Suvestinė redakcija nuo 2010-11-11 iki 2013-12-31

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 1998, Nr. 8-161, i. k. 0981010ISTAVIII-602

 

 

 


LIETUVOS RESPUBLIKOS

NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ KONTROLĖS

Į S T A T Y M A S

 

1998 m. sausio 8 d. Nr. VIII-602

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas nustato narkotinių ir psichotropinių medžiagų klasifikavimo pagrindus, šių medžiagų, kai jos vartojamos sveikatos priežiūros, veterinarijos bei mokslo tikslams, teisėtą apyvartą ir apyvartos kontrolę pagal tarptautinių susitarimų reikalavimus.

2. Šio įstatymo nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės aktais, nurodytais Įstatymo priede.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-905, 2006-11-16, Žin., 2006, Nr. 130-4888 (2006-11-30), i. k. 1061010ISTA000X-905

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Narkotinės ir psichotropinės medžiagos - į Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kontroliuojamų medžiagų sąrašus įrašytos gamtinės ar sintetinės medžiagos, kurios dėl kenksmingo poveikio ar piktnaudžiavimo jomis sukelia sunkų žmogaus sveikatos sutrikimą, pasireiškiantį asmens psichine ir fizine priklausomybe nuo jų, ar pavojų žmogaus sveikatai.

2. Preparatas – bet kokios fizinės būsenos dozuotas ar nedozuotas tirpalas ar mišinys, kurio sudėtyje yra narkotinių ar psichotropinių medžiagų arba viena ar kelios narkotinės ar psichotropinės medžiagos terapinėmis dozėmis.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-905, 2006-11-16, Žin., 2006, Nr. 130-4888 (2006-11-30), i. k. 1061010ISTA000X-905

 

3. Teisėta apyvarta - narkotinių ar psichotropinių medžiagų gaminimas, perdirbimas, įsigijimas, didmeninė ar mažmeninė prekyba, laikymas, gabenimas valstybės viduje, importas ar eksportas norint jas panaudoti sveikatos priežiūros, veterinarijos, teisėsaugos, mokslo bei mokymo tikslams, nepažeidžiant įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų.

4. Licencija (leidimas) - dokumentas, išduodamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir suteikiantis teisę narkotines ir psichotropines medžiagas įsigyti, laikyti, gabenti valstybės viduje, gaminti, perdirbti, importuoti bei eksportuoti, taip pat didmeninei ar mažmeninei prekybai.

5. Importas - narkotinių ir psichotropinių medžiagų įvežimas į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją.

6. Eksportas - narkotinių ir psichotropinių medžiagų išvežimas iš Lietuvos Respublikos muitų teritorijos.

7. Tranzitas - narkotinių ir psichotropinių medžiagų gabenimas per Lietuvos Respublikos muitų teritoriją muitinei prižiūrint.

 

8. Kontroliuojamų narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašai (kontroliuojamų medžiagų sąrašai) – Sveikatos apsaugos ministerijos tvirtinami narkotinių ir psichotropinių medžiagų, kurioms taikomas šiuo įstatymu nustatytas kontrolės režimas, sąrašai.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XI-1073, 2010-10-26, Žin., 2010, Nr. 132-6718 (2010-11-11), i. k. 1101010ISTA0XI-1073

 

9. Narkotinės ar psichotropinės medžiagos darinys – junginys, kurio cheminė struktūra skiriasi nuo narkotinės ar psichotropinės medžiagos, įrašytos į kontroliuojamų narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, struktūros funkcinėmis grupėmis ir (ar) radikalais.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XI-1073, 2010-10-26, Žin., 2010, Nr. 132-6718 (2010-11-11), i. k. 1101010ISTA0XI-1073

 

10. Narkotinės ar psichotropinės medžiagos darinių grupė – konkrečios narkotinės ar psichotropinės medžiagos darinių grupė.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XI-1073, 2010-10-26, Žin., 2010, Nr. 132-6718 (2010-11-11), i. k. 1101010ISTA0XI-1073

 

3 straipsnis. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų įrašymas į kontroliuojamų medžiagų sąrašus

1. Narkotinės ir psichotropinės medžiagos į kontroliuojamų medžiagų sąrašus įrašomos nurodant konkrečių medžiagų ar jų darinių grupės pavadinimus.

2. Jeigu į kontroliuojamų medžiagų sąrašus įrašomos konkrečios narkotinės ir psichotropinės medžiagos, nurodomi jų tarptautiniai pavadinimai, jeigu tarptautinių pavadinimų nėra, – cheminiai pavadinimai. Kartu su šiais pavadinimais gali būti nurodomas ir kitoks, vartotojams labiau žinomas, pavadinimas.

3. Jeigu į kontroliuojamų medžiagų sąrašus įrašoma narkotinės ar psichotropinės medžiagos darinių grupė, jos pavadinimas sudaromas remiantis medžiagos, iš kurios jis gautas, pavadinimu, nurodant konkrečius cheminės struktūros keitimus. Tokiu atveju suprantama, kad visiems dariniams, priskirtiniems šiai grupei, automatiškai taikomas tas pats kontrolės režimas, kaip ir pagrindiniam junginiui.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1073, 2010-10-26, Žin., 2010, Nr. 132-6718 (2010-11-11), i. k. 1101010ISTA0XI-1073

 

4 straipsnis. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų klasifikavimo pagrindai

1. Narkotinės ir psichotropinės medžiagos klasifikuojamos pagal jų žalingą poveikį žmogaus sveikatai, kai jomis piktnaudžiaujama, ir pagal tai, ar jos gali būti vartojamos sveikatos priežiūros tikslams. Narkotines ir psichotropines medžiagas pagal joms taikomą kontrolės režimą, remiantis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, klasifikuoja ir į sąrašus įrašo Sveikatos apsaugos ministerija.

2. Sudaromi trys narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašai:

1) pirmąjį sąrašą sudaro augalai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos, uždrausti vartoti sveikatos priežiūros tikslams dėl žalingų padarinių žmogaus sveikatai, kai jais piktnaudžiaujama (toliau - I sąrašas );

2) antrąjį sąrašą sudaro augalai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos, vartojami sveikatos priežiūros tikslams, dėl žalingų padarinių, kai šiomis medžiagomis piktnaudžiaujama, labai pavojingi žmogaus sveikatai (toliau - II sąrašas);

3) trečiąjį sąrašą sudaro augalai ir psichotropinės medžiagos, vartojami sveikatos priežiūros tikslams, dėl žalingų padarinių, kai šiomis medžiagomis piktnaudžiaujama, pavojingi žmogaus sveikatai (toliau - III sąrašas).

 

5 straipsnis. Preparatų klasifikavimas

Preparatai klasifikuojami pagal jų sudėtyje esančias narkotines ir psichotropines medžiagas. Preparatams taikomas jų sudėtyje esančių medžiagų kontrolės režimas. Jei preparato sudėtyje esančioms medžiagoms taikomi skirtingi kontrolės režimai, preparatui taikomas tas kontrolės režimas, kuris atitinka griežčiausią jo sudėtyje esančiai medžiagai taikomą režimą.

 

6 straipsnis. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų reklama

1. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų reklama draudžiama.

2. Informacija apie vaistus, kurie yra narkotinės ir psichotropinės medžiagos, sveikatos priežiūros, farmacijos, veterinarijos specialistams bei vartotojams teikiama Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

SU MEDŽIAGOMIS, ĮTRAUKTOMIS Į I SĄRAŠĄ, SUSIJUSIOS VEIKLOS REIKALAVIMAI

 

7 straipsnis. Draudžiami augalai

Lietuvos Respublikos teritorijoje draudžiama auginti opijines aguonas, kanapes bei kokamedžius.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1249, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5536 (2002-12-24), i. k. 1021010ISTA0IX-1249

 

8 straipsnis. Į I sąrašą įtrauktų medžiagų teisėta apyvarta

1. Į I sąrašą įtrauktas medžiagas vartoti sveikatos priežiūros tikslams draudžiama.

2. Be Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos (leidimo) į I sąrašą įtrauktas medžiagas draudžiama įsigyti, laikyti, gabenti valstybės teritorijoje, gaminti, perdirbti, importuoti, eksportuoti, naudoti moksliniams tyrimams.

3. Sveikatos apsaugos ministerija Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda leidimus įsigyti, laikyti, gabenti valstybės teritorijoje, gaminti, perdirbti, importuoti, eksportuoti, naudoti moksliniams tyrimams arba teisėsaugos institucijoms būtinus minimalius į I sąrašą įtrauktų medžiagų kiekius.

4. Į I sąrašą įtrauktų medžiagų teisėtos apyvartos tvarką mokslo tikslams nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

 

5. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka įgaliotos institucijos turi teisę keistis su Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingomis institucijomis į I sąrašą įtrauktų medžiagų pavyzdžiais, kai tai reikalinga siekiant atskleisti ir tirti nusikalstamas veikas, vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, atlikti ekspertizes ir objektų tyrimus.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. X-905, 2006-11-16, Žin., 2006, Nr. 130-4888 (2006-11-30), i. k. 1061010ISTA000X-905

 

81 straipsnis. Į I sąrašą įtrauktų medžiagų siuntimas

Į I sąrašą įtrauktas medžiagas siųsti paštu draudžiama, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka diplomatiniu ar registruotu (greituoju) paštu Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingoms institucijoms siunčiamus arba iš jų gaunamus šių medžiagų pavyzdžius, siekiant atskleisti ir tirti nusikalstamas veikas, vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, atlikti ekspertizes ar objektų tyrimus.

Papildyta straipsniu:

Nr. X-905, 2006-11-16, Žin., 2006, Nr. 130-4888 (2006-11-30), i. k. 1061010ISTA000X-905

 

TREČIASIS SKIRSNIS

SU MEDŽIAGOMIS, ĮTRAUKTOMIS Į II IR III SĄRAŠUS, SUSIJUSIOS VEIKLOS REIKALAVIMAI

 

9 straipsnis. Į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų teisėtos apyvartos bendrieji reikalavimai

Su medžiagomis, įtrauktomis į II ar III sąrašus, susijusiai veiklai taikomi kitų medžiagų ir preparatų, vartojamų sveikatos priežiūros ir veterinarijos tikslams, apyvartos reikalavimai, jeigu šis įstatymas nenumato kitaip.

 

10 straipsnis. Su medžiagomis, įtrauktomis į II ar III sąrašus, susijusios veiklos licencijavimas

1. Į II ir III sąrašus įtrauktas medžiagas gaminti, importuoti į Lietuvos Respubliką, eksportuoti iš Lietuvos Respublikos, verstis jų didmenine ir mažmenine prekyba Lietuvos Respublikoje gali Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka tik tam pasirengę juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai, turintys šiai veiklai licenciją, tik licencijoje nurodytuose objektuose ir patalpose, kuriais naudotis išduotas specialus leidimas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-905, 2006-11-16, Žin., 2006, Nr. 130-4888 (2006-11-30), i. k. 1061010ISTA000X-905

 

2. Licencijų gaminti, importuoti į Lietuvos Respubliką, eksportuoti iš Lietuvos Respublikos, verstis į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų didmenine ir mažmenine prekyba išdavimo, šių licencijų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo, leidimų naudoti objektus ar patalpas išdavimo tvarką nustato licencijavimo taisyklės. Licencijavimo taisykles tvirtina ir licencijuojamos veiklos sąlygas nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-1073, 2010-10-26, Žin., 2010, Nr. 132-6718 (2010-11-11), i. k. 1101010ISTA0XI-1073

 

1. Į II ir III sąrašus įtrauktas medžiagas gaminti, importuoti į Lietuvos Respubliką, eksportuoti iš Lietuvos Respublikos, verstis jų didmenine ir mažmenine prekyba Lietuvos Respublikoje gali Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka tik tam pasirengę juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai, turintys šiai veiklai licenciją, tik licencijoje nurodytuose objektuose ir patalpose, kuriais naudotis išduotas specialus leidimas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-905, 2006-11-16, Žin., 2006, Nr. 130-4888 (2006-11-30), i. k. 1061010ISTA000X-905

 

4. Licencijas gaminti, importuoti į Lietuvos Respubliką, eksportuoti iš Lietuvos Respublikos, verstis į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų didmenine ir mažmenine prekyba išduoda, šių licencijų galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą ir galiojimą panaikina Sveikatos apsaugos ministerija arba jos įgaliota institucija. Licencijos išduodamos neterminuotam laikui.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-1073, 2010-10-26, Žin., 2010, Nr. 132-6718 (2010-11-11), i. k. 1101010ISTA0XI-1073

 

5. Sprendimą dėl licencijos neišdavimo, jos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas gali per 30 kalendorinių dienų apskųsti Sveikatos apsaugos ministerijai. Ministerija skundą išnagrinėja per 30 dienų. Juridinis asmuo bei užsienio juridinio asmens filialas, nepatenkinti Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimu, arba jei Sveikatos apsaugos ministerija neišnagrinėjo skundo per nustatytą terminą, turi teisę kreiptis į teismą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-905, 2006-11-16, Žin., 2006, Nr. 130-4888 (2006-11-30), i. k. 1061010ISTA000X-905

 

6. Panaikinus licencijos galiojimą, juridinio asmens arba užsienio juridinio asmens filialo turimi į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų likučiai Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka parduodami asmenims, turintiems licenciją su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis susijusiai veiklai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-905, 2006-11-16, Žin., 2006, Nr. 130-4888 (2006-11-30), i. k. 1061010ISTA000X-905

 

11 straipsnis. Į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų gaminimas

Licencija gaminti į II ir III sąrašus įtrauktas medžiagas išduodama tik pateikus visus dokumentus apie gamybos ir ekstrahavimo technologinius procesus, numatomų pagaminti ir tarpinių medžiagų kiekius, jų sudėtį. Gamintojas privalo užtikrinti, kad nebūtų viršyti licencijoje nurodyti gamybos kiekiai.

 

12 straipsnis. Prekyba į II ir III sąrašus įtrauktomis medžiagomis

1. Prekyba į II ir III sąrašus įtrauktomis medžiagomis galima, jei jos yra tinkamai įpakuotos ir paženklintos.

2. Į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų pakuotės ir ženklinimo specifinius reikalavimus nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

3. Draudžiama prekiauti į II ir III sąrašus įtrauktomis medžiagomis taroje, ant kurios nėra užrašyti medžiagų pavadinimai, arba jeigu ant taros esančios žymos yra netikslios.

4. Į II ir III sąrašus įtrauktų parduodamų medžiagų etiketėje turi būti nurodyti medžiagų pavadinimai, jų kiekis, vartojimo būdas ir įspėjimas apie būtinas saugumo priemones.

5. Į II ir III sąrašus įtrauktas medžiagas draudžiama parduoti, jeigu dėl netinkamo žymėjimo ar netinkamos etiketės (neįskaitomas užrašas, sugadinta etiketė ir pan.), dėl to, kad nėra lydinčiųjų dokumentų ar jie ne visi, galima neteisingai suprasti medžiagos pavojingumą sveikatai arba paskirtį (vartojimo būdą).

6. Į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų didmenine prekyba besiverčiantys asmenys turi registruoti visus realizavimo faktus specialiame Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintos formos žurnale.

7. Į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų didmenine prekyba besiverčiantys asmenys Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka turi registruoti, kas šias medžiagas įsigyja (fizinio asmens pavardė, vardas, juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, kodas, adresas), o įsigyjantys asmenys privalo pateikti nustatytus registravimo duomenis.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-905, 2006-11-16, Žin., 2006, Nr. 130-4888 (2006-11-30), i. k. 1061010ISTA000X-905

 

8. Į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų didmenine prekyba besiverčiantys asmenys Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka ir terminais turi saugoti dokumentus, pagal kuriuos yra pardavę šias medžiagas.

9. Į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų didmenine prekyba besiverčiantys asmenys turi pateikti realizavimo faktų registravimo duomenis Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliotai institucijai. Sveikatos apsaugos ministerija ar jos įgaliota institucija, teisėsaugos institucijos turi teisę bet kada pareikalauti, kad į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų didmenine prekyba besiverčiantys asmenys pateiktų duomenis apie šių medžiagų realizavimo faktus.

10. Į II ir III sąrašus įtrauktas medžiagas draudžiama parduoti asmenims, neturintiems licencijos su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis susijusiai veiklai.

 

13 straipsnis. Registras

1. Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliota institucija tvarko išduotų licencijų gaminti, importuoti į Lietuvos Respubliką, eksportuoti iš Lietuvos Respublikos, verstis į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų didmenine ir mažmenine prekyba registrą, fiksuoja duomenis apie licencijų galiojimo sustabdymą ar panaikinimą.

2. Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliota institucija kasmet nustato į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų poreikį Lietuvos Respublikai, tvarko šių medžiagų gamybos, importo, eksporto, didmeninės ir mažmeninės prekybos apskaitą, nustatyta tvarka pateikia poreikio ir teisėtos narkotinių bei psichotropinių medžiagų apyvartos duomenis - ataskaitas Jungtinių Tautų Tarptautiniam narkotikų kontrolės komitetui.

 

14 straipsnis. Į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų teisėta apyvarta

Pakeistas straipsnio pavadinimas:

Nr. X-905, 2006-11-16, Žin., 2006, Nr. 130-4888 (2006-11-30), i. k. 1061010ISTA000X-905

 

1. Į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų importo į Lietuvos Respubliką, eksporto iš Lietuvos Respublikos, tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją sąlygas ir vykdymo tvarką, remiantis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

2. Į II ir III sąrašus įtrauktas medžiagas laikyti muitinės sandėliuose bei laikinai saugoti importo ir eksporto terminaluose draudžiama. Šioms medžiagoms negali būti taikomos laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir muitinės prižiūrimo perdirbimo muitinės procedūros.

3. Kiekvienam atskiram į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų importo ir eksporto atvejui reikalingas specialus Sveikatos apsaugos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos leidimas.

4. Jeigu į II ir III sąrašus įtrauktas medžiagas importuojant, eksportuojant ar gabenant tranzitu pažeidžiami šio įstatymo ar kitų teisės aktų reikalavimai, muitinė taiko visas įstatymų nustatytas priemones, įskaitant šių medžiagų sulaikymą ir konfiskavimą.

 

5. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka įgaliotos institucijos turi teisę keistis su Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingomis institucijomis į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų pavyzdžiais, kai tai reikalinga siekiant atskleisti ir tirti nusikalstamas veikas, vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, atlikti ekspertizes ir objektų tyrimus.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. X-905, 2006-11-16, Žin., 2006, Nr. 130-4888 (2006-11-30), i. k. 1061010ISTA000X-905

 

15 straipsnis. Į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų gabenimas Lietuvos Respublikos teritorijoje

Asmenys, gabenantys į II ir III sąrašus įtrauktas medžiagas Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi turėti palydimuosius krovinio dokumentus bei užtikrinti šių medžiagų saugumą. Jeigu kyla įtarimas dėl galimos neteisėtos į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų apyvartos, krovinį gabenantis asmuo privalo nedelsdamas informuoti apie tai teisėsaugos institucijas.

 

16 straipsnis. Į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų siuntimas

Į II ir III sąrašus įtrauktas medžiagas siųsti paštu draudžiama, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka diplomatiniu ar registruotu (greituoju) paštu Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingoms institucijoms siunčiamus arba iš jų gaunamus šių medžiagų pavyzdžius, siekiant atskleisti ir tirti nusikalstamas veikas, vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, atlikti ekspertizes ar objektų tyrimus.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-905, 2006-11-16, Žin., 2006, Nr. 130-4888 (2006-11-30), i. k. 1061010ISTA000X-905

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

Į II IR III SĄRAŠUS ĮTRAUKTŲ MEDŽIAGŲ ĮSIGIJIMAS IR LAIKYMAS

 

17 straipsnis. Į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų skyrimo, įsigijimo bei išdavimo vaistinėse ir sveikatos priežiūros įstaigose tvarka

1. Į II ir III sąrašus įtrauktos medžiagos gali būti skiriamos tik sveikatos priežiūros ar veterinarijos tikslams. Tokių vaistų skyrimo (išrašymo) tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

2. Asmuo, pateikęs galiojantį receptą, sveikatos priežiūros ar veterinarijos tikslams turi teisę įsigyti vaistinėse į II ir III sąrašus įtrauktų paruoštos formos medžiagų.

3. Į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų įsigijimo, išdavimo sveikatos priežiūros ar veterinarijos tikslams vaistinėse tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerija kartu su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. VIII-1796, 2000-07-04, Žin., 2000, Nr. 61-1807 (2000-07-26), i. k. 1001010ISTAIII-1796

 

4. Į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų įsigijimo, išrašymo, išdavimo bei apskaitos sveikatos priežiūros įstaigose tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

5. Į II ir III sąrašus įtrauktas medžiagas medicinos ir veterinarijos tikslams išduoda turintys tam teisę:

1) vaistų mažmeninės prekybos įmonių (vaistinių) farmacijos specialistai;

2) vaistų didmeninės prekybos bei gamybos įmonių farmacijos specialistai;

3) sveikatos priežiūros įstaigų specialistai;

4) veterinarijos tarnybos įstaigų farmacijos ir veterinarijos specialistai.

6. Reikalavimus sveikatos priežiūros ir veterinarijos specialistams, turintiems teisę įsigyti, išduoti į II ir III sąrašus įtrauktas medžiagas profesinėms pareigoms atlikti, nustato Sveikatos apsaugos ministerija kartu su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. VIII-1796, 2000-07-04, Žin., 2000, Nr. 61-1807 (2000-07-26), i. k. 1001010ISTAIII-1796

 

18 straipsnis. Į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų receptai

1. Į II sąrašą įtrauktos medžiagos išrašomos specialiuose receptų blankuose. Specialių receptų blankų formą, jų išrašymo, apskaitos ir saugojimo tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

2. Į III sąrašą įtrauktos medžiagos išrašomos Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

3. Draudžiama parduoti į II ir III sąrašus įtrauktas medžiagas pagal netinkamai užpildytą receptą.

 

19 straipsnis. Pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės tarptautinio susisiekimo transporte

Tarptautinio susisiekimo transporto vaistinėlėse į II ir III sąrašus įtrauktos medžiagos, būtinos pirmajai medicinos pagalbai suteikti, laikomos Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

 

20 straipsnis. Keliaujančių asmenų teisės

1. Asmenys, vykstantys į Šengeno valstybę ar atvykstantys iš jos, gali vežtis gydymo tikslais asmeniniam vartojimui skirtų į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui, jeigu jie su savimi turi valstybės, kurioje gyvena, kompetentingos institucijos išduotą nustatytos formos pažymą.

2. Asmenys, vykstantys į kitą, nei šio straipsnio 1 dalyje nurodyta, valstybę ar atvykstantys iš jos, gali vežtis gydymo tikslais asmeniniam vartojimui skirtų į II sąrašą įtrauktų medžiagų ne ilgesniam kaip 15 dienų laikotarpiui, į III sąrašą įtrauktų – ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui, jeigu jie su savimi turi receptų šioms medžiagoms įsigyti kopijas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-905, 2006-11-16, Žin., 2006, Nr. 130-4888 (2006-11-30), i. k. 1061010ISTA000X-905

 

21 straipsnis. Į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų laikymas

1. Patalpų, kuriose gaminamos, laikomos į II ir III sąrašus įtrauktos medžiagos, verčiamasi jų didmenine ir mažmenine prekyba, reikalavimus nustato Vidaus reikalų ir Sveikatos apsaugos ministerijos.

2. Į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų atsargų kiekius ir jų laikymo tvarką vaistų mažmeninės prekybos įmonėse (vaistinėse), vaistų didmeninės prekybos įmonėse, vaistų gamybos įmonėse, sveikatos priežiūros, veterinarijos tarnybos įstaigose, vaistų kontrolės laboratorijose ir mokslo įstaigose nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

3. Asmuo, kuriam į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų paskyrė gydytojas sveikatos priežiūros tikslui, gali laikyti šių medžiagų ne didesnį kiekį, nei buvo galima įsigyti vaistinėje pagal receptą.

4. Asmenys, laikantys į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų, privalo jas apsaugoti nuo bet kokio poveikio, galinčio pakeisti jų savybes. Turi būti užtikrintas šių medžiagų saugumas, negali būti pažeistas jų įpakavimas.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU NARKOTINĖMIS IR PSICHOTROPINĖMIS MEDŽIAGOMIS, KONTROLĖ IR ŠIŲ MEDŽIAGŲ APYVARTOS APSKAITA

 

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. XI-1073, 2010-10-26, Žin., 2010, Nr. 132-6718 (2010-11-11), i. k. 1101010ISTA0XI-1073

 

211 straipsnis. Veiklos, susijusios su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, kontrolė

1. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolę pagal kompetenciją vykdo Sveikatos apsaugos ministerija ar jos įgaliota institucija, policijos ir muitinės įstaigos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, vadovaudamosi šiuo įstatymu ir (ar) kitais jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

2. Sveikatos apsaugos ministerija ar jos įgaliota institucija kontroliuoja licencijuojamą veiklą, atlikdama tikrinimus sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka. Juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai, turintys licenciją verstis veikla, susijusia su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, turi būti tikrinami ne rečiau kaip kas penkeri metai.

Papildyta straipsniu:

Nr. XI-1073, 2010-10-26, Žin., 2010, Nr. 132-6718 (2010-11-11), i. k. 1101010ISTA0XI-1073

 

22 straipsnis. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų apskaitos tvarkymo ir kontrolės vykdymo subjektai

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartos apskaitą tvarko ir kontrolę vykdo Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliota institucija bei Vyriausybės įgaliotos kitos institucijos.

 

23 straipsnis. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartos apskaita

1. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartos apskaitos tvarką, remdamasi Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

2. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų inventorizacijos ir materialinių vertybių apskaitos bei balanso sudarymo tvarką vaistų mažmeninės ir didmeninės prekybos įmonėse bei gamybos įmonėse nustato Sveikatos apsaugos ministerija, vadovaudamasi Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatomis.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-905, 2006-11-16, Žin., 2006, Nr. 130-4888 (2006-11-30), i. k. 1061010ISTA000X-905

 

24 straipsnis. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartos ataskaitos

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartos Lietuvos Respublikoje apskaitą tvarko ir Tarptautiniam narkotikų kontrolės komitetui ataskaitas pateikia Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliota institucija.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25 straipsnis. Atsakomybė

Asmuo, pažeidęs šio įstatymo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

26 straipsnis. Pasiūlymas Vyriausybei

Sveikatos apsaugos ministerija per tris mėnesius nuo Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo įsigaliojimo parengia su šiuo įstatymu susijusius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

Lietuvos Respublikos

narkotinių ir psichotropinių

medžiagų kontrolės įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 1994 m. gruodžio 22 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl 75 straipsnyje numatytos pažymos narkotinėms ir psichotropinėms medžiagoms vežtis (SCH/Com-ex (94) 28 rev.), OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 2 tomas, p. 416.

2. 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas Nr. 2001/419/TVR dėl kontroliuojamų medžiagų pavyzdžių perdavimo, OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 4 tomas, p. 110.

 

Papildyta priedu:

Nr. X-905, 2006-11-16, Žin., 2006, Nr. 130-4888 (2006-11-30), i. k. 1061010ISTA000X-905

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1796, 2000-07-04, Žin., 2000, Nr. 61-1807 (2000-07-26), i. k. 1001010ISTAIII-1796

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1249, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5536 (2002-12-24), i. k. 1021010ISTA0IX-1249

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-905, 2006-11-16, Žin., 2006, Nr. 130-4888 (2006-11-30), i. k. 1061010ISTA000X-905

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 1, 2, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 8(1) straipsniu ir priedu įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1073, 2010-10-26, Žin., 2010, Nr. 132-6718 (2010-11-11), i. k. 1101010ISTA0XI-1073

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 2, 3, 10 straipsnių, penktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 21-1 straipsniu įstatymas