Suvestinė redakcija nuo 2013-01-01 iki 2018-02-23

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 5-144, i. k. 1061100NUTA00000018

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL GAMINIŲ IR (AR) PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. sausio 11 d. Nr. 18

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016; 2005, Nr. 84-3111; 2012, Nr. 6-190) 343 straipsnio 5 dalimi ir 3412 straipsniu, 3423 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 866, 2012-07-04, Žin., 2012, Nr. 84-4396 (2012-07-17); Žin., 201288-(2012-07-24), i. k. 1121100NUTA00000866

 

Patvirtinti Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                          Arūnas Kundrotas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2006 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 18
(
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 866 redakcija)

 

 

gaminių IR (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimo taisyklės

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, alyvos, elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių ar šių bei kitų gaminių pakuočių atliekų (toliau – gaminių ar pakuočių atliekos) tvarkymo organizavimo licencijų išdavimo, jų duomenų tikslinimo, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarką.

2. Gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją (toliau – licencija) turi gauti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016; 2012, Nr. 6-190) 3422 straipsnyje nurodytą veiklą ketinanti vykdyti gamintojų ir importuotojų organizacija (toliau – organizacija), kuri vykdo Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme gamintojams ir importuotojams nustatytas pareigas (išskyrus pareigą registruotis).

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme.

 

II. LICENCIJŲ RŪŠYS IR REKVIZITAI

 

4. Nustatomos šių rūšių licencijos:

4.1. alyvos atliekų tvarkymo organizavimo licencija;

4.2. apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimo licencija;

4.3. apmokestinamųjų gaminių (baterijų ir akumuliatorių) atliekų tvarkymo organizavimo licencija;

4.4. elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licencija;

4.5. elektros ir elektroninės įrangos (apšvietimo įrangos) atliekų tvarkymo organizavimo licencija;

4.6. elektros ir elektroninės įrangos (stambių namų apyvokos prietaisų su šaldymo įranga) atliekų tvarkymo organizavimo licencija;

4.7. elektros ir elektroninės įrangos (televizorių ir monitorių įrangos) atliekų tvarkymo organizavimo licencija;

4.8. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo licencija;

4.9. pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencija.

5. Tai pačiai organizacijai gali būti išduodama tik viena iš Taisyklių 4 punkte nurodytų licencijų, išskyrus Taisyklių 6 ir 7 punktuose nustatytas išimtis.

6. Organizacijai, kurios nariai Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekia ne tik transporto priemones, bet ir apmokestinamuosius gaminius ir (ar) alyvas, kartu su Taisyklių 4.8 punkte nurodyta licencija gali būti išduodamos 4.1 ir (ar) 4.2 punktuose nurodytos licencijos.

7. Organizacijai, kurios nariai Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekia ne tik elektros ir elektroninę įrangą, bet ir baterijas, akumuliatorius, kartu su Taisyklių 4.4 punkte nurodyta licencija gali būti išduodama 4.3 punkte nurodyta licencija.

8. Į apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją, nurodytą Taisyklių 4.2 punkte, įrašomi visi apmokestinamieji gaminiai pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo (Žin., 1999, Nr. 47-1469; 2002, Nr. 13-474) 3 priedėlyje nustatytą sąrašą.

9. Į elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licenciją, nurodytą Taisyklių 4.4 punkte, įrašomos visos elektros ir elektroninės įrangos kategorijos pagal Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 (Žin., 2004, Nr. 141-5168; 2005, Nr. 102-3793), 1 priedą.

10. Į pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją, nurodytą Taisyklių 4.9 punkte, įrašomos visos pakuočių rūšys pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 4 priedėlį.

11. Licencija išduodama neterminuotam laikui.

12. Licencija išduodama Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir Taisyklių reikalavimus atitinkančiai organizacijai.

13. Licencijoje nurodoma:

13.1. licenciją išduodanti institucija;

13.2. licencijos rūšis;

13.3. licencijos išdavimo data ir numeris;

13.4. licencijos turėtojo rekvizitai (organizacijos pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinė);

13.5. rūšys gaminių ar pakuočių atliekų, kurių tvarkymo organizavimu licencijos turėtojui suteikiama teisė verstis;

13.6. licenciją pasirašiusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas; licencija tvirtinama licenciją išdavusios institucijos antspaudu.

 

III. LICENCIJAS IŠDUODANTI INSTITUCIJA, JOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

14. Aplinkos ministro nustatytos formos gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją išduoda, atsisako išduoti, jos duomenis tikslina, įspėja apie galimą licencijos sustabdymą, sustabdo jos galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina galiojimą, išduoda jos dublikatą ir kontroliuoja, kaip laikomasi licencijuojamos veiklos reikalavimų, Aplinkos ministerija ar jos įgaliota institucija (toliau – licencijas išduodanti institucija).

15. Licencijas išduodanti institucija turi:

15.1. aplinkos ministro nustatytos formos žurnale registruoti išduotas licencijas;

15.2. informuoti Juridinių asmenų registrą apie licencijos išdavimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą;

15.3. kontroliuoti, kaip licencijos turėtojas vykdo Taisyklėse nustatytus reikalavimus;

15.4. savo tinklalapyje skelbti licencijos turėtojų sąrašą – nurodyti:

15.4.1. organizacijos rekvizitus (organizacijos pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinė);

15.4.2. licencijos išdavimo datą, numerį;

15.4.3. licencijos rūšį;

15.4.4. rūšis gaminių ar pakuočių atliekų, kurių tvarkymo organizavimu licencijos turėtojui suteikiama teisė verstis.

 

IV. REIKALAVIMAI ORGANIZACIJAI

 

16. Organizacija, siekianti gauti licenciją, turi atitikti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme kolektyvaus gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo veiklą vykdantiems asmenims nustatytus reikalavimus ir turėti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 6 dalyje nurodytus, pagal aplinkos ministro nustatytą tvarką parengtus ir su licencijas išduodančia institucija suderintus dokumentus.

17. Kiekvienai Taisyklių 4 punkte nurodytų rūšių licencijai turi būti parengtas atskiras veiklos organizavimo planas, finansavimo schema ir švietimo programa, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 6 dalyje.

 

V. LICENCIJOS IŠDAVIMAS, JOS DUOMENŲ TIKSLINIMAS, ĮSPĖJIMAS APIE GALIMĄ LICENCIJOS galiojimo SUsTABDYMĄ, GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS, Atsisakymas išduoti licenciją

 

18. Organizacija, siekianti gauti licenciją, turi pateikti licencijas išduodančiai institucijai prašymą išduoti licenciją. Kelių Taisyklių 4 punkte nurodytų rūšių licencijoms gauti gali būti pateiktas vienas prašymas.

19. Kartu su prašymu pateikiamos šių dokumentų organizacijos vadovo parašu patvirtintos kopijos:

19.1. organizacijos įstatų;

19.2. organizacijos steigimo sutarties.

20. Kartu su Taisyklių 19 punkte nurodytų dokumentų patvirtintomis kopijomis organizacija pateikia:

20.1. aplinkos ministro nustatyta tvarka parengtą veiklos organizavimo planą, finansavimo schemą ir švietimo programą, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 6 dalyje;

20.2. aplinkos ministro nustatyta tvarka išduotą banko garantiją ar laidavimo draudimo sutartį, įrodančias, kad atliekų tvarkymas bus finansuojamas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (pateikiama atsiimant licenciją); šis punktas taikomas eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, alyvos, baterijų ir akumuliatorių, elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimu ketinančioms užsiimti organizacijoms.

21. Dokumentai gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijai gauti siunčiami registruotu laišku, pateikiami licencijas išduodančiai institucijai tiesiogiai arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, kaip jis suprantamas Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 153-6901) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarime Nr. 1702 „Dėl Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro veiklos ir bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos kompetentingomis institucijomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 142-7286) (toliau – Kontaktinis centras). Dokumentai gali būti pateikti ir elektroninėmis priemonėmis (patvirtinti elektroniniu parašu), tiesiogiai arba per Kontaktinį centrą.

22. Licencijas išduodanti institucija, nustačiusi, kad organizacija, pateikusi prašymą gauti licenciją, atitinka Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir Taisyklių reikalavimus, išduoda jai licenciją.

23. Organizacijai pateikus prašymą ir visus reikiamus dokumentus licencijai gauti, licencijas išduodanti institucija per 30 dienų nuo jų gavimo juos išnagrinėja ir priima sprendimą išduoti ar atsisakyti išduoti licenciją. Apie priimtą sprendimą licencijas išduodanti institucija organizacijai praneša raštu ar Taisyklių 21 punkte nurodytomis elektroninėmis priemonėmis. Priėmus sprendimą atsisakyti išduoti licenciją, organizacija informuojama apie atsisakymo ją išduoti motyvus. Licencija gali būti atiduodama organizacijai tiesiogiai, išsiunčiama registruotu laišku arba, o jeigu yra galimybė, – elektroninėmis priemonėmis, nurodytomis Taisyklių 21 punkte.

24. Organizacija, pašalinusi nurodytus trūkumus, gali pakartotinai pateikti prašymą gauti licenciją, kaip nustatyta Taisyklių 18–20 punktuose.

25. Licencija neišduodama, jeigu paaiškėja nors vienas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 12 dalyje nurodytas atvejis.

26. Pasikeitus organizacijos licencijoje nurodytam buveinės adresui ir (ar) pavadinimui, licencija turi būti tikslinama. Tokiu atveju organizacija turi licencijas išduodančiai institucijai pateikti prašymą patikslinti licenciją.

27. Atsiimant naują licenciją ar Taisyklėse nurodytais atvejais panaikinus licencijos galiojimą, anksčiau išduota licencija turi būti grąžinta licencijas išduodančiai institucijai.

28. Organizacija raštu įspėjama apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, jeigu paaiškėja nors vienas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 13 dalyje nurodytas atvejis.

29. Licencijas išduodanti institucija, įspėdama organizaciją apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, nurodo priežastis, dėl kurių gali būti sustabdytas licencijos galiojimas, ir ne ilgesnį negu vienų metų terminą, per kurį organizacija privalo pašalinti priežastis, dėl kurių gali būti sustabdytas licencijos galiojimas.

30. Įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą panaikinamas, jeigu per įspėjime nurodytą terminą pašalinami nustatyti pažeidimai ir licencijas išduodančiai institucijai pateikiami pažeidimų pašalinimą patvirtinantys dokumentai.

31. Licencijos galiojimas sustabdomas, jeigu paaiškėja nors vienas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 16 dalyje nurodytas atvejis.

32. Organizacija, kurios licencijos galiojimas sustabdytas, negali priimti naujų narių.

33. Sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo licencijas išduodanti institucija priima per 10 darbo dienų nuo termino, nustatyto pažeidimams pašalinti, pabaigos, jeigu nepateikiami pažeidimų pašalinimą įrodantys dokumentai. Apie priimtą sprendimą ji raštu praneša organizacijai, nurodydama licencijos galiojimo sustabdymo priežastis ir pažeidimų pašalinimo terminą. Sustabdžius licencijos galiojimą, organizacija nustatytus licencijuojamos veiklos pažeidimus turi pašalinti per nustatytą terminą.

34. Sprendimas dėl licencijos galiojimo sustabdymo panaikinamas, jeigu per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą, bet ne ilgesnį negu vieni metai, pašalinami nurodyti pažeidimai ir pateikiami pažeidimų pašalinimą patvirtinantys dokumentai.

35. Sprendimas dėl licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo priimamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo dokumentų, patvirtinančių nustatytų licencijuojamos veiklos pažeidimų pašalinimą, gavimo. Apie tai organizacija informuojama raštu per 5 darbo dienas.

36. Praradusi licenciją (jeigu licencija išduota ne elektroninėmis priemonėmis), organizacija nedelsdama apie tai informuoja licencijas išduodančią instituciją, nurodydama licencijos turėtojo (juridinio asmens) kodą, pavadinimą, buveinės adresą, licencijos rūšį, numerį, išdavimo datą, ir pateikia motyvuotą paaiškinimą su prašymu išduoti licencijos dublikatą. Gavusi šiuos dokumentus, licencijas išduodanti institucija per 5 darbo dienas išduoda licencijos dublikatą su žyma „Licencijos dublikatas“.

 

VI. LICENCIJOS GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

37. Licencijos galiojimas panaikinamas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 19 dalyje nurodytais atvejais.

38. Apie sprendimą panaikinti licencijos galiojimą licencijas išduodanti institucija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu informuoja organizaciją ir nurodo licencijos galiojimo panaikinimo priežastis.

 

VII. RINKLIAVOS už licencijas

 

39. Už licencijos išdavimą, jos duomenų patikslinimą ir dublikato išdavimą imama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 107-3989; 2008, Nr. 36-1285) nustatyta tvarka.

 

VIII. LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS, LICENCIJOS TURĖTOJO PAREIGOS

 

40. Organizacija privalo laikytis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 10 dalyje nurodytų licencijuojamos veiklos sąlygų.

41. Organizacija negali savo vardu įgalioti kitų fizinių ir juridinių asmenų arba pagal sutartį perduoti jiems teisę vykdyti licencijoje nurodytą veiklą.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

42. Organizacijos veiklą kontroliuoja licencijas išduodanti institucija ir kitos gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo veiklą kontroliuojančios valstybės institucijos pagal kompetenciją. Organizacijos priežiūra vykdoma Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) nustatyta tvarka.

43. Gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo veiklą kontroliuojančios valstybės institucijos privalo nedelsdamos raštu informuoti licencijas išduodančią instituciją apie nustatytus licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus ir organizacijai taikytas nuobaudas.

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 866, 2012-07-04, Žin., 2012, Nr. 84-4396 (2012-07-17); Žin., 201288-(2012-07-24), i. k. 1121100NUTA00000866

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 866, 2012-07-04, Žin., 2012, Nr. 84-4396 (2012-07-17); Žin., 201288-(2012-07-24), i. k. 1121100NUTA00000866

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 11 d. nutarimo Nr. 18 "Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo