Suvestinė redakcija nuo 2017-12-23

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 50-1655, i. k. 1042330ISAK003D-118

 

Nauja redakcija nuo 2017-12-23:

Nr. 3D-830, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20716

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMŲ PREKIAUTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTAIS, TAPAČIAIS LIETUVOS RESPUBLIKOJE REGISTRUOTIEMS AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTAMS, IŠDAVIMO IR  PANAIKINIMO TAISYKLIŲ IR LEIDIMŲ NAUDOTI ASMENINĖMS REIKMĖMS AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS, TAPAČIUS LIETUVOS RESPUBLIKOJE REGISTRUOTIEMS AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTAMS,  

IŠDAVIMO IR PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. kovo 24 d. Nr. 3D-118

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir  Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančiu Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009, L 309, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/1432 (OL 2017 L 205, p. 59),  52 straipsniu ir 2015 m. liepos 14 d. Europos Komisijos dokumentu: SANCO/10524/2012 vers. 5.2 „Gairių dokumentas dėl augalų apsaugos produktų lygiagrečios prekybos“ (Guidance document concerning the parallel trade of plant products),

tvirtinu pridedamas:

1. Leidimų prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, išdavimo ir panaikinimo taisykles.

2. Leidimų naudoti asmeninėms reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, išdavimo ir panaikinimo taisykles.

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 3D-118

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 3D-830

redakcija)

 

LEIDIMŲ PREKIAUTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTAIS, TAPAČIAIS  LIETUVOS RESPUBLIKOJE REGISTRUOTIEMS AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTAMS, IŠDAVIMO IR PANAIKINIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimų prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais  Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, išdavimo ir panaikinimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato leidimų prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams (toliau – leidimas), išdavimo, patikslinimo,  panaikinimo sąlygas ir tvarką, leidimų registravimo ir informacijos apie leidimus skelbimo tvarką.

2. Leidimus išduoda, patikslina, juos panaikina, prižiūri, kaip laikomasi leidime nurodytos veiklos reikalavimų, leidimus registruoja ir atlieka kitas Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytas su leidimais susijusias funkcijas Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – tarnyba). Leidimai išduodami ne vėliau kaip per 45 darbo dienas nuo visų dokumentų ir informacijos gauti leidimą pateikimo dienos. Į leidimo išdavimo laikotarpį neįskaitomas laikotarpis nuo prašymo suteikti informaciją apie augalų apsaugos produktą, kilmės šalies  už augalų apsaugos produkto registravimą atsakingai institucijai pateikimo iki visos reikiamos informacijos, pagrindžiančios kilmės šalyje registruoto augalų apsaugos produkto tapatumą  prašyme nurodytam augalų apsaugos produktui, gavimo tarnyboje.

3. Leidimas suteikia teisę fiziniam arba Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtam juridiniam asmeniui arba kitoms organizacijoms ar jų padaliniams (toliau –  fiziniai arba juridiniai asmenys) įvežti į Lietuvos Respubliką augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, ir (ar) jais prekiauti.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1.  Augalų apsaugos produktas, tapatus Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui – augalų apsaugos produktas, kurį Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, palyginusi su referenciniu augalų apsaugos produktu, pripažįsta atitinkančiu 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir  Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009, L 309, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos reglamentu (ES)  2017/1432 (OL 2017 L 205, p. 59), 52 straipsnio 3 dalyje išdėstytas sąlygas.

4.2. Augalų apsaugos produkto, tapataus Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui, kilmės šalis (toliau – augalų apsaugos produkto kilmės šalis) – Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės valstybė, kurioje registruotas augalų apsaugos produktas, kuriam siekiama gauti leidimą prekiauti kaip tapačiu Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui arba toks leidimas yra gautas.

4.3. Referencinis augalų apsaugos produktas – Lietuvos Respublikoje registruotas augalų apsaugos produktas, su kuriuo 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir  Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009, L 309, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/1432 (OL 2017 L 205, p. 59), 52 straipsnio nustatyta tvarka lyginamas augalų apsaugos produktas, kuriam siekiama gauti leidimą prekiauti kaip tapačiu Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui.

4.4. Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme.

5. Leidimo galiojimo laikotarpis – referencinio augalų apsaugos produkto galiojimo laikotarpis. Jei augalų apsaugos produkto, tapataus Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui, kilmės šalyje augalų apsaugos produkto registracija galioja trumpiau nei referencinio augalų apsaugos produkto registracija, leidimo galiojimo laikotarpis – augalų apsaugos produkto, tapataus Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui, kilmės šalies augalų apsaugos produkto galiojimo laikotarpis.

 

II SKYRIUS

LEIDIMO FORMA IR DUOMENYS

 

6. Leidimo formą tvirtina tarnyba.

7. Leidime turi būti nurodyta:

7.1. leidimą išdavusi institucija;

7.2. leidimo pavadinimas, išdavimo data ir numeris;

7.3. leidimo patikslinimo data (je tikslinamas);

7.4. leidimo turėtojo duomenys: jeigu leidimo turėtojas yra juridinis asmuo, – juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, jeigu leidimo turėtojas yra fizinis asmuo, – fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas;

7.5. augalų apsaugos produkto, tapataus Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui, pavadinimas;

7.6. augalų apsaugos produkto, tapataus Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui, pakuotės dydis;

7.7. referencinio augalų apsaugos produkto pavadinimas, registracijos numeris;

7.8.  augalų apsaugos produkto, registruoto kilmės šalyje, pavadinimas, registracijos numeris;

7.9. augalų apsaugos produkto naudojimo paskirtis (-ys);

7.10. augalų apsaugos produkto, tapataus Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui, galiojimo laikotarpis;

7.11. leidimą išdavusios institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė.

III SKYRIUS

INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ TEIKIMAS

 

8. Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys gauti leidimą, tarnybai pateikia jos patvirtintos formos prašymą išduoti leidimą (toliau – prašymas), kuriame nurodoma ši informacija:

8.1. fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas; fizinio asmens gyvenamosios vietos arba juridinio asmens buveinės adresas;

8.2. augalų apsaugos produkto kilmės šalyje pavadinimas ir registracijos numeris kilmės šalyje;

8.3. augalų apsaugos produkto kilmės šalis;

8.4. veikliosios (-iųjų) medžiagos (ų), sinergiklių, apsauginių medžiagų, pavadinimas (-ai) ir kiekis (-ai) augalų apsaugos produkte kilmės šalyje;

8.5. augalų apsaugos produkto kilmės šalyje forma;

8.6. augalų apsaugos produkto kilmės šalyje registracijos turėtojas;

8.7. jei augalų apsaugos produktas bus perpakuojamas, nurodomas augalų apsaugos produktą perpakuojančios įmonės pavadinimas, augalų apsaugos produkto perpakavimo vietos adresas;

8.8. augalų apsaugos produkto, tiekiamo rinkai kilmės šalyje, etiketė;

8.9. augalų apsaugos produkto, kuriuo ketinama prekiauti Lietuvoje, numatytas suteikti pavadinimas; 

8.10. augalų apsaugos produkto, kuriuo ketinama prekiauti Lietuvoje, etiketės projektas lietuvių kalba;

8.11. referencinio augalų apsaugos produkto pavadinimas ir registracijos numeris;

8.12. dokumento, kuriuo patvirtinama, kad valstybės rinkliava yra sumokėta, kopija.

9. Prašymą, taisyklių 8 punkte nurodytus dokumentus ir informaciją, susijusią su leidimo išdavimu ir veiklos vykdymu, fiziniai arba juridiniai asmenys teikia per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt arba tiesiogiai tarnybai. Tarnyba fiziniam arba juridiniam asmeniui teikia šiame punkte nurodytą informaciją, taip pat kitus pranešimus, praneša apie priimtus sprendimus tokiomis pat priemonėmis, kurias fizinis arba juridinis asmuo nurodė pateikdamas prašymą, išskyrus atvejus, kai fizinis arba juridinis asmuo prašyme nurodė, kad pageidauja gauti atitinkamą informaciją kitu būdu.

 

IV SKYRIUS

LEIDIMO IŠDAVIMAS

 

10. Tarnyba, gavusi  taisyklių 8 punkte nurodytus dokumentus ir informaciją, per 5 darbo dienas privalo vienu iš taisyklių  9 punkte nurodytų būdų patvirtinti fiziniam arba juridiniam asmeniui, kad prašymas ir dokumentai, kurių reikia leidimui išduoti, yra gauti, taip pat nurodyti terminą, per kurį jie bus išnagrinėti.

11. Tarnyba, gavusi prašymą, per 5 darbo dienas privalo patikrinti, ar yra:

11.1. prašyme nurodytas augalų apsaugos produktas registruotas Lietuvos Respublikoje kaip referencinis augalų apsaugos produktas;

11.2. sumokėta valstybės rinkliava;

11.3. fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuris ketina įvežti augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, ir (ar) prekiauti jais, išduotas  augalų apsaugos produktų platinimo leidimas ar asmuo, kuriam ketinama perduoti prekiauti augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, ir ar jis turi augalų apsaugos produktų platinimo leidimą.

12. Jeigu prašyme pateikiami ne visi reikiami, ne iki galo ar neteisingai užpildyti dokumentai, taip pat klaidinga, netiksli, ar ne visa reikiama informacija,  tarnyba per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo praneša vienu iš taisyklių 9 punkte nurodytų būdų fiziniam arba juridiniam asmeniui apie būtinybę ištaisyti nustatytus trūkumus ir nustato 5 darbo dienų terminą patikslintam prašymui išduoti leidimą ir (ar) trūkstamiems arba patikslintiems dokumentams pateikti.

13. Tarnyba, nustačiusi, kad leidimui išduoti pateikta visa reikalinga informacija ir dokumentai, nurodyti taisyklių 8 punkte, ir įsitikinusi, kad sumokėta valstybės rinkliava, kad prašyme kaip referencinis nurodytas augalų apsaugos produktas yra registruotas Lietuvos Respublikoje, kreipiasi į augalų apsaugos produkto kilmės šalies už augalų apsaugos produktų registravimą atsakingą instituciją, kad pateiktų dokumentus ir (ar) informaciją, susijusią su prašyme nurodyto augalų apsaugos produkto, registruoto kilmės šalyje:

13.1. gamybos įmonių, asocijuotų įmonių ar fizinio ar juridinio asmens, sudariusio licencinę sutartį su gamybos įmone:

13.1.1. jeigu fizinis asmuo, – fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas;

13.1.2. jeigu juridinis asmuo, – juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas;

13.2. augalų apsaugos produktą sudarančių veikliųjų medžiagų, apsauginių  medžiagų, sinergiklių, koformuliantų kiekiais;

13.3. augalų apsaugos produkto forma;

13.4. pakuotės dydžiu, pakavimo medžiaga ir pakuotės forma;

13.5. augalų apsaugos produkto  registracijos galiojimo data.

14. Tarnyba, gavusi kilmės šalies už augalų apsaugos produktų registravimą atsakingos institucijos dokumentus ir (ar) informaciją, atlieka augalų apsaugos produkto, kuriuo ketinama prekiauti Lietuvos Respublikoje, tapatumo referenciniam augalų apsaugos produktui vertinimą, ar:

14.1. juos pagamino ta pati įmonė, asocijuotoji įmonė arba jie buvo pagaminti pagal licenciją taikant tą patį gamybos procesą;

14.2. augalų apsaugos produkto forma yra ta pati;

14.3. augalų apsaugos produktą sudarančių veikliųjų medžiagų, apsauginių medžiagų, sinergiklių kiekiai yra tokie patys;

14.4. augalų apsaugos produktą sudarančių koformuliantų kiekiai, pakuotės dydis, pakavimo medžiaga ir pakuotės forma yra tokie patys arba lygiaverčiai.

15. Nustačiusi, kad augalų apsaugos produktas, kuriuo ketinama prekiauti Lietuvos Respublikoje, atitinka referencinio augalų apsaugos produkto tapatumo kriterijus, tarnyba prašyme nurodytą augalų apsaugos produktą pripažįsta tapačiu Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui ir išduoda leidimą. Kartu su leidimu tarnyba tvirtina augalų apsaugos produkto, tapataus Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui, etiketę. Leidimas parengiamas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka tarnyboje, kitas fiziniam ar juridiniam asmeniui išsiunčiamas taisyklių 9 punkte nurodytu būdu.

16. Augalų apsaugos produkto, tapataus Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui, etiketės informacija turi atitikti referencinio augalų apsaugos produkto informaciją, susijusią su augalų apsaugos produkto klasifikavimu, saugos priemonėmis, naudojimo reglamentu. Etiketė turi būti lietuvių kalba, joje nurodoma:

16.1. leidimo numeris;

16.2. leidimo turėtojas;

16.3.  augalų apsaugos produkto registracijos turėtojas kilmės šalyje;

16.4. referencinio augalų apsaugos produkto pavadinimas;

16.5. atsakingo už galutinį augalų apsaugos produkto, tapataus Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui, pakavimą ir ženklinimą:

16.5.1. fizinio asmens vardas, pavardė; arba

16.5.2. jeigu leidimo turėtojas yra juridinis asmuo, – juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas;

16.6. jeigu augalų apsaugos produktas,  tapatus Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui, yra perpakuojamas, etiketėje turi būti nurodyti augalų apsaugos produkto, tapataus Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui, perpakuojančio:

16.6.1. fizinio asmens vardas, pavardė; arba

16.6.2. jeigu perpakuotojas yra juridinis asmuo, – juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas.

17. Jei referencinio augalų apsaugos produkto registracija atnaujinama reglamento (EB) Nr. 1107/2009 43 straipsnio 1 ar 6 dalyje nustatytais pagrindais, tarnyba apie tai informuoja leidimo turėtoją, kuris privalo tarnybai pateikti naują prašymą ir dokumentus, nurodytus taisyklių 8  punkte. Jei leidimo turėtojas nepateikia naujo prašymo, išduotas leidimas panaikinamas.

 

V SKYRIUS

ATSISAKYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ

 

18. Tarnyba leidimo neišduoda, jeigu:

18.1. fizinis arba juridinis asmuo tarnybai prašyme pateikia ne visus reikiamus, ne iki galo ar neteisingai užpildytus dokumentus, taip pat klaidingą, netikslią informaciją ir per taisyklių 12 punkte nustatytą terminą trūkumų nepašalina;

18.2. prašyme nurodytas augalų apsaugos produktas nėra registruotas Lietuvos Respublikoje kaip referencinis augalų apsaugos produktas arba referencinio augalų apsaugos produkto registracija yra pasibaigusi;

18.3. prašyme nurodytas augalų apsaugos produktas nėra tapatus Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui;

18.4. fizinis ar juridinis asmuo, kuris ketina įvežti augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, ir (ar) jais prekiauti, neturi  augalų apsaugos produktų platinimo leidimo ar asmuo, kuriam ketinama perduoti prekiauti augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, neturi augalų apsaugos produktų platinimo leidimo.

 

VI SKYRIUS

LEIDIMO PATIKSLINIMAS

 

19. Leidimas turi būti patikslintas, kai:

19.1. juridinis asmuo pakeičia leidime nurodytą buveinę ar pavadinimą;

19.2. pasikeičia fizinio asmens, turinčio leidimą, duomenys (vardas, pavardė ir adresas).

19.3. pasikeičia augalų apsaugos produkto, tapataus Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui, perpakuotojas ir (ar) perpakavimo vieta;

19.4. pasikeičia referencinio augalų apsaugos produkto naudojimo reglamentas ar klasifikavimas.

20. Leidimo turėtojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų, nurodytų taisyklių 19.1–19.3 papunkčiuose, pasikeitimo tarnybai vienu iš taisyklių 9 punkte nurodytų būdų turi pateikti prašymą patikslinti leidimą ir dokumentus, kuriuose patvirtinamas duomenų pasikeitimas.

21. Tarnyba privalo patikslinti ar atsisakyti patikslinti leidimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų, kuriuose patvirtinamas informacijos pasikeitimas, gavimo. Jeigu pateikti ne visi reikiami dokumentai, ne iki galo ar neteisingai užpildyti dokumentai, taip pat klaidinga, netiksli informacija, tarnyba vienu iš taisyklių 9 punkte nurodytų būdų praneša leidimo turėtojui apie nustatytus trūkumus ir nurodo ne ilgesnį kaip 5 darbo dienų terminą šiems trūkumams pašalinti. Tokiu atveju terminas leidimui patikslinti skaičiuojamas nuo visų patikslintų dokumentų ir (ar) informacijos gavimo.

22. Jei keičiasi referencinio augalų apsaugos produkto naudojimo reglamentas ar klasifikavimas, nurodyti augalų apsaugos produkto etiketėje, augalų apsaugos produkto, tapataus Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui, naudojimo reglamentas ar klasifikavimas turi būti pakeisti. Tarnyba per 5 darbo dienas nuo referencinio augalų apsaugos produkto etiketės patikslinimo,  taisyklių 9 punkte nurodytais būdais informuoja leidimo turėtoją apie referencinio augalų apsaugos produkto etiketės pakeitimus, susijusius su naudojimo reglamentu ar klasifikavimu, ir nustato 10 darbo dienų terminą pakeisti augalų apsaugos produkto,  tapataus Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui, etiketėje nurodytą informaciją pagal referencinio augalų apsaugos produkto etiketėje nurodytą informaciją. Leidimo turėtojas per 5 darbo dienas nuo informacijos apie referencinio augalų apsaugos produkto etiketės pakeitimus gavimo, tarnybai taisyklių 9 punkte nurodytais būdais teikia derinti augalų apsaugos produkto,  tapataus Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui, patikslintos etiketės informaciją. Jei patikslintos etiketės informacija atitinka referencinio augalų apsaugos produkto informaciją, tarnyba tvirtina patikslintą augalų apsaugos produkto,  tapataus Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui, etiketę, leidimo turėtojui išduoda patikslintą leidimą ir apie tai praneša leidimo turėtojui vienu iš taisyklių 9 punkte nurodytų būdų. Tikslinant leidimą, leidimo numeris ir jo išdavimo data lieka tokie patys, tačiau leidime nurodoma jo patikslinimo data. Apie leidimo patikslinimą įrašoma tarnyboje esančiame leidimų registravimo žurnale.

 

VII SKYRIUS

LEIDIMO PANAIKINIMAS

 

23. Leidimą tarnyba panaikina:

23.1. jeigu tarnyba panaikino referencinio augalų apsaugos produkto registraciją;

23.2. jeigu leidimo turėtojas per taisyklių 22 punkte nustatytą terminą nepateikia tarnybai augalų apsaugos produkto, tapataus Lietuvos Respublikoje registruoto augalų apsaugos produktui, patikslintos etiketės;

23.3. jeigu kilmės šalyje augalų apsaugos produkto registracija panaikinta dėl priežasčių, susijusių su augalų apsaugos produkto sauga ar jo veiksmingumu;

23.4. reglamento (EB) Nr. 1107/2009 44 straipsnio 3 dalyje ir 45 straipsnyje nustatytais atvejais;

23.5. taisyklių 17 punkte nurodytu atveju;

23.6. per taisyklėse nustatytą terminą nepateikė taisyklių 20 punkte nurodyto prašymo ir dokumentų.

24. Apie leidimo panaikinimą tarnyba per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo informuoja leidimo turėtoją vienu iš taisyklių 9 punkte nurodytų būdų.

 

VIII SKYRIUS

LEIDIMŲ REGISTRAVIMAS IR INFORMACIJOS APIE LEIDIMUS SKELBIMAS

 

25. Tarnyba, priėmusi sprendimą išduoti leidimą, jį patikslinti, panaikinti, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo registruoja jį leidimų registravimo žurnale, kuris pildomas elektroniniu būdu.

26. Leidimų registravimo žurnale įrašoma:

26.1. įrašo eilės numeris;

26.2. įrašo data;

26.3. leidimo išdavimo data;

26.4. augalų apsaugos produkto, tapataus Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui, pavadinimas, leidimo registracijos numeris, leidimo galiojimo laikotarpio pabaiga;

26.5. leidimo turėtojo rekvizitai (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas);

26.6. referencinio augalų apsaugos produkto pavadinimas;

26.7. jeigu leidimas patikslintas, – anksčiau galiojusio leidimo įrašo eilės numeris;

26.8. leidimo panaikinimo data;

26.9. asmens, atsakingo už leidimo registravimo žurnalo pildymą, pareigos, vardas, pavardė ir parašas.

27. Tarnyba, išdavusi leidimą, jį patikslinusi, panaikinusi, skelbia apie tai savo interneto tinklalapyje. Skelbimuose nurodomi leidimo turėtojo rekvizitai, pavadinimas, leidimo numeris, jo išdavimo data, leidimo panaikinimo data.

 

IX SKYRIUS

REIKALAVIMAI LEIDIMŲ TURĖTOJAMS

 

28. Įvežti ir (ar) prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, galima tik turint leidimą. 

29. Leidimų turėtojai privalo:

29.1. įvežti ir (ar) prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, kurie yra supakuoti, suklasifikuoti ir paženklinti Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo nustatyta tvarka. Ženklinimas turi atitikti 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/776 (OL 2017 L 116, p. 1), ir 2011 m. birželio 8 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 547/2011, kuriuo dėl augalų apsaugos produktų ženklinimo reikalavimų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 176), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. vasario 21 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 519/2013 (OL 2013 L 158, p. 74), I priede nustatytus reikalavimus;

29.2. tvarkyti savo įvežamų ir (ar) jais prekiaujamų augalų apsaugos produktų apskaitą ir Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatyme numatytu laikotarpiu saugoti dokumentus bei tarnybos ar kitų institucijų, atsakingų už teisės aktuose pavestų funkcijų atlikimą augalų apsaugos produktų srityje, reikalavimu pateikti šios apskaitos duomenis ir dokumentus;

29.3. laikytis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatyme, Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse,  ir (ar) Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo taisyklėse, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras;

29.4. turėti leidimą platinti augalų apsaugos produktus ar perduoti prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, tik platinimo leidimo turėtojui.

 

X SKYRIUS

LEIDIMŲ TURĖTOJŲ  VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

30. Leidimo turėtojo veiklos priežiūra vykdoma Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo  nustatyta tvarka.

 

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Pasibaigus leidimo galiojimo laikotarpiui ar panaikinus leidimą taisyklių VII skyriuje numatytais pagrindais, tarnyba, vadovaudamasi reglamento (EB) Nr. 1107/2009 46 straipsniu, leidimo turėtojui gali nustatyti turimoms augalų apsaugos produktų atsargoms saugojimo ir (ar)  prekybos išpardavimo laikotarpį.

______________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2004 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 3D-118

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 3D-830

redakcija)

 

LEIDIMŲ NAUDOTI  ASMENINĖMS REIKMĖMS AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS, TAPAČIUS LIETUVOS RESPUBLIKOJE REGISTRUOTIEMS AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTAMS, IŠDAVIMO IR  PANAIKINIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimų naudoti asmeninėms reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, išdavimo ir panaikinimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato leidimų naudoti asmeninėms reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams (toliau – leidimas asmeninėms reikmėms), išdavimo, patikslinimo, panaikinimo sąlygas ir tvarką, leidimų asmeninėms reikmėms registravimo ir informacijos apie tokius leidimus skelbimo tvarką.

2. Leidimus asmeninėms reikmėms išduoda, juos patikslina, panaikina, prižiūri, kaip laikomasi leidime asmeninėms reikmėms nurodytos veiklos reikalavimų, juos registruoja ir atlieka kitas Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – tarnyba). Leidimai asmeninėms reikmėms išduodami ne vėliau kaip per 45 darbo dienas nuo visų dokumentų ir informacijos jį gauti pateikimo dienos.  Į leidimo išdavimo laikotarpį neįskaitomas laikotarpis nuo prašymo suteikti informaciją apie augalų apsaugos produktą, kilmės šalies  už augalų apsaugos produkto registravimą atsakingai institucijai pateikimo iki visos reikiamos informacijos, pagrindžiančios kilmės šalyje registruoto augalų apsaugos produkto tapatumą  prašyme nurodytam augalų apsaugos produktui, gavimo tarnyboje.

3. Leidimas asmeninėms reikmėms suteikia teisę fiziniam arba Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtam juridiniam asmeniui arba kitoms organizacijoms ar jų padaliniams (toliau – fiziniai arba juridiniai asmenys) įvežti į Lietuvos Respubliką augalų apsaugos produktus,  tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, ir juos naudoti asmeninėms reikmėms.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, Leidimų prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, išdavimo, panaikinimo taisyklėse.

5. Leidimo asmeninėms reikmėms galiojimo laikotarpis – referencinio augalų apsaugos produkto galiojimo laikotarpis. Jei augalų apsaugos produkto, tapataus Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui, kilmės šalyje registracija galioja trumpiau nei referencinio augalų apsaugos produkto registracija Lietuvoje, tai leidimo asmeninėms reikmėms galiojimo laikotarpis – augalų apsaugos produkto, tapataus Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui, kilmės šalyje galiojimo laikotarpis.

 

II SKYRIUS

LEIDIMO ASMENINĖMS REIKMĖMS FORMA IR DUOMENYS

 

6. Leidimo asmeninėms reikmėms formą tvirtina tarnyba.

7. Leidime asmeninėms reikmėms turi būti nurodyta:

7.1. leidimą asmeninėms reikmėms išdavusi institucija;

7.2. leidimo asmeninėms reikmėms pavadinimas, išdavimo data ir numeris;

7.3. leidimo asmeninėms reikmėms patikslinimo data (jei tikslinamas);

7.4. leidimo asmeninėms reikmėms turėtojo duomenys: jeigu leidimo asmeninėms reikmėms turėtojas yra juridinis asmuo, – juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, jeigu leidimo asmeninėms reikmėms turėtojas yra fizinis asmuo, – fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas;

7.5. augalų apsaugos produkto, tapataus Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui, pavadinimas;

7.6. augalų apsaugos produkto, tapataus Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui, pakuotės dydis;

7.7. referencinio augalų apsaugos produkto pavadinimas, registracijos numeris;

7.8. augalų apsaugos produkto,  registruoto kilmės šalyje pavadinimas, registracijos numeris;

7.9. augalų apsaugos produkto naudojimo paskirtis (-ys);

7.10. augalų apsaugos produkto, tapataus Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui, galiojimo laikotarpis;

7.11. leidimą asmeninėms reikmėms išdavusios institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė.

 

III SKYRIUS

INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ TEIKIMAS

 

8. Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys gauti leidimą asmeninėms reikmėms, tarnybai pateikia tarnybos patvirtintos formos prašymą išduoti leidimą asmeninėms reikmėms (toliau – prašymas), kuriame nurodoma ši informacija:

8.1. fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas; fizinio asmens gyvenamosios vietos arba juridinio asmens buveinės adresas;

8.2. augalų apsaugos produkto kilmės šalyje pavadinimas ir registracijos numeris;

8.3. veikliosios (-iųjų) medžiagos (ų) pavadinimas (-ai) ir kiekis augalų apsaugos produkte kilmės šalyje;

8.4. augalų apsaugos produkto kilmės šalyje forma;

8.5. augalų apsaugos produkto kilmės šalis;

8.6. augalų apsaugos produkto kilmės šalyje registracijos turėtojas;

8.7. referencinio augalų apsaugos produkto pavadinimas ir registracijos numeris;

8.8. dokumento, kuriuo patvirtinama, kad valstybės rinkliava sumokėta, kopija.

9. Prašymą ir taisyklių 8 punkte nurodytus dokumentus ir informaciją, susijusią su leidimo asmeninėms reikmėms išdavimu ir veiklos vykdymu, fiziniai arba juridiniai asmenys teikia per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt arba tiesiogiai tarnybai. Tarnyba fiziniam arba juridiniam asmeniui teikia šiame punkte nurodytą informaciją, taip pat kitus pranešimus, praneša apie priimtus sprendimus tokiomis pat priemonėmis, kurias fizinis arba juridinis asmuo nurodė pateikdamas prašymą, išskyrus atvejus, kai fizinis arba juridinis asmuo prašyme nurodė, kad pageidauja gauti atitinkamą informaciją kitu būdu.

 

IV SKYRIUS

LEIDIMO ASMENINĖMS REIKMĖMS IŠDAVIMAS

 

10. Tarnyba, gavusi prašyme nurodytus dokumentus ir informaciją, per 5 darbo dienas privalo vienu iš taisyklių 9 punkte nurodytų būdų patvirtinti fiziniam arba juridiniam asmeniui, kad prašymas ir dokumentai, kurių reikia leidimui asmeninėms reikmėms išduoti, yra gauti, taip pat nurodyti terminą, per kurį jie bus išnagrinėti.

11. Tarnyba, gavusi prašymą, per 5 darbo dienas privalo patikrinti, ar:

11.1. prašyme kaip referencinis nurodytas augalų apsaugos produktas yra registruotas Lietuvos Respublikoje;

11.2. fizinis ar juridinis asmuo, siekiantis gauti leidimą asmeninėms reikmėms, deklaravo žemės ūkio naudmenas ir (ar) kitus plotus, jei siekia apdoroti žemės ūkio naudmenas ir (ar) kitus plotus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais;

11.3. fizinis ar juridinis asmuo turi Augalų apsaugos ar kitą jam prilyginamą Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje išduotą pažymėjimą, jei siekia įvežti ir naudoti profesionaliajam naudojimui skirtus augalų apsaugos produktus.

11.4. fizinis ar juridinis asmuo sumokėjo valstybės rinkliavą.

12. Jeigu prašyme pateikiami ne visi reikiami, ne iki galo ar neteisingai užpildyti dokumentai, taip pat klaidinga, netiksli, ar ne visa reikiama informacija,  arba jie neatitinka dokumentams keliamų reikalavimų, tarnyba per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo, fiziniam arba juridiniam asmeniui praneša vienu iš taisyklių 9 punkte nurodytų būdų apie būtinybę ištaisyti nustatytus trūkumus ir nustato 5 darbo dienų terminą patikslintam prašymui išduoti leidimą asmeninėms reikmėms ir (ar) trūkstamiems arba patikslintiems dokumentams pateikti.

13. Tarnyba, nustačiusi, kad leidimui asmeninėms reikmėms išduoti pateikti visi reikalingi dokumentai ir informacija, nurodyti taisyklių 8 punkte, ir įsitikinusi, kad prašyme nurodytas kaip referencinis augalų apsaugos produktas,  yra registruotas Lietuvos Respublikoje, ir, kad sumokėta valstybės rinkliava, kreipiasi į augalų apsaugos produkto kilmės šalies už augalų apsaugos produktų registravimą atsakingą instituciją, kad ši pateiktų dokumentus ir (ar) informaciją, susijusią su prašyme nurodyto augalų apsaugos produkto, registruoto kilmės šalyje:

13.1. gamybos įmonių, asocijuotų įmonių ar fizinio ar juridinio asmens, sudariusio licencinę sutartį su gamybos įmone, pavadinimu, adresu;

13.2. augalų apsaugos produktą sudarančių veikliųjų medžiagų, apsauginių medžiagų, sinergiklių, kofomuliantų kiekiais;

13.3. augalų apsaugos produkto forma;

13.4. augalų apsaugos produktų pakuotės dydžiu, pakavimo medžiaga, pakuotės forma;

13.5. augalų apsaugos produkto registracijos galiojimo data.

14. Tarnyba, gavusi kilmės šalies atsakingos institucijos dokumentus ir (ar) informaciją, atlieka augalų apsaugos produkto, kurį ketinama įvežti į Lietuvos Respubliką ir jį naudoti asmeninėms reikmėms, tapatumo referenciniam augalų apsaugos produktui vertinimą, ar:

14.1. juos pagamino ta pati įmonė, asocijuotoji įmonė arba jie buvo pagaminti pagal licenciją taikant tą patį gamybos procesą;

14.2. augalų apsaugos produkto forma yra ta pati;

14.3. augalų apsaugos produktą sudarančių veikliųjų medžiagų, apsauginių medžiagų, sinergiklių kiekiai yra tokie patys;

14.4. augalų apsaugos produktą sudarančių koformuliantų kiekiai, pakuotės dydis, pakavimo medžiaga ir pakuotės forma yra tokie patys arba lygiaverčiai.

15. Nustačiusi, kad augalų apsaugos produktas, kurį ketinama įvežti į Lietuvos Respubliką ir  jį naudoti asmeninėms reikmėms Lietuvos Respublikoje atitinka referencinio augalų apsaugos produkto tapatumo kriterijus, tarnyba prašyme nurodytą augalų apsaugos produktą pripažįsta tapačiu Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui, ir išduoda leidimą asmeninėms reikmėms. Leidimas parengiamas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka tarnyboje, kitas fiziniam ar juridiniam asmeniui išsiunčiamas taisyklių 9 punkte nurodytais būdais.

16. Jei referencinio augalų apsaugos produkto registracija atnaujinama reglamento (EB) Nr. 1107/2009 43 straipsnio 1 ar 6 dalyje nustatytais pagrindais, tarnyba apie tai informuoja leidimo turėtoją, kuris privalo tarnybai pateikti naują prašymą ir dokumentus, nurodytus taisyklių 8  punkte. Jei leidimo turėtojas nepateikia naujo prašymo, išduotas leidimas panaikinamas.

 

V SKYRIUS

ATSISAKYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ ASMENINĖMS REIKMĖMS

 

17. Tarnyba leidimo asmeninėms reikmėms neišduoda, jeigu:

17.1. fizinis arba juridinis asmuo tarnybai prašyme pateikia ne visus reikiamus, ne iki galo ar neteisingai užpildytus dokumentus, taip pat klaidingą, netikslią informaciją ir per taisyklių 12 punkte nustatytą terminą trūkumų nepašalina;

17.2. prašyme kaip referencinis nurodytas augalų apsaugos produktas nėra registruotas Lietuvos Respublikoje arba referencinio augalų apsaugos produkto registracija yra pasibaigusi;

17.3. prašyme nurodytas augalų apsaugos produktas nėra tapatus Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui;

17.4. fizinis ar juridinis asmuo nedeklaravo žemės ūkio naudmenų ir (ar) kitų plotų, jei  siekia apdoroti žemės ūkio naudmenas ir (ar) kitus plotus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais;

17.5. fizinis ar juridinis asmuo neturi Augalų apsaugos ar kito jam prilyginamo Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje išduoto pažymėjimo, jei siekia įvežti ir naudoti profesionaliajam naudojimui skitus augalų apsaugos produktus.

 

VI SKYRIUS

LEIDIMO ASMENINĖMS REIKMĖMS PATIKSLINIMAS

 

18. Leidimas asmeninėms reikmėms turi būti patikslintas, kai:

18.1. juridinis asmuo pakeičia leidime nurodytą buveinę ar pavadinimą;

18.2. pasikeičia fizinio asmens, turinčio leidimą, duomenys (vardas, pavardė, adresas);

18.3. pasikeičia referencinio augalų apsaugos produkto naudojimo reglamentas ir (ar) augalų apsaugos produkto klasifikavimas.

19. Leidimo  asmeninėms reikmėms turėtojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų, nurodytų taisyklių 18.1 ir 18.2 papunkčiuose, pasikeitimo tarnybai vienu iš taisyklių 9 punkte nurodytų būdų turi pateikti prašymą patikslinti leidimą ir dokumentus, kuriuose patvirtinamas duomenų pasikeitimas.

20. Tarnyba privalo patikslinti ar atsisakyti patikslinti leidimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų, kuriuose patvirtinamas informacijos pasikeitimas, gavimo. Jeigu pateikti ne visi reikiami dokumentai, ne iki galo ar neteisingai užpildyti dokumentai, taip pat klaidinga, netiksli informacija arba pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, tarnyba vienu iš taisyklių 9 punkte nurodytų būdų praneša leidimo asmeninėms reikmėms turėtojui apie nustatytus trūkumus ir nurodo ne ilgesnį kaip 5 darbo dienų terminą šiems trūkumams pašalinti. Tokiu atveju terminas leidimui patikslinti skaičiuojamas nuo visų patikslintų dokumentų gavimo.

21. Jei keičiasi referencinio augalų apsaugos produkto naudojimo reglamentas ir (ar) augalų apsaugos produkto klasifikavimas, nurodyti augalų apsaugos produkto etiketėje, augalų apsaugos produkto, tapataus Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui, naudojimo reglamentas ir (ar) klasifikavimas turi būti pakeisti. Tarnyba per 5 darbo dienas nuo referencinio augalų apsaugos produkto etiketės patikslinimo, taisyklių 9 punkte nurodytais būdais informuoja leidimo asmeninėms reikmėms turėtoją apie referencinio augalų apsaugos produkto etiketės pakeitimus, susijusius su naudojimo reglamentu ir (ar) augalų apsaugos produkto klasifikavimu. Tarnyba leidimo asmeninėms reikmėms turėtojui išduoda patikslintą leidimą asmeninėms reikmėms, apie tai praneša leidimo asmeninėms reikmėms turėtojui vienu iš taisyklių 9 punkte nurodytų būdų ir nustato pareigą leidimo asmeninėms reikmėms turėtojui naudoti augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, asmeninėms reikmėms pagal patikslintą etiketę. Tikslinant leidimą asmeninėms reikmėms, leidimo numeris ir jo išdavimo data lieka tokie patys, tačiau leidime asmeninėms reikmėms nurodoma jo patikslinimo data. Apie leidimo asmeninėms reikmėms patikslinimą įrašoma tarnyboje esančiame leidimų registravimo žurnale.

 

VII SKYRIUS

LEIDIMO ASMENINĖMS REIKMĖMS PANAIKINIMAS

 

22. Leidimą asmeninėms reikmėms tarnyba panaikina:

22.1. jeigu tarnyba panaikino referencinio augalų apsaugos produkto registraciją;

22.2. jeigu augalų apsaugos produkto, tapataus Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui, kilmės šalyje augalų apsaugos produkto registracija panaikinta dėl priežasčių, susijusių su augalų apsaugos produkto sauga ar jo veiksmingumu;

22.3. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir  Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009, L 309, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/1432 (OL 2017 L 205, p. 59) 44 straipsnio 3 dalyje ir 45 straipsnyje nustatytais atvejais;

22.4. taisyklių 16 punkte nurodytu atveju;

22.5.  jeigu leidimo turėtojas nepateikė taisyklių 19 punkte nurodyto prašymo ir dokumentų.

23. Apie leidimo asmeninėms reikmėms panaikinimą tarnyba per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo informuoja leidimo asmeninėms reikmėms turėtoją vienu iš taisyklių 9 punkte nurodytų būdų.

 

VIII SKYRIUS

LEIDIMŲ ASMENINĖMS REIKMĖMS REGISTRAVIMAS IR INFORMACIJOS APIE LEIDIMUS ASMENINĖMS REIKMĖMS SKELBIMAS

 

24. Tarnyba, priėmusi sprendimą išduoti leidimą asmeninėms reikmėms, jį patikslinti, panaikinti, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo registruoja jį leidimų registravimo žurnale, kuris pildomas elektroniniu būdu.

25. Leidimų registravimo žurnale įrašoma:

25.1. įrašo eilės numeris;

25.2. įrašo data;

25.3. leidimo asmeninėms reikmėms išdavimo data;

25.4. augalų apsaugos produkto, tapataus Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui, pavadinimas, leidimo asmeninėms reikmėms registracijos numeris, jo galiojimo laikotarpio pabaiga;

25.5. leidimo asmeninėms reikmėms turėtojo rekvizitai (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas);

25.6. referencinio augalų apsaugos produkto pavadinimas;

25.7. jeigu leidimas asmeninėms reikmėms patikslintas, – anksčiau galiojusio leidimo asmeninėms reikmėms įrašo eilės numeris;

25.8. leidimo asmeninėms reikmėms panaikinimo data;

25.9. asmens, atsakingo už leidimų registravimo žurnalo pildymą, pareigos, vardas, pavardė ir parašas.

26. Tarnyba, išdavusi leidimą asmeninėms reikmėms, jį patikslinusi, panaikinusi, skelbia apie tai savo interneto tinklalapyje. Skelbimuose nurodomi leidimo asmeninėms reikmėms turėtojo rekvizitai, pavadinimas, leidimo asmeninėms reikmėms numeris, jo išdavimo data, leidimo asmeninėms reikmėms panaikinimo data.

 

IX SKYRIUS

REIKALAVIMAI LEIDIMŲ ASMENINĖMS REIKMĖMS TURĖTOJAMS

 

27.  Į Lietuvos Respubliką įvežti ir naudoti augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, galima tik turint leidimą asmeninėms reikmėms. 

28. Draudžiama perleisti kitiems asmenims apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, skirtus naudoti asmeninėms reikmėms.

29. Draudžiama perpakuoti augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams,  skirtus naudoti asmeninėms reikmėms.

30.  Leidimų asmeninėms reikmėms turėtojai privalo:

30.1. įvežti į Lietuvos Respubliką augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, skirtus naudoti  asmeninėms reikmėms gamintojo pakuotėje;

30.2. turėti referencinio augalų apsaugos produkto etiketės pavyzdį;

30.3. asmeninėms reikmėms naudoti augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, pagal referencinio augalų apsaugos produkto etiketėje nustatytus reikalavimus;

30.4. tvarkyti savo įvežamų ir naudojamų augalų apsaugos produktų, skirtų naudoti asmeninėms reikmėms, apskaitą ir Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatyme numatytu laikotarpiu saugoti dokumentus bei tarnybos ar kitų institucijų, atsakingų už teisės aktuose pavestų funkcijų atlikimą augalų apsaugos produktų srityje, reikalavimu pateikti šios apskaitos duomenis ir dokumentus;

30.5. laikytis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatyme, Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse ir (ar) Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo taisyklėse, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras nustatytų  reikalavimų.

 

X SKYRIUS

LEIDIMŲ ASMENINĖMS REIKMĖMS TURĖTOJŲ  VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

31. Leidimų asmeninėms reikmėms turėtojų veiklos priežiūra vykdoma Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo  nustatyta tvarka.

 

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32.  Pasibaigus leidimo asmeninėms reikmėms galiojimo laikotarpiui ar jį panaikinus taisyklių VII skyriuje numatytais pagrindais, tarnyba, vadovaudamasi reglamento (EB) Nr. 1107/2009 46 straipsniu, leidimo asmeninėms reikmėms turėtojui gali nustatyti turimoms augalų apsaugos produktų atsargoms saugojimo ir (ar) naudojimo  laikotarpį.

___________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-210, 2009-03-31, Žin., 2009, Nr. 39-1499 (2009-04-07), i. k. 1092330ISAK003D-210

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 3D-118 "Dėl Prekybos analogiškais augalų apsaugos produktais taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-593, 2010-06-28, Žin., 2010, Nr. 77-3983 (2010-06-30), i. k. 1102330ISAK003D-593

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 3D-118 "Dėl Prekybos analogiškais augalų apsaugos produktais taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-830, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20716

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 3D-118 „Dėl Prekybos analogiškais augalų apsaugos produktais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo