Suvestinė redakcija nuo 2005-09-18 iki 2009-03-28

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1998, Nr. 17-419, i. k. 0981100NUTA00000177

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL VALSTYBĖS PARAMOS GINKLUOTO PASIPRIEŠINIMO (REZISTENCIJOS) DALYVIAMS - KARIAMS SAVANORIAMS

 

1998 m. vasario 12 d. Nr. 177

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams įstatymo (Žin., 1997, Nr. 114-2868) 3 ir 4 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, ir jiems laidoti išmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1000, 2005-09-13, Žin., 2005, Nr. 112-4089 (2005-09-17), i. k. 1051100NUTA00001000

 

2. Nustatyti, kad:

2.1. ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – kario savanorio laidojimo išlaidoms padengti skiriama 20 minimalių gyvenimo lygių dydžio vienkartinė pašalpa;

2.2. sužaloto asmens sveikatos būklę, susijusią su dalyvavimu ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymu ar kalinimu, įvertina asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinė komisija, vadovaudamasi archyviniais medicinos dokumentais (ligonių ligos istorijų išrašais ir kitais dokumentais);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1000, 2005-09-13, Žin., 2005, Nr. 112-4089 (2005-09-17), i. k. 1051100NUTA00001000

 

2.3. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pagal gautas savivaldybių paraiškas skiria lėšas vienkartinėms pašalpoms mokėti šio nutarimo nustatyta tvarka iš Lietuvos valstybės biudžete šiam tikslui numatytų lėšų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1541, 1998-12-31, Žin., 1999, Nr. 1-24 (1999-01-06), i. k. 0981100NUTA00001541

Nr. 1625, 2002-10-15, Žin., 2002, Nr. 100-4442 (2002-10-18), i. k. 1021100NUTA00001625

 

2.4. savivaldybės nurodytąsias vienkartines pašalpas išmoka laikydamosi šiuo nutarimu patvirtinto aprašo, o Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikia ketvirtines gautų šiam tikslui lėšų naudojimo ataskaitas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1541, 1998-12-31, Žin., 1999, Nr. 1-24 (1999-01-06), i. k. 0981100NUTA00001541

Nr. 1625, 2002-10-15, Žin., 2002, Nr. 100-4442 (2002-10-18), i. k. 1021100NUTA00001625

Nr. 1000, 2005-09-13, Žin., 2005, Nr. 112-4089 (2005-09-17), i. k. 1051100NUTA00001000

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                              Gediminas Vagnorius

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                    Irena Degutienė


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 177

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. rugsėjo 13 d.

nutarimo Nr. 1000 redakcija)

 

VIENKARTINIŲ PAŠALPŲ GINKLUOTO PASIPRIEŠINIMO (REZISTENCIJOS) DALYVIAMS – KARIAMS SAVANORIAMS, SUŽALOTIEMS GINKLUOTO PASIPRIEŠINIMO KOVOSE, TARDYMO AR KALINIMO METU, IR JIEMS LAIDOTI IŠMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, ir jiems laidoti išmokėjimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) reglamentuoja vienkartinių pašalpų, mokamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams įstatymu (Žin., 1997, Nr. 114-2868), skyrimą ir mokėjimą.

2. Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams (toliau vadinama – kariai savanoriai), sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, išmokama 5600 litų vienkartinė pašalpa.

3. Kariams savanoriams, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) dėl ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo, išmokama vienkartinė pašalpa:

3.1. pripažintiems netekusiais 75-100 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidais) – 14400 litų;

3.2. pripažintiems netekusiais 60-70 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – II grupės invalidais) – 11520 litų;

3.3. pripažintiems netekusiais 45-55 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – III grupės invalidais) – 8640 litų.

4. Kad gautų vienkartinę pašalpą, nurodytą šio Aprašo 2 punkte, karys savanoris gyvenamosios vietos savivaldybei kartu su prašymu pateikia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduoto kario savanorio teisinio statuso pažymėjimo nuorašą, patvirtintą įstatymo nustatyta tvarka, ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos išduotą išvadą apie sužalojimą, susijusį su ginkluotu pasipriešinimu kovose, tardymu ar kalinimu.

5. Kad gautų vienkartinę pašalpą, nurodytą šio Aprašo 3 punkte, karys savanoris gyvenamosios vietos savivaldybei kartu su prašymu pateikia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduoto kario savanorio teisinio statuso pažymėjimo nuorašą, patvirtintą įstatymo nustatyta tvarka, ir prašymo padavimo dieną galiojančio invalidumo, susijusio su ginkluotu pasipriešinimu kovose, tardymu ar kalinimu, pažymėjimo ar darbingumo lygio pažymos nuorašą, patvirtintą įstatymo nustatyta tvarka.

6. Vienkartinė 20 minimalių gyvenimo lygių (toliau vadinama – MGL) dydžio pašalpa kariui savanoriui laidoti išmokama jį laidojančiam asmeniui, jeigu jis yra Lietuvos Respublikos pilietis ir gyvena Lietuvoje. Pašalpos dydis apskaičiuojamas pagal tą mėnesį, kurį atsirado teisė į pašalpą, galiojusį MGL dydį.

7. Dėl vienkartinės pašalpos, nurodytos šio Aprašo 6 punkte, laidojantis asmuo per mėnesį turi kreiptis į mirusio kario savanorio gyvenamosios vietos savivaldybę ir kartu su prašymu pateikti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduoto kario savanorio teisinio statuso pažymėjimo ir mirties liudijimo nuorašus, patvirtintus įstatymo nustatyta tvarka.

8. Savivaldybės Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas vienkartinėms pašalpoms mokėti gauna pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikiamas paraiškas. Savivaldybėms skiriami 2 procentai pašalpoms mokėti skirtų lėšų administravimo išlaidoms padengti.

9. Savivaldybės vienkartines pašalpas:

9.1. skirtas kariams savanoriams, nurodytiems šio Aprašo 2 ir 3 punktuose, per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo perveda į jų asmenines sąskaitas bankuose ir kitose kredito įstaigose;

9.2. skirtas kariams savanoriams laidoti, išmoka pateikus prašymą ir reikiamus dokumentus iš savo biudžeto lėšų, o Socialinės apsaugos ir darbo ministerija išmokėtas pašalpų sumas kompensuoja pagal savivaldybių paraiškas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete šiam tikslui numatytų lėšų.

10. Pašalpos, nurodytos šio Aprašo 6 punkte, gali būti pervedamos į pareiškėjų nurodytas asmenines sąskaitas bankuose ir kitose kredito įstaigose, arba išmokamos grynaisiais pinigais.

11. Ginčai dėl asmens sveikatos būklės išvadų teikimo, vienkartinių pašalpų skyrimo ir išmokėjimo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

12. Šiame Apraše nurodytos vienkartinės pašalpos neindeksuojamos, o neišmokėtos vienkartinės pašalpos nepaveldimos.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1000, 2005-09-13, Žin., 2005, Nr. 112-4089 (2005-09-17), i. k. 1051100NUTA00001000

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1541, 1998-12-31, Žin., 1999, Nr. 1-24 (1999-01-06), i. k. 0981100NUTA00001541

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 177 "Dėl valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams - kariams savanoriams" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 197, 2000-02-22, Žin., 2000, Nr. 17-418 (2000-02-25), i. k. 1001100NUTA00000197

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 177 "Dėl valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams - kariams savanoriams" dalinio pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1625, 2002-10-15, Žin., 2002, Nr. 100-4442 (2002-10-18), i. k. 1021100NUTA00001625

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 177 "Dėl valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams - kariams savanoriams" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1000, 2005-09-13, Žin., 2005, Nr. 112-4089 (2005-09-17), i. k. 1051100NUTA00001000

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 177 "Dėl valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams - kariams savanoriams" pakeitimo