Neoficialus įsakymo tekstas

Skelbtas: Žin., 2009, Nr. 47-1883

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ, TRADICINIŲ AMATŲ MOKYMO PROGRAMŲ, TRADICINIŲ MUGIŲ SERTIFIKATŲ IR TRADICINIŲ AMATŲ MEISTRO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO, GAMYBOS, PILDYMO IR APSAUGOS UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. balandžio 22 d. Nr. 3D-274

Vilnius

 

Vadovaudamasis Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 21d. nutarimu Nr. 529 (Žin., 2008, Nr. 66-2508), 15 ir 31 punktais,

t v i r t i n u Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikatų ir tradicinių amatų meistro pažymėjimų išdavimo, gamybos, pildymo ir apsaugos užtikrinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

Žemės ūkio ministras                                            Kazys Starkevičius

 

SUDERINTA

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos

tarnybos prie Finansų ministerijos

2009-04-14 raštu Nr. 7-994

_________________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2009 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 3D-274

 

TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ, TRADICINIŲ AMATŲ MOKYMO PROGRAMŲ, TRADICINIŲ MUGIŲ SERTIFIKATŲ IR TRADICINIŲ AMATŲ MEISTRO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO, GAMYBOS, PILDYMO IR APSAUGOS UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikatų (toliau – sertifikatai) ir tradicinių amatų meistro pažymėjimų (toliau – pažymėjimai) išdavimo, gamybos, pildymo ir apsaugos užtikrinimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato sertifikatų ir pažymėjimų pildymo, apsaugos užtikrinimo, spausdinimo tvarką, sertifikatų ir pažymėjimų išdavimo sąlygas, sertifikato ir pažymėjimo turėtojo teises ir pareigas.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatyme (Žin., 2007, Nr. 77-3043) (toliau – įstatymas), Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 21 d. nutarimu Nr. 529 (Žin., 2008, Nr. 66-2508) (toliau – taisyklės), ir kituose teisės aktuose.

 

II. SERTIFIKATŲ IR PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS

 

3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – ministerija), vadovaudamasi taisyklių 14 punktu, sertifikuojamam objektui, pripažintam tautinio paveldo produktu, tradicinių amatų mokymo programa, tradicine muge išduoda sertifikatus (taisyklių 2–4 priedai), liudijančius, kad atitinka nustatytus atitikties tradicijai reikalavimus, o vadovaudamasi taisyklių 28 punktu, atestuotiems tradicinių amatų meistrams išduoda pažymėjimus (taisyklių 6 priedas).

4. Sertifikatų ir pažymėjimų forma ir turinys nurodyti taisyklių 2–4 ir 6 prieduose.

5. Sertifikatuose ir pažymėjimuose negali būti jokių prierašų, užbrauktų žodžių ar kitokių taisymų.

6. Ministerija gali numatyti ir kitus duomenis, įrašytinus į sertifikatus ir pažymėjimus.

7. Išrašytieji sertifikatai ir pažymėjimai registruojami Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos dokumentacijos plane (toliau – dokumentacijos planas) numatytuose registruose ir išduodami sertifikuotų tautinio paveldo produktų gamintojams ir kūrėjams arba tradicinių paslaugų teikėjams pagal Sertifikuotų tradicinių gaminių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3D-562 (Žin., 2008, Nr. 127-4855).

 

8. Sertifikatas ar pažymėjimas atiduodamas pareiškėjui asmeniškai arba jo įgaliotam asmeniui. Sertifikatą ar pažymėjimą atsiimantis asmuo privalo pateikti asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, už sertifikatą ar pažymėjimą sumokėtos nustatyto dydžio valstybės rinkliavos patvirtinimo dokumentą (išskyrus fizinius asmenis, kurių pateikti sertifikuoti gaminiai pripažinti A kategorijos tautinio paveldo produktais) ir įgaliojimą (jei sertifikatą atsiima pareiškėjo atstovas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-376, 2009-05-27, Žin., 2009, Nr. 62-2500 (2009-05-28)

 

9. Užsakymus sertifikatams ir pažymėjimams gaminti pateikia ir jų išdavimo apskaitą tvarko ministerija.

10. Sertifikatų ir pažymėjimų blankų gamyba organizuojama Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 61-2758; 2007, Nr. 125-5094) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinę apsaugą, leidybą ir gamybą, nustatyta tvarka.

 

III. SERTIFIKATŲ IR PAŽYMĖJIMŲ APSKAITA IR SAUGOJIMAS

 

11. Ministerija tvarko griežtą sertifikatų ir pažymėjimų blankų gavimo, išdavimo ir naudojimo apskaitą. Prireikus ministerija, be šiame apraše nustatytų reikalavimų, gali nustatyti ir papildomus sertifikatų ir pažymėjimų blankų išdavimo, apskaitos ir saugojimo reikalavimus.

12. Ministerija gautus iš spaustuvės blankus apskaito saugiųjų dokumentų blankų apskaitos žurnale.

13. Sertifikatų ir pažymėjimų blankai išduodami tik Tautinio paveldo produktų skyriaus darbuotojams, atsakingiems už sertifikatų ir pažymėjimų registrą ir jų išdavimą tradicinių gaminių gamintojams ar tradicinių paslaugų teikėjams.

14. Sugadinti sertifikatų ir pažymėjimų blankai, surašius aktą, sunaikinami. Aktus surašo ir sugadintus sertifikatų ir pažymėjimų blankus sunaikina ministerijos sudaryta komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymo 19 straipsnio 2 dalimi. Aktas tvirtinamas ministerijos valstybės sekretoriaus parašu ir ministerijos antspaudu.

15. Asmuo, sugadinęs, pametęs ar kitaip praradęs sertifikatą ir pažymėjimą, pateikia ministerijai prašymą išduoti dublikatą, nurodydamas prarasto sertifikato ar pažymėjimo pavadinimą ir išdavimo metus. Kartu asmuo pateikia sugadintą sertifikatą ar pažymėjimą arba viename iš Lietuvos dienraščių paskelbto skelbimo apie sertifikato ar pažymėjimo praradimą kopiją. Dublikatas išduodamas ministerijoje esančių duomenų ir teisės aktų nustatyta tvarka atkurtų duomenų pagrindu. Už dublikato išdavimą imama valstybės rinkliava, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarime Nr. 1458 (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285).

16. Išduodant dublikatą, blanko viršutiniame kairiajame kampe įrašoma „Dublikatas“. Dublikatas registruojamas sertifikatų ir pažymėjimų registre, nurodant, kad tai dublikatas.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Išrašyti ir dėl kokių nors priežasčių neišduoti sertifikatai ir pažymėjimai ar jų dublikatai ir visi dokumentai, susiję su sertifikatų ir pažymėjimų išdavimu (išduotų sertifikatų ir pažymėjimų registrai ir kiti dokumentai), saugomi ministerijos dokumentacijos plane numatytą laiką.

18. Sertifikatų, pažymėjimų ir dublikatų blankų apskaitos žurnalai, kuriais remiantis blankai buvo gauti ir išduoti, bei nepanaudotų ir sugadintų blankų naikinimo aktai saugomi Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės, patvirtintos Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 1997 m. rugpjūčio 15 d. įsakymu Nr. 38 (Žin., 1997, Nr. 78-2006; 2006, Nr. 3-86), 123 punkte numatytą laiką.

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-376, 2009-05-27, Žin., 2009, Nr. 62-2500 (2009-05-28)

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2009 M. BALANDŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. 3D-274 „DĖL TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ, TRADICINIŲ AMATŲ MOKYMO PROGRAMŲ, TRADICINIŲ MUGIŲ SERTIFIKATŲ IR TRADICINIŲ AMATŲ MEISTRO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO, GAMYBOS, PILDYMO IR APSAUGOS UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo vyr. specialistė Ieva Valeišaitė (2009-06-02)

                  Tel. 8-5-2391056