Suvestinė redakcija nuo 2021-11-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 116-5883, i. k. 112203NISAK0001-191

 

Nauja redakcija nuo 2021-11-01:

Nr. 1-155, 2021-06-25, paskelbta TAR 2021-06-25, i. k. 2021-14293

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. rugsėjo 28 d. Nr. 1-191

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1104 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymą ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 725 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymą“ ir 2009 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1317 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymą“ pripažinimo netekusiais galios“ 1.2 papunkčiu,

t v i r t i n u Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisykles (pridedama).

 

 

 

Energetikos ministras                                                         Arvydas Sekmokas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191

(Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2021 m. birželio 25 d. įsakymo Nr.1-155 redakcija)

 

 

DEGIŲJŲ DUJŲ APLINKOJE atliekamų darbų SAUGOS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1.       Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato saugos ir darbo organizavimo reikalavimus, kai:

1.1.    darbai atliekami eksploatuojamose gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų, biodujų (toliau – dujos) sistemose, objektuose ar įrenginiuose;

1.2.    darbai atliekami dujomis užterštoje aplinkoje;

1.3.    vykdant darbus į aplinką gali prasiskverbti dujos ir susidaryti sprogi aplinka arba kai darbai atliekami aplinkoje, kur deguonies kiekis yra mažesnis kaip 18 %.

2.       Taisyklės privalomos visiems asmenims, atliekantiems Taisyklių ‎1 punkte nurodytus darbus (toliau – darbai), įskaitant:

2.1.    įmones, eksploatuojančias nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomas dujų sistemas, objektus ar įrenginius (toliau – eksploatuojanti įmonė);

2.2.    fizinius ar juridinius asmenis arba kitas organizacijas, juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinius, atliekančius dujų sistemų, objektų ar įrenginių statybos, įrengimo, technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymų, paleidimo, derinimo ar kitus sutartyse numatytus darbus pagal su šias sistemas, objektus ar įrenginius eksploatuojančia įmone ar kitu asmeniu, nuosavybės ar kitais teisėtais pagrindais valdančiu dujų sistemas, objektus ar įrenginius, sudarytas sutartis arba atliekančius šiuos darbus sutarčių, sudarytų tarp eksploatuojančių įmonių, pagrindu (toliau – Kita įmonė).

3.       Taisyklėse nurodyta dokumentacija reiškia spausdintinę arba elektroninės formos dokumentaciją, įrašytą ir saugomą informacinėse sistemose ar priemonėse.

4.       Taisyklėse nurodyta pavojinga dujų koncentracija (toliau – PDK) reiškia dujų koncentraciją, kai dujų kiekio ore pagal tūrį yra daugiau kaip 20 % nuo apatinės sprogimo ribos. Gamtinių dujų apatinė sprogimo riba yra 5 % jų tūrio ore, viršutinė sprogimo riba – 15 % jų tūrio ore. Suskystintų naftos dujų apatinė sprogimo riba – 1,5 % tūrio ore, viršutinė sprogimo riba – 9,5 % tūrio ore. Biodujų apatinė sprogimo riba yra 4,4 % jų tūrio ore, viršutinė sprogimo riba – 16,5 % jų tūrio ore.

5.    Taisyklėse vartojami sutrumpinimai:

5.1.      DAS – dujų apskaitos stotis;

5.2.      DASRS – dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stotis;

5.3.      DPP – dujų pilstymo postas;

5.4.      DPS – dujų pilstymo stotis;

5.5.      DKS – dujų kompresorių stotis;

5.6.      DSS – dujų skirstymo stotis;

5.7.      DSRĮr – dujų slėgio reguliavimo įrenginiai;

5.8.      DSRM – dujų slėgio ribojimo mazgas;

5.9.      MAPDĮr – mažos apimties SGD pakartotinio dujinimo įrenginiai;

5.10.    MDK – mobilus dujų kompresorius (dujų evakuacijos įrenginys);

5.11.    SGD – suskystintos gamtinės dujos;

5.12.    SGDD – suskystintų gamtinių dujų degalinė;

5.13.    SGDT – suskystintų gamtinių dujų terminalas;

5.14.    SND – suskystintos naftos dujos;

5.15.    SNDD – suskystintų naftos dujų degalinė.

6Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

7.       Darbus leidžiama atlikti ne jaunesniems kaip 18 metų asmenims, turintiems reikiamą kvalifikaciją, atestuotiems teisės aktų nustatyta tvarka ir gavusiems teisę dirbti darbus (toliau – darbuotojai). Darbuotojai energetikos darbuotojo pažymėjimą privalo turėti darbo vietoje. Darbuotojams privalomi išankstiniai ir periodiniai profilaktiniai sveikatos patikrinimai (Taisyklių 1 priedo 9 punktas).

8.       Darbo vietoje turi būti darbams reikalingi mechanizmai, įrenginiai, medžiagos, įrankiai, būtinos saugos, pirmosios pagalbos, pirminės gaisro gesinimo priemonės.

9.       Darbo aplinkoje, t. y. darbuotoją tiesiogiai supančios erdvės dalyje, kurioje darbuotoją, atliekantį darbus, gali veikti pavojingi veiksniai, neturi būti pašalinių asmenų, tiesiogiai nedalyvaujančių darbo procese. Darbai atliekami šviesiuoju paros laiku. Esant būtinybei, darbus galima vykdyti tamsiuoju paros metu, tačiau tokia darbo vieta ir darbo aplinka turi būti apšviestos pagal Taisyklių 1 priedo 6 punkte nurodytus Lietuvos higienos normos reikalavimus.

10.     Eksploatuojančios įmonės ir Kitos įmonės organizuoja darbuotojų, dirbančių įmonėje ir atliekančių darbus, mokymą ir žinių patikrinimą.

11.     Darbuotojai privalo mokėti naudotis darbuotojų asmeninėmis apsaugos ir pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, suteikti pirmąją pagalbą, išmanyti norminių teisės aktų reikalavimus pagal atliekamų darbų pobūdį. Darbuotojai turi būti apmokyti Taisyklių 1 priedo 1, 2 ir 10 punktuose nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka. Kai darbuotojams privalomas atestavimas, darbuotojai atestuojami Taisyklių 1 priedo 1 ir 7 punktuose nurodytų teisės aktų nustatytu periodiškumu ir tvarka.

12.     Darbų vietos, kuriose gali susidaryti sprogi aplinka, klasifikuojamos į pavojingumo zonas pagal Taisyklių 1 priedo 8 punkte nurodytus reikalavimus. Šios vietos ir įėjimai į šias vietas turi būti pažymėti ženklu „Ex“.

13.     Atliekant suvirinimo, pjovimo dujomis darbus vadovaujamasi Taisyklių 1 priedo 20 punkte nurodytu teisės aktu.

14.     Asmenys turi teisę taikyti griežtesnius, nei Taisyklėse nurodytus, reikalavimus, užtikrinančius geresnę darbuotojų saugą ir sveikatą. Eksploatuojanti įmonė savo patvirtintus teisės aktus, kuriuose nustatomi griežtesni, nei Taisyklėse nurodyti, reikalavimai, skelbia viešai savo interneto svetainėje.

 

III SKYRIUS

DARBŲ KLASIFIKACIJA

 

15.     Darbai skirstomi į tris kategorijas:

15.1.  I kategorijos darbams priskiriami šie vienoje darbo vietoje arba keliose darbo vietose nuosekliai atliekami darbai:

15.1.1.   periodiškai pasikartojantys ir pagal vienodą darbų technologiją atliekami dujų sistemų, objektų ir įrenginių apžiūros, techninio patikrinimo darbai;

15.1.2.   periodiškai pasikartojantys ir pagal vienodą darbų technologiją atliekami dujų sistemų, objektų ir įrenginių taisymo ir gamtinių dujų kiekio matavimo priemonių įrengimo ir keitimo darbai, išskyrus suvirinimo ir pjovimo darbus;

15.1.3.   darbai, kuriuos atliekant normaliomis darbo sąlygomis deguonies kiekis yra ne mažesnis kaip 18 %, o aplinkos užteršimas dujomis neviršija pavojingos koncentracijos reikšmių;

15.1.4.   darbai, kurių operacijų ir veiksmų vykdymas savaime tiesiogiai nesukelia nekontroliuojamo dujų į aplinką prasiskverbimo, aplinkos užteršimo dujomis;

15.2.  II kategorijos darbams priskiriami šie vienoje darbo vietoje arba keliose darbo vietose nuosekliai atliekami darbai:

15.2.1.   kiti, nei Taisyklių ‎15.1 papunktyje nurodyti, dujų sistemų, objektų ir įrenginių statybos, įrengimo darbai, įskaitant dujų sistemų, objektų ir įrenginių rekonstravimo, remonto, paleidimo ir derinimo darbus;

15.2.2.   darbai gilesnėse kaip 1,5 m iškasose ar gilesniuose kaip 1,5 m požeminių dujotiekių šuliniuose, dujas deginančių įrenginių viduje;

15.3.  III kategorijos darbams priskiriami tarpusavyje technologiškai susiję darbai, atliekami vienu metu keliose darbo vietose.

16.     Eksploatuojančios įmonės ir Kitos įmonės, vadovaudamosi Taisyklių ‎15 punktu ir atsižvelgdamos į eksploatuojamų sistemų, objektų ar įrenginių specifiką, naudojamas technologijas, vykdomų darbų sudėtingumą bei darbų vykdymo metu kylančius rizikos veiksnius, patvirtina konkrečius darbų sąrašus pagal kategorijas. Eksploatuojančios įmonės ir Kitos įmonės šiuos darbų sąrašus skelbia savo interneto svetainėse. Reikalavimas patvirtinti konkrečius darbų sąrašus pagal kategorijas ir juos skelbti savo interneto svetainėse netaikomas toms eksploatuojančioms įmonėms ir Kitoms įmonėms, kurios vadovaujasi Taisyklių 2 priede pateiktu pavyzdiniu darbų suskirstymo į kategorijas sąrašu.

17.     I kategorijos darbus gali atlikti vienas ar daugiau darbuotojų. Jeigu darbus atlieka du ir daugiau darbuotojų, vienas iš jų skiriamas vyresniuoju darbuotoju.

18.     II kategorijos darbus privalo atlikti vienas ar daugiau darbuotojų ir darbų vadovas. II kategorijos darbus gilesniuose kaip 1,5 m požeminių dujotiekių šuliniuose, dujas deginančių įrenginių viduje privalo atlikti du ar daugiau darbuotojų ir darbų vadovas.

19.     III kategorijos darbus koordinuoja darbų organizavimo vadovas.

20.     Eksploatuojančios įmonės arba Kitos įmonės patvirtintuose teisės aktuose gali būti nustatomas didesnis, nei Taisyklių ‎17 ir ‎18 punktuose nurodytas, minimalus darbus privalančių atlikti darbuotojų skaičius.

 

IV SKYRIUS

DARBŲ organizavimas

 

21.       Eksploatuojanti įmonė arba Kita įmonė suteikia teisę darbuotojams atlikti II ir III kategorijų darbus įformindama tai raštu:

21.1.    Darbų vykdymo degiųjų dujų aplinkoje paskyroje (toliau – paskyra), kai suteikiama teisė atlikti II kategorijos darbus;

21.2.    darbų vykdymo degiųjų dujų aplinkoje plane (toliau – darbų planas), kai suteikiama teisė atlikti III kategorijos darbus. Darbus atliekant pagal darbų planą, darbų organizavimo vadovas išduoda paskyras atlikti darbus konkrečiose darbo vietose (išskyrus atvejus, numatytus Taisyklių V skyriuje), prie kurių pridedama darbų plano kopija.

22.       I kategorijos darbai, tiek, kiek nereglamentuojama Taisyklėse, organizuojami ir vykdomi eksploatuojančios įmonės ar Kitos įmonės nustatyta tvarka. Eksploatuojanti įmonė teisės aktus, kuriuose nustatoma tokia tvarka, skelbia viešai įmonės interneto svetainėje.

23.     Darbų planas yra darbų organizavimo dokumentas, kuriame nustatoma darbų seka. Darbų planas turi būti patvirtintas eksploatuojančios įmonės vadovo ar jo įgalioto darbuotojo. Su darbų planu turi būti supažindinti darbų plane numatyti darbų vadovai.

24.         Avarijos, sutrikimai, gedimai, kiti įvykiai lokalizuojami be paskyros. Avarijos, sutrikimai, gedimai ir kiti įvykiai lokalizuojami vadovaujantis iš anksto patvirtintais personalo veiksmų planais, su kuriais supažindinami darbuotojai, kurie lokalizuoja avarijas, sutrikimus, gedimus ir kitus įvykius.

25.         Paskyrose gali būti suteikiama teisė atlikti jose įvardytus darbus konkrečiuose objektuose ilgiau kaip vieną dieną ir iš anksto.

26.         Paskyros gali būti išsiunčiamos elektroniniu būdu ar pateikiamos kitomis ryšio priemonėmis.

27.         Paskyros turi būti užregistruotos Paskyrų vykdant darbus degiųjų dujų aplinkoje registravimo žurnale.

28.         Eksploatuojanti įmonė ar Kita įmonė patvirtina paskyros ir Paskyrų vykdant darbus degiųjų dujų aplinkoje registravimo žurnalo formas arba vadovaujasi Taisyklių 3 ir 4 prieduose nurodytais šių dokumentų formų pavyzdžiais.

29.         Registruojant paskyras Paskyrų vykdant darbus degiųjų dujų aplinkoje registravimo žurnale turi būti nurodoma bent ši informacija:

29.1.  registravimo numeris;

29.2.  darbų dujų aplinkoje pavadinimas;

29.3.  darbo vieta ir (ar) objekto adresas;

29.4.  išdavimo data;

29.5.  numatoma darbų dujų aplinkoje data;

29.6.  paskyrą išdavęs asmuo;

29.7.  paskyrą gavęs asmuo;

29.8paskyros grąžinimo (užbaigimo) data.

30.     Būti darbų organizavimo vadovais ar darbų vadovais, rengti darbų planus, juos tvirtinti, išduoti paskyras gali tik atestuoti teisės aktų nustatyta tvarka ir įgiję reikiamų žinių ir įgūdžių eksploatavimo darbams atlikti kvalifikuoti darbuotojai, turintys eksploatuojančios įmonės ar Kitos įmonės suteiktus įgaliojimus (pagal darbo sutartis, įsakymus, potvarkius, pareiginius nuostatus ar kt.).

31.     Darbus organizuojantys, darbams vadovaujantys ir darbus atliekantys asmenys yra:

31.1.  paskyrą išduodantis asmuo;

31.2.  darbų organizavimo vadovas;

31.3.  darbų vadovas;

31.4.  vyresnysis darbuotojas;

31.5.  darbus atliekantys darbuotojai;

31.6.  darbų planą tvirtinantis asmuo.

32.     Darbų organizavimo vadovas skiriamas darbams, kurie atliekami pagal darbų planą kartu su išduotomis paskyromis, koordinuoti. Darbų organizavimo vadovas koordinuoja darbų eigą, duoda nurodymus darbų vadovams. Darbų organizavimo vadovo nurodymai, koordinuojant visų darbų eigą, darbų vadovams yra privalomi.

33.     Darbų organizavimo vadovas ir paskyrą išduodantis asmuo tuo pačiu metu negali būti darbų vadovu ir darbus atliekančiu darbuotoju.

34.     Kai darbai atliekami pagal paskyrą, darbams vadovauja darbų vadovas. Darbų vadovas yra atsakingas už darbų, kuriems vadovauja, atlikimą, kokybę, darbuotojų saugą ir sveikatą bei reikiamos dokumentacijos įforminimą. Darbų vadovas privalo visą darbų atlikimo laiką būti darbų atlikimo vietoje.

35.     Kai atliekami I kategorijos darbai ir skiriamas vyresnysis darbuotojas, jis vadovauja darbams ir yra atsakingas už darbų, kuriems vadovauja, darbų atlikimą, darbų kokybę bei reikiamos dokumentacijos įforminimą.

36.     Kai darbų vadovas, vyresnysis darbuotojas vykdo darbus, jie taip pat atsako ir už savo vykdomų darbų atlikimą, darbų kokybę, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymą.

37.     Darbuotojas vykdo darbus ir yra atsakingas už darbų atlikimą, darbų kokybę, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymą, o kai dirba vienas, – ir už reikiamos dokumentacijos įforminimą.

38.     Darbų vykdymo pagal paskyrą metu apie atliktus darbus darbų vadovas eksploatuojančios įmonės ar Kitos įmonės nustatyta tvarka ir periodiškumu informuoja paskyrą išdavusį asmenį. Vyresnysis darbuotojas ar darbuotojas, kai dirba vienas, apie atliktus darbus informaciją pateikia eksploatuojančios įmonės ar Kitos įmonės nustatyta tvarka.

39.     Darbų metu reikalingus darbuotojų sudėties pakeitimus gali atlikti tik darbų vadovas ar asmuo, išdavęs paskyrą. Darbuotojų pakeitimai turi būti pažymėti paskyroje.

40.     Kai darbai atliekami pagal paskyrą, baigus darbus darbų vadovas, pasirašydamas paskyroje arba užfiksuodamas darbų užbaigimą elektroninėje sistemoje, patvirtina, kokie darbai buvo atlikti. Jeigu buvo atlikti ne visi paskyroje nurodyti darbai, būtina parašyti (pažymėti), kokie darbai ir dėl kokios priežasties nebuvo atlikti.

41.     Darbų vadovas, atlikęs visus Taisyklių ‎40 punkte nurodytus veiksmus arba pasibaigus paskyroje nurodytam terminui, turi grąžinti paskyrą ją išdavusiam asmeniui.

42.     Kitų, nei Taisyklių ‎40 punkte nurodytų, darbų užbaigimas turi būti užfiksuojamas eksploatuojančios įmonės ar Kitos įmonės nustatyta tvarka.

43.     Nustatytu laiku nebaigus atlikti paskyroje nurodytų darbų, asmuo, išdavęs paskyrą, turi išsiaiškinti priežastis ir nuspręsti pratęsti ar išduoti naują paskyrą.

 

V skyrius

DARBO ORGANIZAVIMAS, kai Eksploatuojančios įmonės DUJŲ SISTEMOSE, OBJEKTUOSE AR ĮRENGINIUOSE darbus vykdo Kitos Eksploatuojančios įmonės ar kitos įmonės

 

44.     Eksploatuojančios įmonės nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomose dujų sistemose, objektuose ar įrenginiuose kitos eksploatuojančios įmonės ir Kitos įmonės, kiek nenustatyta Taisyklėse, darbus vykdo vadovaudamosi sutartyje tarp įmonių nustatyta tvarka ir, jei sutartyje nesusitariama kitaip, eksploatuojančios įmonės, kurios nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomose dujų sistemose, objektuose ar įrenginiuose vykdomi darbai, patvirtintu darbų sąrašu, o jeigu toks sąrašas nėra patvirtintas, Taisyklių 2 priede pateiktu pavyzdiniu darbų suskirstymo į kategorijas sąrašu.

45.     Jeigu eksploatuojančių įmonių ir (ar) Kitų įmonių darbuotojai vykdo technologiškai susijusius III kategorijos darbus darbus kelių eksploatuojančių įmonių nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomose dujų sistemose, objektuose ar įrenginiuose ir jeigu tarp eksploatuojančių įmonių sudarytoje sutartyje nesusitarta kitaip:

45.1.  už darbų organizavimą atsako darbus inicijavusi eksploatuojanti įmonė. Tokiu atveju darbų organizavimo vadovu skiriamas darbus inicijavusios eksploatuojančios įmonės darbuotojas;

45.2.  darbus inicijavusi eksploatuojanti įmonė organizuoja darbų plano parengimą, suderinimą su visomis vykdant darbus dalyvaujančiomis Kitomis įmonėmis ir su eksploatuojančia įmone, kurios nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomose dujų sistemose, objektuose ar įrenginiuose darbai yra vykdomi, darbų plano patvirtinimą. Kitos įmonės ir kitos eksploatuojančios įmonės privalo bendradarbiauti su darbus inicijavusia eksploatuojančia įmone, jai paprašius teikti informaciją, reikalingą darbų planui parengti;

45.3.  vadovaudamiesi darbų planu paskyras atskirose darbo vietose savo įmonės darbuotojams išduoda tose darbo vietose darbus vykdančios įmonės vadovai arba jų įgalioti turintys reikiamą kvalifikaciją darbuotojai ir (ar) darbai šiose darbo vietose vykdomi pagal toje vietoje dirbančių įmonių nustatytą tvarką ir darbų technologijos, įrenginių eksploatavimo, darbuotojų saugos ir sveikatos bei kitas instrukcijas (toliau – Instrukcijos).

46.     Kai eksploatuojančios įmonės darbuotojams atliekant technologiškai susijusius III kategorijos darbus šios eksploatuojančios įmonės nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomose dujų sistemose, objektuose ar įrenginiuose kartu dirba ir Kitos įmonės (darbus vykdančios pagal sutartį su šia eksploatuojančia įmone) darbuotojai:

46.1darbų organizavimo vadovu paskiriamas eksploatuojančios įmonės darbuotojas;

46.2.  darbo vietoje, kurioje darbus atlieka Kitos įmonės darbuotojai, darbų vadovu, vadovaujančiu Kitos įmonės darbuotojams, paskiriamas Kitos įmonės darbuotojas;

46.3kai darbai vykdomi pagal paskyras, Kitos įmonės darbuotojams jas išduoda Kitos įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens paskirti turintys reikiamą kvalifikaciją darbuotojai.

47.     Eksploatuojančių įmonių nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomose dujų sistemose, objektuose ar įrenginiuose kitos eksploatuojančios įmonės ir Kitos įmonės vykdyti darbus savarankiškai, taip pat vykdyti darbus Taisyklių ‎45 ir ‎46 punktuose nurodytais atvejais, turi teisę tik gavę eksploatuojančios įmonės, kurios nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomose dujų sistemose, objektuose ar įrenginiuose bus vykdomi darbai, rašytinį sutikimą. Kai kitai eksploatuojančiai įmonei ar Kitai įmonei yra suteikta teisė darbus vykdyti savarankiškai:

47.1.  jeigu raštu nesusitariama kitaip, darbai vykdomi pagal teisę vykdyti darbus savarankiškai turinčios įmonės nustatytą tvarką ir Instrukcijas;

47.2.  jeigu darbai vykdomi pagal paskyras, jas išduoda teisę vykdyti darbus savarankiškai turinčios įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens paskirti turintys reikiamą kvalifikaciją darbuotojai;

47.3.  darbus savarankiškai vykdanti įmonė privalo laikytis eksploatuojančios įmonės išduotame rašytiniame sutikime nurodytų darbų vykdymo sąlygų.

48.     Kai tarpusavyje technologiškai susijusius darbus vienoje darbo vietoje vykdo kelių eksploatuojančių įmonių, kelių Kitų įmonių arba eksploatuojančios įmonės ir Kitos įmonės, darbus vykdančios pagal sutartį su kita eksploatuojančia įmone, darbuotojai prieš pradedant darbus visos vienoje darbo vietoje darbus vykdysiančios įmonės sudaro atsakomybės ribų aktą.

49.     Kiek nereglamentuojama šiame skyriuje, darbo organizavimui, dokumentacijai, instruktavimui, darbų atlikimo tvarkai, kai eksploatuojančios įmonės nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomose dujų sistemose, objektuose ar įrenginiuose darbus vykdo kitos eksploatuojančios įmonės ar Kitos įmonės darbuotojai, taikomos kitos Taisyklių nuostatos.

 

VI SKYRIUS

DOKUMENTACIJA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

50.       Darbų dokumentaciją sudaro personalo veiksmų planai, nurodyti Taisyklių ‎24 punkte, paskyros, darbų planai, registravimo žurnalai, Instrukcijos ir kiti dokumentai, reglamentuojantys darbų atlikimą dujų aplinkoje.

51.       Paskyros, registravimo žurnalai, darbų planai saugomi eksploatuojančios ar Kitos įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintais terminais, bet ne mažiau kaip vienus metus. Jeigu keičiami dujotiekio įtaisai, įrenginiai, remontuojami dujotiekiai naudojant elektros ir dujų suvirinimą, kai į dujų sistemą pirmą kartą paleidžiamos dujos, darbų planai, paskyros, o jeigu šie dokumentai neišduodami, – darbų atlikimo dokumentacija, saugomi neterminuotai kartu su tos dujų sistemos technine dokumentacija.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

DARBŲ PLANAS

 

52.         Darbų plane turi būti nustatyta:

52.1.      darbų plano rengėjas, darbų organizavimo vadovas, darbų vadovai;

52.2.      darbų organizavimo ir atlikimo tvarka;

52.3.      paruošiamųjų darbų apimtis (jeigu paruošiamieji darbai reikalingi), darbuotojai, numatomas darbų pradžios ir pabaigos laikas;

52.4.      darbų pavadinimas, darbų atlikimo vieta ir data, numatomas darbų pradžios ir pabaigos laikas;

52.5.      darbų eiliškumas;

52.6.      darbuotojų, atliekančių darbus, darbo vietos;

52.7.      darbams atlikti reikalingos ryšio priemonės;

52.8.      darbų vadovų supažindinimo su darbų atlikimo tvarka įrašai.

53.         Prie darbų plano pridedama:

53.1.      dujų sistemos dalies schema, kurioje turi būti nurodoma:

53.1.1.   dujotiekio vamzdynai;

53.1.2.   uždarymo, atjungimo, prapūtimo įtaisai, aklės, jų įrengimo vietos;

53.1.3.   darbo vietų išdėstymas;

53.1.4.   dujų slėgio reguliavimo įrenginiai ir įtaisai;

53.2.      sarašai tų dujų vartotojų ar objektų, kuriems darbų metu:

53.2.1.   nutraukiamas dujų transportavimas (perdavimas, skirstymas);

53.2.2.   transportuojamos kitos rūšies dujos;

53.2.3.   sumažinamas dujų slėgis;

53.3.      atsakomybės ribų aktas, kai jis rengiamas.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PASKYRA

 

54.       Paskyroje nurodoma:

54.1.    darbus atliekančios įmonės ir padalinio pavadinimas;

54.2.    darbų pavadinimas;

54.3.    darbų atlikimo vieta ir (ar) adresas;

54.4.    numatoma darbų pradžios ir pabaigos data ir laikas;

54.5.    darbų vadovas ir darbus atliekantys darbuotojai;

54.6.    darbų konkretus aprašymas (turinys ar darbų seka) ir (ar) Instrukcijų numeriai, ir (ar) pavadinimai, pagal kuriuos atliekami darbai, jeigu darbams atlikti yra parengtos Instrukcijos;

54.7.    darbams reikalingos darbo priemonės (įrenginiai, mechanizmai, įrankiai), medžiagos, ryšio priemonės, matavimo priemonės ir jų instrukcijų ir (ar) saugos duomenų lapų registracijos ar gamykliniai numeriai;

54.8.    darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės, pirmosios pagalbos ir pirminės gaisro gesinimo priemonės ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos numeris, kurioje tokios priemonės nurodomos;

54.9.    paskyros išdavimo ir gavimo įrašai;

54.10.  darbuotojų supažindinimo su darbų atlikimo tvarka, saugos reikalavimais ir rizikos veiksniais įrašai, instruktavusio asmens ir instruktuotų darbuotojų parašai;

54.11.  paskyros pratęsimai;

54.12.  darbuotojų sudėties pakeitimai.

55.       Paskyroje turi būti nurodyti (arba pridėti paskyros priede) dujotiekių kontrolinių sandarumų patikrinimų rezultatai, dujų koncentracijos ir (ar) deguonies kiekio matavimų rezultatai, jeigu šie darbai ir matavimai buvo atliekami.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

INSTRUKCIJOS

 

56.       Instrukcijose, pagal kurias atliekami darbai, turi būti nurodyta darbų atlikimo tvarka, jų eiliškumas ir apimtis, nurodytos reikalingos darbo ir saugos priemonės, medžiagos. Instrukcijos nebūtinos dujinių prietaisų, dujinių technologinių įrenginių gedimams šalinti, jeigu jų gedimai šalinami pagal gamintojų nurodymus ir dokumentus.

 

VII SKYRIUS

INSTRUKTAVIMAS

 

57.     Visi darbuotojai turi būti instruktuoti eksploatuojančiosįmonės ar Kitos įmonės nustatytu periodiškumu ir tvarka. Kai eksploatuojančiai įmonei būtina instruktuoti Kitos įmonės darbuotojus, jie instruktuojami eksploatuojančios įmonės nustatyta tvarka.

58.     Kai darbai atliekami pagal paskyrą, ją išdavęs asmuo instruktuoja darbų vadovą paskyros išdavimo metu, o darbų vadovas instruktuoja darbuotojus darbo vietoje prieš šių darbų pradžią. Šio instruktavimo metu supažindinama su darbų atlikimo tvarka, saugos reikalavimais ir rizikos veiksniais.

59.     Kai paskyros išsiunčiamos elektroniniu būdu ar kitomis ryšio priemonėmis, darbų vadovas instruktuojamas telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis.

60.     Darbo metu pasikeitus darbuotojams, darbų vadovas supažindina naujus darbuotojus su atliekamais darbais, jų atlikimo tvarka ir technologija, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais, rizikos veiksniais bei Instrukcijomis.

61.     Instruktavęs asmuo apie tai, kad instruktavo darbuotojus, ir instruktuoti darbuotojai apie tai, kad buvo instruktuoti, privalo patvirtinti raštu arba elektroniniu būdu (įskaitant balso įrašus). Jeigu darbai vykdomi pagal paskyrą, tai patvirtinama paskyroje.

 

viiI SKYRIUS

DARBŲ ATLIKIMO TVARKA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

62.     Rengiantis atlikti III kategorijos darbus, į darbų planą turi būti įtraukti ir prieš III kategorijos darbų pradžią reikiami įvykdyti paruošiamieji darbai (patikrinta, ar dujų sistemos, objektai ir įrenginiai atitinka brėžinius, schemas, ar uždarymo įtaisai tinkamai veikia ir yra prieinami (pavyzdžiui, dėl statomų automobilių).

63.     Darbų vadovas, prieš pradedant darbus, turi patikrinti, kaip pasiruošta darbams (ar atlikti paruošiamieji darbai, kokia jų kokybė).

64.     Dirbant darbo vietose, kuriose gali susidaryti sprogi aplinka, įvertinus riziką, įranga, apsaugos sistemos ir darbo priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis teisės aktų, nurodytų Taisyklių 1 priedo 5 ir 8 punktuose, reikalavimais.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

DARBŲ EIGA

 

65.     Darbai turi būti vykdomi pagal darbų plane, paskyroje ir (ar) Instrukcijose nustatytą tvarką.

66.     Transporto, gaisro gesinimo ir ryšio priemonės, įrenginiai ir medžiagos darbo vietoje turi būti išdėstyti prieš vėją ir taip, kad esant būtinybei jų vietą būtų galima greitai pakeisti.

67.     Darbo vieta (darbų aikštelė, iškasa ir pan.) saugoma (aptveriama) tam tikslui panaudojant įspėjamuosius ženklus „Ex“, specialias įspėjamąsias juostas su užrašu „Dujos“ ir (ar) kitus specialius įspėjamuosius ženklus. Darbų vadovas, įvertinęs numatomų darbų apimtį, darbų pobūdį ir galimo aplinkos uždujinimo rizikos laipsnį, nustato darbų zonos dydį.

68.     Įeiti ir įvažiuoti į saugomą (aptvertą) teritoriją bei išeiti ir išvažiuoti iš jos galima tik darbų vadovui leidus.

69.     Išpilant SND iš geležinkelio cisternų į DPS rezervuarus, SND ar SGD pilant į autocisternas, darbo vietos aptverti nereikia. SND ar SGD išpilant iš autocisternų į rezervuarus, darbų vieta pažymima įspėjamaisiais ženklais.

70.     Dujų ir deguonies koncentracijos tikrinimo prieš darbus ir darbų atlikimo metu poreikis ir periodiškumas nustatomas eksploatuojančios įmonės ar Kitos įmonės patvirtintuose teisės aktuose. Ar reikia papildomai tikrinti dujų ir deguonies koncentraciją, atsižvelgdamas į konkrečių darbų vykdymo sąlygas, sprendžia:

70.1.  darbų planą, paskyrą išduodantis asmuo šiuose dokumentuose ar I kategorijos darbus atlikti pavedantis asmuo eksploatuojančios įmonės ar Kitos įmonės nustatyta tvarka;

70.2.  darbų vadovas, darbų vyresnysis ar darbuotojas, kai dirba vienas, darbo vietoje.

71.     Jeigu darbo aplinkoje prieš darbų pradžią ar darbų metu nustatoma, kad deguonies koncentracija yra 18 % < O2 < 20,7 % ir (ar) dujų koncentracija yra didesnė už 0 %, bet mažesnė už PDK ir tai nėra numatyta paskyroje, prieš pradedant darbus ar juos tęsiant būtina išsiaiškinti deguonies mažėjimo ar dujų atsiradimo priežastis ir prireikus imtis papildomų saugos priemonių.

72.     Jeigu darbo aplinkoje darbų metu deguonies koncentracija sumažėja iki 18 % ir mažiau, ir (ar) dujų koncentracija padidėja virš PDK ir tai nėra numatyta paskyroje, darbai turi būti nedelsiant nutraukti. Tęsti darbus galima tik nustačius ar išsiaiškinus deguonies ir dujų koncentracijos pokyčių priežastis bei išvėdinus darbo vietą ir įsitikinus, kad dujų koncentracija yra ne didesnė kaip PDK, o deguonies koncentracija – ne mažesnė kaip 18 %.

73.     Dirbti darbo vietoje, kurioje dujų koncentracija didesnė kaip PDK, o deguonies koncentracija mažesnė kaip 18 %, ar dirbti darbo vietoje, kurioje dujų koncentracija didesnė už 0 %, o deguonies koncentracija yra mažesnė už 20,7 % ir nenustatytos deguonies ir dujų koncentracijos pokyčių priežastys, leidžiama, jeigu tai yra įvertinta ir numatyta paskyroje bei laikantis visų paskyroje numatytų saugos priemonių, nuolat vėdinant darbo aplinką ir naudojant kvėpavimo organų (takų) apsaugos priemones (autonominius arba neautonominius kvėpavimo aparatus, atitinkančius Taisyklių 1 priedo 17 ir 18 punktuose nurodytų Lietuvos standartų reikalavimus).

74.     Dirbant dujų aplinkoje ugnies (suvirinimo, pjovimo ir kt.) darbus galima atlikti tik dujų koncentracijai esant mažesnei už PDK.

75.     Nurodymus darbuotojams gali duoti tik darbų vadovas, kuriam išduota paskyra arba darbų vyresnysis darbuotojas, kai jis paskirtas. Tuo atveju, kai darbai atliekami vadovaujantis darbų planu, nurodymus darbų vadovams gali duoti tik darbų organizavimo vadovas, o darbų vadovai gali pradėti darbus tik gavę darbų organizavimo vadovo nurodymą.

76.     Atliekant darbus, kiti asmenys darbų organizavimo vadovui (jeigu darbai atliekami pagal darbų planą), darbų vadovui (jeigu dirbama vadovaujantis paskyra) ar vyresniajam darbuotojui, kai jis paskirtas, gali teikti tik pasiūlymus.

77.     Darbo aplinkoje susidarius pavojingoms aplinkybėms, netikėtai nepalankiai pasikeitus technologijai, organizacinėms, meteorologinėms sąlygoms, Taisyklių ‎128 punkte nurodytu atveju arba jeigu negalima įvykdyti paskyroje ir (ar) Instrukcijose nustatytų reikalavimų, darbų vadovas, vyresnysis darbuotojas arba darbuotojas (kai dirba vienas) turi nedelsdamas sustabdyti darbų vykdymą. Tęsti darbus galima tik pašalinus gedimus ir nepalankias aplinkybes bei užtikrinus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

78.     Draudžiama užpildyti dujomis naujai pastatytus, įrengtus, rekonstruotus ar suremontuotus dujotiekius (išskyrus magistralinį dujotiekį), slėginius indus, pakeistus dujotiekio įrenginius ar įtaisus, jeigu prieš dujotiekių užpildymą dujomis neatliktas jų kontrolinis sandarumo patikrinimas. Užpildyti dujomis naują, rekonstruotą ar suremontuotą magistralinį dujotiekį leidžiama tik vadovaujantis Taisyklių 1 priedo 12 punkte nurodyto teisės akto reikalavimais (atlikus dujotiekių stiprumo ir sandarumo bandymus).

 

TREČIASIS SKIRSNIS

DUJŲ SLĖGIO PARAMETRAI

 

79.       Atliekant veikiančių dujotiekių remonto, suvirinimo, pjovimo, ardymo darbus, kai negalima nutraukti dujų srauto, dujotiekiuose turi būti palaikomas dujų slėgis, kurio parametrai numatomi rengiamuose darbų planuose ir(ar) paskyrose ir kurie turi atitikti šias ribas:

79.1.    suvirinant ir pjaunant elektra arba dujomis veikiančius dujotiekius:

79.1.1. nuo 2 mbar iki 20 mbar – skirstomuosiuose ir vartotojų dujotiekiuose, išskyrus pastatų dujų sistemas;

79.1.2. nuo 1 mbar iki 5 mbar – magistralinio dujotiekio vamzdyne;

79.2.    keičiant dujotiekio šuliniuose esančius uždarymo įtaisus, kompensatorius, izoliuojančias jungtis, tarpiklius – nuo 2 mbar iki 20 mbar;

79.3.    keičiant vidutinio slėgio (0,1–5 bar), didelio slėgio (5–16 bar) dujotiekių kondensato rinktuvų uždarymo įtaisus, prapūtimo (dujų išleidimo) įtaisų uždarymo įtaisus, kurie įrengti grunte ar sekliuose šuliniuose, – nuo 2 mbar iki 3 bar;

79.4.    keičiant ar tepant uždarymo įtaisus, esančius prieš pastatų dujų sistemas, įrengtus ne didesnio kaip 50 mm skersmens dujotiekiuose, keičiant tarpiklius ir įrengiant akles antžeminio dujotiekio jungėse (flanšuose), – nuo 2 mbar iki 30 mbar;

79.5.    atliekant vidutinio slėgio (0,1–5 bar), didelio slėgio (5–16 bar) dujotiekių kondensato rinktuvų vamzdelių ilginimą / trumpinimą, naudojant specialią įrangą – nuo 0,1 bar iki 3 bar.

80.       Dujotiekyje susidariusius ledo kamščius leidžiama šalinti naudojant tirpiklius nemažinant dujų slėgio. Šiuo atveju prapūtimo (dujų išleidimo) vamzdis turi būti įrengiamas ne arčiau kaip 3 m iki pastatų.

81.       Skirstomuosiuose ir vartotojų dujotiekiuose dujų slėgiui sumažėjus mažiau kaip 2 mbar arba padidėjus daugiau kaip 20 mbar (magistralinio dujotiekio vamzdyne – sumažėjus mažiau kaip 1 mbar arba padidėjus daugiau kaip 5 mbar), suvirinimo, pjovimo darbai turi būti nutraukiami. Taip pat suvirinimo, pjovimo darbai skirstomuosiuose ir vartotojų dujotiekiuose turi būti nutraukiami Taisyklių ‎127.2–‎127.4 papunkčiuose nurodytais atvejais.

82.       Pjauti dujomis ir suvirinti dujotiekius pastatuose leidžiama tik nutraukus dujų srautą į juos ir prapūtus jų ertmę taip, kad nebūtų viršyta PDK dujotiekyje.

83.       Naują dujotiekį prijungti prie veikiančio dujotiekio nesumažinus dujų slėgio veikiančiame dujotiekyje leidžiama tik naudojant tam pritaikytus specialius įtaisus ir įrangą.

84.       Keičiant dujotiekių uždarymo įtaisų riebokšlius ar papildant jų įkamšą, naudojami specialūs įtaisai, neleidžiantys išsiveržti dujoms, o dujų slėgis pagal galimybes sumažinamas.

85.       Dujų slėgio parametrams kontroliuoti turi būti įrengtas matavimo taškas:

85.1.    mažo slėgio dujų sistemose – ne toliau kaip 100 m nuo darbo vietos;

85.2.    vidutinio ir didelio slėgio dujų sistemose – darbų plane nustatytoje patogioje stebėti vietoje.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

DUJOTIEKIŲ IR JŲ ĮRENGINIŲ ARDYMAS

 

86.     Keisti uždarymo įtaisus, tarpiklius, įrenginius ar atlikti kitus darbus požeminiuose dujotiekiuose, kuriuos atliekant reikia atskirti neprapūstus oru dujotiekius, galima tik išjungus saugos nuo korozijos įrenginius ir įrengus ne mažesnio kaip 25 mm2 skerspjūvio ploto elektros jungtis tarp atskiriamų dalių.

87.     Keisti pastatų dujų sistemų įrenginius, uždarymo įtaisus, ardyti dujotiekių sriegines, jungines (flanšines) jungtis galima tik sandariai uždarius dujų srautą nutraukiančius uždarymo įtaisus arba, jeigu reikia, įrengus akles.

88.     Aklės, įmontuotos skirstomuosiuose ir vartotojų dujotiekiuose, turi išlaikyti tame dujotiekyje galimą didžiausią dujų slėgį. Aklės turi turėti auseles, išsikišusias už jungių (flanšų) ribų, o ant auselių turi būti žymenys, nurodantys dujų slėgį ir skersmenį.

89.     Baigus darbus, akles iš skirstomųjų ir vartotojų dujotiekių galima išimti tik nurodžius darbų vadovui. Aklės išimamos atlikus dujotiekių kontrolinį sandarumo patikrinimą, apžiūrėjus dujotiekį ir jo įrenginius, įtaisus.

90.     Išmontuojant dujotiekius jie prapučiami oru, azotu arba inertinėmis dujomis, o veikiančiuose dujotiekiuose įrengiamos aklės.

91.     Pakeitus ar papildžius uždarymo įtaisų riebokšlius, pakeitus matavimo priemonių tarpiklius, įrengus ar išėmus akles, pašalinus dujų nuotėkį, būtina nuotėkio aptikimo skysčiais arba tam skirtais prietaisais patikrinti dujotiekio sandarumą.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

DARBAI ŠULINIUOSE, REZERVUARUOSE, cisternose, TUNELIUOSE, IŠKASOSE IR DSS, DAS, DASRS, DSRM, MAPDĮr, DKS, MDK, DPS, SGDD, SNDD, DPP, SGD ĮRENGINIŲ TERITORIJOJE BEI DSRĮr

 

92Atliekant suvirinimo, pjovimo darbus šuliniuose, tuneliuose, rezervuaruose, cisternose, DSS, DAS, DASRS, DSRM, MAPDĮr, DKS, MDK, DPS, SGDD, SNDD, DPP, SGD įrenginių teritorijoje bei DSRĮr, dujotiekiai ir (ar) rezervuarai bei cisternos turi būti atjungti aklėmis nuo veikiančio dujotiekio ir prapūsti oru, azotu arba inertinėmis dujomis. Nesant galimybės sustabdyti DSRĮr veikimo, nuolat tikrinant dujų koncentraciją ir intensyviai vėdinant (mechaniniu būdu) technologinę ir pagalbines patalpas, leidžiama atlikti DSRĮr šildymo sistemos, įžeminimo kontūrų remonto, panaudojant suvirinimo ir pjovimo įrangą, darbus.

93Kopėčių galai turi būti su guminiais, polietileniniais ar kitokios dielektrinės medžiagos antgaliais, kad neįskeltų kibirkšties. Nusileisti į šulinius, rezervuarus, cisternas ir iškasas, kuriose nėra įrengtų stacionarių kopėčių, turi būti naudojamos kopėčios su įtaisais, kuriais jos pritvirtinamos prie šulinio, iškasos, rezervuaro, cisternos landos krašto.

94Dirbant dujotiekio šulinyje, ant dugno turi būti patiesiami guminiai kilimėliai.

95Dujotiekio šuliniuose keičiant uždarymo įtaisus, kompensatorius, izoliuojančias jungtis ar tarpiklius turi būti nuimtas didysis šulinio dangtis.

96Dirbant įrenginių, kuriuose naudojamos dujos, viduje (valant ir remontuojant), įrenginiai turi būti atjungti nuo dujotiekio, uždarant artimiausius uždarymo įtaisus ir įrengiant už jų (pagal dujų tekėjimo kryptį) akles (jeigu yra galimybė jas įrengti). Dirbti tokiuose įrenginiuose leidžiama tik juos išvėdinus ir patikrinus dujų koncentraciją ore. Prieš pradedant darbą, įrenginį reikia atjungti nuo bendro dūmtakio, o visas dureles, angas, apsauginius sprogimo vožtuvus atidaryti.

97Šuliniuose, tuneliuose, rezervuaruose, cisternose dirbantys darbuotojai privalo turėti naudoti paruoštas kvėpavimo takų apsaugos priemones (neuždėję ant veido kaukės) ir turi būti apsijuosę gelbėjimo diržais ir prisirišę gelbėjimo virvę. Virvės antrą galą turi laikyti už šulinio, tunelio, rezervuaro, cisternos ribų esantys darbuotojai.

98Atliekant darbus gilesnėse kaip 1,5 m iškasoje, iškasa turi būti paruošta vadovaujantis Taisyklių 1 priedo 16 punkte nurodyto teisės akto reikalavimais.

99Darbuotojai, atlikdami darbus su dujomis, sunkesnėmis už orą, ir gilesnėse kaip 1,5 m iškasose, kurių metu yra galimybė netikėtai ištekėti dujoms, privalo turėti naudoti paruoštas kvėpavimo takų apsaugos priemones (neuždėję ant veido kaukės).

100.   Dirbant uždujintuose šuliniuose, kolektoriuose, rezervuaruose ir cisternose reikia laikytis Taisyklių ‎73 punkte nustatytų reikalavimų, būti apsijuosus gelbėjimo diržus ir prisirišus gelbėjimo virvėmis. Dirbti darbus neuždujintuose gilesniuose nei 1,5 m požeminių dujotiekių šuliniuose privaloma apsijuosus gelbėjimo diržais ir prisirišus gelbėjimo virves bei turint paruoštas naudoti izoliuojamąsias dujokaukes.

101.   Dirbant dujomis užterštose patalpose, jų išorėje turi budėti darbuotojas ir stebėti dirbančius patalpoje bei neleisti naudoti atviros ugnies arti patalpų. Patalpų durys turi būti atidarytos, patalpos nuolat vėdinamos.

102.   Darbus atliekant patalpose, darbo aplinkos vėdinimas turi atitikti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatytus reikalavimus.

103.   Taisyklių ‎97 ir ‎100 punktuose nurodytose darbo vietose kiekvieną dirbantį darbuotoją turi stebėti ir gelbėjimo virves laikyti ne mažiau kaip du darbuotojai, iš jų vienas privalo turėti paruoštą izoliuojamąją dujokaukę arba ją dėvėti, būti su gelbėjimo diržais ir gelbėjimo virvėmis. Abu jie turi būti pasiruošę bet kuriuo momentu ištraukti dirbusį darbuotoją iš uždujintos darbo vietos. Remontuojant veikiantį dujotiekį, tuo pačiu metu nusileisti į šulinius, tunelius, kolektorius leidžiama ne daugiau kaip dviem žmonėms.

104.       Darbuotojai privalo stebėti, kad dujokaukių žarnų galai būtų nukreipti prieš vėją arba būtų patalpoje, kuri neužteršta dujomis, taip pat kad į darbo aplinką neįeitų pašaliniai asmenys ir nebūtų rūkoma ar nepatektų atvira ugnis.

105.       Dirbant dujotiekio šuliniuose, rezervuaruose ir cisternose darbo įrankiai turi būti dedami toliau nuo atidaryto šulinio, rezervuaro ar cisternos landos, kad įkritę darbo įrankiai nesukeltų kibirkščiavimo.

106.       Dirbančiam šulinyje, rezervuare ar cisternoje darbuotojui darbo įrankiai turi būti perduodami iš rankų į rankas arba plastiko taroje nuleidžiami virve.

107.       Gelbėti nukentėjusiųjų nusileisti į šulinį, rezervuarą ar cisterną galima tik su izoliuojančia nuo aplinkos poveikio kvėpavimo takų apsaugos priemone ir užsisegus gelbėjimo diržą su gelbėjimo virve.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

kontrolinis sandarumo patikrinimas

 

108.   Nauji ir suremontuoti dujotiekiai, dujų rezervuarai, cisternos prieš paleidžiant dujas turi būti tikrinami kontroliniu sandarumo patikrinimu tą pačią dieną, kai dujotiekiai, dujų rezervuarai, cisternos ir kiti slėginiai indai bus užpildomi dujomis.

109.     Kontrolinis sandarumo patikrinimas, numatytas šiame skirsnyje, gali būti taikomas dujų sistemoms, kurių darbinis dujų slėgis yra ne didesnis kaip 16 bar.

110.     Kontrolinis sandarumo patikrinimas atliekamas oru, azotu arba inertinėmis dujomis, išskyrus atvejį, nurodytą Taisyklių ‎113 punkte.

111.     Kontrolinio sandarumo patikrinimo slėgis, trukmė ir leidžiamas slėgio sumažėjimas turi būti:

111.1.       požeminiai ir antžeminiai dujotiekiai (neatsižvelgiant į darbinį dujų slėgį):

111.1.1.    200 mbar;

111.1.2.    1 valanda;

111.1.3.    ne didesnis kaip 1 mbar;

111.2.       mažo slėgio dujotiekiai, kai įrengtas hidraulinis uždoris:

111.2.1.    40 mbar;

111.2.2.    10 min.;

111.2.3.    ne didesnis kaip 0,5 mbar;

111.3.       mažo slėgio dujotiekiai, kai vamzdyno vidinis tūris yra mažesnis kaip 30 litrų:

111.3.1.    50 mbar;

111.3.2.    15 min.;

111.3.3.    ne didesnis kaip 2 mbar;

111.4.       DSRĮr, negyvenamos paskirties pastatų dujotiekiai, neatsižvelgiant į darbinį dujų slėgį:

111.4.1.    100 mbar;

111.4.2.    1 valanda;

111.4.3.    ne didesnis kaip 6 mbar;

111.5.       gyvenamųjų pastatų dujų sistemos:

111.5.1.    50 mbar;

111.5.2.    5 min.;

111.5.3.    ne didesnis kaip 2 mbar;

111.6.       SND, SGD cisternos, rezervuarai:

111.6.1.    1 bar;

111.6.2.    1 valanda;

111.6.3.    neturi būti slėgio sumažėjimo.

112.       Jeigu kontrolinio sandarumo patikrinimo metu slėgis sumažėja daugiau, negu nurodyta Taisyklių ‎111 punkte, paleisti dujas į tokius dujotiekius ar slėginius indus draudžiama. Slėgio sumažėjimo priežastis turi būti nustatyta ir pašalinta, o kontrolinis sandarumo patikrinimas pakartojamas.

113.       Vieno buitinio vartotojo dujų sistemoje, kurioje darbinis dujų slėgis ne didesnis kaip 30 mbar, atlikus darbus (be suvirinimo išardyti srieginiai sujungimai, pakeistas skaitiklis ir pan.), kai iš vartotojo dujų sistemos ar jos dalies trumpam laikui buvo išleistos dujos, kontrolinį sandarumo patikrinimą galima atlikti vamzdyne buvusiomis (esančiomis) dujomis darbiniu dujų slėgiu. Patikrinimo trukmė turi būti ne mažesnė kaip 5 minutės ir dujų slėgis neturi sumažėti. Kontrolinio sandarumo patikrinimo vamzdyne buvusiomis (esančiomis) dujomis metu, ardytų sujungimų bei kitos tikėtino dujų nuotėkio vietos turi būti tikrinamos dujų nuotėkio paieškos priemonėmis. Jeigu kontrolinio sandarumo patikrinimo dujomis metu buvo nustatytas dujų slėgio kritimas, bandomo dujotiekio dalies kontrolinis sandarumo patikrinimas turi būti atliktas oru, azotu ar inertinėmis dujomis. Esamose mažo slėgio pastatų dujų sistemose, kai iš pastato dujų sistemos ar jos dalies dėl atliekamų techninės priežiūros ar remonto darbų trumpam laikui buvo išleistos dujos, vietoj kontrolinio sandarumo patikrinimo gali būti atliekamas sandarumo bandymas vamzdyne esančiomis dujomis vadovaujantis Taisyklių 1 priedo 11 punkte nurodyto teisės akto reikalavimais.

114.       Po kontrolinio sandarumo patikrinimo dujotiekis, rezervuaras, cisterna, slėginis indas nedelsiant turi būti prapūsti ir užpildyti dujomis.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

DUJOTIEKIŲ PRAPŪTIMAS

 

115.     Dujotiekių prapūtimas dujomis atliekamas pripildant dujotiekius dujomis. Dujotiekių prapūtimas inertinėmis dujomis ar oru atliekamas ištuštinant dujotiekius, ruošiant remontui ar nutraukiant jų veikimą.

116.     Nauji arba suremontuoti magistralinio dujotiekio vamzdynai prapučiami dujomis ne didesnio kaip 1 baro slėgio dujomis, o skirstomieji dujotiekiai ne didesnio kaip 50 mbar slėgio dujomis, stebint ir kontroliuojant prapūtimo dujomis procesą, dujų ir oro mišinį išleidžiant į aplinką per įrengtus prapūtimo (dujų išleidimo) vamzdžius. Prapūtimo (dujų išleidimo) vamzdžiai turi būti plieniniai, išvesti vertikaliai į viršų ne mažiau kaip 2,5 metro virš žemės lygio skirstomuosiuose ir vartotojų dujotiekiuose ir 3 metrai – magistralinio dujotiekio vamzdyne. Prapūtimo (dujų išleidimo) vamzdžiai turi būti su srauto reguliavimo ir uždarymo įtaisais. Dujų ir oro mišinys turi būti išleidžiamas į vietas, iš kurių šis mišinys negalėtų patekti į pastatus, užsidegti nuo ugnies ar kibirkšties.

117.     Atliekant dujotiekių prapūtimą dujomis būtina įsitikinti, kad oras yra visiškai išstumtas iš vamzdyno. Tai atliekama tam skirtu matavimo prietaisu. Prapūtimas dujomis yra baigtas, kai deguonies kiekis dujose neviršija 2 % (tūrio).

118.     Rengiantis atjungti dujotiekius ir mažinti juose dujų slėgį, dujos iš atjungiamo dujotiekio gali būti išleidžiamos į kitą mažesnio slėgio dujotiekį, reguliuojant dujų ištekėjimą ir jų slėgį, neviršijant esamo slėgio reikšmės naudojamame dujotiekyje arba perpumpuojamos į kitą atkarpą naudojant MDK. Dujų likučiai per įrengtą prapūtimo (dujų išleidimo) vamzdį turi būti išleidžiami į atmosferą ir pagal galimybes deginami tol, kol dujų slėgis sumažėja iki 2 mbar.

119.     Išleidžiamos dujos turi būti deginamos prižiūrint kvalifikuotam darbuotojui. Ši nuostata netaikoma SND gaminančioms įmonėms, turinčioms atitinkamą technologiją ir specialia įranga nuolat palaikančioms SND degimą.

120.     Dujų slėgiui sumažėjus iki 2–4 mbar, deginimas nutraukiamas, o dujos išleidžiamos išsisklaidyti po aplinką, kol dujų slėgis tampa lygus nuliui.

121.     Dujos galutinai pašalinamos prapučiant vamzdyną oru, azotu arba inertinėmis dujomis, kontroliuojant ir valdant slėgį. Prapučiant dujotiekius negalima dujų ir oro arba inertinių dujų mišinio išleisti į patalpas, laiptines, dūmtakius, ventiliacijos kanalus ir panašiai.

122.     Būtina kontroliuoti prapūtimo dujomis ir prapūtimo inertinėmis dujomis ar oru procesą, dujų ir oro arba inertinių dujų mišinio išleidimo vietoje neleisti rūkyti, naudoti atvirą liepsną ir kitus degimo šaltinius, naudoti įrenginius, įrankius bei kitus daiktus, galinčius įskelti kibirkštį bei atlikti kitus veiksmus, dėl kurių galėtų užsidegti dujų ir oro mišinys.

123.     Prapūtimas oru arba inertinėmis dujomis laikomas baigtu, kai vamzdyne likusio dujų kiekio yra mažiau kaip 20 % nuo apatinės sprogimo ribos.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

DUJŲ PRIPYliMAS IR IŠpylimas

 

124.     Pripilant rezervuarus ir cisternas SND ir SGD ir išpilant SND ir SGD iš rezervuarų ir cisternų laikomasi teisės aktų, nurodytų Taisyklių 1 priedo 14 ir 15 punktuose, reikalavimų.

125.     Dujų įleidimas į autocisternas ir išleidimas iš jų į dujų sistemas, objektus ar įrenginius vykdomas sutarčių tarp eksploatuojančių įmonių, kurių dujų sistemos ar objektai yra užpildomi ir iš jų dujos išleidžiamos, nustatyta tvarka, o jei tokių sutarčių nėra, – šiuos darbus vykdančių asmenų nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

PAPILDOMI REIKALAVIMAI DARBAMS, ATLIEKAMIEMS GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOJE

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

126.     Darbų vadovas informaciją apie darbų pradžią, pabaigą arba jų nutraukimą įvykus pažeidimams, taip pat darbuotojų sudėties pakeitimus ryšio priemonėmis turi pranešti gamtinių dujų perdavimo sistemos valdymo centrui.

127.     Suvirinimo, pjovimo darbai turi būti nutraukiami tokiais atvejais:

127.1.  darbų metu dujų slėgiui dujotiekyje padidėjus daugiau kaip 5 mbar arba sumažėjus mažiau kaip 1 mbar;

127.2.  užgesus ištekančių iš vamzdžio įpjovos dujų liepsnai arba kai liepsna įtraukiama į vamzdžio vidų;

127.3.  pažeidus guminių rutulių arba kamščių, kuriais atjungta nuo veikiančio dujotiekio remontuojamoji dujotiekio atkarpa, sandarumą;

127.4.  darbo aplinkoje kilus avarijos, sutrikimo ar kito įvykio grėsmei.

128.     Perkūnijos metu draudžiama dirbti darbus, taip pat darbuotojams būti prie dujotiekio uždarymo įtaisų, esančių arčiau kaip 200 m iki prapūtimo (dujų išleidimo) vamzdžių arba nupjauto dujotiekio atvirų angų.

129.     Magistralinio dujotiekio vamzdyno atkasimo darbai organizuojami ir atliekami vadovaujantis Statybos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų ir Taisyklių 1 priedo 16 punkte nurodyto teisės akto nustatytais reikalavimais.

130.     Nutraukus dujų transportavimą dujotiekiuose, jie ištuštinami išleidžiant dujas per prapūtimo (dujų išleidimo) vamzdžius. Vamzdyne paliekamas 1–5 mbar dujų slėgis.

131.     Išleidus dujas patikrinama, ar vamzdyne (slėginiame inde) nėra dujų kondensato. Jį radus, kondensatas turi būti išpumpuotas ir utilizuotas pagal atitinkamas Instrukcijas.

132.     Prieš pradedant darbus, toje vietoje neturi likti nereikalingų darbo priemonių ir darbuotojų, kurie tiesiogiai nedalyvauja darbo procese.

133.     Patalpose, kuriose gali susidaryti potencialiai sprogi aplinka, draudžiama vienu metu atlikti darbus dujų aplinkoje ir kitokius darbus (elektros laidų ir kabelių remonto, statybos, remonto, derinimo darbus ir kt.).

 

ANTRASIS SKIRSNIS

pjovimo ir SUvirinimo darbai

 

134.       Pjaunant ar suvirinant magistralinio dujotiekio vamzdyną, gamtinių dujų slėgis turi būti sumažinamas iki 1–5 mbar ir palaikomas iki pjovimo ar suvirinimo darbų pabaigos. Šie darbai susideda iš trijų technologinių procesų:

134.1.    technologinių kiaurymių (dujų kondensatui pašalinti ir laikiniems dujų tekėjimo nutraukimo įtaisams sumontuoti) išpjovimas;

134.2.    magistralinio dujotiekio vamzdyno remonto darbai;

134.3.    technologinių kiaurymių hermetizavimas.

135.       Jeigu pažeistame dujotiekyje gamtinių dujų slėgis mažesnis kaip 1 mbar, prieš pjaunant kiaurymes dujotiekis turi būti prapučiamas gamtinėmis dujomis ne didesniu kaip 1 bar slėgiu. Po prapūtimo deguonies dujose gali likti ne daugiau kaip 2 % pagal tūrį.

136.       Remontuojamo dujotiekio atkarpoms papildomai atjungti naudojami sandarinimo rutuliai, kurie įdedami į vamzdį per išpjautas technologines kiaurymes ir pripučiami oro. Rutuliai turi būti sandariai prigludę prie vamzdžio vidinio paviršiaus.

137.       Sandarinimo rutuliai įstatomi dujotiekyje ne arčiau kaip 8–10 m atstumu į abi puses nuo pjovimo, suvirinimo darbų vietos, tarp technologinių kiaurymių. Jeigu dėl darbų technologijos išlaikyti tokius atstumus negalima, guminiai rutuliai turi būti specialiai apsaugoti. Technologinių kiaurymių skaičius, sandarinimo rutulių skaičius ir jų pastatymo vietos turi būti nustatyti darbų plane priklausomai nuo dujotiekio vamzdžio skersmens ir darbų sudėtingumo.

138.       Suvirinimo darbai turi būti atliekami pagal galiojančias suvirinimo darbų specifikacijas ir Instrukcijas.

139.       Atlikus technologinių kiaurymių hermetizavimą, išjungtas dujotiekio ruožas prapučiamas dujomis ne didesniu kaip 1 bar dujų slėgiu. Prapūtimas dujomis yra užbaigtas, kai deguonies kiekis dujose neviršija 2 % jų tūrio arba dujų ėminiai dega ramiai, nesproginėja atlikus tris bandinius paeiliui.

140.       Prapūtus dujomis, užvirinamos technologinės kiaurymės.

141.       Suvirintos sandūros turi būti patikrintos neardomosios kontrolės metodais.

142.       Suvirintų vietų sandarumas tikrinamas nuotėkio aptikimo skysčiais arba tam skirtais dujų nuotėkių paieškos prietaisais, dujų slėgį dujotiekyje padidinus iki 50 % darbinio dujų slėgio dydžio.

143.       Suvirinimo, pjovimo darbai DSS, DAS, DASRS, DSRM ir DKS teritorijose, nenutraukiant šių objektų veikimo, gali būti atliekami, jeigu vykdomi tokie saugos reikalavimai:

143.1.    periodiškai tikrinamas darbo aplinkos užterštumas dujomis;

143.2.    nutraukiamos darbo operacijos, susijusios su galimu gamtinių dujų nuotėkiu į aplinką iš jungčių, apsauginių išmetimo vožtuvų, prapūtimo (dujų išleidimo) vamzdžių ir kitų galimų vietų.

144.       Patalpose, kuriose gali susidaryti potencialiai sprogi aplinka, suvirinimo, pjovimo darbai gali būti atliekami tik išimtiniais atvejais, įvykdžius šiuos veiksmus:

144.1.    uždarius įvadinių ir išvadinių dujų vamzdynų uždarymo įtaisus ir įrengus akles, jeigu tai leidžia konstrukcija;

144.2.    remontuojamą vamzdyną ar įrenginį prapūtus oru, azotu arba inertinėmis dujomis;

144.3.    ne trumpiau kaip 10 minučių prieš darbų pradžią išvėdinus patalpą ir ją vėdinant visą darbo laiką;

144.4.    laikantis Taisyklių ‎143 punkte nurodytų saugos reikalavimų.

145.       Suremontuotus technologinius įrenginius pripildžius gamtinėmis dujomis ir slėgiui pasiekus 50 % darbinio dujų slėgio dydį, tam skirtais prietaisais patikrinamas technologinių įrenginių, jų vamzdynų, jungčių, suvirintų sandūrų sandarumas. Jeigu dujų nuotėkio nenustatoma, dujų slėgis padidinamas iki darbinio dydžio ir po 2 valandų sandarumas patikrinamas pakartotinai.

 

X SKYRIUS

ASMENINĖS APSAUGoS PRIEMONĖS

 

146.          Asmeninės apsaugos priemonės, naudojamos dirbant darbus, turi atitikti 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB, reikalavimus, būti sertifikuotos ir tinkamos saugiai naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje, tai yra šios priemonės turi būti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad netaptų elektros lanko, elektrostatinės iškrovos ar smūgio sukeltu kibirkšties šaltiniu, nuo kurio aplinkoje esantis sprogusis mišinys užsidegtų.

147.          Atliekant darbus dujų aplinkoje kvėpavimo takų apsaugai gali būti naudojami neautonominiai kvėpavimo aparatai – izoliuojančios (žarninės) dujokaukės (Taisyklių 1 priedo 17 punkte nurodyto standarto reikalavimai) ir autonominiai kvėpavimo aparatai – izoliuojamieji suslėgto oro aparatai (Taisyklių 1 priedo 18 punkte nurodyto standarto reikalavimai).

148.          Kaukės turi būti nepažeistos, sandarios ir švarios, žarnos – sandarios, neperlenktos ir nesuspaustos. Rekomenduojama, kad žarnos gale būtų kietųjų dalelių filtras.

149.          Gelbėjimo įranga turi atitikti Taisyklių 1 priedo 19 punkte nurodyto standarto reikalavimus.

150.          Gelbėjimo virvės turi būti vientisos, be surišimų ir mazgų, virvių ilgis ne mažesnis kaip 6 m, o dirbant šulinyje, iškasoje virvė turi būti 3 m ilgesnė už šulinio ar iškasos gylį.

 

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

151.          Taisyklių reikalavimus pažeidę asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių atsakomybės klausimus, nustatyta tvarka.

 

____________________

 

Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklių

1 priedas

 

 

TEISĖS AKTAI IR STANDARTAI, Į KURIUOS TAISYKLĖSE PATEIKTOS NUORODOS

 

1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.

3. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas.

4. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

5. Įrangos ir apsaugos sistemų, naudojamų potencialiai sprogioje aplinkoje, techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 432 „Dėl Įrangos ir apsaugos sistemų, naudojamų potencialiai sprogioje aplinkoje, techninio reglamento patvirtinimo“.

6. Lietuvos higienos norma HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 277 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ patvirtinimo“.

7. Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

8. Darbuotojų, dirbančių potencialiai sprogioje aplinkoje, saugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugsėjo 30 d. įsakymu
Nr. A1-262 „Dėl Darbuotojų, dirbančių potencialiai sprogioje aplinkoje, saugos nuostatų patvirtinimo“.

9. Asmenų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“.

10. Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-276 „Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“.

11. Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-82 „Dėl Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“.

12. Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1-128 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“.

13. Europos Bendrijų Komisijos komunikatas „Dėl neprivalomo geros praktikos vadovo Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvai 1999/92/EB dėl būtiniausių minimalių darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo reikalavimų, taikomų dirbant potencialiai sprogioje aplinkoje, įgyvendinti“ (2003 m. rugpjūčio 25 d. COM (2003) 515 galutinė redakcija).

14. Suskystintųjų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1-277 „Dėl Suskystintųjų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“.

15. Degalinių įrengimo ir eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1-37 „Dėl Degalinių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“.

16. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 „Dėl Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje patvirtinimo“.

17. Lietuvos standartas LST EN 138 „Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Kvėpavimo aparatai su švaraus oro žarna ir kauke, puskauke arba kandikliniu įtaisu. Reikalavimai, bandymai, ženklinimas“.

18. Lietuvos standartas LST EN 137 „Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Autonominiai atvirosios apytakos suslėgtojo oro kvėpavimo aparatai su ištisine veido kauke. Reikalavimai, bandymai, ženklinimas“.

19. Lietuvos standartas LST EN 1497 „Asmeninė apsaugos nuo kritimo iš aukščio įranga. Gelbėjimo diržai“.

20. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“.

Pastaba. Taikant Taisykles, turi būti vadovaujamasi aktualiomis Taisyklių priede nurodytų teisės aktų ir standartų redakcijomis. Pripažinus netekusiais galios šiame priede nurodytus teisės aktus, taikomi jį pakeičiantys teisės aktai.

____________________

 

Degiųjų dujų atliekamų darbų saugos taisyklių

2 priedas

 

 

pavyzdinis DARBŲ suskirstymo į kategorijas sąrašas

 

I kategorijos darbai

 

1.       DSS, DAS įrenginių dujų nuotėkio per riebokšlius ir išardomus sujungimus šalinimas. DSS, DAS, DSRM, DKS (dujų kompresorių kuro įleidimo vožtuvų, žvakių keitimas; dujų ėminių ėmimas cheminei analizei ir pan.), SGDT, SNDD, DPP, DPS įrenginių techninė priežiūra ir technologinis valdymas.

2.       Dujų paleidimas į pavienius dujinius prietaisus.

3.       Dujinių prietaisų įrengimas ir keitimas, neatliekant suvirinimo darbų, jeigu jie įrengiami už uždarymo įtaiso, esančio prieš dujinį prietaisą. Dujinių prietaisų techninis patikrinimas vadovaujantis Taisyklių 1 priedo 11 punkte nurodytu teisės aktu, taisymas, išardomųjų sujungimų sandarinimas. Dujinių prietaisų atjungimas nuo dujotiekio užaklinant srieginėmis aklėmis.

4.       DSS, DSRM, DSRĮr, MAPDĮr veikimo stebėjimas, dujų slėgio reguliavimas dujų slėgio reguliatoriumi.

5.       SND balionų keitimas.

6.       Dujų skaitiklių, kurių prijungimo antgalių skersmuo mažesnis kaip 50 mm, įrengimas ir keitimas mažo dujų slėgio dujotiekyje neatliekant suvirinimo darbų, kai betarpiškai prieš skaitiklį yra uždarymo įtaisas ir darbai atliekami vienoje darbo vietoje (patalpoje, kurioje įrengti dujiniai prietaisai) bei dujų srautas nutraukiamas (paleidžiamas) ne daugiau kaip vieno vartotojo dujų sistemai.

7.       Dujų kiekio matavimo priemonių, skirtų technologinėms reikmėms, įrengimas, nuėmimas, pakeitimas.

8.       Dujų ėminių ėmimas SGDT, DSRĮr ir MAPDĮr dujų kokybės parametrų kontrolei.

9.       Požeminių dujotiekių sandarumo tikrinimas tam skirtais dujų nuotėkio ieškikliais.

10.     Dujotiekių ir jų įtaisų, DSRĮr, MAPDĮr, SGD įrenginių apžiūra ir defektų nustatymas pagal Taisyklių 1 priedo 11 punkte nurodyto teisės akto reikalavimus.

11.     Dujotiekių techninės priežiūros darbai pagal Taisyklių 1 priedo 11 punkte nurodyto teisės akto reikalavimus, išskyrus darbus, kurie nesusiję su darbais dujų aplinkoje ir darbais potencialiai sprogioje aplinkoje (Taisyklių 2 priedo 8 ir 9 punktai).

12.     DSRĮr techninis patikrinimas, dujų nuotėkių šalinimas ir veikimo parametrų reguliavimas pagal Taisyklių 1 priedo 11 punkte nurodyto teisės akto reikalavimus. DSRĮr atjungimas ir pakartotinis paleidimas.

13.     SGD įrenginių techninis patikrinimas pagal Taisyklių 1 priedo 11 punkte nurodyto teisės akto reikalavimus.

14.     Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų dujų sistemų techninis patikrinimas pagal Taisyklių 1 priedo 11 ir 14 punktuose nurodytų teisės aktų reikalavimus.

15.     Mažo dujų slėgio dujotiekių ir jų įrenginių, uždarymo ir kitų įtaisų, kurių skersmuo didesnis kaip 50 mm, remontas, ardymas, keitimas, dujų nuotėkio šalinimas neatliekant suvirinimo darbų. Darbai mažesnio gylio negu 1,5 m šuliniuose.

16.     Dujų koncentracijos, dujų slėgio, temperatūros, dujų skirtuminio slėgio daviklių, dujų apskaitos prietaisų techninis patikrinimas ir veikimo teisingumo patikrinimas panaudojant kontrolinius matavimo prietaisus, dujų tūrio perskaičiavimo įtaisų metrologinių parametrų patikrinimas jų įrengimo vietose. Dujų tūrio perskaičiavimo įtaisų perjungimo, atjungimo darbai nuo veikiančių dujų apskaitos linijų ir elektros maitinimo šaltinių.

17.     Atkasto magistralinio dujotiekio vamzdyno apsauginės dangos tikrinimas, metalo būklės vertinimas, jeigu iškasa yra ne gilesnė, kaip 1,5 m.

18.     Magistralinio dujotiekio vamzdyno, kitų gamtinių dujų perdavimo sistemos (toliau – perdavimo sistema) inžinierinių tinklų, esančių magistralinio dujotiekio apsaugos zonoje, paklojimo vietų nužymėjimas ir žemės kasimo darbų priežiūra.

19.     DSS, DSRM, DAS, DSRĮr, SGDT, MAPDĮr, DKS slėgio ir kiekio matavimo priemonių apžiūra ir jų darbo parametrų reguliavimas.

20.     DSS šildytuvų ir vamzdynų šiluminės izoliacijos pažeidimų pašalinimas.

21.     Dujovežių perdavimo sistemoje ir gamtinių dujų skirstymo sistemoje užpildymas gamtinėmis dujomis bei jų ištuštinimas.

22.     Požeminių dujotiekių kondensato rinktuvų patikrinimas, kondensato šalinimas ir jo utilizavimas.

23.     Susirinkusių nuosėdų iš SND rezervuarų ir cisternų šalinimas ir jų utilizavimas.

24.     SND išpylimas iš geležinkelio cisternų į rezervuarus, SND ar SGD išpylimas iš autocisternų į rezervuarus, perdavimo ar skirstymo sistemos įrenginius, autocisternų pripylimas SND, SGD. SND išpylimą (pripylimą) iš autocisternų į rezervuarus atlieka kvalifikuotas darbuotojas dalyvaujant autocisternos vairuotojui. SGD išpylimą (pripylimą) iš autocisternų į rezervuarus, perdavimo ar skirstymo sistemos įrenginius atlieka autocisternos vairuotojas dalyvaujant kvalifikuotam darbuotojui, atliekančiam SGD ar perdavimo sistemos įrenginių priežiūrą.

25.     DSRĮr veikimo režimo reguliavimas per apylankinį dujotiekį.

26.     Aklių įrengimas, išėmimas atjungiant arba prijungiant atskirus vartotojų technologinius įrenginius.

27.     DPS, SNDD, DPP ir SND grupinių įrenginių apžiūra.

28.     Dujų balionų pripildymas DPS arba DPP, parengimas techninei būklei tikrinti (ištuštinimas ir išgarinimas) ir jų remontas.

29.     Dujų skaitiklių, kurių prijungimo antgalių skersmuo 50 mm ir didesnis, dujinių prietaisų įrengimas ir keitimas, dujų sistemų pastatuose permontavimas, dujų slėgio reguliavimo įtaisų keitimas (neatliekant suvirinimo ir pjovimo darbų), jų tarpinių keitimas, kai dujų srautas nutraukiamas (paleidžiamas) ne daugiau kaip vieno vartotojo dujų sistemai.

30.     Mažo dujų slėgio dujotiekių, jų išardomų sujungimų, uždarymo įtaisų ir kitų įrenginių, kurių skersmuo 50 mm ir mažesnis, remontas, ardymas, keitimas, dujų nuotėkių šalinimas be suvirinimo darbų, kai dujų srautas vartotojams nenutraukiamas arba nutraukiamas (paleidžiamas) ne daugiau kaip vieno vartotojo dujų sistemai. 

31.     Magistralinio dujotiekio ir jo priklausinių techninės priežiūros darbai (požeminio vamzdyno įgilinimo matavimas jį atkasant; uždarymo įtaisų išorinė apžiūra, jų valdymo mazgų, impulsinių dujotiekių, ventilių apžiūra; distanciniu būdu valdomų uždarymo įtaisų techninis tikrinimas, uždarymo įtaisų, DSS, DAS, DKS automatizuoto valdymo ir nuotolinio valdymo sistemų priežiūros darbai) potencialiai sprogioje aplinkoje.

32.     Perdavimo sistemoje įrengtų dujų tūrio perskaičiavimo įtaisų, matavimo priemonių veikimo parametrų koregavimas ir taisymas jų įrengimo vietose.

33.     Magistralinių dujotiekių vamzdyno ne šuliniuose sumontuotų požeminių dujų srauto uždarymo įtaisų techninis patikrinimas.

34.     DKS aikštelėje esančių inžinerinių tinklų šulinių, kurių gylis ne didesnis kaip 1,5 m, apžiūra.

35.     Dujotiekių izoliacinių jungčių, jų apsaugų nuo žaibo išlydžių, įrengtų DSS patalpų viduje, tikrinimas.

36.     DSS, DAS, DSRM, DKS technologinių vamzdynų, magistralinio dujotiekio vamzdyno antžeminių uždarymo įtaisų alkūnių bei slėginių indų sienelių storio matavimas prietaisais.

37.     Magistralinio dujotiekio vamzdyno perėjų per geležinkelius, automobilių kelius, upes, griovius, dujų išleidimo vamzdžių, dėklų bei inžinerinių tinklų kanalų techninės būklės tikrinimas.

 

II kategorijos darbai

 

38.     DSS perjungimas dujoms tiekti per apylankinį dujotiekį.

39.     Dujinių prietaisų, dujų skaitiklių įrengimas ir keitimas, dujų sistemų pastatuose permontavimas, dujų slėgio reguliavimo įtaisų keitimas atliekant suvirinimo ir pjovimo darbus, kai dujų srautas nutraukiamas (paleidžiamas) vieno ar daugiau vartotojų dujų sistemoms, ar neatliekant suvirinimo ir pjovimo darbų, kai dujų srautas nutraukiamas (paleidžiamas) daugiau kaip vieno vartotojo dujų sistemai.

40.     SND rezervuarų įrenginių techninis (kartą per metus) patikrinimas pagal Taisyklių 1 priedo 14 punkte nurodyto teisės akto reikalavimus.

41.     DSS, DAS, DKS, DSRM, MAPDĮr, SGDT, SGD įrenginių gedimų ir dujų nuotėkių šalinimas.

42.     Magistralinio dujotiekio vamzdyno, DSS, DAS, DSRM, DKS, MAPDĮr, SGDT, SGD įrenginių technologinių vamzdynų, odoravimo įrenginių techninės priežiūros darbai, išskyrus nurodytus Taisyklių 2 priedo 12 punkte darbus, ir darbus, kurie nesusiję su darbais dujų aplinkoje (magistralinių dujotiekių vamzdynų trasos apžiūra (apskridimas, apvažiavimas ar apėjimas).

43.     Darbai DSS, MAPDĮr, SGD įrenginiuose, susiję su odoranto perpylimu.

44.     Mažo dujų slėgio dujotiekių kondensato rinktuvų ir hidraulinių uždorių vamzdelių trumpinimas, ilginimas naudojant suvirinimą.

45.     Mažo dujų slėgio dujotiekių, kurių skersmuo 50 mm ir mažesnis, remontas, ardymas, keitimas, dujų nuotėkių šalinimas naudojant suvirinimo darbus.

46.     Dujas deginančių įrenginių ir valdymo sistemų paleidimas ir derinimas.

47.     Dujų paleidimas į naujas įrengtas vartotojų gamtinių dujų sistemas. Dujų srauto nutraukimas ir paleidimas į vartotojų dujų sistemas, įrengiant (išimant) akles.

48.     Dujinių prietaisų, dujų skaitiklių įrengimas ir keitimas bei pastatų dujų sistemų permontavimas, atliekant suvirinimo ir pjovimo darbus, kai dujų srautas nutraukiamas (paleidžiamas) daugiau kaip vieno vartotojo dujų sistemai.

49.     Požeminių magistralinio dujotiekio vamzdynų perėjų per gamtines kliūtis (upes, skardžius) krantų patikrinimas.

50.     Dujų ir tepalo nuotėkių magistralinio dujotiekio vamzdynų uždarymo įtaisų aikštelėse nustatymas ir pašalinimas.

51.     Antžeminių magistralinio dujotiekio vamzdyno sudedamųjų dalių techninis tikrinimas.

52.     Magistralinio dujotiekio vamzdyne įrengtų uždarymo įtaisų veikimo patikrinimas (rankiniu arba automatiniu būdais).

53.     Magistralinio dujotiekio vamzdyne įrengtų uždarymo įtaisų sandarumo patikrinimas; pripildymas sandarinimo tepalu; hidraulinės ir pneumatinės sistemos, techninės būklės patikrinimas; reduktorių tepimas.

54.     Apsauginės dangos sutaisymas magistralinio dujotiekio vamzdyno ir antžeminių dujotiekio įtaisų įvadinių ir išvadinių vamzdžių susikirtimo su žeme vietose.

55.     Darbai magistralinio dujotiekio vamzdyno atkasimo vietoje, jeigu iškasa neviršija 1,5 m gylio: apsauginės dangos remontas, metalo būklės vertinimas, laidininko prijungimas prie dujotiekio, palyginamųjų elektrodų keitimas.

56.     DSS dujų pašildymo sistemų įrenginių, automatikos patikrinimas bei taisymas.

57.     DKS įrenginių, kuro dujų bei impulsinių dujų sistemų, dujų kompresorių kuro vožtuvų techninis patikrinimas.

58.     DSS, DSRM dujų slėgio (srauto) reguliavimo įrenginių techninis patikrinimas; darbinių ir rezervinių dujų slėgio reguliavimo linijų tikrinimas, veikimo reguliavimas.

59.     DSS, DAS bei jų katilinėse esančių dujas deginančių įrenginių ir įtaisų techninis patikrinimas, taisymas.

60.     Polietileninių dujotiekių prijungimas prie veikiančių polietileninių dujotiekių naudojant jungiamąsias detales su kaitinimo spirale, kai dujų srautas vartotojams nenutraukiamas; plieninių dujotiekių prijungimas prie veikiančių dujotiekių, nemažinant dujų slėgio ir naudojant tam tikslui skirtus specialius įtaisus ir įrangą; dujų paleidimas į prijungtus dujotiekius.

61.     Požeminių skirstomųjų dujotiekių atkasimas dujų nutekėjimų vietose, dujų nutekėjimo vietos tikslinimas iškasoje.

62.     Magistralinio dujotiekio vamzdyno ir jo įrenginių atkasimas.

63.     Slėginių indų, kuriuose laikomos dujos, parengimas techninei būklei tikrinti.

64.     Mažo dujų slėgio dujotiekių ir jų įrenginių, uždarymo ir kitų įtaisų, kurių skersmuo didesnis kaip 50 mm, remontas, ardymas, keitimas, dujų nuotėkio šalinimas naudojant suvirinimo darbus.

65.     Darbai rezervuaruose ir cisternose, katilų ar kitų dujas deginančių ar dujų turinčių įrenginių viduje.

66.     Dujų paleidimas į suremontuotus DSS, DAS, DSRM ir DKS technologinius įrenginius. Pirminis dujų paleidimas (kai dujos paleidžiamos pirmą kartą) į DSRĮr.

67.     DSS, DAS, DKS, DPS ir DPP, grupinių SND įrenginių techninis patikrinimas, dujų nuotėkių šalinimas ir veikimo parametrų reguliavimas pagal Taisyklių 1 priedo 12 ir 14 punktuose nurodytų teisės aktų reikalavimus.

68.     DSS, DAS remontas naudojant suvirinimo darbus, kai darbai atliekami vienoje darbo vietoje.

69.     Suvirinimo darbai magistralinio dujotiekio apsaugos zonoje, remontuojant įžeminimo kontūrus ar kitas metalines konstrukcijas.

70.     Trumpalaikis dujų tiekimas magistraliniame dujotiekyje, panaudojant laikinas dujų slėgio redukavimo linijas.

71.     Susidariusių kamščių dujotiekiuose šalinimas.

72.     Dujotiekio uždarymo įtaisų gilesniuose kaip 1,5 m šuliniuose techninė priežiūra bei kiti darbai gilesniuose nei 1,5 m šuliniuose.

73.     Atkasto magistralinio dujotiekio vamzdyno apsauginės dangos tikrinimas, metalo būklės vertinimas, jeigu iškasa yra gilesnė kaip 1,5 m.

74.     Dujų filtrų vidinė apžiūra, valymas ir filtravimo elementų keitimas DSS, DAS, DSRM, DKS.

75.     Naujų plieninių mažo dujų slėgio dujotiekių prijungimas prie veikiančių dujotiekių naudojant suvirinimo darbus, kai darbai atliekami vienoje vietoje ir dujų slėgis sumažinamas DSRĮr prieš prijungimo darbų pradžią. Dujų paleidimas į naujus dujotiekius.

76.     Didelio ir vidutinio dujų slėgio dujotiekių remontas, uždarymo įtaisų keitimas, įrenginių ardymas, dujų nuotėkio šalinimas, kai darbus atlieka viena grandis (brigada) ir dirbama vienoje darbo vietoje.

77.     Dujotiekių stiprumo, sandarumo bandymai ir prapūtimo darbai, kai jie atliekami vienoje darbo vietoje vienos grandies (brigados) jėgomis.

78.     II kategorijos darbų sąraše nepaminėti kiti darbai, kurie atliekami vienoje darbo vietoje arba keliose darbo vietose nuosekliai (skirtingu laiku).

 

III kategorijos darbai

 

79.     Pirminis dujų paleidimas į naujai dujofikuojamų miestų ir gyvenviečių skirstomuosius dujotiekius.

80.     Didelio ir vidutinio dujų slėgių naujų dujotiekių prijungimas prie veikiančių dujotiekių (išskyrus būdus, nurodytus Taisyklių 2 priedo 60 punkte) mažinant dujų slėgį. Dujų paleidimas į šiuos dujotiekius.

81.     DPP, DPS, SNDD ir SGDD rezervuarų, cisternų pripildymas dujomis pirmą kartą ir po techninės būklės tikrinimo.

82.     Dujų slėgio mažinimas ir atkūrimas dujotiekiuose, kai dujų slėgis mažinamas daugiau negu nustatytos mažiausios DSRĮr apsauginių uždarymo vožtuvų suveikimo reikšmės.

83.     Suvirinimo, pjovimo darbai DPP, DPS, SNDD, SGDD, DSRĮr, SGDT, MAPDĮr objektuose ar kituose SND, SGD įrenginių teritorijose.

84.     Veikiančių dujotiekių ir jų įrenginių, uždarymo ir kitų įtaisų remontas, keitimas, atliekant suvirinimo, pjovimo darbus, kai darbai atliekami keliose darbų vietose vienu metu.

85.     Laikinas dujų skirstymas dujofikuotiems objektams panaudojant laikinus dujotiekius, DSRĮr ar kitus įtaisus.

86.     Dujotiekių stiprumo, sandarumo bandymų ir prapūtimo darbai, kai darbai atliekami keliose darbų vietose vienu metu.

87.     Naujai įrengto magistralinio dujotiekio vamzdynų, DSS, DAS, DKS prijungimas prie veikiančio magistralinio dujotiekio ir dujų paleidimas į jį.

88.     Naujai įrengto magistralinio dujotiekio vamzdyno, DSS, DAS, DKS technologinių įrenginių derinimas.

89.     Veikiančių magistralinio dujotiekio ir jo technologinių įrenginių prapūtimas, stiprumo ir sandarumo bandymai.

90.     Magistralinio dujotiekio vamzdyno, DSS, DAS, DKS technologinių įrenginių remontas atliekant pjovimo ir suvirinimo darbus.

91.     Magistralinio dujotiekio vamzdyno valymo ir diagnozavimo įtaisų paleidimas ir priėmimas.

92.     Veikiančio magistralinio dujotiekio vamzdyno uždarymo įtaisų keitimas.

93.     Dujų paleidimas į suremontuotus magistralinio dujotiekio vamzdyno ruožus, DSS, DAS ir DKS.

94.     III kategorijos darbų sąraše nepaminėti kiti darbai, atliekami keliose darbų vietose vienu metu.

 

Pastaba. 44, 45, 46, 65, 66, 76, 77, 78 ir 79 punktuose nurodytus darbus turi atlikti darbų vadovas ir du darbuotojai.

___________________

 

Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklių

3 priedas

 

 

(Darbų degiųjų dujų aplinkoje vykdymo paskyros formos pavyzdys)

 

 

(įmonės ir padalinio pavadinimas)

 

Darbų degiųjų dujų aplinkoje vykdymo

PASKYRA

 

Registravimo Nr.______

 

 

(darbų pavadinimas; darbų atlikimo vieta ir (arba) adresas)

 

Numatoma darbų pradžia                         20 ___ m. _____________ d. _____ val. ____ min.

Numatoma darbų pabaiga                        20 ___ m. _____________ d. _____ val. ____ min.

Darbų vadovas                                                                                                                                       

(pareigos, vardas, pavardė)

Darbuotojai:

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

 (pareigos, vardas, pavardė)

 

Pavedama atlikti šiuos darbus:

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                  

(konkretus darbų aprašymas (turinys ar darbų seka) ir (ar) instrukcijų numeriai ir (ar) pavadinimai, pagal kurias atliekami darbai, jei darbams atlikti yra parengtos instrukcijos)

 

Darbams atlikti reikalinga:

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

 (darbams reikalingos darbo priemonės (įrenginiai, mechanizmai, įrankiai), medžiagos, ryšio priemonės, matavimo priemonės ir jų instrukcijų ir (ar) saugos duomenų lapų registracijos ar gamykliniai numeriai)

 

Saugos priemonės:

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

 (darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės, pirmosios medicinos pagalbos ir pirminės gaisro gesinimo priemonės ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos numeris)

 

 

Paskyrą darbų vadovui išdaviau, darbų vadovą instruktavau (supažindinau su darbų atlikimo tvarka, saugos reikalavimais ir rizikos veiksniais):

 

                                                                                                                                                                  

(pareigos, vardas, pavardė)

20 ___ m. ___________ d.

 

Parašas* _______________

 

Instruktavimą išklausiau** ir paskyrą gavau:

 

                                                                                                                                                                  

(darbų vadovo pareigos, vardas, pavardė)

20 ___ m. ___________ d.

 

Parašas* _______________

 

Nurodyti darbuotojai, supažindinti su darbų atlikimo tvarka, saugos reikalavimais ir rizikos veiksniais:

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Išklausiusio** instruktavimą parašas*

Instruktavusio parašas*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbo vieta ir darbo sąlygos patikrintos. Saugos priemonės, nurodytos paskyroje, įvykdytos.

Darbų vadovas                                                                                                                                       

(parašas*, vardas, pavardė)

 

Paskyra pratęsta:

Darbų pradžia

(data, laikas)

Darbų pabaiga

(data, laikas)

Pratęsimą atlikęs asmuo

(pareigos, vardas, pavardė, parašas*)

 

 

 

 

 

 

 

Darbuotojų sudėties pakeitimai:

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Laikas

(data, valanda)

Asmuo vykdantis pakeitimą (parašas*, vardas, pavardė)

Pastabos

Iš darbo vietos pašalinti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į darbo vietą naujai paskirti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlikti darbai:

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbų vadovas                                                                                                                                       

(parašas*, vardas, pavardė)

 

20 ___ m. ___________ d.

 

Pastabos:

1. * Gali būti pasirašoma (duomenys patvirtinami) raštu arba elektroniniu būdu (pavyzdžiui, elektroniniu parašu), jeigu įdiegtos elektroninės priemonės, leidžiančios identifikuoti pasirašančius (duomenis patvirtinančius) asmenis ir patvirtinti duomenų autentiškumą.

2. ** Asmuo, patvirtindamas, kad išklausė instruktažą, taip pat patvirtina, kad instruktažą suprato.

_________________

6 priedas. Neteko galios nuo 2018-05-01

Priedo naikinimas:

Nr. 1-36, 2018-02-19, paskelbta TAR 2018-02-21, i. k. 2018-02593

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-284, 2016-10-28, paskelbta TAR 2016-10-28, i. k. 2016-25872

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 1-191 „Dėl Gamtinių dujų, suskystintųjų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-36, 2018-02-19, paskelbta TAR 2018-02-21, i. k. 2018-02593

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 1-191 „Dėl Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-247, 2018-09-10, paskelbta TAR 2018-09-11, i. k. 2018-14337

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 1-191 „Dėl Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-64, 2019-03-08, paskelbta TAR 2019-03-19, i. k. 2019-04278

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 1-191 „Dėl Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-155, 2021-06-25, paskelbta TAR 2021-06-25, i. k. 2021-14293

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 1-191 „Dėl Gamtinių dujų, suskystintųjų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo