Suvestinė redakcija nuo 2021-12-16

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 47-1883, i. k. 1092330ISAK003D-274

 

Nauja redakcija nuo 2021-12-16:

Nr. 3D-808, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25860

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ, TRADICINIŲ AMATŲ NEFORMALIOJO  MOKYMO PROGRAMŲ SERTIFIKATŲ IR TRADICINIŲ AMATŲ MEISTRO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO, GAMYBOS, PILDYMO IR APSAUGOS UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. balandžio 22 d. Nr. 3D-274

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų atestavimo ir prašymų sertifikuoti tautinio paveldo produktus, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programas ir atestuoti tradicinių amatų meistrus nagrinėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 21 d. nutarimu Nr. 529 „Dėl Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų atestavimo ir prašymų sertifikuoti tautinio paveldo produktus, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programas ir atestuoti tradicinių amatų meistrus nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 15 ir 23 punktais,

t v i r t i n u Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikatų ir tradicinių amatų meistro pažymėjimų išdavimo, gamybos, pildymo ir apsaugos užtikrinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                             KAZYS STARKEVIČIUS

 

SUDERINTA

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos

tarnybos prie Finansų ministerijos

2009-04-14 raštu Nr. 7-994

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2009 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 3D-274

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2021 m. gruodžio 15 d. įsakymo

Nr. 3D-808 redakcija)

 

TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ, TRADICINIŲ AMATŲ neformaliojo MOKYMO PROGRAMŲ SERTIFIKATŲ IR TRADICINIŲ AMATŲ MEISTRO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO, GAMYBOS, PILDYMO IR APSAUGOS UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikatų (toliau – sertifikatai) ir tradicinių amatų meistro pažymėjimų (toliau – pažymėjimai) išdavimo, gamybos, pildymo ir apsaugos užtikrinimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato sertifikatų ir pažymėjimų pildymo, apsaugos užtikrinimo, spausdinimo tvarką, sertifikatų ir pažymėjimų išdavimo sąlygas, sertifikato ir pažymėjimo turėtojo teises ir pareigas.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatyme (toliau – įstatymas), Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų atestavimo ir prašymų sertifikuoti tautinio paveldo produktus, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programas ir atestuoti tradicinių amatų meistrus nagrinėjimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 21 d. nutarimu Nr. 529 (toliau – TPP aprašas).

 

II SKYRIUS

 

SERTIFIKATŲ IR PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS

 

3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – ministerija), vadovaudamasi aprašo  15 punktu, tradiciniam amatininkui po to, kai jis sumoka valstybės rinkliavą už tautinio paveldo produktų ir (ar) tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimą, išduoda tautinio paveldo produkto ir (ar) tradicinių amatų neformaliojo mokymo programos sertifikatus (aprašo 2 ir 3 priedai), kuriais patvirtinama, kad atitinka nustatytus atitikties tradicijai reikalavimus, o vadovaudamasi aprašo 23 punktu, atestuotam tradicinių amatų meistru tradiciniam amatininkui po to, kai jis sumoka valstybės rinkliavą už tradicinių amatų meistrų atestavimą, išduoda tradicinių amatų meistro pažymėjimą (aprašo 5 priedas).

4. Sertifikatų ir pažymėjimų forma ir turinys nurodyti TPP aprašo 2, 3 ir 5 prieduose.

5. Sertifikatuose ir pažymėjimuose negali būti jokių prierašų, užbrauktų žodžių ar kitokių taisymų.

6. Ministerija gali numatyti ir kitus duomenis, įrašytinus į sertifikatus ir pažymėjimus.

7. Išrašytieji sertifikatai ir pažymėjimai registruojami Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos dokumentacijos plane (toliau – dokumentacijos planas) numatytuose registruose ir išduodami sertifikuotų tautinio paveldo produktų gamintojams ir kūrėjams arba tradicinių paslaugų teikėjams pagal Tautinio paveldo produktų, atestuotų tradicinių amatų meistrų ir tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3D-562 „Dėl tautinio paveldo produktų, atestuotų tradicinių amatų meistrų ir tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sąrašų patvirtinimo“.

8. Sertifikatas ar pažymėjimas atiduodamas pareiškėjui asmeniškai arba jo įgaliotam asmeniui. Sertifikatą ar pažymėjimą atsiimantis asmuo privalo pateikti asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, už sertifikatą ar pažymėjimą sumokėtos nustatyto dydžio valstybės rinkliavos patvirtinimo dokumentą ir įgaliojimą (jei sertifikatą ar pažymėjimą atsiima pareiškėjo atstovas).

9. Užsakymus sertifikatams ir pažymėjimams gaminti pateikia ir jų išdavimo apskaitą tvarko ministerija.

10. Sertifikatų ir pažymėjimų blankų gamyba organizuojama Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinę apsaugą, leidybą ir gamybą, nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

 

SERTIFIKATŲ IR PAŽYMĖJIMŲ APSKAITA IR SAUGOJIMAS

 

11. Ministerija tvarko griežtą sertifikatų ir pažymėjimų blankų gavimo, išdavimo ir naudojimo apskaitą. Prireikus ministerija, be šiame apraše nustatytų reikalavimų, gali nustatyti ir papildomus sertifikatų ir pažymėjimų blankų išdavimo, apskaitos ir saugojimo reikalavimus.

12. Ministerija gautus iš spaustuvės blankus apskaito saugiųjų dokumentų blankų apskaitos žurnale.

13. Sertifikatų ir pažymėjimų blankai išduodami tik darbuotojams, koordinuojantiems tautinio paveldo veiklą ir atsakingiems už sertifikatų ir pažymėjimų registrą ir jų išdavimą tautinio paveldo produktų gamintojams ar tradicinių paslaugų teikėjams.

14. Sugadinti sertifikatų ir pažymėjimų blankai, surašius aktą, sunaikinami. Aktus surašo ir sugadintus sertifikatų ir pažymėjimų blankus sunaikina ministerijos sudaryta komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymo 19 straipsnio 2 dalimi. Aktas tvirtinamas ministerijos kanclerio parašu ir ministerijos antspaudu.

15. Asmuo, sugadinęs, pametęs ar kitaip praradęs sertifikatą ir pažymėjimą, pateikia ministerijai prašymą išduoti dublikatą, nurodydamas prarasto sertifikato ar pažymėjimo pavadinimą ir išdavimo metus. Kartu asmuo pateikia sugadintą sertifikatą ar pažymėjimą arba viename iš Lietuvos dienraščių paskelbto skelbimo apie sertifikato ar pažymėjimo praradimą kopiją. Dublikatas išduodamas ministerijoje esančių duomenų ir teisės aktų nustatyta tvarka atkurtų duomenų pagrindu. Už dublikato išdavimą imama valstybės rinkliava, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarime Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

16. Išduodant dublikatą, blanko viršutiniame kairiajame kampe įrašomas žodis „Dublikatas“. Dublikatas registruojamas sertifikatų ir pažymėjimų registre, nurodant, kad tai dublikatas.

 

IV SKYRIUS

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Išrašyti ir dėl kokių nors priežasčių neišduoti sertifikatai ir pažymėjimai ar jų dublikatai ir visi dokumentai, susiję su sertifikatų ir pažymėjimų išdavimu (išduotų sertifikatų ir pažymėjimų registrai ir kiti dokumentai), saugomi ministerijos dokumentacijos plane numatytą laiką.

18. Sertifikatų, pažymėjimų ir dublikatų blankų apskaitos žurnalai, kuriais remiantis blankai buvo gauti ir išduoti, bei nepanaudotų ir sugadintų blankų naikinimo aktai saugomi Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo  9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, 8.10.3 papunktyje numatytą laiką.

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-376, 2009-05-27, Žin., 2009, Nr. 62-2500 (2009-05-28), i. k. 1092330ISAK003D-376

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. 3D-274 „Dėl Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikatų ir tradicinių amatų meistro pažymėjimų išdavimo, gamybos, pildymo ir apsaugos užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-808, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25860

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. 3D-274 „Dėl Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikatų ir tradicinių amatų meistro pažymėjimų išdavimo, gamybos, pildymo ir apsaugos užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo