Suvestinė redakcija nuo 2016-01-27

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 122-6151, i. k. 1121100NUTA00001268

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ, ATGABENAMŲ Į SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALĄ, PIRKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. spalio 16 d. Nr. 1268

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo (Žin., 2012, Nr. 68-3466) 9 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2003, Nr. 57-2529; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2009, Nr. 93-3986; 2011, Nr. 2-36) 10 straipsnio 3 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Suskystintų gamtinių dujų, atgabenamų į suskystintų gamtinių dujų terminalą, pirkimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS ENERGETIKOS MINISTRĄ                               RIMANTAS ŽYLIUS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. spalio 16 d. nutarimu Nr. 1268

 

SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ, ATGABENAMŲ Į SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALĄ, PIRKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

IBENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Suskystintų gamtinių dujų, atgabenamų į suskystintų gamtinių dujų terminalą, pirkimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato į suskystintų gamtinių dujų terminalą (toliau – terminalas) atgabenamų suskystintų gamtinių dujų pirkimo tvarką, pirkimus vykdančių energetikos įmonių teises, pareigas ir atsakomybę, taip pat pirkimų kontrolės tvarką.

2. Aprašas taikomas energetikos įmonių, kurios laikomos perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102), atliekamiems suskystintų gamtinių dujų pirkimams su gabenimo į terminalą paslauga arba be jos, kai perkamos suskystintos gamtinės dujos, skirtos atgabenti į terminalą tolesniam dujinimui ir tiekimui į Lietuvos Respublikos gamtinių dujų sistemą ar gamtinių dujų atsargoms kaupti.

3. Aprašo reikalavimai netaikomi suskystintas gamtines dujas perkant biržoje, taip pat esant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatytoms sąlygoms, kai suskystintų gamtinių dujų pirkimo tikslas – perparduoti suskystintas gamtines dujas, dujintas arba nedujintas, išskyrus tuos atvejus, kai realizuojamas suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinasis kiekis, taip pat esant kitoms Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytoms sąlygoms, kai šio įstatymo reikalavimai netaikomi, išskyrus šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 6 punkte nurodytą atvejį. Šiame punkte nurodytais atvejais netaikant Aprašo reikalavimų, suskystintų gamtinių dujų pirkimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 78, 2016-01-25, paskelbta TAR 2016-01-26, i. k. 2016-01599

 

4. Suskystintų gamtinių dujų pirkimams, atliekamiems Apraše nustatyta tvarka ir sąlygomis, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai netaikomi.

5. Apraše vartojamos sąvokos:

Kvalifikacinė atranka – pirkimo procedūra, kurios metu perkančioji organizacija pagal pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinės atrankos kriterijus atrenka tiekėjus, kviestinus dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose.

Pageidavimas – skelbime apie pirkimą nustatyta forma išreiškiamas tiekėjo pageidavimas gauti pirkimo dokumentus.

Pasiūlymas – pirkimo dokumentuose nustatyta forma tiekėjo pateiktų dokumentų ir duomenų, sudarančių tiekėjo siūlymą tiekti suskystintas gamtines dujas, visuma.

Perkančioji organizacija – energetikos įmonė, kuriai taikomi Aprašo reikalavimai.

Pirkimas – Apraše reglamentuota ir pagal perkančiosios organizacijos nustatytas taisykles atliekama procedūra, kurios tikslas – sudaryti suskystintų gamtinių dujų pirkimo su gabenimo į terminalą paslauga arba be jos sutartį.

Pirkimo dokumentai – perkančiosios organizacijos parengti ir skelbiami arba tiesiogiai tiekėjams pateikiami dokumentai, apibūdinantys pirkimo objektą ir sąlygas: skelbimas apie pirkimą, kvietimas dalyvauti pirkime arba tam tikruose jo etapuose, techninė specifikacija, pirkimo sutarties pagrindinės sąlygos arba pirkimo sutarties projektas, kiti dokumentai ir dokumentų paaiškinimai (patikslinimai).

Pirkimo sutartis – vienos ar kelių perkančiųjų organizacijų sudaroma su vienu ar keliais tiekėjais suskystintų gamtinių dujų pirkimo–pardavimo su suskystintų gamtinių dujų gabenimo paslauga arba be jos sutartis.

