Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 40-1318, i. k. 1042055ISAK000VA-32

 

Nauja redakcija nuo 2015-01-08:

Nr. VA-2, 2015-01-07, paskelbta TAR 2015-01-07, i. k. 2015-00235

 

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS

 

Dėl APMOKESTINAMŲJŲ ASMENŲ REGISTRAVIMO SPECIALIOS TELEKOMUNIKACIJŲ, RADIJO IR TELEVIZIJOS TRANSLIAVIMO IR ELEKTRONINIU BŪDU TEIKIAMŲ PASLAUGŲ APMOKESTINIMO SCHEMOS NAUDOTOJAIS, PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO kodo SUDARYMO IR SUTEIKIMO TOKIEMS ASMENIMS TAISYKLių ir APMOKESTINAMŲJŲ ASMENŲ, registruotų SPECIALIOS TELEKOMUNIKACIJŲ, RADIJO IR TELEVIZIJOS TRANSLIAVIMO IR ELEKTRONINIU BŪDU TEIKIAMŲ PASLAUGŲ APMOKESTINIMO SCHEMOS NAUDOTOJAIS, PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO deklaracijos užpildymo ir pateikimo bei pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimo TAISYKLių patvirtinimo

 

2004 m. kovo 10 d. Nr. VA-32

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 1152 ir 1153 straipsniais ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu,

t v i r t i n u  pridedamas:

1. Apmokestinamųjų asmenų registravimo specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos naudotojais ir pridėtinės vertės mokesčio kodo sudarymo ir suteikimo tokiems asmenims taisykles;

2. Sprendimo dėl apmokestinamojo asmens registravimo specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos naudotoju pavyzdinę formą FR1140;

3. Apmokestinamųjų asmenų, registruotų specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos naudotojais, pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos užpildymo ir pateikimo bei pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimo taisykles.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                  Violeta Latvienė

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m.

kovo 10 d. įsakymu Nr. VA-32

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2015 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. VA-2  redakcija)

 

 

APMOKESTINAMŲJŲ ASMENŲ REGISTRAVIMO SPECIALIOS TELEKOMUNIKACIJŲ, RADIJO IR TELEVIZIJOS TRANSLIAVIMO IR ELEKTRONINIU BŪDU TEIKIAMŲ PASLAUGŲ APMOKESTINIMO SCHEMOS NAUDOTOJAIS IR PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO kodo SUDARYMO IR SUTEIKIMO TOKIEMS ASMENIMS TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Apmokestinamųjų asmenų registravimo specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos naudotojais ir pridėtinės vertės mokesčio kodo sudarymo ir suteikimo tokiems asmenims taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato apmokestinamųjų asmenų, pasirinkusių naudotis specialia telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schema, registravimo Lietuvos Respublikoje šios schemos naudotojais taisykles ir pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodo sudarymo ir suteikimo tokiems apmokestinamiesiems asmenims tvarką.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu (toliau – PVM įstatymas), 2012 m. rugsėjo 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 815/2012, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (ES) Nr. 904/2010, kiek tai susiję su specialiomis schemomis neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims, teikiantiems telekomunikacijų, transliavimo ar elektronines paslaugas neapmokestinamiesiems asmenims, taikymo taisyklės, 2012 m. spalio 9 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 967/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 282/2011, kiek tai susiję su specialiomis schemomis neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims, teikiantiems telekomunikacijų, transliavimo ar elektronines paslaugas neapmokestinamiesiems asmenims, 2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje, 2018 m. liepos 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/980, kuriuo dėl informacijos, kuria valstybės narės turi keistis, kad būtų nustatyti apmokestinamieji asmenys, kurie naudojasi Sąjungoje neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 815/2012.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-107, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22073

 

3.    Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1.   Autentifikuota MOSS sritis – MOSS sistemos dalis, prie kurios prisijungiama per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI (toliau – Mano VMI), nustačius besijungiančio asmens tapatybę;

3.2.   Besiregistruojantis asmuo – Lietuvos Respublikos ar užsienio apmokestinamasis asmuo, kurio vardu yra teikiamas prašymas tapti specialios schemos dalyviu;

3.3.   ES specialios schemos dalyviai – specialios schemos dalyviai, kurių įsikūrimo vieta yra Lietuvos Respublikoje;

3.31. Išregistravimo prašymas – prašymas išregistruoti iš specialios schemos dalyvių;

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-107, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22073

 

3.4. Karantino laikotarpis – laikotarpis, kurio metu iš MOSS ar specialios schemos išregistruotas apmokestinamasis asmuo neturi teisės iš naujo teikti prašymą tapti MOSS ar specialios schemos dalyviu. Karantino laikotarpis yra 8 kalendoriniai ketvirčiai, skaičiuojami nuo kito ketvirčio, einančio po išregistravimo ketvirčio, jei specialios schemos dalyvis buvo išregistruotas pagal Taisyklių 18.2 papunkčio nuostatas, arba 2 kalendoriniai ketvirčiai, skaičiuojami nuo specialios schemos naudojimo nutraukimo dienos, jei specialios schemos dalyvis išregistruotas pagal Taisyklių 12.3 papunktį.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-107, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22073

 

3.5.   Mano VMI atstovas – fizinis asmuo, kuriam yra suteiktos teisės atstovauti apmokestinamąjį asmenį Mano VMI;

3.6.   Mokestinis laikotarpis – kalendorinis ketvirtis;

3.7.   MOSS – speciali kitose Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėse narėse galiojanti telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schema;

3.8.   MOSS sistema – Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinė sistema, per kurią specialios schemos dalyviai vykdo mokestines PVM prievoles;

3.9.   Neautentifikuota MOSS sritis – MOSS sistemos dalis, prie kurios prisijungiama per Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainę, nenustačius besijungiančio asmens tapatybės;

3.10. Ne ES specialios schemos dalyviai – specialios schemos dalyviai, kurių įsikūrimo vieta yra ne Europos Sąjungoje;

3.11. PVM deklaracija – specialios schemos dalyvių teikiama ataskaita, kurioje nurodoma informacija, būtina specialios schemos dalyvio PVM prievolei nustatyti;

3.12. Registravimo prašymas – prašymas tapti specialios schemos dalyviu;

3.13. Speciali schema – telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schema, nustatyta PVM įstatymo XII skyriaus penktajame skirsnyje;

3.14. Specialios schemos dalyviai – asmenys, pasirinkę taikyti specialią schemą ir įsiregistravę šios schemos dalyviais Lietuvos Respublikoje;

3.15. Specialios schemos dalyvio PVM mokėtojo kodas – PVM mokėtojo kodas, suteiktas ES specialios schemos dalyviui;

3.16. Specialios schemos dalyvio VOES kodas – ne ES specialios schemos dalyviui suteiktas specialios schemos dalyvio numeris;

3.17. VOES registracija – apmokestinamojo asmens registracija specialioje elektroniniu būdu teikiamų paslaugų schemoje, galiojusioje iki 2014 m. gruodžio 31 dienos.

Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka PVM įstatyme vartojamas sąvokas.

 

 

 

II SKYRIUS

REGISTRAVIMO SPECIALIOS SCHEMOS DALYVIU PRAŠYMO UŽPILDYMAS IR PATEIKIMAS

 

4.    Apmokestinamasis asmuo, siekiantis tapti specialios schemos dalyviu, turi pateikti Registravimo prašymą. Registravimo prašymą per neautentifikuotą arba autentifikuotą MOSS sistemos sritį gali teikti pats apmokestinamasis asmuo arba apmokestinamojo asmens įgaliotas asmuo.

5.    Registravimo prašymą per neautentifikuotą MOSS sistemos sritį gali teikti tik trečiose valstybėse įsikūrę apmokestinamieji asmenys (jų įgalioti asmenys), norintys tapti ne ES schemos dalyviais:

5.1.   MOSS sistemos neautentifikuota sritis yra prieinama per Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainę (www.vmi.lt);

5.2. MOSS sistemos neautentifikuotoje srityje, pasirinkus meniu punkto „Registracija“ papunktį „Nauja registracija“, turi būti patvirtinama, jog MOSS sistemoje besiregistruojantis asmuo nėra įsisteigęs Europos Sąjungoje, o asmuo, užpildysiantis Registravimo prašymą, turi teisę teikti duomenis registracijai besiregistruojančio asmens vardu (jei prašymą teikia besiregistruojančio asmens įgaliotas atstovas, įgaliojimo pateikti nereikia). Jei visi anksčiau išvardyti teiginiai negali būti patvirtinti, nes ne visos nurodytos sąlygos yra tenkinamos, Registravimo prašymas negali būti užpildomas;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-107, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22073

 

5.3.   Registravimo prašymo skiltyje „Identifikacija“ turi būti nurodoma:

5.3.1.   laukelyje „Kodą išdavusi šalis“ – valstybė (kita nei ES valstybė narė), kurioje MOSS sistemoje besiregistruojantis asmuo yra įsteigęs savo verslą ir kuri yra jam išdavusi mokesčių mokėtojo (ar kitą šiam kodui tapatų kodą) kodą;

5.3.2.   laukelyje „Mokesčių mokėtojo kodas verslo įsteigimo vietos šalyje“ – mokesčių mokėtojo kodas (ar kitas jam tapatus kodas), išduotas MOSS sistemoje besiregistruojančiam asmeniui valstybės, kurioje yra įsteigtas šio asmens verslas;

5.3.3.   laukelyje „Pavadinimas“ – MOSS sistemoje besiregistruojančio asmens pavadinimas (arba vardas, pavardė, jei besiregistruojantis asmuo yra fizinis asmuo);

5.3.4.   laukelyje „Pavadinimai, kuriais vykdoma komercinė veikla (jei skiriasi nuo bendrovės pavadinimo)“ – MOSS sistemoje besiregistruojančio asmens naudojamas vykdomos veiklos pavadinimas, jeigu jis skiriasi nuo besiregistruojančio asmens pavadinimo (arba vardo, pavardės, jei besiregistruojantis asmuo yra fizinis asmuo) (laukelis gali būti neužpildomas);

5.3.5.   laukelyje „Verslo vietos šalis“ – nurodoma ta valstybė (išskyrus ES valstybę narę), kurioje besiregistruojantis asmuo faktiškai vykdo veiklą. Šiame laukelyje nurodyta valstybė nebūtinai turi sutapti su ta valstybe, kurioje yra įsteigtas MOSS sistemoje besiregistruojančio asmens verslas;

5.4.   Registravimo prašymo skiltyje „Kontaktiniai duomenys, asmuo ryšiams“ nurodomi asmens, besiregistruojančio MOSS sistemoje, kontaktiniai duomenys:

5.4.1.   laukelyje „Adresas laisvu tekstu“ – MOSS sistemoje besiregistruojančio asmens adresas. Šiame laukelyje gali būti įrašomas tiek visas kontaktinis adresas, išskyrus valstybę, kurioje yra kontaktinis adresas, tiek adreso dalis, likusias svarbias adreso dalis nurodant laukeliuose, numatytuose Taisyklių 5.4.2–5.4.4 papunkčiuose. Šis laukelis privalo būti užpildytas, jei nėra užpildomas Taisyklių 5.4.3 papunktyje nurodytas laukelis arba jei visam kontaktiniam adresui nurodyti būtina daugiau duomenų nei reikalaujama Taisyklių 5.4.3 papunktyje;

5.4.2.   laukelyje „Pašto kodas“ – nurodomas Taisyklių 5.4.1 ir / arba 5.4.3 papunkčiuose nurodyto adreso (adreso dalies) pašto kodas (užpildyti laukelį yra neprivaloma);

5.4.3.   laukelyje „Miestas“ – nurodomas miestas, kuriame yra kontaktinis MOSS sistemoje besiregistruojančio asmens adresas. Šis laukelis gali būti neužpildomas, jei užpildytas Taisyklių 5.4.1 papunktyje nurodytas laukelis ir jame jau yra nurodytas miestas (jei toks elementas yra privalomas tam, kad nurodytu adresu būtų galima susisiekti su besiregistruojančiu asmeniu);

5.4.4.   laukelyje „Savivaldybė / kitas teritorinis vienetas“ – nurodoma savivaldybė ar kitas teritorinis vienetas, jei toks duomuo yra svarbus kontaktinio adreso elementas ir nėra nurodytas Taisyklių 5.4.1 papunktyje nurodytame laukelyje;

5.4.5.   laukelyje „Šalis“ – nurodoma valstybė, kurioje yra besiregistruojančio asmens nurodytas kontaktinis adresas;

5.4.6.   laukelyje „Kreipinys“ – nurodoma, kaip turėtų būti kreipiamasi į MOSS sistemoje besiregistruojančio asmens paskirtą kontaktinį asmenį (visais atvejais tokiu paskirtu kontaktiniu asmeniu turi būti fizinis asmuo). Kreipinys pasirenkamas iš pateikiamo galimų kreipinių sąrašo;

5.4.7.   laukelyje „Vardas“ – nurodomas paskirto kontaktinio asmens vardas;

5.4.8.   laukelyje „Kiti vardai“ – nurodomi paskirto kontaktinio asmens kiti vardai, jei tokie yra (laukelis gali būti neužpildomas);

5.4.9.   laukelyje „Pavardė“ – nurodoma paskirto kontaktinio asmens pavardė;

5.4.10. laukelyje „El. pašto adresas“ – nurodomas el. pašto, kuriuo galima susisiekti su besiregistruojančiu asmeniu, adresas. Šį el. pašto adresą Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį bei gaunantys darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės tarnautojai), naudos, prireikus susiekti su besiregistruojančiu (arba su įregistruotu / išregistruotu) MOSS sistemoje asmeniu;

5.4.11. laukelyje „Telefono numeris“ – nurodomas telefono numeris, kuriuo galima susisiekti su MOSS sistemoje besiregistruojančiu asmeniu. Šį telefono numerį valstybės tarnautojai naudos, prireikus susiekti su besiregistruojančiu (arba su įregistruotu / išregistruotu) MOSS sistemoje asmeniu;

5.4.12. laukelyje „Interneto svetainės“ – nurodomi MOSS sistemoje besiregistruojančio asmens interneto svetainių, kurios priklauso besiregistruojančiam asmeniui ir kuriose galima rasti informacijos apie besiregistruojančio asmens veiklą, adresai (jeigu nurodomos kelios svetainės, adresai atskiriami kabliataškiu). Jeigu MOSS sistemoje besiregistruojantis asmuo tokių svetainių neturi, laukelis neužpildomas;

5.5.   Registravimo prašymo skiltyje „Banko sąskaita“ turi būti nurodoma:

5.5.1.   sąskaitos numeris, kuris yra pateikiamas IBAN arba OBAN tipo formatu. Jeigu nurodomas banko sąskaitos numeris yra IBAN tipo, jis įrašomas į laukelį „Sąskaitos numeris (IBAN)“, jeigu nurodomas banko sąskaitos numeris yra OBAN tipo, jis įrašomas į laukelį „Sąskaitos numeris (OBAN)“. Jei besiregistruojantis asmuo turi tiek IBAN, tiek OBAN tipo banko sąskaitas, jis gali nurodyti abi, tačiau tik tuo atveju, jei jos yra tame pačiame banke. Jei IBAN ir OBAN tipo sąskaitos yra skirtinguose bankuose, besiregistruojantis asmuo gali nurodyti tik vieną sąskaitą, pasirinkdamas tą, kurią pageidauja nurodyti. Nurodoma banko sąskaita privalo priklausyti besiregistruojančiam asmeniui;

5.5.2.   laukelyje „SWIFT (BIC) kodas“ – nurodomas banko, kuriame yra nurodyta IBAN arba OBAN tipo (arba abiejų tipų) sąskaita, SWIFT (BIC) kodas;

5.5.3.   laukelyje „Sąskaitos savininkas“ – nurodomas besiregistruojančio asmens pavadinimas (arba vardas, pavardė, jei tai fizinis asmuo) lotyniškomis raidėmis be diakritinių ženklų (taip pat gali būti naudojami skaitmenys ir specialieji ženklai: „/“, „-“, „?“, „:“, „(“, „)“, „.“, „ ,“, „ ‚ “ „+“);

5.6.   Registravimo prašymo skiltis „Ankstesnių registracijų MOSS sąrašas“ turi būti užpildoma, jei besiregistruojantis asmuo jau buvo registruotas MOSS (neatsižvelgiant į tai, ar registruotas buvo Lietuvos Respublikoje, ar kitoje ES valstybėje narėje). Šioje skiltyje turi būti išvardijamos visos besiregistruojančio asmens buvusios MOSS registracijos (tačiau neįtraukiant VOES registracijų), nurodant:

5.6.1.   laukelyje „Kodą išdavusi šalis“ –ES valstybę narę, kurioje besiregistruojantis asmuo buvo registruotas MOSS;

5.6.2.   laukelyje „PVM / VOES kodas“ – kitos ES valstybės narės registracijos toje ES valstybėje narėje laikotarpiu išduotą MOSS kodą (PVM kodą – jei buvo naudota ES schema, VOES kodą – jei buvo naudota ne ES schema);

5.7.   Registravimo prašymo skiltyje „Registracijos duomenų teikėjas“ turi būti nurodoma:

5.7.1.   laukelyje „Vardas“ – Registravimo prašymą teikiančio fizinio asmens vardas;

5.7.2.   laukelyje „Pavardė“ – Registravimo prašymą teikiančio fizinio asmens pavardė;

5.7.3.   laukelyje „Asmens identifikacinis numeris“ – Registravimo prašymą teikiančiam fiziniam asmeniui pilietybę suteikusios valstybės išduotas identifikacinis kodas. Jei Registravimo prašymą teikia asmuo be pilietybės, jis turi nurodyti kodą, nurodytą jo tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose. Jei Registravimo prašymą teikiantis fizinis asmuo yra Lietuvos Respublikos pilietis arba ne Lietuvos Respublikos piliečiui yra suteiktas Lietuvos Respublikos mokesčių mokėtojo kodas, turi būti nurodomas Lietuvos Respublikos suteiktas mokesčių mokėtojo kodas;

5.7.4.   laukelyje „Numerį išdavusi šalis“ –valstybė, kurios suteiktas kodas yra nurodytas pagal Taisyklių 5.7.3 papunktį;

5.7.5.   laukelyje „Asmens el. pašto adresas“ –Registravimo prašymą teikiančio asmens el. pašto adresas. Šiuo adresu bus siunčiamas el. laiškas, kuriame bus prašoma patvirtinti nurodyto el. pašto tikrumą;

5.8.   Registravimo prašymo skilčiai „Duomenų rinkinys MOSS naudotojui sukurti“ užpildyti mutatis mutandis taikomos Taisyklių 5.7 papunkčio nuostatos. Šioje skiltyje nurodytas fizinis asmuo bus laikomas besiregistruojančio MOSS sistemoje asmens atstovu, atsakingu už visų su MOSS sistema susijusių prievolių vykdymą. Jeigu šioje skiltyje nurodytam fiziniam asmeniui turės būti sukurtas Mano VMI naudotojo profilis, tai tokiam profiliui sukurti bus naudojami šioje skiltyje nurodyti duomenys.

5.9.   Registravimo prašymo skiltis „Faktinė paslaugų teikimo pradžios data“ turi būti užpildoma tik tuo atveju, jei Registravimo prašymas teikiamas jau pradėjus teikti paslaugas, kurioms teikti besiregistruojantis asmuo nori taikyti specialią schemą. Tokiu atveju šioje skiltyje turi būti nurodoma data, kada buvo suteikta (-os) pirmoji (-osios) paslauga (-os);

5.10. Registravimo prašymo skiltyje „Ženklų atpažinimo testas CAPTCHA“ esančiame laukelyje „Įveskite apsaugos kodą“ turi būti įvedami paveikslėlyje rodomi simboliai. Simbolius įvedus neteisingai, Registravimo prašymo nebus leidžiama patvirtinti;

5.11. Registravimo prašyme nurodžius visus privalomus duomenis ir juos patvirtinus mygtuku „Patvirtinti“, Registravimo prašymo skiltyje „Registracijos duomenų teikėjas“ nurodytu el. pašto adresu yra išsiunčiamas el. laiškas, kuriame prašoma patvirtinti el. pašto adresą. Patvirtinimas turi būti atliktas per 3 dienas nuo el. laiško, kuriuo prašoma patvirtinti adresą, išsiuntimo dienos. Jei el. pašto adresas nėra patvirtinamas per 3 dienas nuo el. laiško gavimo dienos, tai Registravimo prašymas yra nenagrinėjamas.

6.    Registravimo prašymas per autentifikuotą MOSS sistemos sritį gali būti teikiamas:

6.1.   už apmokestinamuosius asmenis, siekiančius tapti ne ES schemos dalyviais:

6.1.1.   Registravimo prašymą turi teisę teikti bet kuris fizinis asmuo, jei yra įgaliotas (įgaliojimo pateikti nereikia);

6.1.2.   Registravimo prašymas užpildomas MOSS sistemos autentifikuotoje srityje, pasirinkus meniu punkto „Registracija“ papunktį „Nauja registracija“ bei nurodžius, kad pageidaujama registruoti kitą užsienio subjektą;

6.1.3.   Registravimo prašymui užpildyti mutatis mutandis taikomos Taisyklių 5.3–5.6, 5.8, 5.9 papunkčių nuostatos;

6.1.4.   Registravimo skilties „Registracijos duomenų teikėjas“ laukeliai yra užpildomi automatiškai, išskyrus laukelį „Asmens el. pašto adresas“, kuriame Registravimo prašymą užpildantis asmuo privalo nurodyti savo el. pašto adresą (el. laiškas el. pašto adresui patvirtinti nėra siunčiamas);

6.2.   už apmokestinamuosius asmenis, siekiančius tapti ES schemos dalyviais:

6.2.1.   Registravimo prašymą turi teisę teikti:

6.2.1.1.    apmokestinamųjų asmenų, kurių verslo įsteigimo vieta yra Lietuvos Respublika, įgalioti Mano VMI atstovai:

6.2.1.1.1. Registravimo prašymo skiltis „Identifikacija“ užpildoma automatiškai, išskyrus:

6.2.1.1.1.1. laukelį „Pavadinimai, kuriais vykdoma komercinė veikla“ (jei skiriasi nuo bendrovės pavadinimo), kuriam užpildyti taikomos Taisyklių 5.3.4 papunkčio nuostatos;

6.2.1.1.1.2. laukelį „PVM grupė“. Šis laukelis gali būti užpildomas tik tuo atveju, jei yra nurodytas bent vienas apmokestinamojo asmens, kurio vardu teikiamas Registravimo prašymas, padalinys kitoje ES valstybėje narėje. Laukelis turi būti pažymėtas, jei bent vienas iš nurodytų padalinių priklauso PVM grupei kitoje ES valstybėje narėje;

6.2.1.1.2. Registravimo prašymo skiltis „Kontaktiniai duomenys, asmuo ryšiams palaikyti“ yra užpildoma automatiškai, išskyrus laukelius „Vardas“, „Kiti vardai“, „Pavardė“, „El. pašto adresas“, „Telefono numeris“, „Interneto svetainės“. Šiems automatiškai neužpildytiems laukeliams užpildyti mutatis mutandis yra taikomos Taisyklių 5.4.7–5.4.12 papunkčių nuostatos;

6.2.1.1.3. Registravimo prašymo skiltyje „Banko sąskaita“ laukeliai yra užpildomi automatiškai, pasirinkus tinkamą banko sąskaitą iš pateikto meniu. Užpildyti laukeliai yra neredaguojami, išskyrus laukelį „Sąskaitos savininkas“. Šiam laukeliui redaguoti mutatis mutandis yra taikomos Taisyklių 5.5.3 papunkčio nuostatos;

6.2.1.1.4. Registravimo prašymo skiltyje „Padalinių kitose ES šalyse sąrašas“ nurodoma:

6.2.1.1.4.1. laukelyje „Kodą išdavusi šalis“ – ES valstybė narė, kurioje yra besiregistruojančio asmens padalinys ir kuri yra išdavusi tokiam padaliniui arba PVM mokėtojo kodą, arba mokesčių mokėtojo (arba jam tapatų) kodą;

6.2.1.1.4.2. laukelyje „PVM kodas (jeigu turi)“ – ES valstybės narės, kurioje yra padalinys, suteiktas PVM mokėtojo kodas, jeigu toks kodas yra. Jeigu PVM mokėtojo kodas nėra suteiktas, laukelis neužpildomas;

6.2.1.1.4.3. laukelyje „Mokesčių mokėtojo kodas (jeigu nenurodytas PVM kodas)“ – ES valstybės narės, kurioje yra padalinys, suteiktas mokesčių mokėtojo ar jam tapatus kodas. Šis laukelis neužpildomas, jeigu nurodomas PVM mokėtojo kodas pagal Taisyklių 6.2.1.1.4.2 papunktį;

6.2.1.1.4.4. laukeliui „Pavadinimas, kuriuo vykdoma komercinė veikla“ užpildyti mutatis mutandis taikomos Taisyklių 5.3.4 papunkčio nuostatos;

6.2.1.1.4.5. laukeliams „Adresas laisvu tekstu“, „Pašto kodas“, „Miestas“, „Savivaldybė / kitas teritorinis vienetas“, „Šalis“ užpildyti mutatis mutandis taikomos Taisyklių 5.4.1–5.4.5 papunkčių nuostatos;

6.2.1.1.5. Registravimo prašymo skiltyje „Kitų ES šalių asmeniui suteiktų PVM kodų sąrašas“ nurodoma:

6.2.1.1.5.1. laukelyje „Kodą išdavusi šalis“ – ES valstybė narė, suteikusi besiregistruojančiam asmeniui PVM mokėtojo kodą;

6.2.1.1.5.2. laukelyje „PVM kodas“ – besiregistruojančiam asmeniui suteiktas PVM mokėtojo kodas, kuris yra suteiktas kitai nei pagal specialią schemą besiregistruojančio asmens vykdomai veiklai toje ES valstybėje narėje;

6.2.1.1.6. Skilčiai „Ankstesnių registracijų MOSS sąrašas“ užpildyti mutatis mutandis yra taikomos Taisyklių 5.6 papunkčio nuostatos;

6.2.1.1.7. Skilčiai „Faktinė paslaugų teikimo pradžios data“ užpildyti mutatis mutandis yra taikomos Taisyklių 5.9 papunkčio nuostatos;

6.2.1.1.8. Pateikiant Registravimo prašymą, turi būti:

6.2.1.1.8.1. nurodoma, ar apmokestinamasis asmuo, už kurį teikiamas Registravimo prašymas, yra:

6.2.1.1.8.1.1. anksčiau teikęs telekomunikacijų, transliavimo ar elektroniniu būdu teikiamas paslaugas ir praėjusiais kalendoriniais arba einamaisiais kalendoriniais metais tokių paslaugų vertė viršijo 10 000 eurų;

6.2.1.1.8.1.2. anksčiau teikęs telekomunikacijų, transliavimo ar elektroniniu būdu teikiamas paslaugas ir praėjusiais kalendoriniais arba einamaisiais kalendoriniais metais tokių paslaugų vertė neviršijo / neviršija 10 000 eurų;

6.2.1.1.8.1.3. nėra teikęs telekomunikacijų, transliavimo ar elektroniniu būdu teikiamų paslaugų;

6.2.1.1.8.2. patvirtinama, kad, jeigu apmokestinamasis asmuo, už kurį teikiamas Registravimo prašymas, atitinka sąlygas, nurodytas Taisyklių 6.2.1.1.8.1.1 ar 6.2.1.1.8.1.3 papunktyje, tai:

6.2.1.1.8.2.1. apmokestinamasis asmuo, už kurį teikiamas prašymas, yra informuotas apie tai, jog, atsiradus PVM įstatymo 13 straipsnio 152 dalyje nurodytoms sąlygoms ir nepateikus Išregistravimo prašymo, bus laikoma, kad apmokestinamasis asmuo pasirinko paslaugų teikimo vieta ir toliau laikyti pirkėjo įsikūrimo ES valstybę narę;

6.2.1.1.8.2.2. apmokestinamasis asmuo, už kurį teikiamas prašymas, yra informuotas apie tai, kad 6.2.1.1.8.2.1 papunktyje nurodytas pasirinkimas galioja 24 mėnesius ir negali būti pakeistas anksčiau, jei yra tenkinamos PVM įstatymo 13 straipsnio 152 dalyje nurodytos sąlygos;

6.2.1.1.8.3. patvirtinama, kad, jeigu apmokestinamasis asmuo, už kurį teikiamas Registravimo prašymas, atitinka sąlygas, nurodytas Taisyklių 6.2.1.1.8.1.2 papunktyje, tai:

6.2.1.1.8.3.1 apmokestinamasis asmuo, už kurį teikiamas prašymas, vadovaudamasis PVM įstatymo 13 straipsnio 153 dalies nuostatomis, renkasi telekomunikacijų, transliavimo ar elektroniniu būdu teikiamų paslaugų teikimo vieta laikyti pirkėjo įsikūrimo ES valstybę narę;

6.2.1.1.8.3.2. apmokestinamasis asmuo, už kurį teikiamas prašymas, yra informuotas apie tai, kad Taisyklių 6.2.1.1.8.3.1 papunktyje nurodytas pasirinkimas galioja 24 mėnesius ir negali būti pakeistas anksčiau, jei yra tenkinamos PVM įstatymo 13 straipsnio 152 dalyje nurodytos sąlygos;

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-107, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22073

 

6.2.1.2.    apmokestinamųjų asmenų, kurių verslo įsteigimo vieta yra už Europos Sąjungos ribų, bet kurie turi Lietuvos Respublikoje padalinį, padalinio įgalioti Mano VMI atstovai (jei pačiam padaliniui yra suteikta teisė teikti Registravimo prašymą):

6.2.1.2.1. prieš teikiant Registravimo prašymą, turi būti patvirtinama, kad padalinio įgaliotas Mano VMI atstovas turi teisę teikti duomenis registracijai MOSS sistemoje besiregistruojančio asmens vardu;

6.2.1.2.2. Registravimo prašymui užpildyti mutatis mutandis taikomos Taisyklių 5.3–5.6, 5.9, 6.2.1.1.4, 6.2.1.1.6 papunkčių nuostatos.

 

III SKYRIUS

SRENDIMO DĖL REGISTRAVIMO SPECIALIOS SCHEMOS DALYVIU PRIĖMIMAS, PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJO KODO SUDARYMAS IR SUTEIKIMAS

 

7.    Pateiktus Registravimo prašymus nagrinėja ir sprendimus dėl besiregistruojančio asmens registravimo specialios schemos dalyviu priima Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcijos viršininkas arba jo įgaliotas asmuo.

8.    Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcijos viršininkas arba jo įgaliotas asmuo priimti sprendimą besiregistruojantį asmenį įregistruoti specialios schemos dalyviu arba jo neregistruoti privalo per 5 darbo dienas nuo Registravimo prašymo gavimo:

8.1.   sprendimas besiregistruojančiam asmeniui yra pateikiamas MOSS sistemoje. Apie priimtą sprendimą besiregistruojantis asmuo taip pat yra informuojamas registravimo prašyme nurodytu el. pašto adresu;

8.2.   sprendimas neregistruoti besiregistruojančio asmens specialios schemos dalyviu priimamas, kai:

8.2.1.   Registravimo prašyme nurodyti duomenys nėra tikslūs, o valstybės tarnautojui nepavyko susisiekti su besiregistruojančiu asmeniu Registravimo prašyme nurodytais kontaktiniais adresais;

8.2.2.   besiregistruojantis asmuo pateikė prašymą registruotis ne tos specialios schemos dalyviu;

8.2.3.   nėra pasibaigęs besiregistruojančiam asmeniui taikomas karantino laikotarpis.

9.    ES specialios schemos dalyviui suteikiamas kodas sudaromas iš prefikso „LT“, dešimties ženklų unikalios sekos skaitmenų, PVM indekso „1“ ir PVM mokėtojo kodo kontrolinio skaitmens.

10.  Ne ES specialios schemos dalyviui suteikiamas kodas sudaromas iš prefikso „EU“, 3 skaičių registravimosi valstybės narės ISO kodo, registravimosi valstybės narės suteikto 5 skaičių kodo ir kontrolinio skaičiaus.

 

IV SKYRIUS

IŠREGISTRAVIMO IŠ SPECIALIOS SCHEMOS DALYVIŲ TVARKA

 

11.  Specialios schemos dalyvis iš specialios schemos gali būti išregistruotas tiek paties dalyvio prašymu, tiek Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcijos viršininko arba jo įgalioto asmens sprendimu.

12. Specialios schemos dalyvis pateikti Išregistravimo prašymą gali, jeigu:

12.1. nebeteikia telekomunikacijų, transliavimo ar elektroniniu būdu teikiamų paslaugų;

12.2. nebeatitinka naudojimosi specialia schema sąlygų;

12.3. nusprendė nebedalyvauti specialioje schemoje (įskaitant atvejus, kai Išregistravimo prašymas teikiamas, nes specialios schemos dalyvis tenkina PVM įstatymo 13 str. 152 dalyje nurodytas sąlygas).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-107, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22073

 

13. Specialios schemos dalyvis negali pateikti Išregistravimo prašymo, jeigu:

13.1. jis, vadovaudamasis PVM įstatymo 13 straipsnio 153 dalies nuostatomis, pasirinko telekomunikacijų, transliavimo ar elektroniniu būdu teikiamų paslaugų teikimo vieta laikyti pirkėjo įsikūrimo ES valstybę narę;

13.2. nuo tokio pasirinkimo nepraėjo 24 mėnesiai ir buvo tenkinamos PVM įstatymo 13 straipsnio 152 dalyje nurodytos sąlygos;

13.3. specialios schemos dalyvis ir toliau teiks telekomunikacijų, transliavimo ar elektroniniu būdu teikiamas paslaugas kitose ES valstybėse narėse įsikūrusiems asmenims, tačiau nesiregistruos PVM mokėtoju tose ES valstybėse narėse; arba

13.4. Išregistravimo prašymas teikiamas likus mažiau nei 15 d. iki ketvirčio pabaigos ir Išregistravimo prašyme pasirenkama Taisyklių 15.2 papunktyje nurodyta priežastis.

Papildyta punktu:

Nr. VA-107, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22073

 

14. Išregistravimo prašymas teikiamas MOSS sistemos autentifikuotoje srityje, pasirinkus meniu punkto „Registracija“ papunktį „Registracijos duomenys“ ir jame pasirinkus „Išregistravimo prašymas“.

Papildyta punktu:

Nr. VA-107, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22073

 

15. Išregistravimo prašyme nurodoma priežastis, dėl kurios teikiamas Išregistravimo prašymas:

15.1. Neplanuojama toliau teikti telekomunikacijų, transliavimo ar elektroniniu būdu teikiamų paslaugų;

15.2. Savanoriškas specialios schemos palikimas.

Papildyta punktu:

Nr. VA-107, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22073

 

16. Specialios schemos dalyviui Išregistravimo prašyme:

16.1. pasirinkus Taisyklių 15.1 papunktyje nurodytą priežastį, papildomai nurodoma, nuo kada faktiškai nebeteikiamos telekomunikacijų, transliavimo ar elektroniniu būdu teikiamos paslaugos;

16.2. pasirinkus Taisyklių 15.2 papunktyje nurodytą priežastį, papildomai nurodoma, ar specialios schemos dalyvis išsiregistruoja dėl to, kad telekomunikacijų, transliavimo ar elektroniniu būdu teikiamų paslaugų vertė einamaisiais kalendoriniais metais ir praėjusiais kalendoriniais metais neviršijo 10 000 eurų. Jeigu specialios schemos dalyvis patvirtina, jog išsiregistruoja dėl to, kad telekomunikacijų, transliavimo ar elektroniniu būdu teikiamų paslaugų vertė einamaisiais kalendoriniais metais ir praėjusiais kalendoriniais metais neviršijo 10 000 eurų ir dar nėra praėjęs PVM įstatymo 13 straipsnio 153 dalyje nurodytas 24 mėnesių terminas, yra pateikiamas papildomas klausimas, ar specialios schemos dalyvis numato registruotis PVM mokėtoju visose ES valstybėse narėse, kuriose teiks telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ar elektroniniu būdu teikiamas paslaugas.

Papildyta punktu:

Nr. VA-107, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22073

 

17. Sprendimas dėl specialios schemos dalyvio išregistravimo iš specialios schemos pagal Išregistravimo prašymą turi būti priimtas per 5 darbo dienas nuo Išregistravimo prašymo gavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-107, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22073

 

18. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko arba jo įgalioto asmens sprendimu specialios schemos dalyvis gali būti išregistruotas:

18.1. jei nustatyta, kad specialios schemos dalyvis nebevykdo veiklos pagal specialią schemą;

18.2. jei specialios schemos dalyvis nuolat pažeidžia specialios schemos taisykles;

18.3. jei nustatyta, kad nebetenkinamos sąlygos, būtinos naudojantis specialia schema (ne ES specialios schemos dalyvis įsisteigė ES, ES schemos dalyvis nebėra įsisteigęs ES).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-107, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22073

 

____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-2, 2015-01-07, paskelbta TAR 2015-01-07, i. k. 2015-00235

 

 

Forma FR1140 patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2004 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. VA-32

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2018 m. gruodžio 31 d.  įsakymo Nr. VA-107

redakcija)

 

 

 

(Sprendimo formos pavyzdys)

 

 

VILNIAUS APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

 

SPRENDIMAS

DĖL APMOKESTINAMOJO ASMENS REGISTRAVIMO SPECIALIOS TELEKOMUNIKACIJŲ, RADIJO IR TELEVIZIJOS TRANSLIAVIMO IR ELEKTRONINIU BŪDU TEIKIAMŲ PASLAUGŲ APMOKESTINIMO SCHEMOS NAUDOTOJU

 

 

 

Nr.

(data)

 

 

 

Vadovaudamasis (-si) Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu, 2012 m. rugsėjo 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 815/2012, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (ES) Nr. 904/2010, kiek tai susiję su specialiomis schemomis neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims, teikiantiems telekomunikacijų, transliavimo ar elektronines paslaugas neapmokestinamiesiems asmenims, taikymo taisyklės, 2012 m. spalio 9 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 967/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 282/2011, kiek tai susiję su specialiomis schemomis neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims, teikiantiems telekomunikacijų, transliavimo ar elektronines paslaugas neapmokestinamiesiems asmenims, 2018 m. liepos 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/980, kuriuo dėl informacijos, kuria valstybės narės turi keistis, kad būtų nustatyti apmokestinamieji asmenys, kurie naudojasi Sąjungoje neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 815/2012,

 

nusprendžiu:

 

[Užpildoma, kai priimamas sprendimas apmokestinamąjį asmenį įregistruoti specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos naudotoju.]

[Nurodyti apmokestinamojo asmens pavadinimą (vardą, pavardę, jei tai fizinis asmuo), mokesčių mokėtojo kodą, pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodą (jei asmuo tokį kodą turi), adresą.] įregistruoti specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos dalyviu nuo [nurodyti datą] ir jam suteikti PVM mokėtojo, specialios schemos dalyvio, kodą – [nurodyti suteiktą PVM mokėtojo kodą].

 

[Užpildoma, kai priimamas sprendimas apmokestinamojo asmens neįregistruoti specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos naudotoju.]

[Nurodyti apmokestinamojo asmens pavadinimą (vardą, pavardę, jei tai fizinis asmuo), mokesčių mokėtojo kodą, PVM mokėtojo kodą (jei asmuo tokį kodą turi), adresą.] neįregistruoti specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos dalyviu dėl šių priežasčių:

[nurodyti sprendimo priėmimo priežastis]

 

[Užpildoma, kai priimamas sprendimas apmokestinamąjį asmenį išregistruoti iš specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos naudotojų.]

[Nurodyti apmokestinamojo asmens pavadinimą (vardą, pavardę, jei tai fizinis asmuo), mokesčių mokėtojo kodą, PVM mokėtojo kodą (jei asmuo tokį kodą turi), adresą.] registruoti iš specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos dalyvių nuo [nurodyti datą]. Sprendimo apmokestinamąjį asmenį išregistruoti iš specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos dalyvių priežastys:

[nurodyti sprendimo priėmimo priežastis]

 

Sprendimas gali būti skundžiamas [nurodoma sprendimo priėmimo metu galiojanti apskundimo tvarka].

 

 

 

 

 

 

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

Papildyta forma:

Nr. VA-2, 2015-01-07, paskelbta TAR 2015-01-07, i. k. 2015-00235

Formos pakeitimai:

Nr. VA-31, 2018-04-25, paskelbta TAR 2018-04-25, i. k. 2018-06538

Nr. VA-107, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22073

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m.

kovo 10 d. įsakymu Nr. VA-32

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2015 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. VA-2 redakcija)

 

 

APMOKESTINAMŲJŲ ASMENŲ, registruotų SPECIALIOS TELEKOMUNIKACIJŲ, RADIJO IR TELEVIZIJOS TRANSLIAVIMO IR ELEKTRONINIU BŪDU TEIKIAMŲ PASLAUGŲ APMOKESTINIMO SCHEMOS dalyviais, PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO deklaracijos užpildymo ir pateikimo bei Pridėtinės Vertės Mokesčio sumokėjimo TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Apmokestinamųjų asmenų, registruotų specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos dalyviais, pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos užpildymo ir pateikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos (toliau – PVM deklaracija) užpildymo ir pateikimo tvarką apmokestinamiesiems asmenims, registruotiems specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos (toliau – speciali schema) dalyviais Lietuvos Respublikoje.

2.    Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu (toliau – PVM įstatymas), 2012 m. rugsėjo 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 815/2012, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (ES) Nr. 904/2010, kiek tai susiję su specialiomis schemomis neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims, teikiantiems telekomunikacijų, transliavimo ar elektronines paslaugas neapmokestinamiesiems asmenims, taikymo taisyklės, 2012 m. spalio 9 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 967/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 282/2011, kiek tai susiję su specialiomis schemomis neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims, teikiantiems telekomunikacijų, transliavimo ar elektronines paslaugas neapmokestinamiesiems asmenims, 2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje.

3.    Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1.   ES specialios schemos dalyviai – specialios schemos dalyviai, kurių įsikūrimo vieta yra Lietuvos Respublikoje;

3.2.   Mokestinis laikotarpis – kalendorinis ketvirtis;

3.3.   MOSS sistema – Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinė sistema, per kurią specialios schemos dalyviai vykdo mokestines PVM prievoles;

3.4.   Ne ES specialios schemos dalyviai – specialios schemos dalyviai, kurių įsikūrimo vieta yra už Europos Sąjungos (toliau – ES) teritorijos ribų;

3.5.   PVM deklaracija – specialios schemos dalyvių teikiama ataskaita, kurioje nurodoma informacija, būtina specialios schemos dalyvio PVM prievolei apskaičiuoti;

3.6.   Speciali schema – telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schema, nustatyta PVM įstatymo XII skyriaus penktajame skirsnyje;

3.7.   Specialios schemos dalyviai – apmokestinamieji asmenys, pasirinkę taikyti specialią schemą ir įsiregistravę šios schemos dalyviais Lietuvos Respublikoje;

Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka PVM įstatyme vartojamas sąvokas.

 

 

II SKYRIUS

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS UŽPILDYMAS IR PATEIKIMAS

 

4.    Specialios schemos dalyviai PVM deklaraciją už mokestinį laikotarpį privalo užpildyti ir pateikti ne vėliau kaip iki kito ketvirčio, einančio po mokestinio laikotarpio, pirmo mėnesio 20 dienos. Jei specialios schemos dalyviai nepateikia deklaracijos per nustatytą terminą, tai 10 dieną, skaičiuojant nuo tos dienos, kurią PVM deklaracija turėjo būti pateikta, jiems yra siunčiamas priminimas apie laiku nepateiktą PVM deklaraciją. Po tokio priminimo išsiuntimo kitus priminimus siųsti gali tik vartojimo valstybė narė. Tačiau, nepaisant to, ar tokie priminimai buvo išsiųsti vartojimo valstybės narės, ar ne, PVM deklaraciją specialios schemos dalyviai turi pateikti per MOSS sistemą (išskyrus atvejus, kai nuo deklaracijos pateikimo termino praėjo daugiau nei 3 metai).

5.    PVM deklaracijos gali būti:

5.1.   užpildomos tiesiogiai MOSS sistemoje per meniu punkto „PVM deklaracijos“ papunktį „Nauja PVM deklaracija“ ir teikiamos per MOSS sistemą;

5.2.   importuojamos į MOSS sistemą kaip XML tipo failas per meniu punkto „PVM deklaracijos“ papunktį „Importuoti PVM deklaraciją“;

5.3.   teikiamos, naudojantis žiniatinklio paslaugomis (angl. web service), jei MOSS sistemos meniu punkto „Deklaracijų teikimas per Web service“ skiltyje „Naudojimosi WS duomenys“ yra nurodyta, kad PVM deklaracijas yra pageidaujama teikti naudojantis žiniatinklio paslaugomis (angl. web service).

6.    ES specialios schemos dalyvių teikiamoje PVM deklaracijoje turi būti nurodyta:

6.1.   skiltyje „Identifikacija“:

6.1.1.   laukelyje „PVM/VOES kodas“ – dalyviui suteiktas specialios schemos PVM mokėtojo kodas (jei PVM deklaracija teikiama Taisyklių 5.1 papunktyje nurodytu būdu, šis laukelis užpildomas automatiškai ir yra nekoreguojamas);

6.1.2.   laukelyje „Pradžios data“ – specialios schemos naudojimo pradžios data pildoma, jei ji nesutampa su kalendorinio ketvirčio pirma diena (jei PVM deklaracija teikiama Taisyklių 5.1 papunktyje nurodytu būdu, šis laukelis užpildomas automatiškai ir yra nekoreguojamas);

6.1.3.   laukelyje „Pabaigos data“ – specialios schemos naudojimo pabaigos data pildoma, jei ji nesutampa su kalendorinio ketvirčio paskutine diena (jei PVM deklaracija teikiama Taisyklių 5.1 papunktyje nurodytu būdu, šis laukelis užpildomas automatiškai ir yra nekoreguojamas);

6.1.4.   laukelyje „Metai“ – nurodomi kalendoriniai metai, į kuriuos patenka mokestinis laikotarpis, kurio teikiama PVM deklaracija. Jei PVM deklaracija teikiama Taisyklių 5.1 papunktyje nurodytu būdu, tai kalendoriniai metai yra pasirenkami iš pateikiamo metų sąrašo. Jei buvo pateiktos atitinkamų metų visų kalendorinių ketvirčių, kuriais PVM deklaraciją teikiantis asmuo buvo ES specialios schemos dalyviu, PVM deklaracijos, tai tokie kalendoriniai metai metų sąraše yra neberodomi;

6.1.5.   laukelyje „Ketvirtis“ – nurodomas atitinkamų metų mokestinis laikotarpis, kurio teikiama PVM deklaracija. Jei PVM deklaracija teikiama Taisyklių 5.1 papunktyje nurodytu būdu, tai kalendorinis ketvirtis yra pasirenkamas iš pateikiamo ketvirčių sąrašo, kuriame neberodomi tie mokestiniai laikotarpiai, kurių PVM deklaracijos jau buvo pateiktos;

6.2.   skiltyje „Paslaugų teikimai iš registravimosi valstybės narės“ (jei PVM deklaracija teikiama Taisyklių 5.1 papunktyje nurodytu būdu, tai ši skiltis gali būti užpildoma tik visiškai užpildžius skiltį „Identifikacija“, paspaudus mygtuką „Tęsti“ ir paspaudus šioje skiltyje esantį mygtuką „Pridėti“) nurodomos visos iš registravimosi valstybės narės į visas vartojimo valstybes nares per mokestinį laikotarpį pagal specialią schemą suteiktos paslaugos:

6.2.1.   laukelyje „Vartojimo valstybė narė“ – nurodoma ta ES valstybė narė, kurioje pagal specialią schemą teiktos paslaugos buvo laikomos suteiktos. Jei PVM deklaracija teikiama Taisyklių 5.1 papunktyje nurodytu būdu, tai vartojimo valstybė narė yra pasirenkama iš pateikiamo ES valstybių narių sąrašo;

6.2.2.   laukelyje „PVM tarifas“ – nurodomas PVM tarifas, kuriuo buvo apmokestintos pasirinktoje ES valstybėje narėje pagal specialią schemą suteiktos paslaugos. Jei PVM deklaracija teikiama Taisyklių 5.1 papunktyje nurodytu būdu, tai PVM tarifas yra pasirenkamas iš pateikiamo PVM tarifų sąrašo;

6.2.3.   laukelyje „Apmokestinamoji vertė (EUR)“ – yra nurodoma visų konkrečioje vartojimo valstybėje narėje pagal specialią schemą teiktų paslaugų, apmokestinamų vienodu PVM tarifu, apmokestinamoji vertė eurais. Apmokestinamoji vertė turi būti nurodoma centų tikslumu, t. y. negali būti apvalinama iki eurų. Jei už suteiktas paslaugas pirkėjai mokėjo kita valiuta nei euras, tai suteiktų paslaugų apmokestinamoji vertė turi būti perskaičiuojama į eurus pagal Europos Centrinio Banko patvirtintą valiutų keitimo kursą paskutinę mokestinio laikotarpio dieną (jei paskutinę mokestinio laikotarpio dieną Centrinis Europos Bankas nėra paskelbęs valiutų keitimo kurso, tai turi būti taikomas valiutų keitimo kursas, kurį Europos Centrinis Bankas paskelbė anksčiausią dieną, einančią po mokestinio laikotarpio pabaigos);

6.2.4.   laukelyje „PVM suma (EUR)“ – yra nurodoma konkrečioje ES valstybėje narėje už pagal specialią schemą suteiktas paslaugas, apmokestinamas vienodu PVM tarifu, apskaičiuota mokėtina PVM suma eurais (PVM suma turi būti nurodoma centų tikslumu, t. y. negali būti apvalinama iki eurų). Jei už suteiktas paslaugas pirkėjai mokėjo kita valiuta nei euras, tai PVM mokėtinas už suteiktas paslaugas turi būti perskaičiuojama į eurus pagal Europos Centrinio Banko patvirtintą valiutų keitimo kursą paskutinę mokestinio laikotarpio dieną (jei paskutinę mokestinio laikotarpio dieną Centrinis Europos Bankas nėra paskelbęs valiutų keitimo kurso, tai turi būti taikomas valiutų keitimo kursas, kurį Europos Centrinis Bankas paskelbė anksčiausią dieną, einančią po mokestinio laikotarpio pabaigos). Jei PVM deklaracija teikiama Taisyklių 5.1 papunktyje nurodytu būdu, tai PVM suma yra apskaičiuojama automatiškai, tačiau ją leidžiama koreguoti, jei dėl valiutų keitimo kursų ir apvalinimų automatiškai apskaičiuota suma neatitinka iš kitos valiutos į eurus perskaičiuotos sumos;

6.3.   skiltis „Paslaugų teikimai iš padalinių, esančių kitose valstybėse narėse“ yra užpildoma tik tuo atveju, jei schemos dalyvis registracijos specialioje schemoje metu arba vėliau, tikslindamas pateiktus registracijos duomenis, yra nurodęs padalinius kitose ES valstybėse narėse ir tokie padaliniai teikė paslaugas pagal specialią schemą. Šiai skilčiai užpildyti mutatis mutandis yra taikomos Taisyklių 6.2.1–6.2.4 papunkčių nuostatos, papildomai nurodant padalinio, kuris teikė atitinkamas paslaugas, PVM mokėtojo kodą, suteiktą tos ES valstybės narės, kurioje yra padalinys (jei PVM deklaracija teikiama Taisyklių 5.1 papunktyje nurodytu būdu, tai toks padalinio PVM mokėtojo kodas yra pasirenkamas iš pateikiamo padalinių PVM mokėtojų kodų sąrašo);

7.    Ne ES specialios schemos dalyvių PVM deklaracijos skilčiai „Identifikacija“ užpildyti mutatis mutandis yra taikomos Taisyklių 6.1 papunkčio nuostatos, o skilčiai „Paslaugų teikimai iš verslo vietos šalies“ užpildyti mutatis mutandis yra taikomos Taisyklių 6.2 papunkčio nuostatos.

8.    Jei specialios schemos dalyvis per mokestinį laikotarpį neteikė paslaugų pagal specialią schemą, tai tokio laikotarpio PVM deklaracija turi būti pateikiama, užpildant tik PVM deklaracijos skiltį „Identifikacija“.

9.    Pateikus PVM deklaraciją, MOSS sistemoje PVM deklaracijai suteikiamas identifikacinis numeris (deklaracijos identifikatorius), o PVM deklaracija įgauna statusą „Priimta (aktuali)“.

 

 

III SKYRIUS

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS TIKSLINIMAS

 

10.  Specialios schemos dalyvis, pateikęs PVM deklaraciją ir vėliau pastebėjęs, kad pateiktoje PVM deklaracijoje buvo padaryta klaidų, privalo pateikti patikslintą PVM deklaraciją:

10.1. ES schemos dalyvis PVM deklaraciją per MOSS sistemą gali tikslinti 3 metus Taisyklių 12 punkte nustatyta tvarka. Praėjus 3 metų terminui, ES schemos dalyvis deklaraciją turi tikslinti (jei to reikalauja atitinkama vartojimo valstybė narė) kiekvienos vartojimo valstybės narės nustatytu būdu, t. y. ne per MOSS sistemą;

10.2. Ne ES schemos dalyvis PVM deklaraciją per MOSS sistemą gali tikslinti:

10.2.1. 3 metus Taisyklių 12 punkte nustatyta tvarka, kai PVM deklaracijoje nurodytos vartojimo valstybės narės buvo kitos nei Lietuvos Respublika (praėjus 3 metų terminui, PVM deklaracijos tikslinamos (jei to reikalauja atitinkama vartojimo valstybė narė) kiekvienos vartojimo valstybės narės nustatytu būdu, t. y. ne per MOSS sistemą);

10.2.2. 5 metus, kai PVM deklaracijoje Lietuvos Respublika buvo nurodyta kaip vartojimo valstybė narė . Praėjus 3 metų laikotarpiui, ne ES schemos dalyvis per MOSS sistemą gali patikslinti tik tą PVM deklaracijos eilutę, kurioje kaip vartojimo valstybė narė yra nurodyta Lietuvos Respublika, visos kitos PVM deklaracijos eilutės tikslinamos pagal Taisyklių 10.2.1 papunkčio nuostatas.

11.  PVM deklaracijos gali būti tikslinamos:

11.1. tiesiogiai MOSS sistemoje per meniu punkto „PVM deklaracijos“ papunktį „PVM deklaracijų sąrašas“, suradus norimo tikslinti laikotarpio PVM deklaraciją , paspaudus mygtukus „Peržiūrėti“ ir „Redaguoti“;

11.2. importuojamos į MOSS sistemą kaip XML tipo failas per meniu punkto „PVM deklaracijos“ papunktį „Importuoti PVM deklaraciją“;

11.3. teikiamos, naudojantis žiniatinklio paslaugomis (angl. web service), jei MOSS sistemos meniu punkto „Deklaracijų teikimas per Web service“ skiltyje „Naudojimosi WS duomenys“ yra nurodyta, kad PVM deklaracijas yra pageidaujama teikti naudojantis žiniatinklio paslaugomis (angl. web service).

12.  Tikslinant PVM deklaraciją, turi būti iš naujo deklaruojamos visos pagal specialią schemą teiktos paslaugos (patikslintai PVM deklaracijai pildyti mutatis mutandis yra taikomos Taisyklių 6–7 punktų nuostatos), išskyrus atvejus nurodytus Taisyklių 10.2.2 papunktyje.

13.  Pateikus patikslintą PVM deklaraciją, anksčiau pateikta to paties mokestinio laikotarpio PVM deklaracija įgyja būseną „Priimta (neaktuali“), tačiau PVM deklaracijai suteiktas identifikacinis numeris (deklaracijos identifikatorius) nėra keičiamas.

 

IV SKYRIUS

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SUMOKĖJIMAS

 

14.  Specialios schemos dalyviai pagal pateiktą mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją apskaičiuotą mokėtiną PVM sumokėti eurais turi ne vėliau kaip iki kito ketvirčio, einančio po mokestinio laikotarpio, pirmo mėnesio 20 dienos į specialią Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą, nurodytą MOSS sistemoje. Atlikdami mokėjimą, specialios schemos dalyviai privalo nurodyti MOSS sistemoje PVM deklaracijai suteiktą identifikacinį numerį (deklaracijos identifikatorių). Šis identifikacinis numeris turi būti nurodomas ir tais atvejais, kai atliekami papildomi mokėjimai dėl ne visos iš karto sumokėtos PVM sumos ar papildomi mokėjimai dėl patikslintos PVM deklaracijos pateikimo.

15.  Jei specialios schemos dalyviai pagal pateiktą mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją mokėtinos PVM sumos nesumoka per nustatytą terminą arba sumoka tik dalį mokėtinos PVM sumos, tai 10 dieną, skaičiuojant nuo tos dienos, kurią PVM turėjo būti sumokėtas, jiems yra siunčiamas priminimas apie laiku nesumokėtą arba ne visą sumokėtą PVM sumą.

Jei po tokio priminimo pakartotinį priminimą išsiunčia vartojimo valstybė narė, tai tokiai vartojimo valstybei narei mokėtinas PVM turi būti sumokamas tiesiogiai (t. y. į tos vartojimo valstybės narės specialią sąskaitą), nurodant MOSS sistemoje PVM deklaracijai, pagal kurią atliekamas mokėjimas, suteiktą identifikacinį numerį (deklaracijos identifikatorių). Jeigu specialios schemos dalyviai po vartojimo valstybės narės išsiųsto priminimo tokiai vartojimo valstybei narei mokėtiną PVM sumoka į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą, tai toks mokėjimas yra grąžinamas specialios schemos dalyviui (toks mokėjimas yra grąžinamas ir tuo atveju, jei po vartojimo valstybės narės išsiųsto priminimo yra pateikiama patikslinta atitinkamo mokestinio laikotarpio PVM deklaracija).

Tuo atveju, jeigu mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje yra nurodytos kelios vartojimo valstybės narės, tačiau priminimą dėl mokėjimo išsiuntė ne visos PVM deklaracijoje nurodytos vartojimo valstybės narės, tai PVM mokėtinas toms ES valstybėms narėms, kurios priminimo neišsiuntė, turi būti mokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą.

16.  Specialios schemos dalyviams susidariusios grąžintinos PVM sumos, atsižvelgiant į apribojimus, nustatytus Pridėtinės vertės mokesčio, sumokėto už telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir (arba) elektroniniu būdu suteiktas paslaugas, paskirstymo valstybėms narėms taisyklių, patvirtintų 2004 m. kovo 2 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-065 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio, sumokėto už telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir (arba) elektroniniu būdu suteiktas paslaugas, paskirstymo valstybėms narėms taisyklių patvirtinimo“, 6 punkte, yra grąžinamos į registravimosi metu nurodytą specialios schemos dalyvio banko sąskaitą ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį buvo gautas mokėjimas, 10 dienos.

17.  Tuo atveju, jei specialios schemos dalyviai mokėtiną PVM sumoka ne eurais, o kita valiuta, toks gautas mokėjimas yra perskaičiuojamas į eurus pagal Europos Centrinio Banko patvirtintą buhalterinį valiutų keitimo kursą mokėjimo gavimo dieną. Jei, perskaičiavus gautą mokėjimą į eurus, jis yra didesnis nei PVM prievolė pagal pateiktą PVM deklaraciją, tai permoka specialios schemos dalyviui yra grąžinama Taisyklių 16 punkte nustatyta tvarka. Jei, perskaičiavus gautą mokėjimą į eurus, gauta suma yra mažesnė nei mokėtinas PVM pagal PVM deklaraciją, tai specialios schemos dalyvis privalo sumokėti papildomai tiek, kad būtų padengta visa pagal PVM deklaraciją mokėtina PVM suma. Tokiems papildomiems mokėjimams mutatis mutandis yra taikomos šio skyriaus nuostatos.

_______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-2, 2015-01-07, paskelbta TAR 2015-01-07, i. k. 2015-00235

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-2, 2015-01-07, paskelbta TAR 2015-01-07, i. k. 2015-00235

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. VA-32 „Dėl elektroninių paslaugų teikėjų registravimo taisyklių ir elektroninių paslaugų suteikimo pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-31, 2018-04-25, paskelbta TAR 2018-04-25, i. k. 2018-06538

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. VA-32 „Dėl Apmokestinamųjų asmenų registravimo specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos naudotojais, pridėtinės vertės mokesčio kodo sudarymo ir suteikimo tokiems asmenims taisyklių ir Apmokestinamųjų asmenų, registruotų specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos naudotojais, pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos užpildymo ir pateikimo bei pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-107, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22073

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. VA-32 „Dėl Apmokestinamųjų asmenų registravimo specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos naudotojais, pridėtinės vertės mokesčio kodo sudarymo ir suteikimo tokiems asmenims taisyklių ir apmokestinamųjų asmenų, registruotų specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos naudotojais, pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos užpildymo ir pateikimo bei pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo