Suvestinė redakcija nuo 2018-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 82-4301, i. k. 112301MISAK00D1-576

 

Nauja redakcija nuo 2018-01-01:

Nr. D1-815, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15740

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ ORGANIZACIJOMS IŠDUODAMŲ DOKUMENTŲ, ĮRODANČIŲ, KAD ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS, ALYVOS, BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ AR EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TVARKYMAS BUS FINANSUOJAMAS, SUDARYMO IR VYKDYMO, LĖŠŲ, GAUTŲ PAGAL ŠIAS SUTARTIS, KAUPIMO, NAUDOJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. liepos 4 d. Nr. D1-576

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 1691 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą“ 1.8.2 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 342 straipsnio 3 dalimi, 345 straipsnio 2 dalimi, 3412 straipsnio 2 dalimi ir 3416 straipsnio 2 dalimi,

tvirtinu Gamintojų ir importuotojų organizacijoms išduodamų dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių atliekų ar eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. D1-576

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. D1-815 redakcija)

 

GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ ORGANIZACIJOMS IŠDUODAMŲ DOKUMENTŲ, ĮRODANČIŲ, KAD ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS, ALYVOS, BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ AR EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TVARKYMAS BUS FINANSUOJAMAS, SUDARYMO IR VYKDYMO, LĖŠŲ, GAUTŲ PAGAL ŠIAS SUTARTIS, KAUPIMO, NAUDOJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

 

I Skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gamintojų ir importuotojų organizacijoms išduodamų dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių atliekų ar eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato gamintojų ir importuotojų organizacijoms išduodamų dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių atliekų ar eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau – Gaminių atliekos), kurios gali susidaryti per 3 mėnesius naudojant atitinkamų atliekų tvarkymo organizavimo licenciją siekiančios gauti ar turinčios gamintojų ir importuotojų organizacijos (toliau – Organizacija) dalyvių, gamintojų ir importuotojų, pavedusių jai organizuoti atitinkamų atliekų tvarkymą (toliau kartu – Organizacijos pavedimo davėjai), Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiektas elektros ir elektroninės įrangą, alyvą, baterijas ir akumuliatorius ar transporto priemones (toliau – Gaminiai), tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo tvarką.

2. Taisyklių reikalavimai taikomi:

2.1. elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licenciją siekiančioms gauti ir turinčioms gamintojų ir importuotojų organizacijoms;

2.2. elektros ir elektroninės įrangos (apšvietimo įrangos) atliekų tvarkymo organizavimo licenciją siekiančioms gauti ir turinčioms gamintojų ir importuotojų organizacijoms;

2.3. elektros ir elektroninės įrangos (stambių namų apyvokos prietaisų su šaldymo įranga) atliekų tvarkymo organizavimo licenciją siekiančioms gauti ir turinčioms gamintojų ir importuotojų organizacijoms;

2.4. elektros ir elektroninės įrangos (televizorių ir monitorių) atliekų tvarkymo organizavimo licenciją siekiančioms gauti ir turinčioms gamintojų ir importuotojų organizacijoms;

2.5. alyvos atliekų tvarkymo organizavimo licenciją siekiančioms gauti ir turinčioms gamintojų ir importuotojų organizacijoms;

2.6. apmokestinamųjų gaminių (baterijų ir akumuliatorių) atliekų tvarkymo organizavimo licenciją siekiančioms gauti ir turinčioms gamintojų ir importuotojų organizacijoms;

2.7. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo licenciją siekiančioms gauti ir turinčioms gamintojų ir importuotojų organizacijoms.

3. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų, alyvos, baterijų ir akumuliatorių atliekų ir (ar) eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo licenciją siekianti gauti ar turinti Organizacija Aplinkos apsaugos agentūrai privalo pateikti vieną iš šių dokumentų, įrodančių, kad Organizacijos atitinkamų Gaminių atliekų tvarkymas bus finansuojamas:

3.1. banko garantiją, užtikrinančią Gaminių atliekų, kurios gali susidaryti per 3 mėnesius naudojant Organizacijos pavedimo davėjų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiektus Gaminius, tvarkymo finansavimą;

3.2. laidavimo draudimo sutartį, sudarytą tarp Organizacijos ir draudiko, užtikrinančią Gaminių atliekų, kurios gali susidaryti per 3 mėnesius naudojant Organizacijos pavedimo davėjų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiektus Gaminius, tvarkymo finansavimą.

 

II Skyrius

BANKO GARANTIJA, LAIDAVIMO DRAUDIMO SUTARTIS IR JŲ VYKDYMO SĄLYGOS

 

4. Banko garantiją Organizacijai suteikia bankas ar kita kredito įstaiga, veikianti Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje.

5. Laidavimo draudimo sutartį sudaro Organizacija ir draudimo įmonė, pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo nuostatas turinti teisę vykdyti šią veiklą.

6. Aplinkos apsaugos agentūra priima tik tokias banko garantijas ir laidavimo draudimo sutartis, sudarytas tarp Organizacijos, banko ar kitos kredito įstaigos, draudimo įmonės, kurios:

6.1. sudarytos lietuvių kalba arba kita kalba ir prie jų pridėtas patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą;

6.2. sudarytos Aplinkos apsaugos agentūros naudai;

6.3. sudarytos nurodant lėšų sumą, kurios reikia sutvarkyti Gaminių atliekas, kurios gali susidaryti per 3 mėnesius naudojant Organizacijos pavedimo davėjų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiektus Gaminius;

6.4. galioja ne trumpiau kaip iki kitų kalendorinių metų birželio 1 dienos;

6.5. laidavimo draudimo sutarties sudarymo atveju – kurioje numatyta, kad Organizacijai neįvykdžius Taisyklių 7 punkte nurodytų prievolių, laidavimo draudimo sutartyje numatytos sumos išieškojimas pirmiausia nukreipiamas į laiduotojo turtą, ir įtvirtintas aiškus laiduotojo atsisakymas reikalauti, kad laidavimo draudimo sutartyje numatytos sumos išieškojimas pirmiausia būtų nukreiptas į asmens, už kurį jis laidavo, turtą.

7. Banko garantijoje ar laidavimo draudimo sutartyje numatyta suma ar jos dalis išieškoma, jei:

7.1. elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinti Organizacija neįvykdo Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 341 straipsnio 1 dalies 2, 4 ir (ar) 6 punktuose ir (ar) 341 straipsnio 9 dalyje nurodytų prievolių;

7.2. alyvos atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinti Organizacija neįvykdo Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 347 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos prievolės;

7.3. apmokestinamųjų gaminių (baterijų ir akumuliatorių) atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinti Organizacija neįvykdo Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3415 straipsnio 1 dalies 2–4 ir (ar) 6 punktuose nurodytos prievolės;

7.4. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo licenciją turinti Organizacija neįvykdo Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 344 straipsnio 1 dalies 2 ir 5 punktuose ir (ar) Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 344 straipsnio 3 dalyje nurodytų prievolių.

8. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo atveju Taisyklių 6.3 papunktyje nurodyta suma apskaičiuojama atsižvelgiant į vidutiniškai per 3 mėnesius Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos buitinės elektros ir elektroninės įrangos kiekį (tonomis), kalendorinių metų užduotyje nustatytą sutvarkyti minimalų elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekį ir Taisyklių 1 priede nurodytus įkainius, taikomus atitinkamos elektros ir elektroninės įrangos kategorijos atliekų tvarkymui.

9. Alyvos atliekų tvarkymo organizavimo atveju Taisyklių 6.3 papunktyje nurodyta suma apskaičiuojama atsižvelgiant į alyvos atliekų, kurios gali susidaryti per 3 mėnesius naudojant Organizacijos pavedimo davėjų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektą alyvos kiekį (tonomis), ir Taisyklių 2 priede nurodytus įkainius.

10. Baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo organizavimo atveju Taisyklių 6.3 papunktyje nurodyta suma apskaičiuojama atsižvelgiant į baterijų ir akumuliatorių atliekų, kurios gali susidaryti per 3 mėnesius naudojant Organizacijos pavedimo davėjų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektą baterijų ir akumuliatorių kiekį (tonomis), ir Taisyklių 3 priede nurodytus įkainius.

11. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo atveju Taisyklių 6.3 papunktyje nurodyta suma apskaičiuojama atsižvelgiant į eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, kurios gali susidaryti per 3 mėnesius naudojant Organizacijos pavedimo davėjų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektą transporto priemonių kiekį (vienetais), ir Taisyklių 4 priede nurodytus įkainius.

12. Alyvos atliekų, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, kurios gali susidaryti per 3 mėnesius naudojant Organizacijos pavedimo davėjų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiektas alyvas ar transporto priemones, kiekis apskaičiuojamas pagal visą praėjusiais kalendoriniais metais Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektą alyvos ar transporto priemonių kiekį ir surinktą alyvos atliekų ar netinkamų eksploatuoti transporto priemonių kiekį. Surinktų ir Lietuvos Respublikos rinkai tiektų alyvos ir transporto priemonių kiekių santykis (skaitine reikšme) dauginamas iš Organizacijos pavedimo davėjų einamaisiais kalendoriniais metais planuojamo vidutiniškai per 3 mėnesius Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekti atitinkamai alyvos ar transporto priemonių kiekio.

13. Elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ir akumuliatorių atliekų, kurios gali susidaryti per 3 mėnesius naudojant Organizacijos pavedimo davėjų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiektą elektros ir elektroninę įrangą ar baterijas ir akumuliatorius, kiekis apskaičiuojamas Organizacijos pavedimo davėjų vidutiniškai per praėjusių kalendorinių metų 3 mėnesius Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektą elektros ir elektroninės įrangą ar baterijų ir akumuliatorių kiekį padauginus iš einamųjų kalendorinių metų Vyriausybės nustatytų šių gaminių atliekų tvarkymo užduočių skaitinės reikšmės.

14. Jei praėjusiais kalendoriniais metais Organizacijos pavedimo davėjai Gaminių netiekė, per 3 mėnesius tiektas Gaminių kiekis planuojamas, o praėjus 3 mėnesiams – patikslinamas pagal faktinius praėjusių trijų mėnesių duomenis. Patikslintos banko garantijos ar laidavimo draudimo sutarties kopiją Organizacija per Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą (toliau – GPAIS) turi pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai. Aplinkos apsaugos agentūrai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų gavimo įvertinus, kad Organizacijos pateiktas dokumentas neatitinka bent vieno iš Taisyklių atitinkamų reikalavimų, ir naudojantis GPAIS apie tai informavus Organizaciją, Organizacija privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos per GPAIS Aplinkos apsaugos agentūrai pateikti atitinkamai patikslinto dokumento kopiją. Aplinkos apsaugos agentūrai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų gavimo įvertinus, kad Organizacijos pateiktas dokumentas atitinka visus Taisyklių atitinkamus reikalavimus, ir naudojantis GPAIS apie tai informavus Organizaciją, Organizacija privalo ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų birželio 2 d. Aplinkos apsaugos agentūrai pateikti šio dokumento originalą.

15. Organizacija, siekdama gauti atitinkamų atliekų tvarkymo organizavimo licenciją, banko garantiją ar laidavimo draudimo sutartį turi pateikti Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 18 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

16. Organizacija, teikdama metinę ataskaitą Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. D1-57 „Dėl Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka, turi per GPAIS Aplinkos apsaugos agentūrai pateikti banko garantijos ar laidavimo draudimo sutarties einamiesiems kalendoriniams metams kopiją. Aplinkos apsaugos agentūrai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų gavimo įvertinus, kad Organizacijos pateiktas dokumentas neatitinka bent vieno iš Taisyklių atitinkamų reikalavimų, ir naudojantis GPAIS apie tai informavus Organizaciją, Organizacija privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos per GPAIS Aplinkos apsaugos agentūrai pateikti atitinkamai patikslinto dokumento kopiją. Aplinkos apsaugos agentūrai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų gavimo įvertinus, kad Organizacijos pateiktas dokumentas atitinka visus Taisyklių atitinkamus reikalavimus, ir naudojantis GPAIS apie tai informavus Organizaciją, Organizacija privalo ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų birželio 2 d. Aplinkos apsaugos agentūrai pateikti šio dokumento originalą. Organizacijos ataskaita laikoma nepateikta, kol Aplinkos apsaugos agentūra nėra gavusi atitinkamus Taisyklių reikalavimus atitinkančio dokumento kopijos.

 

III Skyrius

LĖŠŲ, GAUTŲ PAGAL BANKO GARANTIJĄ, LAIDAVIMO DRAUDIMO SUTARTĮ KAUPIMAS IR NAUDOJIMAS

 

17. Kai nustatoma, kad Organizacija neįvykdė ar įvykdė dalį atitinkamų Taisyklių 7 punkte nurodytų prievolių, Aplinkos apsaugos agentūra pagal paskutinįjį turimą dokumentą kreipiasi į banką ar kitą kredito įstaigą, draudimo įmonę, suteikusią banko garantiją ar sudariusią laidavimo draudimo sutartį, reikalaudama banko garantijoje ar laidavimo draudimo sutartyje nurodytą sumą ar, jeigu neįvykdytos atliekų tvarkymo užduoties dalies finansinė išraiška pagal atitinkamame Taisyklių priede nurodytus įkainius mažesnė negu atitinkamame dokumente nurodyta suma, jos dalį pervesti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą kaip Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nurodytos Atliekų tvarkymo programos lėšas.

18. Banko garantijoje ar laidavimo draudimo sutartyje numatytos lėšos, pervestos į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą kaip Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nurodytos Atliekų tvarkymo programos lėšos, naudojamos šios programos priemonėms įgyvendinti (finansuoti).

 

IV Skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Klaidos ar permokos atveju pagal Taisykles pervestos į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą lėšos grąžinamos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

20. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

_________________


 

Gamintojų ir importuotojų organizacijoms

išduodamų dokumentų, įrodančių, kad elektros

ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir

akumuliatorių atliekų ar eksploatuoti

netinkamų transporto priemonių tvarkymas

bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo,

lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo,

naudojimo ir grąžinimo taisyklių

1 priedas

 

GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ ORGANIZACIJOMS IŠDUODAMŲ DOKUMENTŲ, ĮRODANČIŲ, KAD ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMAS BUS FINANSUOJAMAS, ĮKAINIAI ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO LICENCIJĄ SIEKIANČIOMS GAUTI IR TURINČIOMS GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ ORGANIZACIJOMS

 

Grupė

Elektros ir elektroninės įranga (pagal kategorijas)

Įkainiai, eurais už toną*

1.

Temperatūros keitimo įranga (1)

376

2.

Ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 kv. cm (2)

304

3.

Lempos (3)

1 042

4.

Stambi įranga (bent vienas iš išorinių matmenų didesnis nei 50 cm) (4)

231

5.

Smulki įranga (nė vienas iš išorinių matmenų neviršija 50 cm) (5)

405

6.

Smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš išorinių matmenų neviršija 50 cm) (6)

347

*Banko garantijos ir laidavimo draudimo sutarties dydžio nustatymo įkainį sudaro:

1. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų (pagal grupes) surinkimo, vežimo, perdirbimo ar kitokio naudojimo išlaidos pagal atliekų tvarkytojų pateiktus duomenis (įvertinus pridėtinės vertės mokestį).

2. 20 procentų elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo, vežimo, perdirbimo ar kitokio naudojimo išlaidų – visuomenės švietimo, informavimo šių atliekų tvarkymo klausimais ir lėšų administravimo išlaidos.

 

 

_________________


 

Gamintojų ir importuotojų organizacijoms

išduodamų dokumentų, įrodančių, kad elektros

ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir

akumuliatorių atliekų ar eksploatuoti

netinkamų transporto priemonių tvarkymas

bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo,

lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo,

naudojimo ir grąžinimo taisyklių

2 priedas

 

GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ ORGANIZACIJOMS IŠDUODAMŲ DOKUMENTŲ, ĮRODANČIŲ, KAD ALYVOS ATLIEKŲ TVARKYMAS BUS FINANSUOJAMAS, ĮKAINIAI ALYVOS ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO LICENCIJĄ SIEKIANČIOMS GAUTI IR TURINČIOMS GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ ORGANIZACIJOMS

 

Alyvos

Įkainiai, eurais už toną*

Mineralinė, pusiau sintetinė ar sintetinė tepimo arba pramoninė alyva

0

 

*Banko garantijos ir laidavimo draudimo sutarties dydžio nustatymo įkainį sudaro:

1. Alyvos atliekų, kurios neturi vertės rinkoje arba jų vertė yra neigiama, surinkimo ir vežimo tvarkyti Lietuvos Respublikos teritorijoje sąnaudos (įvertinus pridėtinės vertės mokestį) pagal atliekų tvarkytojų pateiktą informaciją.

2. Šis įkainis gali būti koreguojamas alyvos atliekų tvarkytojų ekonomiškai pagrįstu prašymu, kai alyvos atliekos nebeturi vertės rinkoje arba jų vertė yra neigiama ir tvarkymo išlaidos tenka alyvos atliekų tvarkytojui. Prašymus peržiūrėti įkainius alyvos atliekų tvarkytojai teikia Aplinkos ministerijai.

 

 

_________________


 

Gamintojų ir importuotojų organizacijoms

išduodamų dokumentų, įrodančių, kad elektros

ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir

akumuliatorių atliekų ar eksploatuoti

netinkamų transporto priemonių tvarkymas

bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo,

lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo,

naudojimo ir grąžinimo taisyklių

3 priedas

 

GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ ORGANIZACIJOMS IŠDUODAMŲ DOKUMENTŲ, ĮRODANČIŲ, KAD BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS BUS FINANSUOJAMAS, ĮKAINIAI BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO LICENCIJĄ SIEKIANČIOMS GAUTI IR TURINČIOMS GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ ORGANIZACIJOMS

 

Įkainiai, eurais už toną*

1. Akumuliatoriai

145

2. Galvaniniai elementai

2896

 

*Banko garantijos ir laidavimo draudimo sutarties dydžio nustatymo įkainis nustatytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 3 priedėliu.

 

 

_________________


 

Gamintojų ir importuotojų organizacijoms

išduodamų dokumentų, įrodančių, kad elektros

ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir

akumuliatorių atliekų ar eksploatuoti

netinkamų transporto priemonių tvarkymas

bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo,

lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo,

naudojimo ir grąžinimo taisyklių

4 priedas

 

GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ ORGANIZACIJOMS IŠDUODAMŲ DOKUMENTŲ, ĮRODANČIŲ, KAD EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TVARKYMAS BUS FINANSUOJAMAS, ĮKAINIAI EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO LICENCIJĄ SIEKIANČIOMS GAUTI IR TURINČIOMS GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ ORGANIZACIJOMS

 

Įkainiai, eurais už vienetą*

Transporto priemonė

0

 

*Banko garantijos ir laidavimo draudimo sutarties dydžio nustatymo įkainį sudaro:

1. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti, naudojimo ir eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo vietų kiekvienoje apskrityje eksploatavimo sąnaudos (įvertinus pridėtinės vertės mokestį) pagal atliekų tvarkytojų pateiktą informaciją.

2. Šis įkainis gali būti koreguojamas eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų ekonomiškai pagrįstu prašymu, kai eksploatuoti netinkamos transporto priemonės neturi vertės rinkoje arba jų vertė yra neigiama ir tvarkymo išlaidas patiria eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojas. Prašymus peržiūrėti įkainius eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojai pateikia Aplinkos ministerijai.

 

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-65, 2015-01-21, paskelbta TAR 2015-01-23, i. k. 2015-00975

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. D1-576 „Dėl Gamintojų ir importuotojų organizacijoms išduodamų dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių atliekų ar eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-214, 2015-03-09, paskelbta TAR 2015-03-18, i. k. 2015-03955

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. D1-576 „Dėl Gamintojų ir importuotojų organizacijoms išduodamų dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių atliekų ar eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-295, 2015-04-13, paskelbta TAR 2015-04-13, i. k. 2015-05750

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. D1-576 „Dėl Gamintojų ir importuotojų organizacijoms išduodamų dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių atliekų ar eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, Sprendimas

Nr. 2015-11-16 Nr. AB-22013-3-66-3-00041-2015-1, 2015-11-16, paskelbta TAR 2015-11-25, i. k. 2015-18654

Nuasmenintas sprendimas 2015-11-16 Nr. AB-22013-3-66-3-00041-2015-1

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-910, 2015-12-11, paskelbta TAR 2016-01-04, i. k. 2016-00021

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. D1-576 „Dėl Gamintojų ir importuotojų organizacijoms išduodamų dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių atliekų ar eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-138, 2016-02-24, paskelbta TAR 2016-02-25, i. k. 2016-03694

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. D1-576 „Dėl gamintojų ir importuotojų organizacijoms išduodamų dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių atliekų ar eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-815, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15740

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. D1-576 „Dėl Gamintojų ir importuotojų organizacijoms išduodamų dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių atliekų ar eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo