Suvestinė redakcija nuo 2019-09-10

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 19-755, i. k. 1091100NUTA00000086

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. vasario 11 d. Nr. 86

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 29 straipsnio 8 dalimi ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos įsteigimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 676, 2015-07-01, paskelbta TAR 2015-07-02, i. k. 2015-10704

 

Patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatus (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ENERGETIKOS MINISTRAS                                                         ARVYDAS SEKMOKAS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 86

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 916

redakcija)

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatai

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga.

Energetikos ministerija formuoja valstybės politiką, taip pat organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą energetikos ministrui (toliau – ministras) pavestose valdymo srityse, įstatymų nustatytais atvejais įgyvendina nustatyto laikotarpio valstybės politiką.

2. Energetikos ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais ir Energetikos ministerijos nuostatais (toliau – Nuostatai).

3. Energetikos ministerija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Energetikos ministerijos buveinės adresas: Vilnius, Gedimino pr. 38. Sprendimą dėl Energetikos ministerijos buveinės pakeitimo priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

4. Energetikos ministerija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas). Energetikos ministerijos lėšų šaltinis gali būti kitos teisėtai gautos lėšos.

5. Energetikos ministerijos savininkė yra valstybė. Energetikos ministerijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė: koordinuoja ministerijos veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia Energetikos ministerijos nuostatus, sprendžia kitus įstatymais jos kompetencijai priskirtus klausimus.

6. Energetikos ministerija turi interneto svetainę (www.enmin.lrv.lt), joje skelbiami vieši pranešimai ir kita informacija. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

 

II SKYRIUS

ENERGETIKOS MINISTERIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

7. Energetikos ministerijos veiklos tikslai, siekiant užtikrinti Lietuvos energetinio ūkio plėtrą, gyventojų gerovės kilimą ir vykdant narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus, yra:

7.1. formuoti valstybės energetinio saugumo politiką: Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, strateginių energetikos projektų, Europos Sąjungos energetikos politikos srityse ir užtikrinti šios politikos įgyvendinimą;

7.2. formuoti valstybės branduolinės energetikos politiką: Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, branduolinės energijos naudojimo plėtros ir užtikrinti valstybės politikos branduolinės energetikos sektoriuje įgyvendinimą;

7.3. formuoti valstybės politiką iškastinių energijos išteklių, atsinaujinančių energijos išteklių, elektros ir šilumos, energijos vartojimo efektyvumo, valstybės energetikos sektoriaus konkurencingumo skatinimo srityse ir užtikrinti šios politikos įgyvendinimą.

8. Energetikos ministerija, siekdama Nuostatų 7.1 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

8.1. analizuoja Lietuvos ir užsienio valstybių energetikos būklę ir raidos tendencijas;

8.2. dalyvauja įgyvendinant ilgalaikes valstybės saugumo stiprinimo programas energetikos srityje;

8.3. koordinuoja investicijas, skirtas energetikos projektams įgyvendinti;

8.4. rengia Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos ir jos pakeitimų projektus, teikia juos Vyriausybei, taip pat rengia Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo planą, koordinuoja Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimą;

8.5. koordinuoja Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu projektų įgyvendinimą;

8.6. rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, koordinuoja ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų  pozicijų Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais rengimą ir derinimą, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos institucijos;

8.7. užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose;

8.8. perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire) ir vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus, Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka apie tai informuoja Europos Sąjungos institucijas.

9. Energetikos ministerija, siekdama Nuostatų 7.2 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

9.1. organizuoja branduolinės energetikos infrastruktūros Lietuvos Respublikoje plėtrą, taip pat dvišalį ir daugiašalį tarptautinį bendradarbiavimą branduolinės energetikos srityje;

9.2. organizuoja Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimą, derasi su Europos Komisija dėl jo finansavimo;

9.3. rengia Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo programą ir kontroliuoja jos įgyvendinimą;

9.4. koordinuoja Europos Sąjungos Ignalinos programą ir užtikrina šios programos lėšomis finansuojamų priemonių įgyvendinimo priežiūrą;

9.5. administruoja Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programą;

9.6. dalyvauja Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo veikloje;

9.7. valdo Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondą;

9.8. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategiją ir kontroliuoja jos įgyvendinimą;

9.9. organizuoja radioaktyviųjų atliekų tvarkymą ir dėjimą į atliekynus, teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl konkrečių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių, saugyklų ir kapinynų  statybos arba eksploatavimo nutraukimo, radioaktyviųjų atliekų atliekynų uždarymo ir uždarytų atliekynų priežiūros nutraukimo;

9.10. organizuoja dvišalį ir daugiašalį tarptautinį bendradarbiavimą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srityje;

9.11. kontroliuoja radioaktyviųjų atliekų tvarkytojo veiklos strategijos įgyvendinimą;

9.12. atlieka Valstybiniame gyventojų apsaugos plane branduolinės ar radiologinės  avarijos atveju numatytas funkcijas.

10. Energetikos ministerija, siekdama Nuostatų 7.3 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

10.1. koordinuoja ir (ar) dalyvauja koordinuojant valstybės politikos įgyvendinimą energijos vartotojų teisių apsaugos srityje;

10.2. rengia Energijos vartojimo efektyvumo didinimo programos projektą, teikia jį Vyriausybei, kartu su kitomis ministerijomis ir institucijomis organizuoja ir koordinuoja šios programos įgyvendinimą;

10.3. rengia energijos išteklių poreikio prognozes, preliminarius kuro, elektros ir šilumos gamybos, tiekimo ir vartojimo balansus;

10.4. nustato prioritetines energijos išteklių rūšis ir energijos vartojimo režimą;

10.5. koordinuoja energijos išteklių gavybos ir perdirbimo klausimus;

10.6. rengia gamybos iš vietinių ir antrinių žaliavų skatinimo programas, taip pat vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą skatinančias programas ir kitus teisės aktus, užtikrina jų įgyvendinimą;

10.7. teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl valstybės reguliuojamų kainų energetikos srityje nustatymo principų;

10.8. rengia energetikos ūkio eksploatavimo, energijos ir jos išteklių perdavimo, skirstymo, tiekimo ir vartojimo taisykles, nustato energetikos specialistų ir įmonių, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo tvarką;

10.9. nustato elektros energijos vartotojų įrenginių prijungimo prie tinklų ir aprūpinimo elektros energija atkūrimo trukmę;

10.10. nustato energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarką;

10.11. rengia šilumos ūkio plėtros kryptis;

10.12. kaupia ir analizuoja informaciją apie biodegalų gamybą Lietuvoje;

10.13. numato ir įgyvendina priemones, užtikrinančias būtiną energijos ir kuro tiekimą esant ekstremaliajai energetikos padėčiai;

10.14. organizuoja, koordinuoja ir prižiūri naftos produktų ir naftos valstybės atsargų kaupimo ir tvarkymo įgyvendinimą;

10.15. nustato vartotojų ir gamintojų energetikos objektų prijungimo prie energijos tinklų tvarką ir sąlygas;

10.16. organizuoja tarptautinius Energetikos ministerijai priskirtų energetikos šakų efektyvumo projektų konkursus;

10.17. organizuoja ir koordinuoja energetikos politikos priemonių, didinančių šalies energetikos sektoriaus konkurencingumą, užtikrinančių energijos ir energijos išteklių tiekimą už konkurencingą kainą, parinkimą ir įgyvendinimą;

10.18. organizuoja ir koordinuoja energijos ir energijos išteklių prekybos ir efektyvų energijos išteklių rinkų funkcionavimą užtrikrinančių priemonių parinkimą ir įgyvendinimą;

10.19. organizuoja ir koordinuoja valstybės energetikos politikos priemonių, skatinančių konkurenciją tarp energijos ir energijos išteklių tiekėjų, naujų energijos ir energijos išteklių tiekėjų ir vartotojų pritraukimą, energijos vartojimo sąlygų gerinimą, energijos vartotojų interesų apsaugos stiprinimą, racionalią energetikos infrastruktūros plėtrą, parinkimą ir įgyvendinimą.

11. Energetikos ministerija taip pat atlieka šias funkcijas:

11.1. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja valstybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, įgyvendina viešųjų įstaigų dalininko ar savininko teises ir pareigas, Vyriausybės pavedimu įgyvendina ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės įmonių savininko teises ir pareigas;

11.2. teikia valstybės įmonei Turto bankui pagal ministro valdymo sričiai priskirtus objektus pasiūlymus dėl strateginių ir ypač svarbių ūkio objektų privatizavimo tikslingumo, turimų valstybei priklausančių akcijų pardavimo sąlygų ir būdų;

11.3. dalyvauja rengiant energetinio bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis sutartis, kitus su tuo susijusius dokumentus, dalyvauja konsultacinėse konferencijose ir derybose su tarptautinėmis organizacijomis, siekdama plėsti Lietuvos ir užsienio valstybių bendradarbiavimą ir spręsti energetikos sektoriui aktualias problemas, dalyvauja rengiant dvišalių ir daugiašalių Lietuvos ir užsienio valstybių bendradarbiavimo komisijų posėdžius;

11.4. teisės aktų nustatyta tvarka palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, organizuoja tarptautinių sutarčių įgyvendinimą;

11.5. atstovauja Lietuvos Respublikai užsienio valstybėse ar tarptautinėse organizacijose;

11.6. padeda organizuoti valstybinių ir vyriausybinių delegacijų oficialius vizitus į užsienį, taip pat užsienio valstybinių ir vyriausybinių delegacijų priėmimą Lietuvos Respublikoje;

11.7. užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos komitetuose;

11.8. vykdo teisės aktuose nustatytas krizių valdymo, civilinės saugos sričių užduotis;

11.9. dalyvauja rengiant valstybės strateginius dokumentus;

11.10. rengia ministrui nustatytų valdymo sričių programas ir užtikrina jų įgyvendinimą;

11.11. dalyvauja organizuojant energetikos mokslinės techninės pažangos valstybinį valdymą;

11.12. organizuoja Energetikos ministerijos užsakymu vykdomų mokslo programų ir projektų finansavimą ir įgyvendinimą;

11.13. rengia įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, sprendimų ir rezoliucijų projektus;

11.14. vykdo tarpinės institucijos funkcijas, administruojant Europos Sąjungos struktūrinių ir Sanglaudos fondų lėšas.

12. Energetikos ministerija atlieka ir kitas įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas.

 

III SKYRIUS

ENERGETIKOS MINISTERIJOS TEISĖS

 

13. Energetikos ministerija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

13.1. pasitelkti ministerijų ir Vyriausybės įstaigų, taip pat kitų įstaigų bei organizacijų atstovus ir specialistus, susitarusi su jų vadovais, ministerijos sprendžiamoms problemoms nagrinėti, sudaryti komisijas (darbo grupes) įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti;

13.2. gauti iš ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų įstaigų ir organizacijų duomenis ir informaciją ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;

13.3. sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis;

13.4. Energetikos ministerija turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

 

IV SKYRIUS

ENERGETIKOS MINISTERIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

14. Energetikos ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis ministro patvirtintais strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais planavimo dokumentais. Strateginiai ir metiniai Energetikos ministerijos veiklos planai skelbiami Energetikos ministerijos interneto svetainėje. Ministras rengia ir, suderinęs su Ministru Pirmininku, tvirtina ministrui pavestų valdymo sričių strateginius veiklos planus (strateginį veiklos planą), taip pat tvirtina metinį Energetikos ministerijos veiklos planą. Energetikos ministerijos veiklos planų vykdymą vertina Energetikos ministerijos vidaus audito tarnyba.

15. Energetikos ministerijos veiklą reglamentuoja ministro tvirtinami Energetikos ministerijos darbo reglamentas, vidaus tvarkos taisyklės, Energetikos ministerijos administracijos padalinių nuostatai, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių aprašymai.

16. Energetikos ministerijai vadovauja ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu. Ministrą laikinai pavaduoti gali tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Vyriausybės narys. Pavaduojantis ministras neatlieka funkcijų, kurių Vyriausybės įstatymas nesuteikia teisės atlikti pavaduojančiam ministrui.

17. Ministras, vadovaudamas ministerijai, yra atsakingas Lietuvos Respublikos Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui. Ministras atsistatydina Vyriausybės įstatymo nustatyta tvarka.

18. Ministras atlieka Vyriausybės įstatyme nustatytas funkcijas.

19. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – viceministras (viceministrai), ministerijos kancleris, ministro patarėjas (patarėjai) ir kt. – padeda ministrui formuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministras, jie yra jam tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi.

20. Viceministrų skaičių ministro teikimu tvirtina Vyriausybė. Viceministrai ministro nustatytose veiklos srityse atlieka Vyriausybės įstatyme nustatytas, ministro jiems pavestas funkcijas.

21. Jeigu viceministro laikinai nėra, visas arba dalį jo funkcijų ministro pavedimu atlieka kitas viceministras (viceministrai).

22. Ministras savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie ministro prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją.

23. Energetikos ministerijos administracijos struktūrą tvirtina ministras, vadovaudamasis įstatymais ir jų pagrindu priimtais Vyriausybės nutarimais.

24. Energetikos ministerijos kancleris yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, ministerijos administracijos vadovas, pavaldus ministrui. Energetikos ministerijos kancleris atlieka Vyriausybės įstatymo nustatytas, kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir ministro pavestas funkcijas.

25. Jeigu Energetikos ministerijos kanclerio laikinai nėra, visas jo funkcijas arba jų dalį ministras paveda atlikti vienam iš ministerijos administracijos padalinių vadovų.

26. Energetikos ministerijos kancleris, o kai jo laikinai nėra, ministro paskirtas  ministerijos administracijos padalinio vadovas pagal savo kompetenciją priima potvarkius.

27. Energetikos ministerijos kancleris saugo ministerijos antspaudą ir atsako už jo naudojimą. Saugoti ministerijos antspaudą ministras gali įgalioti kitą ministerijos valstybės tarnautoją. Šiuo atveju už antspaudo naudojimą atsako ministro įgaliotas ministerijos valstybės tarnautojas.

28. Energetikos ministerijoje sudaroma kolegija – ministro patariamoji institucija. Kolegija sudaroma Vyriausybės įstatymo nustatyta tvarka. Kolegijos nariai – ministras (kolegijos pirmininkas), viceministrai ir ministerijos kancleris. Į kolegijos sudėtį gali būti įtraukiami kiti ministerijos ir kitų institucijų atstovai. Kolegijos narių skaičių nustato ir jos personalinę sudėtį bei darbo reglamentą tvirtina ministras, jis taip pat teikia klausimus kolegijai svarstyti. Kolegijos darbo reglamente, be kitų nuostatų, nurodoma kolegijos kompetencija, sprendimų priėmimo tvarka.

 

V SKYRIUS

ENERGETIKOS MINISTERIJOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

29. Energetikos  ministerijos vidaus auditą atlieka Energetikos ministerijos vidaus audito tarnyba. Energetikos ministerijos valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

30. Energetikos ministerijos finansų kontrolė vykdoma ministro nustatyta tvarka.

31. Ministras kontroliuoja strateginio ir metinių Energetikos ministerijos veiklos planų įgyvendinimą.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. Energetikos ministerija gali būti reorganizuojama arba likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Vyriausybės įstatymo ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 916, 2019-09-04, paskelbta TAR 2019-09-09, i. k. 2019-14321

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 433, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 60-2375 (2009-05-23), i. k. 1091100NUTA00000433

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 86 "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1479, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6401 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001479

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 86 "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 871, 2013-09-25, Žin., 2013, Nr. 104-5099 (2013-10-03), i. k. 1131100NUTA00000871

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 86 "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo" papildymo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 676, 2015-07-01, paskelbta TAR 2015-07-02, i. k. 2015-10704

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1344, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21787

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 916, 2019-09-04, paskelbta TAR 2019-09-09, i. k. 2019-14321

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo