Nutarimas paskelbtas: Žin., 1995, Nr. 43-1054

Neoficialus nutarimo tekstas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

1995 m. gegužės 17 d. Nr. 696

Vilnius

 

DĖL EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIAUS

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pritarti Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės parengtam Europos Ekonominės Bendrijos ekonominės veiklos klasifikavimo sistemos (NACE) pagrindu Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriui.

 

2. Nustatyti, kad fiziniai ir juridiniai asmenys vykdomos veiklos rūšis nurodo pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių – bendrą veiklos rūšių klasifikatorių, teisės aktų nustatyta tvarka teikdami duomenis apie veiklą statistiką tvarkančioms institucijoms ir įstaigoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 377, 2003-03-27, Žin., 2003, Nr. 32-1334 (2003-04-02)

 

3. Neteko galios nuo 2014-08-02.

Punkto pakeitimai:

Nr. 752, 2014-07-30, paskelbta TAR 2014-08-01 i. k. 2014-10778

 

4. Neteko galios nuo 2014-08-02.

Punkto pakeitimai:

Nr. 752, 2014-07-30, paskelbta TAR 2014-08-01 i. k. 2014-10778

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                              Adolfas Šleževičius

 

 

 

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministras                 Mindaugas Stankevičius

 

 

__________________

 

 

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 377, 2003-03-27, Žin., 2003, Nr. 32-1334 (2003-04-02)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. GEGUŽĖS 17 D. NUTARIMO NR. 696 "DĖL EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIAUS" PAKEITIMO

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 752, 2014-07-30, paskelbta TAR 2014-08-01 i. k. 2014-10778

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. GEGUŽĖS 17 D. NUTARIMO NR. 696 „DĖL EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIAUS“ PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušra Bodin (2014-08-05)

                  aubodi@lrs.lt