Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003,Nr. 35-1483

Neoficialus nutarimo tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Nauja nutarimo redakcija nuo 2006 m. vasario 5 d.:

Nr. 96, 2006-01-31, Žin., 2006, Nr. 14-479 (2006-02-04)

DĖL PROBLEMINIŲ TERITORIJŲ IŠSKYRIMO KRITERIJŲ

 

2003 m. balandžio 8 d. Nr. 428

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1987; 2002, Nr. 123-5558) 10 straipsnio 2 punktu, 11 straipsnio 2 dalies 5 punktu ir siekdama tolygesnės regioninės socialinės ekonominės plėtros, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a:

1. Nustatyti šiuos probleminių teritorijų išskyrimo kriterijus:

1.1. vidutinis metinis registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis 60 procentų ir daugiau didesnis už šalies vidurkį;

1.2. vidutinis metinis socialinės pašalpos gavėjų ir gyventojų santykis 60 procentų ir daugiau didesnis už šalies vidurkį.

2. Pavesti Vidaus reikalų ministerijai, teikiant Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl probleminių teritorijų išskyrimo, įvertinti trejų paskutinių metų materialinių investicijų vienam gyventojui dydį šio nutarimo 1 punkte nurodytus probleminių teritorijų išskyrimo kriterijus atitinkančioje teritorijoje.

 

3. Pavesti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai savo interneto tinklalapyje kasmet skelbti statistinę informaciją apie vidutinį metinį registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykį ir vidutinį metinį socialinės pašalpos gavėjų ir gyventojų santykį Lietuvoje ir savivaldybėse, siekiant nustatyti, kurios Lietuvos teritorijos dalys atitinka probleminių teritorijų išskyrimo kriterijus.

Papildyta punktu:

Nr. 922, 2008-09-03, Žin., 2008, Nr. 111-4232 (2008-09-27)

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                           Algirdas Brazauskas

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                       Juozas Bernatonis

 

_______________

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 96, 2006-01-31, Žin., 2006, Nr. 14-479 (2006-02-04)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BALANDŽIO 8 D. NUTARIMO NR. 428 "DĖL PROBLEMINIŲ TERITORIJŲ IŠSKYRIMO KRITERIJŲ" PAKEITIMO

Nauja nutarimo redakcija nuo 2006-02-04

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 922, 2008-09-03, Žin., 2008, Nr. 111-4232 (2008-09-27)

DĖL PROBLEMINIŲ TERITORIJŲ PLĖTROS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BALANDŽIO 8 D. NUTARIMO NR. 428 "DĖL PROBLEMINIŲ TERITORIJŲ IŠSKYRIMO KRITERIJŲ" PAPILDYMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo: Aušra Bodin (2008-09-29)

                  ausra.bodin@lrs.lt