Įsakymas netenka galios 2020-05-01:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-789, 2020-04-09, paskelbta TAR 2020-04-10, i. k. 2020-07609

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-694 "Dėl odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo“ pripažinimo netekusiu galios ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo tęstinumo užtikrinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01 iki 2020-04-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 150-5463, i. k. 1042250ISAK000V-694

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL ODONTOLOGINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS) ĮSTAIGŲ LICENCIJAVIMO

 

2004 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-694

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos odontologų rūmų (Žin., 2004, Nr. 4-35) įstatymo 19 straipsniu:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo taisykles;

1.2. Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos formą;

1.3. Paraiškos išduoti odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licenciją formą;

1.4. Paraiškos patikslinti odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos duomenis formą;

1.5. Paraiškos išduoti odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos dublikatą formą;

1.6. Paraiškos panaikinti odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos galiojimo sustabdymą formą.

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-735, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 110-4697 (2009-09-14), i. k. 1092250ISAK000V-735

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2004 m. rugsėjo 30 d.

įsakymu Nr. V-694

 

ODONTOLOGINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS) ĮSTAIGŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijas (toliau – licencijas) išduodančios institucijos įgaliojimus, licencijai gauti reikalingus dokumentus, jų nagrinėjimo tvarką ir terminus, licencijuojamos veiklos sąlygas, įskaitant licencijos turėtojų teises ir pareigas, licencijos išdavimo, atsisakymo išduoti, licencijos duomenų patikslinimo, licencijos sustabdymo, panaikinimo ir galiojimo sustabdymo panaikinimo atvejus ir tvarką, licencijos sąlygų laikymosi priežiūros tvarką, licencijų registravimą ir licencijos formą bei rekvizitus.

2. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymu (Žin., 2004, Nr. 4-36), Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymu (Žin., 2004, Nr. 4-35).

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. licencijas išduodanti institucija – Lietuvos Respublikos odontologų rūmai (toliau – Rūmai);

3.2. odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaiga (toliau – įstaiga) – tai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruota įstaiga (ar filialas), teikianti odontologinės priežiūros (pagalbos) ir/ar burnos priežiūros paslaugas;

3.3. licencijos turėtojas įstaiga, turinti Rūmų išduotą licenciją, patvirtinančią įstaigos teisę teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) ir/ar burnos priežiūros paslaugas, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų sąlygų ir reikalavimų.

4. Įstaigos gali teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) ir/ar burnos priežiūros paslaugas tik turėdamos licenciją.

 

II. LICENCIJUOJAMA VEIKLA

 

5. Šios Taisyklės taikomos licencijuojant įstaigas, teikiančias odontologinės priežiūros (pagalbos) ir/ar burnos priežiūros paslaugas.

6. Įstaigos, teikiančios odontologinės priežiūros (pagalbos) ir/ar burnos priežiūros paslaugas, licencijuojamos pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Odontologinės priežiūros (pagalbos) ir burnos priežiūros paslaugų sąrašą.

 

III. LICENCIJĄ IŠDUODANTI INSTITUCIJA IR JOS ĮGALIOJIMAI

 

7. Visus sprendimus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros veiklos odontologinės priežiūros (pagalbos) ir burnos priežiūros paslaugų licencijavimu, Rūmų vardu priima Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisija (toliau – komisija). Komisijos sudėtį ir darbo nuostatus tvirtina Lietuvos Respublikos odontologų rūmų taryba (toliau – taryba).

8. Komisiją sudaro 7 nariai, iš kurių 4 skiria taryba ir 3 – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras.

9. Komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymu, Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymu, šiomis Taisyklėmis ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, priima sprendimą išduoti licenciją, atsisakyti išduoti licenciją, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos galiojimą, patikslinti licencijos duomenis, išduoti licencijos dublikatą. Komisijos sprendimai turi būti motyvuoti. Komisijos sprendimai ir jų motyvai surašomi komisijos posėdžio protokole, kurį pasirašo komisijos posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

91. Už licencijos išdavimą, licencijos duomenų patikslinimą, licencijos dublikato išdavimą yra mokamas Rūmų tarybos nustatyto dydžio mokestis.

Papildyta punktu:

Nr. V-735, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 110-4697 (2009-09-14), i. k. 1092250ISAK000V-735

 

10. Pateiktiems dokumentams nagrinėti ir vertinti komisija gali pasitelkti ekspertus.

11. Komisijos sprendimai yra teisėti, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip penki komisijos nariai. Komisijos sprendimas priimamas visų komisijos narių balsų dauguma. Licencijas pasirašo Rūmų tarybos pirmininkas ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras, jų parašai tvirtinami atitinkamai Rūmų ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos antspaudais.

12. Komisijos sprendimai įsigalioja tada, kai jie įregistruojami Licencijų registre.

 

IV. LICENCIJAI GAUTI REIKALINGI DOKUMENTAI

 

13. Įstaiga, norinti gauti licenciją verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) ir (ar) burnos priežiūros paslaugas, komisijai pateikia šiuos dokumentus:

13.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos paraišką, kurioje nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė, telefonas, faksas, elektroninio pašto adresas, patalpų, kuriose bus teikiamos odontologinės priežiūros (pagalbos) ir (ar) burnos priežiūros paslaugos, adresas, juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens, užpildžiusio paraišką, pareigos, parašas, vardas ir pavardė, paraiškos surašymo data;

13.2. įstaigos filialų, kurie teikia odontologinės priežiūros (pagalbos) ir (ar) burnos priežiūros paslaugas, sąrašą, kuriame nurodomi filialų patalpų adresai, telefonų numeriai.

13.3. Neteko galios nuo 2020-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-1474, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20442

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-735, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 110-4697 (2009-09-14), i. k. 1092250ISAK000V-735

 

14. Visų įstaigų, neatsižvelgiant į jų valdymo ir nuosavybės formą, pateikiamos dokumentų kopijos (kiekvienas lapas) turi būti patvirtintos remiantis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus nustatyta tvarka.

 

V. PATEIKTŲ DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

 

15. Jeigu pateikti visi reikiami ir tinkamai įforminti dokumentai, nurodyti šių Taisyklių IV skyriuje, sprendimas išduoti licenciją priimamas per 30 darbo dienų nuo paraiškos užregistravimo ir visų reikalingų dokumentų licencijai gauti pateikimo dienos. Sprendimas išduoti licenciją priimamas tik įsitikinus, kad įstaiga yra įregistruota juridinių asmenų registre, turi leidimą-higienos pasą verstis komercine ūkine veikla, patvirtinantį, kad juridiniam asmeniui nurodytu veiklos adresu leidžiama teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) ir (ar) burnos priežiūros paslaugas ir yra sumokėtas tarybos nustatyto dydžio mokestis už licencijos išdavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-735, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 110-4697 (2009-09-14), i. k. 1092250ISAK000V-735

 

16. Jeigu gauti ne visi ar netinkamai įforminti šių Taisyklių IV skyriuje nurodyti dokumentai ir yra įsitikinama, kad įstaiga nėra įregistruota juridinių asmenų registre, neturi leidimo-higienos paso verstis komercine ūkine veikla, patvirtinančio, kad juridiniam asmeniui nurodytu veiklos adresu leidžiama teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) ir (ar) burnos priežiūros paslaugas, ir nėra sumokėtas tarybos nustatyto dydžio mokestis už licencijos išdavimą, Rūmai raštu per 20 darbo dienų informuoja įstaigą apie nustatytus trūkumus. Įstaigai pašalinus nurodytus trūkumus, sprendimas dėl licencijos išdavimo, jos duomenų patikslinimo, jos galiojimo sustabdymo panaikinimo priimamas šių Taisyklių 15 punkte nurodytu terminu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-866, 2004-12-06, Žin., 2004, Nr. 185-6867 (2004-12-27), i. k. 1042250ISAK000V-866

Nr. V-735, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 110-4697 (2009-09-14), i. k. 1092250ISAK000V-735

 

17. Terminas, per kurį pareiškėjas šalina nurodytus trūkumus, negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai ir yra neįskaitomas į šių Taisyklių 15 punkte nurodytą terminą.

 

VI. LICENCIJŲ IŠDAVIMO SĄLYGOS, PAKARTOTINIS LICENCIJOS IŠDAVIMAS

 

18. Licencijos išduodamos neterminuotam laikui, jei yra įvykdytos šiose Taisyklėse nustatytos sąlygos.

19. Licencija išduodama pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Odontologinės priežiūros (pagalbos) ir burnos priežiūros paslaugų sąrašą.

20. Pakartotinai licencija išduodama Rūmams pateikus dokumentus, įrodančius, kad pašalinti licencijos panaikinimo pagrindai.

21. Įvertinus dokumentus, įrodančius, kad pašalinti licencijos panaikinimo pagrindai, pakartotinės licencijos išdavimui taikoma bendra licencijos išdavimo tvarka.

 

VII. LICENCIJOS FORMA IR REKVIZITAI

 

22. Licencijos formą tvirtina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras, atsižvelgdamas į Rūmų pasiūlymus.

23. Licencijoje nurodoma:

23.1. licenciją išdavusi institucija;

23.2. licencijos išdavimo data, numeris ir vieta;

23.3. licencijos turėtojo pavadinimas, kodas, buveinė (adresas);

23.4. licencijoje nurodytos veiklos adresas (-ai);

23.5. veikla, kuria verstis išduota licencija;

23.6. leidžiamos teikti paslaugos ir data, nuo kada jas galima teikti;

23.7. Rūmų tarybos pirmininko ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro vardas ir pavardė, parašas, patvirtinti atitinkamai Rūmų ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos antspaudais;

23.8. licencijos blanko numeris.

 

VIII. IŠDUODAMŲ LICENCIJŲ REGISTRAVIMO TVARKA

 

24. Licencijos registruojamos Licencijų registre, kurį steigia ir kurio veiklos nuostatus tvirtina Rūmai.

25. Komisijos sprendimai Licencijų registre įregistruojami ne vėliau kaip:

25.1. per 5 darbo dienas nuo sprendimo išduoti ar atsisakyti išduoti licenciją, licencijos dublikatą, patikslinti licencijų duomenis priėmimo dienos;

25.2. sprendimo sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinti licencijos galiojimą priėmimo dieną.

26. Rūmų sprendimo išduoti licenciją įrašymo į Licencijų registrą data laikoma licencijos išdavimo data.

 

IX. LICENCIJOS DUBLIKATO IŠDAVIMAS, LICENCIJOS DUOMENŲ PATIKSLINIMAS

 

27. Praradus ar sugadinus licencijos originalą, išduodamas licencijos dublikatas.

28. Dokumentai, kurių reikia licencijos dublikatui gauti:

28.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos paraiška ir įstaigos motyvuotas paaiškinimas;

28.2. sugadintos (jei ji buvo sugadinta, o ne prarasta) licencijos originalas;

28.3. skelbimo nacionaliniame dienraštyje apie licencijos praradimą kopija;

28.4. Neteko galios nuo 2009-09-15

Punkto naikinimas:

Nr. V-735, 2009-09-09, Žin. 2009, Nr. 110-4697 (2009-09-14), i. k. 1092250ISAK000V-735

 

29. Dokumentai, kurių reikia licencijos duomenims patikslinti:

29.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos paraiška ir motyvuotas paaiškinimas;

29.2. licencijos, kurios duomenis reikia tikslinti, originalas;

29.3. dokumentai, patvirtinantys keičiamus duomenis;

29.4. Neteko galios nuo 2009-09-15

Punkto naikinimas:

Nr. V-735, 2009-09-09, Žin. 2009, Nr. 110-4697 (2009-09-14), i. k. 1092250ISAK000V-735

 

30. Licencijos duomenys patikslinami ir tuomet, kai netikslių įrašų priežastis yra techninė klaida. Rūmai, patikslinę licencijos duomenis, apie tai informuoja licencijos turėtoją ir pasirūpina, kad būtų pakeista licencijos turėtojo licencija ir Rūmams būtų grąžintas tikslintinos licencijos originalas. Šiuo atveju mokestis už licencijos duomenų patikslinimą neimamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-735, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 110-4697 (2009-09-14), i. k. 1092250ISAK000V-735

 

31. Rūmai gali paprašyti licencijos turėtoją pateikti trūkstamus ar tinkamai įformintus dokumentus, reikalingus licencijos dublikatui išduoti ar licencijos duomenims patikslinti.

32. Licencijos turėtojui licencijos dublikatas ar patikslinta licencija išduodama arba raštu pateikiamas motyvuotas atsisakymas išduoti licencijos dublikatą ar patikslinti licencijos duomenis V skyriuje nustatytais terminais.

33. Rūmai apie atsisakymą išduoti licencijos dublikatą ar patikslinti licencijos duomenis per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos registruotu laišku su įteikimu praneša pareiškėjui, nurodydami atsisakymo priežastis.

34. Įstaiga, pašalinusi priežastis, dėl kurių buvo atsisakyta išduoti licencijos dublikatą ar patikslinti licencijos duomenis, gali vėl kreiptis į Rūmus dėl licencijos dublikato išdavimo ar licencijos duomenų patikslinimo, iš naujo pateikdama visus šių Taisyklių IX skyriuje nurodytus reikiamus dokumentus.

35. Licencijos dublikate ar patikslintoje licencijoje, be šių Taisyklių 23 punkte nurodytų duomenų, turi būti nurodyta:

35.1. licencijos dublikato išdavimo data;

35.2. licencijos duomenų patikslinimo data;

35.3. viršutiniame dešiniajame kampe specialioji žyma „Dublikatas“.

 

X. ATSISAKYMAS IŠDUOTI LICENCIJĄ

 

36. Rūmai turi teisę atsisakyti išduoti licenciją, jeigu:

36.1. pateikti ne visi šių Taisyklių IV skyriuje nurodyti licencijai gauti reikalingi dokumentai;

36.2. pateikti šių Taisyklių IV skyriuje nurodyti licencijai gauti reikalingi dokumentai neatitinka nustatytų reikalavimų ar yra netinkamai įforminti ir yra įsitikinama, kad įstaiga nėra įregistruota juridinių asmenų registre, neturi leidimo-higienos paso verstis komercine ūkine veikla, patvirtinančio, kad juridiniam asmeniui nurodytu veiklos adresu leidžiama teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) ir (ar) burnos priežiūros paslaugas, ir nėra sumokėtas tarybos nustatyto dydžio mokestis už licencijos išdavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-735, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 110-4697 (2009-09-14), i. k. 1092250ISAK000V-735

 

36.3. šių Taisyklių 36.1 ir 36.2 punktuose nurodytų trūkumų įstaiga nepašalina per šešis mėnesius nuo paraiškos užregistravimo ir visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos;

36.4. įstaiga pateikia neteisingus duomenis ar suklastotus dokumentus.

37. Jei nesumokėtas tarybos nustatyto dydžio mokestis už licencijos išdavimą, Rūmai turi teisę atsisakyti atiduoti licenciją.

38. Rūmai apie atsisakymą išduoti licenciją per 5 kalendorines dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu praneša pareiškėjui, nurodydami atsisakymo priežastis.

39. Įstaiga, pašalinusi priežastis, dėl kurių buvo atsisakyta išduoti licenciją, gali vėl kreiptis į Rūmus dėl licencijos išdavimo, iš naujo pateikdama visus šių Taisyklių IV skyriuje nurodytus reikiamus dokumentus.

 

XI. LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMAS

 

40. Sprendimas sustabdyti licencijos (ar jos dalies) galiojimą priimamas:

40.1. odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos turėtojo prašymu;

40.2. kai paaiškėja, kad įstaiga licencijai gauti ar jos duomenims patikslinti pateikė neteisingus duomenis ar suklastotus dokumentus;

40.3. kai įstaiga pažeidžia higienos, medicinos priemonių, personalo, patalpų ir teisinės formos reikalavimus (išskyrus atvejus, kai asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas stabdomas Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 54 straipsnyje nustatyta tvarka) arba nesilaiko kitų licencijuojamos veiklos sąlygų, arba nevykdo licencijos turėtojo pareigų, arba Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nustatyto įpareigojimo į Vyriausybės įgaliotos institucijos administruojamą sąskaitą mokėti įmokas, reikalingas pacientų sveikatai padarytai žalai (turtinei ir neturtinei) atlyginti, ir yra bent viena iš šių sąlygų:

40.3.1. yra realus pavojus pacientų sveikatai ar gyvybei;

40.3.2. per Rūmų nustatytą licencijuojamos veiklos pažeidimų pašalinimo terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 30 dienų nuo licencijos turėtojo informavimo apie pažeidimo padarymą dienos, licencijos turėtojas Taisyklėse nustatyta tvarka nepašalina šių pažeidimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1474, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20442

 

41. Licencijos galiojimas sustabdomas:

41.1. įstaigos nurodytam terminui taisyklių 40.1 papunktyje nurodytu atveju, bent ne ilgiau kaip 1 metų laikotarpiui;

41.2. ne ilgiau kaip 3 mėnesiams, kai licencija stabdoma remiantis taisyklių 40.2, 40.3 papunkčiais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1474, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20442

 

42. Informacija apie licencijos galiojimo sustabdymą per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos pateikiama įstaigai registruotu laišku, įteikiant laišką į rankas, nurodant licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo priežastį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1474, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20442

 

43. Licencijos turėtojas licencijuojamą veiklą privalo sustabdyti per 1 darbo dieną nuo pranešimo apie licencijos galiojimo sustabdymą gavimo dienos (terminai nustatomi pagal pašto žymas).

44. Neteko galios nuo 2020-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-1474, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20442

 

45. Įstaiga, kuriai sustabdytas licencijos galiojimas, pašalinusi trūkumus, gali vėl kreiptis į Rūmus, prašydama panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą. Kreipdamasi įstaiga pateikia Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos paraišką, nurodydama prašymo motyvus, ir prideda dokumentus, patvirtinančius, kad pašalinti licencijos galiojimo sustabdymo pagrindai.

46. Sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo Rūmai priima ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo paraiškos užregistravimo ir visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos.

47. Rūmai, priimdami sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą, sustabdo visos licencijos galiojimą arba licencijos galiojimą tam tikrų licencijoje nurodytų paslaugų teikimui. Atskirų licencijoje nurodytų odontologinės priežiūros (pagalbos) ir/ar burnos priežiūros paslaugų teikimo sustabdymas leidžia licencijos turėtojui teikti kitas licencijoje nurodytas paslaugas.

48. Atskirų licencijoje nurodytų odontologinės priežiūros (pagalbos) ir/ar burnos priežiūros paslaugų teikimo sustabdymui taikomos šių Taisyklių 40–46 punktų nuostatos.

 

XII. LICENCIJOS GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

49. Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu:

49.1. licencijos turėtojas pateikia prašymą panaikinti licenciją;

49.2. gaunamas oficialus pranešimas apie įstaigos likvidavimą ar reorganizavimą;

49.3. įstaiga, kuriai buvo sustabdytas licencijos galiojimas, nepašalino pažeidimų ir nesikreipė dėl licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo per Rūmų nurodytą terminą;

49.4. įstaiga, kuriai buvo sustabdytas visų ar dalies paslaugų teikimas, per Rūmų nurodytą terminą nepašalino pažeidimų;

49.5. asmens sveikatos priežiūros veiklą kontroliuojančios institucijos, sveikatos apsaugos ministro paskirti pareigūnai ar Rūmai nustato, kad sustabdžius licencijos galiojimą įstaiga ar jos filialas toliau teikia odontologinės priežiūros (pagalbos) ir (ar) burnos priežiūros paslaugas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-866, 2004-12-06, Žin., 2004, Nr. 185-6867 (2004-12-27), i. k. 1042250ISAK000V-866

Nr. V-1474, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20442

 

50. Licencijos galiojimas laikomas panaikintu nuo sprendimo įrašymo į Licencijų registrą dienos.

51. Apie licencijos galiojimo panaikinimą per tris darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos įstaigai pranešama registruotu laišku su įteikimu, nurodant licencijos galiojimo panaikinimo priežastį.

52. Panaikinus licencijos galiojimą, įstaiga privalo per penkias darbo dienas licencijos originalą grąžinti Rūmams.

 

XIII. LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS

 

53. Įstaiga gali teikti licencijoje nurodytas paslaugas pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūrą, reikalavimus.

54. Įstaiga privalo vykdyti visus teisėtus Rūmų ir kitų sveikatos sistemos valdymo subjektų reikalavimus, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka ir pagal jų prašymus teikti su licencijoje nurodytu paslaugų teikimu susijusią informaciją.

55. Licencijos originalas turi būti saugomas įstaigos buveinėje. Kiekviename į licenciją įrašytame šios įmonės filiale, viešoje vietoje, turi būti iškabinta įstaigai išduotos licencijos kopija, patvirtinta įstaigos antspaudu ir vadovo parašu.

56. Licencijos turėtojas turi teisę:

56.1. teikti licencijoje nurodytas paslaugas;

56.2. gauti Rūmų paaiškinimą, kodėl priimtas sprendimas atsisakyti išduoti licenciją, atsisakyti patikslinti jos duomenis, sustabdyti ar panaikinti jos galiojimą ar atsisakyti panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą;

56.3. dalyvauti komisijos posėdyje, kuriame svarstomas jo vardu išduotos licencijos galiojimo sustabdymo ar licencijos panaikinimo klausimas;

56.4. teisės aktų nustatyta tvarka apskųsti Rūmų sprendimą atsisakyti išduoti licenciją, atsisakyti patikslinti jos duomenis, sustabdyti jos galiojimą, atsisakyti panaikinti jos galiojimo sustabdymą ar panaikinti jos galiojimą.

57. Licencijos turėtojas privalo:

57.1. saugoti licenciją, o ją praradęs per 5 darbo dienas paskelbti apie tai nacionaliniame dienraštyje ir raštu pranešti Rūmams;

57.2. informuoti Rūmus apie licencijoje nurodytos veiklos nutraukimą ne vėliau kaip per 30 darbo dienų;

57.3. verstis licencijoje nurodyta veikla tik licencijoje nurodytais adresais;

57.4. turėti galiojantį leidimą-higienos pasą verstis komercine ūkine veikla, patvirtinantį, kad juridiniam asmeniui nurodytu veiklos adresu leidžiama teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) ir (ar) burnos priežiūros paslaugas;

57.5. užtikrinti, kad įstaigoje odontologinės priežiūros (pagalbos) ir (ar) burnos priežiūros paslaugas teiktų tik sveikatos priežiūros specialistai, teisės aktų nustatyta tvarka įgiję profesinę kvalifikaciją ir turintys licenciją, suteikiančią teisę verstis odontologijos ir (ar) burnos priežiūros specialisto praktika;

57.6. šių Taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka suteikti Rūmams informaciją apie vykdomą sveikatos priežiūros veiklą;

57.7. užtikrinti medicinos prietaisų, privalomų nurodytai paslaugai teikti, naudojimą pagal Lietuvos medicinos normą MN 101:2003 „Medicinos prietaisų instaliavimo, eksploatavimo ir naudojimo tvarka sveikatos priežiūros įstaigose“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. V-620 (Žin., 2003, Nr. 103-4621);

57.8. užtikrinti įstaigos teikiamų odontologinių ir (ar) burnos priežiūros paslaugų kokybės politiką, nustatančią pagrindines įstaigos veiklos kryptis;

57.9. turėti sutartis su kitomis įstaigomis, jeigu iš jų planuojama pirkti asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

57.10. reklamuodamas teikiamas odontologinės priežiūros (pagalbos) ir (ar) burnos priežiūros paslaugas, nurodyti išduotos licencijos numerį;

57.11. ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo pranešimo apie licencijos panaikinimą gavimo sustabdyti įstaigos veiklą;

57.12. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pranešti Rūmams apie pakeistą įstaigos teisinę formą, pavadinimą, buveinę, veiklos adresą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-735, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 110-4697 (2009-09-14), i. k. 1092250ISAK000V-735

 

58. Licencijos turėtojas negali perduoti licencijos ar licencijos jam suteiktų įgaliojimų kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

 

XIV. LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ LAIKYMASIS

 

59. Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą pagal savo kompetenciją įgyvendina Rūmai ir kitos institucijos, kurioms šią teisę suteikia galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai.

60. Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros tikslas – užtikrinti, kad odontologinės priežiūros (pagalbos) ir/ar burnos priežiūros paslaugos būtų teikiamos laikantis teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūrą, nustatytų reikalavimų.

61. Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra atliekama:

61.1. įsigaliojus naujiems odontologinės priežiūros (pagalbos) ir/ar burnos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimams;

61.2. sveikatos apsaugos ministro siūlymu;

61.3. sveikatos apsaugos ministro paskirtų pareigūnų siūlymu;

61.4. Rūmų sprendimu, raštu gavus informaciją iš fizinių ar juridinių asmenų apie teisės aktų, reglamentuojančių įstaigos licencijoje nurodytų paslaugų teikimą, pažeidimus;

61.5. sveikatos priežiūros įstaigų veiklą kontroliuojančioms institucijoms raštu pateikus informaciją apie nustatytą teisės aktų, reglamentuojančių įstaigos licencijoje nurodytų paslaugų teikimą, pažeidimą.

62. Rūmams vykdant licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą, Rūmų prašymu įstaiga per 30 darbo dienų privalo pateikti dokumentus, reikalingus licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrai įgyvendinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-735, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 110-4697 (2009-09-14), i. k. 1092250ISAK000V-735

 

63. Sveikatos priežiūros įstaigų veiklą kontroliuojančios valstybės institucijos pagal savo kompetenciją nustačiusios, kad įstaiga, teikianti odontologinės priežiūros (pagalbos) ir/ar burnos priežiūros paslaugas, neatitinka galiojančių teisės aktų, privalo per 30 darbo dienų raštu informuoti Rūmus apie nustatytus pažeidimus.

 

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

64. Informacija apie licencijos išdavimą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą skelbiama Rūmų interneto tinklalapyje http://www.odontologurumai.lt. Viešai pateikiama šių Taisyklių 23.1–23.6 punktuose nurodyta informacija.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-951, 2010-11-02, Žin., 2010, Nr. 130-6672 (2010-11-06), i. k. 1102250ISAK000V-951

 

65. Informacija apie licencijos išdavimą, jos galiojimo sustabdymą ir panaikinimą pranešama Juridinių asmenų registrui registro nuostatų nustatyta tvarka.

66. Licencijavimo dokumentus ir jų archyvą tvarko Rūmai.

67. Licencijos iki Licencijų registro įsteigimo registruojamos Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijų registracijos žurnale.

68. Neteko galios nuo 2009-09-15

Punkto naikinimas:

Nr. V-735, 2009-09-09, Žin. 2009, Nr. 110-4697 (2009-09-14), i. k. 1092250ISAK000V-735

Punkto pakeitimai:

Nr. V-866, 2004-12-06, Žin., 2004, Nr. 185-6867 (2004-12-27), i. k. 1042250ISAK000V-866

 

69. Ginčai dėl šių Taisyklių laikymosi nagrinėjami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

70. Įstaigos, pažeidusios licencijavimo Taisykles, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2004 m. rugsėjo 30 d.

įsakymu Nr. V-694

 

lietuvos respublikos ODONTOLOGŲ RŪMAI

 

ODONTOLOGINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS) ĮSTAIGOS LICENCIJA

 

                                       Nr._______

                                                                                 (išdavimo data)

Vilnius

 

Ši licencija patvirtina, kad _____________________________________________________

                                                                                      Įstaigos pavadinimas, įstaigos kodas, įstaigos buveinė (adresas)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

turi teisę verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti licencijos priede nurodytas odontologinės priežiūros (pagalbos) ir/ar burnos priežiūros paslaugas.

 

Pagrindas. Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisijos ___________________ sprendimas Nr.____________.

                                                                                (data)

 

 

Lietuvos Respublikos odontologų rūmų tarybos pirmininkas

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

A. V.

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

A. V.

 

 

 

 

 

Blanko Nr. 000000

______________

 

Odontologinės priežiūros

(pagalbos) įstaigos

licencijos Nr..........

priedas

 

PASLAUGŲ, KURIOMS TEIKTI __________ IŠDUOTA LICENCIJA Nr. _____, SĄRAŠAS

                                                                               (Išdavimo data)

 

EIL.

NR.

PASLAUGA

ADRESAS (kuriuo teikiama paslauga)

DATA (nuo kurios leidžiama teikti paslaugą)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-694

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-405

redakcija)

 

(įstaigos pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(įstaigos kodas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(buveinės adresas)

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(telefonas / faksas)

(elektroninis paštas)

 

Lietuvos Respublikos odontologų rūmų

odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisijai

 

PARAIŠKA IŠDUOTI ODONTOLOGINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS)

ĮSTAIGOS LICENCIJĄ

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

Nr.

 

(data)

Prašau išduoti licenciją teikti:

ambulatorines odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas:

 

 

odontologijos

 

 

burnos chirurgijos

 

 

II lygio paslaugas

 

 

III lygio paslaugas

 

 

endodontologijos

 

 

II lygio paslaugas

 

 

III lygio paslaugas

 

 

ortodontijos

 

 

II lygio paslaugas

 

 

III lygio paslaugas

 

 

ortopedinės odontologijos

 

 

II lygio paslaugas

 

 

III lygio paslaugas

 

 

periodontologijos

 

 

II lygio paslaugas

 

 

III lygio paslaugas

 

 

vaikų odontologijos

 

 

II lygio paslaugas

 

 

III lygio paslaugas

 

 

burnos, veido ir žandikaulių chirurgijos

 

 

II lygio paslaugas

 

 

III lygio paslaugas

 

 

Stacionarines odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas:

 

 

suaugusiųjų burnos, veido ir žandikaulių chirurgijos:

 

 

II lygio paslaugas

 

 

III lygio paslaugas

 

 

vaikų burnos, veido ir žandikaulių chirurgijos

 

 

II lygio paslaugas

 

 

III lygio paslaugas

 

 

suaugusiųjų burnos chirurgijos:

 

 

II lygio paslaugas

 

 

III lygio paslaugas

 

 

vaikų burnos chirurgijos:

 

 

II lygio paslaugas

 

 

III lygio paslaugas

 

 

 

Burnos priežiūros paslaugas:

 

 

dantų techniko

 

 

gydytojo odontologo padėjėjo

 

 

burnos higienisto

 

 

 

PRIDEDAMA.  Įstaigos filialų (jei tokių yra) sąrašas, kuriame nurodomi filialų adresai, telefonų numeriai, _____ (lapų skaičius)

 

 

Su Odontologijos priežiūros (pagalbos) licencijavimo taisyklėmis susipažinau.

 

_______________

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens  pareigų pavadinimas)

(A. V.)

___________

(parašas)

______________

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens  vardas ir pavardė)

 

_________________

Formos pakeitimai:

Nr. V-735, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 110-4697 (2009-09-14), i. k. 1092250ISAK000V-735

Nr. V-405, 2013-04-22, Žin., 2013, Nr. 43-2139 (2013-04-27), i. k. 1132250ISAK000V-405

Nr. V-1474, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20442

 

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2004 m. rugsėjo 30 d.

įsakymu Nr. V-694

 

(įstaigos pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(įstaigos kodas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(buveinė)

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(telefonas/faksas)                                                                                (elektroninis paštas)

 

Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisijai

 

pARAIŠKA PATIKSLINTI ODONTOLOGINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS) ĮSTAIGOS LICENCIJOS duomenis

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

Nr.

 

                                                              (data)

 

Prašau patikslinti odontologinės priežiūros (pagalbos) licencijos Nr.________ duomenis.

 

PRIDEDAMA:                                                                                                      Lapų skaičius

1. Motyvuotas paaiškinimas.

2. Tikslintinos licencijos originalas.

3. Dokumentai, patvirtinantys keičiamus duomenis.

 

 

 

_______________________                                                         ____________________________

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens)     (A. V.)                    (parašas)                       (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens

             pareigų pavadinimas                                                                                                                   vardas ir pavardė)

______________

Formos pakeitimai:

Nr. V-735, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 110-4697 (2009-09-14), i. k. 1092250ISAK000V-735

 

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2004 m. rugsėjo30 d.

įsakymu Nr. V-694

 

(įstaigos pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(įstaigos kodas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(buveinė)

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(telefonas/faksas)                                                                              (elektroninis paštas)

 

Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisijai

 

pARAIŠKA IŠDUOTI ODONTOLOGINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS) ĮSTAIGOS LICENCIJOS DUBLIKATĄ

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

Nr.

                                                                                           (data)

 

Prašau išduoti Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos Nr.          dublikatą, nes

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

(nurodoma paraiškos išduoti dublikatą priežastis)

 

PRIDEDAMA:

Lapų skaičius

1. Sugadintos (jei buvo sugadinta, o ne prarasta) licencijos originalas.

 

2. Skelbimo nacionaliniame dienraštyje apie licencijos praradimą kopija.

 

 

 

 

 

________________________________________________________                                                

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens)       (A. V.)                   (parašas)                      (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens

            pareigų pavadinimas                                                                                                                   vardas ir pavardė)

______________

Formos pakeitimai:

Nr. V-735, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 110-4697 (2009-09-14), i. k. 1092250ISAK000V-735

 

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2004 m. rugsėjo 30 d.

įsakymu Nr. V-694

 

(įstaigos pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(įstaigos kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(buveinė)

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(telefonas/faksas)                                                                                (elektroninis paštas)

 

Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisijai

 

pARAIŠKA paNAIKINTI ODONTOLOGINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS) ĮSTAIGOS LICENCIJOS galiojimo sustabdymĄ

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

Nr.

 

(data)

 

Prašau panaikinti odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos Nr.______________

galiojimo sustabdymą.

 

PRIDEDAMA. Dokumentas (-ai), įrodantis (-ys), kad pašalintas licencijos galiojimo sustabdymo pagrindas:

 

Lapų skaičius

 

 

________________________________________________________________________________

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens)     (A. V.)                    (parašas)                       (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens

          pareigų pavadinimas)                                                                                                                   vardas ir pavardė)

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-866, 2004-12-06, Žin., 2004, Nr. 185-6867 (2004-12-27), i. k. 1042250ISAK000V-866

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-694 "Dėl Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-735, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 110-4697 (2009-09-14), i. k. 1092250ISAK000V-735

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-694 "Dėl odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-951, 2010-11-02, Žin., 2010, Nr. 130-6672 (2010-11-06), i. k. 1102250ISAK000V-951

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-694 "Dėl Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-405, 2013-04-22, Žin., 2013, Nr. 43-2139 (2013-04-27), i. k. 1132250ISAK000V-405

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-694 "Dėl odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1474, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20442

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-694 „Dėl odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo“ pakeitimo