Suvestinė redakcija nuo 2018-05-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 35-1266, i. k. 1062270ISAK001R-100

 

Nauja redakcija nuo 2015-12-30:

Nr. 1R-368, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20773

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. kovo 27 d. Nr. 1R-100

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ 1.10.5 papunkčiu ir 2 punktu,

tvirtinu Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro nuostatus (pridedama).

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                 GINTAUTAS BUŽINSKAS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 100

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2012 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1R-42

redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-368, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20773

 

1. Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (toliau – Valstybinis patentų biuras) yra įstaiga prie Teisingumo ministerijos.

2. Valstybinio patentų biuro paskirtis – įteisinti išimtines teises į pramoninės nuosavybės objektus (išradimus, prekių ženklus, dizainą, puslaidininkinių gaminių topografijas) ir pagal kompetenciją užtikrinti visuomenės pramoninės nuosavybės apsaugą Lietuvos Respublikoje.

3. Valstybinis patentų biuras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos patentų įstatymu, Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymu, Lietuvos Respublikos dizaino įstatymu, Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, teisingumo ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-368, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20773

 

4. Valstybinis patentų biuras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Valstybinio patentų biuro buveinės adresas – Kalvarijų g. 3, LT-09310 Vilnius, Lietuvos Respublika.

5. Valstybinis patentų biuras yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas). Valstybinis patentų biuras gali turėti kitų įstatymuose nustatytų finansavimo šaltinių.

6. Valstybinio patentų biuro savininkė yra valstybė. Valstybinio patentų biuro savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Valstybinio patentų biuro reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendina Teisingumo ministerija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja ir kontroliuoja Valstybinio patentų biuro veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia Valstybinio patentų biuro nuostatus, priima sprendimą dėl Valstybinio patentų biuro buveinės pakeitimo ir sprendžia kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos, kaip Valstybinio patentų biuro savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, kompetencijai priskirtus klausimus.

7. Valstybinis patentų biuras turi interneto tinklalapį (http://www.vpb.gov.lt). Valstybinio patentų biuro vieši pranešimai skelbiami Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje ir Valstybinio patentų biuro tinklalapyje. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

8. Valstybinis patentų biuras turi savo prekių ženklą.

 

II SKYRIUS

VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-368, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20773

 

9. Valstybinio patentų biuro veiklos tikslai yra šie:

9.1. kartu su suinteresuotomis institucijomis įgyvendinti valstybės politiką pramoninės nuosavybės apsaugos srityje;

9.2. pagal kompetenciją įgyvendinti Lietuvos politiką Europos Sąjungoje ir bendradarbiauti su užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis pramoninės nuosavybės apsaugos srityje;

9.3. registruoti fizinių ir juridinių asmenų išimtines teises į pramoninės nuosavybės objektus Lietuvos Respublikoje;

9.4. spręsti ikiteisminius ginčus dėl teisių į pramoninės nuosavybės objektus registravimo;

9.5. įgyvendinti centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos funkcijas ir vykdyti kitas Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir ES teisės aktų pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais nuostatas;

9.6. organizuoti ir įgyvendinti pramoninės nuosavybės informacijos sklaidą ir visuomenės švietimą pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais;

9.7. dalyvauti įgyvendinant Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių įstatymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-368, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20773

Nr. 1R-72, 2018-04-26, paskelbta TAR 2018-04-26, i. k. 2018-06683

 

10. Valstybinis patentų biuras, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:

10.1. kartu su suinteresuotomis institucijomis įgyvendindamas valstybės politiką pramoninės nuosavybės apsaugos srityje:

10.1.1. teikia Teisingumo ministerijai pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais tobulinimo;

10.1.2. pagal kompetenciją priima teisės aktus, reguliuojančius pramoninės nuosavybės objektų registravimą;

10.1.3. teikia Teisingumo ministerijai pasiūlymus dėl prisijungimo prie tarptautinių sutarčių pramoninės nuosavybės apsaugos srityje inicijavimo;

10.2. pagal kompetenciją įgyvendindamas Lietuvos politiką Europos Sąjungoje ir bendradarbiaudamas su užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis pramoninės nuosavybės apsaugos srityje:

10.2.1. teisės aktų nustatyta tvarka rengia, derina ir pristato Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos;

10.2.2. teikia Teisingumo ministerijai pasiūlymus dėl ES teisės (acquis communautaire) perkėlimo;

10.2.3. atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautinėse organizacijose ir ES institucijose pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais teisės aktų nustatyta tvarka;

10.2.4. bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis ir ES institucijomis bei įstaigomis, dalyvauja jų veikloje pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais;

10.3. registruodamas fizinių ir juridinių asmenų išimtines teises į pramoninės nuosavybės objektus Lietuvos Respublikoje:

10.3.1. priima fizinių ir juridinių asmenų prašymus išduoti išradimų patentus Lietuvos Respublikoje, juos nagrinėja; atlikęs išradimo ekspertizę, priima sprendimą dėl išradimo patento išdavimo; išduoda išradimo patentą, pratęsia išradimo patento galiojimą, išduoda papildomos apsaugos liudijimus, pratęsia papildomos apsaugos liudijimų galiojimo terminą ir atlieka kitus veiksmus Lietuvos Respublikos patentų įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka;

10.3.2. priima fizinių ir juridinių asmenų prašymus registruoti puslaidininkinių gaminių topografijas (toliau – topografija) Lietuvos Respublikoje, juos nagrinėja; atlikęs topografijos ekspertizę, priima sprendimą dėl topografijos įregistravimo; išduoda topografijos registravimo liudijimą ir atlieka kitus veiksmus Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka;

10.3.3. priima fizinių ir juridinių asmenų prašymus registruoti dizainą Lietuvos Respublikoje, juos nagrinėja; atlikęs dizaino ekspertizę, priima sprendimą dėl dizaino įregistravimo; išduoda dizaino registracijos liudijimą, pratęsia dizaino registracijos galiojimą ir atlieka kitus veiksmus Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka;

10.3.4. priima fizinių ir juridinių asmenų prašymus registruoti prekių ženklus Lietuvos Respublikoje, juos nagrinėja; atlikęs prekių ženklo ekspertizę, priima sprendimą dėl prekių ženklo įregistravimo; išduoda prekių ženklo registracijos liudijimą, pratęsia prekių ženklo registracijos galiojimą ir atlieka kitus veiksmus Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka;

10.3.5. registruoja pramoninės nuosavybės objektų licencines ir teisių į pramoninės nuosavybės objektus perdavimo sutartis;

10.3.6. tvarko Lietuvos Respublikos patentų registrą, Lietuvos Respublikos topografijų registrą, Lietuvos Respublikos dizaino registrą, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą, nuolat saugo šių registrų duomenis, keičiasi registro duomenimis su susijusiais registrais, išduoda išrašus iš šių registrų, skelbia ir teikia šių registrų duomenis teisės aktų nustatyta tvarka;

10.3.7. dalyvauja administruojant mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą surinkimą Europos patentų išdavimo konvencijos (Europos patentų konvencijos) ir Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-368, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20773

 

10.4. spręsdamas ikiteisminius ginčus dėl teisių į pramoninės nuosavybės objektus registravimo:

10.4.1. nagrinėja apeliacijas teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka;

10.4.2. nagrinėja protestus teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka;

10.5. įgyvendindamas centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos funkcijas ir vykdydamas kitas Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir ES teisės aktų pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais nuostatas:

10.5.1. priima tarptautines patentų paraiškas ir jas perduoda Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos Tarptautiniam biurui, kai Valstybinis patentų biuras yra gaunančioji patentų tarnyba, nagrinėja ir išduoda patentus pagal tarptautines patentų paraiškas, kai Valstybinis patentų biuras yra pasirinktoji ar nurodytoji tarnyba, Patentinės kooperacijos sutarties nustatytais atvejais ir tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-368, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20773

 

10.5.2. priima, nagrinėja tarptautines prekių ženklų paraiškas ir prašymus dėl vėlesnio teritorinio išplėtimo, kitų pranešimų išsiuntimo Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos Tarptautiniam biurui, tarptautinės registracijos pratęsimo ir kitų veiksmų, kai Valstybinis patentų biuras yra kilmės šalies tarnyba, ir juos perduoda Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos Tarptautiniam biurui; nagrinėja tarptautines ženklų registracijas, kai Lietuvos Respublika yra nurodytoji valstybė, ir priima sprendimus dėl jų apsaugos suteikimo Lietuvos Respublikoje Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo nustatytais atvejais ir tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-368, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20773

 

10.5.3. priima tarptautines dizainų paraiškas ir jas perduoda Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos Tarptautiniam biurui, kai Valstybinis patentų biuras yra pareiškėjo susitariančiosios šalies tarnyba; nagrinėja tarptautines dizaino registracijas, kai Lietuvos Respublika yra nurodytoji valstybė, ir priima sprendimus dėl registracijų galiojimo pripažinimo Lietuvos Respublikoje Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos akto nustatytais atvejais ir tvarka;

10.5.4. priima Europos patentų paraiškas ir jas perduoda Europos patentų tarnybai, skelbia Lietuvos Respublikoje galiojančius Europos patentus, atlieka kitus veiksmus, susijusius su Europos patento išplėtimu ir galiojimu Lietuvos Respublikoje Europos patentų konvencijos ir su ja susijusių teisės aktų ir susitarimų nustatytais atvejais ir tvarka;

10.5.5. priima Bendrijos prekių ženklų paraiškas ir jas perduoda ES Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklai ir dizainai), atlieka Bendrijos prekių ženklo pavertimą į nacionalinį prekių ženklą, atlieka kitas centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos funkcijas 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (kodifikuota redakcija) (OL 2009 L 78, p. 1) ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka;

10.5.6. priima Bendrijos dizaino paraiškas ir jas perduoda ES Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklai ir dizainai), atlieka kitas centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos funkcijas 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino (OL 2002 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 27 tomas, p. 142) ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka;

10.6. organizuodamas ir įgyvendindamas pramoninės nuosavybės informacijos sklaidą ir visuomenės švietimą pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais:

10.6.1. koordinuoja ir užtikrina tarptautinių pramoninės nuosavybės objektų klasifikatorių išleidimą lietuvių kalba, prireikus rengia, tvarko ir leidžia kitas pramoninės nuosavybės objektų paieškos priemones, nustato pramoninės nuosavybės apsaugos dokumentų ir duomenų pateikimo oficialiuose leidiniuose formą pagal Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos standartus;

10.6.2. leidžia Valstybinio patentų biuro oficialų biuletenį ir išradimų aprašymus, organizuoja kitų pramoninės nuosavybės apsaugos leidinių leidimą;

10.6.3. Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje skelbia duomenis apie paduotas patentų paraiškas, išduotus išradimų patentus ir topografijų, dizaino, prekių ženklų registracijas, jų pripažinimą negaliojančiomis ar panaikinimą, teisių į pramoninės nuosavybės objektus įkeitimą ar jų areštą, kitus įrašus Lietuvos Respublikos pramoninės nuosavybės objektų registruose, išplėstų Europos patentų apibrėžčių vertimus, Europos patentų paraiškų apibrėžčių ir Europos patentų apibrėžčių vertimus Lietuvos Respublikos pramoninės nuosavybės apsaugos įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka;

10.6.4. skelbia duomenis apie pramoninės nuosavybės objektus internete teisės aktų nustatyta tvarka ir keičiasi pramoninės nuosavybės informacija ir oficialiais leidiniais su užsienio valstybių pramoninės nuosavybės tarnybomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

10.6.5. teikia Lietuvos Respublikos pramoninės nuosavybės statistikos duomenis Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijai, ES Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklai ir dizainai) ir kitoms organizacijoms Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir teisės aktų nustatyta tvarka;

10.6.6. įgyvendina visuomenės informavimo priemones, skirtas pramoninės nuosavybės informacijos sklaidai ir visuomenės švietimui pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais;

10.6.7. teikia informaciją apie pramoninės nuosavybės apsaugą, Valstybinio patentų biuro vykdomą veiklą ir teisės aktus, reguliuojančius pramoninės nuosavybės apsaugos klausimus;

10.6.8. Neteko galios nuo 2016-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-368, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20773

 

10.6.9. prireikus rengia ir skelbia su pramoninės nuosavybės objektų registravimu susijusias metodikas, vadovus, rekomendacijas, organizuoja tarptautinių organizacijų ir ES institucijų pramoninės nuosavybės leidinių vertimą į lietuvių kalbą, adaptavimą ir paskelbimą;

10.6.10. teikia informacinę ir metodinę pagalbą asmenims, siekiantiems apsaugoti teises į pramoninės nuosavybės objektus.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-368, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20773

 

10.7. dalyvaudamas įgyvendinant Patentinių patikėtinių įstatymą:

10.7.1. organizuoja patentinių patikėtinių kvalifikacinį egzaminą, techniškai aptarnauja patentinių patikėtinių kvalifikacinio egzamino komisiją;

10.7.2. Patentinių patikėtinių įstatyme nustatytais atvejais priima sprendimus dėl patentinių patikėtinių veiklos nutraukimo, drausmės bylos iškėlimo;

10.7.3. atlieka kitas Patentinių patikėtinių įstatyme nustatytas funkcijas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-72, 2018-04-26, paskelbta TAR 2018-04-26, i. k. 2018-06683

 

10.8. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

 

III SKYRIUS

VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO TEISĖS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-368, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20773

 

11. Valstybinis patentų biuras, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

11.1. sudaryti komisijas, darbo grupes iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir mokymo įstaigų atstovų ir specialistų (suderinęs su šių institucijų vadovais) ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymams dėl teisės aktų projektų ir teisės aktų projektams pagal kompetenciją rengti;

11.2. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, valstybės registrų, kitų juridinių ir fizinių asmenų visą reikiamą informaciją, dokumentų nuorašus, duomenų kopijas, taip pat susipažinti su visais duomenimis ir dokumentais, kurių reikia Valstybinio patentų biuro funkcijoms atlikti;

11.3. pagal kompetenciją sudaryti ir pasirašyti bendradarbiavimo susitarimus su tarptautinėmis ir užsienio valstybių pramoninės nuosavybės tarnybomis;

11.4. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-368, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20773

 

12. Valstybinis patentų biuras turi ir kitų teisių, kurias jam suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

IV SKYRIUS

VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-368, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20773

 

13. Valstybinio patentų biuro veikla organizuojama vadovaujantis teisingumo ministro tvirtinamu metiniu veiklos planu. Valstybinio patentų biuro metinis veiklos planas rengiamas vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, ir skelbiamas Valstybinio patentų biuro interneto tinklalapyje. Valstybinio patentų biuro metinio veiklos plano vykdymą vertina Teisingumo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-368, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20773

 

14. Valstybinio patentų biuro veikla reguliuojama Valstybinio patentų biuro direktoriaus tvirtinamais Valstybinio patentų biuro darbo reglamentu, Valstybinio patentų biuro vidaus tvarkos taisyklėmis, administracijos padalinių nuostatais, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai), pareigybių aprašymais.

15. Valstybinio patentų biuro administracijos struktūrą tvirtina teisingumo ministras.

16. Valstybiniam patentų biurui vadovauja direktorius, kurį ketverių metų kadencijai Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka (ne politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) priima į pareigas ir atleidžia iš jų teisingumo ministras. Valstybinio patentų biuro direktorius gali būti skiriamas eiti Valstybinio patentų biuro vadovo pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Valstybinio patentų biuro direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas teisingumo ministrui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-368, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20773

 

17. Valstybinio patentų biuro direktorius gali turėti pavaduotoją (-ų), kurį (-iuos) jis priima į pareigas ir atleidžia iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Valstybinio patentų biuro direktoriaus pavaduotojas (-ai) tiesiogiai pavaldus (-ūs) ir atskaitingas (-i) Valstybinio patentų biuro direktoriui, kuris nustato jo (jų) administravimo sritis ir paveda jam (jiems) atitinkamas funkcijas.

18. Valstybinio patentų biuro direktorius:

18.1. sprendžia Valstybinio patentų biuro kompetencijai priskirtus klausimus ir atsako už Valstybiniam patentų biurui nustatytų veiklos tikslų pasiekimą ir funkcijų atlikimą;

18.2. atstovauja Valstybiniam patentų biurui Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;

18.3. pagal kompetenciją užtikrina, kad Valstybiniame patentų biure būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų;

18.4. kasmet teikia Teisingumo ministerijai Valstybinio patentų biuro metinės veiklos ataskaitą ir skelbia ją Valstybinio patentų biuro interneto tinklalapyje; teisingumo ministrui pareikalavus, atsiskaito už Valstybinio patentų biuro veiklą;

18.5. spręsdamas jo kompetencijai priskirtus klausimus, priima įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi, pasirašo įgaliojimus ir kitus vidaus administravimo dokumentus;

18.6. teikia teisingumo ministrui pasiūlymus dėl Valstybinio patentų biuro administracijos struktūros;

18.7. tvirtina Valstybinio patentų biuro administracijos padalinių nuostatus ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus;

18.8. tvirtina Valstybinio patentų biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašus, neviršydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus;

18.9. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, priima į pareigas ir atleidžia iš jų Valstybinio patentų biuro valstybės tarnautojus ir darbuotojus, skatina juos, skiria jiems nuobaudas ir pašalpas;

18.10. Neteko galios nuo 2015-12-30

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-368, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20773

 

18.11. užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, efektyvios Valstybinio patentų biuro vidaus kontrolės sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

18.12. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-368, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20773

 

18.13. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

19. Valstybinio patentų biuro direktoriaus laikinai nesant, Valstybinio patentų biuro direktoriaus funkcijas atlieka jo įsakymu paskirtas vienas iš pavaduotojų, o kai jų nėra, – Valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

20. Valstybinio patentų biuro direktoriaus pavaduotojas (-ai):

20.1. pagal jam (jiems) nustatytas administravimo sritis atsako už įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų įgyvendinimo organizavimą ir koordinavimą;

20.2. pagal jam (jiems) nustatytas administravimo sritis koordinuoja administracijos padalinių veiklą;

20.3. atlieka kitas jam (jiems) Valstybinio patentų biuro direktoriaus pavestas funkcijas.

 

V SKYRIUS

VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-368, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20773

 

21. Valstybinio patentų biuro finansų kontrolę atlieka Valstybinio patentų biuro direktoriaus paskirti Valstybinio patentų biuro valstybės tarnautojai arba darbuotojai.

22. Valstybinio patentų biuro valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Valstybinio patentų biuro vidaus auditą atlieka Teisingumo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Valstybinio patentų biuro metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka Valstybinio patentų biuro direktorius.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-368, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20773

 

24. Valstybinis patentų biuras reorganizuojamas, pertvarkomas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-130, 2007-04-02, Žin., 2007, Nr. 40-1498 (2007-04-07), i. k. 1072270ISAK001R-130

Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 1R-100 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-264, 2009-08-07, Žin., 2009, Nr. 97-4108 (2009-08-13), i. k. 1092270ISAK001R-264

Dėl teisingumo ministro 2006 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 1R-100 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-42, 2012-02-08, Žin., 2012, Nr. 20-903 (2012-02-14), i. k. 1122270ISAK0001R-42

Dėl teisingumo ministro 2006 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 1R-100 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-368, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20773

Dėl teisingumo ministro 2006 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 1R-100 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-72, 2018-04-26, paskelbta TAR 2018-04-26, i. k. 2018-06683

Dėl teisingumo ministro 2006 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 1R-100 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo