Suvestinė redakcija nuo 2015-10-01 iki 2017-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 141-5168, i. k. 104301MISAK00D1-481

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS BEI JOS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. rugsėjo 10 d. Nr. D1-481

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 20 straipsniu, 2 straipsnio 27 dalimi, 341 straipsnio 14, 16, 17, 18 ir 25 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 1691 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą“ 1.4 papunkčiu ir įgyvendindamas 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (OL 2012 L 197, p. 38) reikalavimus:

Preambulės pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

1. Tvirtinu Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisykles (pridedama).

2. Pavedu:

2.1. Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų vykdymo kontrolę;

2.2. Neteko galios nuo 2014-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-256, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02876

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-395, 2005-08-16, Žin., 2005, Nr. 102-3793 (2005-08-23), i. k. 105301MISAK00D1-395

 

3. Nustatau, kad Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės įsigalioja nuo 2005 m. rugpjūčio 13 d.

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                      Arūnas Kundrotas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2005 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. D1-395

redakcija)

 

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS BEI JOS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato elektros ir elektroninės įrangos ženklinimo, elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkytojų ir šios įrangos vartotojų informavimo, elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo, saugojimo, apdorojimo, elektros ir elektroninės įrangos ir jos atliekų apskaitos reikalavimus bei tvarką.

2. Taisyklės privalomos visiems asmenims, kurių veikla susijusi su elektros ir elektroninės įrangos gamyba, importu (įvežimu iš kitų valstybių), eksportu (išvežimu į kitas valstybes), platinimu ir (ar) šios įrangos atliekų tvarkymu. Taisyklės netaikomos:

2.1. asmenims, kurie įsigyja kito asmens pagamintą, importuotą ir (ar) iš kitų valstybių įvežtą paženklintą elektros ir elektroninę įrangą ir (ar) ją perleidžia kitam asmeniui;

2.2. asmenims, kurie pagal finansavimo sutartis tik finansuoja Taisyklių 2.1 punkte nurodytos elektros ir elektroninės įrangos įsigijimą kitam asmeniui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

3. Šios Taisyklės taikomos Taisyklių 1 priede nurodytoms kategorijoms priklausančiai elektros ir elektroninei įrangai.

4. Neteko galios nuo 2014-06-06

Punkto naikinimas:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

5. Asmenys, užsiimantys elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymu, pirmiausia įvertina, ar atskirai surinkta neišardyta elektros ir elektroninė įranga tinka paruošimui naudoti pakartotinai. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkytojai užtikrina, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekos pirmiausia būtų paruošiamos naudoti pakartotinai. Netinkamos paruošti naudoti pakartotinai elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti tvarkomos pasirenkant tinkamiausius atliekų perdirbimo būdus pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-676, 2007-12-17, Žin., 2007, Nr. 134-5439 (2007-12-18), i. k. 107301MISAK00D1-676

Nr. D1-174, 2010-03-04, Žin., 2010, Nr. 29-1362 (2010-03-13), i. k. 110301MISAK00D1-174

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

6. Taisyklės parengtos įgyvendinant 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (OL 2012 L 197, p. 38) ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/112/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 76/768/EEB, 88/378/EEB, 1999/13/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2000/53/EB, 2002/96/EB ir 2004/42/EB, siekiant suderinti jas su Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L345, p. 68), reikalavimus. Taisyklės taikomos nedarant poveikio reikalavimams, nustatytiems Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose dėl visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugos, cheminių medžiagų, visų pirma 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančiame Europos cheminių medžiagų agentūrą, ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose atliekų tvarkymą ir (ar) produktų projektavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-574, 2010-06-28, Žin., 2010, Nr. 79-4128 (2010-07-03); Žin., 2010, Nr. 81-0 (2010-07-10), i. k. 110301MISAKRD105607

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

7. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

7.1. Apdorojimas – elektros ir elektroninės įrangos atliekose esančių teršalų atskyrimas, įrangos atliekų išardymas, smulkinimas, naudojimas, taip pat paruošimas šalinti ir bet kuri kitokia operacija, vykdoma siekiant naudoti ir (ar) šalinti elektros ir elektroninės įrangos atliekas, kai jos perduotos atliekų tvarkytojams.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

7.2. Dekantavimas – skysčio nupylimas nuo nuosėdų.

7.3. Neteko galios nuo 2010-03-14

Punkto naikinimas:

Nr. D1-174, 2010-03-04, Žin. 2010, Nr. 29-1362 (2010-03-13), i. k. 110301MISAK00D1-174

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-676, 2007-12-17, Žin., 2007, Nr. 134-5439 (2007-12-18), i. k. 107301MISAK00D1-676

 

7.4. Neteko galios nuo 2014-06-06

Punkto naikinimas:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

7.5. Taisyklėse vartojamos sąvokos „atliekų naudojimas, atliekų perdirbimas, atliekų surinkimas, atliekų šalinimas, atliekų tvarkymas, paruošimas naudoti pakartotinai, pakartotinis naudojimas, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, elektros ir elektroninė įranga, elektros ir elektroninės įrangos platintojas, gamintojas, importuotojas, laikymas“ atitinka Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-676, 2007-12-17, Žin., 2007, Nr. 134-5439 (2007-12-18), i. k. 107301MISAK00D1-676

Nr. D1-174, 2010-03-04, Žin., 2010, Nr. 29-1362 (2010-03-13), i. k. 110301MISAK00D1-174

Nr. D1-565, 2012-07-02, Žin., 2012, Nr. 82-4291 (2012-07-13), i. k. 112301MISAK00D1-565

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

7.6. Pavojinga cheminė medžiaga arba mišinys – cheminė medžiaga arba mišinys, atitinkantys Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatyme (Žin., 2000, Nr. 36-987; 2008, Nr. 76-3000) vartojamą sąvoką, arba bet kokia cheminė medžiaga, atitinkanti 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L 353, p. 1) I priede nustatytus bet kurios iš toliau pateikiamų pavojingumo klasių ar kategorijų kriterijus:

7.6.1. 2.1–2.4, 2.6 ir 2.7 pavojingumo klasių, 2.8 klasės A ir B tipų, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 klasių 1 ir 2 kategorijų, 2.14 klasės 1 ir 2 kategorijų, 2.15 klasės A–F tipų;

7.6.2. 3.1–3.6 pavojingumo klasių, 3.7 klasė – neigiamas poveikis lytinei funkcijai ir vaisingumui arba palikuonių vystymuisi, 3.8 klasės – ne narkotinis poveikis, 3.9 ir 3.10 klasių;

7.6.3. 4.1 pavojingumo klasės;

7.6.4. 5.1 pavojingumo klasės.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-174, 2010-03-04, Žin., 2010, Nr. 29-1362 (2010-03-13), i. k. 110301MISAK00D1-174

 

7.7. Neteko galios nuo 2010-03-14

Punkto naikinimas:

Nr. D1-174, 2010-03-04, Žin. 2010, Nr. 29-1362 (2010-03-13), i. k. 110301MISAK00D1-174

Papildyta punktu:

Nr. D1-676, 2007-12-17, Žin., 2007, Nr. 134-5439 (2007-12-18), i. k. 107301MISAK00D1-676

 

7.8. Neteko galios nuo 2010-03-14

Punkto naikinimas:

Nr. D1-174, 2010-03-04, Žin. 2010, Nr. 29-1362 (2010-03-13), i. k. 110301MISAK00D1-174

Papildyta punktu:

Nr. D1-676, 2007-12-17, Žin., 2007, Nr. 134-5439 (2007-12-18), i. k. 107301MISAK00D1-676

 

7.9. Finansavimo sutartis – susitarimas dėl paskolos, nuomos, išnuomojimo ar atidėto mokėjimo, nežiūrint to, ar šio susitarimo arba bet kurio antrinio susitarimo sąlygos numato, kad elektros ir elektroninė įranga bus ar gali būti perduodama kito asmens nuosavybėn.

Papildyta punktu:

Nr. D1-676, 2007-12-17, Žin., 2007, Nr. 134-5439 (2007-12-18), i. k. 107301MISAK00D1-676

 

7.10. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vieta – buitinės elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo vieta, įrengta elektros ir elektroninės įrangos gamintojo, importuotojo ar licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos, vykdančių Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 61 „Dėl Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių ir Mažiausio elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekio, kurį turi sutvarkyti elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir importuotojai, nustatymo“ (toliau – Nutarimas) patvirtintos elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo 2 užduoties vykdymo variantą (toliau – Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo 2 užduoties vykdymo variantas)

Papildyta punktu:

Nr. D1-31, 2012-01-13, Žin., 2012, Nr. 9-350 (2012-01-18), i. k. 112301MISAK000D1-31

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

7.11. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų eksploatavimas – elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų priežiūra, rašytinėmis sutartimis pagrįstas tokiose vietose priimtų buitinių elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo, vežimo ir perdavimo atitinkamiems atliekų tvarkytojams koordinavimas, priimtų elektros ir elektroninės įrangos atliekų apskaita ir apskaitos ataskaitų teikimas, visuomenės informavimas apie šias elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietas.

Papildyta punktu:

Nr. D1-31, 2012-01-13, Žin., 2012, Nr. 9-350 (2012-01-18), i. k. 112301MISAK000D1-31

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

7.12. Neteko galios nuo 2014-06-06

Punkto naikinimas:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

Papildyta punktu:

Nr. D1-565, 2012-07-02, Žin., 2012, Nr. 82-4291 (2012-07-13), i. k. 112301MISAK00D1-565

 

7.13. Atskyrimas – apdirbimas rankiniu, mechaniniu, cheminiu arba metalurginiu būdu, kad pavojingos medžiagos, preparatai ir dalys apdorojimo procese sudarytų aiškiai atpažįstamą atliekų srautą ar aiškiai atpažįstamą atliekų srauto dalį. Medžiagos, preparatai arba dalys laikomi aiškiai atpažįstamais, jei juos galima stebėti siekiant patikrinti, ar jie apdoroti aplinkai nekenksmingu būdu.

Papildyta punktu:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

II. REIKALAVIMAI ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS GAMINTOJAMS IR IMPORTUOTOJAMS

 

8. Elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ar importuotojai privalo:

8.1. prieš pradėdami elektros ir elektroninę įrangą tiekti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai, registruotis Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 65-2599), nustatyta tvarka;

8.2. apskaityti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamą elektros ir elektroninės įrangą Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290 „Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 65-2598), nustatyta tvarka;

8.3. šviesti ir informuoti visuomenę Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka, pateikti Taisyklių 113 punkte nurodytą ir kitą svarbią informaciją;

8.4. organizuoti elektros ir elektroninės įrangos atliekų, susidariusių naudojant gamintojų ir (ar) importuotojų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektą elektros ir elektroninę įrangą, surinkimą, vežimą, apdorojimą ir (ar) dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, apmokėti minėtas atliekų tvarkymo išlaidas;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

8.5. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekiamą elektros ir elektroninę įrangą žymėti:

8.5.1. Taisyklių 2 priede pateiktu simboliu, nurodančiu, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia rinkti atskirai ir nešalinti su kitomis komunalinėmis atliekomis;

8.5.2. elektros ir elektroninės įrangos gamintoją ir (ar) importuotoją identifikuojančiu ženklu. Tai gali būti gamyklos ženklas, firmos ženklas, įmonės kodas ar kita gamintojo ir (ar) importuotojo pasirinkta informacija, pagal kurią galima identifikuoti įrangos gamintoją ar importuotoją;

8.5.3. ženklu, kuriame būtų nurodyta, kad elektros ir elektroninė įranga patiekta Lietuvos Respublikos vidaus rinkai po 2005 m. rugpjūčio 13 d. Tokiu ženklu (atskirai arba kartu) gali būti:

8.5.3.1. elektros ir elektroninės įrangos pagaminimo ar patiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai data, nurodyta pagal Lietuvos standarto LST ISO 8601:2006 „Duomenų elementai ir informacijos mainų formatai. Informacijos mainai. Datų ir laiko žymėjimas (tapatus ISO 8601:2004)“ reikalavimus;

8.5.3.2. ženklas, nurodytas Lietuvos standarte ST EN 50419:2006 „Elektrinės ir elektroninės įrangos ženklinimas pagal 2002/96/EC direktyvos 11(2) straipsnį“. Šis ženklas gali būti naudojamas tik kartu su Taisyklių 2 priede nurodytu simboliu.

9. Neteko galios nuo 2014-06-06

Punkto naikinimas:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

10. Ženklai, nurodyti Taisyklių 8.5 punkte, turi būti aiškiai matomi, perskaitomi ir patvarūs, kad įrangai tapus atliekomis būtų galima identifikuoti įrangos gamintoją ar importuotoją ir įrangos pagaminimo datą.

11. Jei dėl elektros ir elektroninės įrangos dydžio ar funkcinės paskirties 8.5.1 punkte nurodyto simbolio neįmanoma uždėti ant pačios įrangos, jis turi būti spausdinamas ant elektros ir elektroninės įrangos pakuotės, naudojimo instrukcijos ir garantijos.

111. Naujos rūšies elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ar importuotojai privalo teikti informaciją atliekų tvarkymo įmonėms apie elektros ir elektroninės įrangos medžiagas ir dalis, jų išmontavimą, galimą paruošimą naudoti pakartotinai, šioje įrangoje esančias pavojingas medžiagas bei mišinius ir jų buvimo vietas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

112. Taisyklių 111 punkte nurodyta informacija atliekų tvarkymo įmonėms turi būti pateikiama leidiniuose ar elektronine forma (pavyzdžiui, kompaktiniuose diskuose ir (ar) internetu) ne vėliau kaip po vienerių metų nuo gaminio išleidimo į rinką datos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

113. Elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ar importuotojai patys arba per platintojus privalo teikti informaciją visuomenei apie:

113.1. elektros ir elektroninėje įrangoje esančias pavojingas medžiagas;

113.2. elektros ir elektroninėje įrangoje esančių pavojingų medžiagų keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai;

113.3. netinkamo elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo žalą aplinkai ir žmonių sveikatai;

113.4. elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo galimybes ir surinkimo vietas;

113.5. reikalavimą rinkti elektros ir elektroninės įrangos atliekas atskirai ir jų nešalinti kartu su kitomis komunalinėmis atliekomis;

113.6. visuomenės teises ir pareigas prisidedant prie elektros ir elektroninės įrangos atliekų pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir kitų šių atliekų naudojimo būdų;

113.7. Taisyklių 2 priede nurodyto simbolio reikšmę;

113.8. kitą svarbią informaciją.

114. Elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ar importuotojai Taisyklių 14.1–14.5 punktuose nurodytą informaciją turi pateikti įrangos naudojimo instrukcijoje ar atskirame leidinyje. Jei ši informacija teikiama per platintojus, ji visuomenei turi būti pateikiama raštu prekybos vietoje.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-565, 2012-07-02, Žin., 2012, Nr. 82-4291 (2012-07-13), i. k. 112301MISAK00D1-565

 

III. REIKALAVIMAI ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS PLATINTOJAMS

 

12. Elektros ir elektroninės įrangos platintojai gali platinti tik tokią elektros ir elektroninę įrangą, kurios gamintojas ar importuotojas įsiregistravęs Taisyklių 8.1 punkte nurodyta tvarka ir kuri paženklinta vadovaujantis Taisyklių 8.5 punkto reikalavimais.

121. Elektros ir elektroninės įrangos platintojai privalo nemokamai priimti vartotojo atiduodamas buitines elektros ir elektroninės įrangos atliekas tuo atveju, jeigu šios atliekos yra tos pačios paskirties kaip platintojo platinama elektros ir elektroninė įranga.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

122. Elektros ir elektroninės įrangos platintojai gali nesilaikyti Taisyklių 121 punkte nustatyto reikalavimo ir nemokamai nepriimti vartotojo atiduodamų elektros ir elektroninės įrangos atliekų, jeigu šias atliekas sudaro elektros ir elektroninė įranga be pagrindinių tokios įrangos dalių ar jose yra atliekų, nepriskiriamų elektros ir elektroninės įrangos atliekoms ir (ar) šios atliekos dėl užterštumo kelia pavojų darbuotojų sveikatai ir saugumui. Kai elektros ir elektroninės įrangos atliekos dėl užterštumo kelia pavojų darbuotojų sveikatai ir saugumui, elektros ir elektroninės įrangos platintojai privalo tokias atliekas perduoti pavojingas atliekas tvarkančioms įmonėms.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

123. Elektros ir elektroninės įrangos platintojai privalo užtikrinti priimamų elektros ir elektroninės įrangos atliekų saugų laikymą, šių atliekų perdavimą atliekų tvarkytojams ir apskaityti priimtas elektros ir elektroninės įrangos atliekas Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2011, Nr. 57-2721), nustatyta tvarka.

13. Elektros ir elektroninės įrangos platintojai, kurie naudojasi nuotolinio ryšio priemonėmis, vartotojams turi sudaryti sąlygas elektros ir elektroninės įrangos atliekas atiduoti elektros ir elektroninės įrangos atsiėmimo vietoje.

14. Elektros ir elektroninės įrangos platintojai prekybos vietoje privalo teikti rašytinę informaciją visiems vartotojams apie tai, kaip vartotojai gali atiduoti elektros ir elektroninės įrangos atliekas platintojams.

15. Elektros ir elektroninės įrangos platintojai, naudojantys nuotolinio ryšio priemones, interneto parduotuvės svetainėje gerai matomoje vietoje turi skelbti informaciją, kam ir kokiais būdais vartotojas gali atiduoti elektros ir elektroninės įrangos atliekas.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-565, 2012-07-02, Žin., 2012, Nr. 82-4291 (2012-07-13), i. k. 112301MISAK00D1-565

 

IV. ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ SURINKIMAS IR VEŽIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

16. Elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti surenkamos atskirai ir nemaišomos su kitomis atliekomis. Jeigu metalo laužo priėmimo metu nustatoma, kad metalo lauže yra elektros ir elektroninės įrangos atliekų, elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti atskiriamos priėmimo metu ir registruojamos priėmimo dokumentuose nurodant elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekį bei atliekų kodą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-482, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-06-23, i. k. 2015-10051

 

161. Jeigu elektros ir elektroninės įrangos atliekos surenkamos už jas sumokant atliekų turėtojui, pirkimo-pardavimo faktą patvirtinančiame dokumente be privalomų apskaitos dokumentų rekvizitų taip pat turi būti nurodytas perkamos elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų pavadinimas, atliekos kodas, duomenys apie pardavėją (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, o superkant iš fizinių asmenų – pardavėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, jo asmenybę patvirtinančio dokumento pavadinimas ir numeris).

Papildyta punktu:

Nr. D1-482, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-06-23, i. k. 2015-10051

 

17. Jei elektros ir elektroninės įrangos atliekos yra užterštos pavojingomis medžiagomis ir todėl kelia grėsmę atliekas tvarkančių įmonių personalo saugumui ir sveikatai, jos turi būti perduodamos pavojingas atliekas tvarkančioms įmonėms.

171. Prieš vežant elektros ir elektroninės įrangos atliekas iš surinkimo vietų ir įrenginių, atliekas tvarkančios įmonės, kai tikslinga, pirmiausia įvertina, ar atskirai surinktos elektros ir elektroninės įrangos atliekos tinka paruošimui naudoti pakartotinai, ir, jeigu pačios nevykdo paruošimo naudoti pakartotinai veiklos, perduoda jas atliekų tvarkymo įmonėms, vykdančioms paruošimo naudoti pakartotinai veiklą.

Papildyta punktu:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

172. Elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti surenkamos ir vežamos, sudarant sąlygas elektros ir elektroninės įrangos atliekas paruošti naudoti pakartotinai, perdirbti ir izoliuoti pavojingas medžiagas.

Papildyta punktu:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

18. Surinktos elektros ir elektroninės įrangos atliekos, išskyrus įrangą, kuri pakartotinai naudojama jos neišardžius, turi būti atiduotos elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo įmonėms, apdorojančioms elektros ir elektroninę įrangą ir atitinkančioms šių Taisyklių 19 punkte nustatytus reikalavimus.

 

V. ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ APDOROJIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

19. Elektros ir elektroninės įrangos atliekas tvarkančios įmonės, apdorojančios elektros ir elektroninės įrangos atliekas, turi vykdyti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Atliekų tvarkymo taisyklėse, šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, apdorojant elektros ir elektroninės įrangos atliekas įdiegti ir taikyti geriausius atliekų apdorojimo būdus. Elektros ir elektroninės įrangos atliekas apdorojančioms įmonėms rekomenduojama įdiegti Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemas, vadovaujantis 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-676, 2007-12-17, Žin., 2007, Nr. 134-5439 (2007-12-18), i. k. 107301MISAK00D1-676

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

191. Elektros ir elektroninės įrangos atliekas apdorojančios įmonės turi įvykdyti Nutarimu nustatytus minimalius elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimo reikalavimus.

Papildyta punktu:

Nr. D1-565, 2012-07-02, Žin., 2012, Nr. 82-4291 (2012-07-13), i. k. 112301MISAK00D1-565

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

20. Atskirai surinktos elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti tinkamai apdorotos. Elektros ir elektroninės įrangos atliekas tvarkančios įmonės pirmiausia įvertina, ar atskirai surinktos elektros ir elektroninės įrangos atliekos ir (ar) jos dalys yra tinkamos paruošimui naudoti pakartotinai, ir, jei tinkamos, paruošia jas naudoti pakartotinai pačios arba perduoda atliekų tvarkymo įmonėms, vykdančioms paruošimo naudoti pakartotinai veiklą. Surinktos elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti laikomos ir apdorojamos tik tam skirtose vietose, įrengtose pagal Taisyklių 21.1–22.8 papunkčių reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-676, 2007-12-17, Žin., 2007, Nr. 134-5439 (2007-12-18), i. k. 107301MISAK00D1-676

Nr. D1-174, 2010-03-04, Žin., 2010, Nr. 29-1362 (2010-03-13), i. k. 110301MISAK00D1-174

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

201. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo metu susidariusios atliekos turi būti laikomos atskirai nuo kitų įmonės veiklos metu susidariusių atliekų.

Papildyta punktu:

Nr. D1-482, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-06-23, i. k. 2015-10051

 

21. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų laikymo vietose turi būti:

21.1. šiose atliekose esantiems skysčiams, valymo ir nuriebalinimo priemonėms, vandeniui nepralaidi ir orų pokyčiams atspari kieta paviršiaus danga;

21.2. išsiliejusių skysčių surinkimo priemonės (sorbentai ir kitos);

21.3. dekantavimo įranga bei valymo ir nuriebalinimo priemonės;

21.4. priemonės, atitinkančios Aplinkosaugos reikalavimus paviršinėms nuotekoms tvarkyti, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 687 (Žin., 2004, Nr. 10-289).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

22. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo vietose turi būti:

22.1. svarstyklės priimamų ir apdorotų atliekų svoriui nustatyti;

22.2. šiose atliekose esantiems skysčiams, valymo ir nuriebalinimo priemonėms, vandeniui nepralaidi ir orų pokyčiams atspari kieta paviršiaus danga;

22.3. išsiliejusių skysčių surinkimo priemonės (sorbentai ir kitos);

22.4. dekantavimo įranga bei valymo ir nuriebalinimo priemonės;

22.5. išardytų elektros ir elektroninės įrangos dalių laikymo priemonės (konteineriai, stelažai, lentynos ir kitos);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

22.6. baterijų, kondensatorių, turinčių polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų, kitų pavojingų atliekų, taip pat radioaktyviųjų atliekų aplinkosaugos reikalavimus atitinkantys saugojimo konteineriai;

22.7. priemonės, atitinkančios Aplinkosaugos reikalavimus paviršinėms nuotekoms tvarkyti;

22.8. ozoną ardančių medžiagų išsiurbimo, recirkuliacijos įranga bei šių medžiagų laikymo priemonės (cilindrai).

23. 21.4, 22.7 papunkčiuose nustatyti reikalavimai netaikomi, kai elektros ir elektroninės įrangos laikymo ir apdorojimo vietos įrengtos po krituliams nepralaidžiu stogu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

24. Panaudotos išsiliejusių skysčių surinkimo, valymo ir nuriebalinimo priemonės turi būti tvarkomos pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

241. Elektros ir elektroninės įrangos atliekos, išskyrus atvejus, kai jos paruošiamos naudoti pakartotinai, turi būti apdorotos nors pagal Taisyklių 25–26.4 punktuose nustatytus reikalavimus.

Papildyta punktu:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

25. Iš elektros ir elektroninės įrangos atliekų pirmiausia turi būti išsiurbiami visi skysčiai ir dujos, taip pat atskiriamos šios medžiagos, mišiniai ir dalys:

25.1. polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) turintys kondensatoriai;

25.2. gyvsidabrio turinčios dalys (jungikliai, lempos ir kitos);

25.3. baterijos;

25.4. mobiliųjų telefonų ir kitų prietaisų spausdintos montažinės plokštės, jei jų plotas yra didesnis kaip 10 kvadratinių centimetrų;

25.5. spausdintuvų, kopijavimo aparatų ir panašios įrangos skystų ar tirštų dažų ir (ar) dažomųjų miltelių kasetės;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

25.6. plastmasės, kuriose yra bromintų liepsnos lėtiklių;

25.7. asbesto atliekos ir asbesto turintys komponentai;

25.8. elektroniniai vamzdeliai;

25.9. chlorofluoroangliavandeniliai (CFC), hidrochlorofluoroangliavandeniliai (HCFC) arba hidrofluoroangliavandeniliai (HFC), angliavandeniliai (HC) bei putplasčiai, pagaminti naudojant šias medžiagas;

25.10. dujošvytės lempos;

25.11. skystųjų kristalų ekranai (kartu su jų gaubtais), kurių paviršius didesnis kaip 100 kvadratinių centimetrų, bei visi dujošvyčių lempų ekranai;

25.12. išoriniai elektros kabeliai;

25.13. ugniai atsparių keraminių pluoštų turintys komponentai, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje;

25.14. radioaktyviųjų medžiagų turintys komponentai, išskyrus komponentus, atitinkančius nereguliuojamosios veiklos kriterijus, nustatytus Lietuvos higienos normoje HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 (Žin., 2002, Nr. 11-388);

25.15. elektrolitiniai kondensatoriai, turintys pavojingų medžiagų (> 25 mm aukščio, > 25 mm skersmens arba atitinkamai panašaus tūrio).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-174, 2010-03-04, Žin., 2010, Nr. 29-1362 (2010-03-13), i. k. 110301MISAK00D1-174

 

26. Atskirtos elektros ir elektroninės įrangos atliekų dalys toliau turi būti apdorojamos:

26.1. nuo elektroninių vamzdelių turi būti pašalinta fluorescencinė danga;

26.2. įrangos, turinčios ozono sluoksnį ardančių dujų arba dujų, kurių klimato atšilimo skatinimo potencialas viršija 15, putose ir šaldymo kontūruose esančios dujos turi būti tinkamai ištraukiamos ir apdorojamos pagal 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų reikalavimus (OL L 286, 2009 10 31, p. 1);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

26.3. iš dujošvyčių lempų turi būti pašalinamas gyvsidabris;

26.4. polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) turintys kondensatoriai turi būti tvarkomi pagal Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 473 (Žin., 2003, Nr. 99-4469), ir Neinventorizuotos įrangos, turinčios mažiau nei 5 dm3 polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT), surinkimo ir šalinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. D1-435 (Žin., 2005, Nr. 111-4067), nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-300, 2006-06-20, Žin., 2006, Nr. 71-2648 (2006-06-24), i. k. 106301MISAK00D1-300

 

VI. ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ APSKAITA

 

27. Elektros ir elektroninės įrangos atliekas tvarkančios įmonės turi vykdyti tvarkomų atliekų apskaitą ir teikti atliekų tvarkymo apskaitos ataskaitą Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 57-2720), nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-565, 2012-07-02, Žin., 2012, Nr. 82-4291 (2012-07-13), i. k. 112301MISAK00D1-565

 

28. Elektros ir elektroninės įrangos atliekas tvarkančios įmonės turi vykdyti elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo apskaitą elektroniniu būdu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-31, 2012-01-13, Žin., 2012, Nr. 9-350 (2012-01-18), i. k. 112301MISAK000D1-31

 

29. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo apskaita vykdoma įmonės vadovo nustatyta tvarka ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Atliekų tvarkymo apskaitoje nurodomi duomenys apie kiekvienos Taisyklių 1 priede nurodytos elektros ir elektroninės įrangos kategorijos atliekas:

29.1. Lietuvoje surinktų elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris, atskirai nurodant surinktų buitinių ir ne buitinių elektros ir elektroninės įrangos atliekų svorį;

29.2. apdorotų elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris, atskirai nurodant Lietuvoje, kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir ne Europos Sąjungos valstybėse apdorotų elektros ir elektroninės įrangos atliekų svorį;

29.3. panaudotų elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris, atskirai nurodant Lietuvoje ir kitose valstybėse panaudotų atliekų svorį;

29.4. perdirbtų elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris, atskirai nurodant Lietuvoje ir kitose valstybėse perdirbtų atliekų svorį;

29.5. elektros ir elektroninės įrangos atliekų, paruoštų naudoti pakartotinai, atskirai nurodant Lietuvoje ir kitose valstybėse paruoštų naudoti pakartotinai atliekų svorį.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

30. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo įmonės, apdorojančios ir (ar) eksportuojančios (išvežančios) apdoroti Lietuvoje surinktas elektros ir elektroninės įrangos atliekas, pagal atliekų tvarkymo apskaitos duomenis turi rengti metinę elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo ataskaitą (toliau – Ataskaita). Ataskaita rengiama užpildant Taisyklių 3 priede pateiktą formą pagal Taisyklių 4 priede išdėstytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

31. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo įmonė parengtą ir vadovo bei ją rengusio asmens parašais patvirtintą Ataskaitą už praėjusius metus kiekvienais metais iki kovo 1 d. teikia Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – Agentūra).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-256, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02876

 

32. Jei elektros ir elektroninės įrangos tvarkymo įmonė (toliau – Pagrindinė įmonė) turi filialus (-ą), atstovybes (-ę) ar kitus nuolatinę buveinę  turinčius padalinius (toliau – Padaliniai), kiekvienas Padalinys turi teikti Agentūrai atskirą Padalinio vadovo bei  ją rengusio  asmens  parašais  patvirtintą Ataskaitą. Pagrindinė įmonė privalo turėti savo Padalinių Ataskaitų kopijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

Nr. D1-256, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02876

 

33. Jei elektros ir elektroninės įrangos atliekos apdorotos, panaudotos, paruoštos naudoti pakartotinai ir (ar) perdirbtos ne Lietuvoje, su Ataskaita turi būti pateikiama:

33.1. vežimo kontrolės dokumentų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 53 „Dėl pranešimo ir vežimo kontrolės formų, pranešimo ir vežimo kontrolės formų spausdinimo reikalavimų bei pranešimo ir vežimo kontrolės formų pildymo ir įforminimo tvarkos patvirtinimo“, užpildytų atliekų gavėjo pagal 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL 2006 L 190, p. 1) ir 2007 m. liepos 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 801/2007 dėl tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės (OL L 316, 2007 12 4, p. 6) reikalavimus, kopijos, arba

33.2. sutarties su elektros ir elektroninės įrangos atliekas apdorojančia, naudojančia ir (ar) perdirbančia įmone kopija. Sutartyje turi būti nurodyta, kad užsienio įmonėje elektros ir elektroninės įrangos atliekos apdorojamos, naudojamos ir (ar) perdirbamos laikantis 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų reikalavimams lygiaverčių sąlygų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

VII. REIKALAVIMAI BUITINIŲ ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ PRIĖMIMO VIETOMS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

34. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietą (toliau – Priėmimo vieta) gali įrengti šie asmenys (toliau – Įrengėjas):

34.1. elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ar importuotojas individualiai;

34.2. elektros ir elektroninės įrangos gamintojus ir importuotojus atstovaujanti licencijuota gamintojų ir importuotojų organizacija, atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus;

34.3. sutartiniais pagrindais (rašytine sutartimi) tarpusavyje bendradarbiaudami elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir importuotojai (kolektyviai).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-565, 2012-07-02, Žin., 2012, Nr. 82-4291 (2012-07-13), i. k. 112301MISAK00D1-565

 

35. Priėmimo vietos gali būti įrengiamos degalinių, prekybos centrų, parduotuvių, įmonių, organizacijų ir pan. teritorijose ar patalpose. Priėmimo vietos gali būti įrengiamos tik suderinus su savivaldybe, kurios teritorijoje steigiama Priėmimo vieta, pagal Savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygų derinimo su savivaldybėmis taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. D1-232 „Dėl Savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygų derinimo su savivaldybėmis taisyklių patvirtinimo“, nustatytą tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

36. Individualiai įrengiama Priėmimo vieta gali būti įrengta elektros ir elektroninės įrangos platinimo vietoje (teritorijoje) arba ne toliau kaip 2 km nuo jos.

37. Kolektyviai gamintojų, importuotojų arba jų organizacijų įsteigtų Priėmimo vietų, užtikrinančių minimalų Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo 2 užduoties vykdymo variantui įvykdyti reikalingą Priėmimo vietų skaičių (toliau – minimalus Priėmimo vietų skaičius), negali būti daugiau kaip:

37.1. Vilniaus ir Kauno miestuose – viena Priėmimo vieta 80 000 gyventojų;

37.2. Klaipėdos ir Šiaulių miestuose – viena Priėmimo vieta 40 000 gyventojų;

37.3. Panevėžio ir Alytaus miestuose – viena Priėmimo vieta 30 000 gyventojų;

37.4. miestuose, turinčiuose nuo 15 000 iki 50 000 gyventojų, – 2 Priėmimo vietos;

37.5. kituose miestuose, miesteliuose ir kaimuose – viena Priėmimo vieta.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

38. Papildomas, viršijančias minimalų Priėmimo vietų skaičių, Priėmimo vietas gamintojai, importuotojai arba jų organizacijos gali steigti neatsižvelgdami į 37 punkte nustatytus apribojimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

39. Priėmimo vietos adresas gali būti keičiamas motyvuotu Įrengėjo prašymu, suderinus su Aplinkos apsaugos agentūra ir savivaldybe, kurios teritorijoje įsteigta Priėmimo vieta.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

40. Priėmimo vieta turi būti patogi elektros ir elektroninės įrangos atliekas norinčiam atiduoti asmeniui ir paženklinta nuorodomis, informuojančiomis, kad šioje vietoje priimamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos.

41. Įrengėjo elektros ir elektroninės įrangos platinimo vietoje visiems gerai matomoje vietoje turi būti pateikta informacija apie įrengtą (-as) Priėmimo vietą (-as) (ne mažesniame kaip A3 formato (420x297 mm) plakate).

42. Priėmimo vietoje visos buitinės elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti priimamos nemokamai, nereikalaujant pirkti naują elektros ir elektroninę įrangą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

43. Priėmimo vietoje elektros ir elektroninės įrangos atliekos gali būti nepriimamos, jeigu šias atliekas sudaro elektros ir elektroninė įranga be pagrindinių šios įrangos dalių ar jeigu jose yra atliekų, nepriskiriamų elektros ir elektroninės įrangos atliekoms, ir (ar) šios atliekos kelia pavojų darbuotojų sveikatai ar saugumui.

44. Priėmimo vietoje surinktoms elektros ir elektroninės įrangos atliekoms laikinai laikyti turi būti skiriamas ne mažesnis kaip 5 m2 plotas patalpoje arba ne mažesnio kaip 13 m3 tūrio uždaras lauko konteineris.

45. Priėmimo vietoje surinktų elektros ir elektroninės įrangos atliekų laikinajam laikymui taikomi Atliekų tvarkymo įstatymo, Atliekų tvarkymo taisyklių ir šių Taisyklių nustatyti reikalavimai.

46. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 85-3684; 2005, Nr. 103-3829), nustatyta tvarka, ar kitas aplinkosauginis leidimas, rengiamas ir išduodamas Aplinkos apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, Priėmimo vietai neprivalomas.

47. Įrengėjas privalo sudaryti sutartis su atitinkamais elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkytojais dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo ir užtikrinti Priėmimo vietoje surinktų elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdavimą atliekų apdorojimo veiklą vykdančiai įmonei.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

48. Priimtų elektros ir elektroninės įrangos atliekų apskaita turi būti vykdoma pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse produktų platintojams, priimantiems vartotojų atiduodamas produktų atliekas, nustatytus reikalavimus. Papildomai šioje apskaitoje turi būti nurodyta surinktų elektros ir elektroninės įrangos atliekų kategorija pagal šių Taisyklių 1 priede pateiktą elektros ir elektroninės įrangos kategorijų sąrašą.

49. Įrengėjas privalo informuoti visuomenę apie galimybę atiduoti buitines elektros ir elektroninės įrangos atliekas, nurodydamas Įrengėjo įrengtos Priėmimo vietos (-ų) adresą (-us). Ši informacija turi būti paskelbta bent Įrengėjo interneto svetainėje ir ne rečiau kaip kas tris mėnesius skelbiama regioninėje spaudoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

50. Jei Įrengėjas neužtikrino Priėmimo vietose surinktų atliekų perdavimo atliekų tvarkytojui (-ams), nevykdė Priėmimo vietose surinktų elektros ir elektroninės įrangos atliekų apskaitos, neteikė apskaitos ataskaitų, nevykdė ar nepakankamai vykdė visuomenės informavimą, laikoma, kad Įrengėjas Priėmimo vietas eksploatavo netinkamai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-565, 2012-07-02, Žin., 2012, Nr. 82-4291 (2012-07-13), i. k. 112301MISAK00D1-565

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-31, 2012-01-13, Žin., 2012, Nr. 9-350 (2012-01-18), i. k. 112301MISAK000D1-31

 

VIII. REIKALAVIMAI BUITINIŲ ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ PRIĖMIMO VIETŲ APRAŠYMUI IR INFORMACIJOS APIE ŠIŲ VIETŲ EKSPLOATAVIMĄ PATEIKIMUI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

51. Gamintojas, importuotojas ar licencijuota gamintojų ir importuotojų organizacija, pasirinkę vykdyti Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo 2 užduoties vykdymo variantą, registruodamiesi ir teikdami elektros ir elektroninės įrangos tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitas, turi pateikti numatomų įrengti ar įrengtų Priėmimo vietų aprašymą (Taisyklių 5 priedas) ir informaciją apie Priėmimo vietų eksploatavimą (Taisyklių 6 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

52. Šių Taisyklių 51 punkte nurodytus dokumentus individualiai ar kolektyviai Priėmimo vietas steigiantis gamintojas ir importuotojas turi pateikti raštu arba el. paštu (skenuotus dokumentus) registruodamasis ir teikdamas ataskaitas Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 65-2599), ir Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290 „Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 65-2598), nustatyta tvarka kartu su dokumentu, įrodančiu, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarytu pagal Banko garantijos, laidavimo sutarties ir kitų sutarčių, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisykles.

53. Kartu su informacija apie Priėmimo vietų eksploatavimą Įrengėjas pateikia leidinių, kuriuose skelbta šių Taisyklių 49 punkte nurodyta informacija, kopijas (skenuotas leidinių kopijas, nuotraukas ir pan.).

54. Agentūra per 10 darbo dienų nuo šių taisyklių 51 punkte nurodytų dokumentų pateikimui skirto termino pabaigos Aplinkos ministerijai teikia apibendrintą informaciją (Taisyklių 7 priedas) apie tinkamai eksploatuotas Priėmimo vietas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-565, 2012-07-02, Žin., 2012, Nr. 82-4291 (2012-07-13), i. k. 112301MISAK00D1-565

Nr. D1-256, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02876

 

55. Licencijuota gamintojų ir importuotojų organizacija Taisyklių 51 punkte nurodytą dokumentą turi pateikti gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijas išduodančiai institucijai vadovaujantis Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. D1-57 „Dėl Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 15-534; 2009, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 70-3342).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-565, 2012-07-02, Žin., 2012, Nr. 82-4291 (2012-07-13), i. k. 112301MISAK00D1-565

 

56. Neteko galios nuo 2013-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-565, 2012-07-02, Žin. 2012, Nr. 82-4291 (2012-07-13), i. k. 112301MISAK00D1-565

 

Papildyta skyriumi:

Nr. D1-31, 2012-01-13, Žin., 2012, Nr. 9-350 (2012-01-18), i. k. 112301MISAK000D1-31

 

IX. Minimalūs NAUDOTOS ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS vežimo TRANZITU, IŠVEŽIMO iš Lietuvos Respublikos ir įvežiMO į Lietuvos Respubliką reikalavimai

 

57. Naudotos elektros ir elektroninės įrangos turėtojas, kuris ketina arba veža tranzitu, išveža iš Lietuvos Respublikos ir (ar) įveža į Lietuvos Respubliką naudotą elektros ir elektroninės įrangą, privalo turėti:

57.1. važtaraščio ir elektros ir elektroninės įrangos pardavimo ir (arba) nuosavybės teisių perdavimo sutarties, kurioje nurodyta, kad įranga skirta pakartotinai naudoti ir kad ji gerai veikia, kopiją;

57.2. kiekvieno siuntoje esančio objekto įvertinimą ar išbandymą įrodančių dokumentų (bandymo sertifikato, funkcinę gebą įrodančio dokumento) kopijas ir protokolą, kuriame pateikiama visa 60 ir 61 punktuose minima informacija;

57.3. naudotos elektros ir elektroninės įrangos turėtojo, organizuojančio jos vežimą, deklaraciją, kad siuntoje esančios medžiagos arba įranga nelaikomos atliekomis, kaip apibrėžta Atliekų tvarkymo įstatyme;

57.4. tinkamą apsaugą nuo apgadinimo krovinį vežant, pakraunant ir iškraunant, visų pirma tinkamai jį supakuojant ir išdėstant.

58. 57.1, 57.2 papunkčiai ir 59, 60, 61 punktai netaikomi tuo atveju, kai neginčijamais įrodymais patvirtinama, kad elektros ir elektroninė įranga išvežama iš Lietuvos Respublikos ar įvežama į Lietuvos Respubliką pagal įmonių tarpusavio susitarimą ir kad:

58.1. elektros ir elektroninė įranga dėl defektų grąžinama gamintojui arba jo vardu veikiančiai trečiajai šaliai taisyti pagal garantiją, siekiant ją pakartotinai naudoti;

58.2. naudota profesionaliam naudojimui skirta elektros ir elektroninės įranga gamintojui arba jo vardu veikiančiai trečiajai šaliai, arba į trečiosios šalies gamyklas, esančias valstybėse, kuriose galioja 2001 m. birželio 14 d. EBPO Tarybos sprendimas C(2001)107/Galutinis dėl Sprendimo C(92)39/Galutinis dėl panaudojimui skirtų atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės, pagal galiojančią sutartį siunčiama atnaujinti arba pataisyti, siekiant ją pakartotinai naudoti;

58.3. defektų turinti naudota profesionaliam naudojimui skirta elektros ir elektroninė įranga, pvz., medicinos prietaisai ar jų dalys, gamintojui arba jo vardu veikiančiai trečiajai šaliai pagal galiojančią sutartį siunčiama defektų priežasčių analizei, kai tokią analizę gali atlikti tik gamintojas arba jo vardu veikianti trečioji šalis.

59. Įrodymui, kad iš Lietuvos Respublikos išvežamos ar į Lietuvos Respubliką įvežamos ne elektros ir elektroninės įrangos atliekos, o naudota elektros ir elektroninė įranga, reikia atlikti 60 ir 61 punkte nurodytas naudotos elektros ir elektroninės įrangos bandymo ir dokumentavimo procedūras.

60. Bandymo procedūra atliekama tokiu būdu:

60.1. bandoma įrangos funkcinė geba ir vertinamas pavojingųjų medžiagų kiekis (bandymas atliekamas atsižvelgiant į elektros ir elektroninės įrangos rūšį; daugeliu atvejų užtenka išbandyti naudotos elektros ir elektroninės įrangos pagrindines funkcijas);

60.2. vertinimo ir bandymo rezultatai registruojami.

61. Dokumentavimo procedūra atliekama tokiu būdu:

61.3. dokumentai gerai pritvirtinami prie elektros ir elektroninės įrangos (jei nesupakuota) arba ant pakuotės, kad juos būtų galima perskaityti neišpakuojant įrangos;

61.4. dokumentuose nurodoma:

61.4.1. objekto pavadinimas (elektros ir elektroninės įrangos pavadinimas, jei nurodytas Taisyklių 1 priede, ir kategorija, nustatyta Taisyklių 1 priede);

61.4.2. objekto identifikacinis numeris (tipo numeris), kai taikytina;

61.4.3. gamybos metai (jei žinomi);

61.4.4. už įrangos funkcinės gebos įrodymus atsakingos bendrovės pavadinimas ir adresas;

61.4.5. bandymo procedūroje aprašyto bandymo rezultatai ir funkcinės gebos išbandymo data;

61.4.6. atlikto bandymo rūšis.

62. Be dokumentų, kurių reikalaujama pagal 57, 58, 60 ir 61 punktus, prie kiekvieno elektros ir elektroninės įrangos krovinio (pvz., vežimo konteinerio, sunkvežimio) turi būti pridedama:

62.1. atitinkamas transporto dokumentas, pvz., tarptautinių krovinių vežimo keliais sutartis (CMR) arba važtaraštis;

62.2. atsakingo asmens deklaracija apie jo atsakomybę.

63. Jei nepateikiami Taisyklių 57, 58, 60, 61 ir 62 punktuose nurodyti dokumentai, įrodantys, kad objektas yra naudota elektros ir elektroninė įranga, o ne elektros ir elektroninės įrangos atliekos, ir jei įranga nėra tinkamai apsaugota nuo apgadinimo transportuojant, pakraunant ir iškraunant, visų pirma tinkamai supakuojant ir deramai išdėstant krovinį (tai yra turėtojo, organizuojančio vežimą, pareiga), laikoma, kad objektas yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos ir krovinys vežamas neteisėtai. Tokiu atveju su kroviniu elgiamasi kaip nurodyta 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo.

64. Gamintojų ar jų vardu veikiančių trečiųjų šalių ar kitų asmenų, organizuojančių naudotos elektros ir elektroninės įrangos, kuri, kaip įtariama, yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos, vežimą, gali būti pareikalauta padengti naudotos elektros ir elektroninės įrangos, kuri, kaip įtariama, yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos, atitinkamų analizių, tikrinimų, įskaitant saugojimo, išlaidas.

Papildyta skyriumi:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

X. ATSAKOMYBĖ

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

65. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

Papildyta skyriumi:

Nr. D1-31, 2012-01-13, Žin., 2012, Nr. 9-350 (2012-01-18), i. k. 112301MISAK000D1-31

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-395, 2005-08-16, Žin., 2005, Nr. 102-3793 (2005-08-23), i. k. 105301MISAK00D1-395

 


 

Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų

tvarkymo taisyklių

1 priedas

 

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS KATEGORIJOS IR PRODUKTAI

 

1. Stambūs namų apyvokos prietaisai

1.1. Stambūs šaldymo prietaisai

1.2. Šaldytuvai

1.3. Šaldikliai

1.4. Kiti stambūs maisto šaldymo, konservavimo ir saugojimo prietaisai

1.5. Skalbimo mašinos

1.6. Drabužių džiovintuvai

1.7. Indaplovės

1.8. Maisto ruošimo prietaisai

1.9. Elektrinės viryklės

1.10. Elektrinės viryklėlės

1.11. Mikrobangų krosnelės

1.12. Kiti stambūs maisto ruošimo ir kitokio maisto apdorojimo prietaisai

1.13. Elektriniai šildymo prietaisai

1.14. Elektriniai radiatoriai

1.15. Kiti stambūs kambarių, lovų, sėdimųjų baldų šildymo prietaisai

1.16. Elektriniai ventiliatoriai

1.17. Oro kondicionavimo prietaisai

1.18. Kita ventiliavimo, oro traukos ir kondicionavimo įranga

1.19. Kiti stambūs namų apyvokos prietaisai

2. Smulkūs namų apyvokos prietaisai

2.1. Dulkių siurbliai

2.2. Kilimų valymo prietaisai

2.3. Kiti valymo prietaisai

2.4. Siuvimo, mezgimo, audimo ir kitokie tekstilės gaminių apdorojimo prietaisai

2.5. Lygintuvai ir kiti skalbinių lyginimo, gręžimo bei kitokios priežiūros prietaisai

2.6. Skrudintuvai

2.7. Gruzdintuvės

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

2.8. Smulkintuvai, kavos aparatai ir talpyklų ar pakuočių atidarymo ar sandarinimo įranga

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

2.9. Elektriniai peiliai

2.10. Plaukų kirpimo, džiovinimo, dantų valymo, skutimosi ir masažavimo prietaisai bei kiti kūno priežiūros prietaisai

2.11. Rankiniai ir staliniai laikrodžiai bei laiko matavimo, rodymo ar fiksavimo įranga

2.12. Svarstyklės

2.13. Kiti smulkūs namų apyvokos prietaisai

3. IT ir telekomunikacinė įranga

3.1. Centralizuoto duomenų apdorojimo įranga:

3.1.1. Universalieji komplektai (serverinės įrangos komplektai)

3.1.2. Mini kompiuteriai

3.1.3. Spausdintuvų blokai

3.2. Asmeninio naudojimo IT ir telekomunikacinė įranga:

3.2.1. Asmeniniai kompiuteriai (kartu su centriniu procesoriumi, pele, monitoriumi ir klaviatūra)

3.2.2. Nešiojamieji kompiuteriai (kartu su centriniu procesoriumi, pele, monitoriumi ir klaviatūra)

3.2.3. Kompiuterinės užrašų knygelės

3.2.4. Delniniai kompiuteriai

3.2.5. Spausdintuvai

3.2.6. Kopijavimo įranga

3.2.7. Elektrinės ir elektroninės rašomosios mašinėlės

3.2.8. Kišeninės ir stalinės skaičiavimo mašinėlės

3.2.9. Kita elektroninio informacijos rinkimo, saugojimo, apdorojimo, pateikimo ar perdavimo įranga ir produktai

3.2.10. Vartotojų terminalai ir sistemos

3.2.11. Faksimiliniai aparatai

3.2.12. Teleksai

3.2.13. Telefonai

3.2.14. Taksofonai

3.2.15. Bevieliai telefonai

3.2.16. Mobilieji telefonai

3.2.17. Atsakiklių sistemos

3.2.18. Kiti garso, vaizdo ar kitos informacijos perdavimo telekomunikacinėmis priemonėmis produktai ar įranga

3.3. Kita IT ir telekomunikacinė įranga bei kartu naudojamos jos dalys (pvz., kompiuterių klaviatūros, pelės, monitoriai, mobiliųjų telefonų krovikliai ir pan.)

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-300, 2006-06-20, Žin., 2006, Nr. 71-2648 (2006-06-24), i. k. 106301MISAK00D1-300

 

4. Vartojimo įranga ir fotovoltinės plokštės

4.1. Radijo aparatai

4.2. Televizoriai

4.3. Vaizdo kameros

4.4. Vaizdo grotuvai

4.5. Garso grotuvai

4.6. Garso stiprintuvai

4.7. Muzikos instrumentai

4.8. Fotoaparatai ir kiti garso ar vaizdo įrašymo ar atkūrimo įtaisai ar įranga, įskaitant signalus ar kitas garso ar vaizdo paskirstymo technologijas, išskyrus telekomunikacijų

4.9. Kita vartojimo įranga bei kartu naudojamos jos dalys (pvz., televizorių, vaizdo ar garso grotuvų nuotolinio valdymo pulteliai, ausinės, mikrofonai ir pan.)

4.10. Fotovoltinės plokštės.

Papildyta punktu:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

5. Apšvietimo įranga

5.1. Fluorescencinių lempų šviestuvai, išskyrus buityje naudojamus šviestuvus

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-300, 2006-06-20, Žin., 2006, Nr. 71-2648 (2006-06-24), i. k. 106301MISAK00D1-300

 

5.2. Tiesios fluorescencinės lempos

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-300, 2006-06-20, Žin., 2006, Nr. 71-2648 (2006-06-24), i. k. 106301MISAK00D1-300

 

5.3. Kompaktinės fluorescencinės lempos

5.4. Didelio ryškumo išlydžio lempos, įskaitant suslėgto natrio lempas ir metalų halidų lempas

5.5. Žemo slėgio natrio lempos

5.6. Kita apšvietimo įranga arba įranga, skirta šviesai skleisti ar reguliuoti, išskyrus volframines lemputes

5.7. Kita apšvietimo įranga

6. Elektriniai ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius pramoninius prietaisus)

6.1. Grąžtai

6.2. Pjūklai

6.3. Siuvimo mašinos

6.4. Tekinimo, malimo, šlifavimo, smulkinimo, pjovimo, kapojimo, kirpimo, gręžimo, skylių darymo, perforavimo, lankstymo, lenkimo ar panašaus medžio, metalo ar kitų medžiagų apdorojimo įranga

6.5. Kniedijimo, kalimo, veržimo arba kniedžių, vinių, varžtų ištraukimo ar panašios paskirties įrankiai

6.6. Virinimo, litavimo ar panašios paskirties įrankiai

6.7. Skystų ar dujinių medžiagų purškimo, skleidimo, paskirstymo ar kitokio apdorojimo kitomis priemonėmis įranga

6.8. Vejos pjovimo ar kitų sodo darbų įrankiai

6.9. Kiti elektriniai ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius pramoninius prietaisus)

7. Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga

7.1. Elektriniai traukinukai ar lenktyninių automobilių komplektai

7.2. Rankiniai vaizdo žaidimų pultai

7.3. Vaizdo žaidimai

7.4. Kompiuteriai, naudojami dviračiuose, nardymo, bėgimo, irklavimo ir kitoje įrangoje

7.5. Elektrinių ar elektroninių komponentų turinti sporto įranga

7.6. Monetiniai aparatai

7.8. Kiti žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga

8. Medicininiai prietaisai (išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus)

8.1. Radioterapijos įranga

8.2. Kardiologiniai aparatai

8.3. Dializės aparatai

8.4. Plaučių respiratoriai

8.5. Branduolinės medicinos aparatai

8.6. Laboratorinė įranga in vitro diagnozėms

8.7. Analizatoriai

8.8. Šaldymo kameros

8.9. Vaisingumo testai

8.10. Kiti ligos, sužeidimo ar negalios nustatymo, apsaugojimo nuo jų, stebėjimo, gydymo, palengvinimo aparatai

8.11. Kiti medicininiai prietaisai (išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus)

9. Stebėsenos ir kontrolės prietaisai

9.1. Dūmų detektoriai

9.2. Šilumos reguliatoriai

9.3. Termostatai

9.4. Matavimo, svėrimo ar derinimo prietaisai, naudojami kaip buitinė ar laboratorijų įranga

9.5. Kiti stebėjimo ir kontrolės prietaisai, naudojami pramoniniuose įrenginiuose (pvz., valdymo pultuose)

9.6. Kiti stebėsenos ir kontrolės prietaisai

10. Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai

10.1. Automatiniai karštų gėrimų išdavimo įtaisai

10.2. Automatiniai karštų ar šaltų butelių ar skardinių išdavimo įtaisai

10.3. Automatiniai kietų produktų išdavimo įtaisai

10.4. Automatiniai pinigų išdavimo įtaisai

10.5. Visi įtaisai, automatiškai išduodantys bet kuriuos produktus

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-395, 2005-08-16, Žin., 2005, Nr. 102-3793 (2005-08-23), i. k. 105301MISAK00D1-395

 


Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių

2 priedas

 

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ŽENKLINIMO SIMBOLIS, NURODANTIS ATSKIRĄ ŠIOS ĮRANGOS ATLIEKŲ SURINKIMĄ

 

 

 

 

_____________

 

Papildyta priedu:

Nr. D1-395, 2005-08-16, Žin., 2005, Nr. 102-3793 (2005-08-23), i. k. 105301MISAK00D1-395

 

 

 

Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių

3 priedas

 

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMO ATASKAITOS FORMA

 

1. Įmonės rekvizitai:

1.1. Įmonės arba įmonės filialo, atstovybės (toliau – Padalinys) pavadinimas

1.2. Įmonės arba Padalinio kodas

 

1.3. Įmonės arba Padalinio adresas

 

1.4. Telefono Nr.

1.5. Fakso Nr.

1.6. El. pašto adresas

 

2. Aplinkos apsaugos agentūrai

 

 

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMO 20__ M. ATASKAITA

__________________

(Pildymo data)

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-256, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02876

 

3. Duomenys apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą:

 

Elektros ir elektroninės įrangos kategorijos

Lietuvoje surinktos elektros ir elektroninės įrangos atliekos, t

Apdorotos elektros ir elektroninės įrangos atliekos, t

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimas, t

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimas, t

Elektros ir elektroninės įrangos atliekos, paruoštos naudoti pakartotinai, t

buitinės elektros ir elektroninės įrangos atliekos

ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos atliekos

apdorota Lietuvoje

apdorota kitose ES valstybėse narėse

apdorota kitose (ne ES) valstybėse

panaudota Lietuvoje

panaudota kitose valstybėse

perdirbta Lietuvoje

perdirbta kitose valstybėse

paruošta naudoti pakartotinai Lietuvoje

paruošta naudoti pakartotinai kitose valstybėse

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

1. Stambūs namų apyvokos prietaisai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Smulkūs namų apyvokos prietaisai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. IT ir telekomunikacinė įranga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vartojimo įranga ir fotovoltinės plokštės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Apšvietimo įranga, išskyrus dujošvytes lempas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a. Dujošvytės lempos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Elektros ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius elektrinius prietaisus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Medicininiai prietaisai, išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Stebėsenos ir kontrolės prietaisai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juodai pažymėtos lentelės skiltys nepildomos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

Papildyta priedu:

Nr. D1-395, 2005-08-16, Žin., 2005, Nr. 102-3793 (2005-08-23), i. k. 105301MISAK00D1-395

 

 

 

Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų

tvarkymo taisyklių

4 priedas

 

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMO ATASKAITOS PILDYMO INSTRUKCIJA

 

1 dalis „Įmonės rekvizitai“. Šioje dalyje įrašomi elektros ir elektroninės įrangos atliekas tvarkančios įmonės arba, jei ataskaitą teikia įmonės filialas, atstovybė (toliau – Padalinys), Padalinio rekvizitai:

1.1 skiltyje – įmonės arba Padalinio pavadinimas;

1.2 skiltyje įmonės arba Padalinio (jei Padalinys turi suteiktą atskirą kodą juridinių asmenų registre) kodas juridinių asmenų registre;

1.3 skiltyje – įmonės arba Padalinio adresas;

1.4, 1.5 ir 1.6 skiltyse įmonės arba Padalinio kontaktinė informacija: telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas.

2 dalis. Šioje dalyje nurodoma, kad ataskaita teikiama Aplinkos apsaugos agentūrai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-256, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02876

 

3 dalis „Duomenys apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą“. Šioje dalyje pateikiami duomenys apie Lietuvoje surinktas ir apdorotas elektros ir elektroninės įrangos atliekas; taip pat pateikiami duomenys apie Lietuvoje surinktas ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse apdorotas bei kitose valstybėse (ne Europos Sąjungos valstybėse narėse) apdorotas elektros ir elektroninės įrangos atliekas.

3.1 skiltyje nurodomos elektros ir elektroninės įrangos kategorijos pagal Taisyklių 1 priede pateiktą sąrašą. Kiekvienos 3.1 skiltyje nurodytos kategorijos elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris nurodomas tonomis (trys ženklai po kablelio).

3.2 skiltyje – Lietuvoje surinktų buitinės elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris.

3.3 skiltyje – Lietuvoje surinktų ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris.

3.4 skiltyje – Lietuvoje surinktų ir apdorotų elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris.

3.5 skiltyje – Lietuvoje surinktų ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse apdorotų elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris.

3.6 skiltyje – Lietuvoje surinktų ir kitose valstybėse (ne Europos Sąjungos valstybėse narėse) apdorotų elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris.

3.7 skiltyje – Lietuvoje surinktų ir panaudotų elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris.

3.8 skiltyje – Lietuvoje surinktų ir kitose valstybėse panaudotų elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris.

3.9 skiltyje – Lietuvoje surinktų ir perdirbtų elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris.

3.10 skiltyje – Lietuvoje surinktų ir kitose valstybėse perdirbtų elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris.

3.11 skiltyje – Lietuvoje surinktų ir paruoštų naudoti pakartotinai elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris.

3.12 skiltyje – Lietuvoje surinktų ir kitose valstybėse paruoštų naudoti pakartotinai elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris.

PASTABA. Jei Ataskaitoje pildomos 3.5, 3.6, 3.8, 3.10 ir 3.12 skiltys, su Ataskaita turi būti pateikiamos vežimo kontrolės dokumentų, įrodančių, kad atliekos buvo apdorotos, panaudotos, paruoštos naudoti pakartotinai ir (ar) perdirbtos, kopijos (kaip nurodyta Taisyklių 33.1 punkte) arba sutarties su užsienio įmone, kurioje elektros ir elektroninės įrangos atliekos buvo apdorotos, panaudotos, paruoštos naudoti pakartotinai ir (ar) perdirbtos, kopija (kaip nurodyta Taisyklių 33.2 punkte).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

______________

Papildyta priedu:

Nr. D1-395, 2005-08-16, Žin., 2005, Nr. 102-3793 (2005-08-23), i. k. 105301MISAK00D1-395

 


Elektros ir elektroninės įrangos bei

jos atliekų tvarkymo taisyklių

5 priedas

 

(Numatomų įrengti ar jau įrengtų elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų aprašymo forma)

 

20____ M. NUMATOMŲ ĮRENGTI AR JAU ĮRENGTŲ ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ PRIĖMIMO VIETŲ APRAŠYMAS

 

_______________

(data)

 

1. Aplinkos apsaugos agentūrai

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-256, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02876

 

2. Elektros ir elektroninės įrangos gamintojo ar importuotojo rekvizitai:

2.1. juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė

2.2. juridinio arba fizinio asmens kodas

2.3. PVM mokėtojo kodas (neprivaloma)

 

 

 

 

2.4. juridinio asmens buveinės arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas:

Savivaldybė

Vietovė ir pašto indeksas

Gatvės pavadinimas

Gatvės tipas

Namo Nr.

Korpusas

Buto Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. ryšio duomenys:

Asmuo ryšiams

Telefono Nr.

Fakso Nr.

Mob. tel. Nr.

El. pašto adresas

 

 

 

 

 

 

 

3. Informacija apie numatomų įrengti ar jau įrengtų elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų (toliau – Priėmimo vieta) Įrengėjus:

 

3.1. Priėmimo vieta (-os) steigiama (-os):

 

individualiai

 

 

licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos

 

kolektyviai

(būtina užpildyti 3.2 lentelę)

 

 

 

 

3.2. kolektyviai steigiamų Priėmimo vietų Įrengėjų sąrašas (pildoma kolektyviai steigiamos (-ų) Priėmimo vietos (-ų) atveju):

Eil. Nr.

Įrengėjo pavadinimas

Juridinio arba fizinio asmens kodas

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

...

 

 

 

4. Informacija apie Priėmimo vietą (-as):

Eil. Nr.

Tikslus Priėmimo vietos pavadinimas (pvz., parduotuvė „Krautuvėlė“, degalinė „Degalai“ ar pan.)

Priėmimo vietos adresas

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

...

 

 

 

5. Atliekų tvarkytojų, su kuriais sudarytos sutartys dėl Priėmimo vietoje (-ose) surinktų elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo, vežimo, perdirbimo ar kitokio panaudojimo:

Eil. Nr.

Atliekų tvarkytojo pavadinimas

Atliekų tvarkytojo registracijos Atliekų tvarkytojų registre kodas

Sutarties Nr., data ir galiojimo data

Atliekų tvarkymo veikla, dėl kurios pasirašyta sutartis

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

6. Deklaracija

Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga ir tiksli. Šiame aprašyme minimos Priėmimo vieta (-os) bus įrengta (-os) laikantis Atliekų tvarkymo įstatymo, Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų. Priėmimo vietoje (-ose) surinktos elektros ir elektroninės įrangos atliekos bus apskaitomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ir perduodamos atliekų perdirbimo ar kitokio naudojimo įmonėms.

 

 

Atsakingas asmuo

 

__________________

 

(asmens pareigos, vardas ir pavardė)

 

________________

 

(parašas)

 

_________________

Papildyta priedu:

Nr. D1-31, 2012-01-13, Žin., 2012, Nr. 9-350 (2012-01-18), i. k. 112301MISAK000D1-31

 


Elektros ir elektroninės įrangos bei

jos atliekų tvarkymo taisyklių

6 priedas

 

(Informacijos apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų eksploataciją pateikimo forma)

 

INFORMACIJA APIE ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ PRIĖMIMO VIETŲ EKSPLOATACIJĄ 20____ M.

 

_______________

(data)

 

1. Aplinkos apsaugos agentūrai

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-256, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02876

 

2. Elektros ir elektroninės įrangos gamintojo ar importuotojo rekvizitai:

2.1. juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė

2.2. juridinio arba fizinio asmens kodas

2.3. PVM mokėtojo kodas (neprivaloma)

 

 

 

 

2.4. juridinio asmens buveinės arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas:

Savivaldybė

Vietovė ir pašto indeksas

Gatvės pavadinimas

Gatvės tipas

Namo Nr.

Korpusas

Buto Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. ryšio duomenys:

Asmuo ryšiams

Telefono Nr.

Fakso Nr.

Mob. tel. Nr.

El. pašto adresas

 

 

 

 

 

 

2.6. priėmimo vietos eksploatacijos pradžia: 20___m. ___________ ___ d.

 

3. Informacija apie įrengtų elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų (toliau – Priėmimo vieta) Įrengėjus*:

 

3.1. Priėmimo vieta (-os) įsteigta (-os):

 

individualiai

 

 

licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos

 

kolektyviai

(būtina užpildyti 3.2 lentelę)

 

 

 

 

3.2. kolektyviai steigiamų Priėmimo vietų Įrengėjų sąrašas (pildoma kolektyviai steigiamos (-ų) Priėmimo vietos (-ų) atveju):

Eil. Nr.

Įrengėjo pavadinimas

Juridinio arba fizinio asmens kodas

1.

 

 

2.

 

 

...

 

 

 

4. Informacija apie Priėmimo vietą (-as)*:

Eil. Nr.

Tikslus Priėmimo vietos pavadinimas (pvz., parduotuvė „Krautuvėlė“, degalinė „Degalai“ ar pan.)

Priėmimo vietos adresas

1.

 

 

2.

 

 

...

 

 

 

 

 

5. Atliekų tvarkytojų, su kuriais sudarytos sutartys dėl Priėmimo vietoje (-ose) surinktų elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo, vežimo, perdirbimo ar kitokio panaudojimo*:

Eil. Nr.

Atliekų tvarkytojo pavadinimas

Atliekų tvarkytojo registracijos Atliekų tvarkytojų registre kodas

Sutarties Nr., data ir galiojimo data

Atliekų tvarkymo veikla, dėl kurios pasirašyta sutartis

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

6. Informacija apie Priėmimo vietose surinktų atliekų kiekį ir atliekų tvarkytojus, kuriems perduotos atliekos:

Kategorija

Elektros ir elektroninė įranga

Eil. Nr.

Atliekų vežėjas, perdavimo data

Atliekų naudotojas

Iš viso per metus surinkta atliekų, t*

1A

Stambūs namų apyvokos prietaisai, išskyrus prietaisus su šaldymo įranga

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

Iš viso:

 

1B

Stambūs namų apyvokos prietaisai su šaldymo įranga

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

Iš viso:

 

2

Smulkūs namų apyvokos prietaisai

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

Iš viso:

 

3A

Informacinių technologijų ir telekomunikacijų įranga, išskyrus kompiuterių monitorius

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

Iš viso:

 

3B

Kompiuterių monitoriai

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

Iš viso:

 

4A

Vartojimo įranga, išskyrus televizorius, ir fotovoltinės plokštės

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

Iš viso:

 

4B

Televizoriai

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

Iš viso:

 

5A

Apšvietimo įranga, išskyrus dujošvytes lempas

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

Iš viso:

 

5B

Dujošvytės lempos (tiesios fluorescencinės lempos, kompaktinės fluorescencinės lempos, didelio ryškumo išlydžio lempos, įskaitant suslėgto natrio lempas ir metalų halidų lempas, žemo slėgio natrio lempos)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

Iš viso:

 

6

Elektros ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius pramoninius prietaisus)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

Iš viso:

 

7

Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

Iš viso:

 

8

Medicinos prietaisai (išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

Iš viso:

 

9

Stebėsenos ir kontrolės prietaisai

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

Iš viso:

 

10

Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

Iš viso:

 

* Surinktų atliekų kiekis nurodomas trijų skaitmenų po kablelio tikslumu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

7. Pridedama informacija apie Įrengėjo vykdytą visuomenės informavimą:

Visuomenės informavimo priemonė

Priemonės pavadinimas (pvz., nuoroda į interneto svetainę, leidinio pavadinimas, informacinio stendo nuotrauka)

Puslapių skaičius

Informacija, pateikta interneto svetainėse**:

1.

-

2.

-

...

-

Informacija, pateikta regioninėje spaudoje***:

1.

 

2.

 

...

 

Informacija, pateikiama kitose informavimo priemonėse (lankstinukuose, plakatuose ir pan.)****

1.

 

2.

 

...

 

 

*

Informacija pateikiama, jei pasikeitė Numatomų įrengti ar jau įrengtų elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų aprašymo (Taisyklių 5 priedas) duomenys.

**

Informacija turi būti paskelbta Įrengėjo interneto svetainėje.

***

Informacija turi būti skelbiama ne rečiau kaip kas tris mėnesius, t. y. ne mažiau kaip 4 kartus per metus.

****

Elektros ir elektroninės įrangos platinimo vietoje gerai matomoje vietoje turi būti pateikta informacija apie Įrengėjo įrengtą Priėmimo vietą.

 

8. Deklaracija

Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga ir tiksli.

 

 

 

Atsakingas asmuo

 

__________________

 

(asmens pareigos, vardas ir pavardė)

 

________________

 

(parašas)

 

_________________

Papildyta priedu:

Nr. D1-31, 2012-01-13, Žin., 2012, Nr. 9-350 (2012-01-18), i. k. 112301MISAK000D1-31

 

 

Elektros ir elektroninės įrangos bei

jos atliekų tvarkymo taisyklių

7 priedas

 

(Informacijos apie regione eksploatuotas elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietas pateikimo forma)

 

INFORMACIJA APIE REGIONE EKSPLOATUOTAS ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ PRIĖMIMO VIETAS 20____ M.

 

_______________

(data)

 

1. Informaciją teikia Aplinkos apsaugos agentūra

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-256, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02876

 

2. Informacija apie įrengtų elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų (toliau – Priėmimo vieta) Įrengėjus*:

 

2.1. individualiai steigiamų Priėmimo vietų Įrengėjų sąrašas ir Priėmimo vietų skaičius:

Eil. Nr.

Įrengėjo pavadinimas

Priėmimo vietų skaičius

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

...

 

 

 

2.2. kolektyviai steigiamų Priėmimo vietų Įrengėjų sąrašas ir Priėmimo vietų skaičius:

Eil. Nr.

Kolektyviai steigiamos Priėmimo vietos Įrengėjų sąrašas

Priėmimo vietų skaičius

1.

1.

2.

...

 

2.

1.

2.

...

 

3.

1.

2.

...

 

...

 

 

 

3. Informacija apie regione Priėmimo vietose surinktų atliekų kiekį:

Kategorija

Elektros ir elektroninė įranga

Iš viso per metus surinkta atliekų, t*

1A

Stambūs namų apyvokos prietaisai, išskyrus prietaisus su šaldymo įranga

 

1B

Stambūs namų apyvokos prietaisai su šaldymo įranga

 

2

Smulkūs namų apyvokos prietaisai

 

3A

Informacinių technologijų ir telekomunikacijų įranga, išskyrus kompiuterių monitorius

 

3B

Kompiuterių monitoriai

 

4A

Vartojimo įranga, išskyrus televizorius, ir fotovoltinės plokštės

 

4B

Televizoriai

 

5A

Apšvietimo įranga, išskyrus dujošvytes lempas

 

5B

Dujošvytės lempos (tiesios fluorescencinės lempos, kompaktinės fluorescencinės lempos, didelio ryškumo išlydžio lempos, įskaitant suslėgto natrio lempas ir metalų halidų lempas, žemo slėgio natrio lempos)

 

6

Elektros ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius pramoninius prietaisus)

 

7

Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga

 

8

Medicinos prietaisai (išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus)

 

9

Stebėsenos ir kontrolės prietaisai

 

10

Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai

 

* Surinktų atliekų kiekis nurodomas trijų skaitmenų po kablelio tikslumu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

_________________

Papildyta priedu:

Nr. D1-31, 2012-01-13, Žin., 2012, Nr. 9-350 (2012-01-18), i. k. 112301MISAK000D1-31

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-395, 2005-08-16, Žin., 2005, Nr. 102-3793 (2005-08-23), i. k. 105301MISAK00D1-395

Dėl aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 "Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-300, 2006-06-20, Žin., 2006, Nr. 71-2648 (2006-06-24), i. k. 106301MISAK00D1-300

Dėl aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 "Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-676, 2007-12-17, Žin., 2007, Nr. 134-5439 (2007-12-18), i. k. 107301MISAK00D1-676

Dėl aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 "Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-174, 2010-03-04, Žin., 2010, Nr. 29-1362 (2010-03-13), i. k. 110301MISAK00D1-174

Dėl aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 "Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-574, 2010-06-28, Žin., 2010, Nr. 79-4128 (2010-07-03); Žin., 2010, Nr. 81-0 (2010-07-10), i. k. 110301MISAKRD105607

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 "Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-31, 2012-01-13, Žin., 2012, Nr. 9-350 (2012-01-18), i. k. 112301MISAK000D1-31

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 "Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-565, 2012-07-02, Žin., 2012, Nr. 82-4291 (2012-07-13), i. k. 112301MISAK00D1-565

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 "Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-256, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02876

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 „Dėl elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-482, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-06-23, i. k. 2015-10051

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo