Suvestinė redakcija nuo 2018-08-15

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 141-5168, i. k. 104301MISAK00D1-481

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS BEI JOS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. rugsėjo 10 d. Nr. D1-481

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 20 straipsniu, 2 straipsnio 27 dalimi, 341 straipsnio 14, 16, 17, 18 ir 25 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 1691 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą“ 1.4 papunkčiu ir įgyvendindamas 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (OL 2012 L 197, p. 38) reikalavimus:

Preambulės pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

1. Tvirtinu Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisykles (pridedama).

2. Pavedu:

2.1. Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų vykdymo kontrolę.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-475, 2018-06-06, paskelbta TAR 2018-06-07, i. k. 2018-09561

 

2.2. Neteko galios nuo 2014-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-256, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02876

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-395, 2005-08-16, Žin., 2005, Nr. 102-3793 (2005-08-23), i. k. 105301MISAK00D1-395

 

3. Nustatau, kad Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės įsigalioja nuo 2005 m. rugpjūčio 13 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                      Arūnas Kundrotas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2005 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. D1-395

redakcija)

 

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS BEI JOS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato elektros ir elektroninės įrangos ženklinimo, elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkytojų ir šios įrangos vartotojų informavimo, elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo, saugojimo, apdorojimo, elektros ir elektroninės įrangos ir jos atliekų apskaitos reikalavimus bei tvarką.

2. Taisyklės privalomos visiems asmenims, kurių veikla susijusi su elektros ir elektroninės įrangos gamyba, importu (įvežimu iš kitų valstybių), eksportu (išvežimu į kitas valstybes), platinimu ir (ar) šios įrangos atliekų tvarkymu. Taisyklės netaikomos:

2.1. asmenims, kurie įsigyja kito asmens pagamintą, importuotą ir (ar) iš kitų valstybių įvežtą paženklintą elektros ir elektroninę įrangą ir (ar) ją perleidžia kitam asmeniui;

2.2. asmenims, kurie pagal finansavimo sutartis tik finansuoja Taisyklių 2.1 punkte nurodytos elektros ir elektroninės įrangos įsigijimą kitam asmeniui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

3. Elektros ir elektroninė įranga klasifikuojama pagal Taisyklių 1 priede nurodytas kategorijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

Nr. D1-1059, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21697

 

4. Neteko galios nuo 2014-06-06

Punkto naikinimas:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

5. Asmenys, užsiimantys elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymu, pirmiausia įvertina, ar atskirai surinkta neišardyta elektros ir elektroninė įranga tinka paruošimui naudoti pakartotinai. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkytojai užtikrina, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekos pirmiausia būtų paruošiamos naudoti pakartotinai. Netinkamos paruošti naudoti pakartotinai elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti tvarkomos pasirenkant tinkamiausius atliekų perdirbimo būdus pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-676, 2007-12-17, Žin., 2007, Nr. 134-5439 (2007-12-18), i. k. 107301MISAK00D1-676

Nr. D1-174, 2010-03-04, Žin., 2010, Nr. 29-1362 (2010-03-13), i. k. 110301MISAK00D1-174

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

6. Taisyklės parengtos įgyvendinant 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (OL 2012 L 197, p. 38) ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/112/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 76/768/EEB, 88/378/EEB, 1999/13/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2000/53/EB, 2002/96/EB ir 2004/42/EB, siekiant suderinti jas su Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L345, p. 68), reikalavimus. Taisyklės taikomos nedarant poveikio reikalavimams, nustatytiems Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose dėl visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugos, cheminių medžiagų, visų pirma 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančiame Europos cheminių medžiagų agentūrą, ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose atliekų tvarkymą ir (ar) produktų projektavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-574, 2010-06-28, Žin., 2010, Nr. 79-4128 (2010-07-03); Žin., 2010, Nr. 81-0 (2010-07-10), i. k. 110301MISAKRD105607

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

7. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

7.1. Apdorojimas – elektros ir elektroninės įrangos atliekose esančių teršalų atskyrimas, įrangos atliekų išardymas, smulkinimas, naudojimas, taip pat paruošimas šalinti ir bet kuri kitokia operacija, vykdoma siekiant naudoti ir (ar) šalinti elektros ir elektroninės įrangos atliekas, kai jos perduotos atliekų tvarkytojams.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

7.2. Dekantavimas – skysčio nupylimas nuo nuosėdų.

7.3. Neteko galios nuo 2010-03-14

Punkto naikinimas:

Nr. D1-174, 2010-03-04, Žin. 2010, Nr. 29-1362 (2010-03-13), i. k. 110301MISAK00D1-174

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-676, 2007-12-17, Žin., 2007, Nr. 134-5439 (2007-12-18), i. k. 107301MISAK00D1-676

 

7.4. Neteko galios nuo 2014-06-06

Punkto naikinimas:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

7.5. Taisyklėse vartojamos sąvokos „atliekų naudojimas, atliekų perdirbimas, atliekų surinkimas, atliekų šalinimas, atliekų tvarkymas, paruošimas naudoti pakartotinai, pakartotinis naudojimas, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, elektros ir elektroninė įranga, elektros ir elektroninės įrangos platintojas, gamintojas, importuotojas, laikymas“ atitinka Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-676, 2007-12-17, Žin., 2007, Nr. 134-5439 (2007-12-18), i. k. 107301MISAK00D1-676

Nr. D1-174, 2010-03-04, Žin., 2010, Nr. 29-1362 (2010-03-13), i. k. 110301MISAK00D1-174

Nr. D1-565, 2012-07-02, Žin., 2012, Nr. 82-4291 (2012-07-13), i. k. 112301MISAK00D1-565

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

7.6. Pavojinga cheminė medžiaga arba mišinys – cheminė medžiaga arba mišinys, atitinkantys Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatyme (Žin., 2000, Nr. 36-987; 2008, Nr. 76-3000) vartojamą sąvoką, arba bet kokia cheminė medžiaga, atitinkanti 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L 353, p. 1) I priede nustatytus bet kurios iš toliau pateikiamų pavojingumo klasių ar kategorijų kriterijus:

7.6.1. 2.1–2.4, 2.6 ir 2.7 pavojingumo klasių, 2.8 klasės A ir B tipų, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 klasių 1 ir 2 kategorijų, 2.14 klasės 1 ir 2 kategorijų, 2.15 klasės A–F tipų;

7.6.2. 3.1–3.6 pavojingumo klasių, 3.7 klasė – neigiamas poveikis lytinei funkcijai ir vaisingumui arba palikuonių vystymuisi, 3.8 klasės – ne narkotinis poveikis, 3.9 ir 3.10 klasių;

7.6.3. 4.1 pavojingumo klasės;

7.6.4. 5.1 pavojingumo klasės.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-174, 2010-03-04, Žin., 2010, Nr. 29-1362 (2010-03-13), i. k. 110301MISAK00D1-174

 

7.7. Neteko galios nuo 2010-03-14

Punkto naikinimas:

Nr. D1-174, 2010-03-04, Žin. 2010, Nr. 29-1362 (2010-03-13), i. k. 110301MISAK00D1-174

Papildyta punktu:

Nr. D1-676, 2007-12-17, Žin., 2007, Nr. 134-5439 (2007-12-18), i. k. 107301MISAK00D1-676

 

7.8. Neteko galios nuo 2010-03-14

Punkto naikinimas:

Nr. D1-174, 2010-03-04, Žin. 2010, Nr. 29-1362 (2010-03-13), i. k. 110301MISAK00D1-174

Papildyta punktu:

Nr. D1-676, 2007-12-17, Žin., 2007, Nr. 134-5439 (2007-12-18), i. k. 107301MISAK00D1-676

 

7.9. Finansavimo sutartis – susitarimas dėl paskolos, nuomos, išnuomojimo ar atidėto mokėjimo, nežiūrint to, ar šio susitarimo arba bet kurio antrinio susitarimo sąlygos numato, kad elektros ir elektroninė įranga bus ar gali būti perduodama kito asmens nuosavybėn.

Papildyta punktu:

Nr. D1-676, 2007-12-17, Žin., 2007, Nr. 134-5439 (2007-12-18), i. k. 107301MISAK00D1-676

 

7.10. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vieta – buitinės elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo vieta, įrengta elektros ir elektroninės įrangos gamintojo, importuotojo ar licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos, vykdančių Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 61 „Dėl Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočių nustatymo“ (toliau – Nutarimas) patvirtintos elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties vykdymo 2 variantą (toliau – Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties vykdymo 2 variantas);

Papildyta punktu:

Nr. D1-31, 2012-01-13, Žin., 2012, Nr. 9-350 (2012-01-18), i. k. 112301MISAK000D1-31

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

Nr. D1-1059, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21697

 

7.11. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų eksploatavimas – elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų priežiūra, rašytinėmis sutartimis pagrįstas tokiose vietose priimtų buitinių elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo, vežimo ir perdavimo atitinkamiems atliekų tvarkytojams koordinavimas, priimtų elektros ir elektroninės įrangos atliekų apskaita ir apskaitos ataskaitų teikimas, visuomenės informavimas apie šias elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietas.

Papildyta punktu:

Nr. D1-31, 2012-01-13, Žin., 2012, Nr. 9-350 (2012-01-18), i. k. 112301MISAK000D1-31

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

7.12. Neteko galios nuo 2014-06-06

Punkto naikinimas:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

Papildyta punktu:

Nr. D1-565, 2012-07-02, Žin., 2012, Nr. 82-4291 (2012-07-13), i. k. 112301MISAK00D1-565

 

7.13. Atskyrimas – apdirbimas rankiniu, mechaniniu, cheminiu arba metalurginiu būdu, kad pavojingos medžiagos, preparatai ir dalys apdorojimo procese sudarytų aiškiai atpažįstamą atliekų srautą ar aiškiai atpažįstamą atliekų srauto dalį. Medžiagos, preparatai arba dalys laikomi aiškiai atpažįstamais, jei juos galima stebėti siekiant patikrinti, ar jie apdoroti aplinkai nekenksmingu būdu.

Papildyta punktu:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

II. REIKALAVIMAI ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS GAMINTOJAMS IR IMPORTUOTOJAMS

 

8. Elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ar importuotojai privalo:

8.1. prieš pradėdami elektros ir elektroninę įrangą tiekti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai, registruotis Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 65-2599), nustatyta tvarka;

8.2. apskaityti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamą elektros ir elektroninės įrangą Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290 „Dėl Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1059, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21697

 

8.3. šviesti ir informuoti visuomenę Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka, pateikti Taisyklių 113 punkte nurodytą ir kitą svarbią informaciją;

8.4. organizuoti elektros ir elektroninės įrangos atliekų, susidariusių naudojant gamintojų ir (ar) importuotojų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektą elektros ir elektroninę įrangą, surinkimą, vežimą, apdorojimą ir (ar) dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, apmokėti minėtas atliekų tvarkymo išlaidas;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

8.5. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekiamą elektros ir elektroninę įrangą žymėti:

8.5.1. Taisyklių 2 priede pateiktu simboliu, nurodančiu, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia rinkti atskirai ir nešalinti su kitomis komunalinėmis atliekomis;

8.5.2. elektros ir elektroninės įrangos gamintoją ir (ar) importuotoją identifikuojančiu ženklu. Tai gali būti gamyklos ženklas, firmos ženklas, įmonės kodas ar kita gamintojo ir (ar) importuotojo pasirinkta informacija, pagal kurią galima identifikuoti įrangos gamintoją ar importuotoją;

8.5.3. ženklu, kuriame būtų nurodyta, kad elektros ir elektroninė įranga patiekta Lietuvos Respublikos vidaus rinkai po 2005 m. rugpjūčio 13 d. Tokiu ženklu (atskirai arba kartu) gali būti:

8.5.3.1. elektros ir elektroninės įrangos pagaminimo ar patiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai data, nurodyta pagal Lietuvos standarto LST ISO 8601:2006 „Duomenų elementai ir informacijos mainų formatai. Informacijos mainai. Datų ir laiko žymėjimas (tapatus ISO 8601:2004)“ reikalavimus;

8.5.3.2. ženklas, nurodytas Lietuvos standarte ST EN 50419:2006 „Elektrinės ir elektroninės įrangos ženklinimas pagal 2002/96/EC direktyvos 11(2) straipsnį“. Šis ženklas gali būti naudojamas tik kartu su Taisyklių 2 priede nurodytu simboliu.

9. Neteko galios nuo 2014-06-06

Punkto naikinimas:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

10. Ženklai, nurodyti Taisyklių 8.5 punkte, turi būti aiškiai matomi, perskaitomi ir patvarūs, kad įrangai tapus atliekomis būtų galima identifikuoti įrangos gamintoją ar importuotoją ir įrangos pagaminimo datą.

11. Jei dėl elektros ir elektroninės įrangos dydžio ar funkcinės paskirties 8.5.1 punkte nurodyto simbolio neįmanoma uždėti ant pačios įrangos, jis turi būti spausdinamas ant elektros ir elektroninės įrangos pakuotės, naudojimo instrukcijos ir garantijos.

111. Naujos rūšies elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ar importuotojai privalo teikti informaciją atliekų tvarkymo įmonėms apie elektros ir elektroninės įrangos medžiagas ir dalis, jų išmontavimą, galimą paruošimą naudoti pakartotinai, šioje įrangoje esančias pavojingas medžiagas bei mišinius ir jų buvimo vietas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

112. Taisyklių 111 punkte nurodyta informacija atliekų tvarkymo įmonėms turi būti pateikiama leidiniuose ar elektronine forma (pavyzdžiui, kompaktiniuose diskuose ir (ar) internetu) ne vėliau kaip po vienerių metų nuo gaminio išleidimo į rinką datos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

113. Elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ar importuotojai patys arba per platintojus privalo teikti informaciją visuomenei apie:

113.1. elektros ir elektroninėje įrangoje esančias pavojingas medžiagas;

113.2. elektros ir elektroninėje įrangoje esančių pavojingų medžiagų keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai;

113.3. netinkamo elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo žalą aplinkai ir žmonių sveikatai;

113.4. elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo galimybes ir surinkimo vietas;

113.5. reikalavimą rinkti elektros ir elektroninės įrangos atliekas atskirai ir jų nešalinti kartu su kitomis komunalinėmis atliekomis;

113.6. visuomenės teises ir pareigas prisidedant prie elektros ir elektroninės įrangos atliekų pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir kitų šių atliekų naudojimo būdų;

113.7. Taisyklių 2 priede nurodyto simbolio reikšmę;

113.8. kitą svarbią informaciją.

114. Elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ar importuotojai Taisyklių 113.1–113.5 papunkčiuose nurodytą informaciją turi pateikti įrangos naudojimo instrukcijoje ar atskirame leidinyje. Jei ši informacija teikiama per platintojus, ji visuomenei turi būti pateikiama raštu prekybos vietoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1059, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21697

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-565, 2012-07-02, Žin., 2012, Nr. 82-4291 (2012-07-13), i. k. 112301MISAK00D1-565

 

III. REIKALAVIMAI ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS PLATINTOJAMS

 

12. Elektros ir elektroninės įrangos platintojai gali platinti tik tokią elektros ir elektroninę įrangą, kurios gamintojas ar importuotojas įsiregistravęs Taisyklių 8.1 punkte nurodyta tvarka ir kuri paženklinta vadovaujantis Taisyklių 8.5 punkto reikalavimais.

121. Elektros ir elektroninės įrangos platintojai privalo nemokamai priimti vartotojo atiduodamas buitines elektros ir elektroninės įrangos atliekas tuo atveju, jeigu šios atliekos yra tos pačios paskirties kaip platintojo platinama elektros ir elektroninė įranga.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

122. Elektros ir elektroninės įrangos platintojai gali nesilaikyti Taisyklių 121 punkte nustatyto reikalavimo ir nemokamai nepriimti vartotojo atiduodamų elektros ir elektroninės įrangos atliekų, jeigu šias atliekas sudaro elektros ir elektroninė įranga be pagrindinių tokios įrangos dalių ar jose yra atliekų, nepriskiriamų elektros ir elektroninės įrangos atliekoms ir (ar) šios atliekos dėl užterštumo kelia pavojų darbuotojų sveikatai ir saugumui. Kai elektros ir elektroninės įrangos atliekos dėl užterštumo kelia pavojų darbuotojų sveikatai ir saugumui, elektros ir elektroninės įrangos platintojai privalo tokias atliekas perduoti pavojingas atliekas tvarkančioms įmonėms.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

123. Elektros ir elektroninės įrangos platintojai privalo užtikrinti priimamų elektros ir elektroninės įrangos atliekų saugų laikymą, šių atliekų perdavimą atliekų tvarkytojams ir apskaityti priimtas elektros ir elektroninės įrangos atliekas Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2011, Nr. 57-2721), nustatyta tvarka.

13. Elektros ir elektroninės įrangos platintojai, kurie naudojasi nuotolinio ryšio priemonėmis, vartotojams turi sudaryti sąlygas elektros ir elektroninės įrangos atliekas atiduoti elektros ir elektroninės įrangos atsiėmimo vietoje.

14. Elektros ir elektroninės įrangos platintojai prekybos vietoje privalo teikti rašytinę informaciją visiems vartotojams apie tai, kaip vartotojai gali atiduoti elektros ir elektroninės įrangos atliekas platintojams.

15. Elektros ir elektroninės įrangos platintojai, naudojantys nuotolinio ryšio priemones, interneto parduotuvės svetainėje gerai matomoje vietoje turi skelbti informaciją, kam ir kokiais būdais vartotojas gali atiduoti elektros ir elektroninės įrangos atliekas.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-565, 2012-07-02, Žin., 2012, Nr. 82-4291 (2012-07-13), i. k. 112301MISAK00D1-565

 

IV. ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ SURINKIMAS IR VEŽIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

16. Elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti surenkamos atskirai ir nemaišomos su kitomis atliekomis. Jeigu metalo laužo priėmimo metu nustatoma, kad metalo lauže yra elektros ir elektroninės įrangos atliekų, elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti atskiriamos priėmimo metu ir registruojamos priėmimo dokumentuose nurodant elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekį bei atliekų kodą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-482, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-06-23, i. k. 2015-10051

 

161. Jeigu elektros ir elektroninės įrangos atliekos surenkamos už jas sumokant atliekų turėtojui, pirkimo-pardavimo faktą patvirtinančiame dokumente be privalomų apskaitos dokumentų rekvizitų taip pat turi būti nurodytas perkamos elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų pavadinimas, atliekos kodas, duomenys apie pardavėją (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, o superkant iš fizinių asmenų – pardavėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, jo asmenybę patvirtinančio dokumento pavadinimas ir numeris).

Papildyta punktu:

Nr. D1-482, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-06-23, i. k. 2015-10051

 

17. Jei elektros ir elektroninės įrangos atliekos yra užterštos pavojingomis medžiagomis ir todėl kelia grėsmę atliekas tvarkančių įmonių personalo saugumui ir sveikatai, jos turi būti perduodamos pavojingas atliekas tvarkančioms įmonėms.

171. Prieš vežant elektros ir elektroninės įrangos atliekas iš surinkimo vietų ir įrenginių, atliekas tvarkančios įmonės, kai tikslinga, pirmiausia įvertina, ar atskirai surinktos elektros ir elektroninės įrangos atliekos tinka paruošimui naudoti pakartotinai, ir, jeigu pačios nevykdo paruošimo naudoti pakartotinai veiklos, perduoda jas atliekų tvarkymo įmonėms, vykdančioms paruošimo naudoti pakartotinai veiklą.

Papildyta punktu:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

172. Elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti surenkamos ir vežamos, sudarant sąlygas elektros ir elektroninės įrangos atliekas paruošti naudoti pakartotinai, perdirbti ir izoliuoti pavojingas medžiagas.

Papildyta punktu:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

18. Surinktos elektros ir elektroninės įrangos atliekos, išskyrus įrangą, kuri pakartotinai naudojama jos neišardžius, turi būti atiduotos elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo įmonėms, apdorojančioms elektros ir elektroninę įrangą ir atitinkančioms šių Taisyklių 19 punkte nustatytus reikalavimus.

 

V. ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ APDOROJIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

19. Elektros ir elektroninės įrangos atliekas tvarkančios įmonės, apdorojančios elektros ir elektroninės įrangos atliekas, turi vykdyti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Atliekų tvarkymo taisyklėse, šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, apdorojant elektros ir elektroninės įrangos atliekas įdiegti ir taikyti geriausius atliekų apdorojimo būdus. Elektros ir elektroninės įrangos atliekas apdorojančioms įmonėms rekomenduojama įdiegti Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemas, vadovaujantis 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-676, 2007-12-17, Žin., 2007, Nr. 134-5439 (2007-12-18), i. k. 107301MISAK00D1-676

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

191. Elektros ir elektroninės įrangos atliekas apdorojančios įmonės turi įvykdyti Nutarimu patvirtintame Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočių apraše nustatytus minimalius elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimo reikalavimus.

Papildyta punktu:

Nr. D1-565, 2012-07-02, Žin., 2012, Nr. 82-4291 (2012-07-13), i. k. 112301MISAK00D1-565

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

Nr. D1-1059, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21697

 

20. Atskirai surinktos elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti tinkamai apdorotos. Elektros ir elektroninės įrangos atliekas tvarkančios įmonės pirmiausia įvertina, ar atskirai surinktos elektros ir elektroninės įrangos atliekos ir (ar) jos dalys yra tinkamos paruošimui naudoti pakartotinai, ir, jei tinkamos, paruošia jas naudoti pakartotinai pačios arba perduoda atliekų tvarkymo įmonėms, vykdančioms paruošimo naudoti pakartotinai veiklą. Surinktos elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti laikomos ir apdorojamos tik tam skirtose vietose, įrengtose pagal Taisyklių 21.1–22.8 papunkčių reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-676, 2007-12-17, Žin., 2007, Nr. 134-5439 (2007-12-18), i. k. 107301MISAK00D1-676

Nr. D1-174, 2010-03-04, Žin., 2010, Nr. 29-1362 (2010-03-13), i. k. 110301MISAK00D1-174

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

201. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo metu susidariusios atliekos turi būti laikomos atskirai nuo kitų įmonės veiklos metu susidariusių atliekų.

Papildyta punktu:

Nr. D1-482, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-06-23, i. k. 2015-10051

 

21. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų laikymo vietose turi būti:

21.1. šiose atliekose esantiems skysčiams, valymo ir nuriebalinimo priemonėms, vandeniui nepralaidi ir orų pokyčiams atspari kieta paviršiaus danga;

21.2. išsiliejusių skysčių surinkimo priemonės (sorbentai ir kitos);

21.3. dekantavimo įranga bei valymo ir nuriebalinimo priemonės;

21.4. priemonės, atitinkančios Aplinkosaugos reikalavimus paviršinėms nuotekoms tvarkyti, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 687 (Žin., 2004, Nr. 10-289).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

22. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo vietose turi būti:

22.1. svarstyklės priimamų ir apdorotų atliekų svoriui nustatyti;

22.2. šiose atliekose esantiems skysčiams, valymo ir nuriebalinimo priemonėms, vandeniui nepralaidi ir orų pokyčiams atspari kieta paviršiaus danga;

22.3. išsiliejusių skysčių surinkimo priemonės (sorbentai ir kitos);

22.4. dekantavimo įranga bei valymo ir nuriebalinimo priemonės;

22.5. išardytų elektros ir elektroninės įrangos dalių laikymo priemonės (konteineriai, stelažai, lentynos ir kitos);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

22.6. baterijų, kondensatorių, turinčių polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų, kitų pavojingų atliekų, taip pat radioaktyviųjų atliekų aplinkosaugos reikalavimus atitinkantys saugojimo konteineriai;

22.7. priemonės, atitinkančios Aplinkosaugos reikalavimus paviršinėms nuotekoms tvarkyti;

22.8. ozoną ardančių medžiagų išsiurbimo, recirkuliacijos įranga bei šių medžiagų laikymo priemonės (cilindrai).

23. 21.4, 22.7 papunkčiuose nustatyti reikalavimai netaikomi, kai elektros ir elektroninės įrangos laikymo ir apdorojimo vietos įrengtos po krituliams nepralaidžiu stogu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

24. Panaudotos išsiliejusių skysčių surinkimo, valymo ir nuriebalinimo priemonės turi būti tvarkomos pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

241. Elektros ir elektroninės įrangos atliekos, išskyrus atvejus, kai jos paruošiamos naudoti pakartotinai, turi būti apdorotos nors pagal Taisyklių 25–26.4 punktuose nustatytus reikalavimus.

Papildyta punktu:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

25. Iš elektros ir elektroninės įrangos atliekų pirmiausia turi būti išsiurbiami visi skysčiai ir dujos, taip pat atskiriamos šios medžiagos, mišiniai ir dalys:

25.1. polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) turintys kondensatoriai;

25.2. gyvsidabrio turinčios dalys (jungikliai, lempos ir kitos);

25.3. baterijos;

25.4. mobiliųjų telefonų ir kitų prietaisų spausdintos montažinės plokštės, jei jų plotas yra didesnis kaip 10 kvadratinių centimetrų;

25.5. spausdintuvų, kopijavimo aparatų ir panašios įrangos skystų ar tirštų dažų ir (ar) dažomųjų miltelių kasetės;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

25.6. plastmasės, kuriose yra bromintų liepsnos lėtiklių;

25.7. asbesto atliekos ir asbesto turintys komponentai;

25.8. elektroniniai vamzdeliai;

25.9. chlorofluoroangliavandeniliai (CFC), hidrochlorofluoroangliavandeniliai (HCFC) arba hidrofluoroangliavandeniliai (HFC), angliavandeniliai (HC) bei putplasčiai, pagaminti naudojant šias medžiagas;

25.10. dujošvytės lempos;

25.11. skystųjų kristalų ekranai (kartu su jų gaubtais), kurių paviršius didesnis kaip 100 kvadratinių centimetrų, bei visi dujošvyčių lempų ekranai;

25.12. išoriniai elektros kabeliai;

25.13. ugniai atsparių keraminių pluoštų turintys komponentai, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje;

25.14. radioaktyviųjų medžiagų turintys komponentai, išskyrus komponentus, atitinkančius nereguliuojamosios veiklos kriterijus, nustatytus Lietuvos higienos normoje HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 (Žin., 2002, Nr. 11-388);

25.15. elektrolitiniai kondensatoriai, turintys pavojingų medžiagų (> 25 mm aukščio, > 25 mm skersmens arba atitinkamai panašaus tūrio).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-174, 2010-03-04, Žin., 2010, Nr. 29-1362 (2010-03-13), i. k. 110301MISAK00D1-174

 

26. Atskirtos elektros ir elektroninės įrangos atliekų dalys toliau turi būti apdorojamos:

26.1. nuo elektroninių vamzdelių turi būti pašalinta fluorescencinė danga;

26.2. įrangos, turinčios ozono sluoksnį ardančių dujų arba dujų, kurių klimato atšilimo skatinimo potencialas viršija 15, putose ir šaldymo kontūruose esančios dujos turi būti tinkamai ištraukiamos ir apdorojamos pagal 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų reikalavimus (OL L 286, 2009 10 31, p. 1);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

26.3. iš dujošvyčių lempų turi būti pašalinamas gyvsidabris;

26.4. polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) turintys kondensatoriai turi būti tvarkomi pagal Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 473 (Žin., 2003, Nr. 99-4469), ir Neinventorizuotos įrangos, turinčios mažiau nei 5 dm3 polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT), surinkimo ir šalinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. D1-435 (Žin., 2005, Nr. 111-4067), nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-300, 2006-06-20, Žin., 2006, Nr. 71-2648 (2006-06-24), i. k. 106301MISAK00D1-300

 

VI. ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ APSKAITA

 

27. Elektros ir elektroninės įrangos atliekas tvarkančios įmonės turi vykdyti tvarkomų atliekų apskaitą ir teikti atliekų tvarkymo apskaitos ataskaitą Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 57-2720), nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-565, 2012-07-02, Žin., 2012, Nr. 82-4291 (2012-07-13), i. k. 112301MISAK00D1-565

 

28. Neteko galios nuo 2018-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-1059, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21697

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-31, 2012-01-13, Žin., 2012, Nr. 9-350 (2012-01-18), i. k. 112301MISAK000D1-31

 

29. Neteko galios nuo 2018-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-1059, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21697

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

30. Neteko galios nuo 2018-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-1059, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21697

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

31. Neteko galios nuo 2018-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-1059, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21697

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-256, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02876

 

32. Neteko galios nuo 2018-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-1059, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21697

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

Nr. D1-256, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02876

 

33. Jei elektros ir elektroninės įrangos atliekos apdorotos, panaudotos, paruoštos naudoti pakartotinai ir (ar) perdirbtos ne Lietuvoje, elektros ir elektroninės įrangos atliekas išvežančios įmonės sutartyje su elektros ir elektroninės įrangos atliekas ne Lietuvoje apdorojančia, naudojančia, paruošiančia naudoti pakartotinai ir (ar) perdirbančia įmone turi būti nurodyta, kad užsienio įmonėje elektros ir elektroninės įrangos atliekos apdorojamos, naudojamos, paruošiamos naudoti pakartotinai ir (ar) perdirbamos laikantis 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų reikalavimams lygiaverčių sąlygų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

Nr. D1-1059, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21697

 

VII. REIKALAVIMAI BUITINIŲ ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ PRIĖMIMO VIETOMS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

34. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietą (toliau – Priėmimo vieta) gali įrengti šie asmenys (toliau – Įrengėjas):

34.1. elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ar importuotojas individualiai;

34.2. elektros ir elektroninės įrangos gamintojus ir importuotojus atstovaujanti licencijuota gamintojų ir importuotojų organizacija, atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus;

34.3. sutartiniais pagrindais (rašytine sutartimi) tarpusavyje bendradarbiaudami elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir importuotojai (kolektyviai).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-565, 2012-07-02, Žin., 2012, Nr. 82-4291 (2012-07-13), i. k. 112301MISAK00D1-565

 

35. Priėmimo vietos gali būti įrengiamos degalinių, prekybos centrų, parduotuvių, įmonių, organizacijų ir pan. teritorijose ar patalpose. Priėmimo vietos gali būti įrengiamos tik suderinus su savivaldybe, kurios teritorijoje steigiama Priėmimo vieta, pagal Savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygų derinimo su savivaldybėmis taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. D1-232 „Dėl Savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygų derinimo su savivaldybėmis taisyklių patvirtinimo“, nustatytą tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

36. Individualiai įrengiama Priėmimo vieta gali būti įrengta elektros ir elektroninės įrangos platinimo vietoje (teritorijoje) arba ne toliau kaip 2 km nuo jos.

37. Kolektyviai gamintojų, importuotojų arba jų organizacijų įsteigtų Priėmimo vietų, užtikrinančių minimalų Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties vykdymo variantui įvykdyti reikalingą Priėmimo vietų skaičių (toliau – minimalus Priėmimo vietų skaičius), negali būti daugiau kaip:

 

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1059, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21697

37.1. Vilniaus ir Kauno miestuose – viena Priėmimo vieta 80 000 gyventojų;

37.2. Klaipėdos ir Šiaulių miestuose – viena Priėmimo vieta 40 000 gyventojų;

37.3. Panevėžio ir Alytaus miestuose – viena Priėmimo vieta 30 000 gyventojų;

37.4. miestuose, turinčiuose nuo 15 000 iki 50 000 gyventojų, – 2 Priėmimo vietos;

37.5. kituose miestuose, miesteliuose ir kaimuose – viena Priėmimo vieta.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

38. Papildomas, viršijančias minimalų Priėmimo vietų skaičių, Priėmimo vietas gamintojai, importuotojai arba jų organizacijos gali steigti neatsižvelgdami į 37 punkte nustatytus apribojimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

39. Priėmimo vietos adresas gali būti keičiamas motyvuotu Įrengėjo prašymu, suderinus su Aplinkos apsaugos agentūra ir savivaldybe, kurios teritorijoje įsteigta Priėmimo vieta.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

40. Priėmimo vieta turi būti patogi elektros ir elektroninės įrangos atliekas norinčiam atiduoti asmeniui ir paženklinta nuorodomis, informuojančiomis, kad šioje vietoje priimamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos.

41. Įrengėjo elektros ir elektroninės įrangos platinimo vietoje visiems gerai matomoje vietoje turi būti pateikta informacija apie įrengtą (-as) Priėmimo vietą (-as) (ne mažesniame kaip A3 formato (420x297 mm) plakate).

42. Priėmimo vietoje visos buitinės elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti priimamos nemokamai, nereikalaujant pirkti naują elektros ir elektroninę įrangą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

43. Priėmimo vietoje elektros ir elektroninės įrangos atliekos gali būti nepriimamos, jeigu šias atliekas sudaro elektros ir elektroninė įranga be pagrindinių šios įrangos dalių ar jeigu jose yra atliekų, nepriskiriamų elektros ir elektroninės įrangos atliekoms, ir (ar) šios atliekos kelia pavojų darbuotojų sveikatai ar saugumui.

44. Priėmimo vietoje surinktoms elektros ir elektroninės įrangos atliekoms laikinai laikyti turi būti skiriamas ne mažesnis kaip 5 m2 plotas patalpoje arba ne mažesnio kaip 13 m3 tūrio uždaras lauko konteineris.

45. Priėmimo vietoje surinktų elektros ir elektroninės įrangos atliekų laikinajam laikymui taikomi Atliekų tvarkymo įstatymo, Atliekų tvarkymo taisyklių ir šių Taisyklių nustatyti reikalavimai.

46. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka, Taršos leidimas, išduotas Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka, ar kitas aplinkosauginis leidimas, rengiamas ir išduodamas Aplinkos apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, Priėmimo vietai neprivalomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1059, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21697

 

47. Įrengėjas privalo sudaryti sutartis su atitinkamais elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkytojais dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo ir užtikrinti Priėmimo vietoje surinktų elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdavimą atliekų apdorojimo veiklą vykdančiai įmonei.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

48. Priimtų elektros ir elektroninės įrangos atliekų apskaita turi būti vykdoma pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse produktų platintojams, priimantiems vartotojų atiduodamas produktų atliekas, nustatytus reikalavimus. Papildomai šioje apskaitoje turi būti nurodyta surinktų elektros ir elektroninės įrangos atliekų kategorija pagal šių Taisyklių 1 priede pateiktą elektros ir elektroninės įrangos kategorijų sąrašą.

49. Įrengėjas privalo informuoti visuomenę apie galimybę atiduoti buitines elektros ir elektroninės įrangos atliekas, nurodydamas Įrengėjo įrengtos Priėmimo vietos (-ų) adresą (-us). Ši informacija turi būti nuolat skelbiama bent Įrengėjo interneto svetainėje ir ne rečiau kaip kas tris mėnesius, t. y. ne mažiau kaip 4 kartus per metus, skelbiama nacionalinėje ir (ar) regioninėje, ir (ar) vietinėje periodinėje spaudoje (regioninėje periodinėje spaudoje skelbiama tik apie tame regione įrengtas Priėmimo vietas, vietinėje periodinėje spaudoje skelbiama tik apie toje savivaldybėje įrengtas Priėmimo vietas).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

Nr. D1-1059, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21697

 

50. Jei Įrengėjas neužtikrino Priėmimo vietose surinktų atliekų perdavimo atliekų tvarkytojui (-ams), nevykdė Priėmimo vietose surinktų elektros ir elektroninės įrangos atliekų apskaitos, neteikė apskaitos ataskaitų, nevykdė ar nepakankamai vykdė visuomenės informavimą, laikoma, kad Įrengėjas Priėmimo vietas eksploatavo netinkamai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-565, 2012-07-02, Žin., 2012, Nr. 82-4291 (2012-07-13), i. k. 112301MISAK00D1-565

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-31, 2012-01-13, Žin., 2012, Nr. 9-350 (2012-01-18), i. k. 112301MISAK000D1-31

 

VIII. REIKALAVIMAI BUITINIŲ ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ PRIĖMIMO VIETŲ APRAŠYMUI IR INFORMACIJOS APIE ŠIŲ VIETŲ EKSPLOATAVIMĄ PATEIKIMUI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

51. Gamintojas, importuotojas, ataskaitiniais kalendoriniais metais elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą organizavę individualiai ir pasirinkę vykdyti Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties vykdymo 2 variantą (individualiai ar kolektyviai įrengti Priėmimo vietas), Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290 „Dėl Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka teikdami elektros ir elektroninės įrangos apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitas, kartu turi pateikti informaciją apie Priėmimo vietų eksploatavimą ataskaitiniais kalendoriniais metais ir atliekų, surinktų šiose Priėmimo vietose, kiekį ataskaitiniais kalendoriniais metais.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

Nr. D1-1059, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21697

 

52. Gamintojas, importuotojas einamaisiais kalendoriniais metais elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą organizuojantys individualiai ir pasirinkę vykdyti Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties vykdymo 2 variantą (individualiai ar kolektyviai įrengti Priėmimo vietas), Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290 „Dėl Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka teikdami elektros ir elektroninės įrangos apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitas, kartu turi pateikti informaciją apie numatomas įrengti ar jau įrengtas Priėmimo vietas einamiesiems kalendoriniams metams.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1059, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21697

 

53. Kartu su informacija apie Priėmimo vietų eksploatavimą Įrengėjas pateikia leidinių, kuriuose skelbta šių Taisyklių 49 punkte nurodyta informacija, kopijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1059, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21697

 

54. Licencijuota gamintojų ir importuotojų organizacija, ataskaitiniais kalendoriniais metais pasirinkusi vykdyti Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties vykdymo 2 variantą, Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. D1-57 „Dėl Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka metinėje ataskaitoje apie veiklos organizavimo plano vykdymą ir finansavimo schemoje ir švietimo programoje numatytų priemonių įgyvendinimą turi pateikti informaciją apie Priėmimo vietų eksploatavimą ataskaitiniais kalendoriniais metais ir atliekų, surinktų šiose Priėmimo vietose, kiekį ataskaitiniais kalendoriniais metais.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-565, 2012-07-02, Žin., 2012, Nr. 82-4291 (2012-07-13), i. k. 112301MISAK00D1-565

Nr. D1-256, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02876

Nr. D1-1059, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21697

 

55. Licencijuota gamintojų ir importuotojų organizacija, einamaisiais kalendoriniais metais pasirinkusi vykdyti Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties vykdymo 2 variantą, Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. D1-57 „Dėl Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka einamųjų metų gamintojų ir importuotojų organizacijos atliekų tvarkymo veiklos organizavimo plane turi pateikti informaciją apie numatomas įrengti ar jau įrengtas Priėmimo vietas einamiesiems kalendoriniams metams.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-565, 2012-07-02, Žin., 2012, Nr. 82-4291 (2012-07-13), i. k. 112301MISAK00D1-565

Nr. D1-1059, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21697

 

56. Neteko galios nuo 2013-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-565, 2012-07-02, Žin. 2012, Nr. 82-4291 (2012-07-13), i. k. 112301MISAK00D1-565

 

Papildyta skyriumi:

Nr. D1-31, 2012-01-13, Žin., 2012, Nr. 9-350 (2012-01-18), i. k. 112301MISAK000D1-31

 

IX. Minimalūs NAUDOTOS ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS vežimo TRANZITU, IŠVEŽIMO iš Lietuvos Respublikos ir įvežiMO į Lietuvos Respubliką reikalavimai

 

57. Naudotos elektros ir elektroninės įrangos turėtojas, kuris ketina arba veža tranzitu, išveža iš Lietuvos Respublikos ir (ar) įveža į Lietuvos Respubliką naudotą elektros ir elektroninės įrangą, privalo turėti:

57.1. važtaraščio ir elektros ir elektroninės įrangos pardavimo ir (arba) nuosavybės teisių perdavimo sutarties, kurioje nurodyta, kad įranga skirta tiesiogiai pakartotinai naudoti ir kad ji gerai veikia, kopiją;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1059, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21697

 

57.2. kiekvieno siuntoje esančio objekto įvertinimą ar išbandymą įrodančių dokumentų (bandymo sertifikato, funkcinę gebą įrodančio dokumento) kopijas ir protokolą, kuriame pateikiama visa 60 ir 61 punktuose minima informacija;

57.3. naudotos elektros ir elektroninės įrangos turėtojo, organizuojančio jos vežimą, deklaraciją, kad siuntoje esančios medžiagos arba įranga nelaikomos atliekomis, kaip apibrėžta Atliekų tvarkymo įstatyme;

57.4. tinkamą apsaugą nuo apgadinimo krovinį vežant, pakraunant ir iškraunant, visų pirma tinkamai jį supakuojant ir išdėstant.

58. 57.1, 57.2 papunkčiai ir 59, 60, 61 punktai netaikomi tuo atveju, kai neginčijamais įrodymais patvirtinama, kad elektros ir elektroninė įranga išvežama iš Lietuvos Respublikos ar įvežama į Lietuvos Respubliką pagal įmonių tarpusavio susitarimą ir kad:

58.1. elektros ir elektroninė įranga dėl defektų grąžinama gamintojui arba jo vardu veikiančiai trečiajai šaliai taisyti pagal garantiją, siekiant ją pakartotinai naudoti;

58.2. naudota profesionaliam naudojimui skirta elektros ir elektroninės įranga gamintojui arba jo vardu veikiančiai trečiajai šaliai, arba į trečiosios šalies gamyklas, esančias valstybėse, kuriose galioja 2001 m. birželio 14 d. EBPO Tarybos sprendimas C(2001)107/Galutinis dėl Sprendimo C(92)39/Galutinis dėl panaudojimui skirtų atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės, pagal galiojančią sutartį siunčiama atnaujinti arba pataisyti, siekiant ją pakartotinai naudoti;

58.3. defektų turinti naudota profesionaliam naudojimui skirta elektros ir elektroninė įranga, pvz., medicinos prietaisai ar jų dalys, gamintojui arba jo vardu veikiančiai trečiajai šaliai pagal galiojančią sutartį siunčiama defektų priežasčių analizei, kai tokią analizę gali atlikti tik gamintojas arba jo vardu veikianti trečioji šalis.

59. Įrodymui, kad iš Lietuvos Respublikos išvežamos ar į Lietuvos Respubliką įvežamos ne elektros ir elektroninės įrangos atliekos, o naudota elektros ir elektroninė įranga, reikia atlikti 60 ir 61 punkte nurodytas naudotos elektros ir elektroninės įrangos bandymo ir dokumentavimo procedūras.

60. Bandymo procedūra atliekama tokiu būdu:

60.1. bandoma įrangos funkcinė geba ir vertinamas pavojingųjų medžiagų kiekis (bandymas atliekamas atsižvelgiant į elektros ir elektroninės įrangos rūšį; daugeliu atvejų užtenka išbandyti naudotos elektros ir elektroninės įrangos pagrindines funkcijas);

60.2. vertinimo ir bandymo rezultatai registruojami.

61. Dokumentavimo procedūra atliekama tokiu būdu:

61.3. dokumentai gerai pritvirtinami prie elektros ir elektroninės įrangos (jei nesupakuota) arba ant pakuotės, kad juos būtų galima perskaityti neišpakuojant įrangos;

61.4. dokumentuose nurodoma:

61.4.1. objekto pavadinimas (elektros ir elektroninės įrangos pavadinimas, jei nurodytas Taisyklių 1 priede, ir kategorija, nustatyta Taisyklių 1 priede);

61.4.2. objekto identifikacinis numeris (tipo numeris), kai taikytina;

61.4.3. gamybos metai (jei žinomi);

61.4.4. už įrangos funkcinės gebos įrodymus atsakingos bendrovės pavadinimas ir adresas;

61.4.5. bandymo procedūroje aprašyto bandymo rezultatai ir funkcinės gebos išbandymo data;

61.4.6. atlikto bandymo rūšis.

62. Be dokumentų, kurių reikalaujama pagal 57, 58, 60 ir 61 punktus, prie kiekvieno elektros ir elektroninės įrangos krovinio (pvz., vežimo konteinerio, sunkvežimio) turi būti pridedama:

62.1. atitinkamas transporto dokumentas, pvz., tarptautinių krovinių vežimo keliais sutartis (CMR) arba važtaraštis;

62.2. atsakingo asmens deklaracija apie jo atsakomybę.

63. Jei nepateikiami Taisyklių 57, 58, 60, 61 ir 62 punktuose nurodyti dokumentai, įrodantys, kad objektas yra naudota elektros ir elektroninė įranga, o ne elektros ir elektroninės įrangos atliekos, ir jei įranga nėra tinkamai apsaugota nuo apgadinimo transportuojant, pakraunant ir iškraunant, visų pirma tinkamai supakuojant ir deramai išdėstant krovinį (tai yra turėtojo, organizuojančio vežimą, pareiga), laikoma, kad objektas yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos ir krovinys vežamas neteisėtai. Tokiu atveju su kroviniu elgiamasi kaip nurodyta 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo.

64. Gamintojų ar jų vardu veikiančių trečiųjų šalių ar kitų asmenų, organizuojančių naudotos elektros ir elektroninės įrangos, kuri, kaip įtariama, yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos, vežimą, gali būti pareikalauta padengti naudotos elektros ir elektroninės įrangos, kuri, kaip įtariama, yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos, atitinkamų analizių, tikrinimų, įskaitant saugojimo, išlaidas.

Papildyta skyriumi:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

X. ATSAKOMYBĖ

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

65. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

Papildyta skyriumi:

Nr. D1-31, 2012-01-13, Žin., 2012, Nr. 9-350 (2012-01-18), i. k. 112301MISAK000D1-31

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-395, 2005-08-16, Žin., 2005, Nr. 102-3793 (2005-08-23), i. k. 105301MISAK00D1-395

 

 

Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių

1 priedas

 

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS KATEGORIJOS IR NEBAIGTINIS ŠIOMS KATEGORIJOMS PRISKIRIAMOS ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS

 

1. Temperatūros keitimo įranga

Šiai kategorijai priskiriamos elektros ir elektroninės įrangos sąrašas: šaldytuvai, šaldikliai, automatiniai šaltų produktų išdavimo įtaisai, oro kondicionavimo įranga, garų surinkimo įranga, šilumos siurbliai, radiatoriai, kuriuose yra alyvos ir kita temperatūros keitimo įranga, temperatūrai keisti naudojanti skysčius, išskyrus vandenį.

2. Ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm2

Šiai kategorijai priskiriamos elektros ir elektroninės įrangos sąrašas: ekranai, televizoriai, skystųjų kristalų nuotraukų rėmeliai, monitoriai, nešiojamieji kompiuteriai, knyginiai kompiuteriai.

3. Lempos

Šiai kategorijai priskiriamos elektros ir elektroninės įrangos sąrašas: tiesios fluorescencinės lempos, kompaktinės fluorescencinės lempos, fluorescencinių lempų lemputės, didelio ryškumo išlydžio lempos, įskaitant suslėgto natrio lempas ir metalų halidų lempas, žemo slėgio natrio lempos, šviesos diodai (LED).

4. Stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm)

Ši kategorija apima namų ūkio prietaisus, IT ir telekomunikacinę įrangą, vartojimo įrangą, šviestuvus, garso ir vaizdo atkūrimo įrangą, muzikinę įrangą, elektrinius ir elektroninius įrankius, žaislus, laisvalaikio ir sporto įrangą, medicinos prietaisus, stebėjimo ir kontrolės prietaisus, automatinius daiktų išdavimo įtaisus, elektros srovės generavimo įrangą. Šiai kategorijai nepriskiriama 1–3 kategorijų įranga.

Šiai kategorijai priskiriamos elektros ir elektroninės įrangos sąrašas: skalbimo mašinos, drabužių džiovintuvai, indaplovės, maisto ruošimo prietaisai, elektrinės viryklės, elektrinės viryklėlės, šviestuvai, garso ar vaizdo atkūrimo įranga, muzikinė įranga (išskyrus bažnyčiose įrengiamus vargonus), mezgimo ir audimo prietaisai, universalieji komplektai, spausdintuvų blokai, kopijavimo įranga, stambūs monetiniai aparatai, stambūs medicinos prietaisai, stambūs stebėjimo ir kontrolės prietaisai, stambūs automatiniai produktų ir pinigų išdavimo įtaisai, fotovoltinės plokštės.

5. Smulki įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)

Ši kategorija apima namų ūkio prietaisus, vartojimo įrangą, šviestuvus, garso ir vaizdo atkūrimo įrangą, muzikinę įrangą, elektrinius ir elektroninius įrankius, žaislus, laisvalaikio ir sporto įrangą, medicinos prietaisus, stebėjimo ir kontrolės prietaisus, automatinius daiktų išdavimo įtaisus, elektros srovės generavimo įrangą. Šiai kategorijai nepriskiriama 1–3 ir 6 kategorijų įranga.

Šiai kategorijai priskiriamos elektros ir elektroninės įrangos sąrašas: dulkių siurbliai, kilimų valymo prietaisai, siuvimo prietaisai, šviestuvai, mikrobangų krosnelės, ventiliavimo įranga, lygintuvai, skrudintuvai, elektriniai peiliai, elektriniai virduliai, rankiniai ir kitokie laikrodžiai, elektriniai skustuvai, svarstyklės, plaukų ir kūno priežiūros prietaisai, kišeninės skaičiavimo mašinėlės, radijo aparatai, vaizdo kameros, vaizdo įrašymo įtaisai, aukštos kokybės garso įranga, muzikos instrumentai, garso ar vaizdo atkūrimo įranga, elektriniai ir elektroniniai žaislai, sporto įranga, dviračių, nardymo, bėgimo, irklavimo ir kiti kompiuteriai, dūmų detektoriai, šilumos reguliatoriai, termostatai, smulkūs elektriniai ir elektroniniai įrankiai, smulkūs medicinos aparatai, smulkūs stebėjimo ir kontrolės prietaisai, smulkūs automatiniai produktų išdavimo įtaisai, maži prietaisai su įmontuotomis fotovoltinėmis plokštėmis.

6. Smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)

Šiai kategorijai priskiriamos elektros ir elektroninės įrangos sąrašas: mobilieji telefonai, palydovinės vietos nustatymo (GPS) sistemos, skaičiuoklės, maršruto parinktuvas, asmeniniai kompiuteriai, spausdintuvai, telefonai.

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-395, 2005-08-16, Žin., 2005, Nr. 102-3793 (2005-08-23), i. k. 105301MISAK00D1-395

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

Nr. D1-1059, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21697

 

 

Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių

2 priedas

 

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ŽENKLINIMO SIMBOLIS, NURODANTIS ATSKIRĄ ŠIOS ĮRANGOS ATLIEKŲ SURINKIMĄ

 

 

 

_____________

Papildyta priedu:

Nr. D1-395, 2005-08-16, Žin., 2005, Nr. 102-3793 (2005-08-23), i. k. 105301MISAK00D1-395

 

3 priedas. Neteko galios nuo 2018-01-01    

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-1059, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21697

 

4 priedas. Neteko galios nuo 2018-01-01    

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-1059, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21697

 

5 priedas. Neteko galios nuo 2018-01-01    

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-1059, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21697

 

6 priedas. Neteko galios nuo 2018-01-01    

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-1059, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21697

 

7 priedas. Neteko galios nuo 2018-01-01    

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-1059, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21697

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-395, 2005-08-16, Žin., 2005, Nr. 102-3793 (2005-08-23), i. k. 105301MISAK00D1-395

Dėl aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 "Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-300, 2006-06-20, Žin., 2006, Nr. 71-2648 (2006-06-24), i. k. 106301MISAK00D1-300

Dėl aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 "Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-676, 2007-12-17, Žin., 2007, Nr. 134-5439 (2007-12-18), i. k. 107301MISAK00D1-676

Dėl aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 "Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-174, 2010-03-04, Žin., 2010, Nr. 29-1362 (2010-03-13), i. k. 110301MISAK00D1-174

Dėl aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 "Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-574, 2010-06-28, Žin., 2010, Nr. 79-4128 (2010-07-03); Žin., 2010, Nr. 81-0 (2010-07-10), i. k. 110301MISAKRD105607

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 "Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-31, 2012-01-13, Žin., 2012, Nr. 9-350 (2012-01-18), i. k. 112301MISAK000D1-31

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 "Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-565, 2012-07-02, Žin., 2012, Nr. 82-4291 (2012-07-13), i. k. 112301MISAK00D1-565

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 "Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-492, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-256, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02876

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 „Dėl elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-482, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-06-23, i. k. 2015-10051

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-1059, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21697

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. D1-492 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-475, 2018-06-06, paskelbta TAR 2018-06-07, i. k. 2018-09561

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo