Suvestinė redakcija nuo 2018-07-01 iki 2019-03-12

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 112-4802, i. k. 109301MISAK00D1-550

 

Nauja redakcija nuo 2016-11-11:

Nr. D1-721, 2016-10-31, paskelbta TAR 2016-11-10, i. k. 2016-26545

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M. RUGSĖJO 17 D.  ĮSAKYMO NR. D1-550 „DĖL DUOMENŲ APIE ŽVEJYBĄ VIDAUS VANDENYSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. rugsėjo 17 d. Nr. D1-550

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žuvininkystės 5 straipsnio 4 ir 8 dalimis:

1. T v i r t i n u  Duomenų apie žvejybą vidaus vandenyse teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u:

2.1Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos:

2.1.1. vykdyti bendrą vidaus vandens telkiniuose naudojamų žuvų išteklių apskaitą nurodant atskirus žuvų išteklių naudotojus atskiruose vandens telkiniuose atskiromis sugautų žuvų rūšimis ir naudojamus verslinės žvejybos įrankius;

2.1.2. per 30 dienų pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui apibendrinti iš Kuršių mariose ir Nemuno žemupyje žvejojančių žuvų išteklių naudotojų teikiamus duomenis apie žvejybą, vidutinę žuvų pirminio pardavimo kainą ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta forma, raštu ir elektroniniu paštu pateikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai duomenų apie žvejybą suvestinę ataskaitą;

2.1.3. per 30 dienų pasibaigus pirmajam metų pusmečiui ir kasmet iki sausio 10 d. apibendrinti žuvų išteklių naudotojų (išskyrus žvejojančius Kuršių mariose ir Nemuno žemupyje) pateiktus duomenis apie žvejybą, vidutinę žuvų pirminio pardavimo kainą ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta forma raštu bei elektroniniu paštu pateikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai duomenų apie žvejybą atskiruose vandens telkiniuose suvestinę ataskaitą;

2.1.4. kasmet iki liepos 20 d. apibendrinti žuvų išteklių naudotojų pateiktus pirmojo metų pusmečio duomenis apie verslinę žvejybą ir elektroniniu paštu pateikti juos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai;

2.1.5. kasmet iki sausio 15 d. apibendrinti žuvų išteklių naudotojų per praėjusius metus pateiktus duomenis apie verslinę žvejybą ir elektroniniu paštu pateikti praėjusių metų suvestinę ataskaitą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai;

2.1.6. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos prašymu, teikti jai informaciją apie vidaus vandens telkiniuose sugautų žuvų kiekį, naudojamus verslinės žvejybos įrankius ir žvejybos vietą;

2.1.7. kontroliuoti žvejybos ataskaitų pateikimo terminų ir pildymo tvarkos laikymąsi;

2.1.8. per 3 darbo dienas raštu informuoti Žuvininkystės tarnybą prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos dėl verslinę žvejybą vykdančių ūkio subjektų padarytų pažeidimų pagal Žuvininkystės įstatymo 143 straispnio 1 dalies 3 ir 4 punktus;

2.1.9. nedelsiant informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą, jeigu  žvejojantis ūkio subjektas išnaudoto jam skirtą žvejybos kvotą;

2.2. Aplinkos apsaugos agentūrai kasmet iki vasario 1 d. apibendrinti duomenis apie specialiąją žvejybą ir elektroniniu paštu pateikti juos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-628, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10792

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2009 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. D1-550

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2016 m.  spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-721

redakcija)

 

 

DUOMENŲ APIE ŽVEJYBĄ VIDAUS VANDENYSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Duomenų apie žvejybą vidaus vandenyse teikimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato duomenų apie žvejybą  ir žuvų produktų pirminio pardavimo kainą teikimo tvarką, subjektus, kuriems teikiami duomenys apie žvejybą ir žuvų produktų pirminio pardavimo kainą, šių duomenų teikėjus, šių duomenų teikimo terminus ir ataskaitų apie žvejybą formas.

2. Verslinės žvejybos įrankiais žvejojantys žuvų išteklių naudotojai teikia tvarkos aprašo prieduose nustatytos formos ataskaitas:

2.1. Kuršių mariose, Nemuno žemupyje ir Šventosios (pajūrio) upėje 1 priede nustatytos formos ataskaitą;

2.2. vidaus vandenyse (išskyrus Kuršių marias, Nemuno žemupį ir Šventosios (pajūrio) upę) 2 priede nustatytos formos ataskaitą.

3. Žuvų išteklių naudotojai, vykdantys specialiąją žvejybą mokslinių ar veterinarinių tyrimų, stebėsenos, biologinės melioracijos ar mokymo tikslais, teikia 3 priede nustatytos formos ataskaitą.

4. Specialiąją žvejybą žuvivaisos tikslais vykdantys žuvų išteklių naudotojai teikia 4 priede nustatytos formos ataskaitą.

 

II SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE ŽVEJYBĄ TEIKIMO PERIODIŠKUMAS

 

5. Ataskaita apie žvejybą verslinės žvejybos įrankiais Kuršių mariose, Nemuno žemupyje, Šventosios (pajūrio) upėje ir vidutines žuvų pirminio pardavimo kainas Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) teikiama per 10 kalendorinių dienų, pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-628, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10792

 

6. Ataskaita apie žvejybą verslinės žvejybos įrankiais sausio-lapkričio mėnesiais vidaus vandenyse (išskyrus Kuršių marias, Nemuno žemupį bei Šventosios (pajūrio) upę) ir vidutinę žuvų pirminio pardavimo kainą pateikiama AAD per 10 kalendorinių dienų pasibaigus pusmečiui. Ataskaita apie žvejybą verslinės žvejybos įrankiais gruodžio mėnesį vidaus vandenyse (išskyrus Kuršių marias ir Nemuno žemupį bei Šventosios (pajūrio) upę) pateikiama AAD per 3 kalendorines dienas po žvejybos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-628, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10792

 

7. Ataskaitos apie žvejybą pagal Aplinkos apsaugos agentūros išduodamus leidimus specialiajai žvejybai pateikiamos Aplinkos apsaugos agentūrai per 10 kalendorinių dienų pasibaigus leidimo galiojimo terminui, jeigu leidime nenurodyta kitaip.

8. Neteko galios nuo 2018-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-628, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10792

 

III SKYRIUS

DUOMENŲ PATEIKIMAS ŽVEJYBOS ATASKAITOSE

 

9. Žuvų sugavimo duomenys žvejybos ataskaitose turi būti pateikiami pagal žuvų rūšis kiekviename vandens telkinyje Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. gegužės 1 d. įsakymu Nr. 180 „ Dėl žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklių patvirtinimo“, 15 punkte ir 16.4 papunktyje išvardintų skirtingų tipų žvejybos įrankiais atskirai.

10. Žvejybos ataskaitose turi būti pateikti duomenys apie naudotus verslinės žvejybos įrankius ir vidutinę ataskaitinio laikotarpio žuvų pirminio pardavimo kainą atskiroms žuvų rūšims.

11. Žvejybos ataskaitos turi būti patvirtintos įmonės vadovo (jeigu žuvų išteklių naudotojas juridinis asmuo) ar atsakingo už žvejybą asmens (jeigu žuvų išteklių naudotojas fizinis asmuo) parašu.        

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Jeigu verslinė žvejyba per ataskaitinį laikotarpį nevykdyta, per 10 kalendorinių dienų pasibaigus kalendoriniam ketvirčiui, žuvų išteklių naudotojai turi pateikti nustatytos formos žvejybos ataskaitos blanką, skiltyje „sugauta žuvų, kg“ pažymėdami, kad žvejyba nebuvo vykdoma.

13. Šio Tvarkos aprašo reikalavimus pažeidę asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-479, 2014-05-29, paskelbta TAR 2014-05-30, i. k. 2014-05924

Nr. D1-721, 2016-10-31, paskelbta TAR 2016-11-10, i. k. 2016-26545

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas

Papildyta priedu:

Nr. D1-721, 2016-10-31, paskelbta TAR 2016-11-10, i. k. 2016-26545

 

2 priedas

Papildyta priedu:

Nr. D1-721, 2016-10-31, paskelbta TAR 2016-11-10, i. k. 2016-26545

 

3 priedas

Papildyta priedu:

Nr. D1-721, 2016-10-31, paskelbta TAR 2016-11-10, i. k. 2016-26545

 

4 priedas

Papildyta priedu:

Nr. D1-721, 2016-10-31, paskelbta TAR 2016-11-10, i. k. 2016-26545

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-318, 2010-04-20, Žin., 2010, Nr. 48-2352 (2010-04-27), i. k. 110301MISAK00D1-318

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. D1-550 "Dėl Duomenų apie žvejybą vidaus vandenyse teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-489, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3768 (2011-06-28), i. k. 111301MISAK00D1-489

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. D1-550 "Dėl Duomenų apie žvejybą vidaus vandenyse teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-479, 2014-05-29, paskelbta TAR 2014-05-30, i. k. 2014-05924

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. D1-550 „Dėl Duomenų apie žvejybą vidaus vandenyse teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-721, 2016-10-31, paskelbta TAR 2016-11-10, i. k. 2016-26545

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. D1-550 „Dėl Duomenų apie žvejybą vidaus vandenyse teikimo ir žuvų ištekliams vidaus vandenyse atkurti ir išsaugoti skiriamų lėšų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-628, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10792

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. D1-550 „Dėl Duomenų apie žvejybą vidaus vandenyse teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo