamybos, pramonės, sandėliavimo ir kitos (ūkio) paskirties patalpas turi būti nurodytos jų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Nr. 1-345, 2015-11-24, paskelbta TAR 2015-11-24, i. k. 2015-18581

 

84. Neteko galios nuo 2011-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin. 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 

85. Į Asg, Bsg kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų pastatus ir patalpas motorinėms transporto priemonėms įvažiuoti draudžiama.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

GYVENAMIEJI PASTATAI IR PATALPOS

 

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

86. Daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose draudžiama:

86.1. bendrojo naudojimo laiptinėse, koridoriuose, balkonuose, avariniuose išėjimuose  laikyti degias medžiagas ir daiktus, trukdančius žmonių evakavimuisi gaisro atveju;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

86.2. Neteko galios nuo 2018-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-472, 2017-12-27, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21257

 

86.3. Neteko galios nuo 2011-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin. 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 

86.4. užtverti, užkrauti rūsiuose praeigas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 

87. Sodybos tipo gyvenamuosiuose namuose, sodo namuose (vasarnamiuose), butuose leidžiama laikyti ne daugiau kaip 5 litrus ypač degių, labai degių ir degių skysčių specialiai tam skirtoje taroje.

88. Gyvenamųjų patalpų savininkai ir nuomininkai privalo:

88.1. naudotis tik techniškai tvarkingais elektriniais buitiniais, šildymo prietaisais, elektros instaliacija, tinkamai juos eksploatuoti;

88.2. atsargiai elgtis su ugnimi, buitiniais dujų prietaisais, buitinės chemijos priemonėmis, laku, dažais ir kitomis medžiagomis;

88.3. nepalikti be priežiūros gaminamo maisto ant viryklių ar krosnelių.

88.4. Neteko galios nuo 2011-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin. 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 

88.5. gyvenamosiose patalpose įrengti autonominius dūmų signalizatorius, išskyrus atvejus, kai gyvenamosiose patalpose įrengta stacionari gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Patalpose įrengti autonominiai dūmų signalizatoriai turi būti techniškai tvarkingi ir veikiantys.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-472, 2017-12-27, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21257

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PRAMONĖS, GAMYBOS IR SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATAI IR PATALPOS

 

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

89. Neteko galios nuo 2013-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin. 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

90. Gamybinėse patalpose nuo įrenginių turi būti valomos dulkės, pūkai ir kitos degios atliekos. Valymo terminai nustatomi pagal technologinius reglamentus ir nurodomi gaisrinės saugos instrukcijose. Metalo drožlės ir panaudotos valymo medžiagos turi būti dedamos į metalines uždaromas dėžes, o darbo laikui pasibaigus – išnešamos iš patalpų.

91. Gamybinėse patalpose, kuriose kaupiasi dulkės, elektros skirstomųjų spintų ir skydinių durys turi būti sandarios.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

92. Neteko galios nuo 2011-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin. 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

ADMINISTRACINIAI, GYDYMO, PASLAUGŲ PREKYBOS, MOKSLO, KULTŪROS PASKIRTIES PASTATAI IR PATALPOS

 

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

93. Viešbučių, motelių, senelių prieglaudų, pensionų, poilsio namų, nakvynės namų kambariuose turi būti gaisrinės saugos reikalavimų atmintinė (7 priedas).

94. Gydymo paskirties pastatuose, kuriuose gydomi riboto judėjimo funkciją turintys ligoniai, kiekvienam šešetui ligonių turi būti ne mažiau kaip vieneri neštuvai arba vežimėlis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

95. Ligonių palatose atstumai tarp lovų turi būti ne mažesni kaip 0,8 m, o pagrindinis takas – ne siauresnis kaip 1,2 m. Spintelės, lovos ir kėdės neturi trukdyti išeiti iš palatos. Draudžiama statyti lovas koridoriuose ir kituose evakuacijos keliuose.

96. Gydymo paskirties pastatuose draudžiama laikyti deguonies balionus (išskyrus projektinėje dokumentacijoje nustatytas vietas), tiekti dujas guminėmis žarnelėmis ir nesandariais vamzdynais.

97. Ligoninių, klinikų, sanatorijų, reabilitacijos centrų, medicininės priežiūros įstaigų, slaugos namų, vaikų namų, prieglaudų, globos namų budintis personalas, pradėdamas darbą, privalo žinoti patalpose nakčiai likusių ligonių, vaikų ir kitų žmonių skaičių.

98. Transporto priemonių remonto vietose turi būti nedegios dėžės su dangčiais naudotiems kuro ir tepalo filtrams, skudurams, degioms šiukšlėms sudėti. Panaudoti naftos produktai turi būti išpilami į tam skirtus indus ir laikomi tik tam tikslui skirtose vietose. Išlietus ypač degius, labai degius ir degius skysčius būtina užpilti smėliu, pjuvenomis ar sorbentu ir pašalinti į tam skirtą vietą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

99. Kilnojamieji prekystaliai, konteineriai, kasos aparatai, technologiniai įrenginiai prekybos ir maitinimo paskirties pastatuose turi būti išdėstyti taip, kad netrukdytų evakuoti žmones. Draudžiama tambūruose, laiptų aikštelėse ir kituose evakuacijos keliuose įrengti buitinių paslaugų ir nuomos punktus, prekybos vietas, žaidimų automatus ir kt., jeigu susiaurinamas reikalaujamas minimalus norminis evakuacijos kelio plotis.

100. Laikinas prekybos ir paslaugų paskirties vietas leidžiama įrengti grupėmis, ne daugiau kaip po 10 vienoje grupėje. Grupėje esančių prekybos ir paslaugų paskirties konteinerinio tipo statinių bendras plotas neturi viršyti 800 m2, įskaitant ir neužstatytą plotą tarp jų. Atstumai tarp šių statinių grupių ir iki kitų pastatų turi būti ne mažesni kaip 15 m.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-472, 2017-12-27, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21257

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

101. Vaistinėse leidžiama naudoti ne daugiau kaip du deguonies balionus, kurie turi būti tvirtai ir vertikaliai pritvirtinti prie specialių stovų. Draudžiama vaistinių sandėliuose laikyti deguonies ir degių dujų balionus. Jie turi būti laikomi specialiai įrengtose patalpose arba metalinėse spintose.

102. Neteko galios nuo 2017-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-265, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

103. Apipavidalinant spektaklius, aplink sceną turi būti paliktas ne siauresnis kaip 1 metro pločio laisvas tarpas. Išėjimai iš scenos turi būti laisvi ir tvarkingi.

104. Dekoracijos sandėliuose turi būti laikomos pagal šių taisyklių VI skyriaus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

105. Teatrų, kino teatrų ardeliuose, darbo aikštelėse, pastogėse, po laiptais, taip pat po žiūrovų sale įrengtuose rūsiuose draudžiama laikyti dekoracijas, butaforiją, inventorių ar kitus daiktus ar medžiagas. Darbo aikštelės, ardeliai visada turi būti laisvi ir tvarkingi.

106. Parodų, mugių ir kitų panašių renginių organizatoriai su gaisrinės saugos reikalavimais privalo supažindinti visus parodos dalyvius.

107. Parodos stendų, eksponatų, įrenginių, elektros instaliacijos išdėstymo projektą būtina suderinti su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento struktūriniu padaliniu tais atvejais, kai parodos metu naudojama atvira ugnis, degūs skysčiai, pirotechnikos priemonės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

108. Jei parodos, kurių metu eksponuojamos ypač degios, labai degios medžiagos, rengiamos didesnėse kaip 1000 m2 patalpose, jose turi būti automatiniai gaisrų gesinimo įrenginiai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

109. Po parodos darbo valandų būtina patikrinti patalpų gaisrinės saugos būklę. Parodos patalpų tikrinimo tvarką nustato parodos organizatoriai ir su ja oficialiai supažindina parodos dalyvius.

110. Parodų patalpose draudžiama:

110.1. laiptinėse ir koridoriuose įrengti sandėlius ir dirbtuves, laikyti įvairias medžiagas ir įrenginius;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

110.2. laikyti ypač degias, labai degias ir degias medžiagas, jei jos nėra eksponatai;

110.3. demonstruoti eksponatus naudojant atvirą ugnį.

 

IV SKYRIUS

TECHNOLOGINIAI PROCESAI IR ĮRENGINIAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

111. Šiame skyriuje išdėstyti gaisrinės saugos reikalavimai technologiniams procesams ir įrenginiams. Technologiniai procesai ir įrenginiai turi atitikti nurodytas technines charakteristikas.

112. Visų technologinių įrenginių korpusai turi būti įžeminti, neatsižvelgiant į tai, ar naudojamos kitos apsaugos nuo statinio elektros krūvio priemonės.

113. Draudžiama dirbti esant netvarkingai automatinei įrangai, įrenginiams, išjungtiems kontroliniams matavimo ir apsaugos prietaisams.

114. Draudžiama naudotis atvira ugnimi dujų nuotėkiui nustatyti vamzdynuose ir prietaisuose.

115. Vamzdynai, technologiniai įrenginiai, tara, kuriuose yra sprogių ir gaisringų garų, dujų ar dulkių išskiriančių medžiagų, turi būti sandarūs. Ant taros turi būti nurodytas laikomų medžiagų pavadinimas, kiekis ir jų pavojingumo charakteristikos.

116. Vietose, kuriose gali susidaryti potencialiai sprogi aplinka, draudžiama naudoti įrenginius, įrankius bei kitus daiktus, galinčius sukelti kibirkščiavimą.

117. Draudžiama eksploatuoti įrenginius ir vamzdynus su izoliacija, įmirkusia degiais skysčiais.

118. Traukos įrenginių elementai turi sulaikyti ortakiuose degias nuosėdas. Susikaupusias degias nuosėdas būtina valyti pagal numatytą ir įmonės vadovo patvirtintą grafiką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

119. Kai technologinio proceso metu naudojami atviri indai ir aparatai su ypač degiais, labai degiais ir degiais skysčiais, būtina dirbti tik esant įjungtai ištraukiamajai vėdinimo sistemai.

120. Įrenginių apsaugos ir kvėpavimo vožtuvai turi būti techniškai tvarkingi.

121. Asg, Bsg kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpose sugedus vėdinimo įrenginiams draudžiami bet kokie technologiniai procesai.

122. Ypač degūs, labai degūs ir degūs skysčiai, dujos į patalpas, kuriose jie bus naudojami, turi būti tiekiami ir išduodami darbo vietose pagal technologinių reglamentų reikalavimus. Visais kitais atvejais šias medžiagas būtina gabenti saugioje, specialioje nedūžtančioje taroje.

123. Technologinius įrenginius aptarnaujantis personalas turi būti susipažinęs su vamzdynų technologine schema, sklendžių išdėstymu ir jų paskirtimi, ištikus avarijai mokėti atlikti vamzdynų sklendžių perjungimo, uždarymo ir atidarymo operacijas. Įvadinės sklendės turi būti su užrašais, o jų vietą privalo žinoti ir budintis personalas. Vamzdynų technologinės schemos turi būti pakabintos matomoje vietoje.

124. Įrenginiai, skirti iš aparato bei indų suskystintoms degioms dujoms, ypač degiems, labai degiems ir degiems skysčiams, garams išleisti, turi būti techniškai tvarkingi. Avarinio nuleidimo linijų sklendės turi būti su atpažinimo ženklais ar užrašais, o priėjimo prie jų vieta – laisva.

125. Ugnies užtvaros turi būti neužterštos ir tikrinamos, kad neužšaltų.

126. Amoniakinių šaldymo įrenginių, mašinų ir aparatinių patalpų šaltnešio garų analizatoriai ir jų blokuotė su vėdinimo ir kompresorių išjungimo įrenginiais turi veikti.

127. Draudžiama statyti šaldymo agregatus tam tikslui nepritaikytose patalpose ir juos naudoti ne pagal paskirtį.

128. Šaldymo agregatų, vamzdynų pažeistos šiluminės izoliacijos apsauginį sluoksnį būtina nedelsiant sutaisyti.

129. Draudžiama šildyti balionus su šaltnešiu norint greičiau užpildyti sistemą. Amoniako balionai turi būti laikomi ne arčiau kaip 5 m nuo šildymo įrenginių.

130. Ant kombainų, transporterių, kimštuvų, rinktuvų mazgų, velenų ir kitų dalių užsivyniojusius šiaudus būtina šalinti ir nuo jų valyti susikaupusias dulkes.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

131. Neteko galios nuo 2011-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin. 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 

132. Džiovyklų krovimo mechanizmus būtina reguliariai valyti.

133. Neteko galios nuo 2011-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin. 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ELEKTROS ĮRENGINIAI

 

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

134. Elektros tinklai ir įrenginiai turi būti eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus. Jie turi būti tinkami eksploatuoti, saugūs sprogimo ir gaisro atžvilgiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

135. Visi elektros įrenginiai turi būti apsaugoti nuo trumpojo laidų jungimo ir kitų avarinių režimų, galinčių sukelti gaisrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 

136. Pastebėjus elektros tinklų ir įrenginių gedimus, sukeliančius kibirkščiavimą, kabelių, laidų ir variklių kaitimą, būtina juos nedelsiant išjungti ir pašalinti gedimus.

137. Priėjimo prie elektros skydinių ir skirstomųjų spintų vietos turi būti tvarkingos ir neužkrautos. Jose ir 1 m atstumu nuo jų draudžiama laikyti bet kokias medžiagas.

138. Neteko galios nuo 2013-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin. 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

139. Neteko galios nuo 2013-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin. 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

140. Kilnojamiesiems elektros šviestuvams ir kitiems kilnojamiesiems elektros įrenginiams turi būti naudojami tik lankstūs kabeliai.

141. Atstumas nuo elektros šviestuvų iki degių medžiagų turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m. Atstumą nuo elektros šviestuvų iki metalinių stelažų dokumentų saugyklose nustato Lietuvos vyriausiasis archyvaras.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. 1-396, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13997

 

142. Elektros šviestuvuose turi būti naudojamos ne didesnės galios elektros lempos, negu nurodyta šviestuvų techninėse charakteristikose.

143. Elektros ventiliatorių oro įsiurbimo angos turi būti uždengtos tinklu, kad į jas nepatektų pašalinių daiktų ir medžiagų.

144. Eksploatuojant elektros įrenginius, draudžiama:

144.1. šildyti patalpas nestandartiniais (savos gamybos) elektros prietaisais;

144.2. naudoti netvarkingus kištukinius lizdus, kištukus, paskirstymo dėžutes, jungiklius ir kitus elektros aparatus;

144.3. elektros lempas, šviesos sklaidytuvus, šildytuvus uždengti degiomis medžiagomis;

144.4. į elektros tinklą jungti elektros prietaisus, kurie viršija leistiną galią;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

 

144.5. naudoti lygintuvus, virykles, virdulius, šildymo ir kitus elektros prietaisus tam tikslui nepritaikytose vietose ir palikti juos įjungtus be priežiūros, išskyrus automatiškai valdomus elektros prietaisus;

144.6. kabinti elektros šviestuvus ir kitus daiktus tiesiog ant elektros laidų ir kabelių;

144.7. Asg, Bsg kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų sandėliuose įrengti kištukinius lizdus;

144.8. naudoti nekalibruotus ir savos gamybos apsaugos aparatus;

144.9. naudoti elektros šviestuvus su nuimtais apsauginiais gaubtais ir neužsandarinta apšvietimo armatūra Asg, Bsg ir Cg kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpose;

144.10. naudoti laidus ir kabelius su pažeista arba eksploatavimo metu dielektrinių savybių netekusia izoliacine medžiaga;

144.11. tiesiogiai prikalti laidus ir kabelius.

145. Laidai ir kabeliai turi būti sujungiami presuojant, suvirinant, lituojant arba specialiomis jungtimis.

146. Skirtingų metalų laidus sujungti leidžiama tik specialiomis jungtimis.

147. Atvirosios elektros instaliacijos laidai ir kabeliai tose vietose, kuriose galima juos mechaniškai pažeisti, turi būti papildomai apsaugoti (šarvais, plieniniais vamzdžiais, kampuočiu, lovine sija ir pan.). Neapsaugotų izoliuotų laidų ir jų susikirtimo su statybinėmis konstrukcijomis, kurioms nekeliami degumo reikalavimai, vietas būtina papildomai apsaugoti nuo užsidegimo.

148. Neteko galios nuo 2013-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin. 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

149. Transformatorinės pastotės ir elektros skydinės turi būti švarios, jose draudžiama laikyti kitus įrenginius ar medžiagas.

150. Prie transformatorinių pastočių turi būti įrenginiai, prie kurių gaisro metu būtų galima įžeminti gaisrinius švirkštus.

151. Apsaugos nuo žaibo įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir tikrinami jų įrengimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka.

152. Nenaudojama atviroji elektros instaliacija turi būti išmontuota.

153. Neteko galios nuo 2017-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-265, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

 

TREČIASIS SKIRSNIS

ŠILDYMAS

 

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

154. Visi šildymo įrenginiai turi būti eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus, o prieš šildymo sezono pradžią – patikrinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

155. Gamybinėse patalpose, kuriose yra degių dulkių, nuosėdų, šildymo įrenginių paviršiai turi būti reguliariai valomi. Valymo terminai nustatomi pagal įmonės vadovo patvirtintą grafiką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

156. Smilkstančias anglis, pelenus ir šlaką galima pilti ne arčiau kaip 15 m nuo pastatų, o laikyti nedegioje taroje –  ne arčiau kaip 6 m nuo pastatų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

 

157. Katilinėse ir patalpose, kuriose yra įrengti šildymo įrenginiai, draudžiama:

157.1. naudoti kitos rūšies kurą, negu numatyta įrenginio techninėje dokumentacijoje;

157.2. be priežiūros palikti neautomatinius  šildymo įrenginius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

158. Šildymo įrenginiai, dūmtraukiai turi būti techniškai sutvarkyti. Palėpėse ir kitose gaisro atžvilgiu pavojingose patalpose mūriniai dūmtraukiai ir mūrinės sienos su dūmų kanalais turi būti išbaltinti.

159. Eksploatuojant šildymo įrenginius, draudžiama:

159.1. laikyti kurą arčiau kaip 1 m nuo pakuros;

159.2. įkurti juos ypač degiais, labai degiais ir degiais skysčiais;

159.3. kūrenti šildymo įrenginį jam nepritaikytu kuru;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

 

159.4. kūrenti esant atidarytoms pakuros durelėms;

159.5. naudoti vėdinimo kanalus dūmams šalinti;

159.6. palikti be priežiūros kūrenamas krosnis, židinius ir leisti juos prižiūrėti mažamečiams vaikams.

160. Iš dūmtraukių, dūmtakių ir krosnių kiekvienais metais prieš eksploatavimo pradžią išvalyti suodžius ir eksploatavimo metu juos valyti ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

161. Asg, Bsg, Cg kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpas šildyti atviro tipo šildymo prietaisais draudžiama.

162. Draudžiama džiovinti ir laikyti degias medžiagas arčiau kaip 0,5 m nuo krosnių, katilų ir jų vamzdynų arba ant jų.

163. Šildymo įrenginių skystojo kuro bakai turi būti eksploatuojami uždengti. Patalpoje turi būti ne daugiau kaip 200 litrų kuro. Statyti kuro bakus priešais pakurą (purkštuką) draudžiama.

164. Kurotiekių sandūros, armatūra ir ventiliai turi būti techniškai tvarkingi ir sandarūs.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

VĖDINIMAS

 

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

165. Vėdinimo įrenginiai turi būti eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

166. Atsižvelgiant į gamintojo reikalavimus, bet ne rečiau kaip kartą per metus, privaloma tikrinti vėdinimo sistemų (ventiliatorių, ortakių, ugnį sulaikančių prietaisų, drėkinimo kamerų, ir pan.) techninę būklę ir, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas ir (ar) reikalavimus) ir įmonės vadovo patvirtintą grafiką, valyti jose susikaupusias nuosėdas. Tikrinimo ir valymo rezultatai turi būti įforminami raštu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

167. Įmonėse, įstaigose ir organizacijose, gaminančiose maistą, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas ir (ar) reikalavimus ir įmonės vadovo patvirtintą grafiką, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius, iš vėdinimo sistemų turi būti valomi  jose susikaupę riebalai ir kitos nuosėdos. Valymo rezultatai turi būti įforminami raštu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

168. Vėdinimo kamerose draudžiama laikyti įrenginius ir bet kokias medžiagas. Jos turi būti užrakintos.

169. Neteko galios nuo 2013-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin. 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

170. Atsiradus gedimams, dėl kurių tiesiogiai ar netiesiogiai gali kilti gaisras, būtina nedelsiant išjungti ventiliatorių ir pašalinti gedimus.

171. Eksploatuojant vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemas, draudžiama išmontuoti ugnį sulaikančius įrenginius arba atskirus jų elementus.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

UGNIES DARBAI

 

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

172. Prie ugnies darbų priskiriamos gamybinės operacijos, kurių metu naudojama atvira ugnis, gali susidaryti kibirkštys arba medžiagos įkaitinamos iki temperatūros, galinčios sukelti jų užsiliepsnojimą (metalų suvirinimas elektra ir dujomis, darbai su lituojamąja lempa ir t. t.).

173. Įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, kuri atlieka ugnies darbus, turi būti jos vadovo patvirtinta instrukcija, nustatanti ugnies darbų atlikimo tvarką, jeigu tai nenumatyta bendroje gaisrinės saugos instrukcijoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-345, 2015-11-24, paskelbta TAR 2015-11-24, i. k. 2015-18581

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

174. Laikinas ugnies darbų atlikimo vietas nustato įmonės, įstaigos, kurios darbuotojai atlieka ugnies darbus, organizacijos vadovas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

175. Leidimus ugnies darbams atlikti objekte išduoda įmonės, įstaigos, organizacijos, kurios darbuotojai atliks darbus (9 priedas), vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Be leidimo ugnies darbus gali atlikti įmonės, įstaigos, organizacijos suvirintojai, kurių sąrašą sudaro ir tvirtina ugnies darbus atliekančios įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

176. Leidimas atlikti ugnies darbus surašomas dviem egzemplioriais konkrečiam laikotarpiui. Pirmas egzempliorius turi būti perduotas atsakingam už ugnies darbų atlikimą asmeniui, o antras egzempliorius – likti įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ir baigus darbus 3 darbo dienas dar turi būti saugomas.

177. Įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo leidime nurodo asmenis, atsakingus už ugnies darbų vietos paruošimą ir ugnies darbų atlikimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

178. 5 m spinduliu nuo ugnies darbų atlikimo vietos esančios konstrukcijos ar medžiagos, kurios gali užsidegti, turi būti pašalintos arba patikimai apsaugotos. Taip pat reikia imtis priemonių, kad kibirkštys nepatektų ant žemiau esančių degių konstrukcijų. Šie reikalavimai netaikomi vykdomame technologiniame procese tuo metu tiesiogiai naudojamoms medžiagoms.

179. Atliekant ugnies darbus, draudžiama:

179.1. dirbti techniškai netvarkinga įranga ir aparatūra;

179.2. suvirinti, pjauti ar lituoti neseniai nudažytas ir neišdžiūvusias konstrukcijas ir gaminius;

179.3. naudotis tepalu, riebalais, benzinu ar kitais degiais skysčiais suteptais drabužiais ir pirštinėmis;

179.4. remontuoti komunikacijas, aparatus, turinčius slėgio ar elektros įtampos, pripildytus ypač degių, labai degių ir degių skysčių bei toksiškų medžiagų.

180. Atliekant ugnies darbus, laidai ir kabeliai neturi liestis su dujų balionais ir kita įranga.

181. Iš ugnies darbų atlikimo vietų nuo metalo konstrukcijų ir įrenginių turi būti pašalintos, nuvalytos galinčios sprogti ar užsidegti medžiagos, derva, dulkės ir t. t. Draudžiama pradėti ugnies darbus, jei nesiimta gaisrinę saugą užtikrinančių priemonių.

182. Aparatai ir kiti įrenginiai, kuriuose bus atliekami ugnies darbai, turi būti sustabdyti ar išjungti, iš jų ir vamzdynų pašalintos galinčios sprogti ar užsidegti medžiagos, atjungti aklėmis nuo veikiančių aparatų ir komunikacijų, išgarinti arba išplauti vandeniu, išvėdinti, iš aparatų ir vamzdynų paimti oro mėginiai analizei atlikti.

183. Ugnies darbų zonoje pastebėjus degių dujų ar skysčių nuotėkį šie darbai turi būti nedelsiant nutraukti. Jie gali būti vykdomi toliau tik išsiaiškinus ir pašalinus degių dujų ar skysčių nuotėkio priežastis.

184. Atliekant ugnies darbus dujomis, draudžiama:

184.1. užlaužti, persukti, tarpusavyje keisti ir naudoti ilgesnes kaip 30 m žarnas;

184.2. naudotis neveikiančiais, techniškai nesutvarkytais suvirinimo įrangos matavimo prietaisais ir apsauginiais slėgio vožtuvais;

184.3. naudoti nesandarias ir nepatikimai prie aparatų ir dujų balionų pritvirtintas žarnas;

184.4. laikyti balionus horizontalioje padėtyje;

184.5. dirbti nesužymėtomis žarnomis.

185. Atstumas nuo suvirinimo vietos iki degių dujų balionų turi būti ne mažesnis kaip 10 m, o nuo deguonies baliono iki degių dujų baliono – ne mažesnis kaip 5 m.

186. Elektros suvirinimo aparatų kabeliai, kontaktinės jungtys turi būti techniškai tvarkingi ir patikimai sujungti, pažeistos elektros kabelių vietos – patikimai izoliuotos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

187. Atliekant ugnies darbus rezervuare, būtina:

187.1. rezervuarą, kuriame bus atliekami ugnies darbai, ištuštinti ir aklėmis atjungti nuo visų vamzdynų;

187.2. sudaryti aklių išdėstymo schemą ir ją pridėti prie leidimo atlikti ugnies darbus;

187.3. išvalyti naftos produktų atliekas ir nuosėdas;

187.4. rezervuarą išplauti, išgarinti kaitriuoju garu ir išvėdinti;

187.5. pylimo viduje sandariai uždaryti kanalizacijos (nuotekų) šulinius, jų dangčius užpilti ne plonesniu kaip 0,1 m smėlio sluoksniu;

187.6. nutraukti pripildymo operacijas rezervuarų grupėje, esančioje viename pylime;

187.7. nedegiu audeklu uždengti gretimų rezervuarų ir vamzdynų sklendes, vandentiekio, kanalizacijos (nuotekų) sklendžių mazgus (kad neužsidegtų naftos produktų garai).

188. Atliekant ugnies darbus perpylimo estakadose, būtina:

188.1. nutraukti perpylimo operacijas ir sandariai uždaryti visas sklendes;

188.2. iš perpylimo aikštelių arba geležinkelio estakadų pašalinti cisternas;

188.3. pašalinti ypač degių, labai degių ir degių skysčių nuotėkį, nuvalyti perpylimo aikšteles, geležinkelio estakadas, vamzdynų paviršių, kanalizacijos (nuotekų) latakų ir įlajų paviršių;

188.4. sandariai uždaryti pramoninės, lietaus kanalizacijos šulinius, įlajas, esančias 20 m spinduliu nuo darbų vietos, o jų dangčius užpilti ne plonesniu kaip 0,1 m smėlio sluoksniu.

189. Neteko galios nuo 2018-11-08

Punkto naikinimas:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

DARBAS LABORATORIJOSE

 

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

190. Laboratorijų personalas turi būti susipažinęs su naudojamų cheminių medžiagų ir preparatų sprogumu, gaisringumu ir laikytis atitinkamų saugos reikalavimų.

191. Laboratorijose visi darbai, kurių metu gali išsiskirti kenksmingų, sprogių ir (ar) gaisringų dujų bei garų, turi būti atliekami techniškai tvarkingose traukos spintose, veikiant vėdinimo sistemai.

192. Šarminius metalus būtina laikyti vandens neturinčiame žibale arba tepaluose, sandariai uždarytame (kad nepatektų oras), storomis sienelėmis inde. Stiklainius su šarminiais metalais būtina dėti į sandariai uždaromas metalines dėžes.

193. Suslėgtųjų, suskystintųjų ir ištirpintųjų dujų balionus būtina laikyti metalinėse spintose, ne laboratorijose. Spintose turi būti prapjovos arba vėdinimo įrenginiai.

194. Galeninių preparatų ruošimo dirbtuvėse, laboratorijose ir patalpose būtina:

194.1. spirito virimo ir rektifikavimo aparatus, taip pat kompresorius ir karbiuratorinius įrenginius laikyti atskirose patalpose;

194.2. ypač degias, labai degias ir degias skystas medžiagas ir preparatus laikyti tam tikslui pritaikytose patalpose.

195. Koncentruotų mineralinių rūgščių stikliniame inde su tampriais kamščiais leidžiama laikyti ne daugiau kaip 3 kg. Bromas ir chromo anhidridas turi būti laikomi traukos spintose, stikliniuose induose, įstatytuose į metalinius arba fajansinius įdėklus.

196. Raudonasis fosforas turi būti laikomas sandariai uždarytame stikliniame arba metaliniame inde, vandenilio peroksidas (30 proc. perhidrolis) – tamsiame stikliniame inde su medžio kamščiu, metaliniame konteineryje. Šias medžiagas draudžiama laikyti vienoje spintoje su oksidatoriais, metalų milteliais ir šarminiais metalais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 

197. Reagentai (oksidatoriai) turi būti laikomi stikliniuose induose su tampriais arba plastikiniais užsukamais kamščiais. Šie indai turi būti statomi spintose ant atskirų lentynų.

198. Prieigose prie cheminių medžiagų laikymo vietų turi būti aiškūs užrašai, nurodantys cheminės medžiagos būdingąją savybę, pvz., „Ugnis pavojinga“, „Nuodinga“ ir pan.

199. Visose laboratorijų patalpose vėdinimo sistema turi būti įjungta 5 min. prieš darbą ir išjungta darbą baigus.

200. Draudžiama palikti be priežiūros į elektros tinklą įjungtą aparatūrą ir kitus elektros įrenginius.

201. Ypač degias, labai degias ir degias skystas medžiagas ir preparatus draudžiama pilti į kanalizaciją. Panaudotus skysčius būtina supilti į sandarų indą, o pasibaigus darbo dienai – išnešti iš laboratorijos.

202. Bandymų įrenginių patalpose turi būti gaisro gesinimo ir neutralizuojančių priemonių pagal naudojamų medžiagų savybes ir technologinių procesų ypatybes.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

DAŽYMAS IR LAKAVIMAS DEGIAIS SKYSČIAIS

 

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

203. Prieš detalių dažymą degūs skysčiai joms plauti ir riebalams pašalinti gali būti naudojami specialiai tam skirtose ir tinkamai įrengtose vietose.

204. Ne didesnės kaip 0,5 m3 talpos vonios su ypač degiais, labai degiais ir degiais skysčiais detalėms ir gaminiams plauti, dažyti panardinimo būdu turi būti su siurbimo įrenginiais ir sandariais dangčiais. Didesnės kaip 0,5 m3 talpos vonios turi būti įrengtos specialiose kamerose, turinčiose vėdinimo įrenginius.

205. Draudžiama eksploatuoti dažymo ir džiovinimo spintas, kameras, kabinas esant techniškai nesutvarkytiems jų ištraukiamosios vėdinimo sistemos oro drėkintuvams, vandens filtrams, dažų, lakų gaudikliams, automatinio gesinimo ir kitiems įrenginiams.

206. Degūs dažai ir lakai turi būti ruošiami tam tikslui skirtose patalpose ir aikštelėse. Paruošimo patalpose ir aikštelėse leidžiama laikyti tokį dažų ir lakų kiekį, koks yra nustatytas technologiniame reglamente.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

207. Naudojant ypač degius, labai degius ir degius skysčius, dažoma, lakuojama ir emaliuojama turi būti specialiai tam įrengtose patalpose.

208. Dažų paruošimo ir sandėliavimo patalpų, dažymo kamerų, mirkymo vonių, rankinio dažymo postų, džiovinimo kamerų ir panašių įrenginių bei riebalų šalinimo vietų tiekiamoji ir ištraukiamoji vėdinimo sistema visada turi būti techniškai tvarkinga.

209. Dažymo įrenginiai neturi veikti, kol vėdinimo sistema neįjungta.

210. Ant grindų išlietas lakas arba dažai turi būti nedelsiant išvalyti. Valyti grindis, sienas ir įrenginius ypač degiais, labai degiais ir degiais skysčiais draudžiama. Panaudotą lako ar dažų tarą būtina sandariai uždaryti ir laikyti specialiai tam skirtose patalpose ar aikštelėse.

211. Kiekvieną pamainą iš dažymo, džiovinimo spintų, kamerų ir kabinų turi būti išvalomos degios nuosėdos. Deginti nuosėdas draudžiama. Jas valant reikia naudoti kibirkščiavimo nekeliančius gremžiklius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

212. Džiovinimo kamerose draudžiama naudoti atvirus elektros elementus ir kontaktines jungtis. Džiovinimo kamerų kaitinimo elementai neturi liesti gaminių ir kitų degių medžiagų. Ant jų neturi patekti ypač degių, labai degių ir degių skysčių.

213. Temperatūros davikliai, prietaisai, signalizuojantys technologinio proceso pažeidimus džiovinimo kameroje ir automatiškai blokuojantys įrenginius, turi būti techniškai tvarkingi.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

MEDŽIO APDIRBIMAS

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

214. Baigus darbą, draudžiama darbo vietoje palikti degias medžiagas ir degius skysčius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

215. Medžio apdirbimo staklės turi turėti vietinius siurbiklius su užsklandomis atliekoms šalinti. Draudžiama dirbti staklėmis esant išjungtoms arba neveikiančioms vėdinimo ir pneumatinio atliekų šalinimo transporto sistemoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

216. Ciklonų ir dulkių surinkimo kameros turi būti nuolat uždarytos. Susikaupusias medienos atliekas būtina laiku šalinti. Draudžiama perpildyti ciklonų ir dulkių surinkimo kameras.

217. Nuo technologinių šildymo ir kitų įrenginių bei elektrinių prietaisų būtina valyti dulkes ir kitas degias medžiagas kiekvieną pamainą, o nuo stogo, ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

218. Klijams šildyti turi būti naudojami garai arba specialios vandeniu šildomos klijų viryklės. Šiam tikslui draudžiama naudoti elektros prietaisus su atviru kaitinimo elementu. Klijų viryklės turi būti izoliuotoje patalpoje arba specialiai tam įrengtoje saugioje vietoje.

219. Kiekvienoje džiovykloje turi būti nustatytas leistinas kraunamų medžiagų kiekis ir darbo temperatūros režimas, kuris palaikomas automatiniais arba rankiniais temperatūros reguliatoriais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

V SKYRIUS

SPROGIOS IR GAISRINGOS MEDŽIAGOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

220. Šiame skyriuje išdėstyti gaisrinės saugos reikalavimai sprogioms ir gaisringoms medžiagoms, kurios, vadovaujantis Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 36-987; 2006, Nr. 65-2381), priskiriamos sprogiųjų medžiagų ir preparatų, oksiduojančiųjų medžiagų ir preparatų, ypač degių medžiagų ir preparatų ir degiųjų medžiagų ir preparatų kategorijoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 

221. Neteko galios nuo 2011-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin. 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 

222. Neteko galios nuo 2011-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin. 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 

223. Sprogios ir gaisringos medžiagos į transporto priemones turi būti kraunamos tik į nepažeistą gamyklos tarą ar pakuotę. Prieš iškraunant šias medžiagas iš vagono, konteinerio ar automobilio kėbulo, būtina įsitikinti, ar nėra pažeista šių medžiagų pakuotė.

224. Apžiūrint transporto priemones ir jose esančias sprogias ir gaisringas medžiagas, galima naudotis tik sprogiai aplinkai saugiais šviestuvais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 

225. Indai su sprogiomis ir gaisringomis medžiagomis turi būti sandarūs.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 

226. Kraunant sprogias ir gaisringas medžiagas, būtina:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

226.1. dangčius ir liukus atidaryti sklandžiai, be smūgių;

226.2. juos pilant į indus naudoti įrenginius, padedančius išvengti išsiliejimo;

226.3. naudoti techniškai tvarkingą įrangą;

226.4. įžeminti įvairius įrenginius, mechanizmus ir talpyklas;

226.5. saugoti įvairios talpos indus nuo mechaninių pažeidimų;

226.6. griežtai laikytis ženklinimo reikalavimų;

226.7. naudoti avalynę, drabužius ir įrankius, nekeliančius kibirkščiavimo ir nekaupiančius statinio krūvio.

227. Atlikti sprogių ir gaisringų medžiagų perpylimo (krovos) darbus perkūnijos metu draudžiama.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 

228. Transporteriai, pneumatiniai ir savaime tekančių medžiagų vamzdynai ir kt. turi būti techniškai sutvarkyti.

229. Pneumatinio transporterio linijos turi būti eksploatuojamos esant įjungtoms ir techniškai tvarkingoms liepsną sulaikančioms automatinėms sklendėms.

230. Pagal patvirtintą grafiką būtina tikrinti technologinėse kiaurymėse ugnį sulaikančių įrenginių techninę būklę ir jų veikimą.

231. Neteko galios nuo 2011-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin. 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 

232. Sprogių ir gaisringų medžiagų išpylimo ir pripylimo vietos turi būti švarios, išlietos medžiagos išvalytos, o tos vietos – užpiltos smėliu arba sorbentu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 

233. Guminės arba kitos iš elektrai nelaidžių medžiagų pagamintos žarnos, naudojamos geležinkelio cisternoms, automobilinėms cisternoms ir aparatams pripildyti, turi būti įžemintos. Vienas įžeminimo galas turi būti prilituojamas arba pritvirtinamas varžtu prie žarnos antgalio, o kitas – sujungiamas su įžemintu naftos produkto vamzdynu.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

NAFTOS PRODUKTAI

 

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

234. Šiame poskyryje išdėstyti gaisrinės saugos reikalavimai privalomi visoms įmonėms, sandėliuojančioms, transportuojančioms ir perpilančioms naftą ir jos produktus.

235. Nesant stacionaraus elektros apšvietimo, pagal sprogimą pavojingoms patalpoms, aparatūrai ir kitai įrangai laikinai apšviesti būtina naudoti sprogiai aplinkai saugius akumuliatorinius prožektorius. Prožektoriai turi būti įjungiami ir išjungiami už sprogimo atžvilgiu pavojingos zonos ribų.

236. Neteko galios nuo 2011-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin. 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 

237. Rūkyti įmonės teritorijoje leidžiama tik specialiai įrengtose ir atitinkamai pažymėtose vietose.

238. Vietose, kur gali susidaryti naftos ir jos produktų garai, būtina naudoti kibirkščiavimo nesukeliančią avalynę, įrankius ir statinio elektros krūvio nekaupiančius drabužius.

239. Naftos ir jos produktų siurblinėse turi būti iškabintos technologinių vamzdynų ir armatūros išdėstymo schemos.

240. Siurbliai ir vamzdynai turi būti sandarūs. Pastebėtą naftos produktų nuotėkį būtina nedelsiant sustabdyti.

241. Siurblinėje neturi kauptis nafta ir jos produktai. Grindis ir latakus siurblinėje būtina nuolat nuplauti. Hidraulinės užtvaros turi būti techniškai tvarkingos.

242. Besitrinančios įrenginių dalys turi būti reguliariai sutepamos, siurblių ir riebokšlių temperatūra – nuolat kontroliuojama. Pastebėti gedimai turi būti nedelsiant pašalinti.

243. Ant naftos ir jos produktų rezervuarų turi būti nurodyta produkto rūšis, rezervuaro tipas ir maksimalus pripylimo lygis. Draudžiama rezervuarus perpildyti.

244. Tikrinant rezervuarus, būtina naudoti kibirkščiavimo nesukeliančią avalynę, įrankius ir statinio elektros krūvio nekaupiančius drabužius.

245. Leidžiama remontuoti tik visiškai ištuštintus rezervuarus ir vamzdynus. Vamzdynai turi būti išjungti, visos angos atidarytos, nuodugniai išvalytos (išgarintos ir išplautos). Būtina įsitikinti, kad juose nėra sprogios dujų koncentracijos.

246. Naftos produktų rezervuarus juosiantys pylimėliai ir perėjimo tilteliai turi būti tvarkingi, pažeistas vietas būtina nedelsiant sutvarkyti. Pylimėlių apjuostos vietos viduje ir 10 m atstumu apie ją draudžiama laikyti bet kokias medžiagas ir įrenginius. Joje turi būti laiku pjaunama ir šalinama žolė.

247. Angos lygiui matuoti ir mėginiams iš rezervuaro imti turi būti sandariai uždarytos.

248. Ant rezervuaro stogo išsiliejusią naftą ar jos produktus būtina nedelsiant pašalinti, o stogą – sausai nuvalyti. Draudžiama ant rezervuaro palikti valymo reikmenis.

249. Perkūnijos metu draudžiama matuoti naftos ir jos produktų lygį, imti jų mėginius, atlikti perpylimo darbus.

250. Šildyti klampius naftos produktus rezervuaruose (iki nustatytos ribos) leidžiama, kai jų lygis virš kaitintuvų yra ne mažesnis kaip 0,5 m.

251. Draudžiama naftos produktus į rezervuarą pilti krentančia srove. Rezervuaro pripylimo (ištuštinimo) greitis neturi viršyti rezervuare įrengtų kvėpavimo ir apsauginių vožtuvų suminio pralaidumo galimybių.

252. Antžeminiuose rezervuaruose nafta ir jos produktai turi būti apsaugoti nuo kaitimo dėl tiesioginių saulės spindulių.

253. Sankasose esančių kanalizacinių angų, skirtų naftos produktams ir lietaus vandeniui nutekėti, užtvariniai įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi. Normaliomis darbo sąlygomis užsklandos turi būti uždarytos.

254. Remontuojant vamzdžius, kertančius apsauginį žemės pylimą, jei darbai vyksta ilgiau kaip 1 parą, vietoj pažeisto žemės pylimo būtina įrengti laikiną.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 

255. Neteko galios nuo 2013-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin. 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

256. Sąstatų įvažiavimą į laisvus geležinkelio kelius ir estakadas naftai perpilti turi kontroliuoti įmonės darbuotojai.

257. Šilumvežiams draudžiama važiuoti geležinkelio keliais, prie kurių įrengti perpylimo įrenginiai.

258. Naftos ir jos produktų perpylimo įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi. Naftos ir jos produktų įrenginių gedimus nedelsiant būtina pašalinti, o naftos ir jos produktų nuotėkį – sustabdyti.

259. Draudžiama pilti naftos produktus iš geležinkelio cisternų į automobilines cisternas ne tam skirtose vietose.

260. Geležinkelio cisternos turi būti skirstomos ir atkabinamos už perpylimo estakados ribų. Perpilant naftą ir jos produktus, kurių garų pliūpsnio temperatūra mažesnė kaip 61°C, estakadoje draudžiama manevruoti. Naudojant hermetinio pylimo įrenginius, perpylimo operacijos metu geležinkelio cisternoms su naftos produktais galima leisti įvažiuoti į laisvus estakados kelius.

261. Į perpylimo estakadas traukinio cisternų sąstatas turi įvažiuoti lėtai, netrūkčiodamas.

262. Neteko galios nuo 2013-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin. 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

263. Uždarant ir atidarant cisternų dangčius, atjungiant perpylimo įrenginius ir prijungiant juos prie geležinkelio cisternų, pervežančių ypač degius, labai degius ir degius skysčius, būtina vengti smūgių. Naudojami instrumentai turi būti pagaminti iš kibirkščiavimo nesukeliančių medžiagų. Perpylimo žarnos antgalis turi būti nuleistas iki cisternos dugno. Cisternų angų dangčiai turi būti su tarpikliais.

264. Perkūnijos metu naftos ir jos produktų perpylimo darbus būtina nutraukti, geležinkelio cisternų angas – uždaryti.

265. Pildyti geležinkelio cisternas leidžiama, jei jos yra techniškai tvarkingos ir ant jų korpuso yra žymos apie atliktą cisternų apžiūrą ir techninius bandymus.

266. Pradėti pylimo iš geležinkelio cisternos darbus galima tik išvažiavus iš šio kelio šilumvežiui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-345, 2015-11-24, paskelbta TAR 2015-11-24, i. k. 2015-18581

 

267. Pastebėjus naftos ir jos produktų nuotėkį iš geležinkelio cisternos, pylimo į šią cisterną darbus būtina nedelsiant sustabdyti, kol bus pašalintas gedimas.

268. Baigus naftos ir jos produktų perpylimo darbus, visi perpylimo įrenginiai turi būti ištuštinti, o cisternų angų dangčiai – sandariai uždaryti.

269. Geležinkelio cisternų perpylimo įrenginiuose naftą ir jos produktus leidžiama šildyti tik garu arba specialiais tam tikslui naudojamais šildytuvais.

270. Garo gyvatukams, kurie naudojami geležinkelio cisternose klampiems naftos produktams šildyti, garai turi būti tiekiami tik tada, kai gyvatukai panardinti į ne mažesnį kaip 0,5 m gylį. Šildymo metu būtina stebėti, kad dėl naftos ir jos produktų kylančios temperatūros ir plėtimosi nafta ir jos produktai neišsilietų iš cisternos.

271. Cisternose šildomo skysčio temperatūra turi būti 15°C žemesnė už šio skysčio garų pliūpsnio temperatūrą. Jei naftai ir jos produktams šildyti naudojami elektriniai šildytuvai, iš cisternų pilti naftą ir jos produktus draudžiama.

272. Bėgiai, estakados, vamzdynai, teleskopiniai vamzdžiai ir žarnų antgaliai turi būti įžeminti.

273. Keliai ir tilteliai gaisriniams automobiliams važiuoti turi būti tvarkingi ir laisvi. Per vamzdynus pereiti turi būti įrengti nedegūs tilteliai.

274. Krante esantys naftos ar jos produktų vamzdynai turi turėti avarines sklendes, įrengtas 30 m atstumu nuo prieplaukos (kranto).

275. Kilnojamųjų perpylimo vamzdynų (žarnų) sujungimo movos ir jungtys turi būti metalinės, bet nekeliančios kibirkščiavimo arba taip įtaisytos, kad kibirkščių būtų išvengta.

276. Laivai, kuriuose yra naftos ar ypač degių, labai degių jos produktų, turi būti švartuojami ir prie prieplaukos tvirtinami nemetaliniais lynais. Išimties atveju leidžiama naudoti metalinius švartavimo lynus, tačiau denio darbo vietos ir bortų stulpeliai, prie kurių švartuojami lynai, turi būti padengti medžiaga, nesukeliančia kibirkščiavimo.

277. Draudžiama naftos produktus pilti į tanklaivį, jeigu jo kapitonas neturi dokumento, patvirtinančio, kad laivas atitinka gaisrinės saugos reikalavimus.

278. Tanklaiviai iki vamzdynų sujungimo su naftos ar jos produktų perpumpavimo žarnomis turi būti įžeminti. Įžeminimo įrenginiai nuimami tik baigus naftos ir jos produktų perpylimo darbus ir atjungus laivo vamzdynus nuo prieplaukos žarnų.

279. Žarnos, jungiančios laivo vamzdyną su krante esančiais perpylimo įrenginiais, turi būti tokio ilgio, kad laivas galėtų laisvai plūduriuoti prie prieplaukos.

280. Žarnos turi būti kabinamos prie lyno arba klojamos ant medinių padėklų. Jos turi būti patikimai pakabintos ir pritvirtintos, kad negalėtų nukristi, nutrūkti ir trintis.

281. Tvirtinant ir ardant sujungimo vamzdynus ir žarnas, jungiančias laivą su kranto įrenginiais, būtina naudoti kibirkščiavimo nesukeliančius įrankius.

282. Visos grandinės, skrysčiai ir kiti kėlimo įrenginiai turi būti sutepti, o grandinės ir denio lietimosi vietos – uždengtos nedegiais skydais.

283. Prieplauką ir laivą aptarnaujantis personalas privalo nuolat stebėti perpylimo darbų eigą ir įrenginių būklę.

284. Perpilant naftą ir jos produktus prieplaukose, 20 m spinduliu nuo darbo vietos apšvietimui būtina naudoti sprogiai aplinkai saugius šviestuvus.

285. Perpilant naftą ir jos produktus prieplaukose ir arčiau negu 20 m nuo jų draudžiama:

285.1. atlikti ugnies darbus, naudoti atvirą ugnį, rūkyti;

285.2. būti pašaliniams asmenims;

285.3. pilti produktus, kurių temperatūra didesnė kaip 80°C.

286. Neteko galios nuo 2011-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin. 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 

287. Aikštelėse, kuriose įrengti pylimo įrenginiai, skysčiai turi laisvai nutekėti per hidraulinę užtvarą į gamybinę kanalizaciją arba specialų surinktuvą.

288. Į pylimo įrenginių aikštelę gali įvažiuoti tiek automobilinių cisternų, kiek jų vienu metu galima aikštelėje aptarnauti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

289. Draudžiama į pylimo įrenginių aikštelę įvažiuoti techniškai netvarkingoms transporto priemonėms, taip pat ten jas remontuoti.

290. Neteko galios nuo 2011-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin. 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 

291. Automobilinės cisternos, gabenančios ypač degius ir labai degius skysčius, turi būti įžemintos elektros krūvio nuvedikliais.

292. Prieš pildamas naftos produktus į automobilinę cisterną, įmonės personalas turi patikrinti jos techninę būklę ir esamas gaisro gesinimo priemones.

293. Produktų pylimą į automobilines cisternas turi kontroliuoti operatorius.

294. Automobilinės cisternos, į kurią pilama nafta ir jos produktai, variklis turi būti išjungtas. Transporto priemonę vairuojantis asmuo privalo stebėti naftos ir jos produktų pylimo procesą. Veikiant automatinei naftos ir jos produktų pylimo sistemai, transporto priemonę vairuojantis asmuo turi vykdyti šios sistemos instrukcijoje nustatytus reikalavimus.

295. Naftos ir jos produktų pylimo estakadoje turi būti ne mažiau kaip 2 standžios vilktys automobilinėms cisternoms nutempti kilus gaisrui.

296. Baigus pilti naftą ir jos produktus, žarnos ir antgaliai iš angos turi būti ištraukiami tik išbėgus iš jų naftai ir jos produktams. Automobilinės cisternos angą uždaryti dangčiu reikia atsargiai, be smūgių.

297. Užvesti perpildytų ir naftos produktais aplaistytų automobilinių cisternų, taip pat šalia jų stovinčių transporto priemonių variklius draudžiama.

298. Naftos bazėse, pylimo ir perpumpavimo stotyse turi būti sudarytos vamzdynų technologinės schemos, kuriose kiekvienas vamzdynas turi būti atskirai pažymėtas, o uždaromoji armatūra – sunumeruota.

299. Aptarnaujantis personalas privalo žinoti vamzdynų technologinę schemą, taip pat sklendžių vietą ir jų paskirtį, mokėti perjungti sklendes ištikus avarijai ar kilus gaisrui.

300. Technologiniai vamzdynai ir jų armatūra turi būti sandarūs, prieš eksploatavimą, po kapitalinio remonto ir periodiškai turi būti bandomi.

301. Draudžiama vamzdynus remontuoti naudojant ugnį, kai juose yra naftos ar jos produktų.

302. Pažeistas rektifikacinių kolonų ir jų atramų šiluminės izoliacijos vietas būtina nedelsiant suremontuoti. Šiluminė izoliacija turi būti švari, sutvarkyta ir išklota taip, kad po ja negalėtų nutekėti skystis korpusu.

303. Kieta aikštelės danga po šilumokaičiais ir apsauginiai borteliai turi būti tvarkingi ir neužteršti degiomis medžiagomis. Įrengimai išsiliejusiam produktui nuplauti, kanalizacijos loviai turi būti parengti darbui.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

CIVILINĖ PIROTECHNIKA

 

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

304. Šiame poskyryje išdėstyti pagrindiniai civilinių pirotechnikos priemonių (toliau – pirotechnikos priemonės) laikymo, gabenimo, krovos, pardavimo, naudojimo gaisrinės saugos reikalavimai.

305. Pirotechnikos priemonių sandėliai pagal laikomų pirotechnikos priemonių pirotechninio mišinio kiekį skirstomi į atskirai stovinčius, įrengtus kitos paskirties pastatuose ir specializuotose pirotechnikos priemonių parduotuvėse. Specializuota pirotechnikos priemonių parduotuvė (toliau – specializuota parduotuvė) – prekybinės paskirties pastatas ar patalpa, kuriuose esančių prekių asortimento didesniąją dalį sudaro pirotechnikos priemonės ir (ar) ginklai, šaudmenys. Specializuotų parduotuvių patalpos negali būti įrengtos, kultūros, mokslo, gydymo, viešbučių, poilsio, gyvenamosios paskirties pastatuose,  Asg, Bsg, Cg, kategorijų pagal gaisro ir sprogimo pavojų pastatuose ir visų paskirčių pastatų rūsiuose. Specializuotos parduotuvės turi būti atitvertos nuo kitų patalpų EI 45 pertvaromis ir REI 60 perdangomis ir turėti atskirą išėjimą į lauką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

306. Maksimalus leistinas sandėliuose laikyti pirotechnikos priemonių pirotechninio mišinio kiekis nustatomas pagal galimo sprogimo poveikį žmonių sveikatai ar gyvybei, turtui ir aplinkai.

307. Norint sandėliuoti pirotechnikos priemones, kurių bendras pirotechninio mišinio kiekis viršija 1000 kg, būtina parengti pavojaus ir rizikos analizę ir ją suderinti su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu.

308. Pirotechnikos priemonės, kurių bendras pirotechninio mišinio kiekis viršija 1000 kg, turi būti laikomos atskirai stovinčiuose vienaukščiuose statiniuose.

309. Sandėlyje laikyti didesnį, nei leistina, pirotechnikos priemonių pirotechninio mišinio kiekį draudžiama.

310. Draudžiama pirotechnikos priemones sandėliuoti kultūros, mokslo, gydymo įstaigose, viešbučių, poilsio paskirties pastatuose, gyvenamuosiuose pastatuose ir jų rūsiuose, taip pat kituose pagal gaisrą ir sprogimą pavojinguose pastatuose.

311. Specializuotose parduotuvėse įrengtuose sandėliuose laikomų pirotechnikos priemonių bendras pirotechninio mišinio kiekis neturi viršyti 60 kg.

312. Specializuotose parduotuvėse pirotechnikos priemonių sandėliai turi būti įrengti atskirose patalpose, turinčiose išėjimą tiesiai į lauką, atitvertose EI 45 pertvaromis ir REI 60 perdangomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

313. Pirotechnikos priemonių sandėliai, kuriuose laikomų pirotechnikos priemonių bendras pirotechninio mišinio kiekis viršija 60 kg, turi būti įrengti tik vienaukščiuose statiniuose, kurių tūriniai, planiniai ir inžineriniai sprendimai atitinka Asg kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpoms keliamus reikalavimus.

314. Pirotechnikos priemonių sandėliuose, neatsižvelgiant į patalpos plotą, pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus turi būti sumontuota automatinė gaisro signalizacija.

315. Sandėliuose pirotechnikos priemonės turi būti apsaugotos nuo tiesioginių saulės spindulių poveikio.

316. Sandėlių stelažų  aukštis turi būti ne didesnis kaip 4 m.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

 

317. Sandėliuose praeigų tarp stelažų plotis turi būti ne mažesnis kaip 1,2 m. Skersinės praeigos tarp stelažų turi būti įrengiamos kas 40 m.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

318. Rietuvių, kuriose laikomos pirotechnikos priemonių pakuotės, aukštis turi būti ne didesnis kaip 2,5 m, o plotis – ne didesnis kaip 5 m. Praeigos tarp rietuvių turi būti ne siauresnės kaip 1,5 m. Skersinės – ne siauresnės kaip 0,8 m, praeigos tarp rietuvių turi būti įrengiamos kas 6 m.

319. Sandėliuose ant išėjimo durų turi būti iškabinta pirotechnikos priemonių sandėliavimo schema, kurioje turi būti nurodytas maksimalus leistinas laikyti pirotechnikos priemonių ir pirotechninio mišinio kiekis bei informacija apie priemones, kurias galima naudoti užsidegus laikomoms pirotechnikos priemonėms gesinti.

320. Pirotechnikos priemonių sandėliuose turi būti įrengtas tik natūralus vėdinimas.

321. Sandėliuoti pirotechnikos priemones kartu su kitomis medžiagomis ir preparatais draudžiama.

322. Pirotechnikos priemonės turi būti laikomos ne arčiau kaip 1 m nuo šildymo ir elektros prietaisų.

323. Prekybinės paskirties pastatuose ir patalpose (išskyrus specializuotas parduotuves) galima prekiauti F1, F2 ir F3 kategorijų fejerverkais, T1 kategorijos teatrinėmis pirotechnikos priemonėmis ir P1 kategorijos kitomis pirotechnikos priemonėmis. Bendras jų kiekis vienoje prekybos vietoje turi būti ne didesnis kaip 50 kg, pirotechninio mišinio kiekis – ne didesnis kaip 10 kg.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. 1-265, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

324. Specializuotų parduotuvių prekybos salėse leidžiama laikyti ne daugiau kaip 100 kg pirotechnikos priemonių, kurių bendras sudėtinio pirotechninio mišinio kiekis ne didesnis kaip 20 kg.

325. Pirotechnikos priemonių, kuriomis prekiaujama laikinose prekybos pirotechnikos priemonėmis vietose, bendras kiekis vienoje prekybos vietoje turi būti ne didesnis kaip 30 kg, pirotechninio mišinio – ne didesnis kaip 6 kg.

326. Draudžiama įrengti laikinas pirotechnikos priemonių prekybos vietas arčiau kaip 5 m iki evakuacijos išėjimų. Laikinoje pirotechnikos priemonių prekybos vietoje turi būti ne mažesnės kaip 4 kg talpos gesintuvas ir nedegus audeklas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

327. Parduotuvių (išskyrus specializuotas) ne darbo metu pirotechnikos priemonės turi būti laikomos nedegiose spintose arba tam pritaikytose patalpose.

328. Prekiaujant pirotechnikos priemonėmis būtina laikytis šių reikalavimų:

328.1. pirotechnikos priemones parduoti pažeistoje pakuotėje draudžiama;

328.2. rūkyti, naudoti atvirą ugnį, uždegti ir bandyti pirotechnikos priemones prekybos vietoje griežtai draudžiama;

328.3. prekiauti pirotechnikos priemonėmis savitarnos būdu draudžiama.

329. Neteko galios nuo 2011-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin. 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 

330. Gabenti pirotechnikos priemones techniškai netvarkinga transporto priemone draudžiama. Transporto priemonėje, gabenančioje pirotechnikos priemones, neturi būti pašalinių daiktų ar kitos produkcijos. Dėžės su pirotechnikos priemonėmis transporto priemonėje turi būti patikimai pritvirtintos.

331. Draudžiama transporto priemones su pirotechnikos priemonėmis palikti stovėti gyvenamosiose vietovėse, šalia gaisro ar sprogimo atžvilgiu pavojingų objektų.

332. Perkraunamas pirotechnikos priemones draudžiama mėtyti, vartyti, daužyti vieną į kitą ir į kitus daiktus.

333. Naudoti pirotechnikos priemones leidžiama tik griežtai laikantis gamintojo instrukcijos reikalavimų.

334. Pirotechnikos priemones ir atvirą ugnį masinių renginių metu patalpose (kai susirenka daugiau kaip 100 žmonių, o patalpose, esančiose rūsiuose ir cokoliniuose aukštuose, – daugiau kaip 50 žmonių) leidžiama naudoti tik rašytiniu įmonės, įstaigos, organizacijos vadovo ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžios įstaigos sutikimu. Masinio renginio organizatoriai privalo ne vėliau kaip prieš penkias dienas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžiai įstaigai pateikti dokumentus apie naudojamas pirotechnikos priemones (pirotechninio mišinio kiekį, naudojimo būdą, atliekamų darbų saugos instrukcijas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-345, 2015-11-24, paskelbta TAR 2015-11-24, i. k. 2015-18581

Nr. 1-265, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

 

335. Renginio organizatoriai privalo užtikrinti pirotechnikos priemonių paleidimo aikštelėje esančių žmonių saugą: kiekvieną kartą numatyti gaisro ar sprogimo pavojaus zonos ribas, neįleisti į šią zoną pašalinių asmenų, pasirūpinti, kad būtų naudojami tik tinkamai veikiantys pirotechnikos priemonių paleidimo įrenginiai, o žiūrovai būtų už gaisro ar sprogimo pavojaus zonos ribų.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

DUJOS

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

336. Šiame poskyryje išdėstyti pagrindiniai eksploatuojamų dujotiekių ir kitų dujinių įrenginių gaisrinės saugos reikalavimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

337. Asg, Bsg kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpose, kuriuose naudojamos arba laikomos medžiagos ir preparatai, galintys išskirti degių dujų ar garų, turi būti įrengti oro aplinkos dujų signalizatoriai, turintys šviesos ir garso signalų įrenginius. Esant pavojingai dujų koncentracijai, būtina išvėdinti patalpas, surasti dujų nuotėkio priežastį ir ją pašalinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 

338. Sandėliuojami dujų balionai neturi būti veikiami šilumos ir kritulių. Draudžiama laikyti dujų balionus kitos paskirties sandėliuose.

339. Į sandėlius, kuriuose laikomi degių dujų balionai, draudžiama įeiti asmenims, dėvintiems avalynę arba drabužius, galinčius sukelti kibirkščiavimą.

340. Draudžiama dirbti ir liesti deguonies balionų ventilius tepaluotais rūbais, pirštinėmis ar rankomis.

341. Laikyti pastato viduje degių dujų balionus grupėmis (du ir daugiau) leidžiama nedegiose vėdinamose spintose, o pastato išorėje – prie aklinos nedegios sienos ir ne mažesniu kaip 1 m atstumu iki langų, durų, ir kitų angų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

342. Dujų balionai nuo šildymo prietaisų ir įrenginių turi būti laikomi ne mažesniu kaip 1 m atstumu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

343. Dujų balionų sandėliuose draudžiama laikyti kitas medžiagas ir įrenginius.

344. Pripildyti dujų (išskyrus technines dujas) balionai turi būti laikomi ir transportuojami vertikaliai arba horizontaliai su ant antgalių užsuktomis aklėmis. Horizontaliai ant rėmų arba stelažų laikomų balionų rietuvės turi būti ne aukštesnės kaip 1,5 m, o visi ventiliai – nukreipti į vieną pusę.

345. Aplink degių dujų balionų sandėliavimo vietas draudžiama laikyti degias medžiagas, dirbti su atvira ugnimi arba rūkyti mažesniu kaip 10 m atstumu.

346. Dujų balionai, kuriuose pastebėtas dujų nuotėkis, turi būti nedelsiant išnešami iš sandėlio.

347. Degių dujų balionai turi būti laikomi vienaukščiuose, neturinčiuose palėpių sandėliuose, kurių konstrukcijos lengvai išardomos.

348. Degių dujų balionai turi būti laikomi atskirai nuo deguonies, suslėgtojo oro, chloro, fluoro ir kitų oksidatorių bei toksinių dujų balionų.

349. Draudžiama dujų balionus statyti prie evakuacijos keliuose esančių durų, pastatų pagrindinių fasadų pusės, prie įvažų.

350. Priėjimai prie dujų sistemos sklendžių turi būti laisvi ir neužkrauti. Dujotiekių vamzdynus draudžiama naudoti įžeminimui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

 

351. Draudžiama palikti be priežiūros įjungtus neautomatinius dujinius prietaisus.

352. Patalpose pajutus dujų kvapą ar pastebėjus dujų nuotėkį, būtina nedelsiant užsukti dujotiekio (dujų baliono) čiaupą, išvėdinti visas patalpas ir iškviesti avarinę dujų tarnybą. Kol bus pašalintas gedimas, patalpose draudžiama degti degtukus, rūkyti, naudotis atvira ugnimi, įjungti ir išjungti elektros prietaisus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

353. Aptikus dujų nuotėkį iš dujotiekio ar įrenginio, būtina nedelsiant aptverti avarinę zoną ir pastatyti atitinkamus įspėjamuosius ženklus, atjungti pažeistą vamzdyno dalį ar įrenginį.

354. Draudžiama naudoti atvirą ugnį dujų nuotėkio vietai nustatyti.

 

VI SKYRIUS

MEDŽIAGŲ SANDĖLIAVIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

PIRMASIS SKIRSNIS

SANDĖLIAVIMO REIKALAVIMAI PASTATUOSE IR PATALPOSE

 

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

355. Medžiagos turi būti laikomos grupėmis pagal joms gesinti naudojamas medžiagas (vanduo, putos, dujos ir t. t.), taip pat pagal jų fizikines bei chemines savybes ir sprogumą bei gaisringumą (8 priedas).

356. Individualiame garaže galima laikyti ne daugiau kaip 40 litrų automobilių kuro ir ne daugiau kaip 10 litrų tepalų. Tokį automobilių kuro ir tepalų kiekį leidžiama laikyti sandariai uždarytoje tam skirtoje taroje.

357. Ant išorinės sandėlio durų (vartų) pusės – turi būti ženklai, apibūdinantys laikomų medžiagų ir prekių sprogumą ir gaisringumą.

358. Rūgščių laikymo vietose turi būti ir neutralizuojančių medžiagų (kreidos, kalkių) atsarga. Rūgščių laikymo vietos turi būti pažymėtos. Reikia vengti sandėliuojamų azoto ir sieros rūgščių sąlyčio su organinės kilmės medžiagomis (mediena, šiaudai ir t. t.).

359. Medžiagos, aktyviai reaguojančios su vandeniu (karbidai, šarminiai metalai, bario peroksidas, natrio hidratas ir kt.), turi būti laikomos atskiroje patalpoje, sandarioje taroje, ne žemiau kaip 0,15 m virš grindų.

360. Chemikalai turi būti fasuojami atskirose patalpose. Išsiliejusius ar išbirusius chemikalus būtina nedelsiant išvalyti ir padaryti nekenksmingus. Pakuotę (popierių, drožles, vatą ir t. t.) būtina laikyti atskiroje patalpoje.

361. Metalo (aliuminio, cinko, nikelio ir kt.) milteliai, galintys savaime užsidegti, turi būti laikomi atskirose patalpose, hermetiškoje taroje ir apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

362. Amonio salietra nuo kitų mineralinių medžiagų turi būti laikoma patalpoje, atskirtoje EI 45 pertvaromis ir REI 45 perdangomis. Sukietėjusią amonio salietrą draudžiama trupinti naudojant sprogstamąsias medžiagas arba kibirkštį skeliančius įrankius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

363. Prieš sandėliuojant mineralines trąšas, patalpas būtina išvalyti, kad neliktų kitų medžiagų (tepalo, durpių, šieno ir t. t.) likučių.

364. Krovos mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi. Savaeigiai mechanizmai ne darbo metu turi būti laikomi jiems skirtose vietose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-294, 2014-08-14, paskelbta TAR 2014-08-14, i. k. 2014-11057

 

365. Sandėliuose draudžiama užkrauti langus, duris ir vartus.

366. Draudžiama sandėliuose rūkyti ir naudoti atvirą ugnį.

367. Neteko galios nuo 2013-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin. 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

368. Medžiagos, laikomos ne lentynose, turi būti sudėtos į rietuves. Sandėliuose, kurių plotas didesnis kaip 200 m2, medžiagų, laikomų ne lentynose, sandėliavimo vietos turi būti pažymėtos juostomis ant grindų. Ne sandėliavimo vietose laikyti medžiagas draudžiama.

369. Degių ir nedegių medžiagų, kurios laikomos degiose pakuotėse, sandėliuose draudžiama naudoti elektros šildytuvus su atvirais kaitinimo elementais, virykles ir kitus buitinius elektros prietaisus.

370. Sandėliuose, kurių plotas didesnis kaip 50 m2, praeigos tarp stelažų ir rietuvių turi būti ne siauresnės kaip 0,8 m, o sandėliuose, kurių plotas didesnis kaip 200 m2 – ne siauresnės kaip 1,2 m.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

371. Neteko galios nuo 2013-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin. 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

372. Skersinės praeigos tarp stelažų, rietuvių turi būti įrengiamos kas 40 m.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 

373. Pluoštinių medžiagų ryšulius draudžiama ardyti sandėlio patalpose.

374. Sandėliuose draudžiama perpilti naftos produktus.

375. Sandėliuose laikomų ypač degių, labai degių ir degių skysčių statines būtina krauti kamščiais į viršų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

376. Lakų ir dažų sandėliuose draudžiama laikyti dažų, lakų ir tirpiklių atsargas pažeistoje ar atviroje taroje.

377. Pašarų saugyklose būtina periodiškai matuoti šieno kaitimo temperatūrą: pirmąsias 20 dienų pradėjus krauti šieną temperatūra turi būti matuojama kasdien. Jeigu šienas nekaista, kitas 20 dienų temperatūra turi būti matuojama kartą per savaitę. Baigus dirbtinį šieno džiovinimą, temperatūra turi būti matuojama dar 3 savaites. Temperatūros matavimo rezultatai turi būti registruojami žurnale.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

SANDĖLIAVIMAS TERITORIJOSE

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

378. Šiame skirsnyje išdėstyti sandėliavimo reikalavimai teritorijose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

379. Teritorijose įvairias talpyklas su reagentais, ypač degiais, labai degiais ir degiais skysčiais galima sustatyti grupėmis, ne didesnėmis kaip po 100 vienetų, arba laikyti ne daugiau kaip 5 tonas minėtų medžiagų vienoje grupėje. Atstumas tarp šių grupių turi būti ne mažesnis kaip 5 m. Aplink teritoriją, atsižvelgiant į laikomų medžiagų kiekį, reikia įrengti užtvaras, kurios atlaikytų išsiliejusių iš didžiausios talpyklos skysčių hidrostatinį slėgį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

380. Medienos ir rąstų rietuvės turi būti išdėstytos taip, kad būtų užtikrintas gaisrinių automobilių privažiavimas iš dviejų išilginių rietuvių pusių. Rietuvių plotis ir aukštis turi būti ne didesnis kaip 6 m, o praeigų tarp jų plotis – ne mažesnis kaip 4 m.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

381. Medienos pjuvenos, skiedros, biokuras gali būti sandėliuojami kietojo kuro aikštelėse krūvomis ne arčiau kaip 15 m nuo pastatų ir statinių. Šių krūvų aukštis neturi viršyti 8 m, pagrindo plotis – 12 m, o praeigos tarp jų – ne siauresnės kaip 4 m.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

382. Draudžiama sandėliuoti anglis asfaltu ar medžio danga išklotose aikštelėse, ant šilumos šaltinių (gartiekių, karšto vandens vamzdžių ir kt.), virš elektros kabelių tunelių, taip pat po elektros perdavimo linijomis.

383. Skirtingų rūšių anglys turi būti kraunamos į atskiras krūvas. Atvežtas anglis draudžiama krauti ant senų anglių, jeigu jos laikomos ilgiau kaip 1 mėnesį.

384. Kai anglių krūvos ne aukštesnės kaip 3 m, tarpai tarp jų turi būti ne mažesni kaip 1 m, kai krūvos aukštesnės – ne mažesni kaip 2 m.

385. Anglių temperatūrą krūvose būtina nuolat kontroliuoti. Temperatūrai pakilus aukščiau kaip 60°C, susidariusią galimo savaiminio užsidegimo židinio vietą būtina suplūkti arba pašalinti įkaitusias anglis ir nedelsiant tą vietą užpilti neįkaitusiomis anglimis ir kruopščiai jas suplūkti. Draudžiama anglis aušinti vandeniu krūvose.

386. Kiekviename eksploatuojamame durpyne turi būti parengta, su artimiausia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžia įstaiga suderinta ir įmonės vadovo patvirtinta durpių sandėliavimo schema, pagal kurią durpynų gaisrams gesinti pritaikytai technikai būtų užtikrinta galimybė privažiuoti prie durpių krūvų ir efektyviai atlikti gesinimo darbus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-304, 2012-10-08, Žin., 2012, Nr. 118-5970 (2012-10-11); Žin., 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25); Žin., 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25), i. k. 112231GISAK0001-304

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

387. Durpių temperatūrą krūvose būtina nuolat kontroliuoti. Temperatūrai pakilus aukščiau kaip 60°C, atsiradusią galimo savaiminio užsidegimo židinio vietą būtina suplūkti arba pašalinti įkaitusias durpes ir nedelsiant tą vietą užpilti neįkaitusiomis durpėmis ir kruopščiai jas suplūkti.

388. Neteko galios nuo 2011-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin. 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 

389. Laikomų padangų, padangų atliekų, įskaitant apdorojimo metu atskirtas gumos ir tekstilės atliekas, iš perdirbtų padangų atliekų gautos gumos medžiagų ir produktų, gumos, plastiko antrinių žaliavų gaminių ir jų atliekų rietuvėms ir (ar) krūvoms taikomi šie reikalavimai:

389.1. rietuvės ar krūvos ilgis turi būti ne didesnis  kaip 15 m, plotis – ne didesnis kaip 10 m, aukštis – ne didesnis kaip 3 m;

389.2. tarpai tarp rietuvių ir (ar) krūvų turi būti ne siauresni kaip 10 m, tarp rietuvių ir (ar) krūvų ir sklypo ribos – ne siauresni kaip 5 m. Šio punkto nuostatos netaikomos padangų, taip pat padangų, gumos, plastiko gaminių ir jų atliekų, atraižų rietuvėms ir (ar) krūvoms, kurių tūris ne didesnis kaip 4 m3 (matuojant išorinius rietuvės ar krūvos matmenis), o tarpai tarp šių rietuvių ir (ar) krūvų – ne mažesni kaip 2 m;

389.3. padangos, padangų atliekos, įskaitant apdorojimo metu atskirtas gumos ir tekstilės atliekas, iš perdirbtų padangų atliekų gautos gumos medžiagos ir produktai, gumos, plastiko antrinių žaliavų gaminiai ir jų atliekos gali būti laikomi metaliniuose konteineriuose, užtikrinant ne mažesnį kaip 2 m atstumą tarp jų;

389.4. draudžiama laikyti degius skysčius ir degias medžiagas:

389.4.1. arčiau kaip 10 m iki laikomų padangų, padangų atliekų, įskaitant apdorojimo metu atskirtas gumos ir tekstilės atliekas, iš perdirbtų padangų atliekų gautos gumos medžiagų ir produktų, gumos, plastiko antrinių žaliavų gaminių ir jų atliekų rietuvių ir (ar) krūvų, kurios yra didesnės kaip
4 m3;

389.4.2. arčiau kaip 2 m iki laikomų padangų, padangų atliekų, įskaitant apdorojimo metu atskirtas gumos ir tekstilės atliekas, iš perdirbtų padangų atliekų gautos gumos medžiagų ir produktų, gumos, plastiko antrinių žaliavų gaminių ir jų atliekų rietuvių ir (ar) krūvų, kurios yra mažesnės kaip
4 m3;

389.4.3. arčiau kaip 2 m iki metalinių konteinerių; 

389.5. padangų, padangų atliekų, įskaitant apdorojimo metu atskirtas gumos ir tekstilės atliekas, iš perdirbtų padangų atliekų gautos gumos medžiagų ir produktų, gumos, plastiko antrinių žaliavų gaminių ir jų atliekų rietuves ir (ar) krūvas, konteinerius, kurių tūris ne didesnis kaip 4 m3, leidžiama laikyti ne arčiau kaip 2 m iki pastatų,  o didesnes – ne arčiau kaip 15 m iki pastatų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-37, 2022-01-20, paskelbta TAR 2022-01-20, i. k. 2022-00893

 

390. Sklypą ar teritoriją, kurioje laikoma daugiau kaip dvi padangų, padangų atliekų, įskaitant apdorojimo metu atskirtas gumos ir tekstilės atliekas, iš perdirbtų padangų atliekų gautos gumos medžiagų ir produktų, gumos, plastiko antrinių žaliavų gaminių ir jų atliekų rietuvės ir (ar) krūvos, kurios yra didesnės kaip 4 m3, būtina aptverti ne žemesne kaip 1,8 m aukščio tvora.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-37, 2022-01-20, paskelbta TAR 2022-01-20, i. k. 2022-00893

 

391. Kai laikomos daugiau kaip dvi padangų, padangų atliekų, įskaitant apdorojimo metu atskirtas gumos ir tekstilės atliekas, iš perdirbtų padangų atliekų gautos gumos medžiagų ir produktų, gumos, plastiko antrinių žaliavų gaminių ir jų atliekų rietuvės ir (ar) krūvos, kurios yra didesnės kaip 4 m3, aplink jas turi būti įrengta ne siauresnė kaip 1,5 m pločio mineralizuota juosta arba asfalto, žvyro, betono ar kita nedegi danga.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-37, 2022-01-20, paskelbta TAR 2022-01-20, i. k. 2022-00893

 

392. Sklypo teritorijoje, kur laikomos padangos, padangų atliekos, įskaitant apdorojimo metu atskirtas gumos ir tekstilės atliekas, iš perdirbtų padangų atliekų gautos gumos medžiagos ir produktai, gumos, plastiko antrinių žaliavų gaminių ir jų atliekų rietuvės ir (ar) krūvos, draudžiama rūkyti, naudoti atvirą ugnį, išskyrus atvejus, kai laikantis šių taisyklių reikalavimų atliekami statybos, remonto ir (ar) suvirinimo darbai. Sklypo teritorijoje turi būti gaisrinės saugos ženklai, draudžiantys rūkyti ir naudoti atvirą ugnį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. 1-37, 2022-01-20, paskelbta TAR 2022-01-20, i. k. 2022-00893

 

393. Atstumas nuo lauke laikomų pašarų ar šiaudų kūgio iki elektros tiekimo oro linijos turi būti ne mažesnis kaip 15 m, iki kelių – 20 m, iki pastatų – 15 m.

 

VII SKYRIUS

MASINIO SUSIBŪRIMO RENGINIAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

394. Šiame skyriuje išdėstyti gaisrinės saugos reikalavimai renginiams, kurių metu susirenka 100 ir daugiau žmonių.

395. Įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas ar asmuo, atsakingas už renginio organizavimą (vakarą, susirinkimą, spektaklį, kino seansą, koncertą ir t. t.), privalo kruopščiai patikrinti patalpų gaisrinę būklę: evakuacijos kelius, ryšio priemones, evakuacinį bei avarinį apšvietimą, gaisrinę automatiką, pirmines gaisro gesinimo priemones. Pastebėtus trūkumus būtina pašalinti iki renginio pradžios.

396. Renginių metu turi budėti asmenys, supažindinti su gaisrinės saugos reikalavimais ir žmonių evakavimo kilus gaisrui tvarka. Budintis personalas privalo stebėti, kad renginio metu būtų laikomasi gaisrinės saugos reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

397. Renginių patalpose kėdės turi būti sujungtos į eiles arba pritvirtintos prie grindų. Praeigos, išeigos turi būti išdėstytos taip, kad nesikirstų žmonių srautai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

398. Masinių renginių patalpose draudžiama:

398.1. siaurinti takus tarp kėdžių eilių ir pristatyti papildomas kėdes, fotelius, suolus;

398.2. užrakinti duris ir uždaryti langines;

398.3. apipavidalinti sceną ypač degiomis ir labai degiomis medžiagomis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 

398.4. laikyti dekoracijas, inventorių po scena ar pakyla;

398.5. Neteko galios nuo 2018-11-08

Punkto naikinimas:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

398.6. įleisti į patalpas daugiau žmonių, negu numatyta technologinėje projekto dalyje;

398.7. scenos apšvietimo ir kitiems efektams naudoti pavojingas chemines medžiagas ir preparatus.

399. Per rengiamas Kalėdų ir Naujųjų metų šventes eglė turi stovėti ant tvirto pagrindo, atokiai nuo durų ir netrukdyti išeiti iš patalpos. Eglės šakos turi būti per metrą nuo degių lubų ir sienų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

400. Neteko galios nuo 2018-11-08

Punkto naikinimas:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

401. Pastebėjus bent mažiausią eglės apšvietimo sutrikimą (įkaitusius laidus, dažnai perdegančias lemputes, kibirkštis ir pan.), apšvietimą būtina išjungti.

402. Draudžiama egles puošti žvakutėmis ir bengališkosiomis ugnimis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

403. Atrakcionams, pramoginiams ir kitiems masiniams renginiams bei religinėms apeigoms skirtų palapinių, namelių ir kitų statinių parinkimo vieta turi būti suderinta su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento struktūriniu padaliniu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

VIII SKYRIUS

GAISRŲ GESINIMO PRIEMONĖS IR GAISRINĖ ĮRANGA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

404. Šiame skyriuje išdėstyti reikalavimai gaisrų gesinimo įrangai ir priemonėms, gaisrinės automatikos įrenginiams.

405. Gaisrinės saugos sistemos ir gaisrinės automatikos įrenginiai, mažinantys grėsmę žmonėms ir jų turtui, skirti gaisrui aptikti, pranešti apie jį, gesinti, dūmams ir šilumai šalinti ar kelioms šioms funkcijoms vykdyti (toliau – aktyviosios gaisrinės saugos priemonės), turi būti techniškai tvarkingi ir veikiantys.

406. Statinių savininkai, valdytojai ar naudotojai privalo organizuoti ir (ar) atlikti aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių techninę priežiūrą ir bandymus, o jų rezultatus įforminti raštu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

407. Neteko galios nuo 2013-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin. 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

408. Statinio aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių techninė priežiūra ir bandymai turi būti atliekami ne rečiau kaip kartą per metus, vadovaujantis gamintojo pateikta technine informacija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

409. Patalpose, kuriose yra įrengta automatinė gaisro gesinimo sistema, gesintuvų skaičių galima sumažinti 50 proc.

410. Gesintuvo tipas parenkamas ir jų skaičius nustatomas pagal 5 priedą.

411. Objekte turi būti pakabinti užrašai (ženklai), nurodantys gesintuvų laikymo vietą. Tiek patalpoje, tiek lauke gesintuvų laikymo vietą nurodantys užrašai turi būti gerai matomi, įrengti 2–2,5 m aukštyje nuo grindų ar žemės paviršiaus.

412. Pasibaigus gesintuvo garantiniam laikui arba techninės patikros laikui, turi būti atliekama jo techninė priežiūra.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

413. Gesintuvai turi būti:

413.1. laikomi lengvai prieinamose ir matomose vietose, ne arčiau kaip per 1 m nuo šildymo prietaisų ir įrenginių;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

413.2. kabinami ne aukščiau kaip per 1,5 m nuo grindų iki gesintuvo apačios ir taip, kad atidarytos patalpos durys netrukdytų jų paimti;

413.3. statomi gaisrinių čiaupų spintelėse arba prie jų, gaisriniuose skyduose arba ant grindų, laikomi specialiose spintelėse, dėžėse ar stovuose;

413.4. laikomi taip, kad būtų matyti užrašai.

414. Gesintuvai, esantys lauke arba nešildomoje patalpoje, turi būti pritaikyti eksploatuoti esant žemai temperatūrai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

415. Draudžiama pirmines gaisrų gesinimo priemones ir inventorių naudoti ne pagal paskirtį.

416. Objekte esanti gaisrų gesinimo technika (gaisriniai automobiliai, motoriniai siurbliai) ir gaisrinė įranga, pirminės gaisrų gesinimo priemonės turi būti prižiūrimos ir nuolat parengtos darbui.

417. Neteko galios nuo 2011-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin. 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 

418. Gesintuvų, kitos gaisrinės įrangos paleidimo įtaisai turi būti užplombuoti. Plombavimo būdas neturi apsunkinti gesintuvo ar kitos gaisrinės įrangos paleidimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

419. Neteko galios nuo 2011-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin. 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 

420. Neteko galios nuo 2018-11-08

Punkto naikinimas:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

421. Vandentiekio tinkluose, prie kurių jungiama gaisrinė įranga, turi būti užtikrintas reikiamas slėgis. Jei atjungiama dalis vandentiekio ar sumažinamas vandens slėgis jame, būtina tai pranešti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžiai įstaigai.

422. Vandentiekio tinklas turi būti techniškai sutvarkytas. Vidaus gaisrinį vandentiekį būtina kartą per metus patikrinti: perplauti – nuleisti vandenį iš kiekvieno gaisrinio čiaupo, įsitikinti, ar jie nesurūdiję, sugedusius gaisrinius čiaupus suremontuoti ar pakeisti naujais, gaisrines žarnas perkantuoti, hidrauliškai išbandyti, patikrinti elektrifikuotų sklendžių ir gaisrinių siurblių veikimą. Patikros rezultatai turi būti surašyti į tam tikslui skirtą žurnalą (11 priedas).

423. Nešildomuose statiniuose šaltuoju metų laiku vidaus gaisrinio vandentiekio tinklai turi būti be vandens, o prie gaisrinių čiaupų rodykle ar užrašu nurodyta sklendės, kurią atidarius vanduo bus tiekiamas į tinklą, vieta.

424. Vidaus gaisrinio vandentiekio gaisriniai čiaupai turi būti su žarnomis ir švirkštais ir laikomi spintelėse. Gaisrinės žarnos turi būti sausos, susuktos į dvigubą ritę (plokščiosios gaisrinės žarnos) ir prijungtos prie čiaupų ir švirkštų. Gaisrinių čiaupų spintelės turi būti tvarkingos, lengvai atidaromos, ant durelių – aiškiai pažymėtas raidžių indeksas „GČ“ arba grafinis ženklas, jo eilės ir ugniagesių iškvietimo telefono numeris. Prieigų prie gaisrinių čiaupų vietos turi būti laisvos ir neužkrautos. Pataisos namuose, pataisos namuose-atvirosiose kolonijose, tardymo izoliatoriuose, laisvės atėmimo vietų ligoninėse ar gydymo įstaigų skyriuose, kur stacionare teikiamos asmens sveikatos priežiūros  paslaugos psichinę ir (ar) protinę negalią turintiems asmenims, gaisrinių čiaupų spintelės gali būti rakinamos, o raktas ir gaisrinės žarnos laikomos pas budėtoją ir (ar) atsakingą už gaisrinę saugą asmenį, kuris bet kuriuo paros metu gali atrakinti gaisrinių čiaupų spinteles.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-396, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13997

 

425. Įmonės, įstaigos, organizacijos teritorijoje ar šalia jos esančios aikštelės ir keliai, skirti gaisriniams automobiliams privažiuoti prie vandens šaltinio (gaisrui gesinti skirtų vandens rezervuarų, hidrantų, upės, tvenkinio ir kt.), turi būti laisvi ir tvarkingi.

426. Gaisrui gesinti skirtus vandens rezervuarus ir kitus vandens šaltinius būtina reguliariai valyti (šalinti šiukšles, dumblą ir kitus pašalinius daiktus).

427. Gaisrui gesinti naudojamuose vandens rezervuaruose turi būti užtektinai vandens.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

428. Gaisrui gesinti skirtų vandens rezervuarų, hidrantų, vandens šaltinių vietos ir privažiavimo prie jų keliai turi būti pažymėti specialiomis rodyklėmis (ženklais), o ant jų – nurodyta rezervuaro talpa. Rodyklės (ženklai) tamsiu paros metu turi būti apšviestos arba užrašai ant jų – fluorescenciniai.

429. Gaisriniai hidrantai turi būti tvarkingi, jų šulinių dangčiai turi lengvai atsidaryti bet kuriuo metų laiku.

430. Draudžiama užstatyti privažiavimo prie gaisrinių hidrantų kelius ir pačius gaisrinius hidrantus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 

431. Kartą per metus būtina patikrinti gaisrinių hidrantų, hidrantų kolonėlių techninę būklę (paleisti vandenį), o patikros rezultatus įforminti raštu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

432. Neteko galios nuo 2011-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin. 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 

433. Prie gaisrinių hidrantų, rezervuarų ir kitų vandens šaltinių, kurių vanduo skirtas elektros stotims ir pastotėms gesinti, esantys įžemikliai turi būti techniškai tvarkingi ir įrengti taip, kad būtų galima greitai ir lengvai prie jų prisijungti. Jų įžeminimo varža turi būti tikrinama ne rečiau kaip kartą per metus, o rezultatai įforminami raštu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

434. Vandentiekio bokštas turi būti tvarkingas ir pritaikytas gaisrų gesinimo technikai paimti vandenį.

435. Putų koncentrato (putokšlio) savybės gali būti netikrinamos 3 metus nuo jo pagaminimo datos arba atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas. Pasibaigus šiam laikotarpiui, putų koncentrato (putokšlio) savybės turi būti tikrinamos ne rečiau kaip kartą per metus. Patikrinimo metu turi būti įvertinta putų koncentrato (putokšlio) atitiktis vidaus reikalų ministro 2012 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. 1V-580 „Dėl Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo“ patvirtintiems Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių privalomiesiems saugos reikalavimams, kuri lyginama su putų koncentrato (putokšlio) gamintojo deklaruotomis savybėmis, ir daromos išvados dėl tolesnio putų koncentrato (putokšlio) tinkamumo naudoti.

Papildyta punktu:

Nr. 1-294, 2014-08-14, paskelbta TAR 2014-08-14, i. k. 2014-11057

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-345, 2015-11-24, paskelbta TAR 2015-11-24, i. k. 2015-18581

 

_________________

part_07defb72cfca4096aa017546bd303e0a_end


Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių

1 priedas

 

GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA

 

Gaisrinės saugos instrukciją tvirtina įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas. Joje turi būti nurodyta:

1. Teritorijos, statinių ir evakuacijos kelių priežiūros reikalavimai.

2. Atskirų gamybos procesų gaisrinės saugos reikalavimai, kurių pažeidimai gali sukelti gaisrą.

3. Sprogių ir gaisringų medžiagų laikymo ir transportavimo sąlygos.

4. Rūkymo vietų ir vietų, skirtų suvirinimo ir kitiems darbams, kai naudojama atvira ugnis, įrengimo reikalavimai.

5. Degių medžiagų surinkimo ir šalinimo iš patalpų, specialiųjų drabužių naudojimo reikalavimai.

6. Kontrolinių matavimo prietaisų (termometrų, manometrų ir t. t.) pavojingos ribos, kurias peržengus gali kilti gaisras ar sprogimas.

7. Elektros šildymo prietaisų ir šildymo įrenginių eksploatavimo reikalavimai.

8. Patalpų uždarymo pasibaigus darbui tvarka.

9. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmai kilus gaisrui: priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų iškvietimas, jų pasitikimas ir informavimas ir/ar instruktavimas, žmonių ir turto evakavimas, technologinio proceso (įrenginių) avarinio stabdymo veiksmų eiliškumas, elektros prietaisų ir vėdinimo sistemos išjungimas, gaisrinės įrangos naudojimas gaisrui gesinti.

Veiksmų kilus gaisrui eiliškumas nustatomas atsižvelgiant į objekto specifiką.

Gaisrinės saugos instrukcijos tekstas turi būti aiškus, reikalavimai – trumpi ir konkretūs. Įsigaliojus naujiems ar pasikeitus galiojantiems gaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams, keičiant technologinius procesus, pradedant naudoti naujas gaisrinės saugos priemones, medžiagas, žaliavas ir pan., instrukcija privalo būti peržiūrėta, esant reikalui – pataisyta ir iš naujo patvirtinta.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

 

_________________

 

part_08f3edf672ae4d8b829d79a1ac9d6878_end


Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių

2 priedas

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS

 

Objekte, kuriame dirba arba  būna daugiau kaip šimtas žmonių, taip pat, neatsižvelgiant į žmonių skaičių, mokslo paskirties pastatuose: vaikų darželiuose, lopšeliuose, bendrojo lavinimo, profesinėse ir aukštosiose mokyklose, gydymo paskirties pastatuose: ligoninėse, sanatorijose, slaugos namuose, viešbučių bei poilsio paskirties pastatuose turi būti parengtas valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas (toliau – planas). Planą rengia ir tvirtina objekto savininkas, valdytojas ar administratorius.

Plane turi būti numatyta:

1. Pagalba ugniagesiams renkantis trumpiausią kelią prie gaisro židinio, gesinti reikalingo vandens telkinio ir t. t.

2. Elektros energijos išjungimas (išskyrus gaisrinės saugos sistemas), transportavimo įrenginių ir agregatų sustabdymas, įvairių komunikacijų uždarymas, vėdinimo sistemų išjungimas degančiose ir šalia jų esančiose patalpose ir kiti veiksmai, kuriais bus siekiama sustabdyti gaisro plitimą.

3. Automatinių gaisro gesinimo sistemų (dūmų šalinimo, žmonių informavimo) patikrinimas.

4. Žmonių, gesinančių gaisrą, apsauga nuo galimų griūčių, apsinuodijimų ir t. t.

5. Žmonių evakavimas iš gaisro zonos, materialinių vertybių apsauga ir evakavimas.

6. Žinybinių priešgaisrinių pajėgų, savanoriškų ugniagesių formuočių (jei tokios yra) veiksmų tvarka, gesinimo priemonių ir technikos panaudojimas.

7. Personalo, dirbančio įmonėje, įstaigoje, organizacijoje skirtingomis sąlygomis (darbo ir poilsio dienomis, žiemos metu ir t. t.), veiksmų variantai.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-304, 2012-10-08, Žin., 2012, Nr. 118-5970 (2012-10-11); Žin., 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25); Žin., 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25), i. k. 112231GISAK0001-304

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

part_eeac4e1e0d94410d909778cad2d904b0_end


Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių

3 priedas

 

(Įvadinių (bendrų) gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalo formos pavyzdys)

 

ĮVADINIŲ (BENDRŲ) GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKTAŽŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS*

Neteko galios nuo 2012-11-01

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-304, 2012-10-08, Žin., 2012, Nr. 118-5970 (2012-10-11); Žin., 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25); Žin., 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25), i. k. 112231GISAK0001-304

 

part_3f8409caff0042789e2530fd03b38cee_end


Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių

4 priedas

 

(Gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalo formos pavyzdys)

 

GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKTAŽŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS*

 

Data

Instruktuojamo asmens vardas ir pavardė

Instruktuojamo asmens pareigos

Instrukcijos Nr.

Instruktažo pavadinimas

Instruktuojančio asmens pareigos, vardas ir pavardė

Parašai

instruktuojančio asmens

instruktuojamo asmens

1

2

3

4

5

6

7

8

 

* Žurnalo forma gali būti papildyta kitomis reikalingomis skiltimis.

Pastaba. Leidžiama gaisrinės saugos instruktažus registruoti elektroniniu būdu.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-304, 2012-10-08, Žin., 2012, Nr. 118-5970 (2012-10-11); Žin., 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25); Žin., 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25), i. k. 112231GISAK0001-304

Nr. 1-345, 2015-11-24, paskelbta TAR 2015-11-24, i. k. 2015-18581

 

part_2864aba62cd24553bd0215f7ad9fdc8f_end


Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių

5 priedas

 

GESINTUVŲ IR GAISRINIO INVENTORIAUS PARINKIMO REIKALAVIMAI

 

1. Neteko galios nuo 2011-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin. 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 

2. Gaisrų klasių žymėjimas:

2.1. A klasė – kietųjų (dažniausia organinių) medžiagų gaisrai, kai degimas vyksta susidarius įkaitusioms anglims;

2.2. B klasė – skystųjų arba galinčių suskystėti kietųjų medžiagų gaisrai;

2.3. C klasė – dujų gaisrai;

2.4. D klasė – metalų gaisrai.

3. Gesintuvų tipas ir skaičius nustatomas atsižvelgiant į galimo gaisro klasę, gesinimo priemonių tinkamumą gaisrui gesinti, veiksmingumą, maksimalų gesinimo plotą, patalpose ar įrenginiuose naudojamų medžiagų savybes, taip pat patalpų kategoriją pagal sprogimo ir gaisro pavojų, patalpose naudojamų ir laikomų medžiagų fizikines bei chemines savybes.

4. Technologinių įrenginių apsaugai gesintuvų turi būti tiek, kiek jų numatyta pagal technologinius reikalavimus.

5. Jei patalpoje yra elektros įrenginių, nuolat turinčių įtampos, tai ne mažiau kaip 50 proc. patalpose esančių gesintuvų turi būti tinkami elektros įrenginiams gesinti neišjungus įtampos. Elektros įrenginius, turinčius įtampos (iki 1000 V), veiksmingiausia gesinti dujų ir miltelių ABC klasės gesintuvais.

6. Gaisrus muziejuose, archyvuose, kompiuterinės technikos ir kituose panašiuose pastatuose ir patalpose veiksmingiausia gesinti dujų ir miltelių ABC klasės gesintuvais.

7. Naudojant kitokio tipo gesinimo medžiagą, būtina atsižvelgti į jos gesinimo savybes ir gamintojo standartą, taip pat į techninių sąlygų reikalavimus.

8. Patalpose gesintuvai turi būti išdėstyti tolygiai.

9. Gesintuvų skaičius parenkamas taip:

9.1. nustatoma galimo gaisro klasė, atsižvelgiant į naudojamų ir laikomų medžiagų fizikines bei chemines savybes;

9.2. parenkamas gesintuvas su atitinkama gesinimo medžiaga (1 lentelė);

9.3. apskaičiuojamas nešiojamųjų gesintuvų skaičius (2 lentelė);

9.4. apskaičiuojamas kilnojamųjų gesintuvų skaičius (3 lentelė).

10. Jei patalpos plotas yra mažesnis už skaičiuojamąjį, gesintuvų skaičius apskaičiuojamas proporcingai tam plotui.

11. Jei patalpos plotas mažesnis kaip 50 m2 (išskyrus gamybos ir sandėliavimo, taip pat techninės paskirties patalpas), gesintuvus galima laikyti bendro naudojimo koridoriuose ir vestibiuliuose. Gesintuvų skaičius nustatomas pagal bendrą visų patalpų plotą.

12. Nenurodytais atvejais gesintuvų skaičius nustatomas, atsižvelgiant į panašios paskirties patalpas ir konkrečias sąlygas.

13. Neteko galios nuo 2011-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin. 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 

14. Nedegaus audeklo matmenys turi būti 0,9–1,8 m. Jis skirtas nedideliam plotui gesinti.

15. Neteko galios nuo 2017-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-265, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

 

1 lentelė

 

Gaisro klasė

Gesinimo medžiaga

vanduo

putos

dujos

Milteliai

ABC tipo

BC tipo

D tipo

A

+

+

-

++

-

-

B

-

++

+

++

++

-

C

-

-

+

++

++

-

D

-

-

-

-

-

++

 

Sutartiniai ženklai:

+ + veiksmingiausia;

+ veiksminga;

- ne tokia veiksminga.

 

Nešiojamųjų gesintuvų skaičiaus nustatymas

 

2 lentelė

Eil. Nr.

Gesintuvų laikymo vieta

Skaičiuojamasis matavimo vienetas

Minimalus gesinimo medžiagos kiekis gesintuvuose (miltelių ar angliarūgštės – kilogramais, vandens ar putokšlio–vandens mišinio – litrais)

2 kg (l)

4 kg (l)

6 kg (l)

1.

Gamybos ir sandėliavimo paskirties patalpos, priklausančios šioms pagal sprogimo ir gaisro pavojų kategorijoms:

 

 

 

 

1.1.

Asg, Bsg

100 m2

-

-

21

1.2.

Cg

400 m2

-

3

2

1.3.

Dg

600 m2

-

2

1

1.4.

Eg

800 m2

-

2

1

2.

Visuomeninės patalpos:

 

 

 

 

2.1.

viešbučių, poilsio, prekybos, maitinimo, paslaugų paskirties

200 m2

4

3

2

2.2.

kultūros, sporto, gydymo, religinės paskirties

400 m2

4

3

2

2.3.

mokslo, administracinės, transporto paskirties

500 m2

4

3

2

3.

Medžiagų laikymas po stoginėmis ir atvirose aikštelėse:

 

 

 

 

3.1.

kietų degių medžiagų

400 m2

-

2

1

3.2.

ypač degių, labai degių ir degių skystų medžiagų bei dujų

400 m2

-

41

31

4.

Transporto priemonių stovėjimo aikštelės:

 

 

 

 

4.1.

lengvųjų automobilių (iki 100 vietų)

50 vietų

-

31

21

4.2.

krovininių automobilių, autobusų (iki 50 vietų)

25 vietų

-

31

21

5.

Degalinės

2 kolonėlės

-

-

21

6.

Statybos:

 

 

 

 

6.1.

statomų pastatų viduje

1000 m2

-

3

2

6.2.

pastoliai

kiekvienam aukštui

-

1

-

7.

Ugnies darbų vietos

1 vieta

21

11

-

8.

Transporto priemonės:

 

 

 

 

8.1.

lengvieji automobiliai ir automobiliai,

kuriuose yra ne daugiau kaip 8 sėdimos vietos keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui 3

1 vnt.

-

-

-

8.2.

autobusai, kuriuose yra daugiau kaip 8 sėdimos vietos keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui, bet ne daugiau kaip 16 sėdimų vietų keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui

1 vnt.

1

-

-

8.3.

autobusai, kuriuose yra daugiau kaip 16 sėdimų vietų keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui

1 vnt.

-

2

-

8.4.

krovininiai automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 t

1 vnt.

1

-

-

8.5.

krovininiai automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 t

1 vnt.

-

1

-

8.6.

kombainai 

1 vnt.

-

21

-

8.7.

kita žemės ūkio technika

1 vnt.

2

1

-

9.

Individualūs lengvųjų automobilių garažai 

1 vieta

-

1

-

10.

Garažų paskirties pastatai

500 m2

4

3

2

11.

Individualūs gyvenamosios paskirties pastatai

150 m2

2

1

-

12.

Gyvenamosios (įvairių socialinių grupių) paskirties pastatai

200 m2

4

3

2

13.

Specialiosios paskirties pastatai

300 m2

4

3

2

 

Lentelės pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Nr. 1-374, 2014-10-14, paskelbta TAR 2014-10-14, i. k. 2014-14055

 

Sutartiniai ženklai:

1 – privalomas nedegus audeklas;

Neteko galios nuo 2013-11-01

Pastabos naikinimas:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin. 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Pastabos pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 

3 – privaloma turėti gesintuvą, turintį ne mažiau kaip 1 kg (l) gesinimo medžiagos.

Papildyta pastaba:

Nr. 1-374, 2014-10-14, paskelbta TAR 2014-10-14, i. k. 2014-14055

 

Lentelės pakeitimai:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

16. Jūrų, geležinkelio ir oro transporto priemonėse gesintuvų turi būti tiek, kiek jų numatyta pagal techninės eksploatacijos taisyklių reikalavimus.

17. Nustatant gesintuvų skaičių konkrečiai vietai būtina išsirinkti tik vieną iš 2 lentelės 4, 5 ir 6 skiltyse nurodytų normatyvų.

18. Transporto priemonėse gesintuvai turi būti patikimai pritvirtinti lengvai pasiekiamose vietose.

19. Transporto priemonėje, gabenančioje pavojingus krovinius, turi būti vienas 6 kg ir vienas 2 kg miltelių turintys gesintuvai.

20. Pirotechnikos priemonių paleidimo aikštelėje turi būti ne mažiau kaip 6 kg gesinimo medžiagos turintis gesintuvas ir nedegus audeklas.

21. Neteko galios nuo 2011-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin. 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 

22. Neteko galios nuo 2013-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin. 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 

Kilnojamųjų gesintuvų skaičiaus nustatymas

3 lentelė

 

Eil. Nr.

Gesintuvų laikymo vieta

Skaičiuojamasis matavimo vienetas

Minimalus gesinimo medžiagos kiekis gesintuvuose (miltelių ar angliarūgštės – kilogramais, vandens ar putokšlio – vandens mišinio – litrais)

20–25 kg (l)

40 ir daugiau kg (l)

1.

Gamybos ir sandėliavimo paskirties patalpos, kurioms nustatytos šios pagal sprogimo ir gaisro pavojų kategorijos:

 

 

 

1.1.

Asg ir Bsg (didesnės kaip 400 m2)

800 m2

2

1

1.2.

Cg (didesnės kaip 600 m2, kuriose laikomi degūs skysčiai arba besilydančios kietos medžiagos)

1200 m2

2

1

2.

Teatrų ir koncertų salių scenos (žiūrovų skaičius vienu metu – daugiau kaip 800 žmonių)

1 scena

2

1

3.

Transporto priemonių stovėjimo aikštelės:

3.1.

lengvųjų automobilių (didesnės kaip 100 vietų)

100 vietų

1

-

3.2.

krovininių automobilių, autobusų (didesnės kaip 50 vietų)

50 vietų

2

1

4.

Ypač degių, labai degių ir degių skystų medžiagų bei dujų laikymo vietos po stoginėmis ir atvirose aikštelėse (didesnės kaip 750 m2)

1500 m2

2

1

5.

Degalinės

1 degalinė

1

-

 

Lentelės pakeitimai:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

Lentelės pakeitimai:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

23. Lėktuvų stovėjimo aikštelėje turi būti vienas 20–25 kg (l) ir vienas 80–100 kg (l) gesinimo medžiagos turintys gesintuvai.

24. Nustatant konkrečios vietos gesintuvų skaičių būtina išsirinkti tik vieną iš 3 lentelės 4 ir 5 skiltyse nurodytų normatyvų.

25. Lauko prekybos, turgaus ar mugės teritorijose, maisto ruošimo vietose, kuriose naudojamos kietuoju kuru kūrenamos šašlykinės, kepsninės, rūkyklos, buitinės krosnelės, turi būti vienas 6 kg (l) gesinimo medžiagos turintis gesintuvas ir nedegus audeklas.

Papildyta punktu:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

_________________

 

part_b41eb56331b944408162a483920a3243_end


Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių

6 priedas

 

PAGRINDINIAI ŽMONIŲ EVAKAVIMO PLANO REIKALAVIMAI

 

1. Žmonių evakavimo planas turi būti pakabintas kiekvieno pastato visuose aukštuose (išskyrus gyvenamuosius namus), gerai matomoje vietoje, prie kiekvieno įėjimo ir (ar) išėjimo, kai pastatuose nuolat ar laikinai būna daugiau kaip 100 žmonių, taip pat, neatsižvelgiant į žmonių skaičių, mokslo paskirties pastatuose: vaikų darželiuose, lopšeliuose, bendrojo lavinimo, profesinėse ir aukštosiose mokyklose; gydymo paskirties pastatuose: ligoninėse, sanatorijose, slaugos namuose; viešbučių bei poilsio paskirties pastatuose. Žmonių evakavimo planas, jo simboliai ir tekstas turi būti matomi iš ne mažesnio kaip 1 m atstumo.

2. Aukšto žmonių evakavimo plane būtina nurodyti: laiptines, liftus ir liftų holus, kambarius, balkonus, išorines kopėčias, taip pat laiptinių, liftų holų ir evakuacijos keliuose esančias duris.

3. Viešbučių, motelių, senelių prieglaudų, pensionų, poilsio namų, nakvynės namų kambariuose turi būti  gaisrinės saugos reikalavimų atmintinės, kuriose nurodyta, kaip elgtis kilus gaisrui. Kiekvieno kambario matomoje vietoje turi būti pakabintas žmonių evakavimo planas su užrašu „Jūsų kambarys...“ Trumpalaikio apgyvendinimo objektuose privaloma gaisrinės saugos reikalavimų atmintines parengti ir užsienio (rekomenduojama anglų ir rusų) kalbomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

 

4. Pagrindinis evakuacijos kelias žmonių evakavimo plane turi būti pažymėtas ištisine linija, atsarginis – punktyru. Šios linijos turi būti žalios spalvos ir dukart storesnės negu pastato aukšto žmonių evakavimo plano linijos. Pagrindinį evakuacijos kelią aukšto žmonių evakavimo plane būtina nurodyti per laiptines, apsaugotas nuo dūmų, taip pat laiptines, vedančias į pirmąjį pastato aukštą. Kai laiptinės vienodai apsaugotos nuo dūmų ir ugnies, pagrindinis evakuacijos kelias yra iki artimiausios laiptinės. Linijos, rodančios evakuacijos kelią, turi būti nubrėžtos iš kambario iki išėjimo į laiptinę arba kitą saugią vietą.

5. Aukšto žmonių evakavimo plane simboliais turi būti pažymėta: žmonių evakavimo plano vietos, rankinių gaisro signalizatorių jungikliai, gaisriniai čiaupai, gaisrinių siurblių (elektrifikuotų sklendžių) jungikliai, gesintuvai, stacionarių gesinimo ir dūmų šalinimo įrenginių rankinio paleidimo jungikliai, elektros skydeliai, telefonai. Simboliai turi būti ryškūs ir gerai matomi.

6. Aukšto žmonių evakavimo plane simbolius būtina aiškiai iššifruoti.

7. Visi valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi būti supažindinti su žmonių evakuavimo planu ir privalo mokėti juo naudotis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-304, 2012-10-08, Žin., 2012, Nr. 118-5970 (2012-10-11); Žin., 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25); Žin., 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25), i. k. 112231GISAK0001-304

 

8. Žmonių evakavimo planą privalo patvirtinti įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas.

9. Žmonių evakavimo plano sutartiniai ženklai pateikti lentelėje.

 

Ženklas

Reikšmė

Kontūro spalva

Fono spalva

gesintuvas

raudona

balta

gaisrinis čiaupas

raudona

balta / raudona

dūmų šalinimo įrenginio rankinio paleidimo jungiklis

raudona

balta

elektros skydelis

juoda

geltona

telefonas

mėlyna

 

gaisro signalizacijos jungiklis

raudona

balta

gaisrinio siurblio (elektrifikuotos sklendės) jungiklis

raudona

balta

pagrindinis evakuacijos kelias

žalia

 

atsarginis evakuacijos kelias

žalia

 

jūs esate čia (plano vieta)

žalia

balta

 

 

ŽMONIŲ EVAKAVIMO IŠ N AUKŠTO M KAMBARIO PLANAS

 

 

 

___________________

 

part_1e7fe3c751474d59af68b198c894742a_end


Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių

7 priedas

 

GAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ ATMINTINĖS PAVYZDYS

 

Gerbiamieji svečiai!

Prašome laikytis gaisrinės saugos taisyklių:

nejunkite kambaryje elektrinių šildymo prietaisų, virdulių, lygintuvų, vandens šildytuvų, išeidami iš kambario išjunkite televizorių, radijo imtuvą, kondicionierių, šviestuvus. Primename, kad pavojinga uždengti toršerus ir stalinius šviestuvus degiomis medžiagomis. Nerūkykite lovoje ir nepalikite neužgesintų cigarečių. Tai pavojinga. Nesineškite į lifto kabiną neužgesintos cigaretės. Nemėtykite cigarečių ir nuorūkų į dėžes popieriams, tam tikslui naudokitės peleninėmis. Nesineškite į kambarį ir jame nelaikykite medžiagų, galinčių sukelti gaisrą. Susipažinkite su žmonių evakavimo planu. Pasistenkite gerai įsiminti vietas, pro kurias galima išeiti, ir laiptinių išdėstymą.

Kilus gaisrui jūsų kambaryje:

nedelsdami praneškite apie jį bendruoju pagalbos telefono numeriu 112. Jeigu degimo židinio negalite nuslopinti savo jėgomis, išeikite iš kambario ir uždarykite duris, jų nerakinkite. Būtinai praneškite apie gaisrą koridoriaus budėtojai arba kitam administracijos darbuotojui. Pasitraukite iš pavojingos zonos ir veikite pagal administracijos arba ugniagesių nurodymus.

Kilus gaisrui ne jūsų kambaryje:

nedelsdami praneškite apie jį bendruoju pagalbos telefono numeriu 112. Išeikite iš savo kambario tada, kai uždarysite langus ir duris. Jeigu koridoriai ir laiptinės uždūmytos ir pasitraukti iš patalpų negalima, pasilikite savo kambaryje ir plačiai atverkite langus. Sandariai uždarytos durys gali ilgam apsaugoti nuo pavojingos temperatūros. Kad neapsinuodytumėte dūmais, uždenkite plyšius ir vėdinimo sistemos kanalus vandenyje sudrėkintais rankšluosčiais arba patalyne, bandykite telefonu pranešti administracijai savo buvimo vietą. Atvykus į įvykio vietą ugniagesiams, prieikite prie lango ir šaukitės pagalbos. Evakuojantis nerekomenduojama naudotis liftu, apsisaugoti galima pasislėpus balkone ar lodžijoje. Išėję į balkoną, būtinai sandariai uždarykite duris.

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 1-265, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

 

Administracija

 

___________________

part_2a8b9a23023f40199340bde0171ac6a1_end


Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių

8 priedas

 

CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ LAIKYMAS

 

Grupės pavadinimas

Grupės Nr.

Medžiagos pavadinimas

Grupės, su kuria galima laikyti, Nr.

1

2

3

4

Ypač degūs ir labai degūs skysčiai

1

Acetonas, lakas, skiedikliai Nr. 648, RS-1

1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2

Derva, skiedikliai Nr. 649, Nr. 651, RS-2

Nuodingi, ypač degūs ir labai degūs skysčiai

3

Etanolis (etilo alkoholis)

3

4

Metanolis (metilo alkoholis)

4

5

2-etoksietanolis (etilcelozolvas)

5, 6

6.

Etilenglikolis

5, 6

Nitrilai

7

Nitroemalis, nitrolakas, nitrogruntas

1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Degūs skysčiai

8

Emalis, gruntas, antifrizas, stabdžių skystis

1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12

9

Natūrali alyva

10

Glicerolis, alyva, tepalas, drėkiklis

11

Monoetanolaminas

12

Baliklis, dažai, glaistas

Suslėgtos ir suskystintos dujos

13

Inertinės ir nedegios dujos: argonas, neonas, azotas, anglies dioksidas

13, 14, 15

14

Degiosios ir sprogiosios dujos: metanas, vandenilis, etenas (etilenas)

13, 14

15

Dujos ar jų mišiniai, palaikantys degimą: oras, deguonis

13, 15

16

Nuodingosios dujos: sieros trioksidas

16

17

Kitos degiosios, nuodingosios, sprogiosios dujos

17

Ypač degios ir labai degios kietos medžiagos

18

Kalcio karbidas

18

19

Siera

19

20

Aliuminio milteliai

20

21

Savaime užsidegančios medžiagos: aktyvintosios anglys, sulfatinė anglis

21, 35

22

Medžiagos, su oru sudarančios sprogius mišinius

21, 22, 35

Oksiduojančiosios medžiagos

23

Chlorkalkės, kalcio hipochloritas

23

24

Kalio permanganatas

24

25

Nuodingosios medžiagos oksidatoriai: chromo oksidas ir kt.

25

26

Natrio ir kalio nitratas

26

27

Amonio nitratas

27

28

Vandenilio peroksidas

28

Nuodingosios medžiagos

29

Kristalinis fenolis, bario chloridas, boraksas (natrio tetraborato dekahidratas)

29

Mineralinės rūgštys

30

Druskos rūgštis, fluoro vandenilio rūgštis, pirofosforo rūgštis

30

31

Sieros rūgštis

31

32

Azoto rūgštis

32

Šarmai

33

Skysti šarmai: natrio ir ličio, kalio ir ličio elektrolitai

33, 34

34

Sausi šarmai: kaustinė soda

33, 34, 35

Druskos

35

Geležies chloridas, kalcinuotoji soda, natrio fluoridas, kalcio chloridas

21, 22, 34, 35

 

_________________

part_b244ec71de714581aa49e10ab230b827_end


Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių

9 priedas

 

(Leidimo atlikti ugnies darbus forma)

 

TVIRTINU

Įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas

_________________

(parašas)

___________________________

(vardas ir pavardė)

 

LEIDIMAS ATLIKTI UGNIES DARBUS

 

_______ Nr. _______

 

1. Įmonė, įstaiga, organizacija

___________________________________________________________________________

 

2. Darbo vieta

___________________________________________________________________________

 

3. Darbo apibūdinimas

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

4. Asmuo, atsakingas už ugnies darbų vietos paruošimą

___________________________________________________________________________

 

5. Asmuo, atsakingas už ugnies darbų atlikimą

___________________________________________________________________________

 

6. Veiksmai ir jų eilės tvarka ruošiantis atlikti ir atliekant ugnies darbus

 

6.1. ruošiantis atlikti ugnies darbus:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

6.2. atliekant ugnies darbus:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

7. Darbų vykdytojai ir įrašai apie instruktažą:

 

Eil. Nr.

Vardas ir pavardė

Profesija

Instruktuojamų asmenų parašai

Instruktuojančio asmens parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Oro analizės rezultatai:

 

Data

Laikas

Mėginių paėmimo tvarka

Koncentracija

Darbus atlikti leidžiama arba neleidžiama

Analizę atlikusio asmens parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Veiksmai, numatyti 6.1 punkte, atlikti ______________________________________

___________________________________________________________________________

(asmens, atsakingo už ugnies darbų vietos paruošimą, parašas)

 

10. Ugnies darbų vieta paruošta _____________________________________________

___________________________________________________________________________

(asmens, atsakingo už ugnies darbų atlikimą, parašas)

 

 

Asmuo, atsakingas už ugnies

darbų vietos paruošimą

_____________                               _______________________

(parašas)                                               (vardas ir pavardė)

 

Asmuo, atsakingas už ugnies

darbų atlikimą

_____________                               _______________________

(parašas)                                               (vardas ir pavardė)

 

Asmuo, atsakingas įmonėje, įstaigoje

organizacijoje už gaisrinę saugą

_____________                               _______________________

(parašas)                                               (vardas ir pavardė)

 

___________________

part_df06e81eedd74a6b80fe5ec23631fe89_end


Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių

10 priedas

 

DURPYNŲ GAISRAMS GESINTI PRITAIKYTOS TECHNIKOS PARINKIMO REIKALAVIMAI

 

1. Eksploatuojamų durpynų teritorijoje turi būti ši durpynų gaisrams gesinti pritaikyta technika:

 

Durpynų gaisrams gesinti pritaikyta technika

Durpyno plotas (ha)

iki 100

100–300

300–600

daugiau kaip 600

Transporto priemonė su priekaba, kurioje įrengta ne mažesnė kaip 4 000 l talpos vandens cisterna ir ne mažesnio kaip 2 000 l/min našumo gaisrinis siurblys*

-

1

1

2

Vandens transportavimo priekaba (4 m3)

1

1

2

2

Mobilusis motorinis siurblys, kurio našumas ne mažesnis kaip 2 000 l/min**

2

2

3

4

Mobilusis motorinis siurblys, kurio našumas ne mažesnis kaip 500 l/min **

1

1

2

3

Kilnojamoji vandens talpykla (≥10 m3) (leidžiama naudoti greitai surenkamas ir išrenkamas talpyklas)

-

-

1

2***

Prie traktoriaus prikabinama tempiama platforma, skirta gaisrų gesinimo technikai transportuoti ****

-

1

1

1

Iš viso:

4

6

10

14

 

* transporto priemonėje turi būti ne mažiau kaip viena 20 m ilgio gaisrinė slėginė žarna ir švirkštas;

** į komplektą turi įeiti penkios 20 m ilgio gaisrinės slėginės žarnos ir švirkštas;

*** viena kilnojamoji vandens talpykla turi būti įmonėje, o antros talpyklos įmonėje turėti neprivaloma, jeigu yra rašytinis sutarimas su kita įstaiga, pagal kurį antra kilnojamoji vandens talpykla gaisro atveju būtų pristatyta ne vėliau kaip per dvi valandas nuo pareikalavimo;

**** prikabinamos platformos plotis turi būti ne mažesnis kaip 3 m, ilgis – ne mažesnis kaip 10 m. Platforma turi turėti 8 tvirtinimo taškus, tolygiai išdėstytus pagal platformos perimetrą, ir 6 diržus arba grandines, kuriuos įtempus ir sutvirtinus krovinys taptų stabilus.

 

2. Eksploatuojamų durpynų teritorijoje gali būti ir kitų papildomų priemonių bei įrenginių, kuriais galima pranešti apie gaisrą. Jų skaičių nustato durpių įmonės vadovas.

3. Neteko galios nuo 2013-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin. 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

4. Eksploatuojamų durpynų įmonės privalo parengti ir su artimiausia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžia įstaiga suderinti durpyno gaisrų gesinimo planą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-304, 2012-10-08, Žin., 2012, Nr. 118-5970 (2012-10-11); Žin., 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25); Žin., 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25), i. k. 112231GISAK0001-304

 

part_fec9e11929ed42a5b2e84a3fd6b0b69d_end


Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių

11 priedas

 

(Vidaus gaisrinio vandentiekio patikros žurnalo formos pavyzdys)

 

VIDAUS GAISRINIO VANDENTIEKIO PATIKROS ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Patikros data

Patikros rezultatai

Tikrinusio asmens vardas ir pavardė, pareigos, parašas

Už gedimų (trūkumų) pašalinimą atsakingo asmens vardas ir pavardė

Gedimai (trūkumai) pašalinti (data, parašas)

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

 

_________________

part_27c1c918cd1a4665984118cfaf00eaaa_end

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-313, 2007-10-22, Žin., 2007, Nr. 110-4530 (2007-10-25), i. k. 107231GISAK0001-313

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 "Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

2.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-340, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 130-5673 (2009-10-31), i. k. 109231GISAK0001-340

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 "Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

3.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-223, 2010-07-27, Žin., 2010, Nr. 99-5167 (2010-08-19); Žin., 2010, Nr. 100-0 (2010-08-21); Žin., 2010, Nr. 101-0 (2010-08-26), i. k. 110231GISAK0001-223

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 "Dėl bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

4.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 "Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

5.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-304, 2012-10-08, Žin., 2012, Nr. 118-5970 (2012-10-11); Žin., 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25); Žin., 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25), i. k. 112231GISAK0001-304

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 "Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

6.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 "Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

7.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-374, 2014-10-14, paskelbta TAR 2014-10-14, i. k. 2014-14055

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

8.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-294, 2014-08-14, paskelbta TAR 2014-08-14, i. k. 2014-11057

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

9.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-345, 2015-11-24, paskelbta TAR 2015-11-24, i. k. 2015-18581

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

10.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-265, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių priešgaisrinės apsaugos departamento prie vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

11.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-472, 2017-12-27, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21257

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

12.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“

 

13.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-37, 2022-01-20, paskelbta TAR 2022-01-20, i. k. 2022-00893

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

14.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-396, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13997

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo