Suvestinė redakcija nuo 2015-09-26

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 115-5164, i. k. 1022020ISAK00000045

 

Nauja redakcija nuo 2015-09-26:

Nr. 4-335, 2015-05-20, paskelbta TAR 2015-05-21, i. k. 2015-07755

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ATITIKTIES ĮVERTINIMO PROCEDŪROS VYKDYMO Tvarkos APRAŠO

PATVIRTINIMO

 

2002 m. vasario 11 d. Nr. 45

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1482 „Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus ir nustatyti atitikties įvertinimo reikalavimus, paskyrimo“ 1.5 papunkčiu ir įgyvendindamas 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą 92/42/EEB dėl naudingumo koeficiento reikalavimų naujiems karšto vandens katilams, deginantiems skystąjį arba dujinį kurą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 11 tomas, p. 186), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 813/2013 (OL 2013 L 239, p. 136),

tvirtinu Patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų atitikties įvertinimo procedūros vykdymo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                                  PETRAS ČĖSNA

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 45

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2015 m.  gegužės 20 d. įsakymo Nr.4-335

redakcija)

 

 

PATALPŲ ŠILDYTUVŲ IR KOMBINUOTŲJŲ ŠILDYTUVŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMO PROCEDŪROS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų atitikties įvertinimo procedūros vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Lietuvos Respublikos rinkai (toliau – rinka) tiekiamų ir (arba) pradedamų naudoti patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų, kurių vardinis šilumos atidavimas ≤ 400 kW, įskaitant patalpų šildytuvų, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektus arba kombinuotųjų šildytuvų, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektus (toliau kartu – šildytuvai), atitikties įvertinimo procedūras.

2. Tvarkos aprašas privalomas šildytuvų gamintojams ir jų įgaliotiesiems Europos Sąjungoje įsisteigusiems atstovams ir importuotojams, tiekiantiems šildytuvus į rinką.

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2013 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (OL 2013 L 239, p. 136) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 813/2013), 2013 m. vasario 18 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 811/2013, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/30/ES nuostatos dėl patalpų šildytuvų, kombinuotųjų šildytuvų, patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų, taip pat kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo (OL 2013 L 239, p. 1) ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. spalio 23 d. įsakyme Nr. 4-438 „Dėl Ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemos ir jos įgyvendinimo priemonių taikymo techninio reglamento patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

ATITIKTIES ĮVERTINIMO PROCEDŪROS

 

4. Serijinės gamybos šildytuvų atitiktis patvirtinama:

4.1. šildytuvo tipo tyrimu pagal Tvarkos aprašo pirmajame skirsnyje aprašytą B modulį;

4.2. atitikties patvirtintam šildytuvo tipui deklaracija pagal C, D arba E modulį, kaip nustatyta Tvarkos aprašo antrajame, trečiajame ir ketvirtajame skirsniuose.

5. Dujas deginantiems šildytuvams taikoma atitikties įvertinimo tvarka turi atitikti procedūras, naudojamas įvertinant šildytuvų atitiktį esminiams reikalavimams pagal Dujas deginančių prietaisų saugos techninį reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 449 „Dėl Dujas deginančių prietaisų saugos techninio reglamento tvirtinimo“.

 

PIRMASIS SKIRSNIS

B MODULIO APRAŠYMAS. EB TIPO TYRIMAS

 

6. B modulis aprašo atitikties įvertinimo procedūros dalį, pagal kurią įstaiga, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka paskirta atlikti Tvarkos apraše nurodytas atitikties įvertinimo procedūras (toliau – paskelbtoji įstaiga), tikrina planuojamų gaminti šildytuvų pavyzdį ir patvirtina, ar jis atitinka Reglamente (ES) Nr. 813/2013 nustatytus reikalavimus.

7. Gamintojas, siekdamas įvertinti planuojamų gaminti šildytuvų atitiktį Reglamente (ES) Nr. 813/2013 nustatytiems reikalavimams, raštu arba elektroniniu paštu pateikia vienai pasirinktai paskelbtajai įstaigai:

7.1. paraišką atlikti EB tipo tyrimą, kurioje turi būti nurodyta:

7.1.1. gamintojo (Lietuvos Respublikoje ar kitose valstybėse įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos, taip pat jos padalinio (toliau – juridinis asmuo) pavadinimas ir buveinės adresas arba gamintojo (fizinio asmens) vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (jeigu paraišką atlikti EB tipo tyrimą pateikia gamintojo įgaliotasis atstovas, turi būti nurodomi jo duomenys: juridinio asmens pavadinimas ir buveinės adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas);

7.1.2. kokiu būdu gamintojas, pateikęs paraišką atlikti EB tipo tyrimą (toliau – pareiškėjas), pageidauja gauti informaciją apie paskelbtosios įstaigos priimtą sprendimą dėl EB tipo tyrimo sertifikato išdavimo, taip pat kitą paskelbtosios įstaigos siunčiamą informaciją ir (arba) dokumentus;

7.1.3. pageidaujama išduoto EB tipo tyrimo sertifikato ir (arba) jo priedo forma – popierinė ar elektroninė;

7.2. rašytinį pareiškimą, kad ta pati paraiška atlikti EB tipo tyrimą nėra pateikta kitai paskelbtajai įstaigai;

7.3. techninius dokumentus; techniniai dokumentai turi būti parengti taip, kad jais vadovaujantis būtų galima įvertinti šildytuvo pavyzdžio atitiktį taikytiniems Reglamento (ES) Nr. 813/2013 reikalavimams; techniniuose dokumentuose turi būti pateikta informacija apie šildytuvų projektavimą, gamybą ir veikimą; techninius dokumentus turi sudaryti bent šie dokumentai ir informacija:

7.3.1. bendras šildytuvo pavyzdžio aprašymas;

7.3.2. konstrukcijos elementų, montažinių dalių, grandinių ir pan. projektas, technologiniai brėžiniai ir schemos;

7.3.3. aprašymai ir paaiškinimai, kurie reikalingi minėtiems brėžiniams, schemoms ir šildytuvo veikimui suprasti;

7.3.4. visa apimtimi arba iš dalies taikomų darniųjų standartų, parengtų pagal Keitimosi informacija apie standartus, techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Keitimosi informacija apie standartus, techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių patvirtinimo“, kurių nuorodos paskelbtos „Valstybės žinių“ interneto svetainėje (toliau – darnieji standartai), arba projektavimo sprendimų, kaip turėtų būti laikomasi Reglamente (ES) Nr. 813/2013 nustatytų reikalavimų, aprašymas, jeigu darnieji standartai nėra taikomi;

7.3.5. konstrukcijos skaičiavimų, atliktų tyrimų ir pan. rezultatai;

7.3.6. bandymų ataskaitos.

8. Pareiškėjas taip pat privalo pateikti paskelbtajai įstaigai planuojamų gaminti šildytuvų produkcijos pavyzdį; paskelbtoji įstaiga turi teisę reikalauti pateikti daugiau šildytuvų pavyzdžių, jeigu jie reikalingi EB tipo tyrimui atlikti.

9. Paskelbtoji įstaiga privalo:

9.1. įvertinti Tvarkos aprašo 7.3 papunktyje nurodytus techninius dokumentus, patikrinti, ar šildytuvo pavyzdys pagamintas pagal šiuos techninius dokumentus, ir nustatyti, kurie šildytuvo pavyzdžio konstrukciniai elementai suprojektuoti pagal atitinkamas darniųjų standartų, nurodytų Tvarkos aprašo 7.3.4 papunktyje, nuostatas, o kurie – ne;

9.2. jeigu gamintojas netaikė Tvarkos aprašo 7.3.4 papunktyje nurodytų darniųjų standartų, – atlikti atitinkamus tyrimus ir reikiamus bandymus arba pavesti juos atlikti, kad būtų nustatyta, ar gamintojo pasirinkti projektavimo sprendimai atitinka Reglamente (ES) Nr. 813/2013 nustatytus reikalavimus;

9.3. atlikti atitinkamus tyrimus ir reikiamus bandymus arba pavesti juos atlikti, kad būtų nustatyta, ar gamintojas, nusprendęs taikyti atitinkamus Tvarkos aprašo 7.3.4 papunktyje nurodytus darniuosius standartus, juos iš tikrųjų taikė;

9.4. suderinti su pareiškėju vietą, kur bus daromi atitinkami tyrimai ir reikiami bandymai.

10. Jeigu šildytuvų produkcijos pavyzdys atitinka Reglamente (ES) Nr. 813/2013 nustatytus reikalavimus, paskelbtoji įstaiga pareiškėjui išduoda EB tipo tyrimo sertifikatą. EB tipo tyrimo sertifikate nurodomas gamintojo (juridinio asmens) pavadinimas, buveinės adresas, atliktų bandymų išvados (jeigu gamintojas fizinis asmuo, – jo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir atliktų bandymų išvados), EB tipo tyrimo sertifikatą išdavusios paskelbtosios įstaigos identifikacinis numeris. Prie EB tipo tyrimo sertifikato pridedamas pareiškėjo paskelbtajai įstaigai pateiktų Tvarkos aprašo 7.3 papunktyje nurodytų techninių dokumentų sąrašas. Techninių dokumentų ir jų sąrašo kopijas saugo paskelbtoji įstaiga.

11. Jei pareiškėjas paskelbtajai įstaigai pateikė ne visus ar pateikė netinkamai įformintus dokumentus ir informaciją EB tipo tyrimo sertifikatui išduoti ar nepateikė Tvarkos aprašo 8 punkte nurodyto šildytuvo produkcijos pavyzdžio, paskelbtoji įstaiga paraiškoje atlikti EB tipo tyrimą nurodytu būdu turi apie tai informuoti pareiškėją, nurodydama konkrečius paraiškos atlikti EB tipo tyrimą trūkumus ir terminą, per kurį šie trūkumai turi būti pašalinti, ir informuoti apie tai paskelbtąją įstaigą.

12. Paskelbtoji įstaiga priima motyvuotą sprendimą atsisakyti išduoti EB tipo tyrimo sertifikatą, jeigu:

12.1. šildytuvo pavyzdys neatitinka Reglamente (ES) Nr. 813/2013 nustatytų reikalavimų;

12.2. pareiškėjas neįvykdė paskelbtosios įstaigos reikalavimo per jos nustatytą terminą pašalinti pateiktos paraiškos atlikti EB tipo tyrimą trūkumų ir apie tai informuoti paskelbtąją įstaigą.

13. Paskelbtosios įstaigos sprendimo atsisakyti išduoti gamintojui EB tipo tyrimo sertifikatą kopija, nurodant aiškius tokio sprendimo motyvus, paraiškoje atlikti EB tipo tyrimą nurodytu būdu pateikiama gamintojui. Sprendimas atsisakyti išduoti EB tipo tyrimo sertifikatą gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies nustatyta tvarka.

14. Gamintojas apie visus patvirtinto pavyzdžio šildytuvo pakeitimus, kurie gali daryti įtaką Reglamente (ES) Nr. 813/2013 nustatytų reikalavimų arba gamintojo nustatytų šildytuvo naudojimo sąlygų laikymuisi, turi pranešti paskelbtajai įstaigai, kuri išdavė EB tipo tyrimo sertifikatą, pateikdamas pranešimą, kuriame turi būti nurodyti konkretūs atlikti pakeitimai, ir šiuos pakeitimus pagrindžiančius techninius dokumentus. Paskelbtoji įstaiga šio skirsnio nustatyta tvarka atlieka patvirtinto pavyzdžio šildytuvo pakeitimų įvertinimą ir, jeigu pakeitimai atitinka Reglamente (ES) Nr. 813/2013 nustatytus reikalavimus, priima sprendimą patvirtinti siūlomus pakeitimus. Šis sprendimas įforminamas kaip pradinio EB tipo tyrimo sertifikato priedas. Jeigu paskelbtoji įstaiga šio skirsnio nustatyta tvarka, atlikdama patvirtinto pavyzdžio šildytuvo pakeitimų įvertinimą, nustato, kad šildytuvo pakeitimai neatitinka Reglamente (ES) Nr. 813/2013 nustatytų reikalavimų, EB tipo tyrimo sertifikato priedas neišduodamas.

Apie Tvarkos aprašo 14 punkte nurodytus paskelbtosios įstaigos priimtus sprendimus paraiškoje atlikti EB tipo tyrimą nurodytu būdu paskelbtoji įstaiga nedelsdama informuoja gamintoją, nurodydama sprendimų priežastis, taip pat pateikdama EB tipo tyrimo sertifikato priedą, jeigu buvo priimtas sprendimas patvirtinti siūlomus patvirtinto pavyzdžio šildytuvo pakeitimus.

15. Paskelbtoji įstaiga nedelsdama elektroniniu paštu pateikia Lietuvos Respublikos ir kitoms Europos Sąjungos valstybių narių paskelbtosioms įstaigoms informaciją apie priimtus sprendimus išduoti EB tipo tyrimo sertifikatą ir išduoti ir (arba) atsisakyti išduoti jo priedus, nurodydama šių sertifikatų ir (arba) jų priedų numerius, sprendimų priėmimo datą, gamintojo (juridinio asmens) pavadinimą ir buveinės adresą arba gamintojo (fizinio asmens) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, sprendimą priėmusios paskelbtosios įstaigos identifikacinį numerį.

16. Kitos Europos Sąjungos valstybių narių paskelbtosios įstaigos turi teisę iš paskelbtosios įstaigos, išdavusios EB tipo tyrimo sertifikatą ir jo priedus, gauti EB tipo tyrimo sertifikatų ir (arba) jų priedų kopijas. Sertifikatų ir jų priedų kopijos turi būti saugomos, kad kitos paskelbtosios įstaigos galėtų jomis naudotis.

17. Gamintojas Tvarkos aprašo 7.3 papunktyje nurodytus techninius dokumentus, EB tipo tyrimo sertifikatą ir jo priedus privalo saugoti ne mažiau kaip 10 metų nuo paskutinio šildytuvo pagaminimo dienos. Jeigu nei gamintojas, nei jo įgaliotasis atstovas nėra įsisteigęs Europos Sąjungoje, saugoti EB tipo tyrimo sertifikatus ir jų priedų kopijas kartu su techninių dokumentų kopijomis įgaliojamas asmuo, kuris pateikia šildytuvus Europos Sąjungos rinkai.

18. Gamintojo įpareigojimus, nurodytus šiame Tvarkos aprašo skirsnyje, jo vardu ir esant jo atsakomybei gali vykdyti jo įgaliotasis atstovas, jeigu įpareigojimai nurodyti įgaliojime.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

C MODULIO APRAŠYMAS. ATITIKTIS TIPUI

 

19. C modulyje aprašoma atitikties įvertinimo procedūros dalis, pagal kurią gamintojas užtikrina ir patvirtina, kad atitinkami šildytuvai atitinka tipą, aprašytą EB tipo tyrimo sertifikate, ir jiems taikomus Reglamente (ES) Nr. 813/2013 nustatytus reikalavimus. Patvirtindamas šildytuvų atitiktį, gamintojas privalo parengti raštišką EB atitikties deklaraciją ir kiekvieną šildytuvą pažymėti „CE“ ženklu.

20. Gamintojas imasi visų reikiamų priemonių, siekdamas užtikrinti tokį šildytuvų gamybos procesą, kad pagaminti šildytuvai atitiktų tipą, aprašytą EB tipo tyrimo sertifikate, ir Reglamente (ES) Nr. 813/2013 nustatytus reikalavimus.

21. Gamintojas saugo EB atitikties deklaracijos kopiją ne trumpiau kaip 10 metų po paskutinio šildytuvo pagaminimo dienos.

Jeigu nei gamintojas, nei jo įgaliotasis atstovas nėra įsisteigęs Europos Sąjungoje, saugoti prieinamus techninius dokumentus, įskaitant EB atitikties deklaracijos kopiją, įgaliojamas asmuo, kuris pateikia šildytuvus Europos Sąjungos rinkai.

22. Gamintojo pasirinkta paskelbtoji įstaiga savo nustatyta tvarka atrankos būdu atlieka arba paveda atlikti šildytuvo bandymus. Paskelbtosios įstaigos atrinktas pagamintos produkcijos pavyzdys yra tiriamas ir daromi atitinkami jo bandymai pagal Tvarkos aprašo 7.3.4 papunktyje nurodytus darniuosius standartus arba šiems bandymams prilygstantys bandymai, siekiant patikrinti, ar šildytuvo pavyzdys atitinka Reglamente (ES) Nr. 813/2013 nustatytus reikalavimus. Jeigu ištirtas šildytuvo pavyzdys arba keli pavyzdžiai neatitinka minėtų reikalavimų, paskelbtoji įstaiga privalo apie tai informuoti EB tipo tyrimo sertifikatą išdavusią paskelbtąją įstaigą.

23. Gamintojo įpareigojimus, nurodytus šiame Tvarkos aprašo skirsnyje, jo vardu ir esant jo atsakomybei gali vykdyti jo įgaliotasis atstovas, jeigu įpareigojimai nurodyti įgaliojime.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

D MODULIO APRAŠYMAS. ŠILDYTUVŲ GAMYBOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

 

24. D modulyje aprašoma atitikties įvertinimo procedūra, pagal kurią gamintojas, įvykdęs įsipareigojimus pagal Tvarkos aprašo 25 punktą, patvirtina, kad šildytuvai atitinka EB tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir Reglamente (ES) Nr. 813/2013 nustatytus reikalavimus. Patvirtindamas šildytuvų atitiktį, gamintojas privalo parengti raštišką EB atitikties deklaraciją ir kiekvieną šildytuvą pažymėti „CE“ ženklu. Be ženklo „CE“, ant kiekvieno šildytuvo nurodomas paskelbtosios įstaigos, atsakingos už Tvarkos aprašo 31–35 punktuose nurodytą šildytuvų gamybos kokybės sistemos priežiūrą, identifikacinis numeris.

25. Gamintojas, siekdamas užtikrinti šildytuvų gamybos kokybę, gamybos procese privalo taikyti šio skirsnio nustatyta tvarka patvirtintą gamybos kontrolės ir bandymo kokybės sistemą (toliau – kokybės sistema).

 

Kokybės sistema

 

26. Gamintojas, norėdamas patvirtinti kokybės sistemą, raštu arba elektroniniu paštu pateikia pasirinktai paskelbtajai įstaigai paraišką įvertinti ir patvirtinti šildytuvų gamyboje taikomą kokybės sistemą, paraiškoje taip pat turi būti nurodoma, kokiu būdu pareiškėjas pageidauja gauti informaciją apie paskelbtosios įstaigos priimtą sprendimą dėl šildytuvų gamyboje taikomos kokybės sistemos įvertinimo ir patvirtinimo, taip pat kitą paskelbtosios įstaigos siunčiamą informaciją ir (arba) dokumentus. Prie šios paraiškos taip pat pridedama:

26.1. visa informacija apie numatomą šildytuvo kategoriją;

26.2. kokybės sistemos dokumentai, kuriuose turi būti pateikiama Tvarkos aprašo 27 punkte nurodyta informacija;

26.3. informacija apie taikomus darniuosius standartus, siekiant atitikties D modeliui;

26.4. patvirtinto šildytuvo tipo, aprašyto EB tipo tyrimo sertifikate, techninių dokumentų kopijos ir EB tipo tyrimo sertifikato kopija;

26.5. laisvos formos gamintojo rašytinis pasižadėjimas vykdyti įsipareigojimus, susijusius su patvirtinta kokybės sistema, ir užtikrinti jos tinkamą ir efektyvų veikimą;

26.6. rašytinis pareiškimas, kad ta pati paraiška įvertinti ir patvirtinti šildytuvų gamyboje taikomą kokybės sistemą nebuvo pateikta kitai paskelbtajai įstaigai.

27. Kokybės sistema turi užtikrinti, kad šildytuvai atitiktų EB tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir jiems taikomus Reglamente (ES) Nr. 813/2013 nustatytus reikalavimus. Visi kokybės sistemos elementai, reikalavimai ir nuostatos, kurių įsipareigoja laikytis gamintojas, turi būti sistemingai ir gamintojo nustatyta tvarka raštu įforminti kaip taisyklės, procedūros ir instrukcijos. Kokybės sistemos dokumentai turi užtikrinti, kad kokybės programos, planai, gairės ir kokybės ataskaitos būtų vienodai suprantami. Kokybės sistemos dokumentuose  visų pirma turi būti tinkamai aprašyti:

27.1. kokybės sistemos tikslai ir gamybos organizacinė struktūra, gamintojo vadovybės atsakomybė ir įgaliojimai šildytuvų kokybės užtikrinimo atžvilgiu;

27.2. gamybos, kokybės kontrolės ir kokybės užtikrinimo metodai, procesai ir sistemingi veiksmai, kurie bus taikomi užtikrinant efektyvią kokybės sistemą;

27.3. tyrimai ir bandymai, kurie bus atliekami prieš produkcijos gamybą, gamybos metu ir pagaminus, nurodant, kaip dažnai jie bus atliekami;

27.4. kokybės patikrinimų ataskaitos, bandymų ir kalibravimo duomenys, darbuotojų kvalifikacijos pažymėjimai ir pan.;

27.5. priemonės, skirtos stebėti, ar užtikrinama reikiama šildytuvų kokybė ir ar veiksmingai veikia kokybės sistema.

28. Paskelbtoji įstaiga turi įvertinti kokybės sistemą ir nustatyti, ar ji atitinka Tvarkos aprašo 27 punkte nurodytus reikalavimus. Paskelbtoji įstaiga privalo daryti prielaidą, kad minėtus reikalavimus atitinka tie kokybės sistemos elementai, kurie atitinka atitinkamas susijusio darniojo standarto specifikacijas. Tam, kad įvertintų kokybės sistemą, paskelbtoji įstaiga turi sudaryti audito grupę, kurioje privalo būti bent vienas narys, turintis patirties vertinant šildytuvo technologiją. Audito grupės kontrolinis apsilankymas gamintojo patalpose įeina į kokybės sistemos vertinimo procedūrą.

Paskelbtoji įstaiga priima sprendimą patvirtinti kokybės sistemą, jeigu, atlikusi jos įvertinimą, nustato, kad ji atitinka Tvarkos aprašo 27 punkte nurodytus reikalavimus.

Paskelbtoji įstaiga kokybės sistemos įvertinimo rezultatus kartu su atlikto tyrimo išvadomis ir motyvuota įvertinimo išvada turi pateikti gamintojui Tvarkos aprašo 26 punkte nurodytoje paraiškoje nurodytu būdu.

29. Apie visus siūlomus patvirtintos kokybės sistemos pakeitimus gamintojas turi raštu arba elektroniniu paštu pranešti paskelbtajai įstaigai, kuri patvirtino kokybės sistemą, pateikdamas pranešimą, kuriame nurodomi konkretūs pakeitimai, ir šiuos pakeitimus pagrindžiančius techninius dokumentus.

30. Paskelbtoji įstaiga Tvarkos aprašo 27 ir 29 punktuose nurodytų dokumentų pagrindu Tvarkos aprašo trečiojo skirsnio nustatyta tvarka turi įvertinti pasiūlytus pakeitimus ir priimti sprendimą:

30.1. patvirtinti siūlomus kokybės sistemos pakeitimus, jeigu nustatoma, kad pakeistoji kokybės sistema ir toliau atitiks Tvarkos aprašo 27 punkte nurodytus reikalavimus;

30.2. iš naujo atlikti patvirtintos kokybės sistemos įvertinimą, jeigu nustatoma, kad siūlomi kokybės sistemos pakeitimai neatitinka Tvarkos aprašo 27 punkte nurodytų reikalavimų; paskelbtoji įstaiga informuoja apie tai gamintoją, nurodydama konkrečius siūlomų pakeitimų trūkumus ir nustatydama terminą jiems pašalinti.

31. Apie Tvarkos aprašo 30 punkte nurodytus sprendimus paskelbtoji įstaiga nedelsdama praneša gamintojui Tvarkos aprašo 26 punkte nurodytoje paraiškoje nurodytu būdu, pateikdama tyrimo išvadas ir pagrįstą įvertinimo išvadą.

32. Gamintojui per paskelbtosios įstaigos nustatytą terminą pašalinus nurodytus pateiktų kokybės sistemos pakeitimo pasiūlymų trūkumus, Tvarkos aprašo trečiojo skirsnio nustatyta tvarka kokybės sistema įvertinama iš naujo.

Jeigu per paskelbtosios įstaigos nustatytą terminą pateiktų kokybės sistemos pakeitimo pasiūlymų trūkumai nėra pašalinami arba gamintojas apie jų pašalinimą neinformuoja paskelbtosios įstaigos, siūlomi patvirtintos kokybės sistemos pakeitimai netvirtinami. Paskelbtoji įstaiga apie priimtą sprendimą nedelsdama informuoja gamintoją Tvarkos aprašo 26 punkte nurodytoje paraiškoje nurodytu būdu.

 

Priežiūra, už kurią atsako paskelbtoji įstaiga

 

33. Paskelbtoji įstaiga, patvirtinusi šildytuvų gamybos kokybės sistemą, vykdo šildytuvų gamybos kokybės sistemos priežiūrą, kurios tikslas – užtikrinti, kad gamintojas tinkamai vykdytų įsipareigojimus, susijusius su patvirtinta kokybės sistema.

34. Paskelbtoji įstaiga priežiūros tikslais, iš anksto suderinusi laiką su gamintoju, turi teisę patekti į gamintojo gamybines, kontrolės, bandymo ir sandėliavimo patalpas, paprašyti pateikti jai visą reikalingą informaciją ir kokybės sistemos dokumentus.

35. Paskelbtoji įstaiga, vykdydama šildytuvų gamybos kokybės sistemos priežiūrą, periodiškai atlieka kokybės sistemos auditą, kad įsitikintų, jog gamintojas laikosi kokybės sistemos ir ją taiko, bei pateikia gamintojui audito ataskaitą.

36. Paskelbtoji įstaiga turi teisę atlikti gamintojo veiklos patikrinimą vietoje. Šių apsilankymų metu paskelbtoji įstaiga gali atlikti arba pavesti atlikti bandymus, kad patikrintų, ar kokybės sistema veikia tinkamai. Gamintojui pareikalavus, paskelbtoji įstaiga turi pateikti gamintojui savo apsilankymo ataskaitą ir, jeigu buvo atliktas bandymas, – bandymo ataskaitą.

37. Jeigu, atlikusi auditą, paskelbtoji įstaiga nustato, kad gamintojas nesilaiko kokybės sistemos ir (arba) jos netaiko, paskelbtoji įstaiga turi sustabdyti sprendimo patvirtinti kokybės sistemą galiojimą ir nustatyti terminą gamintojo vykdomų įsipareigojimų, susijusių su patvirtinta kokybės sistema, trūkumams šalinti. Jeigu per šį terminą gamintojas neįvykdo paskelbtosios įstaigos įpareigojimų, paskelbtoji įstaiga sprendimą patvirtinti kokybės sistemą pripažįsta netekusiu galios.

 

Informavimas ir dokumentų saugojimas

 

38. Ne mažiau kaip 10 metų nuo paskutinio šildytuvo pagaminimo dienos gamintojas privalo turėti ir saugoti šiuos dokumentus:

38.1. dokumentus, nurodytus Tvarkos aprašo 26 punkte;

38.2. kokybės sistemos pakeitimus, nurodytus Tvarkos aprašo 29 punkte;

38.3. paskelbtosios įstaigos sprendimus ir ataskaitas, nurodytas Tvarkos aprašo 30, 35 ir 36 punktuose.

39. Paskelbtoji įstaiga elektroniniu paštu turi pateikti kitoms Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valstybių narių paskelbtosioms įstaigoms informaciją apie priimtus sprendimus patvirtinti kokybės sistemą, šių sprendimų galiojimo sustabdymą ir pripažinimą netekusiais galios, nurodydama šių sprendimų priėmimo datą ir numerį, gamintojo (juridinio asmens) pavadinimą ir buveinės adresą arba gamintojo (fizinio asmens – vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą), sprendimą priėmusios paskelbtosios įstaigos identifikacinį numerį.

40. Gamintojo įpareigojimus, nurodytus šiame Tvarkos aprašo skirsnyje, jo vardu ir esant jo atsakomybei gali vykdyti jo įgaliotasis atstovas, jeigu įpareigojimai nurodyti įgaliojime.

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

E MODULIO APRAŠYMAS. ŠILDYTUVŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

 

41. E modulyje aprašoma procedūra, pagal kurią gamintojas, vykdantis įsipareigojimus pagal Tvarkos aprašo 42 punktą, patvirtina, kad šildytuvai atitinka EB tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir Reglamento (ES) Nr. 813/2013 reikalavimus. Patvirtindamas šildytuvų atitiktį, gamintojas privalo parengti raštišką EB atitikties deklaraciją ir kiekvieną šildytuvą pažymėti „CE“ ženklu. Be ženklo „CE“, ant kiekvieno šildytuvo nurodomas paskelbtosios įstaigos, atsakingos už Tvarkos aprašo 51–55 punktuose nurodytą šildytuvų kokybės priežiūrą, identifikacinis numeris.

42. Gamintojas, siekdamas užtikrinti šildytuvų kokybę, atlikdamas baigiamąjį šildytuvo patikrinimą ir bandymą privalo taikyti patvirtintą šildytuvų kokybės sistemą.

 

Šildytuvų kokybės sistema

 

43. Gamintojas, norėdamas patvirtinti šildytuvų kokybės sistemą, raštu arba elektroniniu paštu pateikia pasirinktai paskelbtajai įstaigai paraišką įvertinti ir patvirtinti šildytuvams taikomą kokybės sistemą, paraiškoje taip pat turi būti nurodoma, kokiu būdu pareiškėjas pageidauja gauti informaciją apie paskelbtosios įstaigos priimtą sprendimą dėl šildytuvams taikomos kokybės sistemos įvertinimo ir patvirtinimo, taip pat kitą paskelbtosios įstaigos siunčiamą informaciją ir (arba) dokumentus. Prie šios paraiškos taip pat pridedama:

43.1. visa informacija apie numatomą šildytuvo kategoriją;

43.2. informacija apie taikomus darniuosius standartus, siekiant atitikties E moduliui;

43.3. kokybės sistemos dokumentai, kuriuose turi būti pateikiama Tvarkos aprašo 44 punkte nurodyta informacija;

43.4. patvirtinto šildytuvo tipo, aprašyto EB tipo tyrimo sertifikate, techninių dokumentų ir EB tipo tyrimo sertifikato kopijos;

43.5. laisvos formos gamintojo rašytinis pasižadėjimas vykdyti įsipareigojimus, susijusius su patvirtinta kokybės sistema, ir užtikrinti jos tinkamą ir efektyvų veikimą;

43.6. rašytinis pareiškimas, kad ta pati paraiška įvertinti ir patvirtinti šildytuvų kokybės sistemą nebuvo pateikta kitai paskelbtajai įstaigai.

44. Pagal šildytuvų kokybės sistemą kiekvienas šildytuvas tiriamas ir daromi bandymai pagal Tvarkos aprašo 43.2 papunktyje nurodytus taikomus darniuosius standartus arba jiems lygiaverčiai bandymai, kad būtų užtikrinama jų atitiktis Reglamento (ES) Nr. 813/2013 reikalavimams. Visi kokybės sistemos elementai, reikalavimai ir nuostatos, kurių įsipareigoja laikytis gamintojas, turi būti sistemingai ir gamintojo nustatyta tvarka raštu įforminti kaip taisyklės, procedūros ir instrukcijos. Šildytuvų kokybės sistemos dokumentai turi užtikrinti, kad kokybės programos, planai, gairės ir kokybės ataskaitos būtų vienodai suprantami. Šildytuvų kokybės sistemos dokumentuose visų pirma turi būti tinkamai aprašyti:

44.1. šildytuvų kokybės sistemos tikslai ir gamybos organizacinė struktūra, gamintojo vadovybės pareigos ir įgaliojimai šildytuvų kokybės atžvilgiu;

44.2. tyrimai ir bandymai, kurie bus atliekami šildytuvą pagaminus;

44.3. kokybės sistemos efektyvaus veikimo priežiūros priemonės;

44.4. patikrinimo ataskaitos, bandymų ir kalibravimo duomenys, darbuotojų kvalifikacijos pažymėjimai ir pan.;

44.5. priemonės, skirtos stebėti, ar veiksmingai veikia kokybės sistema.

45. Paskelbtoji įstaiga turi įvertinti šildytuvų kokybės sistemą ir nustatyti, ar ji atitinka Tvarkos aprašo 44 punkte nurodytus reikalavimus. Paskelbtoji įstaiga privalo daryti prielaidą, kad minėtus reikalavimus atitinka tie šildytuvų kokybės sistemos elementai, kurie atitinka atitinkamas susijusio darniojo standarto specifikacijas. Tam, kad įvertintų šildytuvų kokybės sistemą, paskelbtoji įstaiga turi sudaryti audito grupę, kurioje privalo būti bent vienas narys, turintis patirties vertinant šildytuvo technologiją. Audito grupės kontrolinis apsilankymas gamintojo patalpose įeina į šildytuvų kokybės sistemos vertinimo procedūrą.

Paskelbtoji įstaiga priima sprendimą patvirtinti šildytuvų  kokybės sistemą, jeigu, atlikusi jos įvertinimą, nustato, kad ji atitinka Tvarkos aprašo 44 punkte nurodytus reikalavimus.

Paskelbtoji įstaiga šildytuvų kokybės sistemos įvertinimo rezultatus kartu su atlikto tyrimo išvadomis ir motyvuota įvertinimo išvada turi pateikti gamintojui Tvarkos aprašo 43 punkte nurodytoje paraiškoje nurodytu būdu.

46. Apie visus siūlomus patvirtintos šildytuvų kokybės sistemos pakeitimus gamintojas turi raštu arba elektroniniu paštu pranešti paskelbtajai įstaigai, kuri patvirtino šildytuvų kokybės sistemą, pateikdamas pranešimą, kuriame nurodomi konkretūs pakeitimai, ir šiuos pakeitimus pagrindžiančius techninius dokumentus.

47. Paskelbtoji įstaiga Tvarkos aprašo 44 ir 46 punktuose nurodytų dokumentų pagrindu Tvarkos aprašo ketvirtojo skirsnio nustatyta tvarka turi įvertinti pasiūlytus pakeitimus ir priimti sprendimą:

47.1. patvirtinti siūlomus kokybės sistemos pakeitimus, jeigu nustatoma, kad pakeistoji šildytuvų kokybės sistema ir toliau atitiks reikalavimus, nurodytus Tvarkos aprašo 44 punkte;

47.2. iš naujo atlikti patvirtintos šildytuvų kokybės sistemos įvertinimą, jeigu nustatoma, kad siūlomi kokybės sistemos pakeitimai neatitinka Tvarkos aprašo 44 punkte nurodytų reikalavimų; paskelbtoji įstaiga informuoja apie tai gamintoją, nurodydama konkrečius siūlomų pakeitimų trūkumus ir nustatydama terminą šiems pakeitimams pašalinti.

48. Apie Tvarkos aprašo 47 punkte nurodytus sprendimus paskelbtoji įstaiga nedelsdama praneša gamintojui Tvarkos aprašo 44 punkte nurodytoje paraiškoje nurodytu būdu, pateikdama tyrimo išvadas ir pagrįstą įvertinimo išvadą.

49. Gamintojui per paskelbtosios įstaigos nustatytą terminą pašalinus nurodytus pateiktų kokybės sistemos pakeitimo pasiūlymų trūkumus, Tvarkos aprašo trečiojo skirsnio nustatyta tvarka kokybės sistema įvertinama iš naujo.

Jeigu per paskelbtosios įstaigos nustatytą terminą pateiktų šildytuvų kokybės sistemos pakeitimo pasiūlymų trūkumai nėra pašalinami arba gamintojas apie jų pašalinimą neinformuoja paskelbtosios įstaigos, siūlomi patvirtintos kokybės sistemos pakeitimai netvirtinami. Paskelbtoji įstaiga apie priimtą sprendimą nedelsdama informuoja gamintoją Tvarkos aprašo 43 punkte nurodytoje paraiškoje nurodytu būdu.

 

Priežiūra, už kurią atsako paskelbtoji įstaiga

 

50. Paskelbtoji įstaiga, patvirtinusi šildytuvų kokybės sistemą, vykdo šildytuvų kokybės sistemos priežiūrą, kurios tikslas – užtikrinti, kad gamintojas tinkamai vykdytų įsipareigojimus, susijusius su patvirtinta šildytuvų kokybės sistema.

51. Paskelbtoji įstaiga priežiūros tikslais, iš anksto suderinusi laiką su gamintoju, turi teisę patekti į gamintojo gamybines, kontrolės, bandymo ir sandėliavimo patalpas ir paprašyti pateikti jai visą reikalingą informaciją, šildytuvų kokybės sistemos dokumentus.

52. Paskelbtoji įstaiga, vykdydama šildytuvų kokybės sistemos priežiūrą, periodiškai, vadovaudamasi savo patvirtinta tvarka, atlieka šildytuvų kokybės sistemos auditą, kad įsitikintų, jog gamintojas laikosi šildytuvų kokybės sistemos, ją taiko, ir pateikia gamintojui audito ataskaitą.

53. Paskelbtoji įstaiga turi teisę atvykti pas gamintoją ir atlikti arba pavesti atlikti bandymus, kad patikrintų, ar šildytuvų kokybės sistema veikia tinkamai. Gamintojui pareikalavus, paskelbtoji įstaiga turi pateikti gamintojui savo apsilankymo ataskaitą ir, jeigu buvo atliktas bandymas, – bandymo ataskaitą.

54. Jeigu, atlikusi auditą, paskelbtoji įstaiga nustato, kad gamintojas nesilaiko šildytuvų kokybės sistemos ir (arba) jos netaiko, paskelbtoji įstaiga turi sustabdyti sprendimo patvirtinti šildytuvų kokybės sistemą galiojimą ir nustatyti terminą gamintojo vykdomų įsipareigojimų, susijusių su patvirtinta šildytuvų kokybės sistema, trūkumams šalinti. Jeigu per šį terminą gamintojas neįvykdo paskelbtosios įstaigos įpareigojimų, paskelbtoji įstaiga sprendimą patvirtinti šildytuvų kokybės sistemą pripažįsta netekusiu galios.

 

Informavimas ir dokumentų saugojimas

 

55. Ne mažiau kaip 10 metų nuo paskutinio gaminio pagaminimo dienos gamintojas privalo turėti ir saugoti šiuos dokumentus:

55.1. dokumentus, nurodytus Tvarkos aprašo 44 punkte;

55.2. šildytuvų kokybės sistemos pakeitimus, nurodytus Tvarkos aprašo 46 punkte;

55.3. paskelbtosios įstaigos sprendimus ir ataskaitas, nurodytus Tvarkos aprašo 45, 52, 53 punktuose.

56. Paskelbtoji įstaiga elektroniniu paštu turi pateikti kitoms Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valstybių narių paskelbtosioms įstaigoms informaciją apie priimtus sprendimus patvirtinti kokybės sistemą, šių sprendimų galiojimo sustabdymą ir pripažinimą netekusiais galios, nurodydama šių sprendimų priėmimo datą ir numerį, gamintojo (juridinio asmens) pavadinimą ir buveinės adresą arba gamintojo (fizinio asmens – vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą), sprendimą priėmusios paskelbtosios įstaigos identifikacinį numerį.

57. Gamintojo įpareigojimus, nurodytus šiame Tvarkos aprašo skirsnyje, jo vardu ir esant jo atsakomybei gali vykdyti jo įgaliotasis atstovas, jeigu įpareigojimai nurodyti įgaliojime.

 

III SKYRIUS

MINIMALŪS KRITERIJAI, Į KURIUOS PRIVALOMA ATSIŽVELGTI NOTIFIKUOJANT ĮSTAIGAS

 

58. Įstaigoms, kurios nori tapti paskelbtosiomis įstaigomis (toliau – įstaiga), ir jų personalui taikomi reikalavimai, nurodyti EA-2/17:2009 vadove dėl horizontaliųjų reikalavimų atitikties įvertinimo įstaigų akreditavimui paskelbimo tikslais ir 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos ir panaikinančiame Sprendimą 93/465/EEB (OL 2008 L 218, p. 82). Tačiau skiriant įstaigą turi būti laikomasi bent minimalių kriterijų, nurodytų Tvarkos aprašo 59–65 punktuose.

59. Įstaiga, jos vadovas ir personalas, atsakantis už atitikties patikros bandymus, negali būti šildytuvų arba jų komponentų, kuriuos jie tikrina, projektuotojai, gamintojai, tiekėjai arba montuotojai ir nė vieno iš šių asmenų įgaliotieji atstovai. Įstaiga, jos vadovas ir personalas, atsakantis už patikros bandymus, neturi teisės nei tiesiogiai, nei kaip įgaliotieji atstovai dalyvauti projektuojant, gaminant, realizuojant arba eksploatuojant šiuos šildytuvus ir jų komponentus. Tai neuždraudžia gamintojui ir įstaigai tarpusavyje keistis technine informacija.

60. Įstaiga, jos vadovas ir personalas, atsakantis už atitikties patikros bandymus, privalo laikytis profesinio sąžiningumo ir techninės kompetencijos reikalavimų, jų sprendimų arba jų atliktų patikrinimų rezultatų neturi paveikti bet koks spaudimas ar skatinimas – visų pirma finansinio pobūdžio, ypač asmenų grupių, suinteresuotų patikrinimo rezultatais.

61. Įstaiga privalo turėti personalą ir priemones, reikalingas administracinėms ir techninėms užduotims, susijusioms su patikrinimu, tinkamai atlikti. Įstaiga turi turėti galimybę naudotis prietaisais, reikalingais patikrinimams atlikti.

62. Personalas, atsakingas už atitikties patikros bandymus, privalo:

62.1. turėti reikiamą techninį ir profesinį išsilavinimą;

62.2. tinkamai išmanyti reikalavimus, keliamus jų atliekamiems patikrinimams, ir turėti reikiamą patirtį tokiems patikrinimams atlikti;

62.3. sugebėti parengti sertifikatus, protokolus ir ataskaitas, reikiamas bandymų autentiškumui nustatyti.

63. Įstaigos vadovas turi užtikrinti personalo, kuris atsakingas už atitikties patikros bandymus, nešališkumą. Personalo atlyginimas neturi priklausyti nei nuo atliktų patikrinimų skaičiaus, nei nuo šių patikrinimų rezultatų.

64. Įstaiga privalo būti sudariusi civilinės atsakomybės draudimo sutartį.

65. Įstaigos personalas, atsakingas už atitikties patikros bandymus, turi būti įpareigojamas saugoti profesines paslaptis, sužinotas atliekant šiame Tvarkos apraše nurodytas funkcijas, išskyrus atvejus, kai atitinkamos informacijos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais pagrindais prašo kompetentingos institucijos ar įstaigos.

 

IV SKYRIUS

PRANEŠIMAS EUROPOS KOMISIJAI DĖL ĮSTAIGŲ SKYRIMO PASKELBTOSIOMIS IR PASKYRIMO ATŠAUKIMO

 

66. Sprendimą paskirti įstaigą atlikti Tvarkos apraše nurodytas atitikties įvertinimo procedūras priima ūkio ministras, vadovaudamasis Bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų paskyrimo ir paskelbimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 674 „Dėl Bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų paskyrimo ir paskelbimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų paskyrimo ir paskelbimo taisyklės), nustatyta tvarka.

67. Įstaigos, kurios atitinka kriterijus, išdėstytus atitinkamuose darniuosiuose standartuose, laikomos atitinkančiomis kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 59–65 punktuose.

68. Ūkio ministerija teikia informaciją Europos Komisijai ir kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms ir Europos ekonominės erdvės valstybėms apie įstaigas, kurios paskiriamos atlikti Tvarkos aprašo II skyriuje nurodytas atitikties įvertinimo procedūras, kartu nurodo konkrečius uždavinius, kuriuos vykdyti jos yra paskiriamos, ir identifikacinius numerius, kuriuos joms suteikė Europos Komisija.

69. Paskelbtosioms įstaigoms, kurios nebeatitinka Tvarkos aprašo 59–65 punktuose nurodytų kriterijų, taikomos Bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų paskyrimo ir paskelbimo taisyklėse nustatytos poveikio priemonės.

______________

______________

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-300, 2007-07-17, Žin., 2007, Nr. 81-3342 (2007-07-21), i. k. 1072020ISAK0004-300

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 45 "Dėl Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba dujinį kurą, techninio reglamento tvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-335, 2015-05-20, paskelbta TAR 2015-05-21, i. k. 2015-07755

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 45 „Dėl Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba dujinį kurą, techninio reglamento tvirtinimo“ pakeitimo