Suinteresuotas tiekėjas – tiekėjas, kurį perkančioji organizacija pašalina iš pirkimo procedūros, ir tiekėjas, su kuriuo nenumatoma sudaryti pirkimo sutarties, nes perkančioji organizacija priima sprendimą sudaryti pirkimo sutartį su kitu pirkimo procedūroje dalyvaujančiu tiekėju. Asmuo suinteresuotu tiekėju laikomas ne ilgiau kaip 10 dienų nuo atitinkamo perkančiosios organizacijos sprendimo priėmimo.

Taisyklės – Apraše nustatytą pirkimų tvarką detalizuojančios suskystintų gamtinių dujų pirkimo taisyklės, nustatančios bendrąsias pirkimų organizavimo procedūras, pirkimų būdus ir jų taikymo reikalavimus. Taisykles patvirtina perkančioji organizacija ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų patvirtinimo paskelbia savo interneto svetainėje, jeigu ją turi.

Tiekėjas – asmuo, galintis pasiūlyti ar siūlantis suskystintas gamtines dujas ir (ar) galintis pasiūlyti ar siūlantis suskystintų gamtinių dujų atgabenimo į terminalą paslaugą, ar tokių asmenų grupė.

Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576), Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2011, Nr. 87-4186), Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme (Žin., 2012, Nr. 68-3466) ir kituose teisės aktuose.

 

IIPIRKIMo ATLIKIMas

 

6. Perkančioji organizacija užtikrina, kad pirkimas būtų atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo, racionalumo ir efektyvumo principų.

7. Perkančioji organizacija pirkimui organizuoti ir atlikti privalo sudaryti pirkimo komisiją (toliau – komisija), nustatyti jai užduotis ir suteikti įgaliojimus, kurių reikia šioms užduotims atlikti. Perkančioji organizacija organizuoti pirkimus, atlikti pirkimo procedūras ir perkančiosios organizacijos vardu sudaryti pirkimo sutartį gali įgalioti kitą perkančiąją organizaciją (toliau – įgaliotoji organizacija), nustačiusi įgaliotajai organizacijai užduotis ir suteikusi visus įgaliojimus vykdyti tas užduotis. Įgaliojimai ir jų vykdymo sąlygos įforminami pavedimo sutartimi ir (arba) įgaliojimu. Pavedimo sutartis gali nustatyti įgaliotosios organizacijos teisę į pavedimo vykdymo išlaidų atlyginimą. Už perkančiosios organizacijos įgaliotajai organizacijai nustatytas užduotis atsako perkančioji organizacija, o už šių užduočių įvykdymą – įgaliotoji organizacija.

8. Komisija sudaroma perkančiosios organizacijos ar jos įgaliotos perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu (potvarkiu) ne mažiau kaip iš 3 fizinių asmenų. Šie asmenys gali būti ir ne komisiją sudarančios perkančiosios organizacijos darbuotojai. Komisijos pirmininku gali būti skiriamas komisiją sudariusios perkančiosios organizacijos vadovas arba jo įgaliotas šios organizacijos darbuotojas. Skiriant komisijos pirmininką ir narius, turi būti atsižvelgiama į jų ekonomines, technines, teisines žinias ir pirkimus reglamentuojančių principų ir procedūrų išmanymą. Perkančioji organizacija ar įgaliotoji perkančioji organizacija turi teisę kviestis ekspertus, kurių reikia komisijos darbui užtikrinti, konsultuotis klausimais, kuriems reikia specialių žinių.

9. Komisija veikia ją sudariusios perkančiosios organizacijos vardu pagal jai suteiktus įgaliojimus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Aprašu, perkančiosios organizacijos patvirtintomis Taisyklėmis ir komisijos darbo reglamentu. Komisija veikia nuo sprendimo ją sudaryti priėmimo, iki visiškai įvykdomos ją sudariusios perkančiosios organizacijos nustatytos užduotys arba priimamas sprendimas nutraukti pirkimą. Už komisijos veiksmus atsako ją sudariusi organizacija.

10. Komisija priima sprendimus posėdyje paprasta balsų dauguma atviru vardiniu balsavimu. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas komisijos pirmininko balsas. Komisijos posėdžiai gali vykti nuotoliniu būdu, naudojantis telekomunikacijų priemonėmis. Komisijos posėdžiai protokoluojami: nurodomi svarstyti klausimai, priimti sprendimai, jų motyvai, pateikiami paaiškinimai ir (ar) komisijos narių atskirosios nuomonės. Protokolą pasirašo visi komisijos posėdyje dalyvavę jos nariai. Protokolo galima nerašyti, kai daromas posėdžio garso arba vaizdo įrašas. Tokiu atveju posėdžio garso arba vaizdo įrašas laikomas komisijos posėdžio protokolu.

11. Komisijos nariai, komisiją sudariusios perkančiosios organizacijos pakviesti ekspertai ir kiti asmenys, dalyvaujantys komisijos posėdyje, neturi teisės atskleisti informacijos, susijusios su pirkimo procedūromis, jeigu toks atskleidimas prieštarautų Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams, pažeistų perkančiosios organizacijos ir (ar) pasiūlymus pateikusių tiekėjų komercinius interesus arba trukdytų užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

12. Komisijos nariai, ekspertai ir kiti asmenys gali dalyvauti komisijos veikloje tik prieš tai susipažinę su komisijos veiklą reglamentuojančiais aktais ir pasirašę nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą, kurių formą nustato perkančioji organizacija. Komisijos nariai, ekspertai ir kiti asmenys, dalyvaujantys komisijos veikloje, už savo veiklą atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

13. Perkančioji organizacija taip pat gali įsigyti suskystintas gamtines dujas iš kitos perkančiosios organizacijos arba per ją. Suskystintas gamtines dujas perkant iš kitos perkančiosios organizacijos, gali būti susitarta dėl išlaidų, kurias patyrė perkančioji organizacija, įsigydama suskystintas gamtines dujas iš suskystintų gamtinių dujų tiekėjo, atlyginimo. Laikoma, kad perkančioji organizacija, pirkdama suskystintas gamtines dujas iš kitos perkančiosios organizacijos arba per ją, laikėsi Aprašo reikalavimų, jeigu jų laikėsi ir perkančioji organizacija, iš kurios ar per kurią perkamos suskystintos gamtinės dujos.

14. Kelios perkančiosios organizacijos gali susitarti dėl bendro suskystintų gamtinių dujų pirkimo visų susitariančiųjų perkančiųjų organizacijų poreikiams tenkinti, jeigu toks susitarimas nepažeistų konkurencijos teisės reikalavimų. Tokiu atveju pirkimo sutartį su suskystintų gamtinių dujų tiekėju gali sudaryti visos atliekant bendrą pirkimą dalyvaujančios perkančiosios organizacijos arba viena iš jų. Jeigu su suskystintų gamtinių dujų tiekėju pirkimo sutartį sudaro viena iš perkančiųjų organizacijų, kitos perkančiosios organizacijos suskystintas gamtines dujas įsigyja iš sutartį su tiekėju sudariusios perkančiosios organizacijos Aprašo ?13 punkte nustatytomis sąlygomis. Bendro pirkimo organizavimo sąlygos, reikalavimai ir atsakomybė nustatomi perkančiųjų organizacijų sutartyje arba suskystintų gamtinių dujų pirkimo sutartyse, kurios sudaromos tarp perkančiųjų organizacijų ir gali būti sudarytos iki pirkimo sutarties su suskystintų gamtinių dujų tiekėju sudarymo. Perkančiųjų organizacijų sutartis gali įpareigoti perkančiąsias organizacijas pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones pirkimą organizuojančios perkančiosios organizacijos, kuri sudarys sutartį su suskystintų gamtinių dujų tiekėju, ir (arba) suskystintų gamtinių dujų tiekėjų naudai.

15. Perkančioji organizacija su tiekėjais, kurie yra užsienio valstybių asmenys, susirašinėja (tai yra teikia ir gauna pranešimus, pasiūlymus, skelbia skelbimus, teikia kitą informaciją apie pirkimą) perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodyta lietuvių arba kita oficialia Europos Sąjungos valstybių kalba.

 

IIITIEKĖJŲ KVALIFIKACIJA

 

16. Perkančioji organizacija, atlikdama pirkimą, gali įvertinti tiekėjų kompetenciją, patikimumą ir pajėgumą įvykdyti pirkimo sutarties sąlygas, nustačiusi finansinės, ekonominės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo ir kitus pagrįstus su pirkimo objektu susijusius kvalifikacijos reikalavimus. Gali taikyti ir kvalifikacinę atranką, kad sumažėtų tiekėjų. Tokiu atveju perkančioji organizacija nurodo tiekėjams (tiesiogiai, savo interneto svetainėje ar kitomis jos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis), kokią informaciją ir duomenis tiekėjai turi pateikti, kad perkančioji organizacija galėtų nustatyti, ar tiekėjas atitinka nustatytus reikalavimus. Perkančioji organizacija iš tiekėjo gali pareikalauti tokios informacijos, kurios pagrįstai reikia norint nustatyti, ar tiekėjas atitinka nustatytus reikalavimus.

17. Perkančioji organizacija, taikydama kvalifikacinę atranką, pirkimo dokumentuose turi nustatyti, kiek mažiausia, o prireikus – kiek daugiausia kandidatų bus pakviesta teikti pasiūlymus. Kviečiamų kandidatų negali būti mažiau kaip 3. Jeigu minimalius kvalifikacijos reikalavimus atitinka mažiau kaip 3 kandidatai, perkančioji organizacija teikti pasiūlymus kviečia visus kandidatus, kurie atitinka keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.

18. Perkančioji organizacija turi teisę nustatyti, kad vietoj kvalifikaciją įrodančių dokumentų gali būti pateikiama perkančiosios organizacijos nustatytos formos arba perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus atitinkanti atitikties kvalifikacijos reikalavimams ir (ar) kvalifikacinės atrankos kriterijams deklaracija. Atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir (ar) kvalifikacinės atrankos kriterijams patvirtinančių dokumentų reikalaujama tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, o perkančioji organizacija turi įsitikinti, kad tiekėjas atitinka kvalifikacijos reikalavimus iki pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Perkančioji organizacija gali neprašyti, kad tiekėjai teiktų viešai prieinamą informaciją.

 

IVPIRKIMŲ PASKELBIMAS

 

19. Perkančioji organizacija Aprašo ?20–?22 punktuose nustatyta tvarka privalo paskelbti apie kiekvieną pirkimą, išskyrus Aprašo ?24 punkte nurodytus atvejus, kai apie pirkimą gali būti neskelbiama.

20. Terminas pageidavimui pateikti negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo Aprašo ?21 punkte nustatyta tvarka arba kvietimo dalyvauti pirkime Aprašo ?24 punkte nurodytais atvejais.

21. Apie pirkimą skelbiama perkančiosios organizacijos interneto svetainėje, jeigu perkančioji organizacija ją turi, Taisyklėse nurodytame tarptautiniu mastu platinamame verslo naujienų leidinyje, kurio tiražas – ne mažiau kaip 150 000 egzempliorių, ir (arba) tarptautiniu mastu populiarioje verslo naujienų interneto svetainėje, turinčioje ne mažiau kaip 1 mln. unikalių vartotojų.

22. Skelbime apie pirkimą pateikiama ši informacija:

22.1. perkančiosios organizacijos pavadinimas, juridinio asmens kodas, registruotos buveinės adresas, veiklos vykdymo adresas (jeigu nesutampa su registruotos buveinės adresu), informacija apie pirkimą teikiančio įgalioto asmens telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas;

22.2. planuojamas pirkti suskystintų gamtinių dujų kiekis arba kiekio intervalas;

22.3. planuojamos sudaryti pirkimo sutarties terminas arba termino intervalas;

22.4. planuojama suskystintų gamtinių dujų tiekimo pradžios data;

22.5. sutarties rūšis (pagrindinė sutartis, preliminarioji sutartis ar kitokia);

22.6. pageidavimo pateikimo terminas;

22.7. pirkimo dokumentų paskelbimo vieta, jeigu jie skelbiami viešai, arba jų pateikimo tiekėjui sąlygos;

22.8. kita informacija, kuri, perkančiosios organizacijos nuomone, gali būti svarbi tiekėjui nuspręsti, ar dalyvauti pirkime.

23. Perkančioji organizacija, paskelbusi apie pirkimą, gali jai žinomus potencialius tiekėjus apie pirkimą informuoti atskirai, pateikdama skelbime apie pirkimą nurodytą informaciją.

24. Perkančioji organizacija apie pirkimą gali neskelbti ir dėl pirkimo sutarties sudarymo kreiptis tiesiogiai į perkančiosios organizacijos pasirinktą vieną ar kelis tiekėjus, jeigu:

24.1. Dėl techninių reikalavimų suskystintos gamtinės dujos gali būti tiekiamos ir atgabenamos į terminalą tik vieno ar kelių konkrečių tiekėjų. Šiuo atveju neskelbiamose derybose kviečiami dalyvauti visi tokie tiekėjai.

24.2. Atsiradus nenumatytų objektyvių aplinkybių, terminalui aprūpinti skubiai prireikia suskystintų gamtinių dujų, o vykdant skelbiamą pirkimą nebūtų įmanoma skubiai reikiamo suskystintų gamtinių dujų kiekio įsigyti laiku.

24.3. Suskystintos gamtinės dujos perkamos Lietuvos Respublikos ir (ar) kaimyninių gamtinių dujų sistemų vartotojams aprūpinti ekstremaliosios energetikos padėties atvejais.

24.4. Pirkimas neįvyksta, nes negauta nė vieno pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkančio pasiūlymo. Šiuo atveju pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimai iš esmės nekeičiami ir į neskelbiamą pirkimą kviečiami visi nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus atitinkantys tiekėjai, jeigu tokių nustatyta.

24.5. Perkančioji organizacija pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš kurio nors tiekėjo nuperka suskystintų gamtinių dujų ir atlikusi rinkos analizę ar remdamasi kita objektyvia informacija nustato, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, nedidinant suskystintų gamtinių dujų kainos arba nekeičiant kainodaros taisyklių, išskyrus pirkimo sutartyje nustatytus pakeitimus, ir iš esmės nekeičiant jų atgabenimo į terminalą arba atsiskaitymo už jas sąlygų, išskyrus pirkimo sutartyje iš anksto nustatytus pakeitimus, jeigu visų papildomų pirkimų vertė – ne didesnė kaip 50 procentų pagrindinėje pirkimo sutartyje nustatytos vertės ir naujos pirkimo sutarties terminas – ne ilgesnis nei 5 metai. Papildomo pirkimo galimybė turi būti nurodyta pirkimo dokumentuose, pagal kuriuos sudaryta ankstesnė pirkimo sutartis.

 

VPIRKIMO DOKUMENTAI IR JŲ TEIKIMAS

 

25. Skelbimo apie pirkimą paskelbimo dieną perkančioji organizacija pirkimo dokumentus paskelbia savo interneto svetainėje arba ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo termino pageidavimui pateikti pabaigos pateikia kiekvienam pageidavimą pateikusiam tiekėjui tiesiogiai, jeigu pirkimo dokumentai neskelbiami viešai.

26. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta:

26.1. perkamas suskystintų gamtinių dujų kiekis arba kiekio intervalas;

26.2. perkamo suskystintų gamtinių dujų kiekio pristatymo terminas arba termino intervalas;

26.3. suskystintų gamtinių dujų kokybės reikalavimai (specifikacija);

26.4. suskystintų gamtinių dujų pristatymo vieta ir sąlygos pagal Tarptautinių prekybos rūmų tarptautinės prekybos (sutarčių) sąlygas „Incoterms“;

26.5. pirkimo sutarties sąlygos, kurios nebus keičiamos ir dėl kurių nebus deramasi atliekant pirkimą, jeigu tokios sąlygos nustatomos;

26.6. minimalūs kvalifikacijos reikalavimai, jeigu nustatomi;

26.7. informacija, ar numatoma mažinti atliekant pirkimą dalyvaujančių tiekėjų, ir sąlygos, pagal kurias mažinama atliekant pirkimą ar atitinkamame jo etape dalyvaujančių tiekėjų (kvalifikacinės atrankos kriterijai ir kitos sąlygos, pagal kurias mažinama tiekėjų), jeigu taikomos;

26.8. sprendimo dėl pirkimo sutarties sudarymo kriterijai;

26.9. pasiūlymo pateikimo būdas, terminai, reikalaujamas pasiūlymo galiojimo terminas ir kitos taikytinos sąlygos;

26.10. pasiūlymo galiojimo užtikrinimo ir (ar) pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimai, jeigu nustatomi;

26.11. būdai, kuriais tiekėjai gali prašyti paaiškinti ar patikslinti pirkimo dokumentus, terminas, iki kurio tokie prašymai gali būti pateikiami, jeigu nustatomas.

27. Jeigu pirkimas skaidomas į procedūrinius etapus (kvalifikacijos tikrinimas, kvalifikacinė atranka, pasiūlymų teikimas, derybos ir panašiai), perkančioji organizacija gali rengti ir viešai skelbti arba teikti tiesiogiai tiekėjams atskirus kiekvieno procedūrinio etapo pirkimo dokumentus (jų dalis), kuriuose būtų pateikiama informacija, susijusi tik su tuo procedūriniu etapu. Tokiu atveju pirmojo etapo pirkimo dokumentuose nurodomi visi numatomi etapai, jie trumpai apibūdinami. Perkančioji organizacija gali pirmojo procedūrinio etapo dokumentus skelbti viešai, o kitų etapų dokumentus teikti tik tiems tiekėjams, kurie atitinkamuose etapuose dalyvauja.

28. Perkančioji organizacija už pirkimo dokumentų pateikimą iš visų pirkimo dokumentus norinčių įsigyti asmenų gali imti jos nustatyto vienodo dydžio mokestį, kuris skirtas pirkimo dokumentų parengimo ir pateikimo išlaidoms padengti.

29. Perkančioji organizacija gali savo iniciatyva arba tiekėjų prašymu pirkimo dokumentus patikslinti (paaiškinti). Pirkimo dokumentų patikslinimai (paaiškinimai) turi būti pateikti tiekėjams likus ne mažiau kaip 4 dienoms iki pasiūlymų pateikimo arba kito procedūrinio veiksmo, kuris paaiškinamas, atlikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija gali nustatyti terminą prašymams patikslinti (paaiškinti) pirkimo dokumentus pateikti. Tiekėjui, praleidusiam šį terminą, perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinti (patikslinti) neprivalo.

 

VITIEKĖJŲ DALYVAVIMO atliekant PIRKIMą SĄLYGOS

 

30. Su tiekėjais, pageidaujančiais dalyvauti atliekant pirkimą, gali būti sudaromi susitarimai dėl konfidencialios informacijos neatskleidimo.

31. Perkančiosios organizacijos tiekėjams nustatomas terminas pirmam procedūriniam veiksmui atlikti – kvalifikacijos duomenims pateikti, jeigu kvalifikacija tikrinama, arba pasiūlymui pateikti, jeigu kvalifikacija netikrinama, negali būti trumpesnis kaip 15 dienų nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo. Į šį laiką įskaitomas ir terminas pageidavimui pateikti. Jeigu pirkimo dokumentai skelbiami viešai, terminas kvalifikacijos duomenims pateikti negali būti trumpesnis kaip 10 dienų nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo. Perkančiosios organizacijos nustatomi terminai kitiems veiksmams atlikti negali būti trumpesni kaip 3 darbo dienos.

32. Jeigu perkančioji organizacija su tiekėjais derasi, turi būti laikomasi šių sąlygų:

32.1. su kiekvienu tiekėju deramasi atskirai;

32.2. tiekėjams neteikiama informacija apie kitus derybose dalyvaujančius tiekėjus, jų tapatybę;

32.3. perkančioji organizacija ir tiekėjai neturi teisės per derybas atskleisti kitiems tiekėjams pasiūlyme nurodytos ir derantis pateiktos informacijos;

32.4. visiems derybose dalyvaujantiems tiekėjams taikomi vienodi reikalavimai;

32.5. derybos gali būti vykdomos nuotoliniu būdu telekomunikacijos priemonėmis;

32.6. rašomas derybų protokolas, kurį pasirašo komisijos pirmininkas ir tiekėjas ar jo įgalioti atstovai; protokolas gali būti nerašomas, kai daromas posėdžio garso arba vaizdo įrašas, kuris laikomas komisijos posėdžio protokolu; jeigu derybinėmis pozicijomis apsikeičiama raštu (teikiant siūlymus, sutarčių projektus ir panašiai), derybų eiga (gauti ir (ar) pateikti pasiūlymai) fiksuojama derybų eigos protokole, kurį pasirašo komisijos pirmininkas ir bent 2 kiti komisijos nariai, prie protokolo pridedami gauti (pateikti) dokumentai ir jų išsiuntimą (gavimą) patvirtinantys dokumentai;

32.7. derybos gali vykti pakopomis, mažinant jose dalyvaujančių tiekėjų, kaip nurodyta Aprašo ?26.7 punkte.

 

VII. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS SPRENDIMAI

 

33. Perkančiosios organizacijos sprendimai dėl atliekant pirkimą dalyvaujančių tiekėjų kvalifikacijos, tiekėjų mažinimo, sprendimas dėl pirkimo sutarties sudarymo, taip pat kiti perkančiosios organizacijos sprendimai turi būti motyvuoti ir pagrįsti.

34. Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą atmesti tiekėjo pasiūlymą, apie tai informuoja tokį tiekėją ir nurodo jam pasiūlymo atmetimo pagrindą, o priėmusi sprendimą sudaryti pirkimo sutartį apie tai informuoja visus paskutiniame etape dėl pirkimo sutarties sudarymo dalyvavusius tiekėjus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

35. Suinteresuotiems tiekėjams pareikalavus, perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tiekėjo prašymo gavimo pateikia sprendimo dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo arba atitinkamai sprendimo dėl pirkimo sutarties sudarymo motyvus, tačiau neatskleidžia konfidencialios informacijos, gautos iš kitų tiekėjų (taip pat tiekėjų tapatybės), išskyrus tuos atvejus, kai tokia informacija negali būti laikoma konfidencialia pagal įstatymus arba tokios informacijos neatskleidimą numato Taisyklės ar pirkimo dokumentų sąlygos.

36. Sprendimą dėl pirkimo sutarties sudarymo perkančioji organizacija priima pagal mažiausios kainos, ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba kitus perkančiosios organizacijos nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus, kurie negali nepagrįstai ir neobjektyviai riboti tiekėjų galimybių dalyvauti atliekant pirkimą.

37. Komisija gali atmesti tiekėjo pateiktą pasiūlymą, jeigu pasiūlomos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. Per dideles perkančiajai organizacijai nepriimtinas kainas arba jų nustatymo taisykles perkančioji organizacija nustato pirkimo dokumentuose.

 

VIIIPIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

38. Perkančioji organizacija iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti bet kurias pirkimo procedūras, jeigu atsiranda aplinkybių, kurių nebuvo galima iš anksto numatyti. Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po to, kai priimamas sprendimas nutraukti pirkimo procedūras, išsiunčia pranešimus apie pirkimo procedūrų nutraukimą atliekant pirkimą dalyvaujantiems tiekėjams.

39. Laimėjusį pasiūlymą pateikusiam tiekėjui per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo išsiunčiamas pranešimas apie sprendimo sudaryti pirkimo sutartį priėmimą, kuriame nurodomas siūlomas pirkimo sutarties sudarymo laikas, vieta, pateikiama kita reikiama informacija. Perkančioji organizacija, nesuderinusi abiem šalims priimtino pirkimo sutarties sudarymo laiko, vienašališkai nustato, iki kurio laiko tiekėjas turi pasirašyti pirkimo sutartį.

40. Jeigu tiekėjas, kuriam pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, jeigu jo reikalauta, arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį sąlygomis, kuriomis perkančioji organizacija priėmė sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, laikoma, kad jis atsisako sudaryti pirkimo sutartį. Tokiu atveju perkančioji organizacija turi teisę siūlyti sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas įvertintas geriausiai po to tiekėjo, kuris atsisakė sudaryti pirkimo sutartį, pasiūlymo. Prireikus, jeigu tai nustatyta pirkimo sąlygose, su tokiu tiekėju gali būti deramasi dėl dar neaptartų sąlygų ir (ar) aptartų sąlygų patikslinimo. Jeigu informacijos apie kitą geriausiai įvertintą pasiūlymą nėra, nes kiti tiekėjai nedalyvavo tame procedūros etape, kuriame vertinti pasiūlymai, perkančioji organizacija gali atnaujinti procedūras su tą patį pirkimą atliekant ar paskutiniame pirkimo procedūros etape dalyvavusiais kitais tiekėjais.

41. Sudarant pirkimo sutartį ir (ar) ją vykdant, negali būti keičiamos sąlygos, kuriomis priimtas sprendimas sudaryti pirkimo sutartį, jeigu atitinkamas pakeitimas reikštų iš esmės naujos pirkimo sutarties sudarymą, nebent tokių sąlygų pakeitimas nepakeistų priimto sprendimo dėl pirkimo sutarties sudarymo, taip pat tais atvejais, kai suskystintų gamtinių dujų ir (ar) jų gabenimo kainai įtaką daro pakitę mokesčiai arba suskystintų gamtinių dujų rinkos kainos pokytis – ne mažesnis kaip 10 procentų, o to nebuvo galima numatyti sudarant pirkimo sutartį, ir toks pakeitimas iš esmės atitinka rinkoje įprastus ir daugumos tiekėjų atliekamus analogiškų sutarčių pakeitimus dėl pakitusių rinkos sąlygų, arba kitais pirkimo dokumentuose nurodytais atvejais. Ar pirkimo sutarties sąlygų keitimas nepakeistų priimto sprendimo dėl pirkimo sutarties sudarymo, turi būti vertinama motyvuotai ir pagrįstai, prireikus gali būti konsultuojamasi su kitais atliekant pirkimą dalyvavusiais tiekėjais.

 

IXPIRKIMO PROCEDŪRŲ ATASKAITA

 

42. Per 10 dienų nuo pirkimo procedūros pabaigos komisija pateikia perkančiosios organizacijos vadovui pirkimo procedūrų ataskaitą, kurioje nurodoma:

42.1. pirkimo objektas (trumpas jo aprašymas);

42.2. pirkimo būdas;

42.3. paraiškas ar pasiūlymus pateikusių tiekėjų rekvizitai;

42.4. tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo ir kvalifikacinės atrankos rezultatai (jeigu taikyta);

42.5. kiekvieno pasiūlymo kaina ar kainodaros taisyklė;

42.6. pasiūlymų vertinimo ir palyginimo aprašymas, komisijos sprendimas dėl pirkimo sutarties sudarymo;

42.7. jeigu buvo atmestų pasiūlymų – jų atmetimo priežastys;

42.8. tiekėjas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, jos sudarymo ir įsigaliojimo datos arba pirkimo procedūros nutraukimo priežastys, jeigu pirkimo procedūra nutraukta;

42.9. kita informacija apie pirkimo procedūros eigą ir rezultatus.

43. Perkančioji organizacija neturi teisės atskleisti informacijos, susijusios su atliktomis pirkimo procedūromis, tretiesiems asmenims, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, kenkia ar gali pakenkti teisėtiems šalių komerciniams interesams ir (ar) trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją, išskyrus tuos atvejus, kai tokia informacija atskleidžiama kontroliuojantiems subjektams ir tokią informaciją suteikti kitiems asmenims įpareigoja kiti taikytinų teisės aktų reikalavimai.

44. Įvykdyto pirkimo sutartys, protokolai ir kiti su pirkimu susiję dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

 

XBAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

45. Jeigu perkančioji organizacija nesilaiko Aprašo, Taisyklių, kitų teisės aktų ar pirkimo dokumentų nustatytų reikalavimų ir taip pažeidžia atliekant pirkimą dalyvavusio tiekėjo teisėtus interesus, tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti patirtus nuostolius atlyginti. Taisyklėse ir (arba) pirkimo dokumentuose gali būti nustatyta alternatyvi ginčų sprendimo tvarka.

46. Energetikos įmonės ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo pateikia Energetikos ministerijai Aprašo ?42 punkte nurodytą pirkimo procedūrų ataskaitą.

47. Apraše nustatytų reikalavimų pažeidimas laikomas reguliuojamos veiklos energetikos sektoriuje pažeidimu, už kurį energetikos įmonė atsako Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

48. Aprašo nuostatų įgyvendinimą ir taikymo kontrolę užtikrina Energetikos ministerija.

49. Visi asmenys, kurie turi teisę susipažinti su Apraše nustatyta tvarka ir sąlygomis atliktų pirkimų informacija ir jų ataskaitomis, privalo tai saugoti paslaptyje, nebent tokia informacija pagal Aprašą nebūtų laikoma konfidencialia, neturi teisės jos naudoti jokiems tikslams, nesusijusiems su tiesioginių funkcijų atlikimu. Ši informacija jokiais atvejais negali būti skelbiama viešai.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 78, 2016-01-25, paskelbta TAR 2016-01-26, i. k. 2016-01599

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 16 d. nutarimo Nr. 1268 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų, atgabenamų į suskystintų gamtinių dujų terminalą, pirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo