Suvestinė redakcija nuo 2010-12-01 iki 2012-01-18

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 141-5168, i. k. 104301MISAK00D1-481

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS BEI JOS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. rugsėjo 10 d. Nr. D1-481

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) 20 straipsniu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766), 6.10 ir 11.5 punktais ir įgyvendindamas 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų reikalavimus,

1. Tvirtinu Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisykles (pridedama).

2. Pavedu:

2.1. Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų vykdymo kontrolę;

2.2. Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams kiekvienais metais iki kovo 31 d. teikti Aplinkos apsaugos agentūrai elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo ataskaitų duomenis pagal šio įsakymo 1 punktu patvirtintų Taisyklių 3 priedą. Pirmieji elektros ir elektroninės įrangos tvarkymo ataskaitų už 2006 m. duomenys turi būti pateikti iki 2007 m. kovo 31 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-395, 2005-08-16, Žin., 2005, Nr. 102-3793 (2005-08-23), i. k. 105301MISAK00D1-395

 

3. Nustatau, kad Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės įsigalioja nuo 2005 m. rugpjūčio 13 d.

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                      Arūnas Kundrotas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2005 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. D1-395

redakcija)

 

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS BEI JOS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato elektros ir elektroninės įrangos ženklinimo, elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkytojų ir šios įrangos vartotojų informavimo, elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo, saugojimo, apdorojimo, elektros ir elektroninės įrangos ir jos atliekų apskaitos reikalavimus bei tvarką.

2. Šios Taisyklės privalomos visiems asmenims, kurių veikla susijusi su Taisyklių 1 priede nurodytų kategorijų elektros ir elektroninės įrangos gamyba, importu (įvežimu iš kitų valstybių), eksportu (išvežimu iš kitų valstybių), platinimu ir (ar) šios įrangos atliekų tvarkymu. Taisyklės netaikomos:

2.1. asmenims, kurie įsigyja kito asmens pagamintą, importuotą ir (ar) iš kitų valstybių įvežtą paženklintą elektros ir elektroninę įrangą ir (ar) ją perleidžia kitam asmeniui;

2.2. asmenims, kurie pagal finansavimo sutartis tik finansuoja Taisyklių 2.1 punkte nurodytos elektros ir elektroninės įrangos įsigijimą kitam asmeniui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-676, 2007-12-17, Žin., 2007, Nr. 134-5439 (2007-12-18), i. k. 107301MISAK00D1-676

 

3. Šios Taisyklės taikomos Taisyklių 1 priede nurodytoms kategorijoms priklausančiai elektros ir elektroninei įrangai.

4. Taisyklėse nustatyti reikalavimai netaikomi:

4.1. kai Taisyklių 1 priede nurodyta elektros ir elektroninė įranga yra kitos įrangos, kuriai šios Taisyklės netaikomos, sudėtinė dalis;

4.2. įrangai, susijusiai su valstybės saugumo interesų apsauga, taip pat ginklams, amunicijai ir karo reikmenims, išskyrus gaminius, kurie nėra skirti išskirtinai karo reikmėms.

5. Asmenys, užsiimantys elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymu, pirmiausia įvertina, ar atskirai surinkta neišardyta elektros ir elektroninė įranga yra tinkama pakartotiniam naudojimui. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkytojai užtikrina, kad įranga, taip pat elektros ir elektroninėje įrangoje ir (ar) jos atliekose esančios medžiagos, mišiniai ir (ar) dalys pirmiausia būtų naudojamos pakartotinai (šiuo atveju pakartotinai panaudotas elektros ir elektroninės įrangos kiekis iki 2008 m. gruodžio 31 d. neįskaičiuojamas į surinktą ir perdirbtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekį). Netinkama pakartotiniam naudojimui elektros ir elektroninė įranga, elektros ir elektroninėje įrangoje ir (ar) jos atliekose esančios medžiagos, mišiniai ir (ar) dalys turi būti tvarkomos pasirenkant tinkamiausius atliekų perdirbimo būdus pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) ir Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2004, Nr. 68-2381), šių Taisyklių reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-676, 2007-12-17, Žin., 2007, Nr. 134-5439 (2007-12-18), i. k. 107301MISAK00D1-676

Nr. D1-174, 2010-03-04, Žin., 2010, Nr. 29-1362 (2010-03-13), i. k. 110301MISAK00D1-174

 

6. Šios Taisyklės parengtos įgyvendinant 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Europos Tarybos direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (OL 2003 L 37 p. 24) ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/112/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 76/768/EEB, 88/378/EEB, 1999/13/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2000/53/EB, 2002/96/EB ir 2004/42/EB, siekiant suderinti jas su Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L345, p. 68), reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-574, 2010-06-28, Žin., 2010, Nr. 79-4128 (2010-07-03); Žin., 2010, Nr. 81-0 (2010-07-10), i. k. 110301MISAKRD105607

 

7. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

7.1. Apdorojimas – elektros ir elektroninės įrangos atliekose esančių teršalų pašalinimas, įrangos atliekų išardymas, smulkinimas, naudojimas, taip pat paruošimas šalinti ir bet kuri kitokia operacija, vykdoma siekiant naudoti ir (ar) šalinti elektros ir elektroninės įrangos atliekas, kai jos buvo perduotos atliekų tvarkytojams.

7.2. Dekantavimas – skysčio nupylimas nuo nuosėdų.

7.3. Neteko galios nuo 2010-03-14

Punkto naikinimas:

Nr. D1-174, 2010-03-04, Žin. 2010, Nr. 29-1362 (2010-03-13), i. k. 110301MISAK00D1-174

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-676, 2007-12-17, Žin., 2007, Nr. 134-5439 (2007-12-18), i. k. 107301MISAK00D1-676

 

7.4. Pakartotinis naudojimas – bet kuri operacija, kai elektros ir elektroninės įrangos atliekos arba jų dalys naudojamos tam pačiam tikslui, kuriam jos buvo numatytos, įskaitant įrangos ar jos dalių, pristatytų atliekų surinkėjams ar kitiems elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo sistemos dalyviams, tolesnį naudojimą.

7.5. Taisyklėse vartojamos sąvokos „atliekų naudojimas, atliekų perdirbimas, atliekų surinkimas, atliekų šalinimas, atliekų tvarkymas, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, elektros ir elektroninė įranga, elektros ir elektroninės įrangos platintojas, gamintojas, importuotojas, saugojimas“ atitinka Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-676, 2007-12-17, Žin., 2007, Nr. 134-5439 (2007-12-18), i. k. 107301MISAK00D1-676

Nr. D1-174, 2010-03-04, Žin., 2010, Nr. 29-1362 (2010-03-13), i. k. 110301MISAK00D1-174

 

7.6. Pavojinga cheminė medžiaga arba mišinys – cheminė medžiaga arba mišinys, atitinkantys Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatyme (Žin., 2000, Nr. 36-987; 2008, Nr. 76-3000) vartojamą sąvoką, arba bet kokia cheminė medžiaga, atitinkanti 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L 353, p. 1) I priede nustatytus bet kurios iš toliau pateikiamų pavojingumo klasių ar kategorijų kriterijus:

7.6.1. 2.1–2.4, 2.6 ir 2.7 pavojingumo klasių, 2.8 klasės A ir B tipų, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 klasių 1 ir 2 kategorijų, 2.14 klasės 1 ir 2 kategorijų, 2.15 klasės A–F tipų;

7.6.2. 3.1–3.6 pavojingumo klasių, 3.7 klasė – neigiamas poveikis lytinei funkcijai ir vaisingumui arba palikuonių vystymuisi, 3.8 klasės – ne narkotinis poveikis, 3.9 ir 3.10 klasių;

7.6.3. 4.1 pavojingumo klasės;

7.6.4. 5.1 pavojingumo klasės.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-174, 2010-03-04, Žin., 2010, Nr. 29-1362 (2010-03-13), i. k. 110301MISAK00D1-174

 

7.7. Neteko galios nuo 2010-03-14

Punkto naikinimas:

Nr. D1-174, 2010-03-04, Žin. 2010, Nr. 29-1362 (2010-03-13), i. k. 110301MISAK00D1-174

Papildyta punktu:

Nr. D1-676, 2007-12-17, Žin., 2007, Nr. 134-5439 (2007-12-18), i. k. 107301MISAK00D1-676

 

7.8. Neteko galios nuo 2010-03-14

Punkto naikinimas:

Nr. D1-174, 2010-03-04, Žin. 2010, Nr. 29-1362 (2010-03-13), i. k. 110301MISAK00D1-174

Papildyta punktu:

Nr. D1-676, 2007-12-17, Žin., 2007, Nr. 134-5439 (2007-12-18), i. k. 107301MISAK00D1-676

 

7.9. Finansavimo sutartis – susitarimas dėl paskolos, nuomos, išnuomojimo ar atidėto mokėjimo, nežiūrint to, ar šio susitarimo arba bet kurio antrinio susitarimo sąlygos numato, kad elektros ir elektroninė įranga bus ar gali būti perduodama kito asmens nuosavybėn.

Papildyta punktu:

Nr. D1-676, 2007-12-17, Žin., 2007, Nr. 134-5439 (2007-12-18), i. k. 107301MISAK00D1-676

 

II. ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ŽENKLINIMAS

 

8. Elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ar importuotojai į rinką išleidžiamą elektros ir elektroninę įrangą privalo paženklinti:

8.1. Taisyklių 2 priede pateiktu simboliu, nurodančiu, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia rinkti atskirai ir nešalinti su kitomis komunalinėmis atliekomis;

8.2. elektros ir elektroninės įrangos gamintoją ir (ar) importuotoją identifikuojančiu ženklu. Tai gali būti gamyklos ženklas, firmos ženklas, įmonės kodas ar kita gamintojo ir (ar) importuotojo pasirinkta informacija, pagal kurią galima identifikuoti įrangos gamintoją ar importuotoją.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-676, 2007-12-17, Žin., 2007, Nr. 134-5439 (2007-12-18), i. k. 107301MISAK00D1-676

Nr. D1-174, 2010-03-04, Žin., 2010, Nr. 29-1362 (2010-03-13), i. k. 110301MISAK00D1-174

 

8.3. ženklu, kuriame būtų nurodyta, kad elektros ir elektroninė įranga išleista į rinką po 2005 m. rugpjūčio 13 d. Tokiu ženklu gali būti:

8.3.1. elektros ir elektroninės įrangos pagaminimo ar išleidimo į rinką data, nurodyta pagal Lietuvos standarto LST ISO 8601: 2006 „Duomenų elementai ir informacijos mainų formatai. Informacijos mainai. Datų ir laiko žymėjimas (tapatus ISO 8601: 2004)“ reikalavimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-300, 2006-06-20, Žin., 2006, Nr. 71-2648 (2006-06-24), i. k. 106301MISAK00D1-300

 

8.3.2. ženklas, nurodytas Lietuvos standarte LST EN 50419: 2006 „Elektrinės ir elektroninės įrangos ženklinimas pagal 2002/96/EC direktyvos 11(2) straipsnį“. Šis ženklas gali būti naudojamas tik kartu su Taisyklių 2 priede nurodytu simboliu;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-300, 2006-06-20, Žin., 2006, Nr. 71-2648 (2006-06-24), i. k. 106301MISAK00D1-300

 

8.3.3. abu 8.3.1 ir 8.3.2 punktuose nurodyti ženklai.

9. Ženklai, nurodyti Taisyklių 8.1–8.3.3 punktuose, turi būti aiškiai matomi, perskaitomi ir patvarūs, kad įrangai tapus atliekomis būtų galima identifikuoti įrangos gamintoją ar importuotoją ir įrangos pagaminimo datą.

10. Jei dėl elektros ir elektroninės įrangos dydžio ar funkcinės paskirties 8.1 punkte nurodyto simbolio neįmanoma uždėti ant pačios įrangos, jis turi būti spausdinamas ant elektros ir elektroninės įrangos pakuotės, naudojimo instrukcijos ir garantijos.

11. Elektros ir elektroninės įrangos platintojai gali platinti tik pagal Taisyklių reikalavimus paženklintą elektros ir elektroninę įrangą.

 

III. ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYTOJŲ IR ŠIOS ĮRANGOS VARTOTOJŲ INFORMAVIMAS

 

12. Naujos rūšies elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ar importuotojai privalo teikti informaciją atliekų tvarkymo įmonėms apie elektros ir elektroninės įrangos medžiagas ir dalis, jų išmontavimą, galimą pakartotinį naudojimą, šioje įrangoje esančias pavojingas medžiagas bei mišinius ir jų buvimo vietas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-174, 2010-03-04, Žin., 2010, Nr. 29-1362 (2010-03-13), i. k. 110301MISAK00D1-174

 

13. Taisyklių 12 punkte nurodyta informacija atliekų tvarkymo įmonėms turi būti pateikta leidiniuose ar elektronine forma ne vėliau kaip po vienerių metų nuo gaminio išleidimo į rinką datos.

14. Elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ar importuotojai patys arba per platintojus privalo teikti informaciją šios įrangos vartotojams apie:

14.1. reikalavimą rinkti elektros ir elektroninės įrangos atliekas atskirai ir jų nešalinti kartu su kitomis komunalinėmis atliekomis;

14.2. esamas elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo sistemas ir galimybes jomis naudotis;

14.3. visuomenės teises ir pareigas prisidedant prie elektros ir elektroninės įrangos atliekų pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir kitų šių atliekų naudojimo būdų;

14.4. elektros ir elektroninėje įrangoje esančių pavojingų medžiagų keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai;

14.5. Taisyklių 2 priede nurodyto simbolio reikšmę.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-676, 2007-12-17, Žin., 2007, Nr. 134-5439 (2007-12-18), i. k. 107301MISAK00D1-676

Nr. D1-174, 2010-03-04, Žin., 2010, Nr. 29-1362 (2010-03-13), i. k. 110301MISAK00D1-174

 

15. Elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ar importuotojai Taisyklių 14.1–14.5 punktuose nurodytą informaciją turi pateikti įrangos naudojimo instrukcijoje ar atskirame leidinyje. Jei ši informacija teikiama per platintojus, ji vartotojams turi būti pateikiama raštu prekybos vietoje.

 

IV. ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ SURINKIMAS

 

16. Elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti surenkamos atskirai ir nemaišomos su kitomis atliekomis.

17. Jei elektros ir elektroninės įrangos atliekos yra užterštos pavojingomis medžiagomis ir todėl kelia grėsmę atliekas tvarkančių įmonių personalo saugumui ir sveikatai, jos turi būti perduodamos pavojingas atliekas tvarkančioms įmonėms.

18. Surinktos elektros ir elektroninės įrangos atliekos, išskyrus įrangą, kuri pakartotinai naudojama jos neišardžius, turi būti atiduotos elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo įmonėms, apdorojančioms elektros ir elektroninę įrangą ir atitinkančioms šių Taisyklių 19 punkte nustatytus reikalavimus.

 

V. ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

19. Elektros ir elektroninės įrangos atliekas tvarkančios įmonės, apdorojančios elektros ir elektroninės įrangos atliekas, turi vykdyti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Atliekų tvarkymo taisyklėse, šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, apdorojant elektros ir elektroninės įrangos atliekas įdiegti ir taikyti geriausius atliekų apdorojimo būdus. Elektros ir elektroninės įrangos atliekas apdorojančioms įmonėms rekomenduojama savanoriškai dalyvauti 2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 761/2001 dėl organizacijų savanoriško dalyvavimo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS) (OL 2001 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 26 tomas, p. 272) įsteigtoje Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-676, 2007-12-17, Žin., 2007, Nr. 134-5439 (2007-12-18), i. k. 107301MISAK00D1-676

 

20. Elektros ir elektroninės įrangos atliekas tvarkančios įmonės pirmiausia įvertina, ar atskirai surinkta neišardyta elektros ir elektroninės įranga, jos medžiagos, mšiniai ir (ar) dalys yra tinkamos pakartotiniam naudojimui, ir, jei tinkamos, perduoda jas naudoti pakartotinai. Surinktos netinkamos pakartotiniam naudojimui elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti saugomos ir apdorojamos tik tam skirtose vietose, įrengtose pagal šių Taisyklių 21.1–22.8 punktų reikalavimus. Netinkama pakartotiniam naudojimui elektros ir elektroninė įranga, jos atliekos ir (ar) jų medžiagos, mšiniai ir (ar) dalys tvarkomos ir apdorojamos pagal šių Taisyklių 25–26.4 punktuose nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-676, 2007-12-17, Žin., 2007, Nr. 134-5439 (2007-12-18), i. k. 107301MISAK00D1-676

Nr. D1-174, 2010-03-04, Žin., 2010, Nr. 29-1362 (2010-03-13), i. k. 110301MISAK00D1-174

 

21. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų saugojimo vietose turi būti:

21.1. šiose atliekose esantiems skysčiams, valymo ir nuriebalinimo priemonėms, vandeniui nepralaidi ir orų pokyčiams atspari kieta paviršiaus danga;

21.2. išsiliejusių skysčių surinkimo priemonės (sorbentai ir kitos);

21.3. dekantavimo įranga bei valymo ir nuriebalinimo priemonės;

21.4. priemonės, atitinkančios Aplinkosaugos reikalavimus paviršinėms nuotekoms tvarkyti, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 687 (Žin., 2004, Nr. 10-289).

22. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo vietose turi būti:

22.1. svarstyklės priimamų ir apdorotų atliekų svoriui nustatyti;

22.2. šiose atliekose esantiems skysčiams, valymo ir nuriebalinimo priemonėms, vandeniui nepralaidi ir orų pokyčiams atspari kieta paviršiaus danga;

22.3. išsiliejusių skysčių surinkimo priemonės (sorbentai ir kitos);

22.4. dekantavimo įranga bei valymo ir nuriebalinimo priemonės;

22.5. išardytų elektros ir elektroninės įrangos dalių saugojimo priemonės (konteineriai, stelažai, lentynos ir kitos);

22.6. baterijų, kondensatorių, turinčių polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų, kitų pavojingų atliekų, taip pat radioaktyviųjų atliekų aplinkosaugos reikalavimus atitinkantys saugojimo konteineriai;

22.7. priemonės, atitinkančios Aplinkosaugos reikalavimus paviršinėms nuotekoms tvarkyti;

22.8. ozoną ardančių medžiagų išsiurbimo, recirkuliacijos įranga bei šių medžiagų laikymo priemonės (cilindrai).

23. 21.4, 22.7 punktuose nustatyti reikalavimai netaikomi tais atvejais, kai elektros ir elektroninės įrangos saugojimo ir apdorojimo vietos įrengtos po krituliams nepralaidžiu stogu.

24. Panaudotos išsiliejusių skysčių surinkimo, valymo ir nuriebalinimo priemonės turi būti tvarkomos pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

25. Iš elektros ir elektroninės įrangos atliekų pirmiausia turi būti išsiurbiami visi skysčiai ir dujos, taip pat atskiriamos šios medžiagos, mišiniai ir dalys:

25.1. polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) turintys kondensatoriai;

25.2. gyvsidabrio turinčios dalys (jungikliai, lempos ir kitos);

25.3. baterijos;

25.4. mobiliųjų telefonų ir kitų prietaisų spausdintos montažinės plokštės, jei jų plotas yra didesnis kaip 10 kvadratinių centimetrų;

25.5. spausdintuvų, kopijavimo aparatų ir panašios įrangos skystų ar tirštų dažų kasetės;

25.6. plastmasės, kuriose yra bromintų liepsnos lėtiklių;

25.7. asbesto atliekos ir asbesto turintys komponentai;

25.8. elektroniniai vamzdeliai;

25.9. chlorofluoroangliavandeniliai (CFC), hidrochlorofluoroangliavandeniliai (HCFC) arba hidrofluoroangliavandeniliai (HFC), angliavandeniliai (HC) bei putplasčiai, pagaminti naudojant šias medžiagas;

25.10. dujošvytės lempos;

25.11. skystųjų kristalų ekranai (kartu su jų gaubtais), kurių paviršius didesnis kaip 100 kvadratinių centimetrų, bei visi dujošvyčių lempų ekranai;

25.12. išoriniai elektros kabeliai;

25.13. ugniai atsparių keraminių pluoštų turintys komponentai, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje;

25.14. radioaktyviųjų medžiagų turintys komponentai, išskyrus komponentus, atitinkančius nereguliuojamosios veiklos kriterijus, nustatytus Lietuvos higienos normoje HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 (Žin., 2002, Nr. 11-388);

25.15. elektrolitiniai kondensatoriai, turintys pavojingų medžiagų (> 25 mm aukščio, > 25 mm skersmens arba atitinkamai panašaus tūrio).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-174, 2010-03-04, Žin., 2010, Nr. 29-1362 (2010-03-13), i. k. 110301MISAK00D1-174

 

26. Atskirtos elektros ir elektroninės įrangos atliekų dalys toliau turi būti apdorojamos:

26.1. nuo elektroninių vamzdelių turi būti pašalinta fluorescencinė danga;

26.2. įrangos, turinčios ozono sluoksnį ardančių dujų arba dujų, kurių klimato atšilimo skatinimo potencialas viršija 15, putose ir šaldymo kontūruose esančios dujos turi būti tinkamai ištraukiamos ir apdorojamos pagal 2000 m. birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų reikalavimus;

26.3. iš dujošvyčių lempų turi būti pašalinamas gyvsidabris;

26.4. polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) turintys kondensatoriai turi būti tvarkomi pagal Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 473 (Žin., 2003, Nr. 99-4469), ir Neinventorizuotos įrangos, turinčios mažiau nei 5 dm3 polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT), surinkimo ir šalinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. D1-435 (Žin., 2005, Nr. 111-4067), nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-300, 2006-06-20, Žin., 2006, Nr. 71-2648 (2006-06-24), i. k. 106301MISAK00D1-300

 

VI. ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ APSKAITA

 

27. Elektros ir elektroninės įrangos atliekas tvarkančios įmonės turi pildyti pirminės atliekų apskaitos žurnalą ir teikti atliekų apskaitos ataskaitas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

28. Elektros ir elektroninės įrangos atliekas tvarkančios įmonės turi vykdyti elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo apskaitą.

29. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo apskaita vykdoma įmonės vadovo nustatyta tvarka, ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Atliekų tvarkymo apskaitoje nurodomi duomenys apie kiekvienos Taisyklių 1 priede nurodytos elektros ir elektroninės įrangos kategorijos ir produktų atliekas:

29.1. Lietuvoje surinktų elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris, atskirai nurodant surinktų buityje susidarančių ir ne buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų svorį;

29.2. apdorotų elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris, atskirai nurodant Lietuvoje, kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir ne Europos Sąjungos valstybėse apdorotų elektros ir elektroninės įrangos atliekų svorį;

29.3. panaudotų elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris, atskirai nurodant Lietuvoje ir kitose valstybėse panaudotų atliekų svorį;

29.4. pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų elektros ir elektroninės įrangos atliekose esančių dalių ir medžiagų svoris, atskirai nurodant Lietuvoje ir kitose valstybėse pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų atliekų svorį;

29.5. elektros ir elektroninės įrangos atliekų, pakartotinai panaudotų kaip visas prietaisas, svoris arba vienetai.

30. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo įmonės pagal atliekų tvarkymo apskaitos duomenis turi rengti metinę elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo ataskaitą (toliau – Ataskaita). Ataskaita rengiama užpildant Taisyklių 3 priede pateiktą formą pagal Taisyklių 4 priede išdėstytus reikalavimus.

31. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo įmonė parengtą ir vadovo bei ją rengusio asmens parašais patvirtintą Ataskaitą už praėjusius metus kiekvienais metais iki kovo 1 d. teikia Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje įmonė yra registruota. Pirmoji Ataskaita už 2006 m. turi būti pateikta iki 2007 m. kovo 1 d.

32. Jei elektros ir elektroninės įrangos tvarkymo įmonė (toliau – Pagrindinė įmonė) turi filialus (-ą), atstovybes (-ę) ar kitus nuolatinę buveinę turinčius padalinius (toliau – Padaliniai), kiekvienas Padalinys turi teikti atskirą Padalinio vadovo bei ją rengusio asmens parašais patvirtintą Ataskaitą tam Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra Padalinio buveinė. Pagrindinė įmonė privalo turėti savo Padalinių Ataskaitų kopijas.

33. Jei elektros ir elektroninės įrangos atliekos buvo apdorotos, panaudotos, pakartotinai panaudotos ir (ar) perdirbtos ne Lietuvoje, prie Ataskaitos turi būti pridedama:

33.1. vežimo kontrolės formų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 53 „Dėl pranešimo ir vežimo kontrolės formų, pranešimo ir vežimo kontrolės formų spausdinimo reikalavimų bei pranešimo ir vežimo kontrolės formų pildymo ir įforminimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 16-675), užpildytų atliekų gavėjo pagal 1993 m. vasario 1 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 259/93 dėl atliekų vežimo Europos Bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos priežiūros ir kontrolės 8 straipsnio 6 dalyje nustatytus reikalavimus, kopijos, arba

33.2. sutarties su elektros ir elektroninės įrangos atliekas apdorojančia, naudojančia, pakartotinai naudojančia ir (ar) perdirbančia įmone kopija. Sutartyje turi būti nurodyta, kad užsienio įmonėje elektros ir elektroninės įrangos atliekos apdorojamos, naudojamos, pakartotinai naudojamos ir (ar) perdirbamos laikantis 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Europos Tarybos direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų reikalavimams lygiaverčių sąlygų.

 

VII. ATSAKOMYBĖ

 

34. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-395, 2005-08-16, Žin., 2005, Nr. 102-3793 (2005-08-23), i. k. 105301MISAK00D1-395

 


 

Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų

tvarkymo taisyklių

1 priedas

 

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS KATEGORIJOS IR PRODUKTAI

 

1. Stambūs namų apyvokos prietaisai

1.1. Stambūs šaldymo prietaisai

1.2. Šaldytuvai

1.3. Šaldikliai

1.4. Kiti stambūs maisto šaldymo, konservavimo ir saugojimo prietaisai

1.5. Skalbimo mašinos

1.6. Drabužių džiovintuvai

1.7. Indaplovės

1.8. Maisto ruošimo prietaisai

1.9. Elektrinės viryklės

1.10. Elektrinės viryklėlės

1.11. Mikrobangų krosnelės

1.12. Kiti stambūs maisto ruošimo ir kitokio maisto apdorojimo prietaisai

1.13. Elektriniai šildymo prietaisai

1.14. Elektriniai radiatoriai

1.15. Kiti stambūs kambarių, lovų, sėdimųjų baldų šildymo prietaisai

1.16. Elektriniai ventiliatoriai

1.17. Oro kondicionavimo prietaisai

1.18. Kita ventiliavimo, oro traukos ir kondicionavimo įranga

1.19. Kiti stambūs namų apyvokos prietaisai

2. Smulkūs namų apyvokos prietaisai

2.1. Dulkių siurbliai

2.2. Kilimų valymo prietaisai

2.3. Kiti valymo prietaisai

2.4. Siuvimo, mezgimo, audimo ir kitokie tekstilės gaminių apdorojimo prietaisai

2.5. Lygintuvai ir kiti skalbinių lyginimo, gręžimo bei kitokios priežiūros prietaisai

2.6. Skrudintuvai

2.7. Keptuvės

2.8. Smulkintuvai, kavamalės ir talpyklų ar pakuočių atidarymo ar sandarinimo įranga

2.9. Elektriniai peiliai

2.10. Plaukų kirpimo, džiovinimo, dantų valymo, skutimosi ir masažavimo prietaisai bei kiti kūno priežiūros prietaisai

2.11. Rankiniai ir staliniai laikrodžiai bei laiko matavimo, rodymo ar fiksavimo įranga

2.12. Svarstyklės

2.13. Kiti smulkūs namų apyvokos prietaisai

3. IT ir telekomunikacinė įranga

3.1. Centralizuoto duomenų apdorojimo įranga:

3.1.1. Universalieji komplektai (serverinės įrangos komplektai)

3.1.2. Mini kompiuteriai

3.1.3. Spausdintuvų blokai

3.2. Asmeninio naudojimo IT ir telekomunikacinė įranga:

3.2.1. Asmeniniai kompiuteriai (kartu su centriniu procesoriumi, pele, monitoriumi ir klaviatūra)

3.2.2. Nešiojamieji kompiuteriai (kartu su centriniu procesoriumi, pele, monitoriumi ir klaviatūra)

3.2.3. Kompiuterinės užrašų knygelės

3.2.4. Delniniai kompiuteriai

3.2.5. Spausdintuvai

3.2.6. Kopijavimo įranga

3.2.7. Elektrinės ir elektroninės rašomosios mašinėlės

3.2.8. Kišeninės ir stalinės skaičiavimo mašinėlės

3.2.9. Kita elektroninio informacijos rinkimo, saugojimo, apdorojimo, pateikimo ar perdavimo įranga ir produktai

3.2.10. Vartotojų terminalai ir sistemos

3.2.11. Faksimiliniai aparatai

3.2.12. Teleksai

3.2.13. Telefonai

3.2.14. Taksofonai

3.2.15. Bevieliai telefonai

3.2.16. Mobilieji telefonai

3.2.17. Atsakiklių sistemos

3.2.18. Kiti garso, vaizdo ar kitos informacijos perdavimo telekomunikacinėmis priemonėmis produktai ar įranga

3.3. Kita IT ir telekomunikacinė įranga bei kartu naudojamos jos dalys (pvz., kompiuterių klaviatūros, pelės, monitoriai, mobiliųjų telefonų krovikliai ir pan.)

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-300, 2006-06-20, Žin., 2006, Nr. 71-2648 (2006-06-24), i. k. 106301MISAK00D1-300

 

4. Vartojimo įranga

4.1. Radijo aparatai

4.2. Televizoriai

4.3. Vaizdo kameros

4.4. Vaizdo grotuvai

4.5. Garso grotuvai

4.6. Garso stiprintuvai

4.7. Muzikos instrumentai

4.8. Fotoaparatai ir kiti garso ar vaizdo įrašymo ar atkūrimo įtaisai ar įranga, įskaitant signalus ar kitas garso ar vaizdo paskirstymo technologijas, išskyrus telekomunikacijų

4.9. Kita vartojimo įranga bei kartu naudojamos jos dalys (pvz., televizorių, vaizdo ar garso grotuvų nuotolinio valdymo pulteliai, ausinės, mikrofonai ir pan.)

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-300, 2006-06-20, Žin., 2006, Nr. 71-2648 (2006-06-24), i. k. 106301MISAK00D1-300

 

5. Apšvietimo įranga

5.1. Fluorescencinių lempų šviestuvai, išskyrus buityje naudojamus šviestuvus

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-300, 2006-06-20, Žin., 2006, Nr. 71-2648 (2006-06-24), i. k. 106301MISAK00D1-300

 

5.2. Tiesios fluorescencinės lempos

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-300, 2006-06-20, Žin., 2006, Nr. 71-2648 (2006-06-24), i. k. 106301MISAK00D1-300

 

5.3. Kompaktinės fluorescencinės lempos

5.4. Didelio ryškumo išlydžio lempos, įskaitant suslėgto natrio lempas ir metalų halidų lempas

5.5. Žemo slėgio natrio lempos

5.6. Kita apšvietimo įranga arba įranga, skirta šviesai skleisti ar reguliuoti, išskyrus volframines lemputes

5.7. Kita apšvietimo įranga

6. Elektriniai ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius pramoninius prietaisus)

6.1. Grąžtai

6.2. Pjūklai

6.3. Siuvimo mašinos

6.4. Tekinimo, malimo, šlifavimo, smulkinimo, pjovimo, kapojimo, kirpimo, gręžimo, skylių darymo, perforavimo, lankstymo, lenkimo ar panašaus medžio, metalo ar kitų medžiagų apdorojimo įranga

6.5. Kniedijimo, kalimo, veržimo arba kniedžių, vinių, varžtų ištraukimo ar panašios paskirties įrankiai

6.6. Virinimo, litavimo ar panašios paskirties įrankiai

6.7. Skystų ar dujinių medžiagų purškimo, skleidimo, paskirstymo ar kitokio apdorojimo kitomis priemonėmis įranga

6.8. Vejos pjovimo ar kitų sodo darbų įrankiai

6.9. Kiti elektriniai ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius pramoninius prietaisus)

7. Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga

7.1. Elektriniai traukinukai ar lenktyninių automobilių komplektai

7.2. Rankiniai vaizdo žaidimų pultai

7.3. Vaizdo žaidimai

7.4. Kompiuteriai, naudojami dviračiuose, nardymo, bėgimo, irklavimo ir kitoje įrangoje

7.5. Elektrinių ar elektroninių komponentų turinti sporto įranga

7.6. Monetiniai aparatai

7.8. Kiti žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga

8. Medicininiai prietaisai (išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus)

8.1. Radioterapijos įranga

8.2. Kardiologiniai aparatai

8.3. Dializės aparatai

8.4. Plaučių respiratoriai

8.5. Branduolinės medicinos aparatai

8.6. Laboratorinė įranga in vitro diagnozėms

8.7. Analizatoriai

8.8. Šaldymo kameros

8.9. Vaisingumo testai

8.10. Kiti ligos, sužeidimo ar negalios nustatymo, apsaugojimo nuo jų, stebėjimo, gydymo, palengvinimo aparatai

8.11. Kiti medicininiai prietaisai (išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus)

9. Stebėsenos ir kontrolės prietaisai

9.1. Dūmų detektoriai

9.2. Šilumos reguliatoriai

9.3. Termostatai

9.4. Matavimo, svėrimo ar derinimo prietaisai, naudojami kaip buitinė ar laboratorijų įranga

9.5. Kiti stebėjimo ir kontrolės prietaisai, naudojami pramoniniuose įrenginiuose (pvz., valdymo pultuose)

9.6. Kiti stebėsenos ir kontrolės prietaisai

10. Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai

10.1. Automatiniai karštų gėrimų išdavimo įtaisai

10.2. Automatiniai karštų ar šaltų butelių ar skardinių išdavimo įtaisai

10.3. Automatiniai kietų produktų išdavimo įtaisai

10.4. Automatiniai pinigų išdavimo įtaisai

10.5. Visi įtaisai, automatiškai išduodantys bet kuriuos produktus

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-395, 2005-08-16, Žin., 2005, Nr. 102-3793 (2005-08-23), i. k. 105301MISAK00D1-395

 


Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių

2 priedas

 

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ŽENKLINIMO SIMBOLIS, NURODANTIS ATSKIRĄ ŠIOS ĮRANGOS ATLIEKŲ SURINKIMĄ

 

 

 

 

_____________

 

Papildyta priedu:

Nr. D1-395, 2005-08-16, Žin., 2005, Nr. 102-3793 (2005-08-23), i. k. 105301MISAK00D1-395

 

 

 

Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių

3 priedas

 

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMO ATASKAITOS FORMA

 

1. Įmonės rekvizitai:

1.1. Įmonės arba įmonės filialo, atstovybės (toliau – Padalinys) pavadinimas

1.2. Įmonės arba Padalinio kodas

 

1.3. Įmonės arba Padalinio adresas

 

1.4. Telefono Nr.

1.5. Fakso Nr.

1.6. El. pašto adresas

 

2. Aplinkos ministerijos __________________ regiono aplinkos apsaugos departamentui

 

 

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMO 200_ M. ATASKAITA

__________________

(Pildymo data)

 

3. Duomenys apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą:

 

Elektros ir elektroninės įrangos kategorijos

Lietuvoje surinktos elektros ir elektroninės įrangos atliekos, t

Apdorotos elektros ir elektroninės įrangos atliekos, t

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimas, t

Elektros ir elektroninės įrangos atliekose esančių dalių ir medžiagų pakartotinis naudojimas ir (ar) perdirbimas, t

Elektros ir elektroninės įrangos atliekos, pakartotinai panaudotos kaip visas prietaisas, t arba vienetai

buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekos

ne buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekos

apdorota Lietuvoje

apdorota kitose ES valstybėse narėse

apdorota kitose valstybėse

panaudota Lietuvoje

panaudota kitose valstybėse

pakartotinai panaudota ir (ar) perdirbta Lietuvoje

pakartotinai panaudota ir (ar) perdirbta kitose valstybėse

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

1. Stambūs namų apyvokos prietaisai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Smulkūs namų apyvokos prietaisai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3. IT ir telekomunikacinė įranga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vartojimo įranga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Apšvietimo įranga, išskyrus dujošvytes lempas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a. Dujošvytės lempos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Elektros ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius elektrinius prietaisus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Medicininiai prietaisai, išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Stebėsenos ir kontrolės prietaisai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilkai pažymėtos lentelės skiltys gali būti nepildomos.

Juodai pažymėtos lentelės skiltys nepildomos.

 

                                               _________________                                                                      __________

                                             (vadovas)                                                                                               (parašas)                                           (vardas, pavardė)

                                               _________________                                                                      __________

                                   (ataskaitos rengėjas)                                                                                     (parašas)                                           (vardas, pavardė)

______________

 

 

Papildyta priedu:

Nr. D1-395, 2005-08-16, Žin., 2005, Nr. 102-3793 (2005-08-23), i. k. 105301MISAK00D1-395

 

 

 

Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų

tvarkymo taisyklių

4 priedas

 

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMO ATASKAITOS PILDYMO INSTRUKCIJA

 

1 dalis „Įmonės rekvizitai“. Šioje dalyje įrašomi elektros ir elektroninės įrangos atliekas tvarkančios įmonės arba, jei ataskaitą teikia įmonės filialas, atstovybė (toliau – Padalinys), Padalinio rekvizitai:

1.1 skiltyje – įmonės arba Padalinio pavadinimas;

1.2 skiltyje įmonės arba Padalinio (jei Padalinys turi suteiktą atskirą kodą juridinių asmenų registre) kodas juridinių asmenų registre;

1.3 skiltyje – įmonės arba Padalinio adresas;

1.4, 1.5 ir 1.6 skiltyse įmonės arba Padalinio kontaktinė informacija: telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas.

2 dalis. Šioje dalyje įrašomas Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra registruota įmonė arba yra Padalinio buveinė, pavadinimas (pvz., Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui).

3 dalis „Duomenys apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą“. Šioje dalyje pateikiami duomenys apie Lietuvoje surinktas, apdorotas, panaudotas, pakartotinai panaudotas ir (ar) perdirbtas elektros ir elektroninės įrangos atliekas. Taip pat pateikiami duomenys apie kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse apdorotas bei kitose valstybėse apdorotas, panaudotas, pakartotinai panaudotas ir (ar) perdirbtas elektros ir elektroninės įrangos atliekas.

3.1 skiltyje – nurodomos elektros ir elektroninės įrangos kategorijos ir produktai pagal Taisyklių 1 priede pateiktą sąrašą. Nurodyti reikia tik tas elektros ir elektroninės įrangos atliekų kategorijas ir produktus, kurių atliekos buvo tvarkomos įmonėje. Pvz., jei įmonėje tvarkomos tik šaldytuvų, radijo aparatų ir televizorių atliekos, 3.1 skiltyje, lentelėje įterpiant reikiamą eilučių skaičių, turi būti nurodoma:

1. Stambūs namų apyvokos prietaisai

1.2. Šaldytuvai

4. Vartojimo įranga

4.1. Radijo aparatai

4.2. Televizoriai“

ir atitinkamai užpildomos kitos lentelės skiltys.

Kiekvienos 3.1 skiltyje nurodytos kategorijos elektros ir elektroninės įrangos ir produktų atliekų svoris nurodomas tonomis (trys ženklai po kablelio).

3.2 skiltyje – Lietuvoje surinktų buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris.

3.3 skiltyje – Lietuvoje surinktų ne buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris.

3.4 skiltyje – Lietuvoje apdorotų elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris.

3.5 skiltyje – kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse apdorotų elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris.

3.6 skiltyje – kitose valstybėse apdorotų elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris.

3.7 skiltyje – Lietuvoje panaudotų elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris.

3.8 skiltyje – kitose valstybėse panaudotų elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris.

3.9 skiltyje – Lietuvoje pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris.

3.10 skiltyje – kitose valstybėse pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris.

3.11 skiltyje – elektros ir elektroninės įrangos atliekų, pakartotinai panaudotų kaip visas prietaisas, svoris arba vienetai. Šalia skaičiaus būtina nurodyti, kokiais matavimo vienetais pateikiami duomenys – tonomis (t) ar vienetais (vnt.).

PASTABA. Jei Ataskaitoje pildomos 3.5, 3.6, 3.8, 3.10 skiltys, prie Ataskaitos turi būti pridedamos vežimo kontrolės formų, įrodančių, kad atliekos buvo apdorotos, panaudotos, pakartotinai panaudotos ir (ar) perdirbtos, kopijos (kaip nurodyta Taisyklių 33.1 punkte) arba sutarties su užsienio įmone, kurioje elektros ir elektroninės įrangos atliekos buvo apdorotos, panaudotos, pakartotinai panaudotos ir (ar) perdirbtos, kopija (kaip nurodyta Taisyklių 33.2 punkte).

______________

Papildyta priedu:

Nr. D1-395, 2005-08-16, Žin., 2005, Nr. 102-3793 (2005-08-23), i. k. 105301MISAK00D1-395

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-395, 2005-08-16, Žin., 2005, Nr. 102-3793 (2005-08-23), i. k. 105301MISAK00D1-395

Dėl aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 "Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-300, 2006-06-20, Žin., 2006, Nr. 71-2648 (2006-06-24), i. k. 106301MISAK00D1-300

Dėl aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 "Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-676, 2007-12-17, Žin., 2007, Nr. 134-5439 (2007-12-18), i. k. 107301MISAK00D1-676

Dėl aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 "Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-174, 2010-03-04, Žin., 2010, Nr. 29-1362 (2010-03-13), i. k. 110301MISAK00D1-174

Dėl aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 "Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-574, 2010-06-28, Žin., 2010, Nr. 79-4128 (2010-07-03); Žin., 2010, Nr. 81-0 (2010-07-10), i. k. 110301MISAKRD105607

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 "Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo