Suvestinė redakcija nuo 2018-11-28 iki 2019-04-30

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 1998, Nr. 8-161, i. k. 0981010ISTAVIII-602

 

 


LIETUVOS RESPUBLIKOS

NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ KONTROLĖS

Į S T A T Y M A S

 

1998 m. sausio 8 d. Nr. VIII-602

Vilnius

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas nustato narkotinių ir psichotropinių medžiagų klasifikavimo pagrindus, šių medžiagų teisėtos apyvartos reikalavimus ir apyvartos kontrolę pagal tarptautinių susitarimų reikalavimus bei laikinųjų apribojimo priemonių taikymo naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms tvarką.

2. Šis įstatymas netaikomas Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymu reglamentuojamoms pluoštinėms kanapėms ir šiuo įstatymu reglamentuojamų narkotinių ir psichotropinių medžiagų ketvirtojo sąrašo (toliau – IV sąrašas) gaminiams.

3. Šio įstatymo nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės aktais, nurodytais šio įstatymo priede.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-905, 2006-11-16, Žin., 2006, Nr. 130-4888 (2006-11-30), i. k. 1061010ISTA000X-905

Nr. XII-335, 2013-05-23, Žin., 2013, Nr. 61-3024 (2013-06-08), i. k. 1131010ISTA0XII-335

Nr. XIII-1161, 2018-05-17, paskelbta TAR 2018-05-29, i. k. 2018-08636

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Narkotinės ir psichotropinės medžiagos - į Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kontroliuojamų medžiagų sąrašus įrašytos gamtinės ar sintetinės medžiagos, kurios dėl kenksmingo poveikio ar piktnaudžiavimo jomis sukelia sunkų žmogaus sveikatos sutrikimą, pasireiškiantį asmens psichine ir fizine priklausomybe nuo jų, ar pavojų žmogaus sveikatai.

2. Preparatas – bet kokios fizinės būsenos dozuotas ar nedozuotas mišinys, kurio sudėtyje yra viena ar kelios narkotinės ar psichotropinės medžiagos arba viena ar daugiau naujų psichoaktyviųjų medžiagų, arba viena ar kelios narkotinės ar psichotropinės medžiagos terapinėmis dozėmis.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-905, 2006-11-16, Žin., 2006, Nr. 130-4888 (2006-11-30), i. k. 1061010ISTA000X-905

Nr. XIII-1659, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-27, i. k. 2018-19127

 

3. Teisėta apyvarta – narkotinių ar psichotropinių medžiagų gaminimas, perdirbimas, įsigijimas, didmeninė ar mažmeninė prekyba, laikymas, gabenimas valstybės viduje, importas ar eksportas nepažeidžiant šio įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1161, 2018-05-17, paskelbta TAR 2018-05-29, i. k. 2018-08636

 

4. Neteko galios nuo 2015-01-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XII-1344, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18285

 

5. Importas - narkotinių ir psichotropinių medžiagų įvežimas į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją.

6. Eksportas - narkotinių ir psichotropinių medžiagų išvežimas iš Lietuvos Respublikos muitų teritorijos.

7. Tranzitas - narkotinių ir psichotropinių medžiagų gabenimas per Lietuvos Respublikos muitų teritoriją muitinei prižiūrint.

8. Kontroliuojamų narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašai (kontroliuojamų medžiagų sąrašai) – Sveikatos apsaugos ministerijos tvirtinami narkotinių ir psichotropinių medžiagų, kurioms taikomas šiuo įstatymu nustatytas kontrolės režimas, sąrašai.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XI-1073, 2010-10-26, Žin., 2010, Nr. 132-6718 (2010-11-11), i. k. 1101010ISTA0XI-1073

 

9. Narkotinės ar psichotropinės medžiagos darinys – junginys, kurio cheminė struktūra skiriasi nuo narkotinės ar psichotropinės medžiagos, įrašytos į kontroliuojamų narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, struktūros funkcinėmis grupėmis ir (ar) radikalais.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XI-1073, 2010-10-26, Žin., 2010, Nr. 132-6718 (2010-11-11), i. k. 1101010ISTA0XI-1073

 

10. Narkotinės ar psichotropinės medžiagos darinių grupė – konkrečios narkotinės ar psichotropinės medžiagos darinių grupė.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XI-1073, 2010-10-26, Žin., 2010, Nr. 132-6718 (2010-11-11), i. k. 1101010ISTA0XI-1073

 

11. Pamatinė medžiaga – medžiaga ar terpė, kurios vienos ar kelių savybių vertės yra pakankamai vienodos ir tiksliai nustatytos, kad galėtų būti vartojamos matuokliams etalonuoti arba kalibruoti, matavimo metodui įvertinti ar medžiagoms suteikti vertes.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-1344, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18285

 

12. Gaminys su narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašo medžiagomis gaminys, turintis į IV sąrašą įrašytų narkotinių ir psichotropinių medžiagų, kurių negalima išgauti greitai pritaikomomis arba ekonomiškai naudingomis priemonėmis arba lengvai panaudoti.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1161, 2018-05-17, paskelbta TAR 2018-05-29, i. k. 2018-08636

 

13. Nauja psichoaktyvioji medžiaga – grynos formos arba preparate esanti medžiaga, kuriai netaikoma nei 1961 m. Jungtinių Tautų bendroji narkotinių medžiagų konvencija su pakeitimais, padarytais 1972 m. protokolu, nei 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvencija (toliau kartu – konvencijos), tačiau kuri gali kelti riziką sveikatai arba socialinę riziką, panašią į medžiagų, kurioms taikomos konvencijos, keliamą riziką.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1161, 2018-05-17, paskelbta TAR 2018-05-29, i. k. 2018-08636

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1659, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-27, i. k. 2018-19127

 

3 straipsnis. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų, kurioms taikoma viena iš konvencijų, ar naujų psichoaktyviųjų medžiagų įrašymas į kontroliuojamų medžiagų sąrašus

1. Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, kurioms taikoma viena iš konvencijų, ar naujos psichoaktyviosios medžiagos į kontroliuojamų medžiagų sąrašus įrašomos nurodant konkrečių medžiagų ar jų darinių grupės pavadinimus.

2. Jeigu į kontroliuojamų medžiagų sąrašus įrašomos konkrečios narkotinės ir psichotropinės medžiagos, kurioms taikoma viena iš konvencijų, ar naujos psichoaktyviosios medžiagos, kontroliuojamų medžiagų sąrašuose nurodomi jų tarptautiniai pavadinimai, jeigu tarptautinių pavadinimų nėra, – cheminiai pavadinimai. Kartu su šiais pavadinimais gali būti nurodomas ir kitoks, vartotojams labiau žinomas, pavadinimas.

3. Jeigu į kontroliuojamų medžiagų sąrašus įrašoma narkotinės ar psichotropinės medžiagos, kuriai taikoma viena iš konvencijų, ar naujos psichoaktyviosios medžiagos darinių grupė, jos pavadinimas sudaromas remiantis medžiagos, iš kurios jis gautas, pavadinimu, nurodant konkrečius cheminės struktūros keitimus. Tokiu atveju suprantama, kad visiems dariniams, priskirtiniems šiai grupei, automatiškai taikomas tas pats kontrolės režimas kaip ir pagrindiniam junginiui.

4. 2004 m. spalio 25 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2004/757/TVR, nustatančio būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje (OL 2004 L 335, p. 8), priede (toliau – priedas) nurodytos naujos psichoaktyviosios medžiagos į kontroliuojamų medžiagų sąrašus įrašomos ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo Europos Komisijos deleguotojo akto, kuriuo keičiamas priedas, įsigaliojimo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1073, 2010-10-26, Žin., 2010, Nr. 132-6718 (2010-11-11), i. k. 1101010ISTA0XI-1073

Nr. XIII-1659, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-27, i. k. 2018-19127

 

4 straipsnis. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų klasifikavimo pagrindai

1. Narkotinės ir psichotropinės medžiagos klasifikuojamos pagal jų žalingą poveikį žmogaus sveikatai, kai jomis piktnaudžiaujama, ir pagal tai, ar jos gali būti vartojamos sveikatos priežiūros tikslams, ar naudojamos su farmacijos produktais nesusijusios pramonės tikslams. Narkotines ir psichotropines medžiagas pagal joms taikomą kontrolės režimą, remiantis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, klasifikuoja ir į sąrašus įrašo Sveikatos apsaugos ministerija.

2. Sudaromi keturi narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašai:

1) pirmąjį sąrašą sudaro augalai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos, uždrausti vartoti sveikatos priežiūros tikslams dėl žalingų padarinių, kai jais piktnaudžiaujama, žmogaus sveikatai (toliau – I sąrašas );

2) antrąjį sąrašą sudaro augalai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos, vartojami sveikatos priežiūros tikslams, dėl žalingų padarinių, kai šiomis medžiagomis piktnaudžiaujama, labai pavojingi žmogaus sveikatai (toliau – II sąrašas);

3) trečiąjį sąrašą sudaro augalai ir psichotropinės medžiagos, vartojami sveikatos priežiūros tikslams, dėl žalingų padarinių, kai šiomis medžiagomis piktnaudžiaujama, pavojingi žmogaus sveikatai (toliau – III sąrašas);

4) ketvirtąjį sąrašą sudaro narkotinės ir psichotropinės medžiagos, kurios gali būti vartojamos sveikatos priežiūros tikslams ir (ar) naudojamos su farmacijos produktais nesusijusios pramonės tikslams, tačiau dėl žalingų padarinių, kai šiomis medžiagomis piktnaudžiaujama, pavojingos žmogaus sveikatai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1161, 2018-05-17, paskelbta TAR 2018-05-29, i. k. 2018-08636

 

5 straipsnis. Preparatų klasifikavimas

Preparatai klasifikuojami pagal jų sudėtyje esančias narkotines ir psichotropines medžiagas. Preparatams taikomas jų sudėtyje esančių medžiagų kontrolės režimas. Jei preparato sudėtyje esančioms medžiagoms taikomi skirtingi kontrolės režimai, preparatui taikomas tas kontrolės režimas, kuris atitinka griežčiausią jo sudėtyje esančiai medžiagai taikomą režimą.

 

6 straipsnis. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų reklama

1. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų reklama draudžiama.

2. Informacija apie vaistus, kurie yra narkotinės ir psichotropinės medžiagos, sveikatos priežiūros, farmacijos, veterinarijos specialistams bei vartotojams teikiama Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

 

61 straipsnis. Laikinųjų apribojimo priemonių taikymo naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms tvarka

1. Naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms nustatomas laikinas draudimas gaminti, įsigyti, verstis didmenine ar mažmenine prekyba, laikyti, gabenti, įvežti, importuoti, išvežti, eksportuoti, pervežti, vežti tranzitu, jas naudoti ar vartoti (toliau – laikinoji apribojimo priemonė), kai gaunamas pranešimas per Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo ankstyvojo perspėjimo sistemą arba iš Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų, kad:

1) nuo atitinkamos naujos psichoaktyviosios medžiagos bent vieną asmenį ištiko mirtis arba

2) nustatyti daugiau kaip trys apsinuodijimo šia medžiaga atvejai.

2. Sprendimą dėl laikinųjų apribojimo priemonių taikymo priima Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius per 2 darbo dienas nuo šio straipsnio 1 dalyje numatyto pranešimo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente gavimo dienos.

3. Laikinoji apribojimo priemonė naujai psichoaktyviajai medžiagai taikoma tol, kol bus priimtas sprendimas įtraukti naują psichoaktyviąją medžiagą ar neįtraukti jos į kontroliuojamų medžiagų sąrašus, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodyto sprendimo priėmimo dienos. Nustačius, kad nauja psichoaktyvioji medžiaga kelia riziką žmogaus sveikatai, nurodytą šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje, ji įrašoma į kontroliuojamų medžiagų sąrašus.

4. Gaminti, įsigyti, verstis didmenine ar mažmenine prekyba, laikyti, gabenti, įvežti, importuoti, išvežti, eksportuoti, pervežti, vežti tranzitu, naudoti ar vartoti naujas psichoaktyviąsias medžiagas, kurioms pritaikytos laikinosios apribojimo priemonės, laikinųjų apribojimo priemonių taikymo laikotarpiu yra draudžiama.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-1161, 2018-05-17, paskelbta TAR 2018-05-29, i. k. 2018-08636

 

ANTRASIS SKIRSNIS

SU MEDŽIAGOMIS, ĮTRAUKTOMIS Į I SĄRAŠĄ, SUSIJUSIOS VEIKLOS REIKALAVIMAI

 

7 straipsnis. Draudžiami augalai

Lietuvos Respublikos teritorijoje draudžiama auginti opijines aguonas, kanapes bei kokamedžius.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1249, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5536 (2002-12-24), i. k. 1021010ISTA0IX-1249

 

8 straipsnis. Į I sąrašą įtrauktų medžiagų teisėta apyvarta

1. Į I sąrašą įtrauktas medžiagas vartoti sveikatos priežiūros tikslams draudžiama.

2. Be Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto leidimo į I sąrašą įtrauktas medžiagas draudžiama įsigyti, laikyti, gabenti Lietuvos Respublikos teritorijoje, gaminti, perdirbti, importuoti, eksportuoti, naudoti moksliniams tyrimams.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1344, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18285

 

3. Sveikatos apsaugos ministerija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda leidimus įsigyti, laikyti, gabenti Lietuvos Respublikos teritorijoje, gaminti, perdirbti, importuoti, eksportuoti, naudoti moksliniams tyrimams arba teisėsaugos institucijoms būtinus minimalius į I sąrašą įtrauktų medžiagų kiekius.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1344, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18285

 

4. Į I sąrašą įtrauktų medžiagų teisėtos apyvartos tvarką mokslo tikslams nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka įgaliotos institucijos turi teisę keistis su Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingomis institucijomis ir pagal tarptautinius susitarimus su trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis į I sąrašą įtrauktų medžiagų pavyzdžiais, kai to reikia siekiant atskleisti ir tirti nusikalstamas veikas, vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, atlikti ekspertizes ir objektų tyrimus.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. X-905, 2006-11-16, Žin., 2006, Nr. 130-4888 (2006-11-30), i. k. 1061010ISTA000X-905

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1344, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18285

 

6. Iš neteisėtos apyvartos paimtos į I sąrašą įtrauktos medžiagos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka perduodamos naudoti teisėsaugos institucijų kinologijos padaliniams, kai jos reikalingos tarnybiniams šunims, kuriuos siekiama panaudoti atskleidžiant ir tiriant su šiomis medžiagomis susijusias nusikalstamas veikas, dresuoti.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-1344, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18285

 

7. Teisėsaugos ir kontrolę vykdančių valstybės institucijų nustatytoms funkcijoms atlikti reikalingas į I sąrašą įtrauktų medžiagų pamatines medžiagas, neturėdami šio straipsnio 2 dalyje nurodyto leidimo, turi teisę importuoti, laikyti ir gabenti Lietuvos Respublikos teritorijoje juridiniai asmenys ar užsienio juridinių asmenų filialai (toliau – juridiniai asmenys), turintys šio įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytą licenciją. Tokiu atveju į I sąrašą įtrauktos medžiagos turi būti importuojamos, laikomos ir gabenamos Lietuvos Respublikos teritorijoje laikantis nustatytų į II sąrašą įtrauktų medžiagų importo, laikymo ir gabenimo reikalavimų. Importuotos į I sąrašą įtrauktų medžiagų pamatinės medžiagos gali būti tiekiamos tik užsakymus pateikusioms teisėsaugos ir kontrolę vykdančioms valstybės institucijoms.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-1344, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18285

 

81 straipsnis. Į I sąrašą įtrauktų medžiagų siuntimas

Į I sąrašą įtrauktas medžiagas siųsti paštu draudžiama, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka diplomatiniu ar registruotu (greituoju) paštu Europos Sąjungos valstybių narių ir pagal tarptautinius susitarimus diplomatiniu ar registruotu (greituoju) paštu trečiųjų šalių kompetentingoms institucijoms siunčiamus arba iš jų gaunamus šių medžiagų pavyzdžius, siekiant atskleisti ir tirti nusikalstamas veikas, vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, atlikti ekspertizes ar objektų tyrimus.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1344, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18285

 

TREČIASIS SKIRSNIS

SU MEDŽIAGOMIS, ĮTRAUKTOMIS Į II IR III SĄRAŠUS, SUSIJUSIOS VEIKLOS REIKALAVIMAI

 

9 straipsnis. Į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų teisėtos apyvartos bendrieji reikalavimai

Su medžiagomis, įtrauktomis į II ar III sąrašus, susijusiai veiklai taikomi kitų medžiagų ir preparatų, vartojamų sveikatos priežiūros ir veterinarijos tikslams, apyvartos reikalavimai, jeigu šis įstatymas nenumato kitaip.

 

10 straipsnis. Bendrieji veiklos, susijusios su medžiagomis, įtrauktomis į II ir III sąrašus, licencijavimo reikalavimai

1. Į II ir III sąrašus įtrauktas medžiagas gaminti, importuoti, eksportuoti, verstis jų didmenine ir mažmenine prekyba turi teisę tik juridiniai asmenys, turintys šio įstatymo nustatyta tvarka išduotą atitinkamos rūšies licenciją verstis veikla, susijusia su II ir III sąrašų narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, arba licenciją verstis veikla, susijusia su III sąrašo psichotropinėmis medžiagomis (toliau – licencija).

2. Išduodamos šių veiklos rūšių licencijos:

1) gaminti II ir III sąrašų narkotines ir psichotropines medžiagas;

2) verstis II ir III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu;

3) verstis II ir III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba;

4) gaminti III sąrašo psichotropines medžiagas;

5) verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu;

6) verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba.

3. Veiklos, susijusios su medžiagomis, įtrauktomis į II ir III sąrašus, licencijavimo taisykles (toliau – Licencijavimo taisyklės) tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

4. Juridinis asmuo, norintis gauti šio straipsnio 2 dalyje nurodytos veiklos rūšies licenciją, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1) turėti šios rūšies farmacinės veiklos licenciją, išduotą vadovaujantis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymu (toliau – Farmacijos įstatymas):

a) gamybos licenciją, kai juridinis asmuo nori gauti šio straipsnio 2 dalies 1 ar 4 punkte nurodytą licenciją;

b) didmeninio platinimo licenciją, kai juridinis asmuo nori gauti šio straipsnio 2 dalies 2 ar 5 punkte nurodytą licenciją;

c) vaistinės veiklos ar gamybinės vaistinės veiklos licenciją, kai juridinis asmuo nori gauti šio straipsnio 2 dalies 3 ar 6 punkte nurodytą licenciją;

2) turėti šio įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nurodytus sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus atitinkančias patalpas, kuriose numatoma laikyti į II ir III sąrašus įtrauktas medžiagas ar į III sąrašą įtrauktas medžiagas, kad būtų užtikrintas saugus jų laikymas;

3) paskirti asmenį, atsakingą už medžiagų, įtrauktų į II ir III sąrašus, ar medžiagų, įtrauktų į III sąrašą, laikymą ir apyvartos apskaitą. Šis asmuo turi būti vaistininkas, turintis vaistininko praktikos licenciją;

4) būti nepriekaištingos reputacijos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1344, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18285

 

101 straipsnis. Licencijų ir licencijų dublikatų išdavimas, atsisakymas išduoti licenciją, licencijos galiojimo sustabdymas, licencijos galiojimo sustabdymo ir licencijos galiojimo panaikinimas

1. Licencijas išduoda, atsisako išduoti, sustabdo ar panaikina jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, išduoda licencijų dublikatus Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba).

2. Juridinis asmuo, norintis gauti licenciją, turi Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai pateikti paraišką ir kitus licencijai išduoti reikalingus dokumentus, nustatytus Licencijavimo taisyklėse.

3. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, nustačiusi, kad gauta paraiška nevisiškai ar netaisyklingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, arba pateikti ne visi dokumentai, kurių reikia licencijai išduoti, arba jie neatitinka Licencijavimo taisyklėse nustatytų dokumentų reikalavimų, turi ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos ir dokumentų gavimo dienos pranešti paraišką pateikusiam juridiniam asmeniui (toliau – pareiškėjas), kuris turi ištaisyti nurodytus trūkumus ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos pranešimo gavimo dienos.

4. Kai gaunama paraiška ir visi tinkamai įforminti dokumentai, kurių reikia licencijai gauti, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba įvertina pateiktus duomenis ir patalpų, kuriose numatoma laikyti į II ir III sąrašus įtrauktas medžiagas ar į III sąrašą įtrauktas medžiagas, atitiktį sveikatos apsaugos ministro nustatytiems reikalavimams, nurodytiems šio įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje.

5. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba priima sprendimą išduoti licenciją, jeigu pareiškėjas atitinka šiame įstatyme nustatytus reikalavimus.

6. Licencija išduodama arba motyvuotas rašytinis atsisakymas išduoti licenciją turi būti pateiktas pareiškėjui per 45 kalendorines dienas nuo paraiškos ir visų tinkamai įformintų dokumentų, reikalingų licencijai išduoti, gavimo dienos, o jeigu kartu su šia paraiška buvo pateikta paraiška gauti atitinkamą farmacinės veiklos licenciją, nurodytą šio įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte, – nuo sprendimo išduoti farmacinės veiklos licenciją priėmimo dienos.

7. Jeigu per šio straipsnio 6 dalyje nustatytą terminą licencija neišduodama ir nepateikiamas motyvuotas rašytinis atsisakymas išduoti licenciją, laikoma, kad licencija išduota. Pareiškėjas atsisakymą išduoti licenciją turi teisę ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo motyvuoto rašytinio atsisakymo išduoti licenciją gavimo dienos apskųsti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Licencija išduodama tik paraiškoje nurodytos veiklos vietos adresu. Kiekvienai veiklos vietai išduodama atskira licencija.

9. Licencija išduodama neterminuotam laikui.

10. Licenciją atsisakoma išduoti, jeigu:

1) paraiška nevisiškai ar netaisyklingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, arba pateikti ne visi dokumentai, kurių reikia licencijai išduoti, arba jie neatitinka Licencijavimo taisyklėse nustatytų dokumentų reikalavimų ir pareiškėjas per nustatytą terminą neištaisė šių trūkumų;

2) pareiškėjas neatitinka šio įstatymo reikalavimų;

3) juridiniam asmeniui buvo panaikintas licencijos galiojimas šio straipsnio 15 dalies 2, 4 ir 6 punktuose nustatytais atvejais ir nuo licencijos galiojimo panaikinimo nepraėjo 6 mėnesiai.

11. Licencijos galiojimas sustabdomas, jeigu:

1) nesilaikoma licencijuojamos veiklos sąlygų, nustatytų šio įstatymo 104 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 punktuose ir 2 dalyje;

2) sustabdytas farmacinės veiklos licencijos galiojimas;

3) paaiškėja, kad licencijai gauti buvo pateikti klaidingi duomenys ir licencijos turėtojas, pagal šio straipsnio 12 dalį įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, per nustatytą terminą nepašalino trūkumų;

4) licencijos turėtojas Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai pateikia rašytinį prašymą sustabdyti licencijos galiojimą;

5) licencijos turėtojui pateiktas motyvuotas atsisakymas pakeisti licenciją šio įstatymo 102 straipsnio 5 dalyje nurodytu pagrindu;

6) atsirado šio įstatymo 103 straipsnio 3 ir (ar) 4 punktuose nustatytų aplinkybių.

12. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, prieš sustabdydama licencijos galiojimą dėl pateiktų klaidingų duomenų licencijai gauti, įspėja licencijos turėtoją apie galimą licencijos sustabdymą ir nustato terminą, ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų nuo įspėjimo gavimo dienos, per kurį jis turi pašalinti trūkumus.

13. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, sustabdžiusi licencijos galiojimą šio straipsnio 11 dalies 1, 3, 5 ir 6 punktuose nustatytais atvejais, nustato terminą, per kurį licencijos turėtojas turi pašalinti licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus ar trūkumus.

14. Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas, kai:

1) Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, gavusi licencijos turėtojo rašytinį pranešimą apie pašalintus licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus ar trūkumus, nustato, kad pareiškėjas pašalino nurodytus pažeidimus ar trūkumus. Jeigu licencijos galiojimas buvo sustabdytas šio straipsnio 11 dalies 5 punkte nurodytu pagrindu, licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimai ar trūkumai laikomi pašalintais, kai Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba pakeičia licenciją;

2) panaikinamas farmacinės veiklos licencijos galiojimo sustabdymas, jeigu licencijos galiojimas buvo sustabdytas šio straipsnio 11 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu;

3) per nustatytą terminą patikslinami buvę pateikti klaidingi duomenys, ištaisomi trūkumai;

4) licencijos turėtojas pateikia rašytinį prašymą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, jeigu licencijos galiojimas buvo sustabdytas šio straipsnio 11 dalies 4 punkte nurodytu pagrindu.

15. Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu:

1) licencijos turėtojas pateikia rašytinį prašymą panaikinti licencijos galiojimą;

2) sustabdžius licencijos galiojimą, licencijos turėtojas per nustatytą terminą nepašalina licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų ar trūkumų;

3) gautas pranešimas apie juridinio asmens likvidavimą;

4) panaikintas farmacinės veiklos licencijos galiojimas;

5) licencijos turėtojas per trejus metus nuo licencijos išdavimo nepradeda vykdyti licencijoje nurodytos veiklos arba ilgiau kaip trejus metus iš eilės nevykdo licencijoje nurodytos veiklos;

6) licencijos turėtojas vykdė licencijuojamą veiklą tuo metu, kai jo licencijos galiojimas buvo sustabdytas;

7) atsirado šio įstatymo 103 straipsnio 1 ir (ar) 2 punktuose nustatytų aplinkybių.

16. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, prieš panaikindama licencijos galiojimą šio straipsnio 15 dalies 5 punkte nustatytu pagrindu, įspėja licencijos turėtoją apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą prieš 90 kalendorinių dienų iki numatomos licencijos galiojimo panaikinimo dienos.

17. Praradus ar sugadinus licencijos originalą, licencijos dublikatas išduodamas Licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka per 5 darbo dienas nuo licencijos turėtojo prašymo išduoti licencijos dublikatą gavimo Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje dienos.

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-1344, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18285

 

102 straipsnis. Licencijos patikslinimas ir licencijos pakeitimas, atsisakymas ją pakeisti

1. Licencijas patikslina, pakeičia ar atsisako pakeisti Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba.

2. Jeigu pasikeičia juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, veiklos vietos adresas (kai teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas pavadinimas gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, pastatams, statiniams; suteikiamas naujas numeris pastatams, pastatų kompleksams, patalpoms, korpusams), kiti tiesiogiai nuo licencijos turėtojo nepriklausantys licencijos rekvizitai, licencijos turėtojas turi pateikti paraišką patikslinti licenciją. Paraiška patikslinti licenciją ir dokumentai, patvirtinantys pasikeitusius rekvizitus, pateikiami per 10 darbo dienų nuo rekvizitų pasikeitimo dienos.

3. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba išduoda patikslintą licenciją per 20 kalendorinių dienų nuo paraiškos ir visų tinkamai įformintų dokumentų, patvirtinančių rekvizitų pasikeitimą, gavimo dienos.

4. Jeigu licencijos turėtojas pertvarko patalpas, kuriose jau vykdoma licencijuojama veikla, rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais, jis turi pateikti paraišką pakeisti licenciją. Paraiška pakeisti licenciją ir dokumentai, susiję su pertvarkytomis patalpomis, turi būti pateikti per 5 darbo dienas nuo rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto pabaigos.

5. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba pakeičia licenciją arba pateikia motyvuotą atsisakymą ją pakeisti per 30 kalendorinių dienų nuo paraiškos ir visų tinkamai įformintų dokumentų, susijusių su pertvarkytomis patalpomis, gavimo dienos. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, įvertinusi pertvarkytų patalpų atitiktį šio įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nurodytiems sveikatos apsaugos ministro nustatytiems reikalavimams, pakeičia licenciją, jeigu pertvarkytos patalpos atitinka nurodytus reikalavimus. Licenciją atsisakoma pakeisti, jeigu pertvarkytos patalpos šių reikalavimų neatitinka.

6. Licencijos turėtojas turi teisę ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo motyvuoto rašytinio atsisakymo pakeisti licenciją gavimo dienos apskųsti šį atsisakymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-1344, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18285

 

103 straipsnis. Nepriekaištingos reputacijos asmuo

Juridinis asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu:

1) dėl juridinio asmens per pastaruosius penkerius metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 199 straipsnio 2 dalyje, 260 straipsnyje arba 265–268 straipsniuose, ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose;

2) dėl juridinio asmens per pastaruosius penkerius metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už kitą šio straipsnio 1 punkte nenurodytą tyčinį nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse ar kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose;

3) juridinio asmens valdymo organų nariai ar jo vadovas teisti už tyčinį nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse ar kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose, – jeigu teistumas neišnykęs ar nepanaikintas;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1161, 2018-05-17, paskelbta TAR 2018-05-29, i. k. 2018-08636

 

4) juridinio asmens valdymo organų nariai ar jo vadovas per pastaruosius vienus metus padarė administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 62, 65, 66, 71, 339 ir 340 straipsniuose, ir jiems buvo paskirta administracinė nuobauda ar jie buvo patraukti atsakomybėn už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių įstatymuose.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-161, 2016-12-20, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29855

Nr. XIII-1161, 2018-05-17, paskelbta TAR 2018-05-29, i. k. 2018-08636

 

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-1344, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18285

 

104 straipsnis. Licencijuojamos veiklos sąlygos ir veiklos su vaistiniais preparatais ir tiriamaisiais vaistiniais preparatais, kuriuose yra į II ar III sąrašą įtrauktų medžiagų, ypatumai

1. Licencijos turėtojas privalo:

1) verstis licencijoje nurodyta veikla tik licencijoje įrašytu veiklos vietos adresu ir tik tose patalpose, kurios nurodytos dokumentuose licencijai gauti;

2) užtikrinti teisės aktų reikalavimus atitinkantį į II ir (ar) III sąrašą įtrauktų medžiagų laikymą ir apskaitą;

3) sudaryti sąlygas kontroliuojančiųjų valstybės institucijų darbuotojams tikrinti juridinio asmens patalpas ir licencijuojamą veiklą;

4) leisti tarnybinį pažymėjimą ir Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininko pavedimą atlikti patikrinimą pateikusiems Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos darbuotojams nekliudomai visą patikrinimo laikotarpį licencijos turėtojo darbo valandomis, o kitu laiku – įstatymų nustatyta tvarka pasitelkus kompetentingų teisėsaugos institucijų pareigūnus įeiti į visas patalpas, esančias licencijoje nurodytoje veiklos vietoje, siekiant patikrinti, ar laikomasi šio įstatymo ir kitų norminių teisės aktų reikalavimų; pateikti duomenis ir dokumentus (jų nuorašus, išrašus), daiktus, reikalingus Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos funkcijoms atlikti;

5) vykdyti teisėtus kontroliuojančiųjų valstybės institucijų reikalavimus;

6) sustabdyti licencijuojamą veiklą kitą dieną po pranešimo apie licencijos galiojimo sustabdymą gavimo dienos;

7) nutraukti licencijuojamą veiklą kitą dieną po pranešimo apie licencijos galiojimo panaikinimą gavimo dienos;

8) šio įstatymo 102 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatytais terminais atitinkamai pateikti paraišką patikslinti ar pakeisti licenciją;

9) pateikti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai pranešimą apie pasikeitusią informaciją (dėl atsakingo asmens, patalpų įrangos), kuria remiantis buvo išduota licencija, per 10 darbo dienų nuo informacijos pasikeitimo Licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka;

10) vykdyti kitus teisės aktų, reglamentuojančių veiklą, susijusią su medžiagomis, įtrauktomis į II ir (ar) III sąrašą, reikalavimus.

2. Licencijos turėtojui draudžiama įgalioti kitą asmenį verstis licencijoje nurodyta veikla, pavesti ar kitaip perleisti šią teisę kitam asmeniui.

3. Licencijos turėtojai, vykdantys veiklą su vaistiniais preparatais ir tiriamaisiais vaistiniais preparatais, kuriuose yra į II ar III sąrašą įtrauktų medžiagų, turi šias teises:

1) juridinis asmuo, turintis licenciją gaminti II ir III sąrašų narkotines ir psichotropines medžiagas arba gaminti III sąrašo psichotropines medžiagas ir gaminantis vaistinius preparatus ar tiriamuosius vaistinius preparatus, kuriuose yra į II ar III sąrašą įtrauktų medžiagų, turi teisę atitinkamai įsigyti, importuoti į II ir III sąrašus įtrauktas medžiagas ar į III sąrašą įtrauktas medžiagas, reikalingas jo gaminamų vaistinių preparatų ar tiriamųjų vaistinių preparatų gamybai, vykdyti pagamintų vaistinių preparatų didmeninę prekybą ar eksportuoti pagamintus vaistinius preparatus ir tiriamuosius vaistinius preparatus teisės aktų nustatyta tvarka, papildomai neįgydamas licencijos verstis II ir III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu arba verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu;

2) juridinis asmuo, turintis licenciją verstis II ir III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba ar verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka atitinkamai gaminti ir parduoti ekstemporalius vaistinius preparatus, kuriuose yra į II ar III sąrašą įtrauktų medžiagų ar į III sąrašą įtrauktų medžiagų, įsigyti jų gamybai reikalingų į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų ar į III sąrašą įtrauktų medžiagų, jeigu Farmacijos įstatyme nustatyta tvarka jis turi teisę gaminti ekstemporalius vaistinius preparatus.

4. Vaistinius preparatus ar tiriamuosius vaistinius preparatus, kuriuose yra į II ar III sąrašą įtrauktų medžiagų, importuoti iš trečiųjų šalių, siekiant juos išleisti į laisvą apyvartą, gali tik juridinis asmuo, turintis atitinkamai licenciją gaminti II ir III sąrašų narkotines ir psichotropines medžiagas arba gaminti III sąrašo psichotropines medžiagas.

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-1344, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18285

 

11 straipsnis. Į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų gaminimas

Licencija gaminti į II ir III sąrašus įtrauktas medžiagas išduodama tik pateikus visus dokumentus apie gamybos ir ekstrahavimo technologinius procesus, numatomų pagaminti ir tarpinių medžiagų kiekius, jų sudėtį. Gamintojas privalo užtikrinti, kad nebūtų viršyti licencijoje nurodyti gamybos kiekiai.

 

12 straipsnis. Prekyba į II ir III sąrašus įtrauktomis medžiagomis

1. Prekyba į II ir III sąrašus įtrauktomis medžiagomis galima, jei jos yra tinkamai įpakuotos ir paženklintos.

2. Į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų pakuotės ir ženklinimo specifinius reikalavimus nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

3. Draudžiama prekiauti į II ir III sąrašus įtrauktomis medžiagomis taroje, ant kurios nėra užrašyti medžiagų pavadinimai, arba jeigu ant taros esančios žymos yra netikslios.

4. Į II ir III sąrašus įtrauktų parduodamų medžiagų etiketėje turi būti nurodyti medžiagų pavadinimai, jų kiekis, vartojimo būdas ir įspėjimas apie būtinas saugumo priemones.

5. Į II ir III sąrašus įtrauktas medžiagas draudžiama parduoti, jeigu dėl netinkamo žymėjimo ar netinkamos etiketės (neįskaitomas užrašas, sugadinta etiketė ir pan.), dėl to, kad nėra lydinčiųjų dokumentų ar jie ne visi, galima neteisingai suprasti medžiagos pavojingumą sveikatai arba paskirtį (vartojimo būdą).

6. Juridiniai asmenys, kurie verčiasi į II ir (ar) III sąrašus įtrauktų medžiagų didmenine prekyba, turi registruoti visus šių medžiagų realizavimo faktus sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1344, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18285

 

7. Neteko galios nuo 2015-01-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XII-1344, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18285

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-905, 2006-11-16, Žin., 2006, Nr. 130-4888 (2006-11-30), i. k. 1061010ISTA000X-905

 

8. Juridiniai asmenys, kurie verčiasi į II ir (ar) III sąrašus įtrauktų medžiagų didmenine prekyba, sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka ir terminais turi saugoti dokumentus, pagal kuriuos yra pardavę šias medžiagas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1344, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18285

 

9. Juridiniai asmenys, kurie verčiasi į II ir (ar) III sąrašus įtrauktų medžiagų didmenine prekyba, sveikatos apsaugos ministro nustatytu periodiškumu turi pateikti šių medžiagų realizavimo faktų registravimo duomenis Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, teisėsaugos institucijos turi teisę bet kada pareikalauti, kad juridiniai asmenys, kurie verčiasi į II ir (ar) III sąrašus įtrauktų medžiagų didmenine prekyba, pateiktų duomenis apie šių medžiagų realizavimo faktus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1344, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18285

 

10. Į II ir III sąrašus įtrauktas medžiagas draudžiama parduoti asmenims, neturintiems licencijos, išskyrus juridinius asmenis, turinčius Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo nustatyta tvarka išduotą licenciją asmens sveikatos priežiūros veiklai ir (ar) Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymo nustatyta tvarka išduotą odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licenciją. Juridiniams asmenims, turintiems tik odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licenciją, gali būti parduodamos tik į III sąrašą įtrauktos medžiagos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1344, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18285

Nr. XIII-1560, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17475

 

13 straipsnis. Licencijų duomenų ir teisėtos apyvartos duomenų tvarkymas

1. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba tvarko išduotų licencijų duomenis, susijusius su šių licencijų išdavimu, pakeitimu, licencijų dublikatų išdavimu, licencijos patikslinimu, licencijos galiojimo sustabdymu, galiojimo sustabdymo panaikinimu, galiojimo panaikinimu, ir skelbia juos savo interneto svetainėje.

2. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba kiekvienais metais nustato į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų poreikį Lietuvos Respublikai, tvarko šių medžiagų gamybos, importo, eksporto, didmeninės ir mažmeninės prekybos apskaitą, nustatyta tvarka pateikia narkotinių bei psichotropinių medžiagų poreikio duomenis ir teisėtos jų apyvartos ataskaitas Jungtinių Tautų Tarptautiniam narkotikų kontrolės komitetui.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1344, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18285

 

14 straipsnis. Į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų teisėta apyvarta

Pakeistas straipsnio pavadinimas:

Nr. X-905, 2006-11-16, Žin., 2006, Nr. 130-4888 (2006-11-30), i. k. 1061010ISTA000X-905

 

1. Į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų importo į Lietuvos Respubliką, eksporto iš Lietuvos Respublikos, tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją sąlygas ir vykdymo tvarką, remiantis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

2. Į II ir III sąrašus įtrauktas medžiagas laikyti muitinės sandėliuose bei laikinai saugoti importo ir eksporto terminaluose draudžiama. Šioms medžiagoms negali būti taikomos laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir muitinės prižiūrimo perdirbimo muitinės procedūros.

3. Kiekvienam atskiram į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų importo ir eksporto atvejui reikalingas specialus Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos leidimas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1344, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18285

 

4. Jeigu į II ir III sąrašus įtrauktas medžiagas importuojant, eksportuojant ar gabenant tranzitu pažeidžiami šio įstatymo ar kitų teisės aktų reikalavimai, muitinė taiko visas įstatymų nustatytas priemones, įskaitant šių medžiagų sulaikymą ir konfiskavimą.

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka įgaliotos institucijos turi teisę keistis su Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingomis institucijomis ir pagal tarptautinius susitarimus su trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų pavyzdžiais, kai to reikia siekiant atskleisti ir tirti nusikalstamas veikas, vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, atlikti ekspertizes ir objektų tyrimus.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. X-905, 2006-11-16, Žin., 2006, Nr. 130-4888 (2006-11-30), i. k. 1061010ISTA000X-905

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1344, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18285

 

6. Iš neteisėtos apyvartos paimtos į II ir III sąrašus įtrauktos medžiagos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka perduodamos naudoti teisėsaugos institucijų kinologijos padaliniams, kai jos reikalingos tarnybiniams šunims, kuriuos siekiama panaudoti atskleidžiant ir tiriant su šiomis medžiagomis susijusias nusikalstamas veikas, dresuoti.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-1344, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18285

 

15 straipsnis. Į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų gabenimas Lietuvos Respublikos teritorijoje

Asmenys, gabenantys į II ir III sąrašus įtrauktas medžiagas Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi turėti palydimuosius krovinio dokumentus bei užtikrinti šių medžiagų saugumą. Jeigu kyla įtarimas dėl galimos neteisėtos į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų apyvartos, krovinį gabenantis asmuo privalo nedelsdamas informuoti apie tai teisėsaugos institucijas.

 

16 straipsnis. Į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų siuntimas

Į II ir III sąrašus įtrauktas medžiagas siųsti paštu draudžiama, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka diplomatiniu ar registruotu (greituoju) paštu Europos Sąjungos valstybių narių ir pagal tarptautinius susitarimus diplomatiniu ar registruotu (greituoju) paštu trečiųjų šalių kompetentingoms institucijoms siunčiamus arba iš jų gaunamus šių medžiagų pavyzdžius, siekiant atskleisti ir tirti nusikalstamas veikas, vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, atlikti ekspertizes ar objektų tyrimus.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-905, 2006-11-16, Žin., 2006, Nr. 130-4888 (2006-11-30), i. k. 1061010ISTA000X-905

Nr. XII-1344, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18285

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

Į II IR III SĄRAŠUS ĮTRAUKTŲ MEDŽIAGŲ ĮSIGIJIMAS IR LAIKYMAS

 

17 straipsnis. Į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų skyrimo, įsigijimo bei išdavimo vaistinėse ir sveikatos priežiūros įstaigose tvarka

1. Į II ir III sąrašus įtrauktos medžiagos gali būti skiriamos tik sveikatos priežiūros ar veterinarijos tikslams. Tokių vaistų skyrimo (išrašymo) tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

2. Asmuo pagal galiojantį receptą sveikatos priežiūros ar veterinarijos tikslams turi teisę įsigyti vaistinėse į II ir III sąrašus įtrauktų paruoštos formos medžiagų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1972, 2015-10-20, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16902

 

3. Į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų įsigijimo, išdavimo sveikatos priežiūros ar veterinarijos tikslams vaistinėse tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerija kartu su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. VIII-1796, 2000-07-04, Žin., 2000, Nr. 61-1807 (2000-07-26), i. k. 1001010ISTAIII-1796

 

4. Į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų įsigijimo, išrašymo, išdavimo bei apskaitos sveikatos priežiūros įstaigose tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

5. Į II ir III sąrašus įtrauktas medžiagas medicinos ir veterinarijos tikslams išduoda turintys tam teisę:

1) vaistų mažmeninės prekybos įmonių (vaistinių) farmacijos specialistai;

2) vaistų didmeninės prekybos bei gamybos įmonių farmacijos specialistai;

3) sveikatos priežiūros įstaigų specialistai;

4) veterinarijos tarnybos įstaigų farmacijos ir veterinarijos specialistai.

6. Reikalavimus sveikatos priežiūros ir veterinarijos specialistams, turintiems teisę įsigyti, išduoti į II ir III sąrašus įtrauktas medžiagas profesinėms pareigoms atlikti, nustato Sveikatos apsaugos ministerija kartu su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. VIII-1796, 2000-07-04, Žin., 2000, Nr. 61-1807 (2000-07-26), i. k. 1001010ISTAIII-1796

 

18 straipsnis. Į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų receptai

1. Į II sąrašą įtrauktos medžiagos išrašomos receptuose naudojant specialiuosius receptų blankus arba elektroninėmis sveikatos sistemos priemonėmis. Specialiųjų receptų blankų formą, įsigijimo, apskaitos, saugojimo ir išdavimo tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1972, 2015-10-20, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16902

 

2. Į III sąrašą įtrauktos medžiagos išrašomos Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

3. Draudžiama parduoti į II ir III sąrašus įtrauktas medžiagas pagal netinkamai užpildytą receptą.

 

19 straipsnis. Pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės tarptautinio susisiekimo transporte

Tarptautinio susisiekimo transporto vaistinėlėse į II ir III sąrašus įtrauktos medžiagos, būtinos pirmajai medicinos pagalbai suteikti, laikomos Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

 

20 straipsnis. Keliaujančių asmenų teisės

1. Asmenys, vykstantys į Šengeno valstybę ar atvykstantys iš jos, gali vežtis gydymo tikslais asmeniniam vartojimui skirtų į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui, jeigu jie su savimi turi valstybės, kurioje gyvena, kompetentingos institucijos išduotą nustatytos formos pažymą.

2. Asmenys, vykstantys į kitą, negu šio straipsnio 1 dalyje nurodyta, valstybę ar atvykstantys iš jos, gali vežtis gydymo tikslais asmeniniam vartojimui skirtų į II sąrašą įtrauktų medžiagų ne ilgesniam kaip 15 dienų laikotarpiui, į III sąrašą įtrauktų – ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui, jeigu jie su savimi turi receptų šioms medžiagoms įsigyti kopijas arba nuorašus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1972, 2015-10-20, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16902

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-905, 2006-11-16, Žin., 2006, Nr. 130-4888 (2006-11-30), i. k. 1061010ISTA000X-905

 

21 straipsnis. Į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų laikymas

1. Reikalavimus patalpoms, kuriose laikomos į II ar III sąrašą įtrauktos medžiagos, verčiantis jų gamyba, didmenine ar mažmenine prekyba, nustato sveikatos apsaugos ministras.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1344, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18285

 

2. Į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų atsargų kiekius ir jų laikymo tvarką vaistų mažmeninės prekybos įmonėse (vaistinėse), vaistų didmeninės prekybos įmonėse, vaistų gamybos įmonėse, sveikatos priežiūros, veterinarijos tarnybos įstaigose, vaistų kontrolės laboratorijose ir mokslo įstaigose nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

3. Asmuo, kuriam į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų paskyrė gydytojas sveikatos priežiūros tikslui, gali laikyti šių medžiagų ne didesnį kiekį, nei buvo galima įsigyti vaistinėje pagal receptą.

4. Asmenys, laikantys į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų, privalo jas apsaugoti nuo bet kokio poveikio, galinčio pakeisti jų savybes. Turi būti užtikrintas šių medžiagų saugumas, negali būti pažeistas jų įpakavimas.

 

KETVIRTASIS1 SKIRSNIS

VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU MEDŽIAGOMIS, ĮTRAUKTOMIS Į IV SĄRAŠĄ, REIKALAVIMAI, SĄLYGOS, LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKA, ATSISAKYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ

 

211 straipsnis. Į IV sąrašą įtrauktų medžiagų teisėtos apyvartos bendrieji reikalavimai

1. Veiklai, susijusiai su medžiagomis, įtrauktomis į IV sąrašą, taikomi ir kiti cheminių medžiagų ir jų mišinių teisėtos apyvartos reikalavimai, jeigu šis įstatymas nenustato kitaip.

2. Į IV sąrašą įtrauktas medžiagas gaminti, perdirbti, naudoti, laikyti, saugoti, importuoti, eksportuoti, verstis jų didmenine prekyba turi teisę Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys ir užsienio valstybių juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialai, įsteigti Lietuvoje (toliau šiame skirsnyje – juridiniai asmenys), turintys šio įstatymo nustatyta tvarka išduotą leidimą verstis veikla su į IV sąrašą įtrauktomis medžiagomis (toliau šiame skirsnyje – leidimas).

3. Šio skirsnio nuostatos netaikomos sveikatos priežiūros ir farmacinę veiklą, veterinarinę farmaciją, mokslinius tyrimus vykdantiems juridiniams asmenims, taip pat policijos ir muitinės įstaigoms, valstybės institucijoms, vykdančioms veiklos su į IV sąrašą įtrauktomis medžiagomis kontrolę, įgaliotoms laboratorijoms ir Lietuvos kariuomenei.

4. Mažmeninė prekyba į IV sąrašą įtrauktomis medžiagomis, kurios naudojamos su farmacijos produktais nesusijusios pramonės tikslams, yra draudžiama.

 

212 straipsnis. Reikalavimai pareiškėjui

Juridinis asmuo, norintis gauti leidimą, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1) turėti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus nustatytus reikalavimus atitinkančias patalpas, kuriose numatoma vykdyti veiklą, susijusią su į IV sąrašą įtrauktomis medžiagomis;

2) paskirti asmenį, atsakingą už į IV sąrašą įtrauktų medžiagų laikymą ir teisėtos apyvartos apskaitą, bei pateikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui jo kontaktinius duomenis;

3) būti nepriekaištingos reputacijos;

4) neturėti mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (išskyrus atvejus, kai juridiniam asmeniui mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), nebūti skolingam Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ir vykdyti įsipareigojimus muitinei;

5) būti pasirengusiam vykdyti veiklą pagal nustatytus reikalavimus.

 

213 straipsnis. Leidimų išdavimas, patikslinimas, atsisakymas išduoti leidimą, įspėjimas apie galimą leidimo galiojimo sustabdymą, leidimo galiojimo sustabdymas, leidimo galiojimo sustabdymo ir leidimo galiojimo panaikinimas

1. Leidimus išduoda, juos patikslina, įspėja apie galimą leidimų galiojimo sustabdymą, sustabdo leidimų galiojimą, panaikina leidimų galiojimo sustabdymą ir jų galiojimą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, vadovaudamasis Leidimų verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis išdavimo, pranešimų apie importą, eksportą pateikimo taisyklėmis (toliau – Leidimų išdavimo taisyklės) ir naudodamasis teisės aktų nustatyta tvarka sukurta Licencijų informacine sistema. Leidimų išdavimo taisykles tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

2. Juridinis asmuo, norintis gauti leidimą ar jį patikslinti, turi pateikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui paraišką ir dokumentus, nurodytus Leidimų išdavimo taisyklėse. Paraiškos formą tvirtina Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius.

3. Jeigu juridinis asmuo vykdo veiklą keliose veiklos vietose, registruotose skirtingais adresais, išduodamas vienas leidimas, kuriame nurodomi visi veiklos vietų adresai.

4. Sprendimas dėl leidimo išdavimo, patikslinimo, atsisakymo jį išduoti ar patikslinti priimamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos ir Leidimų išdavimo taisyklėse nurodytų dokumentų gavimo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente dienos. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai užpildyti dokumentai arba jie neatitinka dokumentams keliamų reikalavimų, arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos. Prieš priimant sprendimą išduoti ar neišduoti leidimą, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento valstybės tarnautojai turi nuvykti į juridinio asmens veiklos vietą ir patikrinti, ar juridinio asmens patalpos, kuriose bus vykdoma veikla, susijusi su į IV sąrašą įtrauktomis medžiagomis, atitinka Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Medžiagų, įrašytų į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą, laikymo ir saugojimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

5. Leidimas galioja neterminuotai.

6. Leidimas patikslinamas, jeigu keičiasi veiklos vieta (vietos) adresas (adresai) ir (arba) veiklos rūšis, ir (arba) kita leidime nurodyta informacija.

7. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas raštu gali prašyti juridinio asmens pateikti trūkstamus ar patikslintus dokumentus, būtinus leidimui išduoti ar patikslinti. Juridinis asmuo turi pateikti dokumentus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikti trūkstamus ar patikslintus dokumentus, būtinus leidimui išduoti ar patikslinti, gavimo. Laikas, per kurį pateikiami prašomi dokumentai, į paraiškos nagrinėjimo laiką neįskaitomas.

8. Leidimas neišduodamas ar nepatikslinamas, jeigu:

1) pateikti ne visi Leidimų išdavimo taisyklėse nurodyti dokumentai ir (arba) pateikti dokumentai neatitinka Leidimų išdavimo taisyklėse nustatytų reikalavimų ir per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikti trūkstamus ar patikslintus dokumentus, būtinus leidimui išduoti ar patikslinti, gavimo tokie dokumentai nebuvo pateikti;

2) juridinis asmuo neatitinka šio įstatymo 212 straipsnio 1, 2 ir 5 punktuose nustatytų reikalavimų;

3) juridinis asmuo turi mokestinę nepriemoką Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (išskyrus atvejus, kai juridiniam asmeniui mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ar nevykdo įsipareigojimų muitinei;

4) nustatoma, kad juridinis asmuo nėra laikomas nepriekaištingos reputacijos.

9. Juridiniai asmenys, kurie verčiasi veikla su į IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, įspėjami apie galimą leidimo galiojimo sustabdymą, jeigu jie nesilaiko šio įstatymo 214 straipsnio 1 dalies 8, 9 punktuose nustatytų reikalavimų. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas įspėja apie galimą leidimo galiojimo sustabdymą per 3 darbo dienas nuo šioje dalyje nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos.

10. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas leidimo galiojimą sustabdo, jeigu:

1) juridinis asmuo neatitinka šio įstatymo 212 straipsnio 1, 2 ir 5 punktuose nustatytų reikalavimų – ne ilgiau kaip 6 mėnesiams;

2) juridinis asmuo pateikia prašymą sustabdyti leidimo galiojimą – juridinio asmens prašyme nurodytam laikotarpiui.

11. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas sprendimą sustabdyti leidimo galiojimą, nurodydamas terminą trūkumams pašalinti, priima per 3 darbo dienas nuo aplinkybių, nurodytų šio straipsnio 10 dalies 1 punkte, nustatymo, o šio straipsnio 10 dalies 2 punkte nustatytu atveju – per 3 darbo dienas nuo juridinio asmens pateikto prašymo sustabdyti leidimo galiojimą gavimo dienos.

12. Leidimo sustabdymas panaikinamas per 3 darbo dienas įvertinus, ar pašalinti neatitikimai, dėl kurių buvo sustabdytas leidimo galiojimas, gavus pranešimą apie neatitikimų pašalinimą, o šio straipsnio 10 dalies 2 punkte nurodytu atveju – per 3 darbo dienas nuo juridinio asmens pateikto prašymo panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą gavimo dienos.

13. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas leidimo galiojimą panaikina, jeigu:

1) juridinis asmuo pateikia prašymą panaikinti leidimo galiojimą;

2) juridinis asmuo per nustatytą terminą nepašalina neatitikimų, dėl kurių sustabdytas leidimo galiojimas;

3) juridinis asmuo, kurio leidimo galiojimas sustabdytas, toliau vykdo leidime nurodytą veiklą;

4) juridinis asmuo, kuriam išduotas leidimas, išregistruotas iš Juridinių asmenų registro;

5) nustatoma, kad juridinis asmuo nėra laikomas nepriekaištingos reputacijos;

6) paaiškėja, kad leidimui gauti juridinis asmuo pateikė neteisingus duomenis.

14. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas sprendimą dėl leidimo galiojimo panaikinimo priima per 3 darbo dienas nuo šio straipsnio 13 dalies 2–6 punktuose nurodytų aplinkybių paaiškėjimo, o šio straipsnio 13 dalies 1 punkte nurodytu atveju – per 3 darbo dienas nuo juridinio asmens pateikto prašymo panaikinti leidimo galiojimą gavimo dienos.

15. Kai leidimo galiojimas panaikinamas dėl šio straipsnio 13 dalies 2–6 punktuose nurodytų aplinkybių, juridinio asmens turimų į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytų medžiagų likučiai turi būti sunaikinti teisės aktų nustatyta tvarka ir apie tai informuojamas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Kai leidimo galiojimas panaikinamas juridinio asmens prašymu, leidimo galiojimo panaikinimo data nustatoma atsižvelgiant į juridinio asmens pateiktą informaciją apie turimą medžiagų kiekį.

16. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas apie sprendimą išduoti, patikslinti leidimą, neišduoti, nepatikslinti leidimo, sustabdyti, panaikinti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą ir sprendimo priėmimo priežastis per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo informuoja juridinį asmenį.

 

214 straipsnis. Veiklos su į IV sąrašą įtrauktomis medžiagomis sąlygos

1. Leidimo turėtojas privalo:

1) verstis leidime nurodyta veikla tik leidime įrašytu veiklos vietos adresu ir tik tose patalpose, kurios nurodytos dokumentuose leidimui gauti;

2) užtikrinti teisės aktų reikalavimus atitinkantį į IV sąrašą įtrauktų medžiagų laikymą, saugojimą ir apskaitą;

3) sudaryti sąlygas kontroliuojančiųjų valstybės institucijų darbuotojams tikrinti juridinio asmens patalpas ir veiklą, kuriai išduotas leidimas;

4) leisti tarnybinį pažymėjimą ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pavedimą atlikti patikrinimą pateikusiems Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento valstybės tarnautojams nekliudomai visą patikrinimo laikotarpį leidimo turėtojo darbo valandomis, o kitu laiku – įstatymų nustatyta tvarka pasitelkus kompetentingų teisėsaugos institucijų pareigūnus įeiti į visas patalpas, esančias leidime nurodytoje veiklos vietoje, siekiant patikrinti, ar laikomasi šio įstatymo ir kitų norminių teisės aktų reikalavimų; pateikti duomenis ir dokumentus (jų nuorašus, išrašus), daiktus, reikalingus Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento funkcijoms atlikti;

5) vykdyti teisėtus kontroliuojančiųjų valstybės institucijų reikalavimus;

6) sustabdyti veiklą, kuriai išduotas leidimas, kitą dieną po pranešimo apie leidimo sustabdymą gavimo dienos;

7) nutraukti veiklą, kuriai išduotas leidimas, kitą dieną po pranešimo apie leidimo galiojimo panaikinimą gavimo dienos;

8) per 10 darbo dienų pateikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui informaciją dėl atsakingo asmens pasikeitimo Leidimų išdavimo taisyklėse nustatyta tvarka;

9) pranešti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui apie pasikeitusį veiklos vietų adresą, pasikeitusius juridinio asmens rekvizitus ar apie pasikeitusią kitą leidime nurodytą informaciją per 10 darbo dienų nuo informacijos pasikeitimo Leidimų išdavimo taisyklėse nustatyta tvarka;

10) užtikrinti, kad visi sandoriai, dėl kurių į IV sąrašą įtrauktos medžiagos pateikiamos į rinką, būtų dokumentuojami laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų;

11) teikti informaciją Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui apie veiklą su į IV sąrašą įrašytomis medžiagomis kas ketvirtį Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus nustatyta tvarka;

12) vykdyti kitus teisės aktų, reglamentuojančių veiklą, susijusią su medžiagomis, įtrauktomis į IV sąrašą, reikalavimus.

2. Juridiniam asmeniui, kurio leidimo galiojimas sustabdytas, draudžiama toliau vykdyti leidime nurodytą veiklą.

3. Leidimo turėtojui draudžiama įgalioti kitą asmenį verstis leidime nurodyta veikla, pavesti ar kitaip perleisti šią teisę kitam asmeniui.

4. Leidimą turintis juridinis asmuo į IV sąrašą įtrauktas medžiagas gali parduoti tik juridiniams asmenims, kurie turi leidimą veiklai su į IV sąrašą įrašytomis medžiagomis.

5. Į IV sąrašą įtrauktas medžiagas siųsti paštu draudžiama, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka diplomatiniu ar registruotu (greituoju) paštu Europos Sąjungos valstybių narių ir pagal tarptautinius susitarimus diplomatiniu ar registruotu (greituoju) paštu trečiųjų šalių kompetentingoms institucijoms siunčiamus arba iš jų gaunamus šių medžiagų pavyzdžius, siekiant atskleisti ir tirti nusikalstamas veikas, vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, atlikti ekspertizes ar objektų tyrimus.

 

215 straipsnis. Į IV sąrašą įtrauktų medžiagų importo ir eksporto reikalavimai

1. Leidimo turėtojas, norėdamas importuoti ar eksportuoti į IV sąrašą įtrauktas medžiagas, privalo pateikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui pranešimą prieš 15 darbo dienų Leidimų išdavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

2. Dėl kiekvieno atskiro į IV sąrašą įtrauktų medžiagų importo ir eksporto atvejo reikalingas atskiras pranešimas.

 

216 straipsnis. Į IV sąrašą įtrauktų medžiagų gabenimas Lietuvos Respublikos teritorijoje

Asmenys, gabenantys į IV sąrašą įtrauktas medžiagas Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi turėti lydimuosius teisinę galią turinčius krovinio dokumentus ir užtikrinti šių medžiagų saugumą. Jeigu kyla įtarimų dėl galimos neteisėtos į IV sąrašą įtrauktų medžiagų apyvartos, krovinį gabenantis asmuo privalo nedelsdamas apie tai informuoti teisėsaugos institucijas.

Papildyta skirsniu:

Nr. XIII-1161, 2018-05-17, paskelbta TAR 2018-05-29, i. k. 2018-08636

 

PENKTASIS SKIRSNIS

VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU NARKOTINĖMIS IR PSICHOTROPINĖMIS MEDŽIAGOMIS, KONTROLĖ IR ŠIŲ MEDŽIAGŲ APYVARTOS APSKAITA

 

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. XI-1073, 2010-10-26, Žin., 2010, Nr. 132-6718 (2010-11-11), i. k. 1101010ISTA0XI-1073

 

217 straipsnis. Veiklos, susijusios su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, kontrolė

1. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolę pagal kompetenciją vykdo Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, policijos ir muitinės įstaigos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, vadovaudamosi šiuo įstatymu ir (ar) kitais jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

2. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba kontroliuoja licencijuotą veiklą su į II ir III sąrašus įtrauktomis medžiagomis, atlikdama tikrinimus sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka. Juridiniai asmenys, turintys licenciją, turi būti tikrinami ne rečiau kaip kas penkeri metai.

3. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas kontroliuoja veiklą su į IV sąrašą įtrauktomis medžiagomis, atlikdamas tikrinimus Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus nustatyta tvarka. Turintys leidimą juridiniai asmenys turi būti tikrinami ne rečiau kaip kas treji metai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1344, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18285

Nr. XIII-1161, 2018-05-17, paskelbta TAR 2018-05-29, i. k. 2018-08636

 

22 straipsnis. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų apskaitos tvarkymo ir kontrolės vykdymo subjektai

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartos Lietuvos Respublikoje apskaitą tvarko ir kontrolę vykdo Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba ir kitos Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1344, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18285

 

23 straipsnis. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartos apskaita

1. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartos apskaitos tvarką, remdamasi Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

2. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų inventorizacijos ir materialinių vertybių apskaitos bei balanso sudarymo tvarką vaistų mažmeninės ir didmeninės prekybos įmonėse bei gamybos įmonėse nustato Sveikatos apsaugos ministerija, vadovaudamasi Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatomis.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-905, 2006-11-16, Žin., 2006, Nr. 130-4888 (2006-11-30), i. k. 1061010ISTA000X-905

 

24 straipsnis. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartos ataskaitos

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartos Lietuvos Respublikoje ataskaitas Jungtinių Tautų Tarptautiniam narkotikų kontrolės komitetui pateikia Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1344, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18285

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25 straipsnis. Atsakomybė

Asmuo, pažeidęs šio įstatymo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

26 straipsnis. Pasiūlymas Vyriausybei

Sveikatos apsaugos ministerija per tris mėnesius nuo Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo įsigaliojimo parengia su šiuo įstatymu susijusius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

Lietuvos Respublikos

narkotinių ir psichotropinių

medžiagų kontrolės įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 1994 m. gruodžio 22 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl 75 straipsnyje numatytos pažymos narkotinėms ir psichotropinėms medžiagoms vežtis (SCH/Com-ex (94) 28 rev.) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 2 tomas, p. 416).

2. 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas Nr. 2001/419/TVR dėl kontroliuojamų medžiagų pavyzdžių perdavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 4 tomas, p. 110).

3. 2008 m. birželio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 507/2008, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1673/2000 dėl bendro pluoštinių linų ir kanapių rinkų organizavimo taikymo taisykles (OL 2008 L 149, p. 38).

4. 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009, nustatantis bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantis tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (OL 2009 L 30, p. 16), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 307/2011 (OL 2011 L 82, p. 1).

5. 2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1122/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu, moduliavimu ir integruota administravimo ir kontrolės sistema pagal tame reglamente numatytas ūkininkams skirtas tiesioginės paramos schemas, ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu pagal vyno sektoriui numatytą paramos schemą (OL 2009 L 316, p. 65), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. gruodžio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1368/2011 (OL 2011 L 341, p. 33).

6. 2017 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/2103, kuria, siekiant į termino „narkotikas“ apibrėžtį įtraukti naujų psichoaktyviųjų medžiagų, iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2005/387/TVR (OL 2017 L 305, p. 12).

Papildyta punktu:

Nr. XIII-1659, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-27, i. k. 2018-19127

 

Priedo pakeitimai:

Nr. XII-335, 2013-05-23, Žin., 2013, Nr. 61-3024 (2013-06-08), i. k. 1131010ISTA0XII-335

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1796, 2000-07-04, Žin., 2000, Nr. 61-1807 (2000-07-26), i. k. 1001010ISTAIII-1796

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1249, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5536 (2002-12-24), i. k. 1021010ISTA0IX-1249

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-905, 2006-11-16, Žin., 2006, Nr. 130-4888 (2006-11-30), i. k. 1061010ISTA000X-905

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 1, 2, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 8(1) straipsniu ir priedu įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1073, 2010-10-26, Žin., 2010, Nr. 132-6718 (2010-11-11), i. k. 1101010ISTA0XI-1073

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 2, 3, 10 straipsnių, penktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 21-1 straipsniu įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-335, 2013-05-23, Žin., 2013, Nr. 61-3024 (2013-06-08), i. k. 1131010ISTA0XII-335

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 1 straipsnio ir priedo pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1344, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18285

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo Nr. VIII-602 2, 8, 8-1, 10, 12, 13, 14, 16, 21, 21-1, 22, 24 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 straipsniais įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1972, 2015-10-20, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16902

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo Nr. VIII-602 17, 18 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-161, 2016-12-20, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29855

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo Nr. VIII-602 10-3 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1161, 2018-05-17, paskelbta TAR 2018-05-29, i. k. 2018-08636

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo Nr. VIII-602 1, 2, 3, 4, 10-3 straipsnių pakeitimo, 21-1 straipsnio pernumeravimo ir pakeitimo bei Įstatymo papildymo 6-1 straipsniu ir ketvirtuoju-1 skirsniu įstatymas

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1560, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17475

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo Nr. VIII-602 12 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1529, 2018-10-11, paskelbta TAR 2018-10-23, i. k. 2018-16537

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo Nr. VIII-602 4, 8, 10, 10-1, 10-4 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1659, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-27, i. k. 2018-19127

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo Nr. VIII-602 2, 3 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas