Suvestinė redakcija nuo 2016-07-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 162-5908, i. k. 1041100NUTA00001368

 

Nauja redakcija nuo 2011-11-01:

Nr. 1241, 2011-10-27, Žin. 2011, Nr. 130-6172 (2011-10-29), i. k. 1111100NUTA00001241

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL IKITEISMINIO TYRIMO ĮSTAIGOSE, PROKURATŪROSE IR TEISMUOSE ESANČIŲ BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ IR JOSE ESANČIŲ DOKUMENTŲ KOPIJŲ, TEISMUOSE ESANČIŲ ADMINISTRACINIŲ, CIVILINIŲ BYLŲ IR JOSE ESANČIŲ DOKUMENTŲ KOPIJŲ ĮKAINIŲ nustatymo IR MOKĖJIMO UŽ BYLOS MEDŽIAGOS KOPIJAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. lapkričio 3 d. Nr. 1368

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 65, 94, 103, 109, 139, 151, 154, 158, 168, 181, 218, 220, 225, 232, 237, 239, 240, 306, 313, 346, 360, 364, 370, 377, 403, 409, 418, 421, 422, 425, 426, 429, 446, 456, 457, 458 straipsnių ir XXXV skyriaus pavadinimo pakeitimo ir papildymo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 81 straipsniu ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 49 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 660, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17947

 

Patvirtinti Ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose ir teismuose esančių baudžiamųjų bylų ir jose esančių dokumentų kopijų, teismuose esančių administracinių, civilinių bylų ir jose esančių dokumentų kopijų įkainių nustatymo ir mokėjimo už bylos medžiagos kopijas tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS

______________

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1368

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2011 m. spalio 27 d. nutarimo

Nr. 1241 redakcija)

 

IKITEISMINIO TYRIMO ĮSTAIGOSE, PROKURATŪROSE IR TEISMUOSE ESANČIŲ BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ IR JOSE ESANČIŲ DOKUMENTŲ KOPIJŲ, TEISMUOSE ESANČIŲ ADMINISTRACINIŲ, CIVILINIŲ BYLŲ IR JOSE ESANČIŲ DOKUMENTŲ KOPIJŲ ĮKAINIų nustatymo IR MOKĖJIMO UŽ BYLOS MEDŽIAGOS KOPIJAS TVARKOS APRAŠAS

 

1. Ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose ir teismuose esančių baudžiamųjų bylų ir jose esančių dokumentų kopijų, teismuose esančių administracinių, civilinių bylų ir jose esančių dokumentų kopijų įkainių nustatymo ir mokėjimo už bylos medžiagos kopijas tvarkos aprašas nustato ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose ir teismuose esančių baudžiamųjų bylų ir jose esančių dokumentų kopijų (išskyrus Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 218 straipsnyje nurodytos visos bylos medžiagos kopijos padarymą), teismuose esančių administracinių, civilinių bylų ir jose esančių dokumentų kopijų įkainius ir mokėjimo už bylos medžiagos kopijas tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 660, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17947

 

2. Ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose ir teismuose esančių baudžiamųjų bylų ir jose esančių dokumentų kopijų (išskyrus Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 218 straipsnyje nurodytos visos bylos medžiagos kopijos padarymą), teismuose esančių administracinių, civilinių bylų ir jose esančių dokumentų kopijų įkainiai:

už vieną A5 formato lapo kopiją            –   0,04 euro;

už vieną A4 formato lapo kopiją            –   0,07 euro;

už vieną A3 formato lapo kopiją            –   0,14 euro;

už vieną nuskaitytą A4 formato lapo kopiją,

įrašytą į kompiuterinę laikmeną,             –   0,07 euro ir kompiuterinės laikmenos kaina;

už vieną nuskaitytą A4 formato lapo kopiją,

perduotą elektroniniu paštu,                   –   0,07 euro.

Punkto pakeitimai:

Nr. 900, 2014-09-03, paskelbta TAR 2014-09-11, i. k. 2014-12124

 

3. Garso įrašų kopijos parengimo išlaidos lygios atitinkamos laikmenos kainai, kuri nustatoma pagal laikmenos įsigijimo dokumentus.

4. Bylos medžiagos kopijas darant sava įranga (kopijuojant, fotografuojant ir panašiai) mokestis už bylos kopijų darymą nemokamas.

5. Elektroninio dokumento (įskaitant elektroninę bylą) kopijos parengimo išlaidos lygios atitinkamos laikmenos kainai, kuri nustatoma pagal laikmenos įsigijimo dokumentus.

6. Mokestis už bylos medžiagos kopijų darymą pervedamas į nurodytą ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo sąskaitą. Jeigu yra galimybė, šis mokestis gali būti mokamas pačioje ikiteisminio tyrimo įstaigoje, prokuratūroje ar teisme.

_________________

Papildyta priedu:

Nr. 1241, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6172 (2011-10-29), i. k. 1111100NUTA00001241

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1241, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6172 (2011-10-29), i. k. 1111100NUTA00001241

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 1368 "Dėl ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose ir teismuose esančių baudžiamųjų bylų ir jose esančių dokumentų kopijų įkainių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 900, 2014-09-03, paskelbta TAR 2014-09-11, i. k. 2014-12124

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 1368 „Dėl Ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose ir teismuose esančių baudžiamųjų bylų ir jose esančių dokumentų kopijų, teismuose esančių administracinių, civilinių bylų ir jose esančių dokumentų kopijų įkainių nustatymo ir mokėjimo už bylos medžiagos kopijas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 660, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17947

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 1368 „Dėl Ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose ir teismuose esančių baudžiamųjų bylų ir jose esančių dokumentų kopijų, teismuose esančių administracinių, civilinių bylų ir jose esančių dokumentų kopijų įkainių nustatymo ir mokėjimo už bylos medžiagos kopijas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo