Suvestinė redakcija nuo 2015-07-03 iki 2018-12-31

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 19-755, i. k. 1091100NUTA00000086

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. vasario 11 d. Nr. 86

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 29 straipsnio 8 dalimi ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos įsteigimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 676, 2015-07-01, paskelbta TAR 2015-07-02, i. k. 2015-10704

 

Patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatus (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ENERGETIKOS MINISTRAS                                                         ARVYDAS SEKMOKAS

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 86

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau vadinama – Energetikos ministerija, ministerija) yra valstybės įstaiga.

Energetikos ministerijos paskirtis yra formuoti valstybės politiką, taip pat organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą ministrui pavestose valdymo srityse. Valstybės politikos įgyvendinimo funkcijos ministerijai gali būti pavestos tik įstatymų nustatytais atvejais ir nustatytam terminui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1479, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6401 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001479

 

2. Energetikos ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, taip pat šiais nuostatais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 676, 2015-07-01, paskelbta TAR 2015-07-02, i. k. 2015-10704

 

3. Energetikos ministerija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Ministerijos buveinės adresas: Gedimino pr. 38, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Punkto pakeitimai:

Nr. 676, 2015-07-01, paskelbta TAR 2015-07-02, i. k. 2015-10704

 

4. Energetikos ministerija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau vadinama – valstybės biudžetas).

Energetikos ministerijos savininkė yra valstybė. Energetikos ministerijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, kuri koordinuoja ministerijos veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia ministerijos nuostatus, priima sprendimą dėl Energetikos ministerijos buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Energetikos ministerijos vieši pranešimai skelbiami ministerijos interneto svetainėje (www.enmin.lt), o įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais – ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1479, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6401 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001479

 

II. ENERGETIKOS MINISTERIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1479, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6401 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001479

 

5. Svarbiausieji Energetikos ministerijos veiklos tikslai, siekiant užtikrinti Lietuvos energetinio ūkio plėtrą, gyventojų gerovės kilimą ir vykdant narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus, yra:

5.1. formuoti valstybės energetinio saugumo politiką: Nacionalinės energetikos strategijos, strateginių energetikos projektų, Europos Sąjungos energetikos politikos srityse ir užtikrinti šios politikos įgyvendinimą;

5.2. formuoti valstybės branduolinės energetikos politiką: naujos atominės elektrinės statybos, Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, branduolinės energijos naudojimo plėtros, ir užtikrinti valstybės politikos branduolinės energetikos sektoriuje įgyvendinimą;

5.3. formuoti valstybės politiką iškastinių energijos išteklių, atsinaujinančių energijos išteklių, elektros ir šilumos, energijos vartojimo efektyvumo srityse ir užtikrinti šios politikos įgyvendinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1479, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6401 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001479

 

6. Energetikos ministerija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:

6.1. valstybės energetinio saugumo politikos: Nacionalinės energetikos strategijos, strateginių energetikos projektų, Europos Sąjungos energetikos politikos formavimo srityse:

6.1.1. analizuoja Lietuvos ir užsienio valstybių energetikos būklę ir raidos tendencijas;

6.1.2. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant ilgalaikes valstybės saugumo stiprinimo programas;

6.1.3. pagal kompetenciją koordinuoja investicijas, skirtas energetikos projektams įgyvendinti;

6.1.4. rengia Nacionalinės energetikos strategijos ir jos pakeitimų projektus, teikia juos Lietuvos Respublikos Vyriausybei, taip pat rengia Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo planą, koordinuoja Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimą;

6.1.5. koordinuoja Lietuvos energetikos tinklų ir sistemų sujungimo su kitų Europos Sąjungos valstybių energetikos tinklais ir sistemomis projektų įgyvendinimą;

6.1.6. Neteko galios nuo 2015-07-03

Punkto naikinimas:

Nr. 676, 2015-07-01, paskelbta TAR 2015-07-02, i. k. 2015-10704

 

6.1.7. pagal kompetenciją rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, koordinuoja ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais rengimą ir derinimą, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos institucijos;

6.1.8. pagal kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose;

6.1.9. pagal kompetenciją perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire) ir vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus, Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka apie tai informuoja Europos Sąjungos institucijas;

6.2. valstybės branduolinės energetikos politikos: naujos atominės elektrinės statybos, Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, branduolinės energijos naudojimo plėtros ir valstybės politikos branduolinės energetikos sektoriuje formavimo srityse:

6.2.1. organizuoja branduolinės energetikos infrastruktūros Lietuvos Respublikoje plėtrą, taip pat dvišalį ir daugiašalį tarptautinį bendradarbiavimą branduolinės energetikos srityje;

6.2.2. organizuoja valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimą, derasi su Europos Komisija dėl jo finansavimo;

6.2.3. rengia Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo programą ir kontroliuoja jos įgyvendinimą;

6.2.4. koordinuoja Europos Sąjungos Ignalinos programą;

6.2.5. administruoja Specialiąją Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programą;

6.2.6. dalyvauja Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo veikloje;

6.2.7. valdo Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondą;

6.2.8. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategiją ir kontroliuoja jos įgyvendinimą;

6.2.9. organizuoja radioaktyviųjų atliekų tvarkymą ir laidojimą, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl konkrečių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių, saugyklų ir kapinynų statybos arba eksploatavimo nutraukimo;

6.2.10. organizuoja dvišalį ir daugiašalį tarptautinį bendradarbiavimą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srityje;

6.2.11. kontroliuoja valstybės įmonės Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros veiklos programų įgyvendinimą;

6.2.12. organizuoja branduolinių ir radiologinių avarijų prevencijos, likvidavimo, tyrimo ir padarinių šalinimo priemones Energetikos ministerijos kontroliuojamuose branduolinės energetikos objektuose;

6.3. valstybės iškastinių ir atsinaujinančių energijos išteklių, elektros ir šilumos, energijos vartojimo efektyvumo politikos formavimo srityse:

6.3.1. formuoja ir užtikrina valstybės politikos įgyvendinimą energijos vartotojų teisių apsaugos srityje;

6.3.2. Neteko galios nuo 2015-07-03

Punkto naikinimas:

Nr. 676, 2015-07-01, paskelbta TAR 2015-07-02, i. k. 2015-10704

 

6.3.3. rengia Energijos vartojimo efektyvumo didinimo programos projektą, teikia jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kartu su kitomis ministerijomis ir institucijomis organizuoja ir koordinuoja šios programos įgyvendinimą;

6.3.4. rengia energijos išteklių poreikio prognozes, preliminarius kuro, elektros ir šilumos gamybos, tiekimo ir vartojimo balansus;

6.3.5. nustato prioritetines energijos išteklių rūšis ir energijos vartojimo režimą;

6.3.6. pagal kompetenciją koordinuoja energijos išteklių gavybos ir perdirbimo klausimus;

6.3.7. pagal kompetenciją rengia gamybos iš vietinių ir antrinių žaliavų skatinimo programas, taip pat vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą skatinančias programas ir kitus teisės aktus, užtikrina jų įgyvendinimą;

6.3.8. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl valstybės reguliuojamų kainų energetikos srityje nustatymo principų;

6.3.9. rengia energetikos ūkio eksploatavimo, energijos ir jos išteklių perdavimo, skirstymo, tiekimo ir vartojimo taisykles, nustato energetikos specialistų ir įmonių, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo tvarką;

6.3.10. nustato elektros energijos vartotojų įrenginių prijungimo prie tinklų ir aprūpinimo elektros energija atkūrimo trukmę;

6.3.11. nustato energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarką;

6.3.12. rengia šilumos ūkio plėtros kryptis;

6.3.13. kaupia ir analizuoja informaciją apie biodegalų gamybą Lietuvoje;

6.3.14. numato ir įgyvendina priemones, užtikrinančias būtiną energijos ir kuro tiekimą esant ekstremaliai energetikos padėčiai;

6.3.15. Neteko galios nuo 2015-07-03

Punkto naikinimas:

Nr. 676, 2015-07-01, paskelbta TAR 2015-07-02, i. k. 2015-10704

 

6.3.16. organizuoja naftos produktų ir naftos valstybės atsargų tvarkymą ir kaupimą, nustato energijos išteklių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo tvarką;

6.3.17. nustato vartotojų ir gamintojų energetikos objektų prijungimo prie energijos tinklų tvarką ir sąlygas;

6.3.18. pagal kompetenciją organizuoja tarptautinius Energetikos ministerijai priskirtų energetikos šakų efektyvumo projektų konkursus;

6.4. taip pat atlieka šias funkcijas:

6.4.1. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja valstybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, įgyvendina viešųjų įstaigų dalininko ar savininko teises ir pareigas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu įgyvendina ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės įmonių savininko teises ir pareigas;

6.4.2. teikia valstybės įmonei Valstybės turto fondui pagal ministro valdymo sričiai priskirtus objektus pasiūlymus dėl strateginių ir ypač svarbių ūkio objektų privatizavimo tikslingumo, turimų valstybei priklausančių akcijų pardavimo sąlygų ir būdų;

6.4.3. dalyvauja rengiant energetinio bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis sutartis, kitus su tuo susijusius dokumentus, pagal kompetenciją dalyvauja konsultacinėse konferencijose ir derybose su tarptautinėmis organizacijomis, siekdama plėsti Lietuvos ir užsienio valstybių bendradarbiavimą ir spręsti energetikos sektoriui aktualias problemas, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant dvišalių ir daugiašalių Lietuvos ir užsienio valstybių bendradarbiavimo komisijų posėdžius;

6.4.4. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, organizuoja tarptautinių sutarčių įgyvendinimą;

6.4.5. pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai užsienio valstybėse ar tarptautinėse organizacijose;

6.4.6. pagal kompetenciją padeda organizuoti valstybinių ir vyriausybinių delegacijų oficialius vizitus į užsienį, taip pat užsienio valstybinių ir vyriausybinių delegacijų priėmimą Lietuvos Respublikoje;

6.4.7. pagal kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams NATO komitetuose;

6.4.8. pagal kompetenciją vykdo teisės aktuose nustatytas krizių valdymo, civilinės saugos sričių užduotis;

6.4.9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant valstybės strateginius dokumentus;

6.4.10. rengia ministrui nustatytų valdymo sričių programas ir užtikrina jų įgyvendinimą;

6.4.11. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant energetikos mokslinės techninės pažangos valstybinį valdymą;

6.4.12. organizuoja Energetikos ministerijos užsakymu vykdomų mokslo programų ir projektų finansavimą ir įgyvendinimą;

6.4.13. rengia įstatymų ir kitų teisės aktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, sprendimų ir rezoliucijų projektus Energetikos ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais.

6.4.14. atlieka 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos veiksmų programos tarpinės institucijos funkcijas.

Papildyta punktu:

Nr. 871, 2013-09-25, Žin., 2013, Nr. 104-5099 (2013-10-03), i. k. 1131100NUTA00000871

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1479, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6401 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001479

 

7. Energetikos ministerija atlieka ir kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas.

 

III. ENERGETIKOS MINISTERIJOS TEISĖS

 

8. Energetikos ministerija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

8.1. gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, valstybės ir savivaldybių įstaigų, mokslo įstaigų ir organizacijų išvadas dėl ministerijos rengiamų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų dokumentų projektų, taip pat informaciją ir kitokią medžiagą, kurios reikia Energetikos ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;

8.2. sudaryti iš ministerijų ir Vyriausybės įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, kitų įstaigų ir organizacijų atstovų ir specialistų, susitarus su jų vadovais, komisijas (darbo grupes) įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektams parengti ir kitiems ministerijos kompetencijos klausimams nagrinėti;

8.3. pasitelkti ministerijų ir Vyriausybės įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, kitų įstaigų ir organizacijų atstovus ir specialistus, susitarus su jų vadovais, svarstyti įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

8.4. pagal Energetikos ministerijos kompetenciją organizuoti seminarus, konferencijas ir kitus renginius, dalyvauti Lietuvos Respublikoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, kitose užsienio valstybėse organizuojamuose seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose;

8.5. tikrinti pagal kompetenciją Energetikos ministerijai priskirtų įstaigų darbą, nustatyti joms uždavinius, išklausyti jų darbo ataskaitas, prireikus teikti joms metodinius nurodymus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1479, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6401 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001479

 

9. Energetikos ministerija turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

 

IV. ENERGETIKOS MINISTERIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

10. Energetikos ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis energetikos ministro patvirtintais viešai paskelbtais strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais planavimo dokumentais. Ministerijos strateginis ir metinis veiklos planai skelbiami ministerijos interneto tinklalapyje.

Ministerijos strateginių ir metinių veiklos planų vykdymą vertina ministerijos Vidaus audito skyrius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1479, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6401 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001479

 

11. Energetikos ministerijos administracijos padalinių veikla reguliuojama energetikos ministro tvirtinamais Energetikos ministerijos darbo reglamentu, Vidaus tvarkos taisyklėmis, Energetikos ministerijos administracijos padalinių nuostatais, taip pat valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau vadinama – valstybės tarnautojai ir darbuotojai), pareigybių aprašymais.

12. Energetikos ministerijai vadovauja ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu. Ministrą laikinai pavaduoti gali tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Vyriausybės narys. Pavaduojantysis ministras neatlieka funkcijų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1479, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6401 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001479

 

13. Ministras, vadovaudamas jam pavestoms valdymo sritims, yra atsakingas Lietuvos Respublikos Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui.

14. Ministras:

14.1. vadovauja ministerijai, organizuoja ministerijos darbą, kad būtų įgyvendinami ministerijos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos, sprendžia ministerijos kompetencijos klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kasmetinių Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos prioritetų ir planuojamų pasiekti rezultatų jam pavestose valdymo srityse įgyvendinimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1479, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6401 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001479

 

14.2. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių ir kitų teisės aktų, priklausančių ministerijos kompetencijai, įgyvendinimą;

14.3. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728, nustatyta tvarka įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1479, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6401 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001479

Nr. 676, 2015-07-01, paskelbta TAR 2015-07-02, i. k. 2015-10704

 

14.4. užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą;

14.5. priima ir pasirašo įsakymus, tikrina, kaip jie įgyvendinami; prireikus priima kartu su kitais ministrais bendrus įsakymus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1479, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6401 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001479

 

14.6. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Strateginio planavimo metodika, rengia ir suderinęs su Ministru Pirmininku tvirtina ministrui pavestų valdymo sričių strateginius veiklos planus (strateginį veiklos planą), taip pat tvirtina ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir kitų pavaldžių biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus ir gali pavesti jų vadovams tvirtinti jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1479, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6401 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001479

 

14.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikia Energetikos ministerijos metines veiklos ataskaitas, Ministro Pirmininko reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1479, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6401 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001479

 

14.8. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstaigų prie ministerijos nuostatų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu tvirtina įstaigų prie ministerijos nuostatus ir jų administracijos struktūrą;

14.9. tvirtina Energetikos ministerijos administracijos struktūrą, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir ministerijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus;

14.10. tvirtina Energetikos ministerijos administracijos padalinių nuostatus ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus;

14.11. koordinuoja ir kontroliuoja Energetikos ministerijos administracijos padalinių veiklą;

14.12. koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą, jeigu šių funkcijų nepaveda viceministrams ir ministerijos kancleriui ir jeigu įstatymai nenustato kitaip;

Punkto pakeitimai:

Nr. 433, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 60-2375 (2009-05-23), i. k. 1091100NUTA00000433

 

14.13. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas arba šias funkcijas gali pavesti vykdyti ministerijos kancleriui;

Punkto pakeitimai:

Nr. 433, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 60-2375 (2009-05-23), i. k. 1091100NUTA00000433

 

14.14. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų įstaigų prie ministerijos vadovus, juos skatina ir skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas, jeigu įstatymai nenustato kitaip;

14.15. siūlo Lietuvos Respublikos Vyriausybei skirti į pareigas ir atleisti iš pareigų jam pavestose valdymo srityse veikiančių Vyriausybės įstaigų vadovus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimamus kitus šių įstaigų pareigūnus, suteikia šiems pareigūnams atostogas, siunčia juos į komandiruotes, skiria jiems pašalpas; teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimamiems valstybės tarnautojams ir pareigūnams, veikiantiems jam pavestose valdymo srityse, tarnybinių ar drausminių nuobaudų skyrimo, jų skatinimo; jeigu Vyriausybės įstaigos veikla susijusi su keliems ministrams pavestomis valdymo sritimis, šiuos įgaliojimus įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirtas atitinkamos valdymo srities ministras;

Papildyta punktu:

Nr. 1479, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6401 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001479

 

14.16. nustato viceministrų veiklos, ministerijos kanclerio administravimo sritis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 433, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 60-2375 (2009-05-23), i. k. 1091100NUTA00000433

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1479, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6401 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001479

 

14.17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka informuoja visuomenę apie savo veiklą ministerijos interneto svetainėje, jeigu yra galimybė, – ir per kitas visuomenės informavimo priemones ar susitikimus su gyventojais;

Punkto pakeitimai:

Nr. 676, 2015-07-01, paskelbta TAR 2015-07-02, i. k. 2015-10704

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1479, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6401 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001479

 

14.18. užtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir ataskaitos būtų teisingi;

Papildyta punktu:

Nr. 1479, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6401 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001479

Punkto pakeitimai:

Nr. 676, 2015-07-01, paskelbta TAR 2015-07-02, i. k. 2015-10704

 

14.19. užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą ministerijos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, veikimą ir tobulinimą;

Papildyta punktu:

Nr. 1479, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6401 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001479

 

 14.20. atlieka kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pavestas funkcijas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1479, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6401 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001479

 

15. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – viceministrai, ministro patarėjas (patarėjai), ministro atstovas spaudai ir kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – padeda ministrui formuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.

Viceministrų skaičių ministro teikimu tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Ministerijoje negali būti daugiau kaip 4 viceministrai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 433, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 60-2375 (2009-05-23), i. k. 1091100NUTA00000433

 

16. Viceministrai nustatytose veiklos srityse:

16.1. organizuoja ir kontroliuoja Ministro Pirmininko, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ministro pavedimų vykdymą;

16.2. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus;

16.3. ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą;

16.4. ministro pavedimu atstovauja ministrui, pristatydami ir aptardami ministro politines nuostatas ir sprendimus visuomenei, taip pat Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose;

16.5. atlieka kitas ministro jiems pavestas funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 433, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 60-2375 (2009-05-23), i. k. 1091100NUTA00000433

 

17. Ministras savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie ministro prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją.

18. Energetikos ministerija turi savo administraciją. Jai vadovauja ministerijos kancleris. Energetikos ministerijos administraciją sudaro departamentai, skyriai ir kiti padaliniai.

Valstybės politikai ministrui pavestose valdymo srityse įgyvendinti ir šios politikos formavimui ir įgyvendinimui aptarnauti prie ministerijos teisės aktų nustatyta tvarka gali būti steigiamos įstaigos prie ministerijos. Dalyvauti formuojant valstybės politiką ministrui pavestose valdymo srityse ir jai įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka taip pat gali būti steigiamos Vyriausybės įstaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 433, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 60-2375 (2009-05-23), i. k. 1091100NUTA00000433

Nr. 1479, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6401 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001479

 

19. Ministerijos kancleris yra karjeros valstybės tarnautojas, ministerijos administracijos vadovas, pavaldus ministrui. Ministerijos kancleris:

19.1. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai; ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą;

19.2. kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą;

19.3. organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą;

19.4. dalyvauja organizuojant ir koordinuojant Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą; vadovaudamasis strateginiu veiklos planu ir kitais strateginio planavimo dokumentais, užtikrina ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1479, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6401 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001479

 

19.5. organizuoja ministerijos nuostatų, ministerijos administracijos padalinių nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir ministro įsakymų projektų rengimą;

19.6. ministro pavedimu įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, taip pat juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas;

19.7. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir ministro pavestas funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 433, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 60-2375 (2009-05-23), i. k. 1091100NUTA00000433

 

20. Jeigu ministerijos kanclerio laikinai nėra, visas arba dalį jo funkcijų ministras paveda atlikti vienam iš ministerijos administracijos padalinių vadovų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 433, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 60-2375 (2009-05-23), i. k. 1091100NUTA00000433

Nr. 1479, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6401 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001479

 

21. Ministerijos kancleris, o kai jo laikinai nėra, – ministro paskirtas ministerijos administracijos padalinio vadovas pagal savo kompetenciją priima potvarkius. Ministerijos kancleris saugo ministerijos antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą. Ministras saugoti ministerijos antspaudą gali įgalioti kitą ministerijos valstybės tarnautoją. Šiuo atveju už antspaudo naudojimą atsako ministro įgaliotas ministerijos valstybės tarnautojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 433, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 60-2375 (2009-05-23), i. k. 1091100NUTA00000433

Nr. 1479, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6401 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001479

 

22. Neteko galios nuo 2009-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 433, 2009-05-20, Žin. 2009, Nr. 60-2375 (2009-05-23), i. k. 1091100NUTA00000433

 

23. Neteko galios nuo 2009-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 433, 2009-05-20, Žin. 2009, Nr. 60-2375 (2009-05-23), i. k. 1091100NUTA00000433

 

24. Neteko galios nuo 2009-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 433, 2009-05-20, Žin. 2009, Nr. 60-2375 (2009-05-23), i. k. 1091100NUTA00000433

 

25. Energetikos ministerijoje sudaroma kolegija – ministro patariamoji institucija. Kolegijos nariai yra ministras (kolegijos pirmininkas), viceministrai ir ministerijos kancleris. Į kolegijos sudėtį gali būti įtraukiami kiti ministerijos ir kitų institucijų atstovai.

Ministerijos kolegijos narių skaičių nustato, kolegijos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina ministras. Jis taip pat teikia kolegijai svarstyti klausimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 433, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 60-2375 (2009-05-23), i. k. 1091100NUTA00000433

 

26. Energetikos ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimo į darbą (pareigas), darbo užmokesčio mokėjimo jiems tvarką ir sąlygas reguliuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir jų įgyvendinamieji teisės aktai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 676, 2015-07-01, paskelbta TAR 2015-07-02, i. k. 2015-10704

 

V.  ENERGETIKOS MINISTERIJOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1479, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6401 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001479

 

27. Energetikos ministerijos valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1479, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6401 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001479

 

28. Energetikos ministerijos strateginio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka ministras arba ministro sudaryta strateginio planavimo darbo grupė.

Energetikos ministerijos metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka ministras.

Energetikos ministerijos vidaus auditą atlieka ministerijos Vidaus audito skyrius teisės aktų nustatyta tvarka.

Energetikos ministerijos finansų kontrolė atliekama energetikos ministro nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1479, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6401 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001479

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Energetikos ministerija gali būti reorganizuojama arba likviduojama.

Punkto pakeitimai:

Nr. 676, 2015-07-01, paskelbta TAR 2015-07-02, i. k. 2015-10704

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 433, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 60-2375 (2009-05-23), i. k. 1091100NUTA00000433

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 86 "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1479, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6401 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001479

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 86 "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 871, 2013-09-25, Žin., 2013, Nr. 104-5099 (2013-10-03), i. k. 1131100NUTA00000871

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 86 "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo" papildymo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 676, 2015-07-01, paskelbta TAR 2015-07-02, i. k. 2015-10704

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo