Suvestinė redakcija nuo 2017-07-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 75-3235, i. k. 1021100NUTA00001218

 

Nauja redakcija nuo 2017-07-01:

Nr. 526, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11171

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PATENTŲ REGISTRO REORGANIZAVIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PATENTŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. liepos 19 d. Nr. 1218

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 29 straipsniu ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi ir 20 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Reorganizuoti Lietuvos Respublikos patentų registrą keičiant registro valdytoją – registro valdytojo funkcijas iš Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro perduodant Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai ir nustatyti, kad:

1.1. Lietuvos Respublikos patentų registro reorganizavimo pabaiga – 2017 m. birželio 30 diena; reorganizuotas registras pradeda veikti 2017 m. liepos 1 dieną;

1.2. iki Lietuvos Respublikos patentų registro reorganizavimo išduoti dokumentai laikomi galiojančiais, kol pasibaigia jų galiojimo terminas;

1.3. iki Lietuvos Respublikos patentų registro reorganizavimo visi jame įregistruoti duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.

2. Pavesti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai:

2.1. iki 2017 m. birželio 30 d. – priimti teisės aktus, reikalingus šiam nutarimui įgyvendinti;

2.2. iki 2017 m. birželio 30 d. – perimti iš Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro dokumentus, reikalingus registro valdytojo funkcijoms atlikti.

3. Patvirtinti Lietuvos Respublikos patentų registro nuostatus (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS

 

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 1218
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 526
redakcija)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PATENTŲ REGISTRO NUOSTATAI

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos patentų registro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos patentų registro (toliau – registras) paskirtį, jo objektą (objektus), registro valdytoją ir tvarkytoją, jų teises ir pareigas, registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų tvarkymą, registro sąveiką su susijusiais registrais, registro duomenų ir registro informacijos saugą, registro informacijos ir duomenų pakartotinio naudojimo sąlygas ir tvarką, registro duomenų teikimą, registro finansavimą, registro reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registro paskirtis – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti registro duomenis, registro informaciją ir registrui pateiktų dokumentų kopijas, registruoti Nuostatų 11 punkte nurodytą registro objektą, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus.

3. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas). Registro asmens duomenų tvarkymo tikslas – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti išsamią ir teisingą informaciją apie registro objektą, identifikuoti registro objektą, pareiškėjus, patentų savininkus, jų teisių perėmėjus, licencijų gavėjus, jų atstovus.

4. Registras yra valstybės registras. Registro duomenys ir registro informacija kaupiami vienoje registro duomenų bazėje.

5. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu (toliau – Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos patentų įstatymu (toliau – Patentų įstatymas), Nuostatais, registro valdytojo ir (ar) tvarkytojo tvirtinamomis taisyklėmis.

6. Nuostatuose vartojamos Patentų įstatyme, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme apibrėžtos sąvokos.

 

II SKYRIUS

REGISTRO VALDYTOJAS IR TVARKYTOJAS, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

7. Registro valdytoja yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (toliau – registro valdytojas). Registro valdytojas yra asmens duomenų valdytojas.

8. Registro tvarkytojas yra Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (toliau – registro tvarkytojas). Registro tvarkytojas yra asmens duomenų tvarkytojas.

9. Registro valdytojas ir registro tvarkytojas atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo registro valdytojui ir registro tvarkytojui nustatytas funkcijas, turi teises ir vykdo pareigas, nustatytas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

10. Registro tvarkytojas taip pat atlieka šias funkcijas:

10.1. rengia ir tvirtina techninio pobūdžio teisės aktus registro tvarkymo klausimais;

10.2. organizuoja tvarkomos registro duomenų bazės techninę priežiūrą;

10.3. įgyvendina organizacines ir technines duomenų ir informacijos saugos priemones;

10.4. užtikrina registro techninės ir programinės įrangos, registro duomenų bazės techninę priežiūrą;

10.5. tvarko registrui pateiktų dokumentų (kopijų) archyvą;

10.6. tvarko registro duomenų bazę ir duomenų bazės archyvą;

10.7. organizuoja registro techninės ir programinės įrangos modernizavimo darbus;

10.8. užtikrina sąveiką su susijusiais registrais;

10.9. sudaro duomenų teikimo iš registro ir duomenų teikimo registrui sutartis;

10.10. organizuoja ir koordinuoja registrą tvarkančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą;

10.11. teikia metodinę ir informacinę pagalbą registro duomenų teikėjams ir gavėjams duomenų teikimo ir gavimo klausimais;

10.12. teikia informaciją apie registro veiklą ir registro statistikos duomenis;

10.13. atlieka kitas Nuostatuose, Patentų įstatyme ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTAS, REGISTRO DUOMENYS IR INFORMACIJA

 

11. Registro objektas – patentas.

12. Patento identifikavimo kodas yra jo numeris registre, kurį suteikia registro tvarkytojas. Numeris neturi vidinės struktūros.

13. Registre tvarkomi šie duomenys ir informacija:

13.1. identifikavimo kodas (patento numeris);

13.2. išradimo pavadinimas;

13.3. išradimo apibrėžtis;

13.4. išradimo referatas;

13.5. patento paraiškos padavimo data (metai, mėnuo, diena);

13.6. patento paraiškos numeris;

13.7. prioriteto datos (metai, mėnuo, diena), pirmųjų patento paraiškų (patento paraiškų, pagal Paryžiaus konvenciją dėl pramoninės nuosavybės saugojimo anksčiau paduotų kitoje valstybėje) numeriai (jeigu buvo pateiktas dokumentas, patvirtinantis pareiškėjo teisę į prioritetą);

13.8. patento paraiškos, iš kurios dokumentas išskirtas, numeris (patento paraiškos, atskirtos į dvi ar daugiau patento paraiškų, jeigu nebuvo laikomasi išradimo vienumo reikalavimų);

13.9. patento paraiškos paskelbimo data (metai, mėnuo, diena);

13.10. patento bibliografinių duomenų ir išradimo apibrėžties paskelbimo data (metai, mėnuo, diena);

13.11. išradimo klasifikavimo indeksai pagal Tarptautinę patentų klasifikaciją; kai yra keli Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai, pirmuoju nurodomas indeksas, atitinkantis išradimo pavadinimą;

13.12. brėžinių pateikimo žyma (jeigu yra);

13.13. juridinio asmens (pareiškėjo, patento savininko, papildomos apsaugos liudijimo savininko, atstovo) pavadinimas, teisinė forma, adresas (buveinė), korespondencijos adresas, valstybės kodas pagal Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos standartą, juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens registravimo numeris);

13.14. fizinio asmens (pareiškėjo, patento savininko, papildomos apsaugos liudijimo savininko, atstovo) vardas, pavardė, adresas, korespondencijos adresas, valstybės kodas pagal Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos standartą, asmens kodas;

13.15. išradėjo vardas, pavardė ir adresas, korespondencijos adresas, valstybės kodas pagal Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos standartą, asmens kodas;

13.16. tarptautinės patento paraiškos numeris, padavimo data (metai, mėnuo, diena);

13.17. Patentinės kooperacijos sutarties nacionalinio lygio pradžios data;

13.18. juridinio asmens (pareiškėjo, patento savininko, papildomos apsaugos liudijimo savininko, atstovo) pavadinimo ar adreso (buveinės), susirašinėjimo adreso pakeitimas, pakeitimo įrašymo į registrą data (metai, mėnuo, diena);

13.19. fizinio asmens (pareiškėjo, patento savininko, papildomos apsaugos liudijimo savininko, atstovo, išradėjo) vardo, pavardės ar adreso (buveinės), korespondencijos adreso pakeitimas, pakeitimo įrašymo į registrą data (metai, mėnuo, diena);

13.20. paraiškos ar patento, papildomos apsaugos liudijimo teisių perėmėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, adresas (buveinė), korespondencijos adresas, valstybės kodas pagal Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos standartą, juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens registravimo numeris), pakeitimo įrašymo į registrą data (metai, mėnuo, diena);

13.21. paraiškos ar patento, papildomos apsaugos liudijimo teisių perėmėjo (fizinio asmens) vardas, pavardė, adresas, korespondencijos adresas, valstybės kodas pagal Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos standartą, asmens kodas, pakeitimo įrašymo į registrą data (metai, mėnuo, diena);

13.22. patento ar papildomos apsaugos liudijimo savininko Patentų įstatymo nustatyta tvarka suteiktos licencijos gavėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, adresas (buveinė), korespondencijos adresas, valstybės kodas pagal Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos standartą, juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens registravimo numeris), licencinės sutarties įrašymo į registrą data (metai, mėnuo, diena), licencijos galiojimo terminas, licencijos galiojimo teritorijos aprašymas (visa Lietuvos Respublikos teritorija ar tam tikra jos dalis), rūšis (išimtinė, neišimtinė, vieša, priverstinė);

13.23. patento papildomos apsaugos liudijimo savininko Patentų įstatymo nustatyta tvarka suteiktos licencijos gavėjo (fizinio asmens) vardas, pavardė, adresas, korespondencijos adresas, valstybės kodas pagal Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos standartą, asmens kodas, licencinės sutarties įrašymo į registrą data (metai, mėnuo, diena), licencijos galiojimo terminas, licencijos galiojimo teritorijos aprašymas (visa Lietuvos Respublikos teritorija ar tam tikra jos dalis), rūšis (išimtinė, neišimtinė, vieša, priverstinė);

13.24. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl leidimo naudoti patentuotą išradimą Lietuvos Respublikos rinkoje be patento savininko sutikimo data, numeris, leidimą gavusio juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos (buveinės) adresas, leidimo galiojimo laikas;

13.25. teisės į patentą įkeitimo ir (ar) arešto duomenys (įkeitimo identifikavimo kodas, įkeitimo įregistravimo Hipotekos registre data (metai, mėnuo, diena), įkeitimo išregistravimo data (metai, mėnuo, diena), taikomi draudimai; turto arešto akto unikalus numeris Turto arešto aktų registre, turto arešto aktą priėmusios institucijos pavadinimas, turto arešto akto įregistravimo ar išregistravimo Turto arešto aktų registre data (metai, mėnuo, diena);

13.26. patento galiojimo pratęsimo data (metai, mėnuo, diena);

13.27. patento panaikinimo, pripažinimo negaliojančiu ar patento galiojimo termino pasibaigimo data (metai, mėnuo, diena);

13.28. atkurta pagal Patentų įstatymo 33 straipsnį teisė, teisės atkūrimo data (metai, mėnuo, diena);

13.29. prioriteto teisės atkūrimo pagal Patentų įstatymo 23 straipsnį data (metai, mėnuo, diena);

13.30. paraiškos gauti papildomos apsaugos liudijimą padavimo data (metai, mėnuo, diena) ir numeris;

13.31. paraiškos gauti papildomos apsaugos liudijimą paskelbimo data (metai, mėnuo, diena);

13.32. papildomos apsaugos liudijimo paskelbimo data (metai, mėnuo, diena);

13.33. medicinos produkto ar augalų apsaugos priemonės produkto pavadinimas, pirmojo leidimo pateikti produktą į rinką ir leidimo pateikti produktą į rinką, galiojančio Lietuvos Respublikoje, numeris ir data (metai, mėnuo, diena);

13.34. papildomos apsaugos liudijimo numeris ir įsigaliojimo data (metai, mėnuo, diena);

13.35. papildomos apsaugos liudijimo galiojimo pratęsimo data (metai, mėnuo, diena);

13.36. papildomos apsaugos liudijimo panaikinimo, pripažinimo negaliojančiu ar galiojimo termino pasibaigimo data (metai, mėnuo, diena).

14. Registre įrašant Nuostatų 13.18–13.21 papunkčiuose nurodytus pakeitimus, į registrą įrašomi nauji duomenys nesunaikinant ankstesniųjų; pakeisti duomenys saugomi Nuostatų 33 punkte nustatyta tvarka.

15. Registre naudojami klasifikatoriai:

15.1. patentai (pagal Tarptautinę patentų klasifikaciją);

15.2. pasaulio valstybės (pagal Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos standartą).

 

IV SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

16. Registrui duomenis ir informaciją teikia pareiškėjai, patentų savininkai, jų teisių perėmėjai, licencijų gavėjai, jų atstovai, Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Tarptautinis biuras (toliau – Tarptautinis biuras), teismai (toliau – registro duomenų teikėjai). Registro duomenų teikėjai duomenis ir informaciją registro tvarkytojui teikia šiais atvejais:

16.1. patentuodami išradimą (paduodami patento paraišką);

16.2. pasikeitus anksčiau pateiktiems duomenims;

16.3. sudarydami teisės perdavimo sutartį (paduodami prašymą įrašyti teisės į patento paraišką ar patentą perdavimą);

16.4. sudarydami licencinę sutartį (paduodami prašymą įrašyti licencinę sutartį);

16.5. suteikdami viešą licenciją (paduodami pareiškimą dėl viešos licencijos suteikimo);

16.6. pratęsdami patento galiojimą (paduodami prašymą pratęsti patento galiojimą);

16.7. pratęsdami medicinos produkto ar augalų apsaugos priemonės produkto teisinės apsaugos galiojimo terminą (paduodami prašymą išduoti papildomos apsaugos liudijimą);

16.8. atsisakydami patento suteiktos teisinės apsaugos (paduodami prašymą dėl patento atsisakymo);

16.9. registro tvarkytojui paprašius papildyti arba ištaisyti duomenis.

17. Registro duomenų teikėjai:

17.1. privalo informuoti apie pasikeitusius patento duomenis ar informaciją;

17.2. atsako už pateiktų duomenų ir informacijos tikslumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

17.3. turi teisę susipažinti su registre laikomais jų pateiktais duomenimis ir informacija ir prašyti ištaisyti neteisingus ir papildyti neišsamius duomenis ar informaciją.

18. Nuostatų 13.2–13.4, 13.7, 13.13–13.16 papunkčiuose nurodytus duomenis apie registruojamą patentą ar papildomos apsaugos liudijimą pareiškėjas ar jo atstovas registro tvarkytojui pateikia paduodamas patento paraišką arba prašymą išduoti papildomos apsaugos liudijimą.

19. Mokestį už patento paraiškos padavimą pareiškėjas ar jo atstovas privalo sumokėti per mėnesį nuo šios paraiškos padavimo datos.

20. Mokesčių, mokamų už registro tvarkytojo atliekamus veiksmus, dydžiai nustatyti Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatyme.

21. Registro tvarkytojas, gavęs Patentų įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje nurodytus duomenis ir dokumentus, suteikia ir įrašo prašyme išduoti patentą patento paraiškos priėmimo numerį ir patento paraiškos gavimo datą (metus, mėnesį, dieną). Pareiškėjas, kuris nesilaikė išradimo vienumo reikalavimo, privalo atskirti patento paraišką į dvi ar daugiau patento paraiškų. Kiekvienai atskirtai patento paraiškai nustatoma pirminės patento paraiškos padavimo data arba, jeigu pretenduojama į prioritetą, pirminės patento paraiškos prioriteto data.

22. Patentų įstatymas nustato registro tvarkytojo veiksmus pareiškėjui pateikus ne visus Patentų įstatyme nurodytus dokumentus, neatitinkančius reikalavimų dokumentus ar atsisakius juos ištaisyti per registro tvarkytojo patvirtintose Patentų paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatytus terminus, nustačius, kad patento paraiškos dokumentai neatitinka Patentų įstatymo nurodytų reikalavimų, išradimas yra nepatentabilus, ar nustačius, kad paraiška atitinka Patentų įstatymo reikalavimus.

23. Pareiškėjui atšaukus paskelbtą patento paraišką, apie tai paskelbiama registro tvarkytojo oficialiame biuletenyje.

24. Patentas laikomas įregistruotu, kai registro tvarkytojas įrašo registro duomenis ir registro informaciją į registro duomenų bazę ir suteikia patentui identifikavimo kodą.

25. Teisės į patento paraišką ar patentą perdavimo tvarką taip pat licencinės ir sublicencinės sutarties įrašymo į registrą tvarką nustato Patentų įstatymas.

26. Patento savininkui pateikus pareiškimą dėl viešos licencijos suteikimo ir Nuostatų 13.22 ar 13.23 papunktyje nurodytus duomenis, registro tvarkytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio pareiškimo gavimo įrašo į duomenų bazę šio pareiškimo padavimo datą. Apie viešos licencijos suteikimą ar pareiškimo suteikti viešą licenciją atšaukimą paskelbiama registro tvarkytojo oficialiame biuletenyje.

27. Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus nutarimą dėl leidimo naudoti išradimą, registro tvarkytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio nutarimo priėmimo įrašo į registro duomenų bazę šių Nuostatų 13.24 papunktyje nurodytus duomenis ir paskelbia juos registro tvarkytojo oficialiame biuletenyje.

28. Teismui ar kompetentingai institucijai priėmus sprendimą dėl priverstinės licencijos išdavimo, pakeitimo ar panaikinimo, registro tvarkytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo įrašo į duomenų bazę Nuostatų 13.22 ar 13.23 papunktyje nurodytus duomenis ir paskelbia juos (išskyrus fizinio asmens kodą) registro tvarkytojo oficialiame biuletenyje.

29. Registro tvarkytojas, priėmęs sprendimą išduoti papildomos apsaugos liudijimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo išsiunčia šį sprendimą pareiškėjui ar jo atstovui. Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka nepaduodama apeliacija dėl papildomos apsaugos liudijimo galiojimo termino nustatymo, registro tvarkytojas įrašo Nuostatų 13.13 ar 13.14 ir 13.24, 13.30, 13.31, 13.33 papunkčiuose nurodytus duomenis į registrą, paskelbia apie išduotą liudijimą registro tvarkytojo oficialiame biuletenyje ir išduoda papildomos apsaugos liudijimą.

30. Pasikeitus anksčiau pateiktiems registro duomenims, registro duomenų teikėjai privalo sumokėti mokestį už pakeitimo įrašymą registre, pateikti prašymą pakeisti registro duomenis ir Nuostatų 13.18 ar 13.19 papunktyje nurodytus duomenis, kuriuos registro tvarkytojas per vieną mėnesį nuo jų gavimo patikrina ir, jeigu jie atitinka Patentų įstatymo ir Taisyklių reikalavimus, įrašo į registro duomenų bazę ir paskelbia registro tvarkytojo oficialiame biuletenyje.

31. Registro tvarkytojas įrašo į registrą duomenis apie patento ar papildomos apsaugos liudijimo panaikinimą ar pripažinimą negaliojančiu vieno iš šių dokumentų pagrindu:

31.1. rašytiniu registro tvarkytojo sprendimu patentą ar papildomos apsaugos liudijimą panaikinti, jeigu savininkas pateikia rašytinį prašymą, atsisakydamas patento ar papildomos apsaugos liudijimo;

31.2. rašytiniu registro tvarkytojo sprendimu patentą ar papildomos apsaugos liudijimą panaikinti, jeigu nesumokėtas metų mokestis;

31.3. įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažinti patentą ar papildomos apsaugos liudijimą negaliojančiu ar panaikinti.

32. Apie patento ar papildomos apsaugos liudijimo panaikinimą ar pripažinimą negaliojančiu skelbiama registro tvarkytojo oficialiame biuletenyje.

33. Pakeisti (neaktualūs) duomenys ir informacija, duomenys apie atšauktas patento paraiškas ir paraiškas, kurios laikomos atšauktomis, nuolat saugomi registro duomenų bazėje.

34. Duomenys registre įrašomi šiais pagrindais:

34.1. įregistravimo, pakeitimų ir teisių apribojimo duomenys – remiantis registro tvarkytojo sprendimais, teismo sprendimais, vykdomaisiais dokumentais, Hipotekos registro tvarkytojo ar Turto arešto aktų registro tvarkytojo pranešimais, Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Tarptautinio biuro Tarptautinio registro tvarkytojo pranešimais;

34.2. duomenys apie išradimo naudojimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės leidimu – remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

35. Asmenys, dalyvaujantys tvarkant duomenis, privalo saugoti duomenų paslaptį įstatymų ir kitų teisės aktų, nustatančių valstybės ir tarnybos paslapčių saugojimo terminus, nustatytą laiką.

 

V SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TAISYMAS

 

36. Netikslūs registro duomenys gali būti taisomi arba registro tvarkytojo iniciatyva, arba gavus suinteresuoto asmens (duomenų gavėjo, susijusio registro arba valstybės informacinės sistemos tvarkytojo, duomenų teikėjo ar kito asmens, kurio duomenys saugomi registre) prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus. Registro tvarkytojas apie pastebėtus duomenų netikslumus informuojamas raštu arba duomenų teikimo sutartyje nustatyta tvarka. Registro tvarkytojas suinteresuotus asmenis apie netikslių duomenų ištaisymą informuoja raštu arba duomenų teikimo sutartyje nustatyta tvarka.

37. Jeigu nustatoma, kad dėl registro tvarkytojo darbuotojų kaltės į registro duomenų bazę įrašyti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, registro tvarkytojas privalo ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo tokių duomenų nustatymo neatlygintinai ištaisyti netikslumus, neatlygintinai informuoti apie tai visus registro duomenų gavėjus, susijusių registrų ar valstybės informacinių sistemų tvarkytojus, kuriems perduoti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, taip pat duomenų teikėją ar kitą asmenį, kurio duomenys saugomi registre, ir paskelbti patikslintus duomenis registro tvarkytojo oficialiame biuletenyje.

38. Jeigu nustatoma duomenų teikėjo registro objektui registruoti pateiktų duomenų, informacijos ir (ar) dokumentų arba susijusio registro tvarkytojo sąveikos būdu perduotų duomenų ar informacijos netikslumų, registro tvarkytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių netikslumų nustatymo apie tai informuoja duomenų teikėją arba susijusio registro tvarkytoją, raštu pareikalauja ištaisyti netikslumus ir pateikti patikslintus duomenis ar informaciją. Duomenų teikėjas, gavęs tokį prašymą, privalo pateikti patikslintus duomenis ar informaciją arba motyvuotą atsisakymą juos tikslinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo.

39. Kiekvienas asmuo, kurio duomenys įrašyti registre, turi teisę susipažinti su registre tvarkomais jo duomenimis ir informacija, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir rašytinį prašymą. Prašymą asmuo gali pateikti ir elektroniniu būdu ar kitomis ryšio priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį.

Asmuo, kurio duomenys įrašyti registre, susipažinęs su registre tvarkomais savo duomenimis, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti neteisingi, netikslūs, papildyti neišsamūs, pašalinti nereikalingi arba neteisėtai surinkti duomenys ar informacija. Registro tvarkytojas, gavęs tokį prašymą ir jame nurodytus faktus patvirtinančius dokumentus, privalo per 5 darbo dienas nuo reikalavimo ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų gavimo nurodytus netikslumus ištaisyti ir neatlygintinai apie tai informuoti to reikalavusį asmenį, susijusių registrų ir valstybės informacinių sistemų tvarkytojus, visus registro duomenų gavėjus, kuriems perduoti neteisingi, neišsamūs, netikslūs duomenys ar informacija, ir per mėnesį paskelbti patikslintus duomenis ir informaciją registro tvarkytojo oficialiame biuletenyje.

Nustatęs, kad prašymas nepagrįstas, registro tvarkytojas atsisako ištaisyti duomenis ar informaciją ir apie tai raštu praneša prašymą pateikusiam asmeniui, nurodydamas atsisakymo motyvus.

40. Jeigu nustatoma, kad gauti iš susijusio registro duomenys skiriasi nuo duomenų teikėjo pateiktų duomenų, informacijos ir (ar) dokumentų, suformuojami registro duomenys ir susijusio registro tvarkytojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, neatlygintinai raštu informuojamas apie pastebėtus jo pateiktų duomenų ar informacijos netikslumus.

 

VI SKYRIUS

REGISTRO SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS

 

41. Registre naudojami šių Lietuvos Respublikos valstybės registrų duomenys:

41.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro – Nuostatų 13.14, 13.15, 13.19, 13.21 ir 13.23 papunkčiuose nurodytiems fizinių asmenų duomenims (vardui, pavardei, fizinio asmens kodui) įrašyti;

41.2. Juridinių asmenų registro – Nuostatų 13.13, 13.18, 13.20 ir 13.22 papunkčiuose nurodytiems juridinių asmenų duomenims (pavadinimui, teisinei formai, juridinio asmens kodui, buveinei) įrašyti;

41.3. Lietuvos Respublikos hipotekos registro – Nuostatų 13.25 papunktyje nurodytiems įkeitimo duomenims įrašyti;

41.4. Turto arešto aktų registro – Nuostatų 13.25 papunktyje nurodytiems turto arešto duomenims įrašyti.

42. Sąveika su kiekvienu valstybės registru detalizuojama duomenų teikimo sutartyje.

 

VII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ, INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

43. Registro tvarkytojas registro duomenis teikia:

43.1. teikdamas registro išrašus;

43.2. teikdamas pagal registro duomenis ir registro informaciją parengtus dokumentus;

43.3. teikdamas pagal registro duomenis ir registro informaciją parengtą apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą informaciją;

43.4. teikdamas teikėjo pateiktų dokumentų kopijas.

44. Išrašai, dokumentai ir kopijos, informacija gali būti:

44.1. pateikiami peržiūrėti leidžiamosios kreipties būdu internetu;

44.2. perduodami automatiniu būdu;

44.3. pateikiami raštu tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu ar kitais elektroninio komunikavimo būdais.

45. Registro duomenys, informacija ir dokumentai teikiami vadovaujantis Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu pagal duomenų teikimo sutartis arba asmenų prašymus.

Asmens duomenys teikiami vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu pagal duomenų teikimo sutartis arba prašymus. Sutartyje turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų asmens duomenų apimtis. Prašyme turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis.

46. Registro duomenys, informacija ir dokumentai neatlygintinai teikiami Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytiems duomenų gavėjams Nuostatų nustatytomis formomis ir būdais.

47. Kitiems asmenims pagal jų prašymus Nuostatų 43.1 papunktyje nurodytas registro išrašas išduodamas sumokėjus Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo nustatytą mokestį už registro išrašo išdavimą.

48. Registro duomenys ir informacija yra vieši. Registro duomenys, išskyrus Nuostatų 13.14, 13.15, 13.21 ir 13.23 papunkčiuose nurodytų fizinių asmenų kodus, skelbiami registro tvarkytojo interneto svetainėje ir oficialiame biuletenyje. Fizinio asmens kodas gali būti teikiamas tik tiems asmenims, kurie pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą turi teisę jį tvarkyti. Išradėjo duomenys neskelbiami, jeigu gautas rašytinis išradėjo prašymas jų neskelbti.

49. Registro duomenų gavėjai gautus iš registro duomenis, informaciją ir dokumentus gali naudoti tik tokiam tikslui, tokios apimties ir tokiu būdu, kaip nurodyta duomenų teikimo sutartyje arba prašyme. Registro duomenis, informaciją ir dokumentus teikti tretiesiems asmenims galima tik duomenų teikimo sutarčių, pasirašytų su registro tvarkytoju, nustatyta tvarka. Registro duomenų gavėjas negali keisti iš registro gautų duomenų ir informacijos ir juos naudodamas privalo nurodyti duomenų šaltinį.

50. Registro tvarkytojo interneto svetainėje ir informaciniame stende registro tvarkytojo patalpose pateikiama informacija apie registro objektą ir tikslus, registro tvarkytoją, registro tvarkymą, asmenų teises susipažinti su registre tvarkomais jų duomenimis, neteisingų, netikslių, neišsamių duomenų ištaisymo tvarką, registro duomenų teikėjus, registro duomenų gavėjus, kokiu būdu pateikiamas registrui teikiamų dokumentų ir duomenų sąrašas, jų kiekis, informacija apie mokesčio už registro išrašo išdavimą mokėjimą.

51. Registro duomenys į užsienio valstybes teikiami Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ IR INFORMACIJOS SAUGA

 

52. Už elektroninės informacijos saugą pagal kompetenciją atsako registro valdytojas ir registro tvarkytojas.

53. Teisinėmis, administracinėmis, organizacinėmis, techninėmis ir kitomis priemonėmis užtikrinama, kad tvarkant registrą nebūtų įrašyti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, kad registro duomenys atitiktų pateiktus registruoti dokumentų ir susijusių registrų duomenis.

54. Registro duomenų saugą reglamentuoja Bendrieji reikalavimai organizacinėms ir techninėms duomenų saugos priemonėms, patvirtinti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugos priemonėms patvirtinimo“, teisingumo ministro tvirtinami registro duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos dokumentai, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami laikantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“, Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų ypatingos svarbos informacinei infrastruktūrai ir valstybės informaciniams ištekliams, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 387 „Dėl Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų ypatingos svarbos informacinei infrastruktūrai ir valstybės informaciniams ištekliams, aprašo patvirtinimo“, ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugą, reikalavimų.

55. Registro tvarkytojas registro saugos nuostatuose ir kituose saugos dokumentuose nustatyta tvarka užtikrina reikiamas administracines, technines ir organizacines duomenų saugos priemones ir kad tokių priemonių būtų laikomasi.

56. Registro valdytojo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, ir registro tvarkytojo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, tvarkantys asmens duomenis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja ir jiems pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus jų darbo, sutartiniams ar kitiems santykiams.

57. Registro valdytojo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, ir registro tvarkytojo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, pažeidę teisės aktus, reglamentuojančius registro tvarkymą, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

58. Fizinių asmenų asmens duomenų saugumas užtikrinamas vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

 

IX SKYRIUS

REGISTRO FINANSAVIMAS

 

59. Registras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (įskaitant Europos Sąjungos lėšas), kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų finansavimo šaltinių ir lėšų, gautų už registro tvarkytojo teikiamas paslaugas.

 

X SKYRIUS

REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

60. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

61. Reorganizuojamo ar likviduojamo registro duomenys perduodami kitam registrui, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 506, 2006-05-31, Žin., 2006, Nr. 62-2275 (2006-06-03), i. k. 1061100NUTA00000506

Nr. 526, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11171

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 715, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3415 (2004-06-12), i. k. 1041100NUTA00000715

Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos adresų registro įsteigimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 506, 2006-05-31, Žin., 2006, Nr. 62-2275 (2006-06-03), i. k. 1061100NUTA00000506

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1218 "Dėl Lietuvos Respublikos patentų registro įsteigimo ir Lietuvos Respublikos patentų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1119, 2011-09-28, Žin., 2011, Nr. 119-5623 (2011-10-01), i. k. 1111100NUTA00001119

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1218 "Dėl Lietuvos Respublikos patentų registro įsteigimo ir Lietuvos Respublikos patentų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 526, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11171

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1218 „Dėl Lietuvos Respublikos patentų registro įsteigimo ir Lietuvos Respublikos patentų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo