Suvestinė redakcija nuo 2016-03-01 iki 2016-05-16

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 89-4304, i. k. 111106ANUTA00O3-175

 

vALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

NUTARIMAS

 

DĖL ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS KAINOS NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2011 m. liepos 8 d. Nr. O3-175

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 56-2224) 17 straipsnio 8 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 62-2936) 20 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdama į Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1-215 (Žin., 2009, Nr. 140-6159; 2010, Nr. 122-6227; 2011, Nr. 14-647), 4 punktą, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutaria:

Patvirtinti Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodiką (pridedama).

 

 

Komisijos pirmininko pavaduotojas,

pavaduojantis Komisijos pirmininką                              Danas Janulionis

 

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

2013 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. O3-323

 

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS KAINOS NUSTATYMO METODIKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodika (toliau – Metodika) reglamentuoja elektros energijos rinkos kainos nustatymo tvarką.

2. Metodikos tikslas – nustatyti skaidrius, aiškius ir objektyvius principus elektros energijos rinkos kainai, atitinkančiai Lietuvos Respublikos elektros energetikos sektoriaus ekonomines sąlygas.

3. Metodika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 10 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgiant į 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (toliau – Reglamentas) 7 straipsnio 2 dalį ir 13 straipsnį.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-58, 2016-02-25, paskelbta TAR 2016-02-25, i. k. 2016-03710

 

4. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Metodika, nustato elektros energijos rinkos kainą ateinantiems kalendoriniams metams.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-58, 2016-02-25, paskelbta TAR 2016-02-25, i. k. 2016-03710

 

5. Metodikoje vartojamos šios sąvokos:

Galimai apsimestiniai sandoriai sandoriai, fiksuojami energijos biržose, apie kuriuos Komisijai informaciją ir pagrindžiančius įrodymus dėl rinkos dalyvio galimo siekio daryti įtaką energijos išteklių kainos pokyčiams pateikė energijos išteklių biržos ir (ar) elektros energijos rinkos operatorius ir dvišaliai, ne per biržą sudaromi sandoriai, kurių atžvilgiu Komisija yra pradėjusi tyrimą.

Apsimestiniai sandoriaienergijos biržoje ar dvišalių sandorių pagrindu sudaromi pasiūlymai pirkti ar parduoti energijos išteklius, kai energijos išteklių biržos dalyviai siekia ne įsigyti ar realizuoti energijos išteklius, o prisidengę tokiais pasiūlymais siekia daryti tikslingą įtaką energijos išteklių rinkos kainos pokyčiams (kainos didėjimui ar mažėjimui) ar kitaip gali iškreipti energijos rinkos sąlygas.

6. Kitos Metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir Lietuvos Respublikos išteklių rinkos įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-58, 2016-02-25, paskelbta TAR 2016-02-25, i. k. 2016-03710

 

II. ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS KAINOS ATEINANTIEMS KALENDORINIAMS METAMS NUSTATYMO TVARKA

 

7. Komisija nustato elektros energijos rinkos kainą ateinantiems kalendoriniams metams kaip svertinį vidurkį įvertinusi:

7.1. elektros energijos kainas ir kiekius, suprekiautus elektros energijos biržoje Lietuvos teritorijoje „diena – prieš“ prekybos sesijoje, nevertinant Metodikos 7.3 punkte nurodytu būdu suprekiautų kiekių CET (angl. Central Europe Time) laiku už 12 paskutinių kalendorinių mėnesių, pasibaigusių einamųjų kalendorinių metų rugpjūčio 31 d.;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-505, 2015-09-18, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14017

 

7.2. elektros energijos kainas ir kiekius, suprekiautus didmeninėje elektros energijos rinkoje pagal šalia elektros energijos biržos sudarytas tiesiogines dvišales sutartis tarp Lietuvos gamintojų ir tiekėjų už 12 paskutinių kalendorinių mėnesių, pasibaigusių einamųjų kalendorinių metų rugpjūčio 31 d.;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-505, 2015-09-18, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14017

 

7.3. elektros energijos kainas ir kiekius, suprekiautus pagal prekybą pagalbiniais instrumentais energijos išteklių biržoje ir dvišalio susitarimo pagrindu Lietuvos teritorijoje už 12  paskutinių kalendorinių mėnesių, pasibaigusių einamųjų kalendorinių metų rugpjūčio 31 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-505, 2015-09-18, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14017

 

8. Komisija, nustatydama elektros energijos rinkos kainą ateinantiems kalendoriniams metams, nevertina:

8.1. remtinos elektros energijos gamybos kiekių, suprekiautų dvišalėmis sutartimis už Komisijos nustatytą rinkos kainą;

8.2. dvišalėmis sutartimis suprekiautų balansavimo ir reguliavimo energijos kiekių ir kainų;

8.3. Apsimestiniais ir Galimai apsimestiniais sandoriais suprekiautų pagalbinių instrumentų ir elektros energijos kiekių ir kainų;

8.4. suprekiautų reguliavimo energijos kiekių ir kainų.

 

9. Rinkos kaina skaičiuojama:

 

Eur/MWh;

čia:

 

PR – rinkos kaina ateinantiems ataskaitiniams kalendoriniams metams, Eur/MWh;

PEX, t – elektros energijos kainos elektros biržoje Lietuvos teritorijoje, t valandą, Eur/MWh (pagal 7.1 punktą);

QEX, t – elektros energijos kiekiai, suprekiauti elektros biržoje Lietuvos teritorijoje, t valandą, MWh (pagal 7.1 punktą);

PF, T – prekybos pagalbiniais instrumentais energijos išteklių biržoje ir dvišaliais susitarimais Lietuvos teritorijoje vidutinė svertinė kaina parą T, Eur/MWh (pagal 7.3 punktą);

QF, T – prekybos pagalbiniais instrumentais energijos išteklių biržoje ir dvišaliais susitarimais Lietuvos teritorijoje elektros energijos kiekiai, MWh; (pagal 7.3 punktą);

PD, M – šalia elektros energijos biržos sudarytų dvišalių sutarčių vidutinė svertinė mėnesio M kaina, Eur/MWh (pagal 7.2 punktą);

QD, M – pagal šalia elektros energijos biržos sudarytas dvišales sutartis suprekiautas mėnesio M kiekis, MWh (pagal 7.2 punktą);

t – ataskaitinio laikotarpio valanda,

y – atskaitinio laikotarpio valandų skaičius,

T – ataskaitinio laikotarpio para,

d – ataskaitinio laikotarpio parų skaičius,

M – ataskaitinio laikotarpio mėnuo,

m – ataskaitinio laikotarpio mėnesių skaičius.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-221, 2014-07-11, paskelbta TAR 2014-07-14, i. k. 2014-10190

 

10. Komisija, nustatydama elektros energijos rinkos kainą ateinantiems kalendoriniams metams, papildomai įvertina:

10.1. elektros energijos kainų, nurodytų Metodikos 7.1, 7.2 ir 7.3 punktuose, dinamikos tendenciją į ateitį, ateinantiems kalendoriniams metams;

10.2. elektros energijos kainų, fiksuojamų ateities sandoriams aplinkinėse (pagal www.nasdaqomxcommodities.com viešai skelbiamą informaciją) ir vidaus rinkose, lygį ateinantiems kalendoriniams metams;

10.3. kitą Komisijai prieinamą informaciją bei žinomas aplinkybes, galinčias daryti reikšmingą įtaką elektros energijos rinkos kainai ateinančiais kalendoriniais metais.

11. Jei Komisija nustato, kad Metodikos 10.1–10.3 punktuose nurodytų veiksnių įtaka elektros energijos rinkos kainai PR ateinantiems kalendoriniams metams yra reikšminga, t. y. lemia daugiau nei 5 proc., Komisija šią įtaką įvertina koreguodama PR, apskaičiuotos pagal Metodikos 9 punktą, vertę 5 proc. dydžiu.

11.1. Rinkos kainos koregavimo atveju Komisija viešai įvardija veiksnius, darančius reikšmingą įtaką rinkos kainai, ir argumentuoja, kodėl yra į juos atsižvelgiama.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-58, 2016-02-25, paskelbta TAR 2016-02-25, i. k. 2016-03710

 

12. Komisijos nustatyta elektros energijos rinkos kaina ateinantiems kalendoriniams metams naudojama nustatant viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau – VIAP) lėšų metinę sąmatą ateinantiems kalendoriniams metams, vadovaujantis Komisijos patvirtinta Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodika, bei apskaičiuojant visuomeninę elektros energijos kainą reguliuojamiems vartotojams.

13. Komisijos nustatyta rinkos kaina ateinantiems kalendoriniams metams naudojama nustatant VIAP lėšų gavėjams mokėtinas sumas, vadovaujantis Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-58, 2016-02-25, paskelbta TAR 2016-02-25, i. k. 2016-03710

 

III. REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS KAINOS ATEINANTIEMS KALENDORINIAMS METAMS NUSTATYMU

 

14.  Asmuo, organizuojantis prekybą pagalbiniais instrumentais nustatęs, kad energijos išteklių biržos dalyvių pateikti prekybos pasiūlymai gali būti laikomi apsimestiniais, pateikia Komisijai tai pagrindžiančius įrodymus.

15. Energijos išteklių operatorius iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. Komisijai raštu pateikia informaciją apie elektros energijos kainas ir kiekius, suprekiautus naudojantis pagalbiniais instrumentais, už 12 paskutinių kalendorinių mėnesių, pasibaigusių einamųjų kalendorinių metų rugpjūčio 31 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-505, 2015-09-18, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14017

 

16. Asmenys, sudarantys sutartis dėl prekybos pagalbiniais instrumentais ar dvišalių susitarimų pagrindu, iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. Komisijai raštu pateikia informaciją apie elektros energijos kainas ir kiekius, suprekiautus naudojantis aukščiau nurodytais instrumentais, už 12 paskutinių kalendorinių mėnesių, pasibaigusių einamųjų kalendorinių metų rugpjūčio 31 d. (priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-505, 2015-09-18, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14017

 

17. Asmenys, veikiantys elektros energetikos sektoriuje, turi teisę Komisijai pranešti raštu apie jiems žinomas aplinkybes, galinčias daryti reikšmingą įtaką elektros energijos rinkos kainai ateinančiais kalendoriniais metais.

18. Komisija iki einamųjų metų spalio 15 d. elektros energijos rinkos kainą ateinantiems kalendoriniams metams patvirtina atskiru nutarimu ir paskelbia viešai.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-505, 2015-09-18, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14017

 

4 skyrius. Neteko galios nuo 2016-03-01

Skyriaus naikinimas:

Nr. O3-58, 2016-02-25, paskelbta TAR 2016-02-25, i. k. 2016-03710

 

5 skyrius. Neteko galios nuo 2016-03-01

Skyriaus naikinimas:

Nr. O3-58, 2016-02-25, paskelbta TAR 2016-02-25, i. k. 2016-03710

 


VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Asmuo, organizuojantis prekybą pagalbiniais instrumentais, privalo užtikrinti iš rinkos dalyvių gaunamos informacijos konfidencialumą.

24. Komisija, vadovaudamasi Energetikos įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi, Elektros energetikos įstatymo 57 straipsnio 2 dalimi ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, turi teisę iš energetikos įmonių ar asmenų, kurių vykdoma veikla tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su energetikos veikla, bei valstybės institucijų gauti visą reikalingą informaciją ir dokumentus, būtinus elektros energijos rinkos kainai nustatyti.

25. Asmenys, pažeidę šios Metodikos reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

26. Komisijos veiksmai ar neveikimas, įgyvendinant šią Metodiką, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. O3-138, 2012-06-08, Žin., 2012, Nr. 67-3461 (2012-06-16), i. k. 112106ANUTA00O3-138

Nr. O3-323, 2013-07-18, Žin., 2013, Nr. 81-4083 (2013-07-26), i. k. 113106ANUTA00O3-323

 

Elektros energijos rinkos kainos nustatymo

metodikos

priedas

 

Duomenys apie ūkio subjektą:

 

Duomenys apie kontaktinį asmenį:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

DIDMENINĖS PREKYBOS PAGALBINIAIS INSRTUMENTAIS ATASKAITA

 

__________________

(sudarymo data)

 

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, rastine@regula.lt

 

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Tūkst. kWh

Tūkst. Eur

Tūkst. kWh

Tūkst. Eur

.....

Tūkst. kWh

Tūkst. Eur

(mėnuo)

(mėnuo)

.....

(mėnuo)

1.

Parduota elektros energijos iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

iš jų: (nurodyti, kam parduota)

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Pirkta elektros energijos iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

iš jų: (nurodyti, iš ko pirkta)

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________               ______________                         ____________________

    (Pareigų pavadinimas)                         (Parašas)                                   (Vardas ir pavardė)

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. O3-221, 2014-07-11, paskelbta TAR 2014-07-14, i. k. 2014-10190

Nr. O3-505, 2015-09-18, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14017

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-339, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6218 (2011-10-29), i. k. 111106ANUTA00O3-339

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-175 "Dėl Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos patvirtinimo" redakcinių klaidų ištaisymo

 

2.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-69, 2012-03-19, Žin., 2012, Nr. 34-1700 (2012-03-22), i. k. 112106ANUTA000O3-69

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-175 "Dėl Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-138, 2012-06-08, Žin., 2012, Nr. 67-3461 (2012-06-16), i. k. 112106ANUTA00O3-138

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-175 "Dėl Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-323, 2013-07-18, Žin., 2013, Nr. 81-4083 (2013-07-26), i. k. 113106ANUTA00O3-323

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-175 "Dėl Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-221, 2014-07-11, paskelbta TAR 2014-07-14, i. k. 2014-10190

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-175 „Dėl Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-505, 2015-09-18, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14017

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-175 „Dėl Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-58, 2016-02-25, paskelbta TAR 2016-02-25, i. k. 2016-03710

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-175 „Dėl Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-126, 2016-05-13, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12619

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-175 „Dėl Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo