Suvestinė redakcija nuo 2014-10-25

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 130-6662, i. k. 1131100NUTA00001173

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl NACIONALINIO EURO ĮVEDIMO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2013 m. gruodžio 4 d. Nr. 1173
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2000, Nr. 92-2843; 2007, Nr. 72-2831; 2010, Nr. 71-3541; 2013, Nr. 11-497) 22 straipsnio 3 punktu ir įgyvendindama Šešioliktosios Vyriausybės 2012–2016 metų programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XII-51 (Žin., 2012, Nr. 149-7630), 34 ir 50 punktų, taip pat Nacionalinio euro įvedimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604 (Žin., 2013, Nr. 73-3670), 12 punkto nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių planą (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Ūkio ministras,

pavaduojantis finansų ministrą                                                       Evaldas Gustas

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1173

 

 

NACIONALINIO EURO ĮVEDIMO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės
vykdytojas (-ai)

Koordinuojanti darbo grupė (-ės)

Vykdymo / įvykdymo terminas

I. NACIONALINĖS TEISĖS PRITAIKYMAS

1.1.

Planuoti su euro įvedimu Lietuvos Respublikoje susijusių teisės aktų projektų rengimą ir tvirtinimą:

 

1.1.1.

Sudaryti su euro įvedimu Lietuvos Respublikoje susijusių keistinų ir tvirtintinų naujų teisės aktų sąrašą ir pateikti jį Finansų ministerijai

valstybės institucijos ir įstaigos pagal kompetenciją

Teisinių klausimų darbo grupė

2014-02-01

1.2.

Rengti ir tvirtinti naujus teisės aktus:

 

1.2.1.

Parengti Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo projektą ir pateikti jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos bankas, Finansų ministerija

Teisinių klausimų darbo grupė

2014-05-01

1.2.2.

Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės akto, kuriame būtų nustatyta prekių bei paslaugų kainų nurodymo litais ir eurais, taip pat šiam nurodymui ir perskaičiavimui keliamų reikalavimų laikymosi priežiūros tvarka, projektą

Ūkio ministerija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Verslo aplinkos darbo grupė

2014-08-01

1.2.3.

Parengti teisės aktų, susijusių su darbo užmokesčio, socialinės apsaugos išmokų atskaitos rodiklių ir einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių nustatymu eurais, projektus, pateikti juos Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir apie tai informuoti gyventojus

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Vartotojų teisių apsaugos ir socialinių reikalų darbo grupė

2014-09-01

1.2.4.

Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymo, reglamentuojančio akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių vertės išraišką eurais ir įstatų keitimo procedūras, projektą

Ūkio ministerija

Verslo aplinkos darbo grupė

2014-07-01

1.2.5.

Prireikus parengti naujų su euro įvedimu susijusių teisės aktų projektus ir pateikti juos Lietuvos Respublikos Vyriausybei

valstybės institucijos ir įstaigos pagal kompetenciją

Teisinių klausimų darbo grupė

ne vėliau kaip likus 4 mėnesiams iki euro įvedimo dienos, jeigu šis planas ar kiti teisės aktai nenustato kitaip

1.3.

Keisti galiojančius teisės aktus:

 

1.3.1.

Parengti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, siekiant nacionalinę teisę suderinti su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto nuostatomis, ir pateikti jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos bankas,

Finansų ministerija

Teisinių klausimų darbo grupė

2014-01-01

1.3.2.

Parengti Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, siekiant nacionalinę teisę suderinti su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto nuostatomis, ir pateikti jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos bankas, Finansų ministerija

Teisinių klausimų darbo grupė

2014-01-01

1.3.3.

Parengti Lietuvos Respublikos lito patikimumo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą ir pateikti jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Finansų ministerija

Teisinių klausimų darbo grupė

2014-02-01

1.3.4.

Parengti teisės aktų, užtikrinančių euro, kaip mokėjimo ir atsiskaitymo priemonės, naudojimą visose Lietuvos ūkio ir privačiose srityse po euro įvedimo dienos, projektus ir pateikti juos Lietuvos Respublikos Vyriausybei

valstybės institucijos pagal kompetenciją

Teisinių klausimų darbo grupė

2014-04-01

1.3.5.

Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, siekiant pakeisti nuostatas dėl delspinigių ir palūkanų už mokestinę paskolą dydžio susiejimo su aukciono būdu išleistų litais Lietuvos Respublikos valstybės iždo vekselių metine palūkanų norma

Finansų ministerija

2014-08-01

1.3.6.

Parengti su euro įvedimu susijusių keistinų teisės aktų projektus ir pateikti juos Lietuvos Respublikos Vyriausybei

valstybės institucijos ir įstaigos pagal kompetenciją

Teisinių klausimų darbo grupė

ne vėliau kaip likus 4 mėnesiams iki euro įvedimo dienos, jeigu šis planas ar kiti teisės aktai nenustato kitaip

II. ATITIKTIES KONVERGENCIJOS KRITERIJAMS PRIEŽIŪRA

2.1.

Atlikti Lietuvos atitikties ekonominiams konvergencijos kriterijams, nustatytiems Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C83, p. 1), stebėseną ir rengti ketvirčių ataskaitas, kuriose būtų prognozuojama Lietuvos atitiktis ekonominiams konvergencijos kriterijams, nustatomos neatitikties kriterijams grėsmės ir teikiami pasiūlymai dėl jų mažinimo

Lietuvos bankas

Lietuvos atitikties euro įvedimo konvergencijos kriterijams stebėsenos darbo grupė

kas ketvirtį iki Europos Sąjungos Tarybos sprendimo dėl išlygos panaikinimo ir euro įvedimo Lietuvos Respublikoje priėmimo dienos

2.2.

Parengti pažymą apie 2014 metų perviršinio deficito procedūros taikymą

Lietuvos statistikos departamentas,

Finansų ministerija

2014-03-01

III. MOKESČIAI

3.1.

Patvirtinti naujus banderolių, skirtų cigarečių pakuotėms ženklinti, pavyzdžius, kuriuose maksimali cigarečių mažmeninė kaina nurodyta eurais

Finansų ministerija

2014-07-01

IV. APSKAITA IR FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

4.1.

Parengti ir patvirtinti ūkio subjektams skirtą verslo apskaitos standartą dėl susijusių su euro įvedimu buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės reikalavimų

Audito ir apskaitos tarnyba

Verslo aplinkos darbo grupė

2014-07-01

4.2.

Parengti ir patvirtinti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą viešojo sektoriaus subjektams dėl susijusių su euro įvedimu apskaitos ir finansinės atskaitomybės reikalavimų

Finansų ministerija

2014-02-01

4.3.

 

Parengti verslo subjektams rekomendacijas, kaip pasirengti euro įvedimui Lietuvoje (apskaitos, informacinių sistemų pritaikymo, grynųjų pinigų valdymo, personalo mokymo organizavimo ir kitais klausimais), ir supažindinti su jomis verslo bendruomenę

 

Ūkio ministerija

 

Verslo aplinkos darbo grupė

2014-04-01

V. INFORMACINĖS SISTEMOS

5.1.

Suderinti su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos planuojamus vykdyti investicijų projektus, kurių paskirtis – pirkti ar modernizuoti informacines sistemas

valstybės institucijos ir įstaigos

nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31

5.2.

Derinant valstybės institucijų ir įstaigų pateiktus informacinių sistemų investicijų projektus, užtikrinti, kad perkamos ar modernizuojamos informacinės sistemos tiktų darbui įvedus eurą

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31

5.3.

Teikti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms rekomendacijas, kaip informacines sistemas pritaikyti dirbti su euru

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

 

nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31

5.4.

Parengti valdomų informacinių sistemų pritaikymo euro įvedimui veiksmų planą, kuriame būtų nurodyti reikiami veiksmai, jų atlikimo terminai, už atlikimą atsakingi administracijos padaliniai (asmenys), ir pateikti jį Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos

valstybės institucijos ir įstaigos

2014-01-01

 

5.5.

Vertinti, kaip valstybės institucijos ir įstaigos pritaiko informacines sistemas euro įvedimui ir laikosi jų pritaikymo euro įvedimui veiksmų planų

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31

5.6.

Sudaryti valstybės institucijų ir įstaigų, verslo atstovų informacinių technologijų ekspertų darbo grupę valstybės informacinių sistemų pritaikymo dirbti su euru klausimams svarstyti

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

2014-01-01

5.7.

Suderinti su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kurioms įstatymų ir kitų teisės aktų pavesta formuoti atitinkamos srities valstybės politiką arba dalyvauti ją formuojant, informacinių sistemų pakeitimo – pritaikymo dirbti su euru, apimtį atsižvelgiant į numatomus esamo reglamentavimo pokyčius

valstybės institucijos ir įstaigos

 

2014-01-01

5.8.

Patvirtinti svarbiausių (rizikingų) valstybės informacinių sistemų, susijusių su euro įvedimu, sąrašą

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

2014-01-01

5.9.

Patvirtinti reikiamus valstybės informacinių sistemų specifikacijų pakeitimus

valstybės institucijos ir įstaigos

2014-02-01

5.10.

Atlikti valstybės informacinių sistemų modernizavimo ir modifikavimo – pritaikymo dirbti su euru – viešuosius pirkimus ir sudaryti sutartis su paslaugų teikėjais

valstybės institucijos ir įstaigos

2014-04-01

5.11.

Modernizuoti ir modifikuoti valstybės informacines sistemas – pritaikyti dirbti su euru

valstybės institucijos ir įstaigos

2014-09-01

5.12.

Atlikti valstybės informacinių sistemų pakeitimų testavimą

valstybės institucijos ir įstaigos

2014-11-01

5.13.

Kas mėnesį (kas dvi savaites) teikti Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos informaciją apie valstybės informacinių sistemų pritaikymo dirbti su euru eigą

svarbiausių (rizikingų) valstybės informacinių sistemų, susijusių su euro įvedimu, tvarkytojai

kas mėnesį nuo

2014-01-01,

kas dvi savaites nuo 2014-05-01 iki

2014-12-31

kitų valstybės informacinių sistemų tvarkytojai

 

kas mėnesį nuo

2013-04-01 iki

2014-12-31

5.14.

Parengti Savivaldybių išlaidų, patirtų pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensavimo tvarkos aprašą

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

2014-06-30

5.15.

Įgyvendinti Savivaldybių išlaidų, patirtų pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensavimo tvarkos aprašą

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

nuo 2014-10-01 iki 2015-06-01

5.16.

Užtikrinti, kad valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir kitų organizacijų informacinės sistemos ir vidinės procedūros atitiktų 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 260/2012, kuriuo nustatomi kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų eurais techniniai ir komerciniai reikalavimai ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 924/2009 (OL 2012 L 94 p. 22) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 260/2012), reikalavimus

valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, įmonės ir kitos organizacijos pagal kompetenciją

 

iki 2015-01-01 (įgyvendinant Reglamento ES Nr. 260/2012 9 straipsnio reikalavimus);

 

iki 2016-01-01 (įgyvendinant Reglamento ES Nr. 260/2012 5 straipsnio reikalavimus)

5.17.

Sukurti priemones, pritaikytas bendros mokėjimo eurais erdvės (toliau – SEPA) reikalavimams, skirtas duomenims apie skolininko piniginių lėšų apribojimus ir (ar) nurašymus centralizuotai tvarkyti, apribojimo ir nurašymo nurodymams perduoti kredito įstaigoms ir skolininko piniginėms lėšoms proporcingai paskirstyti nurašymo nurodymų teikėjams, kai šių lėšų nepakanka visiems reikalavimams patenkinti

Teisingumo ministerija, Finansų ministerija, Lietuvos bankas, valstybės įmonė Registrų centras, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, įmonės ir kitos organizacijos pagal kompetenciją

 

2015-12-01

VI. STATISTIKA

6.1.

Pasirengti rinkti, rengti ir skleisti pinigų ir finansų, išorės ir finansinių sąskaitų statistiką po euro įvedimo Lietuvos Respublikoje pagal Europos centrinio banko teisės aktų reikalavimus

Lietuvos bankas

2015-01-31

6.2.

Parengti ir patvirtinti Oficialiosios statistikos tvarkymo procedūrų, rengiantis įvesti eurą Lietuvos Respublikoje ir jį įvedus, tvarkos aprašą

Lietuvos statistikos departamentas

2014-06-01

VII. IŠANKSTINIO APMOKĖJIMO ŽENKLAI

7.1.

Parengti veiklos planą, užtikrinantį sklandų institucijai (įmonei) priskirtų veiklos sričių, susijusių su išankstinio apmokėjimo ženklų nustatymu ir reguliavimu, veikimą euro įvedimo Lietuvos Respublikoje metu (įskaitant grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpį)

akcinė bendrovė Lietuvos paštas (toliau – AB Lietuvos paštas),

savivaldybės

2014-07-01

7.2.

Informuoti vartotojus apie keleivių vežimo oro, vandens, geležinkelių ir kelių transportu tolimojo, priemiestinio ir vietinio susisiekimo maršrutais bilietų, kuriuose nurodyta bilieto nominalioji vertė litais, galiojimo terminą

keleivių vežimo oro, vandens, geležinkelių ir kelių transportu tolimojo, priemiestinio ir vietinio susisiekimo maršrutais bilietų pardavėjai

2 metus praėjus mėnesiui po Europos Sąjungos Tarybos sprendimo dėl išlygos panaikinimo ir euro įvedimo Lietuvos Respublikoje priėmimo dienos

7.3.

Informuoti vartotojus apie pašto mokos ženklų, kurių nominalioji vertė nurodyta litais, galiojimo terminą

AB Lietuvos paštas

2 metus praėjus mėnesiui po Europos Sąjungos Tarybos sprendimo dėl išlygos panaikinimo ir euro įvedimo Lietuvos Respublikoje priėmimo dienos

VIII. SAVIVALDYBIŲ VEIKLA

8.1.

Parengti veiklos planus, užtikrinančius sklandų institucijai (įmonei) priskirtų veiklos sričių veikimą euro įvedimo Lietuvos Respublikoje metu (įskaitant grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpį)

savivaldybės, savivaldybių įsteigtos viešąsias paslaugas teikiančios įmonės

2014-07-01

8.2.

Neteko galios nuo 2014-10-25

 

 

 

8.3.

Atlikti savivaldybių administracinę priežiūrą, kaip savivaldybės rengiasi euro įvedimui Lietuvos Respublikoje, – prižiūrėti, ar savivaldybės laikosi įstatymų ir vykdo Vyriausybės sprendimus, susijusius su euro įvedimu Lietuvos Respublikoje

Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovai apskrityse

nuo

2014-01-01

IX. VARTOTOJŲ APSAUGA IR SAUGUMAS

9.1.

Nustatyti galimas grėsmes vartotojų apsaugai ir saugumui euro įvedimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūlymus dėl šių grėsmių šalinimo

Vidaus reikalų ministerija

2014-01-01

 

9.2.

Parengti Valstybės institucijų ir įstaigų veiklos šalinant grėsmes vartotojų apsaugai ir saugumui euro įvedimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu koordinavimo planą ir pateikti jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Vidaus reikalų ministerija

2014-02-01

 

9.3.

Prižiūrėti, kaip valstybės institucijos ir įstaigos įgyvendina Valstybės institucijų veiklos šalinant grėsmes vartotojų apsaugai ir saugumui euro įvedimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu koordinavimo plane numatytas priemones

Vidaus reikalų ministerija

nuo 2014-02-01 iki galutinio Valstybės institucijų veiklos šalinant grėsmes vartotojų apsaugai ir saugumui euro įvedimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu koordinavimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo termino

 

9.4.

Pagal kompetenciją organizuoti praktinį mokymą euro įvedimo klausimais visiems tiesiogiai su interesantais bendraujantiems valstybės tarnautojams ir valstybės įsteigtų viešąsias paslaugas teikiančių įmonių darbuotojams, sudarius išsamius mokymo planus ir numačius tam reikalingus išteklius

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (toliau – SODRA), Lietuvos darbo birža, Finansų ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija, AB LESTO, Susisiekimo ministerija, AB Lietuvos paštas, akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“, Žemės ūkio ministerija, Nacionalinė mokėjimo agentūra, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Ūkio ministerija, verslo inkubatoriai, turizmo informacijos centrai, viešoji įstaiga „Versli Lietuva“, viešoji įstaiga „Investuok Lietuvoje“, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, kitos institucijos ir įstaigos – prireikus

2014-10-01

 

9.5.

Rengti įvairioms visuomenės grupėms informacines šviečiamąsias paskaitas apie euro įvedimo įtaką šaliai ir jos ekonomikai, taip pat seminarus grynųjų pinigų tvarkytojams

Finansų ministerija, Lietuvos bankas, Ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, kitos valstybės institucijos pagal kompetenciją

nuo 2014-04-01 iki 2014-12-31

 

9.51.

Skelbti informaciją interneto svetainėje ir konsultuoti valstybės ir savivaldybių institucijas, įstaigas, įmones ir kitas organizacijas pagal kompetenciją klausimais, susijusiais su viešųjų pirkimų sutarčių vykdymu po euro įvedimo dienos

Viešųjų pirkimų tarnyba, Finansų ministerija

prireikus

 

9.6.

Informuoti valstybinio socialinio draudimo sistemos dalyvius apie euro įvedimą:

 

 

9.6.1.

Pasirengti teikti informaciją draudėjams ir apdraustiesiems Elektroninėje draudėjų aptarnavimo sistemoje (EDAS) ir Elektroninėje gyventojų aptarnavimo sistemoje (EGAS)

SODRA

2014-09-01

 

9.6.2.

Parengti Priemonių valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjams informuoti jiems aktualiais euro įvedimo Lietuvos Respublikoje klausimais įvairiais socialiai orientuotais informavimo būdais planą

SODRA

2014-07-01

 

9.7.

Informuoti piniginės socialinės paramos gavėjus apie euro įvedimą ir su tuo susijusius pokyčius:

 

 

9.7.1.

Parengti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje atskirą skyrių, skirtą euro įvedimui Lietuvos Respublikoje, ir skelbti jame socialinės apsaugos išmokų gavėjams aktualią informaciją euro įvedimo Lietuvos Respublikoje klausimais

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2014-07-01

 

9.7.2.

Parengti ir pateikti savivaldybių administracijoms rekomendacijas, kaip piniginės socialinės paramos gavėjus informuoti apie išmokų dydžius, keičiant litus į eurus

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės

2014-07-01

 

9.8.

Informuoti Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Lietuvos Respublikos muitinės administruojamų mokesčių mokėtojus apie teisės aktų pakeitimų projektus, susijusius su Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Lietuvos Respublikos muitinės administruojamų mokesčių deklaravimu ir mokėjimu eurais, skelbiant juos nustatyta tvarka

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos

2014-07-01

 

9.9.

Prireikus parengti naujas dokumentų formas, nustatyti jų pildymo reikalavimus ir apie pakeitimus, susijusius su euro įvedimu Lietuvos Respublikoje, informuoti duomenų teikėjus, vartotojus ir klientus

valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, įmonės ir kitos organizacijos

2014-08-01

 

9.10.

Pritaikyti mokėjimo paslaugų įkainių skelbimo sistemą Lietuvos banko svetainėje įkainius skelbti eurais

Lietuvos bankas

ne vėliau kaip po 30 kalendorinių dienų po neatšaukiamai nustatyto euro ir lito perskaičiavimo kurso nustatymo dienos

 

9.11.

Sudaryti sąlygas visiems norintiems fiziniams ir juridiniams asmenims įsigyti pažintinių eurų monetų rinkinių

Lietuvos bankas

2014-12-01

 

9.12.

Raštu, elektroniniu paštu ir žodžiu konsultuoti vartotojus, vartotojų asociacijas ir verslo subjektus dėl kainų nurodymo būdų

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

privalomo kainų nurodymo litais ir eurais laikotarpiu

 

9.13.

Parengti ir su Finansų ministerija ir Lietuvos banku suderinti Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumą

Ūkio ministerija

Verslo aplinkos darbo grupė, Vartotojų teisių apsaugos ir socialinių reikalų darbo grupė

2014-04-01

 

9.14.

Organizuoti Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo logotipo sukūrimą

Finansų ministerija, Ūkio ministerija

Verslo aplinkos darbo grupė

2014-05-01

 

9.15.

Parengti ir patvirtinti Subjektų prisijungimo prie Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo ir šio memorandumo logotipo naudojimo tvarkos aprašą

Ūkio ministerija

Verslo aplinkos darbo grupė, Vartotojų teisių apsaugos ir socialinių reikalų darbo grupė

2014-06-01

 

9.16.

Organizuoti kampaniją, kurios tikslas – sutelkti kuo daugiau verslo asociacijų ir pavienių ūkio subjektų pasirašyti Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumą

Ūkio ministerija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Verslo aplinkos darbo grupė

nuo 2014-05-01

 

9.17.

Organizuoti Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo pasirašymo renginį

Ūkio ministerija, Finansų ministerija

Verslo aplinkos darbo grupė, Vartotojų teisių apsaugos ir socialinių reikalų darbo grupė

iki 2014-08-01

 

9.18.

Organizuoti verslo asociacijų ir pavienių ūkio subjektų, kurie nedalyvavo Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo pasirašymo renginyje, prisijungimą prie Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo pagal nustatytą tvarką

Ūkio ministerija

Verslo aplinkos darbo grupė

po Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo pasirašymo renginio

 

9.19.

Rengti ir skelbti statistinę informaciją apie vienarūšių vartojimo prekių ir paslaugų mažmenines kainas litais ir eurais ir jų pokyčius:

 

 

9.19.1.

Parengti 100 pagrindinių vienarūšių vartojimo prekių ir paslaugų sąrašą ir suderinti jį su suinteresuotomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, socialiniais partneriais ir vartotojų teisių gynimo organizacijomis

Lietuvos statistikos departamentas

Vartotojų teisių apsaugos ir socialinių reikalų darbo grupė

iki 2014-05-30

 

9.19.2.

Rengti ir skelbti Oficialiosios statistikos portale statistinę informaciją apie 40 pagrindinių vienarūšių vartojimo prekių ir paslaugų 2014 metų gegužės ir birželio mėnesių vidutines mažmenines kainas litais ir jų pokyčius birželio mėnesį, palyginti su gegužės mėnesiu

Lietuvos statistikos departamentas

2014-06-11 ir

2014-07-10

 

9.19.3.

Rengti ir skelbti Oficialiosios statistikos portale statistinę informaciją apie 100 pagrindinių vienarūšių vartojimo prekių ir paslaugų 2014 metų liepos ir rugpjūčio mėnesių vidutines mažmenines kainas litais ir jų pokyčius rugpjūčio mėnesį, palyginti su liepos mėnesiu

Lietuvos statistikos departamentas

2014-08-12 ir

2014-09-10

 

 

9.19.4.

Rengti ir skelbti Oficialiosios statistikos portale statistinę informaciją apie 100 pagrindinių vienarūšių vartojimo prekių ir paslaugų: nuo privalomo kainų nurodymo litais ir eurais laikotarpio pradžios iki euro įvedimo dienos ir dar 6 mėnesius po euro įvedimo dienos – vidutines mažmenines kainas litais ir eurais ir jų pokyčius (pradedant kainų pokyčiu 2014 metų spalio mėnesį, palygti su rugsėjo mėnesiu), o po to dar 6 mėnesius – vidutines mažmenines kainas eurais ir jų pokyčius

Lietuvos statistikos departamentas

kas mėnesį 8 darbo dieną ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

 

9.19.5.

Rengti ir skelbti Oficialiosios statistikos portale statistinę informaciją apie 100 pagrindinių vienarūšių vartojimo prekių ir paslaugų 2015 metų sausio mėnesio pirmos ir antros savaičių vidutines mažmenines kainas eurais ir jų pokyčius, palyginti su 2014 metų gruodžio mėnesiu

Lietuvos statistikos departamentas

2015-01-13 (pirmos savaitės) ir

2015-01-20 (antros savaitės)

 

9.20.

Atlikti rinkos priežiūros funkciją – rengti patikrinimus, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme numatytų reikalavimų priežiūrą

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos, visuomenės sveikatos priežiūros centrai apskrityse, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, savivaldybių vykdomųjų institucijų įgalioti pareigūnai, Konkurencijos taryba, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, transporto kontrolę atliekantys subjektai, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba

nuo Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo įsigaliojimo dienos

 

9.21.

Pagal kompetenciją nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų skundus, pareiškimus ir ginčus, susijusius su euro įvedimu

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nurodytos ginčus nagrinėjančios institucijos ir kitos skundus, pareiškimus ir ginčus nagrinėjančios institucijos teisės aktų nustatyta tvarka

nuo Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo įsigaliojimo dienos

 

9.22.

Pagal kompetenciją teikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai statistinius duomenis ir ataskaitas apie gautus su euro įvedimu susijusius vartotojų skundus bei nustatytus pažeidimus kartu su pasiūlymais, kokių priemonių imtis siekiant išvengti panašių pažeidimų ateityje

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Visuomenės sveikatos priežiūros centrai apskrityse, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Konkurencijos taryba, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, savivaldybių vykdomųjų institucijų įgalioti pareigūnai, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, transporto kontrolę atliekantys subjektai, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba

kas mėnesį po Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo įsigaliojimo dienos

 

9.23.

Apibendrinti šio plano 9.22 punkte nurodytą informaciją ir teikti ją Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

kas mėnesį po Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo įsigaliojimo dienos iki 2016-03-01

 

9.24.

Apibendrinus iš kitų institucijų gautą informaciją apie vartotojų nusiskundimus, susijusius su euro įvedimu, sudaryti dažniausių pažeidimų ir pažeidėjų sąrašą ir skelbti jį interneto svetainėje

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

privalomo kainų nurodymo litais ir eurais laikotarpiu

 

X. BANKININKYSTĖ

10.1.

Nustatyti, kiek apyvartai reikia eurų:

 

10.1.1.

Parengti eurų poreikio prognozę (pagal nominalus)

Lietuvos bankas

Grynųjų pinigų darbo grupė

2014-02-15

10.1.2.

Suderinti eurų emisijos mastą su Europos centriniu banku prieš išleidžiant eurus į apyvartą

Lietuvos bankas

Grynųjų pinigų darbo grupė

2014-07-01

10.2.

Apsirūpinti eurais:

 

10.2.1.

Parengti, suderinti ir su eurų banknotus tieksiančiu ekonominės ir pinigų sąjungos valstybės narės nacionaliniu centriniu banku pasirašyti eurų banknotų skolinimosi sutartį

Lietuvos bankas

Grynųjų pinigų darbo grupė

2014-08-01

10.2.2.

Patvirtinti euro monetų su nacionaline puse (aversu) etalonus

Lietuvos bankas

Grynųjų pinigų darbo grupė

2014-04-01

10.2.3.

Parengti, su monetų gamintoju suderinti ir pasirašyti eurų monetų kaldinimo ir eurų monetų rinkinių gamybos sutartį

Lietuvos bankas,

uždaroji akcinė bendrovė Lietuvos monetų kalykla

Grynųjų pinigų darbo grupė

2014-07-01

10.2.4.

Paskelbti Lietuvos Respublikos teisės aktų registre ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje apyvartinių euro centų ir eurų monetų nacionalinės pusės (averso) vaizdus

Lietuvos bankas

Europos Sąjungos Tarybai priėmus sprendimą dėl išlygos Lietuvos Respublikai panaikinimo ir euro įvedimo Lietuvos Respublikoje

10.3.

Surinkti ir naikinti litus, paskirstyti, saugoti ir vežti eurus:

 

10.3.1.

Parengti grynųjų pinigų pakeitimo gaires

Lietuvos bankas

Grynųjų pinigų darbo grupė

2014-03-01

10.3.2.

Sudaryti Lietuvos banko grynųjų pinigų keitimo priežiūros grupę ir patvirtinti jos reglamentą

Lietuvos bankas

Grynųjų pinigų darbo grupė

2014-10-30

10.3.3.

Surinkti ir apibendrinti informaciją apie bankuose, kredito unijose, pinigus vežančiose įmonėse ar kitose įmonėse, įstaigose arba organizacijose esančias saugyklas arba tinkamas pinigų saugojimo vietas, kuriose galėtų būti saugomi grynieji pinigai, ir parengti į Lietuvos banko saugyklas gabenamų eurų paskirstymo, saugojimo ir vežimo planą

Lietuvos bankas, bankai, kredito unijos,

pinigus vežančios įmonės, kitos Lietuvos Respublikos įmonės, turinčios tinkamas pinigų saugojimo vietas

Grynųjų pinigų darbo grupė

2014-05-01

10.3.4.

Parengti Išankstinio eurų banknotų ir monetų paskirstymo tvarkos aprašą

Lietuvos bankas

Grynųjų pinigų darbo grupė

2014-07-01

10.3.41.

Suderinti su bankais preliminarius iš anksto paskirstomų eurų poreikius, jų nominalų struktūrą ir pristatymo terminus

Lietuvos bankas,

bankai

Grynųjų pinigų darbo grupė

2014-08-01

10.3.42.

Sudaryti sutartis tarp Lietuvos banko ir bankų dėl išankstinio pirminio eurų banknotų ir monetų paskirstymo

Lietuvos bankas,

bankai

Grynųjų pinigų darbo grupė

2014-09-01

10.3.5.

Atlikti išankstinį pirminį eurų banknotų ir monetų paskirstymą bankams

Lietuvos bankas,

bankai

Grynųjų pinigų darbo grupė

2014-12-31

10.3.6.

Atlikti išankstinį antrinį eurų banknotų ir monetų paskirstymą klientams

bankai, pinigus vežančios įmonės

Grynųjų pinigų darbo grupė

2014-12-31

10.4.

Užtikrinti saugų grynųjų eurų atvežimą į bankų, kitų įmonių, įstaigų ar organizacijų, su kuriomis bus sudarytos pinigų saugojimo sutartys, saugyklas

Lietuvos bankas, Vidaus reikalų ministerija, bankai, pinigus vežančios įmonės, kitos Lietuvos Respublikos įmonės, su kuriomis sudarytos pinigų saugojimo sutartys

Grynųjų pinigų darbo grupė

2014-12-31

10.5.

Pritaikyti turimas Lietuvos banko informacines sistemas ir naudojamas sistemų sąsajas, užtikrinančias galimybę dirbti su dviem valiutomis, arba sukurti naujas sistemas

bankai,

Lietuvos bankas

Grynųjų pinigų darbo grupė

2014-12-15

10.6.

Numatyti bankuose, AB Lietuvos pašte, kredito unijose ir Lietuvos banke papildomas organizacines priemones, užtikrinančias sklandų litų surinkimą ir eurų išdavimą:

 

10.6.1.

Parengti darbuotojus dirbti su grynaisiais pinigais, siekiant sklandžiai surinkti litus ir išduoti eurus

bankai, AB Lietuvos paštas, kredito unijos, Lietuvos bankas,

Grynųjų pinigų darbo grupė

2014-09-01

10.6.2.

Prireikus priimti naujų darbuotojų ir išmokyti juos dirbti su grynaisiais pinigais, sudaryti lanksčius darbo grafikus

bankai, AB Lietuvos paštas, kredito unijos, Lietuvos bankas

Grynųjų pinigų darbo grupė

pagal poreikį

10.6.3.

Numatyti ir taikyti priemones, skirtas skatinti klientus kuo anksčiau pradėti grąžinti litų ir centų monetas

bankai,

Lietuvos bankas

Grynųjų pinigų darbo grupė

2014-09-01

10.6.4.

Patvirtinti ir taikyti klientų informavimo apie svarbiausius euro įvedimo aspektus priemones

bankai, kredito unijos,

AB Lietuvos paštas, kredito unijos

2014-07-01

10.6.5.

Sudaryti, su bankais suderinti ir patvirtinti sąrašą bankų padalinių, kuriuose 6 mėnesius praėjus pusei metų po euro įvedimo dienos bus neatlygintinai keičiami litų banknotai

Lietuvos bankas

Grynųjų pinigų darbo grupė

2014-03-01

10.7.

Pertvarkyti mokėjimo sistemas:

 

10.7.1.

Pritarus rinkos dalyviams, vienų metų pereinamuoju laikotarpiu esamą mažmeninio mokėjimo sistemą pritaikyti atsiskaityti eurais, nesilaikant SEPA reikalavimų; naudojantis šia sistema, teikti kredito įstaigoms paslaugą, suteikiančią joms galimybę gauti ir teikti informaciją apie debeto mokėjimus (vykdomųjų raštų pavedimų vykdymą)

bankai,

Lietuvos bankas

2015-01-01

10.7.2.

Priimti sprendimą dėl vietinės mažmeninio mokėjimo eurais sistemos sukūrimo tikslingumo

bankai,

Lietuvos bankas

2014-07-15

10.7.3.

Nusprendus kurti mažmeninę mokėjimo eurais sistemą, atitinkančią SEPA reikalavimus, sukurti ją ir nuo 2016 metų teikti jos paslaugas

Lietuvos bankas

2016-01-01

10.7.4.

Įgyvendinti Reglamento (ES) Nr. 260/2012 reikalavimus, įskaitant nacionalinių nišinių mokėjimo priemonių (vykdomųjų raštų pavedimų, debeto pavedimų ir pavedimų už žemės ūkio produkciją) pakeitimą SEPA priemonėmis, parengti tam reikalingus teisės aktus

Lietuvos bankas, mokėjimo paslaugų teikėjai,

Finansų ministerija

 

2016-01-01

10.8.

Parengti orientacinių euro ir užsienio valiutų santykių, kurių neskelbia Europos centrinis bankas, nustatymo ir skelbimo kas mėnesį tvarką

Lietuvos bankas

2014-11-01

XI. Visuomenės informavimas

11.1.

Įgyvendinti Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijoje nustatytus uždavinius ir šios strategijos 2 priede numatytas komunikacijos priemones

Finansų ministerija,

Lietuvos bankas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija,

Ūkio ministerija,

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, kitos atsakingos institucijos

Visuomenės informavimo darbo grupė

Per strategijoje ir jos 2 priede nustatytus terminus

11.2.

Vadovaujantis su Europos Komisija 2010 m. vasario 2 d. pasirašytu Partnerystės susitarimu, suderinti su Europos Komisija visuomenės informavimo priemonių dalinio finansavimo sutarties projektą

Finansų ministerija

Visuomenės informavimo darbo grupė

2014-02-01

11.3.

Skleisti informaciją tarptautiniu ir Europos Sąjungos lygiais, atsižvelgiant į poreikį tinkamai informuoti sprendimų dėl euro zonos priėmimo procese dalyvaujančias Europos Sąjungos institucijas ir Europos Sąjungos valstybes nares, taip pat užsienio valstybes, kurioms Lietuvos narystė euro zonoje galėtų būti aktuali dėl ekonominių ar politinių priežasčių

Užsienio reikalų ministerija,

Finansų ministerija, Lietuvos bankas, valstybės institucijos pagal kompetenciją

Visuomenės informavimo darbo grupė

2014-07-01

 

Plano pakeitimai:

Nr. 488, 2014-05-28, paskelbta TAR 2014-06-04 i. k. 2014-06156

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1151, 2014-10-22, paskelbta TAR 2014-10-24, i. k. 2014-14805

 

 

 

 

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 488, 2014-05-28, paskelbta TAR 2014-06-04 i. k. 2014-06156

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. GRUODŽIO 4 D. NUTARIMO NR. 1173 „DĖL NACIONALINIO EURO ĮVEDIMO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1151, 2014-10-22, paskelbta TAR 2014-10-24, i. k. 2014-14805

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimo Nr. 1173 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo