Suvestinė redakcija nuo 2017-02-15

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 19-947, i. k. 1114090ISAK0000V-28

 

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TARPTAUTINIŲ SPORTO VARŽYBŲ ORGANIZAVIMO LIETUVOJE

 

2011 m. vasario 10 d. Nr. V-28

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo 15 straipsnio 4 dalies 4 punktu, 44 straipsnio 3 dalimi, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 291 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos statuso pakeitimo ir Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų patvirtinimo“ 9.12 papunkčiu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-368, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-06-28, i. k. 2016-17748

 

1. Tvirtinu Tarptautinių sporto varžybų organizavimo Lietuvoje tvarkos aprašą (pridedamas).

2. Pripažįstu netekusiu galios Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus 2006 m. vasario 27 d. įsakymą Nr. V-104 „Dėl tarptautinių sporto renginių, organizuojamų Lietuvoje“ (Žin., 2006, Nr. 27-923).

 

 

 

Generalinis direktorius                                                   Klemensas Rimšelis


 

PATVIRTINTA

Kūno kultūros ir sporto departamento

prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2011 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-28

 

TARPTAUTINIŲ SPORTO VARŽYBŲ ORGANIZAVIMO LIETUVOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tarptautinių sporto varžybų organizavimo Lietuvoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato prašymų padavimo Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Kūno kultūros ir sporto departamentas) tvarką, prašymų nagrinėjimo kriterijus, leidimo organizuoti Lietuvoje tarptautinį renginį išdavimo tvarką.

2. Kūno kultūros ir sporto departamento leidimą organizuoti tarptautines sporto varžybas Lietuvoje privalo gauti nevyriausybinė kūno kultūros ir sporto organizacija (toliau – Organizacija), siekianti Lietuvoje organizuoti tarptautines sporto varžybas, kurioms organizuoti gali reikėti valstybės biudžeto lėšų, kai prašoma valstybės biudžeto lėšų suma tarptautinių sporto varžybų organizavimui yra didesnė nei 30 000 (trisdešimt tūkstančių) eurų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-368, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-06-28, i. k. 2016-17748

Nr. V-155, 2017-02-14, paskelbta TAR 2017-02-14, i. k. 2017-02554

 

3. Šio Aprašo 2 punkte nurodytas leidimas privalo būti gautas prieš teikiant tarptautinei organizacijai paraišką suteikti teisę Lietuvoje organizuoti tarptautines sporto varžybas.

31. Jeigu tarptautinių sporto varžybų organizavimui Lietuvoje prašoma skirti valstybės biudžeto lėšų, šios lėšos skiriamos, naudojamos ir už šių lėšų panaudojimą atsiskaitoma vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašu, patvirtintu Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V-24 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Valstybės biudžeto lėšos tarptautinių sporto varžybų organizavimui neskiriamos toms Organizacijoms, kurios priklauso tarptautinėms organizacijoms, nepripažinusioms Pasaulinio antidopingo kodekso.

Papildyta punktu:

Nr. V-209, 2012-04-23, Žin., 2012, Nr. 51-2571 (2012-05-03), i. k. 1124090ISAK000V-209

Punkto pakeitimai:

Nr. V-43, 2014-01-27, paskelbta TAR 2014-01-30, i. k. 2014-00733

Nr. V-368, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-06-28, i. k. 2016-17748

 

II. PRAŠYMŲ LEISTI LIETUVOJE ORGANIZUOTI TARPTAUTINĮ SPORTO RENGINĮ TVARKA

 

4. Organizacija, siekdama gauti leidimą, privalo Kūno kultūros ir sporto departamentui pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodoma:

4.1. tarptautinių sporto varžybų pavadinimas, numatoma data ir vieta;

4.2. rungčių skaičius;

4.3. numatomas tarptautinėse sporto varžybose dalyvausiančių valstybių ir dalyvių skaičius.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-43, 2014-01-27, paskelbta TAR 2014-01-30, i. k. 2014-00733

 

5. Kartu su prašymu Kūno kultūros ir sporto departamentui pateikiama ši informacija ir dokumentai:

5.1. Neteko galios nuo 2014-10-08

Punkto naikinimas:

Nr. V-382, 2014-10-03, paskelbta TAR 2014-10-07, i. k. 2014-13778

 

5.2. detali informacija apie tarptautinėms sporto varžyboms tinkamas, tarptautinius standartus atitinkančias sporto bazes, įrangą ir inventorių, esančias numatomoje tarptautinių sporto varžybų vietoje;

5.3. preliminari tarptautinių sporto varžybų pajamų ir išlaidų sąmata;

5.4. informacija apie tarptautines tos sporto šakos varžybas, vykusias Lietuvoje;

5.5. informacija apie Lietuvos tos šakos sportininkų laimėjimus ir tarptautinėse sporto varžybose planuojamus pasiekti rezultatus.

5.6. informacija, kad tarptautinė organizacija, kuriai priklauso organizacija, pripažįsta Pasaulinį antidopingo kodeksą.

Papildyta punktu:

Nr. V-43, 2014-01-27, paskelbta TAR 2014-01-30, i. k. 2014-00733

 

5.7. tarptautinės organizacijos dokumentus (taisykles, nuostatus, reglamentus ir kt.), reglamentuojančius tarptautinių sporto varžybų organizavimo ir dalyvavimo jose sąlygas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-368, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-06-28, i. k. 2016-17748

 

5.8. tarptautinės organizacijos dokumentą, patvirtinantį, kad organizacija turi teisę organizuoti tarptautines sporto varžybas. Ši nuostata netaikoma pripažintoms nacionalinėms sporto (šakos) federacijoms;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-368, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-06-28, i. k. 2016-17748

 

5.9. Organizacijos dalyvių (dalininkų, narių ir pan.) sąrašą. Jeigu Organizacija anksčiau Kūno kultūros ir sporto departamentui yra teikusi šį sąrašą ir jame nurodyta informacija nepakito (apie tai pažymima teikiamame prašyme nurodant Kūno kultūros ir sporto departamentui teikto rašto datą ir numerį), šio dokumento pakartotinai teikti nereikia.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-368, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-06-28, i. k. 2016-17748

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. V-433, 2016-07-18, paskelbta TAR 2016-07-19, i. k. 2016-20763

 

6. Aprašo 4 ir 5 punktuose nurodyta informacija ir dokumentai Kūno kultūros ir sporto departamentui teikiami ne vėliau kaip iki metų, einančių prieš tuos metus, kuriais bus vykdomos tarptautinės sporto varžybos, balandžio 1 dienos.

Kai Aprašo 4 ir 5 punktuose nurodyti dokumentai ir informacija pateikiami praleidus šiame punkte nustatytą terminą, prašymas leisti Lietuvoje organizuoti tarptautines sporto varžybas nenagrinėjamas. Apie sprendimą nenagrinėti prašymo pranešama Organizacijai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo Kūno kultūros ir sporto departamente gavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-209, 2012-04-23, Žin., 2012, Nr. 51-2571 (2012-05-03), i. k. 1124090ISAK000V-209

Nr. V-368, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-06-28, i. k. 2016-17748

Nr. V-155, 2017-02-14, paskelbta TAR 2017-02-14, i. k. 2017-02554

 

III. PRAŠYMŲ LEISTI LIETUVOJE ORGANIZUOTI TARPTAUTINĮ SPORTO RENGINĮ NAGRINĖJIMO KRITERIJAI

 

7. Kūno kultūros ir sporto departamentas, svarstydamas gautą prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus, įvertina:

7.1. ar Lietuvoje yra tarptautinėms sporto varžyboms tinkama, tarptautinius standartus atitinkanti(-ios) sporto bazė(-ės), tarptautinius standartus atitinkanti įranga ir inventorius;

7.2. kiek reikės lėšų iš valstybės biudžeto tarptautinėms sporto varžybos organizuoti;

7.3. ar yra numatyti kiti tarptautinių sporto varžybų finansavimo šaltiniai;

7.4. kokias tarptautines sporto varžybas tais pačiais kalendoriniais metais numatyta (ar planuojama) organizuoti Lietuvoje;

7.5. kokios valstybės finansinės galimybės prisidėti prie tarptautinių sporto varžybų organizavimo;

7.6. ar Lietuvoje yra tos šakos sportininkų, pasiekusių gerų sportinių rezultatų olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir(ar) Europos čempionatuose;

7.7. ar Lietuvoje buvo organizuotos tarptautinės tos pačios sporto šakos varžybos.

 

IV. LEIDIMO ORGANIZUOTI LIETUVOJE TARPTAUTINĮ RENGINĮ IŠDAVIMO TVARKA

 

8. Kūno kultūros ir sporto departamentas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų Aprašo 4 ir 5 punktuose nurodytų dokumentų ir informacijos gavimo Kūno kultūros ir sporto departamente dienos priima sprendimą dėl leidimo išdavimo (neišdavimo) ir teisės aktų nustatyta tvarka raštu informuoja apie tai Organizaciją

Punkto pakeitimai:

Nr. V-209, 2012-04-23, Žin., 2012, Nr. 51-2571 (2012-05-03), i. k. 1124090ISAK000V-209

Nr. V-382, 2014-10-03, paskelbta TAR 2014-10-07, i. k. 2014-13778

Nr. V-368, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-06-28, i. k. 2016-17748

 

9. Neteko galios nuo 2012-05-04

Punkto naikinimas:

Nr. V-209, 2012-04-23, Žin. 2012, Nr. 51-2571 (2012-05-03), i. k. 1124090ISAK000V-209

 

10. Tik gavusi Kūno kultūros ir sporto departamento leidimą, Organizacija gali teikti tarptautinei organizacijai paraišką suteikti teisę tarptautines sporto varžybas organizuoti Lietuvoje.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Apie tarptautinės organizacijos priimtą sprendimą Organizacija privalo informuoti Kūno kultūros ir sporto departamentą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo tarptautinės organizacijos sprendimo priėmimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-368, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-06-28, i. k. 2016-17748

 

12. Neteko galios nuo 2016-06-29

Punkto naikinimas:

Nr. V-368, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-06-28, i. k. 2016-17748

 

13. Neteko galios nuo 2012-05-04

Punkto naikinimas:

Nr. V-209, 2012-04-23, Žin. 2012, Nr. 51-2571 (2012-05-03), i. k. 1124090ISAK000V-209

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Įsakymas

Nr. V-209, 2012-04-23, Žin., 2012, Nr. 51-2571 (2012-05-03), i. k. 1124090ISAK000V-209

Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-28 "Dėl tarptautinių sporto varžybų organizavimo Lietuvoje" pakeitimo

 

2.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Įsakymas

Nr. V-43, 2014-01-27, paskelbta TAR 2014-01-30, i. k. 2014-00733

Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-28 „Dėl tarptautinių sporto varžybų organizavimo Lietuvoje“ pakeitimo

 

3.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Įsakymas

Nr. V-382, 2014-10-03, paskelbta TAR 2014-10-07, i. k. 2014-13778

Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-28 „Dėl tarptautinių sporto varžybų organizavimo Lietuvoje“ pakeitimo

 

4.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Įsakymas

Nr. V-368, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-06-28, i. k. 2016-17748

Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-28 „Dėl tarptautinių sporto varžybų organizavimo Lietuvoje“ pakeitimo

 

5.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Įsakymas

Nr. V-433, 2016-07-18, paskelbta TAR 2016-07-19, i. k. 2016-20763

Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2016 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-368 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 10 d. įsakymo V-28 „Dėl tarptautininių sporto varžybų organizavimo Lietuvoje“ pakeitimo“ atitaisymo

 

6.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Įsakymas

Nr. V-155, 2017-02-14, paskelbta TAR 2017-02-14, i. k. 2017-02554

Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-28 „Dėl tarptautinių sporto varžybų organizavimo Lietuvoje“ pakeitimo