Suvestinė redakcija nuo 2020-02-14

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 101-4130, i. k. 1072050ISAK001K-261

 

Nauja redakcija nuo 2019-04-27:

Nr. 1K-115, 2019-04-10, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06842

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS FINANSŲ MINISTRUI pavestose valdymo srityse IR Informacijos APIE PAŽEIDIMUS ADMINISTRAVIMO FINANSŲ MINISTERIJOJE

 

2007 m. rugsėjo 20 d. Nr. 1K-261

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsniu, 16 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 3 dalimi, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 16 straipsnio 1 ir 3 dalimis ir atsižvelgdamas į Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, ir į Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Korupcijos prevencijos tvarkos aprašą;

1.2. Informacijos apie pažeidimus administravimo Finansų ministerijoje tvarkos aprašą (toliau – Informacijos apie pažeidimus administravimo aprašas).

2. S u d a r a u Korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisiją (toliau – komisija):

Finansų ministerijos kancleris (komisijos pirmininkas);

Personalo valdymo skyriaus vedėjas (komisijos pirmininko pavaduotojas);

Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento direktorius arba jo pavedimu kitas šio departamento valstybės tarnautojas;

Biudžeto departamento direktorius arba jo pavedimu kitas šio departamento valstybės tarnautojas;

Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų departamento direktorius arba jo pavedimu kitas šio departamento valstybės tarnautojas;

Finansų politikos departamento direktorius arba jo pavedimu kitas šio departamento valstybės tarnautojas;

Finansų rinkų politikos departamento direktorius arba jo pavedimu kitas šio departamento valstybės tarnautojas;

Informacinių technologijų departamento direktorius arba jo pavedimu kitas šio departamento valstybės tarnautojas;

Investicijų departamento direktorius arba jo pavedimu kitas šio departamento valstybės tarnautojas;

Išlaidų investicijoms deklaravimo departamento direktorius arba jo pavedimu kitas šio departamento valstybės tarnautojas;

Mokesčių politikos departamento direktorius arba jo pavedimu kitas šio departamento valstybės tarnautojas;

Priėmimo ir dokumentų administravimo skyriaus vedėjas arba jo pavedimu jo pavaduotojas;

Projektų valdymo skyriaus vedėjas arba jo pavedimu jo pavaduotojas;

Teisės departamento direktorius arba jo pavedimu kitas šio departamento valstybės tarnautojas;

Valstybės iždo departamento direktorius arba jo pavedimu kitas šio departamento valstybės tarnautojas;

Valstybės turto valdymo departamento direktorius arba jo pavedimu kitas šio departamento valstybės tarnautojas;

Veiklos valdymo departamento direktorius arba jo pavedimu kitas šio departamento valstybės tarnautojas;

Vidaus audito ir kontrolės metodologijos grupės vadovas arba jo pavedimu kitas šios grupės valstybės tarnautojas. 

3. P a v e d u:

3.1. komisijai koordinuoti Finansų ministerijos antikorupcinę veiklą:

3.1.1. kontroliuoti Korupcijos prevencijos tvarkos apraše nurodytų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą;

3.1.2. rengti ir teikti siūlymus finansų ministrui dėl korupcijos prevencijos organizavimo finansų ministrui pavestose valdymo srityse;

3.1.3. pasitvirtinti darbo reglamentą;

3.2. Finansų ministerijos Personalo valdymo skyriui:

3.2.1. techniškai aptarnauti komisiją;

3.2.2. dalyvauti Finansų ministerijos antikorupcinėje veikloje sudarant sąlygas šio įsakymo 4 punkte nurodytam asmeniui atlikti jam pavestas funkcijas;

3.2.3. užtikrinti Informacijos apie pažeidimus administravimo aprašo įgyvendinimą sudarant sąlygas šio įsakymo 5 punkte nurodytam kompetentingam subjektui atlikti jam pavestas funkcijas.

4. Į g a l i o j u Finansų ministerijos Personalo valdymo skyriaus vedėją Livijų Čižiką atlikti korupcijos prevenciją ir kontrolę Finansų ministerijoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-39, 2020-02-13, paskelbta TAR 2020-02-13, i. k. 2020-03257

 

5. S k i r i u Finansų ministerijos Personalo valdymo skyriaus patarėją Arūnę Šerepkaitę, o jos nesant – Personalo valdymo skyriaus patarėją Eglę Tenenę kompetentingu subjektu, atliekančiu Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, ir Informacijos apie pažeidimus administravimo apraše nurodytas funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-39, 2020-02-13, paskelbta TAR 2020-02-13, i. k. 2020-03257

 

6. Į p a r e i g o j u:

6.1. finansų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų (toliau – įstaigos) vadovus:

6.1.1. įgalioti asmenis atlikti korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigose;

6.1.2. sudaryti darbo grupes korupcijos pasireiškimo tikimybei atitinkamose įstaigų veiklos srityse analizuoti;

6.2. Finansų ministerijos administracijos padalinių vadovus ir įstaigų vadovus pavesti asmenims ar padaliniams atlikti teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                                RIMANTAS ŠADŽIUS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1K-261

(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 1K-115 redakcija)

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Korupcijos prevencijos tvarkos apraše (toliau – Aprašas) reglamentuojama, kokia tvarka Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje ir finansų ministrui Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose (toliau – įstaigos) vykdoma antikorupcinė veikla (įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemonės, organizuojamas korupcijos prevencijos procesas).

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

ANTIKORUPCINĖS VEIKLOS SUBJEKTAI

 

3. Finansų ministerijos antikorupcinėje veikloje dalyvauja:

3.1. Korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisija (toliau – komisija);

3.2. Finansų ministerijos ir įstaigų įgaliotiniai arba padaliniai;

3.3. Finansų ministerijos ir įstaigų darbo grupės korupcijos pasireiškimo tikimybei atitinkamose įstaigų veiklos srityse analizuoti (toliau – darbo grupė).

4. Komisija kontroliuoja:

4.1. Aprašo III skyriuje nurodytos korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinimą Finansų ministerijoje ir įstaigose;

4.2. Aprašo IV skyriuje ir V skyriaus antrajame–septintajame skirsniuose nurodytų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą Finansų ministerijoje.

5. Įstaigų vadovai arba jų pavedimu kiti įstaigų darbuotojai koordinuoja ir kontroliuoja Aprašo IV skyriuje ir V skyriaus antrajame–septintajame skirsniuose nurodytų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą įstaigose.

 

III SKYRIUS

KORUPCIJOS pasireiškimo tikimybĖ

 

PIRMASIS SKIRSNIS

SIŪLYMŲ DĖL Korupcijos pasireiškimo tikimybĖS analizĖS TEIKIMAS

 

6. Finansų ministerijos administracijos padaliniai ir įstaigos, siekdami atskleisti ir šalinti korupcijos priežastis ir sąlygas ir atgrasinti valstybės tarnautojus, darbuotojus ir kitus asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo, nuolat antikorupciniu požiūriu stebi savo vykdomą veiklą, kaupia ir sistemina informaciją apie galimus korupcijos rizikos veiksnius.

7. Finansų ministerijos administracijos padalinys, atliekantis korupcijos rizikos analizės koordinavimo funkciją:

7.1. kasmet ne vėliau kaip per 15 dienų nuo I ketvirčio pabaigos kreipiasi į Finansų ministerijos administracijos padalinius dėl:

7.1.1. informacijos apie Finansų ministerijos ir įstaigų veikloje galimas korupcijos grėsmes;

7.1.2. pasiūlymų dėl Finansų ministerijos ir įstaigų veiklos sričių, kuriose einamaisiais metais reikia atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę;

7.2. pagal gautą iš Finansų ministerijos administracijos padalinių informaciją ir pasiūlymus rengia Finansų ministerijos ir įstaigų veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąrašo projektą ir Finansų ministerijos ir įstaigų veiklos sričių, kuriose einamaisiais metais reikia atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę, sąrašo projektą ir teikia šiuos projektus komisijai svarstyti.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VEIKLOS SRITYS, KURIOSE REIKIA ATLIKTI Korupcijos pasireiškimo tikimybĖS ANALIZĘ

 

8. Komisija, vadovaudamasi Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nurodytais kriterijais ir atsižvelgdama į Finansų ministerijos administracijos padalinių informaciją ir pasiūlymus, teikia finansų ministrui tvirtinti Finansų ministerijos ir įstaigų veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąrašą ir Finansų ministerijos ir įstaigų veiklos sričių, kuriose einamaisiais metais reikia atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę, sąrašą, prioritetą teikdama Finansų ministerijos ir įstaigų veiklos sritims, atitinkančioms vieną arba kelis iš šių kriterijų:

8.1. yra buvę bandymų, pažeidžiant teisės aktų nustatytą tvarką, paveikti Finansų ministerijos, įstaigų darbuotojus ar jų priimamus sprendimus;

8.2. išaiškinta korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų kitose Lietuvos Respublikos ministerijose, panašias funkcijas atliekančiose įstaigose;

8.3. vidaus audito išvadoje Finansų ministerijos, įstaigų veiklos srities vidaus kontrolė įvertinta kaip patenkinama ar silpna;

8.4. Finansų ministerijoje, įstaigose priimami sprendimai yra susiję su materialine ar kitokia interesanto nauda;

8.5. Finansų ministerijoje, įstaigose nustatyta teisės aktų pažeidimų (pavyzdžiui, skirstant biudžeto lėšas, teikiant užsakymus, priimant kitus sprendimus);

8.6. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė arba kitos kontrolės ar priežiūros institucijos nustatė Finansų ministerijos, įstaigų veiklos pažeidimų;

8.7. gauta kitos informacijos apie korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų apraiškas Finansų ministerijos, įstaigų veikloje (operatyvinė informacija, gyventojų skundai ir pareiškimai, visuomenės informavimo priemonių pateikiama ir kita informacija);

8.8. gauta informacijos iš Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) ar kitų institucijų apie korupcijos grėsmes Finansų ministerijos, įstaigų veiklos srityse.

9. Finansų ministerijos ir įstaigų veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizės tikslas – nustatyti korupcijos rizikos veiksnius – veiklos sritis veikiančius išorinius, vidinius ar individualius veiksnius (sąlygas, įvykius ar aplinkybes), galinčius sudaryti prielaidas atsirasti korupcijai, ir parengti bei įgyvendinti prevencijos priemones analizės metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti.

10. Korupcijos rizikos veiksniai analizuojamose finansų ministro nustatytose Finansų ministerijos ir įstaigų veiklos srityse, kuriose einamaisiais metais reikia atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę (toliau – analizuojamos veiklos sritys), nustatomi analizuojant Finansų ministerijos ir įstaigų priimtus, atitinkamas veiklos sritis reglamentuojančius teisės aktus, sprendimus, atliktus veiksmus (neveikimą) ir vertinant, ar yra laikomasi įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, sutarčių, turinčių įtakos veiklai, ar priimti visi įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai ir juose detalizuotos įgyvendinamų teisės aktų nuostatos neprieštarauja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytiems viešojo administravimo principams, ar juose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri, t. y. ar nustatyti sprendimų priėmimo principai, aiškūs kriterijai, sprendimų priėmimo terminai, sprendimus priimantys subjektai, ar aiškiai apibrėžti jų įgaliojimai, atskirtos sprendimų priėmimo ir kontrolės funkcijos, nustatyta sprendimų apskundimo tvarka ir panašiai, ar nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra pakankama, ar nesudaromos galimybės valstybės tarnautojams (darbuotojams) veikti nesilaikant viešojo administravimo principų, ar nėra papildomų reikalavimų, ar įtvirtinta ir ar funkcionuoja vidaus kontrolės sistema ir kita.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

Korupcijos pasireiškimo tikimybĖS ANALIZĖ

 

11. Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę analizuojamose veiklos srityse (toliau – analizė) kiekvienų metų III ketvirtį atlieka darbo grupės, veikiančios pagal darbo grupių pirmojo posėdžio protokolu pasitvirtintus darbo reglamentus, skelbiamus Finansų ministerijos ir įstaigų interneto svetainių skiltyse „Korupcijos prevencija“.

12. Darbo grupių skaičius priklauso nuo analizuojamų veiklos sričių skaičiaus – kiekvienai analizuojamai veiklos sričiai gali būti sudaroma atskira darbo grupė. Darbo grupių vadovais rekomenduojama skirti asmenis, įgaliotus atlikti korupcijos prevenciją ir kontrolę Finansų ministerijoje ir įstaigose, nariais – kompetentingus specialistus, išmanančius analizuojamas veiklos sritis ir (arba) atsakingus už jas, ir (arba) susijusius su šiomis veiklos sritimis.

13. Analizės etapai ir priemonės:

13.1. I etapas – analizės klausimyno (toliau – klausimynas) parengimas ir pildymas:

13.1.1. darbo grupė parengia atskirą klausimyną kiekvienai analizuojamai veiklos sričiai. Rengiant klausimyną vadovaujamasi Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose, patvirtintose Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“, pateiktu klausimynu, pritaikant jį konkrečiai analizuojamos veiklos srities specifikai;

13.1.2. darbo grupė klausimyną pateikia pildyti analizuojamoje veiklos srityje veikiantiems Finansų ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms ar jų padaliniams;

13.2. II etapas – analizuojamos veiklos srities vertinimo aprašymas ir jo pateikimas:

13.2.1. darbo grupė vertina Finansų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų ar jų padalinių užpildytame klausimyne pateiktą informaciją ir pagal Aprašo 1 priede pateiktą formą parengia kiekvienos analizuojamos veiklos srities vertinimo aprašymą;

13.2.2. Finansų ministerijoje sudaryta darbo grupė ne vėliau kaip iki kiekvienų metų rugsėjo 15 dienos Finansų ministerijoje analizuojamos veiklos srities vertinimo aprašymą pateikia Finansų ministerijos personalo padaliniui, atliekančiam korupcijos rizikos analizės koordinavimo funkciją, PDF ir Word formatu jo nurodytu elektroninio pašto adresu;

13.2.3. įstaigos ne vėliau kaip iki kiekvienų metų rugsėjo 15 dienos jų analizuojamų veiklos sričių vertinimo aprašymus pateikia Finansų ministerijai PDF ir Word formatu elektroninio pašto adresu finmin@finmin.lt;

13.3. III etapas – analizuojamų veiklos sričių vertinimo aprašymų svarstymas ir motyvuotos išvados dėl Finansų ministerijos ir įstaigų veiklos sričių einamųjų metų korupcijos pasireiškimo tikimybės analizės rezultatų (toliau – motyvuota išvada) rengimas ir pateikimas:

13.3.1. Finansų ministerijos personalo padalinys per 10 darbo dienų nuo Aprašo 13.2.2 ir 13.2.3 papunkčiuose nurodytų analizuojamų veiklos sričių vertinimo aprašymų gavimo dienos teikia komisijai svarstyti šiuos veiklos sričių vertinimo aprašymus ir motyvuotos išvados, parengtos pagal STT direktoriaus įsakymu patvirtintą formą, projektą (toliau – motyvuotos išvados projektas);

13.3.2. komisija svarsto analizuojamų veiklos sričių vertinimo aprašymus, priima sprendimą dėl jų įtraukimo į motyvuotos išvados projektą ir šio projekto teikimo finansų ministrui;

13.3.3. finansų ministras pasirašo motyvuotą išvadą, priima sprendimą dėl joje siūlomų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo ir dėl motyvuotos išvados pateikimo STT;

13.3.4. Finansų ministerijos personalo padalinys per vieną mėnesį nuo motyvuotos išvados pasirašymo ir finansų ministro sprendimo teikti šią išvadą STT dienos pateikia šią išvadą STT.

14. Aprašo 13.3.3 papunktyje nurodytos korupcijos prevencijos priemonės tvirtinamos finansų ministro įsakymu, kurio projektą rengia Finansų ministerijos personalo padalinys.

 

IV SKYRIUS

KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS RENGIMAS

 

15. Finansų ministerijos kovos su korupcija programa rengiama vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsniu ir Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos nuostatomis, tvirtinama finansų ministro įsakymu. Finansų ministerijos kovos su korupcija programa vadovaujasi Finansų ministerija ir įstaigos.

Finansų ministerijos kovos su korupcija programoje turi būti reglamentuojama jos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai, įgyvendinimas, stebėsena, kontrolė, atskaitomybė, keitimas, papildymas ir atnaujinimas, finansavimas ir šios programos įgyvendinimo priemonių planas.

16. Finansų ministerijos kovos su korupcija programa įgyvendinama pagal kovos su korupcija programos priemonių planą, į kurį įtraukiamos Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plano priemonės, už kurias atsakinga Finansų ministerija ir įstaigos, priemonės, parengtos pagal analizės rezultatus Aprašo III skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka, ir priemonės, skirtos antikorupcinio švietimo sklaidai didinti, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, atliekančių jiems pavestas funkcijas veiklos srityse, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, antikorupcinės elgsenos paskatoms stiprinti.

 

V SKYRIUS

ANTIKORUPCINIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

17. Įstaigų kovos su korupcija programos įgyvendinamos pagal priemonių planus, į kuriuos įtraukiamos finansų ministro patvirtintos Finansų ministerijos kovos su korupcija programos priemonių plano priemonės, skirtos Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos priemonėms įgyvendinti kartu su Finansų ministerija ir kitomis institucijomis, priemonės, parengtos Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka, ir įstaigų vadovų patvirtintos papildomos priemonės.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIS VERTINIMAS

 

18. Finansų ministerijos ir įstaigų rengiamų norminių teisės aktų projektų, reglamentuojančių visuomeninius santykius, nurodytus Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, antikorupcinis vertinimas atliekamas Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Už teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo atlikimą atsakingi teisės aktų projektus rengiančių Finansų ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų vadovai.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

INFORMACIJOS APIE ASMENĮ, SIEKIANTĮ EITI ARBA EINANTĮ PAREIGAS FINANSŲ MINISTERIJOJE AR ĮSTAIGOJE PATEIKIMAS

 

19. Finansų ministerija ir įstaigos kreipiasi į STT, kad pateiktų informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas Finansų ministerijoje ar įstaigoje, ir vertina STT pateiktą informaciją Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje nurodytais atvejais, terminais ir tvarka.

20. Finansų ministerija ir įstaigos raštu kreipiasi į STT, kad pateiktų informaciją apie asmenis, siekiančius eiti pareigas, nurodytas Aprašo 2 priede.

Finansų ministro, įstaigų vadovų sprendimu, atsižvelgdamos į pareigybių svarbą, Finansų ministerija ir įstaigos gali kreiptis į STT, kad pateiktų informaciją apie asmenis, siekiančius eiti kitas, nei nurodytos Aprašo 2 priede, pareigas Finansų ministerijoje ir įstaigose, ir vertinti STT pateiktą informaciją.

21. Aprašo 20–22 punktuose nurodyta kreipimosi į STT tvarka netaikoma Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kuris šiame skirsnyje nurodytą informaciją renka savarankiškai, vadovaudamasis Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi.

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

INFORMACIJOS PATEIKIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR JURIDINIŲ

ASMENŲ REGISTRAMS

 

22. Valstybės tarnautojų ir Juridinių asmenų registrų nuostatuose numatyta informacija apie asmenis, dirbančius Finansų ministerijoje ir įstaigose, pateikiama šiems registrams Korupcijos prevencijos įstatymo 11 straipsnyje nustatytais atvejais.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

 

23. Informacija apie Finansų ministerijos ir įstaigų veiklą kovojant su korupcija skelbiama Finansų ministerijos ir įstaigų interneto svetainskiltyse „Korupcijos prevencija“.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

PRANEŠIMŲ APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMAS VEIKAS TEIKIMAS IR ADMINISTRAVIMAS

 

24. Pranešimą apie galimai rengiamą, daromą ar padarytą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką (toliau – pranešimas) asmuo gali:

24.1. atsiųsti Finansų ministerijos elektroninio pašto adresu pranesimai@finmin.lt ir įstaigų interneto svetainių skiltyse „Korupcijos prevencija“ skelbiamais elektroninio pašto adresais;        24.2. paskelbti apie galimai neskaidrų Europos Sąjungos fondų lėšų administravimą Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Praneškite apie korupciją“.

25. Pranešimai priimami, registruojami, vertinami ir asmenų, teikiančių pranešimus, apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ ir:

25.1. Finansų ministerijoje – finansų ministro nustatyta tvarka;

25.2. įstaigose – įstaigų vadovų nustatyta tvarka.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

KITOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS

 

26. Mokymai profesinės etikos ir korupcijos prevencijos klausimais yra privaloma Finansų ministerijos ir įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programų dalis. Mokymai organizuojami Finansų ministerijoje ir įstaigose nustatyta valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarka.

27. Finansų ministerijos ar įstaigų veiklos srityse, kuriose nustatytos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, gali būti organizuojami papildomi privalomi mokymai korupcijos prevencijos klausimais.

28. Asmenų, įgaliotų vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę Finansų ministerijoje ir įstaigose, mokymus, susijusius su Aprašo nuostatų įgyvendinimu, kiekvienais metais organizuoja Finansų ministerijos personalo padalinys, kuris raštu informuoja apie mokymų vietą ir laiką įstaigų vadovus ir siūlo įpareigoti asmenis, vykdančius korupcijos prevenciją ir kontrolę, juose dalyvauti.

29. Finansų ministerijos personalo padalinys kiekvienais metais organizuoja pristatymą, skirtą naujai priimtiems, grįžusiems į pareigas Finansų ministerijoje po ilgesnės pertraukos (pavyzdžiui, po atostogų vaikui prižiūrėti ir panašiai) ir pagal poreikį kitiems darbuotojams supažindinti su Finansų ministerijoje įgyvendinamomis korupcijos ir sukčiavimo prevencijos priemonėmis, skirtomis viešųjų interesų viršenybei užtikrinti (įskaitant viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencijos priemones).

30. Finansų ministerijos intraneto skiltyje „Naujienos“ Finansų ministerijos personalo padalinys ne rečiau kaip per 15 dienų nuo kiekvieno ketvirčio pabaigos skelbia ir atnaujina informaciją Finansų ministerijos darbuotojams apie korupcijos prevencijos teisinio reglamentavimo ir teisės aktų nuostatų įgyvendinimo naujoves.

31. Finansų ministerijoje ir įstaigose viešųjų ir privačių interesų derinimas užtikrinamas įgyvendinant Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą:

31.1. Finansų ministerijoje – Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 1K-426 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimo Finansų ministerijoje“ nustatyta tvarka;

31.2. įstaigose – įstaigų vadovų nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. Finansų ministerija antikorupcinėje veikloje laikosi nepakantumo korupcijai pozicijos ir siekia, kad Finansų ministerijos ir įstaigų valstybės tarnautojai (darbuotojai):

32.1. atliktų savo funkcijas ir priimtų sprendimus laikydamiesi viešojo administravimo principų;

32.2. susidūrę su korupcijos apraiškomis Finansų ministerijos ir įstaigų veikloje, galėtų teikti pranešimus, taip pat pasiūlymus dėl interesų konfliktų, korupcijos prevencijos tobulinimo (pasiūlymų dėl interesų konfliktų, korupcijos prevencijos tobulinimo pateikimui, priėmimui, registravimui ir nagrinėjimui taikomas Aprašo V skyriaus šeštasis skirsnis).

33. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų baudžiamąją atsakomybę už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas nustato Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas.

34. Valstybės tarnautojų tarnybinę atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas.

35. Korupcijos prevencijos tikslu asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

36. Dokumentai, susiję su Aprašo nuostatų įgyvendinimu, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-300, 2012-09-06, Žin., 2012, Nr. 106-5395 (2012-09-11), i. k. 1122050ISAK001K-300

 

 

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Veiklos srities vertinimo aprašymo forma)

 

_________________________________________________________________

(Finansų ministerijos ir (arba) įstaigos veiklos sritis, kuri analizuojama einamaisiais metais)

 

VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS

 

_________________________________________________________________

(darbo grupė, atlikusi veiklos srities analizę)

_________________________________________________________________

(analizuotas laikotarpis)

 

1. VEIKLOS SRITIES ANALIZĖS APIMTIS IR METODAI

(Aprašomi analizės tikslai, uždaviniai, subjektas, duomenų rinkimo ir vertinimo metodai, išnagrinėti teisės aktai, dokumentai ir informacija)

 

2. VEIKLOS SRITIES ANALIZĖS METU NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAI

(Aprašomos sąlygos, įvykiai ir aplinkybės, galinčios sudaryti prielaidas

korupcijai analizuojamoje veiklos srityje (ar atskiruose jos etapuose) atsirasti: apibūdinama probleminių teisės aktų nuostatų esmė, paaiškinamos priežastys, dėl kurių esama situacija skiriasi nuo tos situacijos, kuri turėtų būti pagal teisės aktus, įvardijami nepakankamai reglamentuoti veiklos aspektai, nurodomos netinkamai įgyvendinamos teisės aktų nuostatos, pateikiama turima informacija apie korupcijos rizikos mastą, suformuluojamos analizės ir vertinimo išvados ir nurodoma, kokių dokumentų ir duomenų pagrindu prie jų prieita, siūlomi būdai ir (arba) veiksmai, kurių reikėtų imtis siekiant mažinti ir (arba) pašalinti nustatytą korupcijos riziką)

 

3. PASIŪLYMAI DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS SUMAŽINIMO AR PANAIKINIMO

(Pagal įstaigos veiklos sričių einamųjų metų analizės

rezultatus pateikiami pasiūlymai dėl korupcijos

prevencijos priemonių, kurias tikslinga įgyvendinti)

|  

Priemonės

Įvykdymo laikas

Laukiami rezultatai

Vertinimo kriterijai

 

 

 

 

 

 

Finansų ministerijos ar

įstaigos (darbo grupės) vadovas                         (Parašas)                                (Vardas ir pavardė)

 

 

Rengėjo nuoroda (vardas, pavardė, kontaktinė informacija)

 

 

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašo

2 priedas

 

PAREIGOS, DĖL KURIAS SIEKIANČIŲ EITI ASMENŲ PRIVALOMA PATEIKTI RAŠYTINĮ PRAŠYMĄ SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI

PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNĮ

 

1. Pareigos, dėl kurias siekiančių eiti asmenų rašytinį prašymą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT) teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerija:

1.1. finansų viceministrų;

1.2. Finansų ministerijos kanclerio;

1.3. Finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų (toliau – įstaigos) vadovų;

1.4. Finansų ministerijos administracijos padalinių vadovų ir jų pavaduotojų (taikoma ministerijos administracijos padalinio, nesančio kitame administracijos padalinyje, vadovų pavaduotojams).

2. Pareigos, dėl kurias siekiančių eiti asmenų rašytinį prašymą STT teikia įstaigos:

2.1. įstaigų vadovų pavaduotojų;

2.2. įstaigų padalinių vadovų ir jų pavaduotojų (taikoma padalinio, nesančio kitame padalinyje, vadovų pavaduotojams).

 

_________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-244, 2015-07-17, paskelbta TAR 2015-08-11, i. k. 2015-12192

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1K-261

(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 1K-115 redakcija)

 

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS ADMINISTRAVIMO FINANSŲ MINISTERIJOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I Skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Informacijos apie pažeidimus administravimo Finansų ministerijoje tvarkos apraše (toliau – Aprašas) reglamentuojama vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – vidinis kanalas) gautos informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje (toliau – ministerija) teikimo, priėmimo, registravimo, vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarka.

2.  Ministerijoje gauta informacija apie pažeidimus priimama, registruojama, vertinama ir asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, apsaugos priemonės užtikrinamos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme, Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Vidinių kanalų tvarkos aprašas), ir Apraše nustatyta tvarka.

3.  Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Pranešėjų apsaugos įstatyme ir Vidinių kanalų tvarkos apraše.

 

II SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

 

4.    Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

4.1. užpildydamas Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių kanalų tvarkos aprašo priede; arba

4.2. laisvos formos dokumente, kuriame:

4.2.1. turi būti nurodyta, kad informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu;

4.2.2. turi būti išvardytos konkrečios faktinės aplinkybės, kurios asmeniui leidžia įtarti pažeidimą;

4.2.3. turi būti nurodyta, ar apie pažeidimą kam nors pranešta, ar buvo gautas atsakymas;

4.2.4. gali būti pateikta asmeniui žinoma informacija apie įtariamą pažeidėją (-us) (vardas, pavardė, pareigos);

4.2.5. gali būti pateikta asmeniui žinoma informacija apie pažeidimo liudininką (-us) (vardas, pavardė, pareigos);

4.2.6. gali būti pateikta kita asmeniui žinoma informacija apie pažeidimą, su pažeidimu susiję asmens turimi duomenys, dokumentai arba informacija, kur tokie duomenys ar dokumentai galėtų būti;

4.2.7. gali būti išreikštas pageidavimas informuoti asmenį apie pranešimo apie pažeidimą gavimą ministerijoje.

4.2.8. gali būti nurodytas pranešėjo vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, gyvenamosios vietos adresas arba elektroninio pašto adresas korespondencijai gauti ir kiti duomenys ryšiui palaikyti. Asmuo gali nurodyti, kaip ir kada su juo geriausia susisiekti. Šis papunktis netaikomas, kai laisvos formos dokumentas teikiamas Aprašo 6 punkte nustatyta tvarka.

5.    Asmuo užpildytą Pranešimo apie pažeidimą formą ar laisvos formos dokumentą, kuriame pateikiama informacija apie pažeidimą (toliau kartu – pranešimas apie pažeidimą) turi atsiųsti vidiniu kanalu – ministerijos elektroninio pašto adresu pranesimai@finmin.lt.

6.    Pranešimas apie pažeidimą gali būti anonimiškas (nenurodyti jį teikiančio asmens duomenys (vardas, pavardė, parašas, kontaktiniai duomenys).

7. Pranešime apie pažeidimą prašomi pateikti asmens duomenys reikalingi identifikuoti asmeniui sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso jam suteikimo ir saugomi ne trumpiau kaip trejus metus nuo jų gavimo dienos.

 

III SKYRIUS

PRANEŠIMŲ APIE PAŽEIDIMUS PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

8.    Pranešimą apie pažeidimą ministerijos kompiuterinėje administracinėje informacinėje sistemoje, skirtoje dokumentų valdymui užtikrinti, užregistruoja kompetentingas subjektas.

9.    Ministerijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, gavęs pranešimą apie pažeidimą savo darbinio elektroninio pašto adresu, privalo jį nedelsdamas persiųsti į vidinį kanalą – elektroninio pašto adresą pranesimai@finmin.lt, apie tokį persiuntimą išsiųsti pranešimą tuo adresu, iš kurio gautas pranešimas apie pažeidimą, ir ištrinti savo elektroninio pašto dėžutėje visą su pranešimu susijusią informaciją.

10.  Kai pranešimą apie pažeidimą pateikęs asmuo pageidauja, kad jis būtų informuotas apie ministerijoje gautą jo pranešimą apie pažeidimą, kompetentingas subjektas išsiunčia informaciją asmeniui apie jo pranešimo apie pažeidimą gavimo faktą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po vidiniu kanalu gauto pranešimo apie pažeidimą gavimo dienos jo nurodytu elektroninio pašto ar kitais adresais.

11.  Kompetentingas subjektas pasirūpina, kad su informacija, pateikta pranešime apie pažeidimą, ir pranešimą apie pažeidimą pateikusio asmens duomenimis negalėtų susipažinti ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kurie pagal atliekamas funkcijas turi arba galėtų turėti prieigą prie asmens, pateikusio pranešimą apie pažeidimą, pateiktos informacijos, tačiau nėra pasirašę konfidencialumo pasižadėjimo, kurio forma nustatyta Aprašo priede.

12.  Ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kuriems pagal pareigas tapo žinomi asmens, pateikusio pranešimą apie pažeidimą, asmens duomenys arba pranešime apie pažeidimą pateikta informacija, privalo užtikrinti informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą darbo ministerijoje laikotarpiu, taip pat perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus tarnybos ar darbo santykiams.

 

IV skyrius

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

13.  Kompetentingas subjektas, gavęs pranešimą apie pažeidimą, vertina jo formalią pateikimo atitiktį Pranešėjų apsaugos įstatyme, Vidinių kanalų tvarkos apraše, Apraše nustatytai tvarkai ir užtikrina, kad ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie pažeidimą gavimo Vidinių kanalų tvarkos aprašo 23 punkte nustatyta tvarka pranešimą apie pažeidimą pateikęs asmuo jo nurodytu elektroninio pašto ar kitais adresas būtų informuotas (jeigu įmanoma), ar:

13.1. pranešimas apie pažeidimą bus nagrinėjamas ministerijoje – tiriama jame pateikta informacija apie pažeidimą ir apie priimtą sprendimą asmuo, pateikęs pranešimą apie pažeidimą, bus informuotas;

13.2. pranešimas apie pažeidimą persiųstas kompetentingai institucijai (esant Pranešėjų apsaugos įstatymo 7 straipsnyje nurodytiems pagrindams);

13.3. pranešimas apie pažeidimą paliktas nenagrinėtas – netiriama jame pateikta informacija apie pažeidimą (esant Pranešėjų apsaugos įstatymo 6 straipsnio 7 dalyje nurodytiems pagrindams).

14.  Jei asmuo, pateikęs pranešimą apie pažeidimą, negavo informacijos dėl savo pateikto pranešimo apie pažeidimą arba ministerijoje nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą pranešimą apie pažeidimą, jis, vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu ir Vidinių kanalų tvarkos aprašo 26 punktu, turi teisę tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos prokuratūrą ir jai pateikti pranešimą apie pažeidimą.

 

V Skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15.  Dokumentai, susiję su Aprašo nuostatų įgyvendinimu, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

16. Siekiant užtikrinti tinkamą Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų įgyvendinimą ministerijoje, asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

17.  Kompetentingas subjektas prireikus rengia ministerijos pasiūlymus ir organizuoja jų pateikimą finansų ministro valdymo sričių įstaigoms klausimais, susijusiais su vidinių kanalų jose įdiegimu ir veikimu.

18Kompetentingas subjektas kartą per metus apibendrina pranešimų apie pažeidimus gavimo ir vertinimo duomenis ir ministerijos interneto svetainės skiltyje „Korupcijos prevencija“ skelbia apibendrintus ir nuasmenintus statistinius duomenis apie pranešimų apie pažeidimus skaičių, jų vertinimo rezultatus, apibendrintą ir nuasmenintą informaciją apie pažeidimus, kurie buvo atskleisti remiantis asmenų pateiktais pranešimais apie pažeidimus.

________________

 

Informacijos apie pažeidimus administravimo 

Finansų ministerijoje tvarkos aprašo

priedas

 

(Konfidencialumo pasižadėjimo forma)

 

 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

2019 m.               d.

Vilnius

Aš, _________________________________________________________________,

(administracijos padalinio ir pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

 

1. Suprantu, kad, atlikdamas (-a) savo pareigas Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje, turėsiu prieigą prie informacijos apie asmenis, kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą.

2. Žinau, kad konfidencialią informaciją sudaro asmens, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka pateikusio pranešimą apie pažeidimą, duomenys ir kita jį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija.

3. Pasižadu užtikrinti konfidencialumą ir neatskleisti, neperduoti informacijos, kuriai pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą, nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija, tiek ministerijoje, tiek už jos ribų. Taip pat pasižadu pranešti savo tiesioginiam vadovui apie bet kokią pastebėtą ar sužinotą situaciją, kuri gali kelti grėsmę tokios informacijos saugumui ir konfidencialumui užtikrinti.

4. Žinau, kad šis pasižadėjimas galios visą mano darbo laiką ministerijoje ir pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus valstybės tarnybos ar darbo santykiams.  

5. Esu susipažinęs (-usi) su Pranešėjų apsaugos įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytais pranešėjų apsaugos reikalavimais.

6. Esu įspėtas (-a), kad, pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, turėsiu atsakyti pagal teisės aktus, reglamentuojančius atsakomybę už pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą.

 

__________________                 ____________________

(parašas)                                        (vardas ir pavardė)

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-201, 2008-05-30, Žin., 2008, Nr. 64-2425 (2008-06-05), i. k. 1082050ISAK001K-201

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-261 "Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo ir Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisijos sudarymo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-361, 2009-10-08, Žin., 2009, Nr. 121-5242 (2009-10-10), i. k. 1092050ISAK001K-361

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-261 "Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo ir Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisijos sudarymo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-378, 2010-12-14, Žin., 2010, Nr. 148-7602 (2010-12-18), i. k. 1102050ISAK001K-378

Dėl finansų ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-261 "Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo ir Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisijos sudarymo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-300, 2012-09-06, Žin., 2012, Nr. 106-5395 (2012-09-11), i. k. 1122050ISAK001K-300

Dėl finansų ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-261 "Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo ir Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisijos sudarymo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-169, 2014-06-05, paskelbta TAR 2014-06-06, i. k. 2014-07266

Dėl finansų ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-261 „Dėl Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių korupcijos prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo ir finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-244, 2015-07-17, paskelbta TAR 2015-08-11, i. k. 2015-12192

Dėl finansų ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-261 „Dėl Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių korupcijos prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo ir Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-115, 2019-04-10, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06842

Dėl finansų ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-261 „Dėl Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių korupcijos prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo ir Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-39, 2020-02-13, paskelbta TAR 2020-02-13, i. k. 2020-03257

Dėl finansų ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-261 „Dėl korupcijos prevencijos finansų ministrui pavestose valdymo srityse ir informacijos apie pažeidimus administravimo Finansų ministerijoje“ pakeitimo