Suvestinė redakcija nuo 2008-06-06 iki 2011-02-28

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 65-2996, i. k. 10300GKISAK000V-383

 

 

LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŠAUDYMO TIRŲ AR ŠAUDYKLŲ, JŲ TERITORIJŲ REIKALAVIMŲ BEI GINKLO PANAUDOJIMO IR NUOMOJIMO TIRE AR ŠAUDYKLOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. birželio 30 d. Nr. V-383

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. 1108 „Dėl Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 72-3056) 2.3.3 punktu:

1. Tvirtinu Šaudymo tirų ar šaudyklų, jų teritorijų reikalavimus bei ginklo panaudojimo ir nuomojimo tire ar šaudykloje taisykles (pridedama).

2. Pavedu Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Valdymo tarnybos Viešosios tvarkos ir eismo priežiūros valdybai kontroliuoti įsakymo vykdymą.

3. Nustatau, kad:

3.1. policijos įstaigų iki 2003 m. liepos 1 d. išduoti leidimai laikyti (funkcionuoti, eksponuoti) šaunamuosius ginklus galioja iki juose nurodytos galiojimo datos;

3.2. juridiniai asmenys, turintys šio įsakymo 3.1 punkte nurodytą leidimą ir pageidaujantys eksploatuoti tirą ar šaudyklą pasibaigus jo galiojimo laikui, šio įsakymo 1 punktu patvirtintų taisyklių nustatyta tvarka turi gauti leidimą eksploatuoti tirą ar šaudyklą;

3.3. šis įsakymas įsigalioja 2003 m. liepos 1 d.

 

 

POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS                               VYTAUTAS GRIGARAVIČIUS


Patvirtinta

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-383

 

ŠAUDYMO TIRŲ AR ŠAUDYKLŲ, JŲ TERITORIJŲ REIKALAVIMAI BEI GINKLO PANAUDOJIMO IR NUOMOJIMO TIRE AR ŠAUDYKLOJE TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šaudymo tirų ar šaudyklų, jų teritorijų reikalavimai bei ginklo panaudojimo ir nuomojimo tire ar šaudykloje taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato tirų, šaudyklų įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus bei ginklų naudojimo ir nuomojimo tire, šaudykloje tvarką.

2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Tiras – statinys, specialiai įrengtas saugiai šaudyti iš šaunamųjų ginklų.

2.2. Uždarasis (dengtasis) tiras – tiras, turintis neperšaunamas sienas ir lubas.

2.3. Pusiau uždarasis tiras – tiras, turintis neperšaunamas sienas ir kulkų gaudymo įrenginius (pertvaras) viršuje.

2.4. Šaudykla – saugiai šaudyti iš šaunamųjų ginklų pritaikyta vietovė.

2.5. Ugnies linija – tiro, šaudyklos vieta, iš kurios šaudoma.

2.6. Ugnies zona – tiro, šaudyklos dalis tarp ugnies linijos ir taikinio. Šaudyklų, kuriose šaudoma į skrendančius taikinius, ugnies zona yra šaudyklos dalis nuo ugnies linijos šaudymo kryptimi, kurios dydis lygus maksimaliam šovinio šratų užtaiso skridimo nuotoliui, arba iki įrengtų šratų gaudytuvų.

2.7. Pasirengimo šaudyti zona – atskirta (pažymėta) tiro, šaudyklos dalis iki ugnies linijos, skirta asmenims, kurie rengiasi šaudyti, instruktoriams, treneriams, teisėjams bei kitiems asmenims, kuriems leista joje būti.

2.8. Saugos zona – tiro, šaudyklos dalis tarp ugnies zonos ir tiro, šaudyklos ribų, už kurių nepavojinga būti šaudymo metu.

2.9. Šaudymo vadovas – tiro, šaudyklos administracijos paskirtas už saugų šaudymą atsakingas asmuo. Šaudymo vadovu skiriamas vienas iš instruktorių ar teisėjų.

2.10. Instruktorius – asmuo, padedantis šaudymo vadovui vesti šaudymo pratybas (varžybas).

3. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme (Žin., 2002, Nr. 13-467) (toliau – Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas).

4. Šios Taisyklės netaikomos:

4.1. specialaus statuso subjektų steigiamiems ir eksploatuojamiems tirams, šaudykloms;

4.2. tirams, šaudykloms, kuriuose šaudoma tik iš D kategorijos šaunamųjų ginklų (išskyrus vienašūvius ilguosius šaunamuosius ginklus).

5. Draudžiama:

5.1. šaudyti tiruose ir šaudyklose šaudmenimis, kuriais šaudyti tiras ar šaudykla yra nepritaikyti;

5.2. tiruose šaudyti šaudmenimis su trasuojančiais (sviedinys su cheminiu mišiniu, užsiliepsnojančiu paveikus užtaisui), pramušamaisiais (šarvamušis sviedinys su apvalkalu, turintis kietą pramušančiąją šerdį), sprogstamaisiais (sviedinys su užtaisu, sprogstančiu sviediniui atsitrenkus į kliūtį), padegamaisiais (sviedinys su cheminiu mišiniu, užsiliepsnojančiu, sviediniui atsitrenkus į kliūtį arba įvykus sviedinio sąveikai su oru) sviediniais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-437, 2003-07-30, Žin., 2003, Nr. 77-3560 (2003-08-06), i. k. 10300GKISAK000V-437

 

6. Tirų ar šaudyklų matmenys parenkami vadovaujantis tarptautinių šaudymo sporto taisyklių reikalavimais, taip pat taip, kad būtų užtikrintas saugus šaudymas iš numatomų naudoti ginklų. Tirų ar šaudyklų įranga parenkama atsižvelgiant į tirų, šaudyklų paskirtį pagal ginklų, kuriuos numatoma naudoti, rūšį.

 

II. BENDRIEJI TIRŲ, ŠAUDYKLŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

 

7. Tirai ar šaudyklos projektuojami ir statomi laikantis normatyvinių statybos techninių dokumentų ir šių Taisyklių reikalavimų. Jie priimami naudoti dalyvaujant teritorinės policijos įstaigos atstovams.

8. Tirai ar šaudyklos turi turėti pasus (bylas). Juose turi būti nurodytos šios charakteristikos:

8.1. vietovės planas, kuriame parodyti tiro ar šaudyklos išdėstymas, ugnies zonos, saugos zonos, apsauginiai inžineriniai įrenginiai;

8.2. pastato planas, kuriame parodyta ginklų saugykla (jei tokia yra įrengta);

8.3. tiro ar šaudyklos įrenginiai ir įranga, naudojami šaudymo metu;

8.4. ginklų, kuriais galima šaudyti, kategorijos, rūšys, kalibrai.

9. Tiruose ar šaudyklose turi būti aiškiai apibrėžtos:

9.1. ugnies zona. Šioje zonoje neturi būti statinių (pastatų, stulpų, inžinerinių konstrukcijų), nepadengtų antirikošetine danga, medžių, krūmų, taip pat turi būti užtikrinta, kad atsitiktiniai asmenys nepatektų į šią zoną šaudymo arba pasiruošimo šaudyti metu;

9.2. pasirengimo šaudyti zona;

9.3. saugos zona. Saugos zonos ribos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais, zona gali būti aptverta.

10. Žiūrovų vietos, buitinės, poilsio, teisėjų darbo patalpos, ginklų ir šaudmenų saugyklos gali būti įrengtos tik už tirų, šaudyklų saugos zonos ribų.

 

III. TIRŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

 

11. Tiro ugnies zonoje esančios inžinerinės konstrukcijos, lubos, sienos, skersinės pertvaros, kulkų gaudytuvai turi būti pakankamai atsparūs, kad jų nepramuštų šaunamųjų ginklų, numatomų naudoti tiro patalpose, kulkos. Už taikinių turi būti įrengti kulkų gaudytuvai. Tiro ugnies zona turi būti apribota šoninių tiro sienų vidine dalimi ir kulkų gaudytuvais. Šaudymo vietos ar vietų grupė ugnies linijoje gali būti atskirtos išilgai šaudymo krypties pertvaromis. Tiro lubos, pertvaros, sienos turi būti padengtos antirikošetine danga arba būti padarytos iš medžiagos, neleidžiančios kulkoms nuo jų rikošetuoti.

12. Tiro saugos zona turi būti apribota šoninėmis ir galinėmis tiro sienomis, pertvaromis. Pusiau atvirojo tiro sienos ir pertvaros turi užtikrinti, kad už tiro ribų esantiems žmonėms, jų turtui, gyvūnams tire iššautos kulkos (šratai) nepadarytų žalos.

13. Tiro išorinės durys turi būti patikimai užrakinamos, jose įrengti elektrinis skambutis ir akutė. Įėjimui kontroliuoti gali būti įrengtos vaizdo sistemos.

 

IV. ŠAUDYKLŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

 

14. Šaudyklos vieta turi būti parinkta, šaudykla įrengta ir šaudymas joje organizuojamas taip, kad būtų užtikrintas šaudykloje esančių asmenų saugumas, o šaudykloje iššautos kulkos (šratai) nepadarytų žalos žmonėms, jų turtui, gyvūnams, esantiems už šaudyklos ribų. Be to, šaudyklos vieta parenkama taip, kad šaudymo kryptimi arčiau kaip 2 km nebūtų gyvenamųjų, gamybinių pastatų ar kitokių vietų, kuriose gali būti žmonių, gyvulių, transporto priemonių. Jeigu vietovės sąlygos tokio saugumo neužtikrina, turi būti įrengti reikiami inžineriniai įrenginiai (skersinės pertvaros, apsauginiai pylimai ir panašiai). Jeigu už ugnies zonos supilamas galinis apsauginis pylimas, jis turi būti tokio pat ilgio kaip galinė saugos zonos riba. Atskiros šaudymo vietos ar vietų grupės ugnies linijoje išilgai šaudymo krypties gali būti atskirtos pertvaromis.

15. Šaudyklos saugos zona yra trapecijos formos su šiomis ribomis:

15.1. 1/10 ugnies zonos ilgio už kulkų gaudytuvo (apsauginio pylimo) šaudymo kryptimi;

15.2. po 1/3 ugnies zonos ilgio į šonus nuo galimos kraštinės taikinio padėties;

15.3. po 1/5 ugnies zonos ilgio į šonus nuo kraštinių šaudymo vietų.

16. Stendiniam šaudymui skirtose šaudyklose į skrendančius taikinius gali būti šaudoma tik iš lygiavamzdžių ginklų ne stambesniais kaip 2,5 milimetrų skersmens šratais.

17. Kai šaudoma į skrendančius taikinius, saugos zonos ribos yra trapecija, kurios:

17.1. galinė linija nutolusi šūvio kryptimi nuo šaudymo vietos ne arčiau kaip 200 metrų arba ne arčiau kaip 25 metrus už šratų gaudytuvų;

17.2. priekinė linija nutolusi į šonus nuo kraštinių šaudymo vietų po 25 metrus arba iki ugnies zonos ribą žyminčių šoninių neperšaunamų pertvarų, pylimų, kurių aukštis ne mažesnis kaip 2,5 metro, o ilgis nuo šaudymo vietos šūvio kryptimi ne mažesnis kaip 10 metrų;

17.3. šoninių linijų kampas su priekine linija yra ne mažesnis kaip 120 laipsnių.

18. Atsižvelgiant į vietovės reljefą ir kitas sąlygas, šaudyklos eksploatavimo ypatumus, saugos zonoms gali būti nustatyti kitokie reikalavimai, nei numatyta šių Taisyklių 15 ir 17 punktuose. Sąlygas įvertina ir konkrečius saugos zonų reikalavimus nustato šių Taisyklių 19 punkte nurodyta komisija.

 

V. LEIDIMO EKSPLOATUOTI TIRĄ AR ŠAUDYKLĄ IŠDAVIMAS, ĮSPĖJIMAS APIE LEIDIMO EKSPLOATUOTI TIRĄ, ŠAUDYKLĄ PANAIKINIMĄ, LEIDIMO EKSPLOATUOTI TIRĄ, ŠAUDYKLĄ GALIOJIMO SUSTABDYMAS, PANAIKINIMAS

 

19. Teritorinės policijos įstaigos vadovo įsakymu sudaroma komisija iš ne mažiau kaip 3 pareigūnų. Ši komisija derina tirų, šaudyklų eksploatavimo taisykles, nustato šaudyklų saugos zonų reikalavimus, vertina, ar tiras, šaudykla atitinka šių Taisyklių reikalavimus.

20. Tiras, šaudykla gali būti pradėti eksploatuoti tik tada, kai jie yra išdėstyti, pastatyti ir įrengti taip, kad yra užtikrintas jų saugus eksploatavimas, higienos ir aplinkosaugos normų laikymasis ir yra gautas teritorinės policijos įstaigos leidimas eksploatuoti tirą ar šaudyklą.

21. Juridinis asmuo, pageidaujantis gauti leidimą eksploatuoti tirą ar šaudyklą, turi parengti taisykles, reglamentuojančias asmenų patekimą į juos, ginklų ir šaudmenų įnešimą ir išnešimą, laikymą, išdavimą, grąžinimą ir naudojimą, aptarnaujančiojo personalo teises ir pareigas (toliau – taisyklės). Nuostatos apie ginklų, šaudmenų laikymą, išdavimą, grąžinimą į taisykles neįtraukiamos, jeigu tire ar šaudykloje nėra įrengta ginklų saugykla. Šios taisyklės turi būti suderintos su teritorine policijos įstaiga, kurios teritorijoje eksploatuojamas tiras ar šaudykla. Jeigu tire ar šaudykloje ginklų saugykla įrengiama po taisyklių suderinimo, prieš pradedant eksploatuoti ginklų saugyklą turi būti parengtos ir su teritorine policijos įstaiga suderintos naujos taisyklės.

22. Juridinis asmuo, pageidaujantis gauti leidimą eksploatuoti tirą, šaudyklą, turi kreiptis į teritorinę policijos įstaigą ir pateikti:

22.1. prašymą, kuriame nurodoma:

22.1.1. juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas;

22.1.2. adresas, kuriuo yra įregistruotas juridinis asmuo, telefono ir fakso numeriai;

22.1.3. juridinio asmens filialo ar struktūrinio padalinio, kuris eksploatuos tirą ar šaudyklą, adresas, telefono ir fakso numeriai (jeigu juridinio asmens ir jo filialo ar struktūrinio padalinio adresai nesutampa);

22.1.4. tiro ar šaudyklos adresas;

22.1.5. juridinio asmens darbuotojo, įgalioto pateikti dokumentus ir paimti leidimą, vardas, pavardė, asmens kodas;

22.2. licencijos eksploatuoti tirus, šaudyklas kopiją (jeigu Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nustatyta tvarka ją privalu gauti);

22.3. juridinio asmens ar jo filialo įregistravimo pažymėjimą ir jo kopiją;

22.4. tiro ar šaudyklos nuosavybės arba valdymo teisę pagrindžiančių dokumentų kopijas;

22.5. visuomenės sveikatos centro išduoto leidimo – higienos paso kopiją, liudijančią, jog nurodyto tiro patalpos atitinka higieninius reikalavimus;

22.6. šių Taisyklių 21 punkte nurodytas taisykles;

22.7. tiro ar šaudyklos pasą (bylą);

22.8. mokamąjį pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta valstybės rinkliava už leidimo eksploatuoti tirą ar šaudyklą, išdavimą.

23. Komisija, nurodyta šių Taisyklių 19 punkte, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių Taisyklių 22 punkte nurodytų dokumentų pateikimo (jeigu pateikti visi reikiami dokumentai ir jie yra tinkamai įforminti) įvertina, ar tiras, šaudykla atitinka šių Taisyklių reikalavimus.

24. Vertinimo metu komisijai juridinis asmuo turi papildomai pateikti statinių projektų dokumentus ir paslėptų darbų aktus.

25. Komisija apžiūri tiro patalpas ar šaudyklos teritoriją bei statinius ir apie patikrinimo rezultatus surašo aktą. Jeigu tiras ar šaudykla neatitinka reikalavimų, akte nurodomi nustatyti trūkumai. Vienas iš dviejų surašyto akto egzempliorių perduodamas juridiniam asmeniui.

26. Jeigu tiro ar šaudyklos apžiūros metu trūkumų nenustatoma ir yra pateikti ir tinkamai įforminti visi šių Taisyklių 22 punkte nurodyti dokumentai, leidimas eksploatuoti tirą ar šaudyklą išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tiro ar šaudyklos apžiūros akto surašymo dienos.

27. Leidimas eksploatuoti tirą, šaudyklą (1 priedas) išduodamas neterminuotam laikui. Naują leidimą eksploatuoti tirą ar šaudyklą juridinis asmuo turi gauti, jeigu:

27.1. padaroma tiro ar šaudyklos rekonstrukcija ar kitokie pakeitimai, galintys turėti įtakos tiro ar šaudyklos eksploatacijos saugai;

27.2. dėl statinių, įrangos susidėvėjimo, gamtinių reiškinių poveikio pablogėja tiro ar šaudyklos eksploatacijos saugumas;

27.3. pasikeičia juridinio asmens teisinė forma, kodas ar pavadinimas.

28. Praradus leidimą eksploatuoti tirą, šaudyklą jo dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai juridinis asmuo teritorinei policijos įstaigai pateikia prašymą ir mokamąjį pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta valstybės rinkliava už leidimo eksploatuoti tirą ar šaudyklą dublikato išdavimą.

29. Jeigu kontroliuojančios institucijos nustato teisės aktų, susijusių su tirų, šaudyklų eksploatavimu, pažeidimus, Tirų, šaudyklų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 666 „Dėl Kai kurių rūšių veiklos, susijusios su ginklų ir šaudmenų apyvarta, licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 52-2342), nustatytais įspėjimo apie galimą licencijos panaikinimą, licencijos galiojimo sustabdymą ir panaikinimą atvejais ir tvarka juridinis asmuo gali būti įspėtas apie leidimo eksploatuoti tirą, šaudyklą panaikinimą, sustabdytas leidimo eksploatuoti tirą, šaudyklą galiojimas ar panaikintas leidimas eksploatuoti tirą, šaudyklą.

 

VI. TIRŲ, ŠAUDYKLŲ EKSPLOATAVIMO REIKALAVIMAI

 

30. Tiruose ar šaudyklose matomose vietose turi būti iškabintas leidimas eksploatuoti tirą ar šaudyklą bei saugos naudojantis ginklu reikalavimai.

31. Juridinis asmuo privalo užtikrinti, kad šaudymo varžybų metu tire ar šaudykloje būtų medicinos personalas, sugebantis suteikti pirmąją pagalbą nelaimingo atsitikimo atveju, o šaudymo pratybų metu – šaudymo vadovas ar instruktorius, sugebantis suteikti pirmąją medicinos pagalbą nelaimingo atsitikimo atveju.

32. Juridinis asmuo privalo sudaryti galimybę šaudantiems asmenims naudotis nuo triukšmo apsaugančiomis ausinėmis ir apsauginiais akiniais ar apsauginiais akių skydeliais.

33. Tiruose ar šaudyklose be tiro, šaudyklos administracijos paskirtų atsakingų už saugų šaudymą vadovų leidimo (komandos) šaudyti draudžiama.

34. Šaudymo vadovais, instruktoriais gali būti tik tie asmenys, kurie Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi įgiję teisę laikyti (nešiotis) šaunamuosius ginklus ir turi pakankamą kvalifikaciją. Šaudymo vadovas, instruktorius privalo mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą.

35. Juridinis asmuo, eksploatuojantis tirą ar šaudyklą, atsako už tai, kad būtų laikomasi šių Taisyklių 34 punkte nustatytų reikalavimų.

 

VI. GINKLŲ SAUGOJIMO PATALPŲ BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

36. Jeigu juridinis asmuo tire ar šaudykloje verčiasi ginklų nuoma arba prekiauja šaudmenimis, jis tiro ar šaudyklos patalpose turi įrengti ginklų saugyklą bei policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka gauti leidimą laikyti ginklus ir šaudmenis.

37. Saugyklos, kuriose laikomi (saugomi) ginklai, šaudmenys, įrengiamos pagal policijos generalinio komisaro nustatytus reikalavimus.

 

VII. ginklų NUOMOJIMO IR PREKYBOS ŠAUDMENIMIS TVARKA

 

38. Ginklai ir šaudmenys, skirti su tirų, šaudyklų eksploatavimu susijusiai ūkinei komercinei veiklai, įsigyjami, laikomi, ginklai įregistruojami, perregistruojami, ginklų, šaudmenų apskaita tvarkoma policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka.

39. Turėdamas licenciją eksploatuoti tirą ar šaudyklą ir įrengęs ginklų saugyklą pagal šių Taisyklių 37 punkte nurodytus reikalavimus, juridinis asmuo šių Taisyklių nustatyta tvarka šaudymo pratyboms ar varžyboms, vykstančioms tame tire ar šaudykloje, gali fiziniams ar juridiniams asmenims išnuomoti turimus ginklus, taip pat parduoti šaudmenis.

40. Juridinis asmuo, išnuomodamas ginklus, taip pat perduodamas ginklus asmenims, kai nevykdoma ūkinė komercinė veikla, parduodamas šaudmenis, išduodamas juos pratyboms ar varžyboms, privalo jų išdavimo ir grąžinimo apskaitą bei šaudmenų pardavimo apskaitą tvarkyti policijos generalinio komisaro patvirtinta Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių nustatyta tvarka.

41. Prieš išnuomodamas ginklą, perduodamas naudoti ginklą ar šaudmenis, parduodamas šaudmenis, juridinio asmens ginklininkas privalo iš fizinio asmens pareikalauti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir (jei šis asmuo turi) leidimo, patvirtinančio teisę laikyti ar nešiotis tos rūšies ginklą. Asmenims, pageidaujantiems šaudyti tire ar šaudykloje, bet neturintiems nurodyto leidimo, ginklą ir šaudmenis iš ginklininko paima juridinio asmens paskirtas šaudymo vadovas ir juos perduoda naudoti tik ugnies linijoje.

 

IX. GINKLŲ PANAUDOJIMO TIRUOSE AR ŠAUDYKLOSE TVARKA

 

42. Juridinis ir fizinis asmuo jam priklausančius B, C kategorijų ginklus, jų šaudmenis turi teisę šaudymo varžybų, pratybų, mokymų metu laikinai perleisti naudotis fiziniams asmenims, prižiūrint treneriui ar kitam atsakingam už saugų šaudymą asmeniui (toliau – šaudymo vadovas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-308, 2008-05-30, Žin., 2008, Nr. 64-2442 (2008-06-05), i. k. 10800GKISAK05-V-308

 

43. Tirą ar šaudyklą eksploatuojančių juridinių asmenų nuožiūra fiziniams asmenims gali būti leidžiama šaudyti iš fiziniams asmenims priklausančių ginklų ir (arba) naudojant fiziniams asmenims priklausančius šaudmenis. Tokiu atveju šaudymo vadovas privalo sutikrinti fizinio asmens leidime, patvirtinančiame teisę laikyti ar nešioti ginklą, nurodytus ginklo duomenis su jo pateiktu ginklu (pateiktais šaudmenimis) ir tik po to, jei duomenys atitinka, leisti šaudyti iš šio ginklo ar naudojant pateiktus šaudmenis leidimą pateikusiam ar kitam asmeniui, taip pat ir neturinčiam leidimo, patvirtinančio teisę laikyti ar nešiotis ginklą, jeigu ginklą perduodantis asmuo yra šalia asmens, kuriam laikinai perduodamas naudoti ginklas.

44. Bet kokie šaudymai tire ar šaudykloje vykdomi prižiūrint šaudymo vadovui. Asmenys, norintys šaudyti tire ar šaudykloje, privalo išklausyti šaudymo vadovo instruktažą apie tiro ar šaudyklos bei ginklo naudojimo saugos reikalavimus ir pasirašyti instruktažo žurnale, kuriame turi būti šios skiltys: asmens apsilankymo tire ar šaudykloje data ir laikas, vardas, pavardė, ginklų, su kuriais numatoma šaudyti, numeriai, šaudymo vadovo parašas bei asmens, norinčio šaudyti tire ar šaudykloje, parašas. Instruktažas neprivalomas, jeigu šaudyti pageidauja pakankamą ginklo naudojimo patirtį turintys asmenys ir tire ar šaudykloje yra juridinio asmens, eksploatuojančio tirą ar šaudyklą, vadovo patvirtintas tokių asmenų sąrašas. Tokiu atveju instruktažo žurnalo skiltis „asmens, norinčio šaudyti tire ar šaudykloje, parašas“ paliekama tuščia.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-437, 2003-07-30, Žin., 2003, Nr. 77-3560 (2003-08-06), i. k. 10300GKISAK000V-437

 

45. Ugnies linijoje šaudymo metu leidžiama būti tik šaudymo vadovui, instruktoriams ir šauliams.

46. Vienu metu ugnies linijoje galima šaudyti tik iš ilgųjų arba trumpųjų, lygiavamzdžių arba graižtvinių ginklų.

47. Visas komandas tire ar šaudykloje duoda tik šaudymo vadovas.

48. Visų rūšių šaunamieji ginklai, įnešami į ugnies liniją, išnešami iš jos, turi būti neužtaisyti ir dėkle, rankinėje ar kituose jiems pritaikytuose daiktuose. Šaunamieji ginklai, kurių konstrukcija leidžia juos perlenkti ir iš taip perlenkto ginklo iššauti neįmanoma, gali būti įnešami (išnešami) neįdėti į dėklą, rankinę ar kitą jam pritaikytą daiktą, tačiau jie turi būti perlenkti. Išsiimti ginklus iš dėklo, rankinės ar kito jam pritaikyto daikto, užtaisyti ir pasirengti šaudyti galima tik ugnies linijoje, o trumpuosius šaunamuosius ginklus – tik po komandos „pasiruošti“. Stendiniam šaudymui skirti ginklai užtaisomi, pertaisomi tik šaudymui skirtose vietose (ugnies linijoje), tuo metu ginklų vamzdžiai nukreipiami į ugnies zoną.

49. Tarpuose tarp šūvių asmuo gali padėti ginklą (paleisti jį iš rankų) tik nukreipęs vamzdį į taikinių pusę (ilgieji šaunamieji ginklai gali būti sustatyti į piramidę) ir tik po to, kai išimti šoviniai ar dėtuvė. Revolveris padedamas tik atlenkus į šoną būgnelį arba perlaužtas.

50. Ginklas iš ugnies linijos gali būti išneštas tik leidus šaudymo vadovui.

51. Jeigu įvyksta nelaimingas atsitikimas, susidaro pavojinga situacija, ugnies zonoje atsiranda žmogus, gyvūnas ar transporto priemonė, šaudymo vadovas privalo nedelsdamas duoti komandą nutraukti šaudymą.

52. Po to, kai buvo duota komanda nutraukti šaudymą arba iššovęs paskutinį šūvį asmuo turi nedelsdamas išimti dėtuvę iš ginklo, šovinius iš vamzdžio (iš revolverio būgnelio) ir, nepalikęs savo pozicijos, parodyti šaudymo vadovui ginklą su atitraukta spyna, kad šaudymo vadovas galėtų įsitikinti, jog ginklas neužtaisytas. Prie taikinių einama ginklą palikus ugnies linijoje arba jį įsidėjus į dėklą. Ginklus palikus ugnie linijoje jų vamzdžiai nukreipiami į taikinių pusę.

53. Tiruose ir šaudyklose draudžiama:

53.1. išduoti netvarkingus ginklus, šaudyti iš netvarkingų ginklų;

53.2. taikytis į taikinius ar kitus daiktus nesant ugnies linijoje;

53.3. šaudyti arba užtaisyti ginklą ugnies linijoje be šaudymo vadovo leidimo (komandos) (išskyrus atvejį, kai šaudo pakankamą ginklo naudojimo patirtį turintys asmenys ir tai yra žinoma šaudymo vadovui);

53.4. ugnies linijoje atsukti ginklą į žiūrovus;

53.5. liesti ginklą, kada ugnies zonoje yra žmonės ar gyvūnai;

53.6. laikyti pirštą ant ginklo nuleistuko, jeigu nėra tiesioginio ginklo panaudojimo poreikio;

53.7. be priežiūros palikti užtaisytą ginklą;

53.8. liesti svetimą ginklą be savininko sutikimo;

53.9. šaudyti į kitiems šauliams skirtus taikinius;

53.10. išnešti užtaisytą ginklą už ugnies linijos ribų;

53.11. šaudyti į kitus daiktus, išskyrus taikinius;

53.12. naudoti ginklą ne pagal paskirtį;

53.13. leisti šaudyti iš automatinio šaunamojo ginklo asmenims, neturintiems dokumento, patvirtinančio teisę laikyti ar nešiotis tokios rūšies šaunamąjį ginklą;

54. Nutraukus šaudymą (dėl bet kurių priežasčių) visų asmenų turimi ginklai turi būti neužtaisyti. Juos užtaisyti galima tik gavus šaudymo vadovo leidimą (komandą).

 

X. ŠAUDYMO VADOVO PAREIGOS

 

55. Šaudymo vadovas tire ir šaudykloje atsako už tai, kad būtų tiksliai laikomasi nustatytų reikalavimų. Jų nurodymus privalo vykdyti visi šaudantys asmenys, taip pat visi aptarnaujantys tirą ar šaudyklą asmenys.

56. Šaudymo vadovas privalo:

56.1. prieš pradedant šaudymą:

56.1.1. patikrinti taikinių bei kitų su šaudymu susijusių įrenginių tinkamumą naudoti ir jų patikimumą šaudant;

56.1.2. paskirti už tvarką ugnies linijoje atsakingus asmenis (instruktorius) ir instruktuoti juos (jei tai reikalinga), kokias taikyti papildomas priemones šaudymo saugumui užtikrinti;

56.1.3. patikrinti norinčių šaudyti asmenų žinias apie ginklo naudojimą ir elgesį tire ar šaudykloje;

56.1.4. suskirstyti pamainomis norinčius šaudyti asmenis ir nurodyti jiems laukimo vietą;

56.2. šaudymo metu:

56.2.1. vadovauti šaudymui ir tvarkyti šaudymo rezultatų apskaitą ar organizuoti jos tvarkymą;

56.2.2. duoti komandas „užtaisyti“, „ugnis“, „patikrinti ginklus“;

56.2.3. pasirengimo šaudyti zonoje ar ugnies linijoje išduoti asmenims šaudmenis ir tvarkyti šaudmenų apskaitą ar organizuoti jos tvarkymą;

56.2.4. stebėti, kad ugnies linijoje be šaudančių asmenų nebūtų pašalinių;

56.2.5. tikrinti kiekvienos baigusios šaudyti pamainos asmenų ginklus, kad jie nebūtų užtaisyti;

56.2.6. kam nors pažeidus šaudymo ar saugos taisykles arba ugnies zonoje atsiradus žmonėms ar gyvūnams, duoti komandą nutraukti šaudymą;

56.3. baigus šaudyti:

56.3.1. patikrinti kiekvieną ginklą, kad jis būtų neužtaisytas ir vamzdyje nebūtų likusių šaudmenų;

56.3.2. kontroliuoti, kad į ginklų saugyklą būtų grąžinti išnuomoti ginklai ir nepanaudoti šaudmenys.

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

57. Už šių Taisyklių pažeidimus juridinio asmens administracijos vadovai, šaudymo vadovas, instruktoriai, fiziniai asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

58. Policijos įstaigos ir kitos institucijos pagal savo kompetenciją turi teisę kontroliuoti, ar tirai, šaudyklos ir jų eksploatavimo tvarka atitinka šiuos reikalavimus.

59. Kontroliuoti įgalioti pareigūnai turi teisę reikalauti, kad asmenys dokumentus ir informaciją, reikalingą nustatyti, ar tirai, šaudyklos ir jų eksploatavimo tvarka atitinka šiuos reikalavimus, pateiktų raštu arba žodžiu jų nustatytu laiku. Nustatę pažeidimus, pareigūnai turi teisę duoti privalomus nurodymus atsakingiems asmenims pašalinti trūkumus, taip pat turi teisę imtis kitų įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytų priemonių.

60. Juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys, nesutinkantys su valstybės institucijų pareigūnų sprendimais, priimtais vadovaujantis šiais reikalavimais, turi teisę juos apskųsti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_______________


Šaudymo tirų ar šaudyklų, jų teritorijų

reikalavimų bei ginklo panaudojimo bei

nuomojimo tire ar šaudykloje taisyklių

priedas

 

 

 

 


Policijos departamentas

prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 

LEIDIMAS EKSPLOATUOTI TIRĄ, ŠAUDYKLĄ

 

_______________________________________________________________________________ ,

(Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas )

_______________________________________________________________________________ ,

(Kodas)

_______________________________________________________________________________ .

(Buveinės  adresas)

 

Šis leidimas suteikia teisę eksploatuoti _________________________________  , esantį (-ią)

 

                                                                                                                      (Nurodyti tirą arba šaudyklą)

________________________________________________________________________________

                                                                                  (Tiro ar šaudyklos adresas)

 

 

Leidimo išdavimo data

 

Leidimą išdavė

 

___________________________________________________                                                         

           (Pareigų pavadinimas)                                         (Parašas)                                                   (Vardas, pavardė)

A.V.

 

___________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. V-437, 2003-07-30, Žin., 2003, Nr. 77-3560 (2003-08-06), i. k. 10300GKISAK000V-437

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-383 "Dėl Šaudymo tirų ar šaudyklų, jų teritorijų reikalavimų bei ginklo panaudojimo ir nuomojimo tire ar šaudykloje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. 5-V-308, 2008-05-30, Žin., 2008, Nr. 64-2442 (2008-06-05), i. k. 10800GKISAK05-V-308

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-383 "Dėl Šaudymo tirų ar šaudyklų, jų teritorijų reikalavimų bei ginklo panaudojimo ir nuomojimo tire ar šaudykloje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo