Suvestinė redakcija nuo 2018-11-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 30-982, i. k. 1012210ISAK00000086

 

Nauja redakcija nuo 2015-04-09:

Nr. 3-136(1.5 E), 2015-04-08, paskelbta TAR 2015-04-08, i. k. 2015-05371

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ ĮGULŲ MINIMALIOS SUDĖTIES REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

2001 m. balandžio 2 d. Nr. 86

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 19 straipsnio 2 dalies nuostatomis,

t v i r t i n u Vidaus vandenų laivų įgulų minimalios sudėties reikalavimus (pridedama).

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2001 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 86

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 

2015 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 3-136(1.5 E)

redakcija)

 

 

VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ ĮGULŲ MINIMALIOS SUDĖTIES REIKALAVIMAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vidaus vandenų laivų įgulų minimalios sudėties reikalavimai (toliau Reikalavimai) nustato vidaus vandenų laivų įgulų minimalią sudėtį, atsižvelgiant į vidaus vandenų laivų konstrukcijos ypatumus, techninį aprūpinimą, automatizavimo lygį, technines eksploatacines charakteristikas, plaukiojimo rajoną, vidaus vandenų laivo valdymo ypatumus, saugaus stovėjimo užtikrinimą, vidaus vandenų laivų ir įgulų panaudojimo ir įgulų darbo ir poilsio režimus.

2. Reikalavimai taikomi savaeigiams ir nesavaeigiams vidaus vandenų laivams (toliau – vidaus vandenų laivas), naudojamiems komercinei veiklai (žvejybos, keleiviniai, krovininiai ir kt.) ir įregistruotiems Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre (toliau registras).

3. Visi Reikalavimų 2 punkte išvardyti vidaus vandenų laivai, išskyrus vidaus vandenų laivus, kurių ilgis mažesnis negu 10 m, privalo turėti Reikalavimų priede nustatytos formos vidaus vandenų laivo įgulos minimalios sudėties liudijimą (toliau liudijimas). Eksploatuoti vidaus vandenų laivus, kuriuose įgulos mažiau, negu nurodyta liudijime, draudžiama.

4. Reikalavimuose vartojamos sąvokos apibrėžtos  Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekse.

 

II SKYRIUS

LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO IR LIUDIJIMŲ GALIOJIMO PANAIKINIMO TVARKA

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 3-542, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17501

 

5. Popierinius liudijimus išduoda Lietuvos transporto saugos administracija (toliau –Administracija) vidaus vandenų laivo savininko (valdytojo ) prašymu. Liudijimo galiojimo laikas neterminuotas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-542, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17501

 

6. Vidaus vandenų laivo savininkas (valdytojas), siekiantis gauti liudijimą, raštu, per atstumą, elektroninių ryšių priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipdamasis į Administraciją pateikia prašymą išduoti liudijimą ir nurodo prašyme siūlomą vidaus vandenų laivo įgulos minimalią sudėtį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-542, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17501

 

7. Administracija išnagrinėja prašyme pateiktus duomenis apie siūlomą vidaus vandenų laivo įgulos minimalią sudėtį, taip pat įvertina:

7.1. ar nurodyta minimalios sudėties įgula:

7.1.1. gali saugiai eksploatuoti vidaus vandenų laivą;

7.1.2. gali užtikrinti aplinkos apsaugą nuo taršos;

7.1.3. yra pajėgi tinkamai veikti avarinėse situacijose;

7.2. sąlygas, kurios turi įtakos įgulos minimaliai sudėčiai, keičiantis plaukiojimo rajonui, pervežamų krovinių rūšiai, pakeitus laivo įrangą ar laivo techninės priežiūros metodus;

7.3. specifinius veiksnius:

7.3.1. vidaus vandenų laivo paskirtį, jo dydį, konstrukcines ypatybes ir įrangos išdėstymą laive;

7.3.2. vidaus vandenų laivo įrangos techninės priežiūros būdus (vykdo įgula ar samdomi kranto specialistai);

7.3.3. plaukiojimo rajoną ir laivybos intensyvumą jame;

7.3.4. vežamų krovinių tipus, laivo paruošimą vežti krovinius, specifinius reikalavimus, kurie, atsižvelgiant į laivo konstrukcijos ypatybes, daro įtaką saugiam laivo pakrovimui, iškrovimui, krovinio tvirtinimui, vežimui;

7.3.5. darbo trukmę laive pagal sudarytas darbo sutartis su įgulos nariais, turinčią įtakos įgulos nuovargiui;

7.4. įgulos narių pareigą vykdyti su laivo eksploatacija susijusias funkcijas, įskaitant navigaciją, krovinių vežimą, įgulos, žmonių ir laivo saugumo, buitinių sąlygų užtikrinimą, techninį laivo eksploatavimą, laivo įrangos automatizacijos lygį, radijo ryšį, planuotą ir neplanuotą mechanizmų, laivo sistemų įrangos remontą.

8. Administracija, siekdama nustatyti vidaus vandenų laivo įgulos minimalią sudėtį ir įvertinti Reikalavimų 7 punkte nurodytus kriterijus ir sąlygas, pareikalauja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Reikalavimų 6 punkte nurodyto prašymo pateikimo dienos pateikti šiuos kriterijus ir sąlygas pagrindžiančią papildomą informaciją ir (ar) dokumentus, brėžinius, skaičiavimus, taip pat atlieka vidaus vandenų laivo apžiūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-542, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17501

 

9. Įvertinusi atitiktį Reikalavimų 7 punkte nurodytiems kriterijams ir sąlygoms, Administracija gali pareikalauti siūlomą vidaus vandenų laivo įgulos minimalią sudėtį padidinti, pakeisti kitokios kvalifikacijos įgulos nariais, nepažeidžiant Reikalavimų V skyriaus nuostatų dėl minimalios vidaus vandenų laivo įgulos sudėties reikalavimų.  

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-542, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17501

 

10. Jeigu vidaus vandenų laivo savininkas (valdytojas) pagal Reikalavimų 8 punktą nepateikia prašomos papildomos informacijos ir (ar) dokumentų, Administracija netvirtina prašyme nurodytos vidaus vandenų laivo įgulos minimalios sudėties ir neišduoda liudijimo.

11. Administracija, įsitikinusi, kad siūloma vidaus vandenų laivo įgulos minimali sudėtis atitinka Reikalavimų nuostatas ir bus užtikrintas saugus vidaus vandenų laivo eksploatavimas, tvirtina vidaus vandenų laivo įgulos minimalią sudėtį ir per 2 darbo dienas išduoda liudijimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-542, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17501

 

12. Vidaus vandenų laivo savininkas (valdytojas) nedelsdamas privalo kreiptis į Administraciją dėl naujos įgulos minimalios sudėties nustatymo ir naujo liudijimo išdavimo Reikalavimų nustatyta tvarka, jeigu:

12.1. pasikeičia vidaus vandenų laivo plaukiojimo ir eksploatavimo sąlygos ir charakteristika ir tai turi įtakos vidaus vandenų laivo įgulos minimaliai sudėčiai;

12.2. atlikti esminiai vidaus vandenų laivo konstrukcijos, įrangos ar mechanizmų pakeitimai ir tai turi įtakos vidaus vandenų laivo įgulos minimaliai sudėčiai;

12.3. pasikeitus vidaus vandenų laivo eksploatavimo sąlygoms, nustatyta įgulos minimali sudėtis nepajėgi užtikrinti žmonių saugumo vidaus vandenų laive, saugaus vidaus vandenų laivo plaukiojimo, aplinkos taršos prevencijos ir neleidžia profesionaliai veikti avarinėse situacijose;

12.4. pasikeitė vidaus vandenų laivo savininkas (valdytojas) ir vidaus vandenų laivas buvo išregistruotas iš registro.

13. Administracija panaikina išduoto liudijimo galiojimą, nustačiusi, kad:

13.1. atsiradus Reikalavimų 12 punkte nurodytoms sąlygoms, vidaus vandenų laivo savininkas (valdytojas) nesikreipė dėl vidaus vandenų laivo įgulos minimalios sudėties nustatymo ir naujo liudijimo išdavimo;

13.2. vidaus vandenų laive nesilaikoma tarptautiniuose ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytos darbo ir poilsio trukmės ir tvarkos.

14. Administracija, priėmusi sprendimą panaikinti liudijimo galiojimą, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas raštu apie tai informuoja vidaus vandenų laivo savininką (valdytoją).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-542, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17501

 

15. Vidaus vandenų laivo savininkas (valdytojas), panaikinus liudijimo galiojimą, gali kreiptis į Administraciją dėl naujo liudijimo išdavimo Reikalavimų nustatyta tvarka.

16. Praradus arba sugadinus liudijimą, vidaus vandenų laivo savininkas (valdytojas) raštu pateikia prašymą Administracijai, kuri ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išduoda liudijimo dublikatą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-542, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17501

 

17. Už liudijimo, liudijimo dublikato išdavimą mokama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

 

III SKYRIUS

VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ EKSPLOATACIJOS REŽIMAI

 

18. Vidaus vandenų laivų eksploatacijos režimai (per 24 valandas):

18.1. A1 – vidaus vandenų laivas gali plaukioti ne ilgiau kaip 14 valandų per parą. Vidaus vandenų laivas, plaukiojantis Al režimu, per 24 valandas turi padaryti 8 valandų nepertraukiamą pertrauką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-542, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17501

 

18.2. A2 – pusiau nepertraukiamas 18 valandų vidaus vandenų laivo plaukiojimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-542, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17501

 

18.3. B nepertraukiamas 24 valandų vidaus vandenų laivo plaukiojimas.

 

IV SKYRIUS

VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ EKSPLOATACIJOS REŽIMO PAKEITIMAS

 

19.Vidaus vandenų laivų eksploatacijos režimo pakeitimai:

19.1. Al režimą pakeisti į A2 režimą leidžiama šiais atvejais:

19.1.1. jeigu keičiama visa vidaus vandenų laivo įgula;

19.1.2. jeigu, prieš keičiant eksploatacijos režimą, įgulos nariams, kurių reikės vidaus vandenų laivui eksploatuoti A2 režimu, buvo suteiktas 8 valandų nepertraukiamas poilsis;

19.1.3. jeigu vidaus vandenų laive yra papildomi įgulos nariai, kurių reikia vidaus vandenų laivui eksploatuoti A2 režimu.

19.2. A2 režimą pakeisti į Al režimą leidžiama šiais atvejais:

19.2.1. jeigu keičiama visa vidaus vandenų laivo įgula;

19.2.2. jeigu, prieš keičiant eksploatacijos režimą, įgulos nariams, kurių reikės vidaus vandenų laivui eksploatuoti A1 režimu, buvo suteiktas 8 valandų nepertraukiamas poilsis.

19.3. B režimą pakeisti į Al arba A2 režimą leidžiama šiais atvejais:

19.3.1. jeigu keičiama visa vidaus vandenų laivo įgula;

19.3.2. jeigu, prieš keičiant eksploatacijos režimą, įgulos nariams, kurių reikės vidaus vandenų laivui eksploatuoti Al arba A2 režimu, buvo suteiktas 8 valandų nepertraukiamas poilsis.

19.4. Al arba A2 režimą pakeisti į B režimą leidžiama šiais atvejais:

19.4.1. jeigu keičiama visa vidaus vandenų laivo įgula;

19.4.2. jeigu, prieš keičiant eksploatacijos režimą, įgulos nariams, kurių reikės vidaus vandenų laivui eksploatuoti B režimu, buvo suteiktas 8 valandų nepertraukiamas poilsis;

19.4.3. jeigu laive yra papildomi įgulos nariai, kurių reikia vidaus vandenų laivui eksploatuoti B režimu.

 

V SKYRIUS

VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ ĮGULŲ MINIMALI SUDĖTIS

 

Savaeigių krovininių laivų ir stūmikų-vilkikų įgulų minimali sudėtis

1 lentelė

Laivo ilgis (L), m

Laivo įgulos nariai

Laivo įgula eksploatacijos režimu

 

A1

A2

B

10 ≤ L ≤ 70

Kapitonas

1

2

2

 

Mechanikas1)

1

1

1

 

Upeivis-motoristas

 

Upeivis1), 2)

1

1

2

L > 70

Kapitonas

1

2

2

 

Mechanikas1)

1

1

1

 

Upeivis-motoristas

 

Upeivis1), 2)

2

2

2

 

 

Keleivinių laivų be miegamųjų vietų keleiviams įgulų minimali sudėtis

2 lentelė

Keleivių skaičius

Laivo įgulos nariai

Laivo įgula eksploatacijos režimu

 

A1

A2

B

Nuo 13 iki 75

Kapitonas

1

2

2

Mechanikas

Upeivis-motoristas

1

1

1

Upeivis

1

Nuo 76 iki 250

Kapitonas

1

2

2

Mechanikas1)

1

1

1

Upeivis-motoristas3)

1

Upeivis1), 2)

1

2

1

Nuo 251 iki 600

Kapitonas

1

2

3

Mechanikas

1

1

1

Upeivis-motoristas3)

1

1

1

Upeivis

1

1

1

Nuo 601 iki 1000

Kapitonas

1

2

3

Mechanikas

1

1

1

Upeivis-motoristas3)

1

1

1

Upeivis2)

2

2

2

Daugiau kaip 1000

Kapitonas

2

2

3

Mechanikas

1

1

1

Upeivis-motoristas3)

1

1

1

Upeivis2)

3

4

4

 

Skirsnio pakeitimai:

Nr. 3-542, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17501

 

Keleivinių laivų, turinčių miegamąsias vietas keleiviams, įgulų minimali sudėtis

3 lentelė

Keleivių skaičius

Laivo įgulos nariai

Laivo įgula eksploatacijos režimu

 

A1

A2

B

Iki 50 miegamųjų vietų

Kapitonas

1

2

3

Mechanikas

1

1

1

Upeivis-motoristas3)

1

1

1

Upeivis

1

1

1

Nuo 50 iki 100 miegamųjų vietų

Kapitonas

1

2

3

Mechanikas

1

1

1

Upeivis-motoristas3)

1

1

1

Upeivis2)

2

1

1

Daugiau kaip 100 miegamųjų vietų

Kapitonas

1

2

3

Mechanikas

1

1

1

Upeivis-motoristas3)

1

1

1

Upeivis2)

3

3

3

 

Keleivinių keltų įgulų minimali sudėtis

4 lentelė

Keleivių skaičius

Laivo įgulos nariai

Laivo įgula eksploatacijos režimu

 

A1

A2

B

Iki 250

Kapitonas

1

2

2

Mechanikas

1

1

1

Upeivis-motoristas3)

1

1

1

Upeivis

1

1

1

Nuo 250 iki 600

Kapitonas

1

2

3

Mechanikas

1

1

1

Upeivis-motoristas3)

1

1

1

Upeivis

1

1

1

Nuo 600 iki 1000

Kapitonas

1

2

3

Mechanikas

1

1

1

Upeivis-motoristas3)

1

1

1

Upeivis2)

2

2

2

Daugiau kaip 1000

Kapitonas

1

2

3

Mechanikas

1

1

1

Upeivis-motoristas3)

1

1

1

Upeivis2)

3

4

4

 

1) Jeigu vidaus vandenų laivas dėl vidaus vandenų laivo įrangos automatizacijos atitinka Reikalavimų VI skyriuje nustatytus reikalavimus, tuomet mechanikas ir vienas upeivis gali būti pakeisti upeiviu-motoristu, t. y. supaprastinta minimali vidaus vandenų laivo įgulos sudėtis.

2) Jeigu numatytas daugiau kaip vienas upeivis, vienas iš upeivių gali būti pakeistas mechaniku.

3) Jeigu vidaus vandenų laivas dėl vidaus vandenų laivo įrangos automatizacijos atitinka Reikalavimų VI skyriuje nustatytus reikalavimus, tuomet upeivio-motoristo gali nebūti, t. y. gali būti supaprastinta minimali vidaus vandenų laivo įgulos sudėtis.

 

20. Jeigu vidaus vandenų laivas dėl vidaus vandenų laivo įrangos automatizacijos atitinka Reikalavimų VI skyriuje nustatytus reikalavimus, o vidaus vandenų laivo kapitonas turi laivo kapitono-mechaniko laipsnį, tuomet mechanikas gali būti pakeistas upeiviu-motoristu, t. y. supaprastinta minimali vidaus vandenų laivo įgulos sudėtis.

21. Plūduriuojančių įrenginių, kitų vidaus vandenų laivų, įskaitant greitaeigius keleivinius laivus, kurių įgulų minimali sudėtis nenurodyta Reikalavimų V skyriuje, įgulų minimalią sudėtį nustato Administracija, atsižvelgdama į plaukiojimo rajoną, plaukiojimo sąlygas, vidaus vandenų laivo matmenis, tipą, konstrukciją, įrangą ir paskirtį ir įvertinusi Reikalavimų 7 punkte nurodytus kriterijus ir sąlygas.

22. Vidaus vandenų laivų, naudojamų ne daugiau kaip 12 keleivių vežti, žvejybos laivų minimalią įgulą sudaro vienas kapitonas ir vienas upeivis arba upeivis-motoristas arba mechanikas. Administracija, atsižvelgdama į tokių vidaus vandenų laivų plaukiojimo rajoną, plaukiojimo sąlygas, vidaus vandenų laivo matmenis, konstrukcijos ypatybes ir įrangą, gali leisti eksploatuoti tokį vidaus vandenų laivą su vienu įgulos nariu kapitonu.

 

VI SKYRIUS

VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ ĮRANGOS REIKALAVIMAI, KAI GALI BŪTI SUPAPRASTINTA ĮGULOS MINIMALI SUDĖTIS

 

23. Savaeigių vidaus vandenų laivų įgulos minimali sudėtis gali būti supaprastinta, jeigu vidaus vandenų laivo įranga atitinka šiuos reikalavimus:

23.1. Pagrindiniai vidaus vandenų laivo varikliai turi būti sumontuoti taip, kad iš vidaus vandenų laivo valdymo posto būtų galima keisti vidaus vandenų laivo greitį ir eigos kryptį. Pagalbiniai varikliai ir mechanizmai, reikalingi vidaus vandenų laivo eigai užtikrinti, turi būti valdomi iš vidaus vandenų laivo valdymo posto, jeigu jie neįsijungia automatiškai arba nedirba nuolat viso reiso metu.

23.2. Vidaus vandenų laivo valdymo poste turi būti sumontuoti šviesos ir garso įspėjamuosius signalus perduodantys kontroliniai prietaisai, leidžiantys nustatyti šias įrenginių parametrų kritines reikšmes:

23.2.1. pagrindinių variklių ir mechanizmų aušinimo vandens temperatūrą;

23.2.2. pagrindinių variklių ir perdavimo mechanizmų tepalo slėgį tepimo sistemose;

23.2.3. tepalo ir oro slėgius sistemose, naudojamose sraigtų velenų ar sraigtų sukimosi krypčiai keisti;

23.2.4. vandens atsiradimą ir lygį mašinų skyriuje (variklių patalpoje).

Garso įspėjamieji signalai gali būti perduodami iš vieno garso perdavimo prietaiso. Garso įspėjamasis signalas užfiksavus gedimą gali būti išjungiamas. Šviesos įspėjamasis signalas turi išsijungti tik pašalinus gedimą.

23.3. Kuras ir aušinantis vanduo į pagrindinius variklius turi būti paduodamas automatiškai.

23.4. Pasukti vairą, esant maksimaliai leistinai vidaus vandenų laivo grimzlei, be didesnių pastangų turi gebėti vienas asmuo.

23.5. Šviesos ir garso signalai, nustatyti susisiekimo ministro patvirtintose Europos vidaus vandenų kelių laivybos taisyklėse (CEVNI), turi būti perduodami iš vidaus vandenų laivo valdymo posto (vairinės).

23.6. Jeigu laivapriekyje, laivagalyje, gyvenamosiose patalpose ir mašinų skyriuje (variklių patalpoje) negalima girdėti iš vidaus vandenų laivo valdymo posto (vairinės) perduodamos informacijos, tuomet vidaus vandenų laive turi būti įrengtas telefoninis ryšys. Ryšiui su mašinų skyriumi (variklių patalpa) vietoj telefoninio ryšio gali būti naudojama šviesos ir garso signalizacijos sistema.

23.7. Gelbėjimosi valtį nuleisti į vandenį per protingą laiką turi gebėti vienas įgulos narys.

23.8. Vidaus vandenų laive turi būti sumontuotas pasukamas prožektorius, valdomas iš vidaus vandenų laivo valdymo posto (vairinės).

23.9. Bet kurių pakėlimo mechanizmų, sukamų rankena, valdymas neturi reikalauti didesnės kaip 16 kg jėgos.

23.10. Vilkimo gervės turi būti su mechanine pavara.

23.11. Išsausinimo ir denio plovimo siurbliai turi būti mechanizuoti.

23.12. Pagrindiniai vidaus vandenų laivo valdymo ir kontrolės prietaisai turi būti išdėstyti ergonomiškai.

23.13. Vidaus vandenų laivo įrenginių, užtikrinančių pakankamą vidaus vandenų laivo manevringumą, valdymas turi būti užtikrintas iš vidaus vandenų laivo valdymo posto (vairinės).

23.14. Vidaus vandenų laive turi būti ultratrumpųjų bangų (UTB) radijo telefoninė stotis ryšiui su kitais laivais palaikyti ir navigacinei informacijai priimti ar perduoti.

 

VII SKYRIUS

LAIVŲ ĮGULŲ NARIŲ FIZINIS TINKAMUMAS

 

24. Visi vidaus vandenų laivų įgulų nariai privalo pasitikrinti sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami – tikrintis periodiškai ir pateikti vidaus vandenų laivo savininkui (valdytojui) pažymą apie sveikatos būklę. Vidaus vandenų laivo savininkas, nurodęs priežastį (po sunkių onkologinių ligų ir jų gydymo, po operacijų, po sunkių traumų ir kitais atvejais, kai elektroninis nedarbingumo pažymėjimas buvo išduotas ne trumpesniam kaip 30 dienų laikotarpiui), turi teisę siųsti įgulos narį neeilinio sveikatos patikrinimo.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Vidaus vandenų  laivo savininkas (valdytojas) ir vidaus vandenų laivo kapitonas naujiems įgulos nariams turi suteikti galimybę ir laiko tinkamai susipažinti su vidaus vandenų laivo įranga, eksploatavimo ir techninės priežiūros procedūromis, kad, pradėję eiti pareigas, jie sugebėtų tinkamai vykdyti savo funkcijas vidaus vandenų laive.

26. Vidaus vandenų laivo savininkas (valdytojas) ir vidaus vandenų laivo kapitonas yra atsakingi už tinkamą vidaus vandenų laivo įgulos sudėtį.

27. Kiekviename vidaus vandenų laive, kuriam taikomi Reikalavimai, turi būti pildomas vidaus vandenų laivo dienynas, kuriame žymima vidaus vandenų laivo veikla ir jo mechanizmų darbo parametrai, įgulos darbo ir poilsio režimas. Reiso metu vidaus vandenų laivo dienyne turi būti įrašomi duomenys apie kiekvieno įgulos nario poilsio periodų pradžią ir pabaigą. Pasikeitus laivo eksploatacijos režimui, įrašai vidaus vandenų laivo dienyne turi būti daromi naujame puslapyje.

28. Administracijos veiksmai (neveikimas) ir sprendimai, susiję su Reikalavimų vykdymu, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-542, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17501

 

________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-136(1.5 E), 2015-04-08, paskelbta TAR 2015-04-08, i. k. 2015-05371

 

 

 

Vidaus vandenų laivų įgulų minimalios

sudėties reikalavimų

priedas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

REPUBLIC OF LITHUANIA

 

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJA

LITHUANIAN TRANSPORT SAFETY ADMINISTRATION

 

 

VIDAUS VANDENŲ LAIVO ĮGULOS MINIMALIOS SUDĖTIES LIUDIJIMAS

CERTIFICATE

OF MINIMUM SAFE MANNING OF INLAND WATERWAYS SHIP

 

Nr. 0000

 

 

Laivo pavadinimas

Name of the ship

 

 

Registracijos Nr.

 

Registration No.

 

Identifikavimo kodas

Identification code

 

Laivo tipas

Type of the ship

 

Registracijos uostas

Port of registry

 

Laivo šaukiniai

Call sign

 

Maksimalus laivo ilgis (m)

 

Length overall of the ship (m)

 

Pagrindinių variklių galingumas (kW)

 

Main propulsions power (kW)

 

Ar laivo mašinų skyrius (variklių patalpa) atitinka automatizacijos reikalavimus?

Is the machinery space of the ship in compliance with automation requirements?

 

Eksploatacijos režimas

Operating mode

 

Šiame liudijime įvardytas laivas yra laikomas turinčiu saugią įgulos sudėtį, jeigu laivo eksploatacijos metu jame yra ne mažesnis atitinkamas pareigas einančių įgulos narių skaičius, negu nurodyta lentelėje:

The ship named in this document is considered to be safely manned if, when she is in service, carries not less the number and grades/capacities of personnel specified in the table (below):

Pareigos

Grade / capacity

Kategorija Category

Skaičius

Number

Kapitonas

Boatmaster

 

 

Laivavedys iki 110 kW

Navigator until 110 kW

 

 

Kapitonas-mechanikas

Boatmaster-engineer

 

 

Mechanikas

Engineer

 

 

Elektromechanikas

Electrical engineer

 

 

Upeivis

 

Ordinary crewman

 

 

Upeivis-motoristas

Engine-minder

 

 

Motoristas

Engine rating

 

 

Elektrikas

Electrician

 

 

Virėjas

Cook

 

 

 

 

 

 

Ypatingi reikalavimai arba sąlygos (jeigu tokių yra):

Special requirements or conditions (if any):

 

 

 

 

 

 

 

 

Išdavimo data

Date of issue

 

Tinkamai įgaliotas asmuo

Duly authorized official ____________________________________________________

                                         (parašas, vardas, pavardė / signature, name, surname)

 

 

A. V.

Seal

 

___________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-191, 2005-05-06, Žin., 2005, Nr. 67-2434 (2005-05-28), i. k. 1052210ISAK0003-191

Nr. 3-151, 2010-03-10, Žin., 2010, Nr. 31-1473 (2010-03-18), i. k. 1102210ISAK0003-151

Nr. 3-136(1.5 E), 2015-04-08, paskelbta TAR 2015-04-08, i. k. 2015-05371

Nr. 3-542, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17501

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-191, 2005-05-06, Žin., 2005, Nr. 67-2434 (2005-05-28), i. k. 1052210ISAK0003-191

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 86 "Dėl Vidaus vandenų laivų įgulų minimalios sudėties reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-09, 2006-01-13, Žin., 2006, Nr. 10-385 (2006-01-26), i. k. 1062210ISAK00003-09

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 86 "Dėl Vidaus vandenų laivų įgulų minimalios sudėties reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-529, 2008-12-31, Žin., 2009, Nr. 4-103 (2009-01-13), i. k. 1082210ISAK0003-529

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 86 "Dėl Vidaus vandenų laivų įgulų minimalios sudėties reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-151, 2010-03-10, Žin., 2010, Nr. 31-1473 (2010-03-18), i. k. 1102210ISAK0003-151

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 86 "Dėl Vidaus vandenų laivų įgulų minimalios sudėties reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-136(1.5 E), 2015-04-08, paskelbta TAR 2015-04-08, i. k. 2015-05371

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 86 „Dėl Vidaus vandenų laivų įgulų minimalios sudėties reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-542, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17501

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 86 „Dėl Vidaus vandenų laivų įgulų minimalios sudėties reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo