Suvestinė redakcija nuo 2016-01-19

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 41-1332, i. k. 1052213ISAK0002B-88

 

Nauja redakcija nuo 2012-11-01:

Nr. 2B-277, 2012-07-03, Žin. 2012, Nr. 84-4441 (2012-07-17), i. k. 1122213ISAK002B-277

 

 

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKAITMENINIUOSE TACHOGRAFUOSE NAUDOJAMŲ IDENTIFIKAVIMO KORTELIŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. kovo 23 d. Nr. 2B-88

Vilnius

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. vasario 20 d. įsakymą Nr. 3-96 „Dėl skaitmeninių tachografų sistemos įgyvendinimo užtikrinimo“:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 2B-182, 2015-08-03, paskelbta TAR 2015-08-03, i. k. 2015-11920

 

1. Tvirtinu Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo taisykles (pridedama).

2. Pavedu Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos regionų departamentų paslaugų administravimo skyriams išduoti skaitmeniniuose tachografuose naudojamas identifikavimo korteles.

 

 

INSPEKCIJOS VIRŠININKAS                                                         VIDMANTAS ŽUKAUSKAS

______________

 


PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie

Susisiekimo ministerijos viršininko

2005 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 2B-88

(Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie

Susisiekimo ministerijos viršininko

2012 m. liepos 3 d. įsakymo

Nr. 2B-277 redakcija)

 

SKAITMENINIUOSE TACHOGRAFUOSE NAUDOJAMŲ IDENTIFIKAVIMO KORTELIŲ IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių (toliau – tachografo kortelė) išdavimą pirmą kartą, pakeitimą, atnaujinimą, galiojimo sustabdymą, anuliavimą ir pripažinimą negaliojančiomis, taip pat nustato pagrindines tachografo kortelių turėtojų teises ir pareigas.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 1 tomas, p. 227) (toliau – reglamentas Nr. 3821/85), 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 ir panaikinančiu Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (OL 2006 L 102, p. 1) (toliau – reglamentas Nr. 561/2006), ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 3-96 „Dėl skaitmeninių tachografų sistemos įgyvendinimo užtikrinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-182, 2015-08-03, paskelbta TAR 2015-08-03, i. k. 2015-11920

 

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Dirbtuvės kortelė – tachografo kortelė, kuri identifikuoja patvirtintą dirbtuvę ir dirbtuvės kortelės turėtoją, leidžia kalibruoti skaitmeninį tachografą, tikrinti ir perkelti duomenis iš skaitmeninio tachografo į kitas skaitmenines rinkmenas.

3.2. Įmonės kortelė – tachografo kortelė, kuri identifikuoja teisėtą transporto priemonės valdytoją, užrakina transporto priemonės valdytojo duomenis ir leidžia transporto priemonės valdytojo skaitmeniniame tachografe kaupiamus ir saugomus duomenis rodyti ekrane, juos perkelti į kitą skaitmeninę rinkmeną ir spausdinti.

3.3. Kontrolės kortelė – tachografo kortelė, kuri identifikuoja kontrolės instituciją, leidžia skaityti, spausdinti ir perkelti skaitmeninio tachografo arba vairuotojo kortelės atmintyje esančius duomenis.

3.4. Pareiškėjas – asmuo, pateikęs Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos prašymą išduoti tachografo kortelę pirmą kartą, ją pakeisti ar atnaujinti.

3.5. Tachografo kortelės anuliavimas – tachografo kortelės pripažinimas negaliojančia, kai kompetentingos institucijos nustato faktą, kad tachografo kortelė yra suklastota, vairuotojo kortele naudojosi ne kortelės savininkas, dirbtuvės, įmonės ar kontrolės kortele naudojosi ne kortelės turėtojas arba dirbtuvės kortelė buvo naudojama už dirbtuvės ribų, tachografo kortelė buvo įsigyta pateikus melagingus duomenis ar suklastotus dokumentus ir tuo atveju, kai asmuo pateikia prašymą išduoti, pakeisti ar atnaujinti vairuotojo kortelę, kai sustabdytas turimos vairuotojo kortelės galiojimas.

3.6. Tachografo kortelės atnaujinimas – tachografo kortelės išdavimas, kai nauja tachografo kortelė išduodama baigiantis turimos tachografo kortelės galiojimo laikui, pasikeitus asmens (kai asmuo pakeičia vardą (-us), pavardę (-es), gimimo datą) ar įmonės registracijos duomenims (pasikeitus įmonės pavadinimui, kodui, adresui).

3.7. Tachografo kortelės galiojimo sustabdymas – tachografo kortelės pripažinimas laikinai negaliojančia, kai iš kompetentingų institucijų gaunamas pranešimas, kad tachografo kortelė paimta, įtariant, jog ji buvo suklastota, dirbtuvės kortele naudojosi ne kortelės turėtojas arba dirbtuvės kortelė buvo naudojama už dirbtuvės ribų, tachografo kortelė buvo įsigyta pateikus melagingus duomenis ar suklastotus dokumentus, taip pat dirbtuvės kortelės pripažinimas laikinai negaliojančia, kai sustabdoma dirbtuvės teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą.

3.8. Tachografo kortelės išdavimas pirmą kartą – tachografo kortelės išdavimas, kai tachografo kortelė išduodama pirmą kartą, išduodama papildoma įmonės kortelė (daugiau kaip vienos įmonės kortelės išdavimas įmonei), kai nauja tachografo kortelė išduodama pasibaigus turimos tachografo kortelės galiojimo laikui, keičiant ar atnaujinant ne Lietuvos Respublikoje išduotą vairuotojo tachografo kortelę, kai nauja tachografo kortelė išduodama vietoj prarastos ar pavogtos tachografo kortelės ir yra pasikeitę asmens ar įmonės registracijos duomenys, nurodyti ankstesnėje tachografo kortelėje, kai ankstesnė vairuotojo kortelė yra anuliuota arba sustabdytas jos galiojimas, kai prašymas atnaujinti tachografo kortelę pateiktas vėliau, nei nustatyta Taisyklėse.

3.9. Tachografo kortelės pakeitimas – tachografo kortelės išdavimas, kai nauja tachografo kortelė išduodama vietoj prarastos, pavogtos, blogai veikiančios, tos, kurioje pastebėta
(-os) personalizavimo klaida (-os), tachografo kortelės (kai turimoje tachografo kortelėje įrašyti klaidingi duomenys, nurodyti prašyme išduoti, pakeisti ar atnaujinti tachografo kortelę) ar blokuotos dirbtuvės kortelės.

3.10. „Tachonet“ – telematikos tinklas keistis informacija apie išduotas tachografo korteles.

3.11. Vairuotojo kortelė – tachografo kortelė, kuri identifikuoja vairuotoją ir yra skirta duomenims apie tam tikrus vairuotojo darbo ir poilsio laikotarpius kaupti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-182, 2015-08-03, paskelbta TAR 2015-08-03, i. k. 2015-11920

 

4. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nurodytas reglamente Nr. 3821/85.

5. Prašymus išduoti, pakeisti ar atnaujinti vairuotojo, įmonės, dirbtuvės ir kontrolės korteles priima ir šias korteles išduoda Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio regionų departamentų paslaugų administravimo skyriai (toliau – skyriai). Tachografo kortelės išduodamos tame Inspekcijos skyriuje, kurį pareiškėjas prašyme išduoti, pakeisti ar atnaujinti tachografo kortelę nurodė kaip pageidaujamą tachografo kortelės atsiėmimo vietą. Prašyme išduoti, pakeisti ar atnaujinti tachografo kortelę nenurodžius tachografo kortelės atsiėmimo vietos, tachografo kortelė išduodama tame Inspekcijos skyriuje, kuriame pareiškėjas šį prašymą pateikė, arba išsiunčiama paštu, jei prašyme nurodyta, kad pareiškėjas pageidauja tachografo kortelę gauti paštu.

6. Už tachografo kortelių išdavimą pirmą kartą, pakeitimą ar atnaujinimą mokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

7. Vairuotojo kortelė gali būti išduodama pirmą kartą, pakeičiama ar atnaujinama tik tiems asmenims, kurie turi Lietuvos Respublikoje galiojantį vairuotojo pažymėjimą (išskyrus vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti tik AM, A1, A ir (ar) B1 kategorijų transporto priemones, ir kai asmuo turi tik tarptautinį vairuotojo pažymėjimą), kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje ir gali tai įrodyti teisės aktuose nustatytais dokumentais. Asmuo gali turėti tik vieną galiojančią vairuotojo kortelę.

8. Įmonės kortelė gali būti išduodama pirmą kartą, pakeičiama ar atnaujinama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms ir fiziniams asmenims, nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikoje, kurie yra transporto priemonių, kurioms taikomos reglamento Nr. 3821/85 ir reglamento Nr. 561/2006 nuostatos, valdytojai ir naudoja šias transporto priemones su sumontuotais skaitmeniniais tachografais. Įmonė ar fizinis asmuo gali turėti ne daugiau kaip 62 galiojančias įmonės korteles.

9. Dirbtuvės kortelė gali būti išduodama pirmą kartą, pakeičiama ar atnaujinama tik tiems asmenims, kurie dirba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintose dirbtuvėse, turi reikiamą kompetenciją šioje srityje ir ją patvirtinančius dokumentus, neturi teistumo už nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus ekonomikai ir verslo tvarkai ar elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą. Asmuo gali turėti tik vieną galiojančią tos pačios dirbtuvės tachografo kortelę.

10. Kontrolės kortelė gali būti išduodama pirmą kartą, pakeičiama ar atnaujinama tik Lietuvos Respublikos kontroliuojančioms institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos teisės aktais suteikta teisė vykdyti kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio laiko kontrolę keliuose.

 

II. PRAŠYMŲ IR DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

11. Pareiškėjas gali pateikti prašymą išduoti, pakeisti ar atnaujinti tachografo kortelę:

11.1. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklėse, patvirtintose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2B-217 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės), nustatyta tvarka. Jei pareiškėjas pateikia prašymą išduoti, pakeisti ar atnaujinti tachografo kortelę:

11.1.1. asmeniškai atvykęs į Inspekciją, tokiu atveju jis turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungos (toliau – ES) ar Europos laisvosios prekybos asociacijos (toliau – ELPA) valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą), kad būtų galima identifikuoti prašymą išduoti tachografo kortelę pateikiantį asmenį, ir užpildytą nustatytos formos prašymą išduoti, pakeisti ar atnaujinti tachografo kortelę kartu su paslaugai suteikti reikalingais dokumentais;

11.1.2. įgaliojęs kitą asmenį, tokiu atveju:

11.1.2.1. pareiškėjas prašyme išduoti, pakeisti ar atnaujinti tachografo kortelę nurodo įgalioto asmens vardą, pavardę ar įmonės pavadinimą (jei įgaliotas juridinis asmuo) ir pasirašo; kartu su prašymu išduoti, pakeisti ar atnaujinti tachografo kortelę turi būti pateiktos pareiškėjo ne Lietuvos Respublikoje išduotų dokumentų – asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir vairuotojo pažymėjimo (pateikiant prašymą išduoti vairuotojo kortelę) – kopijos bei kiti tachografo kortelei išduoti reikalingi dokumentai;

11.1.2.2. kartu su užpildytu nustatytos formos prašymu išduoti, pakeisti ar atnaujinti tachografo kortelę turi būti pateiktas įgalioto asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, nurodytas šių Taisyklių 11.1.1 papunktyje, kad būtų galima identifikuoti įgaliotą asmenį, ir kiti paslaugai suteikti reikalingi dokumentai; įmonė, įgaliota pateikti prašymą išduoti, pakeisti ar atnaujinti tachografo kortelę, gali įgalioti kitą savo darbuotoją, tokiu atveju pateikiamas įmonės vadovo įgaliojimas, patvirtintas įmonės antspaudu (kai pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose) ir įmonės vadovo parašu; pateikdamas prašymą išduoti, pakeisti ar atnaujinti tachografo kortelę įgaliotas asmuo jame nurodo savo vardą, pavardę ir pasirašo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-28, 2016-01-18, paskelbta TAR 2016-01-18, i. k. 2016-01151

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-182, 2015-08-03, paskelbta TAR 2015-08-03, i. k. 2015-11920

 

11.2. Inspekcijos interneto svetainėje (www.vkti.gov.lt), prisijungęs prie prašymų išduoti skaitmeninio tachografo korteles pateikimo internetu sistemos ir identifikavęs save per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (toliau – VIISP); įmonės vadovo įgalioti asmenys (įgaliojimai suteikiami prisijungus prie prašymų išduoti skaitmeninio tachografo korteles pateikimo internetu sistemos (pasirinkus meniu elementą „Įgaliojimai“ įvedami asmens, kuriam suteikiamas įgaliojimas, duomenys (vardas, pavardė ir asmens kodas) ir nurodoma suteikiamo įgaliojimo įsigaliojimo data ir data, iki kurios galioja suteikiamas įgaliojimas) gali pateikti prašymus išduoti, pakeisti ar atnaujinti įmonės korteles ir tik joje dirbančių asmenų prašymus išduoti, pakeisti ar atnaujinti dirbtuvės korteles; įmonė užtikrina asmens, kuriam prašoma išduoti dirbtuvės kortelę, duomenų apsaugą savo lėšomis ir priemonėmis, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, ir 1 metus nuo prašymo išduoti, pakeisti ar atnaujinti dirbtuvės kortelę pateikimo Inspekcijai dienos tvarko fizinių asmenų sutikimus, leidžiančius Inspekcijai tikrinti ir tvarkyti prašyme išduoti, pakeisti ar atnaujinti dirbtuvės kortelę pateiktus asmens duomenis, bei esant reikalui šiuos sutikimus pateikia Inspekcijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-182, 2015-08-03, paskelbta TAR 2015-08-03, i. k. 2015-11920

 

12. Prašymas atnaujinti tachografo kortelę, pratęsiant jos galiojimo laiką, turi būti pateikiamas ne anksčiau kaip prieš 90 kalendorinių dienų ir ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki tachografo kortelės galiojimo pabaigos. Pateikus prašymą vėliau – prašymas netenkinamas. Tuomet pareiškėjas turi pateikti prašymą išduoti tachografo kortelę pirmą kartą.

13. Prašymas atnaujinti tachografo kortelę, pakeitus asmens ar įmonės registracijos duomenis, turi būti pateikiamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo šių duomenų pakeitimo dienos.

14. Prašymas pakeisti tachografo kortelę turi būti pateiktas per 7 kalendorines dienas nuo tachografo kortelės praradimo, vagystės, blokavimo (dirbtuvės kortelės) ar tos dienos, nuo kurios ji pradėjo blogai veikti ar kada pastebėta (-os) personalizavimo klaida (-os) (tachografo kortelėje įrašyti klaidingi duomenys, nurodyti prašyme išduoti, pakeisti ar atnaujinti tachografo kortelę).

15. Jeigu tachografo kortelė anuliuota ar sustabdytas jos galiojimas, asmuo gali kreiptis dėl kitos tachografo kortelės, pateikdamas prašymą išduoti kortelę pirmą kartą. Tokiu atveju kortelė, kurios galiojimas sustabdytas, anuliuojama.

16. Pareiškėjas, pageidaujantis vairuotojo kortelę gauti pirmą kartą, ją pakeisti ar atnaujinti, turi pateikti:

16.1. nustatytos formos prašymą išduoti / pakeisti / atnaujinti vairuotojo kortelę (1 priedas), užpildytą pagal paslaugai suteikti reikalingų dokumentų (asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (Lietuvos Respublikos, ES ar ELPA valstybės narės piliečio paso, asmens tapatybės kortelės ar leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje), vairuotojo pažymėjimo ir kitų šių Taisyklių 16 punkte nurodytų dokumentų) duomenis;

16.2. vieną nuotrauką, atitinkančią Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 „Dėl Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimai); nuotraukos pateikti nebūtina, jei ji buvo teikta Inspekcijai per pastaruosius 2 metus kartu su prašymu išduoti, pakeisti ar atnaujinti tachografo kortelę arba jei pareiškėjas pageidauja ir sutinka, kad vairuotojo kortelėje būtų naudojama tokia pat nuotrauka kaip ir turimame galiojančiame ne anksčiau kaip prieš 5 metus (skaičiuojant nuo prašymo pateikimo Inspekcijos skyriui dienos) Lietuvos Respublikoje išduotame vairuotojo pažymėjime (tokiu atveju nuotrauka gaunama iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro);

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-151, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 69-3503 (2013-06-29), i. k. 1132213ISAK002B-151

Nr. 2B-182, 2015-08-03, paskelbta TAR 2015-08-03, i. k. 2015-11920

Nr. 2BE-28, 2016-01-18, paskelbta TAR 2016-01-18, i. k. 2016-01151

 

16.3. nustatytos formos pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, kai pareiškėjas yra ne Lietuvos Respublikos pilietis;

16.4. ES ar ELPA valstybės narės piliečio pasą ar asmens tapatybės kortelę ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatytos formos pažymą, patvirtinančią pareiškėjo teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, kai pareiškėjas yra ES ar ELPA valstybės narės (išskyrus Lietuvos Respubliką) pilietis;

16.5. leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje duomenis (prašyme išduoti, pakeisti ar atnaujinti vairuotojo kortelę turi būti nurodytas šio dokumento numeris), kai pareiškėjas yra ne ES ar ne ELPA valstybės narės pilietis;

16.6. Lietuvoje galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti tam tikros kategorijos (išskyrus tik AM, A1, A ir (ar) B1 kategorijų) motorines transporto priemones, kai pareiškėjas turi ne Lietuvos Respublikoje išduotą vairuotojo pažymėjimą; jei pareiškėjas turi Lietuvos Respublikoje išduotą vairuotojo pažymėjimą, šio dokumento pateikti nebūtina (pakanka prašyme išduoti, pakeisti ar atnaujinti vairuotojo kortelę nurodyti vairuotojo pažymėjimo numerį); asmens duomenys, nurodyti vairuotojo pažymėjime ir pateiktame asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente, turi sutapti; jeigu vairuotojo pažymėjime duomenys (vardas, pavardė, dokumentą išdavusi įstaiga, dokumento išdavimo data ir galiojimo data) įrašyti ne lotyniškais simboliais ir šių duomenų neįmanoma identifikuoti, Inspekcijos skyriaus darbuotojas, priimdamas prašymą išduoti, pakeisti ar atnaujinti vairuotojo kortelę, turi teisę pareikalauti vairuotojo pažymėjimo vertimo į lietuvių kalbą, patvirtinto jį išvertusio vertėjo parašu bei vertimų biuro antspaudu;

16.7. raštišką pranešimą apie vairuotojo kortelės blogą veikimą, praradimą, vagystę ar joje pastebėtą (-as) personalizavimo klaidą (-as) (vairuotojo kortelėje įrašyti klaidingi duomenys, nurodyti prašyme išduoti, pakeisti ar atnaujinti vairuotojo kortelę), kai prašymas pateikiamas dėl šių priežasčių ir toks pranešimas Inspekcijai nebuvo pateiktas anksčiau; pranešime turi būti nurodytas vairuotojo kortelės numeris (jeigu žinomas), vairuotojo kortelės blogo veikimo pradžios, praradimo, vagystės, personalizavimo klaidos (-ų) vairuotojo kortelėje pastebėjimo data ir aplinkybės; pranešimą apie vairuotojo kortelės blogą veikimą, praradimą ar vagystę pareiškėjas gali pateikti Inspekcijos interneto svetainėje identifikuodamas save per VIISP;

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-182, 2015-08-03, paskelbta TAR 2015-08-03, i. k. 2015-11920

 

16.8. dokumentą, patvirtinantį, kad vairuotojo kortelė buvo pavogta (jei pateikiamas prašymas pakeisti pavogtą vairuotojo kortelę);

16.9. dokumentą, patvirtinantį pareiškėjo asmens duomenų pakeitimo faktą (santuokos liudijimą, vardo, pavardės pakeitimo pažymėjimą (kai pateikiamas prašymas atnaujinti vairuotojo kortelę dėl asmens duomenų pakeitimo);

16.10. turimą blogai veikiančią vairuotojo kortelę, kai pateikiamas prašymas ją pakeisti.

17. Pareiškėjas, pageidaujantis gauti įmonės kortelę pirmą kartą, ją pakeisti ar atnaujinti, turi pateikti:

17.1. nustatytos formos prašymą išduoti / pakeisti / atnaujinti įmonės kortelę (2 priedas), užpildytą pagal paslaugai suteikti reikalingų dokumentų duomenis;

17.2. raštišką pranešimą apie įmonės kortelės blogą veikimą, praradimą, vagystę ar joje pastebėtą (-as) personalizavimo klaidą (-as) (įmonės kortelėje įrašyti klaidingi duomenys, nurodyti prašyme išduoti, pakeisti ar atnaujinti įmonės kortelę), kai prašymas pateikiamas dėl šių priežasčių ir toks pranešimas Inspekcijai nebuvo pateiktas anksčiau; pranešime turi būti nurodytas įmonės kortelės numeris, įmonės kortelės blogo veikimo pradžios, praradimo, vagystės ar personalizavimo klaidos (-ų) įmonės kortelėje pastebėjimo data ir aplinkybės; pranešimą apie įmonės kortelės blogą veikimą, praradimą ar vagystę pareiškėjas gali pateikti Inspekcijos interneto svetainėje identifikuodamas save per VIISP;

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-182, 2015-08-03, paskelbta TAR 2015-08-03, i. k. 2015-11920

 

17.3. dokumentą, patvirtinantį, kad įmonės kortelė buvo pavogta (jei pateikiamas prašymas pakeisti pavogtą įmonės kortelę);

17.4. ūkininko pažymėjimą ir ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą, kai pareiškėjas yra ūkininkas;

17.5. turimą blogai veikiančią įmonės kortelę, kai pateikiamas prašymas ją pakeisti.

18. Pareiškėjas, pageidaujantis gauti dirbtuvės kortelę pirmą kartą, ją pakeisti ar atnaujinti, turi pateikti:

18.1. nustatytos formos prašymą išduoti / pakeisti / atnaujinti dirbtuvės kortelę (3 priedas), užpildytą pagal paslaugai suteikti reikalingų dokumentų duomenis ir pasirašytą dirbtuvės vadovo arba jo įgalioto asmens;

18.2. vieną nuotrauką, atitinkančią Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus; nuotraukos pateikti nebūtina, jei ji buvo teikta Inspekcijai per pastaruosius 2 metus kartu su prašymu išduoti, pakeisti ar atnaujinti tachografo kortelę arba jei pareiškėjas pageidauja ir sutinka, kad dirbtuvės kortelėje būtų naudojama tokia pat nuotrauka kaip ir turimame galiojančiame ne anksčiau kaip prieš 5 metus (skaičiuojant nuo prašymo pateikimo Inspekcijos skyriui dienos) Lietuvos Respublikoje išduotame vairuotojo pažymėjime (tokiu atveju nuotrauka gaunama iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro);

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-151, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 69-3503 (2013-06-29), i. k. 1132213ISAK002B-151

Nr. 2B-182, 2015-08-03, paskelbta TAR 2015-08-03, i. k. 2015-11920

Nr. 2BE-28, 2016-01-18, paskelbta TAR 2016-01-18, i. k. 2016-01151

 

18.3. pažymą apie teistumą, jeigu pareiškėjas nesutinka, kad Inspekcija gautų informaciją apie jo teistumą (neteistumą);

18.4. ne Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar asmens tapatybės kortelę, kai pareiškėjas yra ne Lietuvos Respublikos pilietis;

18.5. raštišką pranešimą apie dirbtuvės kortelės blogą veikimą, blokavimą, praradimą, vagystę ar joje pastebėtą (-as) personalizavimo klaidą (-as) (dirbtuvės kortelėje įrašyti klaidingi duomenys, nurodyti prašyme išduoti, pakeisti ar atnaujinti dirbtuvės kortelę), kai prašymas pateikiamas dėl šių priežasčių ir toks pranešimas Inspekcijai nebuvo pateiktas anksčiau; pranešime turi būti nurodytas dirbtuvės kortelės numeris (jeigu žinomas), dirbtuvės kortelės blogo veikimo pradžios, blokavimo, praradimo, vagystės ar personalizavimo klaidos (-ų) dirbtuvės kortelėje pastebėjimo data ir aplinkybės; pranešimą apie dirbtuvės kortelės blogą veikimą, blokavimą, praradimą ar vagystę pareiškėjas gali pateikti Inspekcijos interneto svetainėje identifikuodamas save per VIISP;

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-182, 2015-08-03, paskelbta TAR 2015-08-03, i. k. 2015-11920

 

18.6. dokumentą, patvirtinantį, kad dirbtuvės kortelė buvo pavogta (jei pateikiamas prašymas pakeisti pavogtą dirbtuvės kortelę);

18.7. dokumentą, patvirtinantį pareiškėjo asmens duomenų pakeitimo faktą (santuokos liudijimą, vardo, pavardės pakeitimo pažymėjimą, kai pateikiamas prašymas atnaujinti dirbtuvės kortelę dėl asmens duomenų pakeitimo);

18.8. turimą blogai veikiančią ar blokuotą dirbtuvės kortelę, kai pateikiamas prašymas ją pakeisti.

19. Pareiškėjas, pageidaujantis gauti kontrolės kortelę (-es) pirmą kartą, ją (jas) pakeisti ar atnaujinti, turi pateikti:

19.1. laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodytas įstaigos pavadinimas, kodas, registracijos adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, pageidaujamas kontrolės kortelių skaičius (kai prašoma kontrolės kortelę (-es) išduoti pirmą kartą), keičiamos (-ų) ar atnaujinamos (-ų) kontrolės kortelės (-ių) numeris (-iai) (kai prašoma kontrolės kortelę (-es) pakeisti ar atnaujinti), Inspekcijos skyriaus, kuriame pageidaujama atsiimti pagamintą (-as) kontrolės kortelę (-es), pavadinimas ir informacija apie valstybės rinkliavos už kontrolės kortelės(-ių) išdavimą pirmą kartą, pakeitimą ar atnaujinimą sumokėjimą; jeigu pareiškėjas pageidauja pagamintą (-as) kontrolės kortelę (-es) gauti paštu, tai turi būti nurodyta prašyme išduoti, pakeisti ar atnaujinti kontrolės kortelę (-es);

19.2. raštišką pranešimą apie kontrolės kortelės (-ių) blogą veikimą, praradimą, vagystę, joje (jose) pastebėtą (-as) personalizavimo klaidą (-as) (kontrolės kortelėje (-ėse) įrašyti klaidingi duomenys, nurodyti prašyme išduoti kontrolės kortelę (-es), kai prašymas pateikiamas dėl šių priežasčių ir toks pranešimas Inspekcijai nebuvo pateiktas anksčiau; pranešime turi būti nurodytas (-i) kontrolės kortelės (-ių) numeris (-iai), atitinkamai kontrolės kortelės (-ių) blogo veikimo pradžios, praradimo, vagystės ar personalizavimo klaidos (-ų) kontrolės kortelėje (-ėse) pastebėjimo data ir aplinkybės;

19.3. turimą (-as) blogai veikiančią (-ias) kontrolės kortelę (-es).

20. Inspekcija, gavusi raštišką prašymą išduoti, pakeisti ar atnaujinti tachografo kortelę, sutikrina pateiktus dokumentus ir pasilieka teisę saugoti šių dokumentų kopijas.

21. Prašymą išduoti, pakeisti ar atnaujinti tachografo kortelę pateikiant internetu, duomenys įrašomi atitinkamuose elektroninio prašymo langeliuose ir pridedamos ne Lietuvos Respublikoje išduotų ir Taisyklių 16.2–16.4, 16.6–16.9, 17.2–17.4, 18.2–18.7 punktuose nurodytų dokumentų skaitmeninių vaizdų rinkmenos (asmens tapatybės dokumentų ir vairuotojo pažymėjimo skaitmeninių vaizdų rinkmenose turi būti matomas tas dokumento puslapis, kuriame yra nuotrauka, gimimo data ir dokumento išdavimo data; nuotraukos ir parašo išsaugomo vaizdo parametrai nurodyti Taisyklių 26.8 ir 26.9 punktuose); šios rinkmenos turi būti pridėtos prašymą išduoti, pakeisti ar atnaujinti tachografo kortelę pateikiant elektroniniu būdu, nurodytu Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklėse; Inspekcija pasilieka teisę reikalauti kitų su prašymu pateikiamų dokumentų skaitmeninių vaizdų rinkmenų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-182, 2015-08-03, paskelbta TAR 2015-08-03, i. k. 2015-11920

 

III. PRAŠYMŲ PILDYMAS

 

22. Prašymai išduoti, pakeisti ar atnaujinti tachografo kortelę, pateikiant juos asmeniškai atvykus į Inspekciją, įgaliojus kitą asmenį ar elektroniniu būdu (nurodytu Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklėse), turi būti užpildyti:

22.1. pagal pateiktų dokumentų duomenis;

22.2. didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis ir arabiškais skaitmenimis;

22.3. aiškia rašysena mėlynai (juodai) rašančiu rašikliu arba kompiuteriu;

22.4. taip, kad raidės ir skaitmenys būtų įrašyti tiksliai jiems skirtuose langeliuose;

22.5. taip, kad jei asmuo turi keletą vardų ir pavardžių, kuriuos sudaro daugiau negu 35 simboliai, įskaitant tarpus tarp žodžių, būtų įrašytas pirmasis vardas ir pirmoji pavardė;

22.6. taip, kad asmens ar įmonės (dirbtuvės) adresas būtų įrašytas tokia tvarka:

22.6.1. jeigu asmens ar įmonės (dirbtuvės) adresas yra savivaldybės centre, rašant adresą turi būti nurodytas miestas, gatvė, namo numeris, korpuso numeris (jeigu yra), buto numeris (jeigu yra);

22.6.2. jeigu asmens ar įmonės (dirbtuvės) adresas yra ne savivaldybės centre, rašant adresą turi būti nurodyta savivaldybė, seniūnija, miestas (miestelis, kaimas), gatvė (jeigu yra), namo numeris, korpuso numeris (jeigu yra), buto numeris (jeigu yra);

22.7. taip, kad parašas, kuris nuskaitomas ir vaizduojamas vairuotojo ar dirbtuvės kortelėje, būtų įrašytas juodai, ryškiai rašančiu rašikliu ir tilptų rėmelyje.

23. Prašymas išduoti / pakeisti / atnaujinti vairuotojo kortelę pildomas tokia tvarka:

23.1. pagal asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis 1 laukelyje rašomas vardas (-ai), 2 laukelyje – pavardė (-ės), 3 laukelyje – gimimo data, 4 laukelyje – asmens kodas;

23.2. 5 laukelyje nurodomas pareiškėjo adresas (nuolatinė gyvenamoji vieta), 6 laukelyje rašomas pareiškėjo telefono numeris, 7 laukelyje – pareiškėjo elektroninis paštas;

23.3. 8 laukelyje rašoma prašymo pateikimo data, sudarymo vieta ir nurodoma prašymo pateikimo priežastis (-ys), tinkamą (-as) pažymint simboliu „X“;

23.4. 9 laukelyje priklijuojama pareiškėjo nuotrauka arba nurodoma, kad pareiškėjas pageidauja ir sutinka, kad vairuotojo kortelėje būtų naudojama tokia pat nuotrauka kaip ir turimame galiojančiame ne anksčiau kaip prieš 5 metus (skaičiuojant nuo prašymo pateikimo Inspekcijos skyriui dienos) Lietuvos Respublikoje išduotame vairuotojo pažymėjime arba kuri buvo pateikta Inspekcijai anksčiau (per pastaruosius 2 metus), pažymint atitinkamą laukelį simboliu „X“; 10 laukelyje pareiškėjas pasirašo juodu ryškiai rašančiu rašikliu (šis parašas nuskaitomas ir vaizduojamas vairuotojo kortelėje) arba nurodo, kad pageidauja ir sutinka, kad vairuotojo kortelėje būtų naudojamas toks pat parašas kaip ir turimame galiojančiame ne anksčiau kaip prieš 5 metus (skaičiuojant nuo prašymo pateikimo Inspekcijos skyriui dienos) Lietuvos Respublikoje išduotame vairuotojo pažymėjime (tokiu atveju parašas gaunamas iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro) arba anksčiau Inspekcijai pateiktame prašyme, pažymint atitinkamą laukelį simboliu „X“; 11 laukelyje pareiškėjas nurodo turimas pastabas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-151, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 69-3503 (2013-06-29), i. k. 1132213ISAK002B-151

Nr. 2BE-28, 2016-01-18, paskelbta TAR 2016-01-18, i. k. 2016-01151

 

23.5. 16 laukelyje nurodomi sutikrinti pateikiami asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (Lietuvos Respublikos, ES ar ELPA valstybės narės piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje), vairuotojo pažymėjimas ir jų duomenys, ne Lietuvos Respublikoje išduotos vairuotojo kortelės, dėl kurios pateikiamas prašymas, duomenys, kurie įrašomi atitinkamuose langeliuose; simboliu „X“ pažymimi pateikti sutikrinti dokumentai;

23.6. 17 laukelyje simboliu „X“ pažymimas Inspekcijos regiono departamento, kuriame pageidaujama atsiimti pagamintą vairuotojo kortelę, pavadinimas; jeigu pareiškėjas pageidauja pagamintą vairuotojo kortelę gauti paštu, tai turi būti nurodyta 18 laukelyje;

23.7. 19 laukelyje simboliu „X“ pažymimi pridedami dokumentai, jei reikia – įrašomi pavadinimai;

23.8. 20 laukelyje užpildęs prašymą pareiškėjas pasirašo, įrašo savo vardą ir pavardę, taip patvirtindamas šiame laukelyje išvardytus teiginius;

23.9. jeigu pareiškėjas sutinka, kad prašymą pateiks įgaliotas asmuo, 21 laukelyje nurodo įgalioto asmens vardą ir pavardę (jeigu įgaliotas fizinis asmuo) arba įmonės pavadinimą (jeigu įgaliotas juridinis asmuo) ir pasirašo; pateikęs prašymą įgaliotas asmuo 22 laukelyje nurodo savo vardą, pavardę ir pasirašo;

23.10. 23 laukelyje simboliu „X“ pažymimas būdas, kuriuo pareiškėjas pageidauja gauti informaciją apie pagamintą vairuotojo kortelę ir priminimą apie artėjančią vairuotojo kortelės galiojimo pabaigą: trumpąja (SMS) žinute ar (ir) elektroniniu paštu.

Papildyta punktu:

Nr. 2BE-28, 2016-01-18, paskelbta TAR 2016-01-18, i. k. 2016-01151

 

24. Prašymas išduoti / pakeisti / atnaujinti įmonės kortelę pildomas tokia tvarka:

24.1. pagal įmonės registracijos duomenis 1 laukelyje rašomas įmonės pavadinimas arba vardas ir pavardė (kai pareiškėjas yra fizinis asmuo), 2 laukelyje – įmonės arba asmens (kai pareiškėjas yra fizinis asmuo) kodas; jei spaudui skirtoje vietoje dedamas spaudas su juridinio asmens pavadinimu ir jame yra 1 ir (ar) 2 laukelyje reikiami įrašyti duomenys, tuomet šie laukeliai nepildomi;

24.2. 3 laukelyje nurodomas įmonės registracijos arba asmens adresas (nuolatinė gyvenamoji vieta, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo); 4 laukelyje rašomas įmonės arba asmens (kai pareiškėjas yra fizinis asmuo) kontaktinis telefono numeris, 5 laukelyje – kontaktinis elektroninis paštas;

24.3. pagal pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis 6 laukelyje rašomas vardas (-ai), pavardė (-ės), taip pat nurodomas kontaktinis telefono numeris ir elektroninis paštas;

24.4. 7 laukelyje rašoma prašymo pateikimo data, sudarymo vieta ir nurodoma prašymo pateikimo priežastis (-ys), tinkamą (-as) pažymint simboliu „X“;

24.5. 12 laukelyje simboliu „X“ pažymimas Inspekcijos regiono departamento, kuriame pageidaujama atsiimti pagamintą įmonės kortelę, pavadinimas; jeigu pareiškėjas pageidauja pagamintą įmonės kortelę gauti paštu, tai turi būti nurodyta 13 laukelyje;

24.6. 14 laukelyje simboliu „X“ pažymimi pridedami dokumentai, jei reikia – įrašomi pavadinimai;

24.7. 15 laukelyje užpildęs prašymą pareiškėjas įrašo savo pareigas, vardą, pavardę, pasirašo, taip patvirtindamas šiame laukelyje išvardytus teiginius, ir deda įmonės antspaudą (kai pareiškėjas yra juridinis asmuo ir pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose);

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-28, 2016-01-18, paskelbta TAR 2016-01-18, i. k. 2016-01151

 

24.8. jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, 16 laukelyje nurodomas įgalioto asmens vardas ir pavardė, įmonės vadovo vardas ir pavardė, įmonės vadovas pasirašo; pateikęs prašymą įgaliotas asmuo 17 laukelyje pasirašo;

24.9. 18 laukelyje simboliu „X“ pažymimas būdas, kuriuo pareiškėjas pageidauja gauti informaciją apie pagamintą įmonės kortelę ir priminimą apie artėjančią įmonės kortelės galiojimo pabaigą: trumpąja (SMS) žinute ar (ir) elektroniniu paštu.

Papildyta punktu:

Nr. 2BE-28, 2016-01-18, paskelbta TAR 2016-01-18, i. k. 2016-01151

 

25. Prašymas išduoti / pakeisti / atnaujinti dirbtuvės kortelę pildomas tokia tvarka:

25.1. pagal dirbtuvės registracijos duomenis 1 laukelyje rašomas dirbtuvės pavadinimas, 2 laukelyje – dirbtuvės kodas; jei spaudui skirtoje vietoje dedamas spaudas su juridinio asmens pavadinimu ir jame yra 1 ir (ar) 2 laukelyje reikiami įrašyti duomenys, tuomet šie laukeliai nepildomi;

25.2. 3 laukelyje nurodomas dirbtuvės adresas, kur suteikta teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą ir kur bus naudojama dirbtuvės kortelė; 4 laukelyje rašomas dirbtuvės kontaktinis telefono numeris, 5 laukelyje – kontaktinis elektroninis paštas;

25.3. pagal pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis 6 laukelyje rašomas vardas (-ai), 7 laukelyje – pavardė (-ės), 8 laukelyje – asmens kodas, 9 laukelyje nurodomas pareiškėjo kontaktinis telefono numeris; 10 laukelyje nurodomas pareiškėjo adresas (nuolatinė gyvenamoji vieta);

25.4. 11 laukelyje rašoma prašymo pateikimo data, sudarymo vieta ir nurodoma prašymo pateikimo priežastis (-ys), tinkamą (-as) pažymint simboliu „X“;

25.5. 12 laukelyje priklijuojama pareiškėjo nuotrauka arba nurodoma, kad pareiškėjas pageidauja ir sutinka, kad dirbtuvės kortelėje būtų naudojama tokia pat nuotrauka kaip turimame galiojančiame ne anksčiau kaip prieš 5 metus (skaičiuojant nuo prašymo pateikimo Inspekcijos skyriui dienos) Lietuvos Respublikoje išduotame vairuotojo pažymėjime (nurodant vairuotojo pažymėjimo numerį) arba kuri buvo pateikta Inspekcijai anksčiau (per pastaruosius 2 metus), pažymint atitinkamą laukelį simboliu „X“; 13 laukelyje pareiškėjas pasirašo juodu ryškiai rašančiu rašikliu (šis parašas bus nuskaitomas ir vaizduojamas dirbtuvės kortelėje) arba nurodo, kad pageidauja ir sutinka, kad dirbtuvės kortelėje būtų naudojamas toks pat parašas kaip ir turimame galiojančiame ne anksčiau kaip prieš 5 metus (skaičiuojant nuo prašymo pateikimo Inspekcijos skyriui dienos) Lietuvos Respublikoje išduotame vairuotojo pažymėjime (nurodant vairuotojo pažymėjimo numerį; tokiu atveju parašas gaunamas iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro) arba anksčiau Inspekcijai pateiktame prašyme, pažymint atitinkamą laukelį simboliu „X“; 14 laukelyje pareiškėjas nurodo turimas pastabas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-151, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 69-3503 (2013-06-29), i. k. 1132213ISAK002B-151

Nr. 2BE-28, 2016-01-18, paskelbta TAR 2016-01-18, i. k. 2016-01151

 

25.6. 19 laukelyje pareiškėjas deklaruoja, ar neturi teistumo už nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus ekonomikai ir verslo tvarkai ar elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą, tinkamą atsakymą pažymėdamas simboliu „X“; 20 laukelyje pareiškėjas patvirtina, ar sutinka, kad Inspekcija gautų duomenis apie jo teistumą (neteistumą), tinkamą atsakymą pažymėdamas simboliu „X“;

25.7. 21 laukelyje nurodomi pateikiami sutikrinti asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje) ir jų duomenys, kurie įrašomi atitinkamuose langeliuose; simboliu „X“ pažymimi pateikti sutikrinti dokumentai;

25.8. 22 laukelyje simboliu „X“ pažymimas Inspekcijos struktūrinio padalinio, kuriame pageidaujama atsiimti pagamintą dirbtuvės kortelę, pavadinimas; 23 laukelyje simboliu „X“ pažymimi pridedami dokumentai, jei reikia – įrašomi pavadinimai;

25.9. 24 laukelyje užpildęs prašymą pareiškėjas įrašo savo vardą, pavardę ir pasirašo, taip patvirtindamas šiame laukelyje išvardytus teiginius;

25.10. jeigu pareiškėjas sutinka, kad prašymą pateiks įgaliotas asmuo, 25 laukelyje nurodo įgalioto asmens vardą ir pavardę (jeigu įgaliotas fizinis asmuo) arba įmonės pavadinimą (jeigu įgaliotas juridinis asmuo) ir pasirašo; pateikęs prašymą įgaliotas asmuo 26 laukelyje nurodo savo vardą, pavardę ir pasirašo;

25.11. pagal dirbtuvės vadovo arba jo įgalioto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis 27 laukelyje rašomas vardas (-ai) ir pavardė (-ės), nurodomas kontaktinis telefono numeris ir elektroninis paštas;

25.12. 28 laukelyje dirbtuvės vadovas arba jo įgaliotas asmuo įrašo savo pareigas, vardą, pavardę ir pasirašo, taip patvirtindamas šiame laukelyje išvardytus teiginius, dedamas įmonės antspaudas (kai pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose);

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-28, 2016-01-18, paskelbta TAR 2016-01-18, i. k. 2016-01151

 

25.13. 29 laukelyje simboliu „X“ pažymimas būdas, kuriuo pareiškėjas pageidauja gauti informaciją apie pagamintą dirbtuvės kortelę ir priminimą apie artėjančią dirbtuvės kortelės galiojimo pabaigą: trumpąja (SMS) žinute ar (ir) elektroniniu paštu (nurodant elektroninį paštą).

Papildyta punktu:

Nr. 2BE-28, 2016-01-18, paskelbta TAR 2016-01-18, i. k. 2016-01151

 

26. Pateikiant prašymą išduoti, pakeisti ar atnaujinti tachografo kortelę Inspekcijos interneto svetainėje, prašymas pildomas tokia tvarka:

26.1. laukelių, pažymėtų simboliu „*“, pildymas privalomas;

26.2. datos rašomos tokia tvarka: metai, mėnuo, diena;

26.3. vardai ir pavardės rašomos pagal Taisyklių 22.5 punktą;

26.4. lango „Prašymo tikslas“ dalyje „Prašymo pateikimo priežastis“ nurodoma prašymo pateikimo priežastis, o dalyje „Sutikimas“ pažymimas laukelis, jei pareiškėjas sutinka, kad Inspekcija kreiptųsi į atitinkamus valstybės registrus ir duomenų bazes, tikrintų pateiktą informaciją bei gautų duomenis;

26.5. lango „Duomenų įvedimas“ dalyje „Kortelės atsiėmimo vieta“, pasirenkant reikšmę iš sąrašo, nurodomas Inspekcijos regiono departamentas, kuriame pageidaujama atsiimti tachografo kortelę, arba pasirinkus reikšmę „Gauti paštu“ nurodoma, kad pageidaujama pagamintą vairuotojo ar įmonės kortelę gauti paštu (įmonės kortelė siunčiama įmonės registracijos adresu, o adresas, kuriuo turi būti siunčiama vairuotojo kortelė, nurodomas lange „Kontaktiniai duomenys“, esančiame meniu elemente „Kontaktai“ (laukelyje „Miestas/kaimas“ įrašomi pirmieji trys gyvenvietės pavadinimo simboliai ar daugiau ir pasirenkama reikšmė iš sąrašo; laukelyje „Gatvė“ įrašomas pirmasis gatvės pavadinimo simbolis ar daugiau ir pasirenkama reikšmė iš sąrašo; laukeliuose „Namo – buto numeris“ įrašomi namo ir buto numeriai); šiame lange taip pat galima nurodyti, ar pareiškėjas pageidauja gauti informaciją apie prašymo vykdymo eigą ir kokiu būdu: elektroniniu paštu ar (ir) trumpąja (SMS) žinute (tvarka aprašyta Taisyklių 30.3 punkte);

26.6. lange „Apmokėjimas“ pažymimas laukelis „Mokėjimą atlikau“; laukelyje „Mokėjimo data“ įrašoma mokėjimo atlikimo data tais atvejais, kai mokėjimas yra atliktas anksčiau; norint atlikti mokėjimą prašymo pildymo metu, pažymimas laukelis „Atlikti mokėjimą dabar“ ir atliekamas mokėjimas per VIISP;

26.7. tuo atveju, kai pareiškėjas pageidauja pakeisti tachografo kortelę, pirmiausia įsitikinama, kad Inspekcija yra gavusi pranešimą apie tachografo kortelės praradimą, vagystę ar neveikimą (meniu elemente „Kortelės“ esančiame sąraše „Turimos vairuotojo / įmonės / dirbtuvės kortelės“ patikrinama keičiamos tachografo kortelės būsena: jei Inspekcija yra gavusi pranešimą apie tachografo kortelės praradimą – jos būsena bus „Pamesta“, jei apie vagystę – būsena bus „Pavogta“, jei apie neveikimą – būsena bus „Neveikianti“); jei tokio pranešimo Inspekcija nėra gavusi (meniu elemente „Kortelės“ esančiame sąraše „Turimos vairuotojo / įmonės / dirbtuvės kortelės“ tachografo kortelės būsena yra „Išduota“), jį galima pateikti Inspekcijos interneto svetainėje (meniu elemente „Pranešimai“ pasirenkamas langas „Pateikti pranešimą apie kortelės praradimą / neveikimą“ ir pateikiamas pranešimas pagal Taisyklių 30 punkte aprašytą tvarką);

26.8. nuotraukos skaitmeninio vaizdo rinkmena turi būti išsaugota „jpg“ formatu. Išsaugomo vaizdo parametrai: rezoliucija – 280 taškų colyje (dpi), matmenys – 360 x 480 taškų, spalvos parametrai – spalvota („Color (Photos)“);

26.9. parašo skaitmeninio vaizdo rinkmena turi būti išsaugota „jpg“ formatu. Išsaugomo vaizdo parametrai: rezoliucija – 200 taškų colyje (dpi), matmenys – 480 x 120 taškų, spalvos parametrai – nespalvota („Grayscale“). Skenuojamas juodu, ryškiai rašančiu rašikliu pasirašytas parašas;

26.10. pridedamų dokumentų skaitmeninių vaizdų rinkmenos turi būti išsaugotos „jpg“ arba „pdf“ formatu, failo dydis neturi būti didesnis kaip 2 MB.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-182, 2015-08-03, paskelbta TAR 2015-08-03, i. k. 2015-11920

 

27. Prašymas išduoti, pakeisti ar atnaujinti vairuotojo kortelę, pateikiant jį Inspekcijos interneto svetainėje, turi būti užpildytas tokia tvarka:

27.1. pagal asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis lango „Duomenų įvedimas“ dalies „Asmens duomenys“ laukelyje „Gimimo data“ rašoma gimimo data; jeigu pareiškėjas turi Lietuvos Respublikos pilietybę, laukelyje „Ar esate Lietuvos Respublikos pilietis?“ pasirenkama reikšmė „Taip“, jei neturi – pasirenkama reikšmė „Ne“ ir pažymima, kokį asmens dokumentą pareiškėjas turi (jei reikia – prideda reikalaujamų dokumentų kopijas);

27.2. prašymo dalies „Vairuotojo pažymėjimo duomenys“ laukelyje „Pažymėjimo numeris“ rodomas pareiškėjo turimo vairuotojo pažymėjimo numeris (gautas iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro); jei Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registre duomenų apie pareiškėjo turimą vairuotojo pažymėjimą nėra, tuomet pagal vairuotojo pažymėjimo duomenis nurodoma valstybė, kurioje išduotas vairuotojo pažymėjimas, pasirenkant reikšmę iš sąrašo; laukelyje „Išdavusi įstaiga“ nurodoma vairuotojo pažymėjimą išdavusi įstaiga, pasirenkant reikšmę iš sąrašo; jeigu įstaigos pavadinimo sąraše nėra, pavadinimas įrašomas laukelyje „Pažymėjimą išdavusios įstaigos pavadinimas“; laukelyje „Pažymėjimo numeris“ įrašoma vairuotojo pažymėjimo serija (jeigu tokia yra) ir numeris; laukeliuose „Kategorijos“ pažymimos turimos transporto priemonių, kurias leidžiama vairuoti, kategorijos; laukeliuose „Galioja nuo“ ir „Galioja iki“ įrašomos vairuotojo pažymėjimo galiojimo datos ir pridedama vairuotojo pažymėjimo kopija;

27.3. tuo atveju, kai pareiškėjas pageidauja pakeisti ar atnaujinti ne Lietuvos Respublikoje išduotą vairuotojo kortelę, lango „Prašymo tikslas“ dalyje „Užsienio kortelės informacija“ nurodoma vairuotojo kortelės atnaujinimo ar pakeitimo priežastis (pasirenkama laukelio „Kortelės atnaujinimo / pakeitimo priežastis“ reikšmė), laukelyje „Kortelės numeris“ įrašomas keičiamos ar atnaujinamos vairuotojo kortelės numeris ir nurodomas vairuotojo kortelę išdavusios valstybės pavadinimas (pasirenkama laukelio „Išdavusi šalis“ reikšmė);

27.4. prašymo dalyje „Nuotrauka ir parašas“ pareiškėjas nurodo, kokia jo nuotrauka ir koks parašas bus naudojamas vairuotojo kortelėje; tuo atveju, kai pareiškėjo vairuotojo pažymėjimo duomenys yra gauti iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro ir pareiškėjas sutinka, kad vairuotojo kortelėje būtų naudojama ta pati nuotrauka ir tas pats parašas, kaip ir turimame galiojančiame vairuotojo pažymėjime, pažymima reikšmė „Naudoti iš vairuotojo pažymėjimo“ ir tuomet rodomi Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registre esantys duomenys; jei pareiškėjas yra teikęs Inspekcijai nuotrauką per pastaruosius 2 metus ir jis sutinka, kad vairuotojo kortelėje būtų naudojama ta pati nuotrauka ir tas pats parašas, esantys anksčiau Inspekcijai pateiktame prašyme, pažymima reikšmė „Naudoti iš prašymo“ ir tuomet rodomi Inspekcijos informacinėje sistemoje esantys duomenys; jei Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registre duomenų apie pareiškėjo turimą vairuotojo pažymėjimą nėra arba pareiškėjas nesutinka, kad vairuotojo kortelėje būtų naudojama ta pati nuotrauka ir tas pats parašas kaip ir turimame galiojančiame vairuotojo pažymėjime ar kaip ir anksčiau Inspekcijai pateiktame prašyme, pažymima reikšmė „Prisegti nuotrauką ir parašą“ ir pridedama pareiškėjo nuotraukos, atitinkančios Taisyklių 16.2 papunktyje nustatytus reikalavimus, skaitmeninio vaizdo rinkmena, o laukelyje „Parašas“ pridedama pareiškėjo parašo skaitmeninio vaizdo rinkmena.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-28, 2016-01-18, paskelbta TAR 2016-01-18, i. k. 2016-01151

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-182, 2015-08-03, paskelbta TAR 2015-08-03, i. k. 2015-11920

 

28. Prašymas išduoti, pakeisti ar atnaujinti įmonės kortelę, pateikiant jį Inspekcijos interneto svetainėje, turi būti užpildytas tokia tvarka:

28.1. pagal įmonės registracijos duomenis lango „Duomenų įvedimas“ prašymo dalies „Įmonės duomenys“ laukelyje „Įmonės sutrumpintas pavadinimas“, kai įmonės pavadinimas yra ilgesnis kaip 35 simboliai, įskaitant tarpus tarp žodžių, pareiškėjas gali siūlyti, kaip pageidauja sutrumpinti įmonės pavadinimą, kuris bus rašomas ant įmonės kortelės; laukelyje „Įmonės teisinė forma“, pasirenkant reikšmę iš sąrašo, nurodoma juridinio asmens teisinė forma;

28.2. prašymo dalyje „Įmonės registracijos adresas“ nurodomas įmonės registracijos adresas: laukelyje „Miestas/kaimas“ įrašomi pirmieji trys gyvenvietės pavadinimo simboliai ar daugiau ir pasirenkama reikšmė iš sąrašo; laukelyje „Gatvė“ įrašomas pirmasis gatvės pavadinimo simbolis ar daugiau ir pasirenkama reikšmė iš sąrašo; laukeliuose „Namo – buto numeris“ įrašomi namo ir buto numeriai;

28.3. prašymo dalies „Įmonės kontaktai“  laukeliuose „El. pašto adresas“, „Telefono numeris“ įrašomas įmonės elektroninio pašto adresas ir telefono numeris.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-182, 2015-08-03, paskelbta TAR 2015-08-03, i. k. 2015-11920

 

29. Prašymas išduoti, pakeisti ar atnaujinti dirbtuvės kortelę, pateikiant jį Inspekcijos interneto svetainėje, turi būti užpildytas tokia tvarka:

29.1. pagal dirbtuvės registracijos duomenis lango „Duomenų įvedimas“ prašymo dalies „Dirbtuvės duomenys“ laukelyje „Dirbtuvės sutrumpintas pavadinimas“, kai dirbtuvės pavadinimas yra ilgesnis kaip 35 simboliai, įskaitant tarpus tarp žodžių, pareiškėjas gali siūlyti, kaip pageidauja sutrumpinti dirbtuvės pavadinimą, kuris bus rašomas ant dirbtuvės kortelės; laukelyje „Dirbtuvės teisinė forma“, pasirenkant reikšmę iš sąrašo, nurodoma juridinio asmens teisinė forma;

29.2. prašymo dalyje „Dirbtuvės registracijos adresas“ nurodomas dirbtuvės adresas, kur dirbtuvei suteikta teisė vykdyti skaitmeninių tachografų techninę priežiūrą ir kur bus naudojama dirbtuvės kortelė: laukelyje „Miestas/kaimas“ įrašomi pirmieji trys gyvenvietės pavadinimo simboliai ar daugiau ir pasirenkama reikšmė iš sąrašo; laukelyje „Gatvė“ įrašomas pirmasis gatvės pavadinimo simbolis ar daugiau ir pasirenkama reikšmė iš sąrašo; laukeliuose „Namo – buto numeris“ įrašomi namo ir buto numeriai;

29.3. prašymo dalies „Dirbtuvės kontaktai“  laukeliuose „El. pašto adresas“, „Telefono numeris“ įrašomas įmonės elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;

29.4. prašymo dalies „Asmens, kuriam prašoma išduoti dirbtuvės kortelę, duomenys“ laukeliuose „Vardas“, „Pavardė“, „Asmens kodas“ ir „Gimimo data“ rašomas asmens, kuriam prašoma išduoti dirbtuvės kortelę, vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas ir gimimo data; jeigu asmuo turi Lietuvos Respublikos pilietybę, laukelyje „Ar asmuo Lietuvos Respublikos pilietis?“ pasirenkama reikšmė „Taip“ ir pažymima, kokį asmens dokumentą jis turi; jeigu asmuo nėra Lietuvos Respublikos pilietis – pasirenkama reikšmė „Ne“ ir pridedama asmens dokumento kopija; atsakymai į klausimus „Ar asmuo yra teistas?“ ir „Ar asmuo sutinka, kad Inspekcija gautų duomenis apie teistumą?“ pateikiami pasirenkant reikšmes „Taip“ arba „Ne“; asmeniui nesutikus, kad Inspekcija gautų duomenis apie jo teistumą (neteistumą), turi būti pateikta pažyma apie pareiškėjo teistumą; laukeliuose „El. pašto adresas“, „Telefono numeris“ įrašomas asmens elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;  

29.5. prašymo dalyje „Asmens, kuriam prašoma išduoti dirbtuvės kortelę, adresas“ nurodomas asmens adresas: laukelyje „Miestas/kaimas“ įrašomi pirmieji trys gyvenvietės pavadinimo simboliai ar daugiau ir pasirenkama reikšmė iš sąrašo; laukelyje „Gatvė“ įrašomas pirmasis gatvės pavadinimo simbolis ar daugiau ir pasirenkama reikšmė iš sąrašo; laukeliuose „Namo – buto numeris“ įrašomi namo ir buto numeriai;

29.6. prašymo dalyje „Nuotrauka ir parašas“ pareiškėjas nurodo, kokia jo nuotrauka ir koks parašas bus naudojamas dirbtuvės kortelėje; tuo atveju, kai asmuo, kuriam prašoma išduoti dirbtuvės kortelę, turi Lietuvos Respublikoje išduotą vairuotojo pažymėjimą, jo duomenys yra Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registre ir jis sutinka, kad dirbtuvės kortelėje būtų naudojama ta pati nuotrauka ir tas pats parašas kaip ir turimame galiojančiame vairuotojo pažymėjime, pažymima reikšmė „Naudoti iš vairuotojo pažymėjimo“ ir tuomet rodomi Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registre esantys duomenys; jei pareiškėjas yra teikęs Inspekcijai nuotrauką per pastaruosius 2 metus ir jis sutinka, kad dirbtuvės kortelėje būtų naudojama ta pati nuotrauka ir tas pats parašas, esantys anksčiau Inspekcijai pateiktame prašyme, pažymima reikšmė „Naudoti iš prašymo“ ir tuomet rodomi Inspekcijos informacinėje sistemoje esantys duomenys; jei Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registre duomenų apie asmens turimą vairuotojo pažymėjimą nėra arba jis nesutinka, kad dirbtuvės kortelėje būtų naudojama ta pati nuotrauka ir tas pats parašas kaip ir turimame galiojančiame vairuotojo pažymėjime ar kaip ir anksčiau Inspekcijai pateiktame prašyme, pažymima reikšmė „Prisegti nuotrauką ir parašą“ ir pridedama asmens nuotraukos, atitinkančios Taisyklių 16.2 papunktyje nustatytus reikalavimus, skaitmeninio vaizdo rinkmena, o laukelyje „Parašas“ pridedama asmens parašo skaitmeninio vaizdo rinkmena;

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-28, 2016-01-18, paskelbta TAR 2016-01-18, i. k. 2016-01151

 

29.7. prašymo dalyje „Asmens, kuriam prašoma išduoti dirbtuvės kortelę, sutikimas“ pridedamas asmens, kuriam prašoma išduoti dirbtuvės kortelę, sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo; šio sutikimo formą galima rasti paspaudus šalia esantį mygtuką „Atsisiųsti sutikimo formą“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-182, 2015-08-03, paskelbta TAR 2015-08-03, i. k. 2015-11920

 

30. Pranešimas apie tachografo kortelės blogą veikimą, praradimą, vagystę ar dirbtuvės kortelės blokavimą, pateikiant jį Inspekcijos interneto svetainėje, turi būti užpildytas tokia tvarka:

30.1. lange „Kortelės pasirinkimas“ pažymima, apie kurią tachografo kortelę teikiamas pranešimas; 

30.2. lango „Duomenų įvedimas“ laukelyje „Pranešimo priežastis“ pažymima, koks pranešimas teikiamas, pasirenkant reikšmę iš sąrašo; laukelyje „Įvykio data“ nurodoma tachografo kortelės blogo veikimo, praradimo, vagystės ar dirbtuvės kortelės blokavimo data (data rašoma tokia tvarka: metai, mėnuo, diena); laukelyje „Įvykio aplinkybės“ nurodomos aplinkybės, susijusios su tachografo kortelės blogu veikimu, praradimu, vagyste ar blokavimu;

30.3. tais atvejais, kai pareiškėjas pageidauja gauti informaciją apie pranešimo vykdymo eigą, tai pažymima lange „Kontaktiniai duomenys“ esančiame meniu elemente „Kontaktai“: jei pareiškėjas pageidauja gauti informaciją elektroniniu paštu, pažymi laukelio „Noriu būti informuojamas“ reikšmę „Elektroniniu paštu“ ir laukelyje „El. pašto adresas“ įrašo elektroninio pašto, kuriuo pageidauja gauti informaciją, adresą; jei pareiškėjas pageidauja gauti informaciją  trumpąja (SMS) žinute, pažymi laukelio „Noriu būti informuojamas“ reikšmę „SMS žinute“ ir laukelyje „Telefono numeris“ įrašo telefono, kuriuo pageidauja gauti informaciją, numerį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-182, 2015-08-03, paskelbta TAR 2015-08-03, i. k. 2015-11920

 

IV. PRAŠYMŲ IR DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS, NAGRINĖJIMAS IR TACHOGRAFO KORTELIŲ IŠDAVIMAS

 

31. Inspekcija, priimdama pareiškėjo prašymą išduoti, pakeisti ar atnaujinti tachografo kortelę, patikrina, ar pateikti visi reikalingi dokumentai, ar prašyme įrašyti duomenys atitinka nurodytus duomenis pateiktuose dokumentuose, ar prašymas tinkamai užpildytas.

32. Jeigu prašymas išduoti, pakeisti ar atnaujinti tachografo kortelę užpildytas pagal Taisyklių reikalavimus, jame nurodyti duomenys atitinka pateiktų dokumentų duomenis, prašymas priimamas. Atitinkamame priimto prašymo laukelyje Inspekcijos specialistas, patvirtindamas, kad dokumentus ir asmens tapatybę sutikrino ir prašymą priėmė, nurodo savo pareigas, vardą, pavardę ir pasirašo. Užpildyta prašymo šaknelė, kurioje įrašyta prašymo registracijos data, numeris, prašymą priėmusio asmens duomenys ir numatoma tachografo kortelės išdavimo data, pateikiama pareiškėjui. Informaciją apie pagamintą tachografo kortelę ir priminimą apie artėjančią tachografo kortelės galiojimo pabaigą pareiškėjas gali gauti elektroniniu paštu ar (ir) trumpąja (SMS) žinute, jeigu tai nurodė prašyme, pažymėdamas atitinkamą (-us) laukelį (-ius). Prašymą elektroniniu būdu pateikęs asmuo elektroniniu paštu gauna pranešimą apie prašymo registraciją. Prašymą internetu pateikęs asmuo prašymo nagrinėjimo eigą gali stebėti Inspekcijos interneto svetainėje, prisijungęs prie prašymų išduoti skaitmeninio tachografo korteles pateikimo internetu sistemos (adresu www.vkti.gov.lt), taip pat elektroniniu paštu ar (ir) trumpąja (SMS) žinute gali gauti pranešimą apie prašymo registraciją, prašymo ir pranešimo apie tachografo kortelės blogą veikimą, praradimą, vagystę ar blokavimą, jei šis pranešimas buvo pateiktas prisijungus prie prašymų išduoti skaitmeninio tachografo korteles pateikimo internetu sistemos, vykdymo eigą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-182, 2015-08-03, paskelbta TAR 2015-08-03, i. k. 2015-11920

Nr. 2BE-28, 2016-01-18, paskelbta TAR 2016-01-18, i. k. 2016-01151

 

33. Pateiktas internetu prašymas išduoti, pakeisti ar atnaujinti tachografo kortelę pradedamas nagrinėti tik sutikrinus prašyme pateiktą informaciją apie valstybės rinkliavos už tachografo kortelės išdavimą sumokėjimą su Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikiamais duomenimis. Negavus duomenų apie valstybės rinkliavos sumokėjimą per 15 dienų nuo prašymo pateikimo internetu dienos, prašymas atmetamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-182, 2015-08-03, paskelbta TAR 2015-08-03, i. k. 2015-11920

 

34. Jeigu prašymas išduoti, pakeisti ar atnaujinti tachografo kortelę užpildytas ne pagal šių Taisyklių reikalavimus, prašyme nurodyti klaidingi duomenys, nesumokėta valstybės rinkliava ar pareiškėjas neatitinka kitų šių Taisyklių nuostatų, prašymas netenkinamas.

35. Jeigu prašyme išduoti, pakeisti ar atnaujinti tachografo kortelę ir kituose pateiktuose dokumentuose duomenys nesutampa su Gyventojų registro, Juridinių asmenų registro, Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro ar iš „Tachonet“ gautais duomenimis arba tokių duomenų minėtuose šaltiniuose nėra, duomenys papildomai tikrinami kitomis priemonėmis (oficialūs paklausimai, aiškinimasis ir pan.). Jeigu nustatyti neatitikimai pasitvirtina, prašymas netenkinamas.

36. Tachografo kortelių išdavimo terminas:

36.1. 15 darbo dienų nuo prašymo išduoti tachografo kortelę pirmą kartą ar ją atnaujinti pateikimo Inspekcijai dienos;

36.2. 5 darbo dienos nuo prašymo pakeisti tachografo kortelę ar atnaujinti dirbtuvės kortelę pateikimo Inspekcijai dienos;

36.3. skaičiuojamas nuo prašymo išduoti, pakeisti ar atnaujinti tachografo kortelę pateikimo ir duomenų apie valstybės rinkliavos už tachografo kortelės išdavimą sumokėjimą sutikrinimo su Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikiamais duomenimis arba nuo dokumento, patvirtinančio valstybės rinkliavos sumokėjimą (mokėjimo pavedimo su banko žyma arba kvito originalo), pateikimo datos;

36.4. gali būti pratęstas, jeigu prašymui nagrinėti reikia gauti duomenis iš kitų įstaigų.

37. Tachografo kortelių galiojimo laikas:

37.1. vairuotojo kortelės – 5 metai;

37.2. įmonės kortelės – 5 metai;

37.3. dirbtuvės kortelės –1 metai;

37.4. kontrolės kortelės – 5 metai;

37.5. pakeitus prarastą ar pavogtą tachografo kortelę, nauja kortelė galioja tiek pat, kiek ir ankstesnė tachografo kortelė; jeigu prašymo pakeisti prarastą ar pavogtą tachografo kortelę pateikimo dieną likęs tachografo kortelės galiojimo laikas yra trumpesnis nei 185 dienos, naujos išduotos tachografo kortelės galiojimo laikas yra toks, kaip nurodyta šių Taisyklių 37.1–37.4 punktuose;

37.6. pakeitus blogai veikiančią tachografo kortelę tuo atveju, kai ji pradėjo blogai veikti laikantis tachografo kortelių naudojimo sąlygų, nustatytų Taisyklių 45.2 ir 45.5 punktuose, ir šis faktas yra raštiškai patvirtintas tachografo kortelės savininko prieš keičiant šią blogai veikiančią tachografo kortelę, nauja kortelė galioja tiek pat, kiek ir ankstesnė tachografo kortelė; tokiu atveju valstybės rinkliava už tachografo kortelės pakeitimą neimama; jei paaiškėja, kad keičiama blogai veikianti tachografo kortelė yra veikianti (tinkama naudoti) arba pradėjo blogai veikti (neveikia) dėl to, kad nebuvo laikomasi tachografo kortelių naudojimo sąlygų (šis faktas yra raštiškai patvirtintas tachografo korteles personalizuojančios įmonės, atlikusios tachografo kortelės blogo veikimo / neveikimo tyrimą), už jos pakeitimą per 30 dienų nuo raštiško Inspekcijos pranešimo apie tai išsiuntimo dienos turi būti sumokėta valstybės rinkliava; per nurodytą laikotarpį nesumokėjus valstybės rinkliavos už tachografo kortelės pakeitimą, ši kortelė laikoma negaliojančia.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-182, 2015-08-03, paskelbta TAR 2015-08-03, i. k. 2015-11920

 

38. Dirbtuvių kortelės ir vokai su dirbtuvės kortelės PIN kodu atsiimami asmeniškai.

39. Vairuotojo kortelę pareiškėjas atsiima asmeniškai arba ją gali atsiimti pareiškėjo įgaliotas asmuo. Pareiškėjui pageidaujant, vairuotojo kortelė išsiunčiama paštu, jei:

39.1. yra grąžinta blogai veikianti (keičiama) kortelė;

39.2. Inspekcijai buvo pateikta turima (atnaujinama pasikeitus asmens duomenims ar keičiama pastebėjus personalizavimo klaidą (-as)) vairuotojo kortelė;

39.3. pateikiant prašymą išduoti, pakeisti ar atnaujinti vairuotojo kortelę buvo pateikti ne Lietuvos Respublikoje išduotų dokumentų (asmens tapatybės dokumento ir vairuotojo pažymėjimo) originalai (tais atvejais, kai pareiškėjas šiuos dokumentus privalo pateikti).

40. Įmonės kortelę atsiima įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo arba, pareiškėjui pageidaujant, įmonės kortelė išsiunčiama paštu (jei yra grąžinta blogai veikianti (keičiama), keičiama pastebėjus personalizavimo klaidą (-as) ar atnaujinama pasikeitus įmonės registracijos duomenims įmonės kortelė).

41. Kontrolės kortelę (-es) atsiima įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo arba, pareiškėjui pageidaujant, kontrolės kortelė (-ės) išsiunčiama (-os) paštu (jei yra grąžinta (-os) blogai veikianti (-čios) (keičiama (-os)), keičiama (-os) pastebėjus personalizavimo klaidą (-as) ar atnaujinama (-os) pasikeitus įstaigos registracijos duomenims kortelė (-ės)).

42. Atsiimdamas tachografo kortelę asmuo turi pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, nurodytą šių Taisyklių 11.1.1 punkte, kad būtų galima identifikuoti tachografo kortelę atsiimantį asmenį, ir pareiškėjo:

42.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išduotą ne Lietuvos Respublikoje (ES ar ELPA valstybės narės piliečio pasą ar asmens tapatybės kortelę), jei pateikiant prašymą išduoti, pakeisti ar atnaujinti tachografo kortelę nebuvo pateiktas šio dokumento originalas;

42.2. vairuotojo pažymėjimą, išduotą ne Lietuvos Respublikoje, jei pateikiant prašymą išduoti, pakeisti ar atnaujinti vairuotojo kortelę nebuvo pateiktas šio dokumento originalas;

42.3. turimą blogai veikiančią tachografo kortelę ar blokuotą dirbtuvės kortelę (jeigu prašymas pakeisti tachografo kortelę buvo pateiktas internetu ar elektroniniu būdu ir tachografo kortelė negrąžinta), atnaujinamą pasikeitus asmens ar įmonės duomenims ar keičiamą pastebėjus personalizavimo klaidą (-as) tachografo kortelę; išdavus naują vairuotojo kortelę vietoj tos, kurioje pastebėta (-os) personalizavimo klaida (-os), ar atnaujinamos pasikeitus asmens duomenims, atitinkamai pažymėta senoji kortelė yra grąžinama pareiškėjui;

42.4. raštišką įgaliojimą, patvirtintą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka (jeigu vairuotojo, įmonės ar kontrolės kortelę atsiima įgaliotas asmuo).

43. Asmuo, atsiimdamas tachografo kortelę ir voką su jos PIN kodu (atsiimant dirbtuvės kortelę), prašymo išduoti, pakeisti ar atnaujinti tachografo kortelę atitinkamuose langeliuose įrašo savo vardą, pavardę ir pasirašo. Atsiimdamas kontrolės kortelę atitinkamame kontrolės kortelių išdavimo apskaitos žurnale asmuo nurodo savo pareigas, vardą, pavardę ir pasirašo.

 

V. NEGALIOJANČIOS TACHOGRAFO KORTELĖS

 

44. Tachografo kortelė laikoma negaliojančia:

44.1. pasibaigus jos galiojimo laikui;

44.2. tachografo kortelės savininkui mirus;

44.3. likvidavus įmonę;

44.4. ją atnaujinus ar pakeitus;

44.5. jos neatsiėmus per 12 mėnesių nuo prašymo išduoti, pakeisti ar atnaujinti tachografo kortelę pateikimo dienos;

44.6. paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių tachografo kortelė negalėjo būti išduota;

44.7. gavus raštišką pranešimą iš dirbtuvės, kad asmuo nebeatitinka sąlygų, kurių pagrindu išduota dirbtuvės kortelė;

44.8. jei gautas tachografo kortelės turėtojo oficialus pranešimas, kad tachografo kortelė buvo pavogta ar prarasta;

44.9. jei grąžinama rasta tachografo kortelė;

44.10. jei ji anuliuota;

44.11. jei sustabdytas jos galiojimas;

44.12. kitais įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytais atvejais;

44.13. jei per 30 dienų nuo raštiško Inspekcijos pranešimo apie tai, kad tachografo korteles personalizuojanti įmonė, atlikusi tachografo kortelės blogo veikimo / neveikimo tyrimą, patvirtino, kad keičiama (pakeista) blogai veikianti tachografo kortelė yra veikianti (tinkama naudoti) arba pradėjo blogai veikti (neveikia) dėl to, kad nebuvo laikomasi tachografo kortelių naudojimo sąlygų, išsiuntimo dienos nesumokama valstybės rinkliava už tachografo kortelės pakeitimą.

Papildyta punktu:

Nr. 2B-182, 2015-08-03, paskelbta TAR 2015-08-03, i. k. 2015-11920

 

VI. TACHOGRAFO KORTELIŲ TURĖTOJŲ PAREIGOS

 

45. Tachografo kortelių turėtojai privalo užtikrinti, kad:

45.1. bus laikomasi visų nustatytų reikalavimų, reglamentuojančių tachografo kortelių naudojimą, ir šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų;

45.2. tachografo kortelės bus naudojamos tik pagal paskirtį;

45.3. bus naudojamasi tik savo tachografo kortele;

45.4. nebus naudojamasi ankstesne (pakeista, atnaujinta pasikeitus asmens (įmonės) duomenims) tachografo kortele, nebegaliojančia ar sugedusia tachografo kortele;

45.5. tachografo kortelės bus saugomos nuo aukštos temperatūros, stipraus elektromagnetinio lauko poveikio, fizinių pažeidimų;

45.6. dirbtuvės kortelės PIN kodas nebus prieinamas tretiesiems asmenims;

45.7. ne vėliau kaip per 60 dienų nuo vairuotojo kortelės atnaujinimo ar pakeitimo dienos Inspekcijai bus grąžinta ankstesnė (atnaujinta pasikeitus asmens duomenims, pakeista pastebėjus personalizavimo klaidą (-as)) vairuotojo kortelė (išskyrus atvejį, kai per šį laikotarpį vairuotojo kortelės galiojimas baigiasi).

46. Jeigu dirbtuvės kortelės turėtojas pamiršo dirbtuvės kortelės PIN kodą arba jis tapo žinomas tretiesiems asmenims, turėtojas nedelsdamas turi pateikti prašymą pakeisti dirbtuvės kortelę.

47. Jeigu galiojanti tachografo kortelė pavogta, asmuo nedelsdamas apie tai turi oficialiai pranešti valstybės, kurioje tachografo kortelė buvo pavogta, policijai ir kreipimosi faktą patvirtinantį dokumentą kartu su oficialiu pranešimu apie vagystę pateikti Inspekcijai.

48. Jeigu galiojanti tachografo kortelė blogai veikia, prarasta, pavogta ar joje pastebėta (-os) personalizavimo klaida (-os) (tachografo kortelėje įrašyti klaidingi duomenys, nurodyti prašyme išduoti, pakeisti ar atnaujinti tachografo kortelę), jos turėtojas apie tai nedelsdamas turi pateikti Inspekcijai raštišką pranešimą, nurodydamas tachografo kortelės gedimo, praradimo, vagystės vietą ir laiką ar personalizavimo klaidos (-ų) tachografo kortelėje pastebėjimo datą ir aplinkybes. Vairuotojo kortelės turėtojas, prieš pateikdamas Inspekcijai prašymą pakeisti prarastą ne Lietuvos Respublikoje išduotą vairuotojo kortelę, privalo oficialiu pranešimu informuoti tachografo kortelę išdavusios valstybės kompetentingą instituciją apie prarastą tachografo kortelę.

49. Dirbtuvės ir įstaigos, kurių darbuotojai turi dirbtuvės ar kontrolės korteles, privalo užtikrinti, kad šios tachografo kortelės ne darbo metu būtų saugomos dirbtuvės ar įstaigos saugioje vietoje. Įstaigos privalo užtikrinti turimų kontrolės kortelių apskaitą.

50. Jeigu dirbtuvės kortelės turėtojas atleidžiamas iš darbo ar dėl kitų priežasčių nebeatitinka reikalavimų, kuriais remiantis jam buvo išduota dirbtuvės kortelė, dirbtuvė per tris darbo dienas Inspekcijai turi grąžinti dar galiojančią šio asmens dirbtuvės kortelę.

51. Savo veiklą nutraukusi dirbtuvė visas turimas nesibaigusio galiojimo dirbtuvės korteles per tris darbo dienas turi grąžinti Inspekcijai.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

52. Inspekcija su kitų ES valstybių narių kompetentingomis institucijomis keičiasi informacija, kurios reikia norint užtikrinti tinkamą tachografo kortelių administravimą.

53. Pripažintos negaliojančiomis ir grąžintos Inspekcijai kitose valstybėse išduotos tachografo kortelės (išskyrus šių Taisyklių 44.1 ir 44.11 punktuose nustatytus atvejus), nurodžius grąžinimo priežastį, persiunčiamos jas išdavusiai įstaigai tachografo kortelėje nurodytu adresu.

54. Visos negaliojančios tachografo kortelės, kurios yra grąžintos Inspekcijai, išskyrus tas, kurių galiojimas sustabdytas, teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinamos.

55. Inspekcija, atsisakiusi išduoti tachografo kortelę, raštu (elektroniniu paštu, kai prašymas išduoti, pakeisti ar atnaujinti tachografo kortelę pateiktas internetu) informuoja pareiškėją apie atsisakymo priežastį.

56. Jeigu Inspekcija nustato, kad pareiškėjas pateikė prašymą išduoti, pakeisti ar atnaujinti vairuotojo kortelę turėdamas kitą, prašyme nenurodytą, galiojančią vairuotojo kortelę ir šį faktą nuslėpė, arba pareiškėjas, pateikęs prašymą, jame nurodė negaliojančio ar suklastoto asmens tapatybės dokumento arba vairuotojo pažymėjimo duomenis, pateikė ne savo nuotrauką ar buvo pažeisti kiti šių Taisyklių reikalavimai, prašymas netenkinamas, o sumokėta valstybės rinkliava negrąžinama.

57. Jeigu pareiškėjas pateikė asmens tapatybės dokumentą ar vairuotojo pažymėjimą arba šių dokumentų duomenis, dėl kurių tikrumo Inspekcijai kyla pagrįstų abejonių, apie tai informuojamos teisėsaugos institucijos.

58. Jeigu pagaminus tachografo kortelę Inspekcija nustato faktus, išvardytus šių Taisyklių 56 punkte, tachografo kortelė neišduodama ir pripažįstama negaliojančia, o už tachografo kortelės išdavimą sumokėta valstybės rinkliava negrąžinama.

59. Už prašyme nurodytų duomenų, įrašų ir kartu su prašymu pateiktų dokumentų teisingumą bei su prašymu pateiktos nuotraukos reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu, atitikimą atsako pareiškėjas ir pareiškėjo įgaliotas asmuo.

60. Atsisakymą išduoti tachografo kortelę asmuo gali apskųsti Inspekcijos viršininkui per 10 darbo dienų nuo Inspekcijos pranešimo apie atsisakymą išduoti tachografo kortelę gavimo.

61. Skundui nagrinėti Inspekcijos viršininko įsakymu sudaroma komisija, kuri per 10 darbo dienų išnagrinėja skundą ir pateikia išvadas. Inspekcijos viršininkas, atsižvelgdamas į komisijos išvadą, priima sprendimą. Apie priimtą sprendimą pareiškėjas informuojamas raštu per tris darbo dienas.

62. Inspekcijos viršininko sprendimas gali būti apskųstas teismui įstatymų nustatyta tvarka.

63. Prašymai, pateikti dokumentai ir (ar) jų kopijos, sąrašai ir kita medžiaga tvarkomi ir saugomi Inspekcijoje teisės aktų nustatyta tvarka.

64. Sprendimus dėl šiose Taisyklėse nenurodytų tachografo kortelių išdavimo atvejų priima Inspekcija, vadovaudamasi teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais ir atsižvelgdama į Europos Komisijos rekomendacijas.

65. Tachografo kortelės pareiškėjui paštu perduodamos Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklėse.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 2B-240, 2008-06-18, Žin., 2008, Nr. 72-2788 (2008-06-26), i. k. 1082213ISAK002B-240

Nr. 2B-277, 2012-07-03, Žin., 2012, Nr. 84-4441 (2012-07-17), i. k. 1122213ISAK002B-277

 

 


 

Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo taisyklių

1 priedas

(Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2016 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 2BE-28 redakcija)

 

(Prašymo išduoti / pakeisti / atnaujinti vairuotojo kortelę forma)

 

(1 lapo pusė)


(2 lapo pusė)

Pastaba. Prašymo blanko formatas pagal ISO 216 – A4.

Priedo pakeitimai:

Nr. 2B-277, 2012-07-03, Žin., 2012, Nr. 84-4441 (2012-07-17), i. k. 1122213ISAK002B-277

Nr. 2B-151, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 69-3503 (2013-06-29), i. k. 1132213ISAK002B-151

Nr. 2BE-28, 2016-01-18, paskelbta TAR 2016-01-18, i. k. 2016-01151

 

 


 

Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo taisyklių

2 priedas

(Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2016 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 2BE-28 redakcija)

 

(Prašymo išduoti / pakeisti / atnaujinti įmonės kortelę forma)

 

(1 lapo pusė)


(2 lapo pusė)

Pastaba. Prašymo blanko formatas pagal ISO 216 – A4.

Priedo pakeitimai:

Nr. 2B-277, 2012-07-03, Žin., 2012, Nr. 84-4441 (2012-07-17), i. k. 1122213ISAK002B-277

Nr. 2BE-28, 2016-01-18, paskelbta TAR 2016-01-18, i. k. 2016-01151

 

 


 

Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo taisyklių

3 priedas

(Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2016  m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 2BE-28  redakcija)

 

(Prašymo išduoti / pakeisti / atnaujinti dirbtuvės kortelę forma)

 

(1 lapo pusė)


(2 lapo pusė)

Pastaba. Prašymo blanko formatas pagal ISO 216 – A4.

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 2B-151, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 69-3503 (2013-06-29), i. k. 1132213ISAK002B-151

Nr. 2BE-28, 2016-01-18, paskelbta TAR 2016-01-18, i. k. 2016-01151

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-253, 2006-08-16, Žin., 2006, Nr. 89-3525 (2006-08-19), i. k. 1062213ISAK002B-253

Dėl Inspekcijos viršininko 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 2B-88 "Dėl Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo taisyklių" pakeitimo

 

2.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-240, 2008-06-18, Žin., 2008, Nr. 72-2788 (2008-06-26), i. k. 1082213ISAK002B-240

Dėl Inspekcijos viršininko 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 2B-88 "Dėl Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo taisyklių" pakeitimo

 

3.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-523, 2008-12-24, Žin., 2009, Nr. 9-341 (2009-01-24), i. k. 1082213ISAK002B-523

Dėl Inspekcijos viršininko 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 2B-88 "Dėl Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo taisyklių" pakeitimo

 

4.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-467, 2010-11-04, Žin., 2010, Nr. 130-6681 (2010-11-06), i. k. 1102213ISAK002B-467

Dėl Inspekcijos viršininko 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 2B-88 "Dėl Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo taisyklių" pakeitimo

 

5.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-74, 2011-02-17, Žin., 2011, Nr. 21-1043 (2011-02-19), i. k. 1112213ISAK0002B-74

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 2B-88 "Dėl Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo taisyklių" pakeitimo

 

6.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-277, 2012-07-03, Žin., 2012, Nr. 84-4441 (2012-07-17), i. k. 1122213ISAK002B-277

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 2B-88 "Dėl Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo taisyklių" pakeitimo

 

7.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-151, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 69-3503 (2013-06-29), i. k. 1132213ISAK002B-151

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 2B-88 "Dėl Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo taisyklių" pakeitimo

 

8.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-182, 2015-08-03, paskelbta TAR 2015-08-03, i. k. 2015-11920

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 2B-88 „Dėl Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2BE-28, 2016-01-18, paskelbta TAR 2016-01-18, i. k. 2016-01151

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 2B-88 „Dėl Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo