Suvestinė redakcija nuo 2022-05-18

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 101-4130, i. k. 1072050ISAK001K-261

 

Nauja redakcija nuo 2022-05-18:

Nr. 1K-179, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10369

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS FINANSŲ MINISTRO valdymo srityse IR Informacijos APIE PAŽEIDIMUS ADMINISTRAVIMO FINANSŲ MINISTERIJOJE

 

2007 m. rugsėjo 20 d. Nr. 1K-261

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsnio 5, 8 ir 9 dalimis, 13 straipsnio 1 dalimi, 17 straipsnio 5 dalimi, 21 straipsniu, 24 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 16 straipsnio 1 ir 3 dalimis ir atsižvelgdamas į Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, ir į Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 2-246 „Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Korupcijos prevencijos tvarkos aprašą;

1.2. Informacijos apie pažeidimus administravimo Finansų ministerijoje tvarkos aprašą (toliau – Informacijos apie pažeidimus administravimo aprašas);

1.3. Antikorupcinio elgesio taisykles.

2. S u d a r a u Korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisiją (toliau – komisija):

Finansų ministerijos kancleris (komisijos pirmininkas);

Personalo valdymo skyriaus vedėjas (komisijos pirmininko pavaduotojas);

Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento direktorius arba jo pavedimu kitas šio departamento valstybės tarnautojas;

Biudžeto departamento direktorius arba jo pavedimu kitas šio departamento valstybės tarnautojas;

Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų departamento direktorius arba jo pavedimu kitas šio departamento valstybės tarnautojas;

Finansų politikos departamento direktorius arba jo pavedimu kitas šio departamento valstybės tarnautojas;

Finansų rinkų politikos departamento direktorius arba jo pavedimu kitas šio departamento valstybės tarnautojas;

Informacinių technologijų departamento direktorius arba jo pavedimu kitas šio departamento valstybės tarnautojas;

Investicijų departamento direktorius arba jo pavedimu kitas šio departamento valstybės tarnautojas;

Išlaidų atitikties vertinimo ir deklaravimo departamento direktorius arba jo pavedimu kitas šio departamento valstybės tarnautojas;

Mokesčių politikos departamento direktorius arba jo pavedimu kitas šio departamento valstybės tarnautojas;

Priėmimo ir dokumentų administravimo skyriaus vedėjas arba jo pavedimu jo patarėjas;

Projektų valdymo skyriaus vedėjas arba jo pavedimu jo vyresnysis patarėjas;

Teisės departamento direktorius arba jo pavedimu kitas šio departamento valstybės tarnautojas;

Valstybės iždo departamento direktorius arba jo pavedimu kitas šio departamento valstybės tarnautojas;

Valstybės turto valdymo departamento direktorius arba jo pavedimu kitas šio departamento valstybės tarnautojas;

Veiklos valdymo departamento direktorius arba jo pavedimu kitas šio departamento valstybės tarnautojas;

Vidaus audito ir kontrolės metodologijos grupės vadovas arba jo pavedimu kitas šios grupės valstybės tarnautojas. 

3. P a v e d u:

3.1. komisijai vykdant korupcijos prevenciją:

3.1.1. koordinuoti ir kontroliuoti Finansų ministerijos, finansų ministrui Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų (toliau – įstaigos) ir įmonių, kurių savininko ar akcininko teises ir pareigas įgyvendina Finansų ministerija (toliau – įmonės), korupcijos prevencijos priemonių plano įgyvendinimą;

3.1.2. rengti ir teikti finansų ministrui siūlymus dėl korupcijos prevencijos organizavimo finansų ministrui pavestose valdymo srityse;

3.1.3. nusistatyti darbo organizavimo tvarką;

3.2. Personalo valdymo skyriui:

3.2.1. techniškai aptarnauti komisiją;

3.2.2. užtikrinti Informacijos apie pažeidimus administravimo aprašo įgyvendinimą sudarant sąlygas šio įsakymo 4.2 papunktyje nurodytam kompetentingam subjektui atlikti jam pavestas funkcijas.

4. S k i r i u:

4.1. Personalo valdymo skyriaus vedėją Livijų Čižiką už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Finansų ministerijoje atsakingu asmeniu ir pavedu jam atlikti Korupcijos prevencijos įstatymo 24 straipsnio 5 dalyje nustatytas funkcijas;

4.2. Personalo valdymo skyriaus patarėją Arūnę Šerepkaitę, o jos nesant – Personalo valdymo skyriaus patarėją Eglę Tenenę kompetentingu subjektu, atliekančiu Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, ir Informacijos apie pažeidimus administravimo apraše nurodytas funkcijas.

5. Į p a r e i g o j u įstaigų ir įmonių vadovus paskirti už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą įstaigoje ar įmonėje atsakingus asmenis ir pavesti jiems arba Korupcijos prevencijos įstatymo 24 straipsnio 6 dalyje nurodytu atveju – kitiems įstaigų ir įmonių padaliniams ar darbuotojams atlikti Korupcijos prevencijos įstatymo 24 straipsnio 5 dalyje nustatytas funkcijas.

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                                 RIMANTAS ŠADŽIUS

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1K-261

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1K-179

redakcija)

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Korupcijos prevencijos tvarkos apraše (toliau – Aprašas) reglamentuojama, kokia tvarka Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje ir finansų ministrui Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose (toliau – įstaigos) ir įmonėse, kurių savininko ar akcininko teises ir pareigas įgyvendina Finansų ministerija (toliau – įmonės), vykdoma korupcijos prevencija, įvertinami ir (arba) šalinami korupcijos rizikos veiksniai, didinamas Finansų ministerijos, įstaigų ir įmonių atsparumas korupcijai (įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemonės, užtikrinamas personalo patikimumas, įgyvendinamos kitos įstatymuose nustatytos korupcijai atsparios aplinkos kūrimo veiklos ar priemonės).

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme (toliau – Įstatymas).

 

II SKYRIUS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS SUBJEKTAI, DALYVAUJANTYS

KURIANT KORUPCIJAI ATSPARIĄ APLINKĄ

 

3. Kuriant korupcijai atsparią Finansų ministerijos, įstaigų ir įmonių aplinką dalyvauja:

3.1. Korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisija (toliau – komisija);

3.2. finansų ministro paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos Finansų ministerijoje kūrimą;

3.3. įstaigų ir įmonių vadovų paskirti asmenys, padaliniai, atsakingi už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą įstaigose, įmonėse.

4. Komisija koordinuoja ir kontroliuoja:

4.1. Aprašo III skyriaus pirmajame ir ketvirtajame skirsniuose nurodytų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą Finansų ministerijoje, įstaigose ir įmonėse;

4.2. Aprašo III skyriaus antrajame, trečiajame, penktajame–septintajame skirsniuose ir Aprašo IV ir V skyriuose nurodytų korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių įgyvendinimą Finansų ministerijoje.

5. Įstaigų, įmonių vadovai arba jų pavedimu kiti įstaigų, įmonių darbuotojai koordinuoja ir kontroliuoja Aprašo III skyriaus antrajame, trečiajame, penktajame–septintajame skirsniuose ir Aprašo IV ir V skyriuose nurodytų korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių įgyvendinimą įstaigose, įmonėse.

 

III SKYRIUS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAVIMAS

 

6. Finansų ministerijos, įstaigų, įmonių korupcijos prevencijos priemonių planas (toliau – Finansų ministerijos planas):

6.1. rengiamas vadovaujantis Įstatymo, Nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais plano nuostatomis ir šioms nuostatoms įgyvendinti numatytomis priemonėmis (t. y. į Finansų ministerijos planą įtraukiamos Nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais plano korupcijos prevencijos priemonės, už kurias atsakinga Finansų ministerija, taip pat priemonės, parengtos atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Aprašo III skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatyta tvarka, ir kitos įstatymuose nustatytos korupcijai atsparios aplinkos kūrimo veiklos ar priemonės);

6.2. apima korupcijos prevencijos Finansų ministerijoje tikslą ir uždavinius, korupcijos prevencijai skirtas priemones, jų įgyvendinimo vertinimo kriterijus, už šių priemonių įgyvendinimą atsakingus subjektus (Finansų ministerijos administracijos padaliniai, įstaigos, įmonės), priemonių įgyvendinimo stebėseną, priemonių įgyvendinimo kontrolę, atsiskaitymą už priemonių įgyvendinimą, nuostatas dėl Finansų ministerijos plano keitimo, papildymo ir atnaujinimo, finansavimo, nuostatas dėl Finansų ministerijos silpnybių, stiprybių, grėsmių ir galimybių korupcijos rizikos mažinimo srityje;

6.3. tvirtinamas finansų ministro įsakymu, kurio projektą rengia Finansų ministerijos personalo padalinys, atliekantis korupcijos prevencijos Finansų ministerijoje funkcijas.

7. Įstaigų ir įmonių korupcijos prevencijos veiksmų planai, apimantys vienos įstaigos, įmonės veiklos sritis (toliau – įstaigų, įmonių planai):

7.1. gali būti rengiami įstaigų, įmonių vadovų sprendimu;

7.2. rengiami vadovaujantis Įstatymu, Finansų ministerijos planu (t. y. į įstaigos, įmonės planą įtrauktos Finansų ministerijos plano priemonės, už kurių įgyvendinimą atsakinga įstaiga, įmonė, gali būti patikslintos ar papildytos).

8. Per 20 dienų nuo kiekvieno ketvirčio pabaigos informaciją apie atitinkamo plano įgyvendinimo eigą ir rezultatus pagal priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijus ir jų reikšmes:

8.1. Finansų ministerijos plano priemones įgyvendinantys Finansų ministerijos administracijos padaliniai pateikia Finansų ministerijos personalo padaliniui;

8.2. įstaigos, įmonės planų priemones įgyvendinančios įstaigos ir įmonės pateikia Finansų ministerijai ir paskelbia savo interneto svetainių skiltyse „Korupcijos prevencija“.

9. Finansų ministerijos personalo padalinys per 5 dienas nuo Aprašo 8 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos apibendrina gautą informaciją ir teikia ją komisijai. Komisija įvertina gautą informaciją ir pateikia ją finansų ministrui.

10. Informacija apie Finansų ministerijos plano įgyvendinimo eigą ir rezultatus viešai skelbiama Finansų ministerijos interneto svetainės skiltyje „Korupcijos prevencija“.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

TEISĖS AKTŲ AR JŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIS VERTINIMAS

 

11. Finansų ministerijos, įstaigų, įmonių rengiamų norminių teisės aktų projektų, kuriais numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, nurodytus Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, antikorupcinis vertinimas atliekamas Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Už teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo atlikimą atsakingi teisės aktų projektus rengiančių Finansų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų, įmonių vadovai.

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PRANEŠIMAS APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMAS VEIKAS

 

12. Finansų ministerijos, įstaigų, įmonių valstybės tarnautojai ir darbuotojai pranešimą apie Įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nustatytą veiką gali atsiųsti Finansų ministerijos elektroninio pašto adresu pranesimai@finmin.lt arba įstaigų, įmonių interneto svetainių skiltyse „Korupcijos prevencija“ skelbiamais elektroninio pašto adresais.

13. Pranešti apie galimai neskaidrų Europos Sąjungos fondų lėšų administravimą galima Europos Sąjungos struktūrinių fondų interneto svetainės esinvesticijos.lt skiltyje „Praneškite apie korupciją“.

14. Pranešimai priimami, registruojami, vertinami ir asmenų, teikiančių pranešimus, apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ ir:

14.1. Finansų ministerijoje – finansų ministro nustatyta tvarka;

14.2. įstaigose, įmonėse – įstaigų, įmonių vadovų nustatyta tvarka.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS

 

15. Iki kiekvienų metų III ketvirčio pabaigos turi būti įvertinta ir nustatyta, ar yra ir kokia yra korupcijos pasireiškimo tikimybė (patvirtinta išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo):

15.1. Finansų ministerijoje – finansų ministro nustatytose ministerijos veiklos srityse;

15.2. įstaigose, įmonėse – įstaigų, įmonių vadovų iniciatyva nustatytose arba Finansų ministerijos siūlomose įstaigos, įmonės veiklos srityse.    

16. Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą atliekantys subjektai Finansų ministerijos, įstaigų, įmonių vadovų paskirti už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi asmenys, padaliniai arba Finansų ministerijoje, įstaigose, įmonėse tam tikslui sudarytos darbo grupės Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijose, patvirtintose Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 2-246 „Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos), nustatyta tvarka.

17. Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą atliekantys subjektai kiekvienais metais:

17.1. ne vėliau kaip per 15 dienų nuo II ketvirčio pabaigos kreipiasi į Finansų ministerijos, įstaigų, įmonių administracijos padalinius dėl informacijos, reikalingos Finansų ministerijos, įstaigų, įmonių veiklos sritims, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatyti;

17.2. pagal gautą iš Finansų ministerijos, įstaigų, įmonių administracijos padalinių informaciją rengia Finansų ministerijos, įstaigos, įmonės veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąrašo projektą ir Finansų ministerijos, įstaigos, įmonės veiklos sričių, kuriose einamaisiais metais reikia atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą, sąrašo projektą ir teikia šiuos projektus svarstyti:

17.2.1. Finansų ministerijoje – komisijai;

17.2.2. įstaigose, įmonėse – įstaigų, įmonių vadovų nustatyta tvarka.   

18. Finansų ministerijos, įstaigų, įmonių veiklos sritys, kuriose einamaisiais metais reikia atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą, pasirenkamos prioritetą teikiant veiklos sritims, atitinkančioms Rekomendacijų 10.1 papunktyje nustatytą kriterijų. Jeigu tokių veiklos sričių nebuvo nustatyta, pasirenkama (-os) veiklos sritis (-ys), kuri (-ios) atitinka daugiausia Rekomendacijų 10 punkte nurodytų kriterijų.

19. Finansų ministerijos, įstaigų, įmonių veiklos sričių, kuriose einamaisiais metais reikia atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą, sąrašas tvirtinamas:

19.1. Finansų ministerijos – finansų ministro įsakymu, atsižvelgiant į komisijos sprendimą. Finansų ministro įsakymą rengia Finansų ministerijos personalo padalinys;

19.2. įstaigų, įmonių – įstaigose, įmonėse nustatyta tvarka.

20. Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo metu taikomi informacijos (duomenų) rinkimo ir analizės metodai, nustatyti Rekomendacijų III skyriuje.

21. Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą, rengiama išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės, kurioje nurodoma informacija, nustatyta Rekomendacijų IV skyriuje.

22. Išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tvirtina:

22.1. Finansų ministerijos – finansų ministras, atsižvelgdamas į komisijos sprendimą.

22.2. įstaigų, įmonių – įstaigų, įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys įstaigose, įmonėse nustatyta tvarka.

23. Patvirtintos išvados dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės skelbiamos Finansų ministerijos, įstaigų, įmonių, kuriose buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas, interneto svetainėse.

24. Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo metu nustatytos korupcijos rizikos ir (ar) rizikos veiksnių sumažinimo ar pašalinimo priemonės įtraukiamos į Finansų ministerijos, įstaigų, įmonių planus ir įgyvendinamos ne vėliau kaip per vienus metus nuo Aprašo 19 punkte nuodytų sprendimų priėmimo dienos.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

KORUPCIJOS RIZIKOS VALDYMO VERTINIMAS

 

25. Korupcijos rizikos valdymo vertinimą Finansų ministerijoje ir įstaigose, įmonėse, kuriose vidaus auditą pavesta atlikti Finansų ministerijos centralizuoto vidaus audito padaliniui, planuoja ir atlieka Finansų ministerijos centralizuoto vidaus audito padalinys. Įstaigose, įmonėse, kuriose yra įsteigtos vidaus audito tarnybos, korupcijos rizikos valdymo vertinimą planuoja ir atlieka jų vidaus audito tarnybos. Kitose įstaigose ir įmonėse korupcijos rizikos valdymo vertinimą atlieka už įstaigos ar įmonės veiklos vidaus kontrolę, atitiktį teisės aktų reikalavimams atsakingi padaliniai ar darbuotojai jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

26. Finansų ministras, įstaigų, įmonių vadovai, susipažinę su korupcijos rizikos valdymo vertinimo išvadomis ir susijusiais dokumentais, prireikus priima sprendimus dėl korupcijos rizikos valdymo tobulinimo ir apie priimtus sprendimus paskelbia Finansų ministerijos, įstaigų, įmonių interneto svetainėse.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

ATSPARUMO KORUPCIJAI LYGIO NUSTATYMAS

 

27. Atsparumo korupcijai lygis nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą metodiką vertinant, kiek ir kokių korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių yra įdiegta Finansų ministerijoje, įstaigoje, įmonėje, kokia yra šių priemonių diegimo kokybė, praktinis pritaikomumas ir jas taikant pasiekti rezultatai.

28. Finansų ministerijos, įstaigų, įmonių atsparumo korupcijai lygį nustato Finansų ministerijos, įstaigų, įmonių vadovų paskirti už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi asmenys arba padaliniai.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

antikorupcinio elgesio standartų diegimas

 

29. Antikorupcinio elgesio standartai diegiami įgyvendinant šiuo įsakymu patvirtintas Antikorupcinio elgesio taisykles.

 

IV SKYRIUS

PERSONALO PATIKIMUMO UŽTIKRINIMAS

 

30. Finansų ministerija, įstaigos, įmonės kreipiasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą (toliau – STT), kad ji pateiktų informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas Finansų ministerijoje, įstaigoje, įmonėje, ir vertina STT pateiktą informaciją Įstatymo 17 straipsnyje nurodytais atvejais, terminais ir tvarka.

31. Finansų ministerija, įstaigos, įmonės raštu kreipiasi į STT, kad ji pateiktų informaciją apie asmenis, siekiančius eiti pareigas, nurodytas Aprašo priede.

32. Aprašo 30 punkte nurodyta kreipimosi į STT tvarka netaikoma Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kuris šiame skirsnyje nurodytą informaciją renka savarankiškai, vadovaudamasis Įstatymo 17 straipsnio 9 dalimi.

 

V SKYRIUS

KITOS PRIEMONĖS, KURIOMIS KURIAMA KORUPCIJAI ATSPARI APLINKA AR DIDINAMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ANTIKORUPCINIS SĄMONINGUMAS

 

33. Mokymai profesinės etikos ir korupcijos prevencijos klausimais yra privaloma Finansų ministerijos, įstaigų, įmonių valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programų dalis. Mokymai organizuojami Finansų ministerijoje, įstaigose, įmonėse nustatyta valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarka.

34. Finansų ministerijos, įstaigų, įmonių veiklos srityse, kuriose nustatytos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, gali būti organizuojami papildomi privalomi mokymai korupcijos prevencijos klausimais.

35. Finansų ministerijoje, įstaigose, įmonėse viešųjų ir privačių interesų derinimas užtikrinamas įgyvendinant Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą:

35.1. Finansų ministerijoje – Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 1K-426 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo Finansų ministerijoje“ nustatyta tvarka;

35.2. įstaigose, įmonėse – įstaigų, įmonių vadovų nustatyta tvarka.

36. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų atžvilgiu vykdytos lobistinės veiklos deklaravimo ir lobistinės veiklos deklaravimo kontrolė užtikrinama įgyvendinant Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymą:

36.1. Finansų ministerijoje – Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 1K-25 „Dėl Lobistinės veiklos priežiūros Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka;

36.2. įstaigose, įmonėse – įstaigų, įmonių vadovų nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37. Korupcijos prevencijos tikslu asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

38. Dokumentai, susiję su Aprašo nuostatų įgyvendinimu, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

 

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-300, 2012-09-06, Žin., 2012, Nr. 106-5395 (2012-09-11), i. k. 1122050ISAK001K-300

Nr. 1K-179, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10369

 

 

 

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašo

priedas

 

PAREIGŲ, DĖL KURIAS SIEKIANČIŲ EITI ASMENŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI TEIKIAMAS PRAŠYMAS PATEIKTI INFORMACIJĄ, SĄRAŠAS

 

1. Pareigos, dėl kurias siekiančių eiti asmenų rašytinį prašymą pateikti informaciją Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT) teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerija:

1.1. finansų viceministrų;

1.2. Finansų ministerijos kanclerio;

1.3. finansų ministro valdymo sričių įstaigų, įmonių, kurių savininko ar akcininko teises ir pareigas įgyvendina Finansų ministerija (toliau kartu – įstaigos ir įmonės), vadovų, kolegialių priežiūros ir valdymo organų narių;

1.4. Finansų ministerijos administracijos padalinių vadovų, vyriausiųjų patarėjų ir vyresniųjų patarėjų (taikoma Finansų ministerijos administracijos padalinio, kuris nėra kitame ministerijos administracijos padalinyje, vyriausiesiems patarėjams ir vyresniesiems patarėjams);

1.5. asmenų, teikiamų į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse teisminėse ir kitose institucijose;

1.6. asmenų, laikinai skiriamų į šio sąrašo 1.1–1.4 papunkčiuose nurodytas pareigas, kai nėra paskirto nuolat šias pareigas einančio asmens.

2. Pareigos, dėl kurias siekiančių eiti asmenų rašytinį prašymą pateikti informaciją STT teikia įstaigos ir įmonės:

2.1. Įstaigų ir įmonių vadovų pavaduotojų;

2.2. Įstaigų ir įmonių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų;

2.3. įmonių, kurių akcininko teises ir pareigas įgyvendina Finansų ministerija, patronuojamųjų (dukterinių) akcinių bendrovių ar uždarųjų akcinių bendrovių, visų kitų su šiomis bendrovėmis per paskesnių eilių patronuojamąsias (dukterines) bendroves susijusių patronuojamųjų (dukterinių) bendrovių vadovų ir jų pavaduotojų, kolegialių priežiūros ir valdymo organų narių;

2.4. asmenų, laikinai skiriamų į šio sąrašo 2.1–2.3 papunkčiuose nurodytas pareigas, kai nėra paskirto nuolat šias pareigas einančio asmens.

 

_________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-179, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10369

 

2 priedas. Neteko galios nuo 2022-05-18

Priedo naikinimas:

Nr. 1K-179, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10369

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-244, 2015-07-17, paskelbta TAR 2015-08-11, i. k. 2015-12192

Nr. 1K-3, 2022-01-05, paskelbta TAR 2022-01-05, i. k. 2022-00103

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1K-261

(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 1K-115 redakcija)

 

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS ADMINISTRAVIMO FINANSŲ MINISTERIJOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I Skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Informacijos apie pažeidimus administravimo Finansų ministerijoje tvarkos apraše (toliau – Aprašas) reglamentuojama vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – vidinis kanalas) gautos informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje (toliau – ministerija) teikimo, priėmimo, registravimo, vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarka.

2.  Ministerijoje gauta informacija apie pažeidimus priimama, registruojama, vertinama ir asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, apsaugos priemonės užtikrinamos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme, Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Vidinių kanalų tvarkos aprašas), ir Apraše nustatyta tvarka.

3.  Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Pranešėjų apsaugos įstatyme ir Vidinių kanalų tvarkos apraše.

 

II SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

 

4.    Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

4.1. užpildydamas Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių kanalų tvarkos aprašo priede; arba

4.2. laisvos formos dokumente, kuriame:

4.2.1. turi būti nurodyta, kad informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu;

4.2.2. turi būti išvardytos konkrečios faktinės aplinkybės, kurios asmeniui leidžia įtarti pažeidimą;

4.2.3. turi būti nurodyta, ar apie pažeidimą kam nors pranešta, ar buvo gautas atsakymas;

4.2.4. gali būti pateikta asmeniui žinoma informacija apie įtariamą pažeidėją (-us) (vardas, pavardė, pareigos);

4.2.5. gali būti pateikta asmeniui žinoma informacija apie pažeidimo liudininką (-us) (vardas, pavardė, pareigos);

4.2.6. gali būti pateikta kita asmeniui žinoma informacija apie pažeidimą, su pažeidimu susiję asmens turimi duomenys, dokumentai arba informacija, kur tokie duomenys ar dokumentai galėtų būti;

4.2.7. gali būti išreikštas pageidavimas informuoti asmenį apie pranešimo apie pažeidimą gavimą ministerijoje.

4.2.8. gali būti nurodytas pranešėjo vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, gyvenamosios vietos adresas arba elektroninio pašto adresas korespondencijai gauti ir kiti duomenys ryšiui palaikyti. Asmuo gali nurodyti, kaip ir kada su juo geriausia susisiekti. Šis papunktis netaikomas, kai laisvos formos dokumentas teikiamas Aprašo 6 punkte nustatyta tvarka.

5.    Asmuo užpildytą Pranešimo apie pažeidimą formą ar laisvos formos dokumentą, kuriame pateikiama informacija apie pažeidimą (toliau kartu – pranešimas apie pažeidimą) turi atsiųsti vidiniu kanalu – ministerijos elektroninio pašto adresu pranesimai@finmin.lt.

6.    Pranešimas apie pažeidimą gali būti anonimiškas (nenurodyti jį teikiančio asmens duomenys (vardas, pavardė, parašas, kontaktiniai duomenys).

7. Pranešime apie pažeidimą prašomi pateikti asmens duomenys reikalingi identifikuoti asmeniui sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso jam suteikimo ir saugomi ne trumpiau kaip trejus metus nuo jų gavimo dienos.

 

III SKYRIUS

PRANEŠIMŲ APIE PAŽEIDIMUS PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

8.    Pranešimą apie pažeidimą ministerijos kompiuterinėje administracinėje informacinėje sistemoje, skirtoje dokumentų valdymui užtikrinti, užregistruoja kompetentingas subjektas.

9.    Ministerijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, gavęs pranešimą apie pažeidimą savo darbinio elektroninio pašto adresu, privalo jį nedelsdamas persiųsti į vidinį kanalą – elektroninio pašto adresą pranesimai@finmin.lt, apie tokį persiuntimą išsiųsti pranešimą tuo adresu, iš kurio gautas pranešimas apie pažeidimą, ir ištrinti savo elektroninio pašto dėžutėje visą su pranešimu susijusią informaciją.

10.  Kai pranešimą apie pažeidimą pateikęs asmuo pageidauja, kad jis būtų informuotas apie ministerijoje gautą jo pranešimą apie pažeidimą, kompetentingas subjektas išsiunčia informaciją asmeniui apie jo pranešimo apie pažeidimą gavimo faktą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po vidiniu kanalu gauto pranešimo apie pažeidimą gavimo dienos jo nurodytu elektroninio pašto ar kitais adresais.

11.  Kompetentingas subjektas pasirūpina, kad su informacija, pateikta pranešime apie pažeidimą, ir pranešimą apie pažeidimą pateikusio asmens duomenimis negalėtų susipažinti ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kurie pagal atliekamas funkcijas turi arba galėtų turėti prieigą prie asmens, pateikusio pranešimą apie pažeidimą, pateiktos informacijos, tačiau nėra pasirašę konfidencialumo pasižadėjimo, kurio forma nustatyta Aprašo priede.

12.  Ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kuriems pagal pareigas tapo žinomi asmens, pateikusio pranešimą apie pažeidimą, asmens duomenys arba pranešime apie pažeidimą pateikta informacija, privalo užtikrinti informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą darbo ministerijoje laikotarpiu, taip pat perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus tarnybos ar darbo santykiams.

 

IV skyrius

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

13.  Kompetentingas subjektas, gavęs pranešimą apie pažeidimą, vertina jo formalią pateikimo atitiktį Pranešėjų apsaugos įstatyme, Vidinių kanalų tvarkos apraše, Apraše nustatytai tvarkai ir užtikrina, kad ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie pažeidimą gavimo Vidinių kanalų tvarkos aprašo 23 punkte nustatyta tvarka pranešimą apie pažeidimą pateikęs asmuo jo nurodytu elektroninio pašto ar kitais adresas būtų informuotas (jeigu įmanoma), ar:

13.1. pranešimas apie pažeidimą bus nagrinėjamas ministerijoje – tiriama jame pateikta informacija apie pažeidimą ir apie priimtą sprendimą asmuo, pateikęs pranešimą apie pažeidimą, bus informuotas;

13.2. pranešimas apie pažeidimą persiųstas kompetentingai institucijai (esant Pranešėjų apsaugos įstatymo 7 straipsnyje nurodytiems pagrindams);

13.3. pranešimas apie pažeidimą paliktas nenagrinėtas – netiriama jame pateikta informacija apie pažeidimą (esant Pranešėjų apsaugos įstatymo 6 straipsnio 7 dalyje nurodytiems pagrindams).

14.  Jei asmuo, pateikęs pranešimą apie pažeidimą, negavo informacijos dėl savo pateikto pranešimo apie pažeidimą arba ministerijoje nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą pranešimą apie pažeidimą, jis, vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu ir Vidinių kanalų tvarkos aprašo 26 punktu, turi teisę tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos prokuratūrą ir jai pateikti pranešimą apie pažeidimą.

 

V Skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15.  Dokumentai, susiję su Aprašo nuostatų įgyvendinimu, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

16. Siekiant užtikrinti tinkamą Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų įgyvendinimą ministerijoje, asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

17.  Kompetentingas subjektas prireikus rengia ministerijos pasiūlymus ir organizuoja jų pateikimą finansų ministro valdymo sričių įstaigoms klausimais, susijusiais su vidinių kanalų jose įdiegimu ir veikimu.

18Kompetentingas subjektas kartą per metus apibendrina pranešimų apie pažeidimus gavimo ir vertinimo duomenis ir ministerijos interneto svetainės skiltyje „Korupcijos prevencija“ skelbia apibendrintus ir nuasmenintus statistinius duomenis apie pranešimų apie pažeidimus skaičių, jų vertinimo rezultatus, apibendrintą ir nuasmenintą informaciją apie pažeidimus, kurie buvo atskleisti remiantis asmenų pateiktais pranešimais apie pažeidimus.

________________

 

Informacijos apie pažeidimus administravimo 

Finansų ministerijoje tvarkos aprašo

priedas

 

(Konfidencialumo pasižadėjimo forma)

 

 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

2019 m.               d.

Vilnius

Aš, _________________________________________________________________,

(administracijos padalinio ir pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

 

1. Suprantu, kad, atlikdamas (-a) savo pareigas Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje, turėsiu prieigą prie informacijos apie asmenis, kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą.

2. Žinau, kad konfidencialią informaciją sudaro asmens, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka pateikusio pranešimą apie pažeidimą, duomenys ir kita jį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija.

3. Pasižadu užtikrinti konfidencialumą ir neatskleisti, neperduoti informacijos, kuriai pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą, nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija, tiek ministerijoje, tiek už jos ribų. Taip pat pasižadu pranešti savo tiesioginiam vadovui apie bet kokią pastebėtą ar sužinotą situaciją, kuri gali kelti grėsmę tokios informacijos saugumui ir konfidencialumui užtikrinti.

4. Žinau, kad šis pasižadėjimas galios visą mano darbo laiką ministerijoje ir pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus valstybės tarnybos ar darbo santykiams.  

5. Esu susipažinęs (-usi) su Pranešėjų apsaugos įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytais pranešėjų apsaugos reikalavimais.

6. Esu įspėtas (-a), kad, pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, turėsiu atsakyti pagal teisės aktus, reglamentuojančius atsakomybę už pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą.

 

__________________                 ____________________

(parašas)                                        (vardas ir pavardė)

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1K-261

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1K-179

redakcija)

 

ANTIKORUPCINIO ELGESIO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Antikorupcinio elgesio taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatomi Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje (toliau – ministerija) taikomi antikorupcinio elgesio standartai, kurie apima elgesį, vykdant darbo pareigas, gaunant dovanas, derinant viešuosius ir privačius interesus, susiduriant su lobistine veikla.

2. Taisyklės taikomos ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai).

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Diskreditavimas – veika (veikimas ar neveikimas), kuri kenkia Lietuvos Respublikos finansų ministerijos autoritetui, griauna pasitikėjimą ja ir ją kompromituoja.

3.2. Dovanadaiktai, paslaugos, pramogos, nuolaidos, dovanų čekiai, paskolos (skolinimas), mokymai, transporto, apgyvendinimo, maitinimo išlaidos ir panašus neatlygintinai perduodamas turtas ar turtinė teisė. Dovana nelaikomos brošiūros, bukletai, katalogai ir panašūs informaciniai leidiniai, rašikliai ir kiti panašūs mažaverčiai daiktai.

3.3. Neteisėtas atlygis – į Lietuvos Respublikos finansų ministeriją atnešti, atsiųsti (paštu, per kurjerį, elektroniniu ar kitais būdais) ar kitu būdu palikti pinigai, taip pat daiktai, kurie nelaikytini dovanomis, gautomis pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai susijusios su Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigomis, taip pat nelaikytini reprezentacijai skirtomis dovanomis su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika arba paslaugomis, skirtomis naudotis tarnybiniais tikslais.

3.4. Privatus gyvenimas – asmens pažiūros, įsitikinimai, gyvenimo būdas, įpročiai, taip pat ryšiai su kitais asmenimis ir elgesys virtualioje erdvėje.

3.5. Tarptautinis protokolas – taisyklės, būdingos konkrečiai valstybei ir yra susijusios su toje valstybėje organizuojamų oficialių renginių, valstybinių iškilmių, kuriuose dalyvauja aukščiausi valstybės ir vyriausybės asmenys, ceremonialu, kurio valstybė ir jos atstovai laikosi, norėdami parodyti pagarbą kitai valstybei ir jos atstovams, kartu išlaikydami savo valstybės prestižą ir nacionalinį orumą.

3.6. Tradicija istoriškai susiklostančių ir žmonių įvairiose bendrijose (visuomenėje, socialinėse grupėse) įsitvirtinančių kultūros formų (papročių, apeigų, vaizdinių, idėjų, simbolių, socialinių normų ir vertybių, religinių tikėjimų, mąstysenos, elgsenos ir kitų) išsaugojimas, perdavimas iš kartos į kartą.

3.7. Tretieji asmenys – visi asmenys (tiek juridiniai, tiek fiziniai), kurie nėra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

3.8. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme, Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatyme.

 

II SKYRIUS

TARNYBINIS ELGESYS

 

4. Darbuotojas, atlikdamas savo funkcijas, privalo vadovautis tarnybinės etikos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnyje, ir elgtis taip (galimų situacijų, susijusių su tarnybiniu elgesiu, pavyzdžiai pateikiami Taisyklių 1 priede):

4.1. nedaryti neteisėtos įtakos kitiems darbuotojams dėl jų atliekamų funkcijų;

4.2. nepažeisti žmogaus teisių ir orumo, pagarbiai elgtis su asmenimis, su kuriais bendrauja, su visais asmenimis elgtis lygiai (neteikti pirmenybės pagal jų tautybę, socialinę kilmę ir padėtį, lytį, rasinę ar etninę kilmę, kalbą, amžių, religinius įsitikinimus, politines pažiūras, seksualines ar kitokias nuostatas);

4.3. atlikdamas savo funkcijas ir laisvu nuo jų laiku savo elgesiu nediskredituoti ministerijos autoriteto (susilaikyti nuo viešų komentarų (įskaitant komentarus visuomenės informavimo priemonėse, interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose) apie ministeriją, jos veiklą, savo ar kitų darbuotojų darbą, kurie galėtų suformuoti neigiamą visuomenės nuomonę apie ministeriją);

4.4. nepiktnaudžiauti alkoholiu, nevartoti psichotropinių ar narkotinių medžiagų ne gydymosi tikslams;

4.5. nesinaudoti valstybės nuosavybe pažeidžiant teisės normas;

4.6. nepiktnaudžiauti einamomis pareigomis, nenaudoti įgaliojimus patvirtinančių dokumentų ir ministerijos rekvizitų, siekiant paveikti nepavaldžius asmenis priimti sau palankų sprendimą;

4.7. pagarbiai išklausyti kito asmens nuomonę, rodyti geranoriškumą išgirsti kito nuomonę;

4.8. atlikdamas funkcijas laikytis ministerijos veiklos strategijos ir vertybių;

4.9. atlikdamas funkcijas neturi naudotis einamoms pareigoms priskirtomis teisėmis siekdamas gauti privilegijų sau;

4.10. dalyvauti mokymuose, susitikimuose ir renginiuose, skirtuose tarnybiniam elgesiui ugdyti;

4.11. žinoti ir vengti aplinkybių, kurios gali trukdyti atlikti funkcijas. Šios aplinkybės gali būti susijusios su:

4.11.1. asmeniniais, finansiniais ar kitokiais interesais arba santykiais, kurie prieštarauja ministerijos veiklos strategijai ir vertybėms;

4.11.2. piktnaudžiavimu einamoms pareigoms priskirtomis teisėmis, siekiant gauti privilegijų sau;

4.12. vengti grėsmių nepriklausomumui ir objektyvumui, susijusių su politinėmis pažiūromis, vadovavimu, savikontrole, finansiniais ar kitais asmeniniais interesais, santykiais su kitais asmenimis ir jų įtaka;

4.13. vengti aplinkybių, kurios sudaro įspūdį visuomenei, kad piktnaudžiaujama einamoms pareigoms priskirtomis teisėmis, siekiama gauti privilegijų sau;

4.14. atsisakyti su atliekamomis funkcijomis susijusių dovanų arba privilegijų, kurios galėtų paveikti nepriklausomumą ir objektyvumą;

4.15. informuoti tiesioginį vadovą apie aplinkybes, kurios, darbuotojo nuomone, galėtų kelti grėsmę jo nepriklausomumui ar objektyvumui atliekant savo funkcijas;

4.16. laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų, ministerijos sudarytų sutarčių, susitarimų, taip pat ministerijos veiklos strategijos ir vertybių;

4.17. bendradarbiauti su bendradarbiais, dalytis su jais žiniomis ir informacija, tarnybos metu kilusius nesutarimus spręsti aptariant juos tarpusavyje, o jų neišsprendus – kreiptis į tiesioginį ar aukštesnes pareigas einantį vadovą;

4.18. neatskleisti informacijos, kurią sužinojo atlikdamas savo funkcijas ir naudodamasis einamoms pareigoms priskirtomis teisėmis be leidimo (kai leidimas yra būtinas pagal teisės aktus, reglamentuojančius tokios informacijos valdymą), išskyrus atvejus, kai tokios informacijos valdymą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tam tikras pareigas einančiam asmeniui pareiga atskleisti tokią informaciją, saugoti valstybės ir tarnybos paslaptis;

4.19. užtikrinti elektroninių duomenų įrenginių (nešiojamųjų kompiuterių ir nešiojamųjų duomenų laikmenų) apsaugą ir slaptažodžių konfidencialumą.

5. Darbuotojas privalo vengti:

5.1. kito darbuotojo charakterio, jam būdingų savybių viešo aptarimo;

5.2. kito darbuotojo darbo ir (ar) atliekamų funkcijų menkinimo;

5.3. kito darbuotojo reputacijos žeminimo;

5.4. nesantaikos kurstymo, šantažo ir grasinimų;

5.5. seksualinio priekabiavimo.

6. Vadovaujantis darbuotojas privalo:

6.1. taikyti bendradarbiavimu paremtą vadovavimo stilių, kuris skatintų darbuotojų iniciatyvą ir savarankiškumą, ir leisti pavaldiems darbuotojams, veikiant kartu, dalyvauti sprendžiant problemas;

6.2. stengtis sukurti vadovaujamame kolektyve darbingą ir draugišką aplinką, užkirsti kelią konfliktams, šalinti tarpusavio nesutarimų priežastis;

6.3. mandagiai bendrauti su pavaldžiais darbuotojais, o pastabas dėl jų klaidų ar darbo trūkumų reikšti korektiškai, negirdint kitiems darbuotojams ar asmenims;

6.4. stengtis paskirstyti darbą vadovaujamame kolektyve pagal kvalifikaciją, kad būtų efektyviai panaudoti kiekvieno pavaldaus darbuotojo sugebėjimai;

6.5. skatinti pavaldžius darbuotojus reikšti savo nuomonę ir ją išklausyti;

6.6. skatinti nuolatinį pavaldžių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;

6.7. stengtis užtikrinti pavaldiems darbuotojams tinkamą darbui darbo aplinką.

7. Už tarnybinės etikos pažeidimus, neužtraukiančius baudžiamosios ar administracinės atsakomybės, darbuotojai atsako pagal Valstybės tarnybos įstatymą.  

 

III SKYRIUS

DOVANŲ POLITIKA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI DĖL DOVANŲ PRIIMTINUMO

 

8. Darbuotojams draudžiama priimti bet kokios vertės dovanas arba jas teikti, jeigu tai gali sukelti interesų konfliktą arba jo įspūdį tretiesiems asmenims, taip pat moralinį ar kitokio pobūdžio įsipareigojimą, galintį turėti įtakos sprendimų priėmimui, deryboms, viešiesiems pirkimams, sandorių sudarymui ar kitaip paveikti darbe priimamus sprendimus ar sukelti abejonių dėl šių sprendimų objektyvumo ir nešališkumo. 

9. Darbuotojai jokiais atvejais negali reikalauti ar prašyti dovanos, taip pat savo elgesiu ar veiksmais parodyti, kad tikisi gauti ar priimtų dovaną, bet kokiu būdu susijusią su darbuotojo pareigų vykdymu, einamomis pareigomis ar ministerijos veiklos tikslais, funkcijomis, teisėmis. Nepriimtinomis laikomos ir mažareikšmės dovanos (pvz., saldainiai, kava, gėlės ir pan.), kurios buvo gautos iš trečiųjų asmenų kaip padėka ar atlygis už teisėtą ir tinkamą darbuotojo darbo pareigų vykdymą.

10. Dėl dovanos priimtinumo kiekvienu atveju turi būti sprendžiama vadovaujantis Taisyklių 2 priede nustatytais dovanų ir jų priimtinumo ar nepriimtinumo pavyzdžiais, taip pat darbuotojo elgesio, susijusio su dovana, pavyzdžiais.

11. Įvertinęs visas Taisyklių 10 punkte nurodytas su dovanos priėmimu susijusias aplinkybes ir rizikas, taip pat jei nėra aplinkybių, nurodytų Taisyklių 8 ir 9 punktuose, darbuotojas gali priimti dovaną pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kuri įprastai susijusi su jo einamomis pareigomis, taip pat reprezentacijai skirtą dovaną (dovaną su valstybės, įmonės ar kitokia simbolika, knygas, kalendorius, informacinius leidinius ir pan.).

12. Kilus abejonių dėl dovanos priimtinumo, darbuotojas turi kreiptis patarimo į savo tiesioginį vadovą ir į ministerijos personalo padalinio darbuotoją, atsakingą už korupcijos prevenciją.

13. Išimtiniais atvejais, kai nėra galimybių iš anksto suderinti ir (ar) pasikonsultuoti dėl dovanos priimtinumo, darbuotojas turi tokios dovanos atsisakyti. Kai nėra galimybės atsisakyti (pvz., dovana gauta paštu), apie tokią dovaną privaloma pranešti ministerijos personalo padalinio darbuotojui, atsakingam už korupcijos prevenciją.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMAS, VERTINIMAS, REGISTRAVIMAS IR APSKAITA

 

14. Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios susijusios su deklaruojančio asmens tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika, kurias gauna darbuotojai, perdavimo, įvertinimo, registravimo, apskaitos, eksponavimo ir priežiūros tvarka reglamentuojama Dovanų įvertinimo ir saugojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 1K-426 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo Finansų ministerijoje“.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PROCEDŪROS GAVUS NETEISĖTĄ ATLYGĮ

 

15. Procedūros, kurios atliekamos, kai darbuotojui siūlomas, paliekamas ar kitaip bandomas perduoti neteisėtas atlygis, nustatytos Procedūrų, susijusių su atlygiu, tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 1K-426 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo Finansų ministerijoje“.  

 

IV skyrius

Viešųjų ir privačių interesų DERINIMAS

 

pirmasIS skirsnis

Privačių interesų DeklaraVIMAS IR deklaracijose pateiktų duomenų kontrolė

 

16. Ministerijos personalo padalinio ir veiklos valdymo padalinio darbuotojų, įgyvendinančių Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas dėl privačių interesų deklaravimo ir deklaracijose pateiktų duomenų kontrolės, įgaliojimai ir įsipareigojimai nustatyti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 1K-426 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo Finansų ministerijoje“.

17. Darbuotojų elgesio galimų situacijų, susijusių su privačių interesų deklaravimu, pavyzdžiai pateikti Taisyklių 3 priede.

 

ANTRASIS skirsnis

Darbuotojų prievolė vengti Interesų konflikto ir nusišalinti

 

18. Darbuotojams draudžiama dalyvauti visuose sprendimo rengimo, svarstymo ir priėmimo etapuose, neatsižvelgiant į tai, kaip jie įvardijami (tyrimas, nagrinėjimas, pasitarimas, darbas darbo grupėse, neformali konsultacija, klausimo pristatymas, organizavimas ar pan.), arba kitaip paveikti sprendimus, galinčius sukelti ar sukeliančius interesų konfliktą.

19. Darbuotojas turi tinkamai atlikti pareigą nusišalinti šia tvarka:

19.1. nedelsdamas (bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų) deklaruoti interesų konfliktą keliančias aplinkybes, patikslindamas arba papildydamas ir nustatyta tvarka pateikdamas privačių interesų deklaraciją;

19.2. prieš pradėdamas interesų konfliktą galinčio sukelti ar sukeliančio sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą arba pačios procedūros metu, jei apie interesų konfliktą sužino šios procedūros metu, apie interesų konfliktą raštu (tiesioginio vadovo vizuotu tarnybiniu pranešimu) pranešti finansų ministrui ar jo įgaliotam asmeniui, o žodžiu – kitiems sprendimo rengimo, svarstymo, priėmimo ar kito klausimo sprendimo procedūroje dalyvaujantiems asmenims;

19.3. jeigu interesų konfliktas iškilo dalyvaujant komisijos, darbo grupės veikloje, apie tai raštu (komisijos ar darbo grupės pirmininko vizuotu tarnybiniu pranešimu) pranešti finansų ministrui ar jo įgaliotam asmeniui, taip pat apie tai informuoti tiesioginį vadovą. Komisijos (darbo grupės, posėdžio ir pan.) pirmininkas užtikrina, kad nusišalinimo faktas, esant kolegialiam (komisijose, darbo grupėse ir pan.) svarstymui, būtų tinkamai užfiksuotas tam tikrame dokumente (pavyzdžiui, posėdžio protokole būtų nurodoma, kas ir dėl kokios priežasties nusišalino, kada išėjo ir kada sugrįžo į posėdžio salę);

19.4. jokia forma nedalyvauti interesų konfliktą galinčio sukelti ar sukeliančio sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrose (palikti posėdžių salę, kabinetą ar kitą patalpą ir pan.).

20. Darbuotojo tarnybinį pranešimą apie nusišalinimą gavęs finansų ministras ar jo įgaliotas asmuo priima sprendimą dėl darbuotojo nušalinimo, kuris įforminamas finansų ministro įsakymu, kurio projektą rengia ministerijos personalo padalinys.

21. Finansų ministras ar jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patvirtintais kriterijais, motyvuotu rašytiniu sprendimu gali nepriimti darbuotojo pareikšto nusišalinimo ir įpareigoti jį dalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą. 

Duomenys apie motyvuotą rašytinį sprendimą nepriimti pareikšto nusišalinimo elektroninėmis priemonėmis per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos pateikiami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai nustatyta tvarka.

22. Su finansų ministro ar jo įgalioto asmens priimtu sprendimu dėl nepriimto pareikšto nusišalinimo turi būti supažindinami komisijos, darbo grupės ir pan. nariai.

23. Jei darbuotojas pats nepareiškia nusišalinimo, finansų ministras ar jo įgaliotas asmuo savo iniciatyva ar pagal motyvuotą tiesioginio vadovo tarnybinį pranešimą gali jį nušalinti nuo konkretaus sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūros, jeigu yra pakankamas pagrindas manyti, kad šio darbuotojo dalyvavimas gali sukelti ar sukels interesų konfliktą.

24. Darbuotojai užtikrina savo privačių interesų deklaracijose pateiktų duomenų teisingumą, finansų ministro ar jo įgalioto asmens ir savo tiesioginio vadovo informavimą apie interesų konfliktą sukeliančias aplinkybes ir nusišalinimą nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ir priimant sprendimus, kurie gali sukelti arba sukelia interesų konfliktą.

 

V SKYRIUS

LOBISTINĖS VEIKLOS DEKLARAVIMAS IR DEKLARAVIMO KONTROLĖ

 

25. Darbuotojų atžvilgiu vykdytos lobistinės veiklos deklaravimo ir lobistinės veiklos deklaravimo kontrolės Finansų ministerijoje tvarka reglamentuota Lobistinės veiklos priežiūros Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 1K-25 „Dėl Lobistinės veiklos priežiūros Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje taisyklių patvirtinimo“.

 

__________________

Papildyta priedu:

Nr. 1K-179, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10369

 

 

Antikorupcinio elgesio taisyklių

1 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, ELGESIO IR GALIMŲ SITUACIJŲ, SUSIJUSIŲ SU TARNYBINE ETIKA, PAVYZDŽIŲ SĄRAŠAS

 

SITUACIJA

DARBUOTOJO ELGESYS

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), naudodamasis socialiniais tinklais (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat ar kt.), išsako savo nepasitenkinimą ministerijos vadovaujančių darbuotojų priimamais sprendimais, agituoja per rinkimus rinkti kitos politinės partijos atstovus.

Darbuotojas turi susilaikyti nuo viešo savo politinių įsitikinimų reiškimo. Asmeninių politinių pažiūrų viešas reiškimas gali sukelti pavojų ministerijos veiklos strategijai ir vertybėms.

 

Kilus konfliktui šeimoje ir iškvietus policijos pareigūnus, darbuotojas, remdamasis savo einamomis pareigomis, grasina policijos pareigūno atleidimu iš darbo.

Darbuotojas privalo suprasti savo poelgių moralinę vertę ir atsakomybę už juos. Toks darbuotojo elgesys ar veiksmai yra nesuderinami su visuotinai priimtomis moralės ir dorovės normomis, ministerijos veiklos strategija ir vertybėmis.

Vadovaujamas pareigas einantis darbuotojas pavaldžių darbuotojų akivaizdoje žemina kitą darbuotoją, menkina jo atliktą darbą.

Vadovaujamas pareigas einantis darbuotojas pastabas dėl pavaldžių darbuotojų klaidų ir darbo trūkumų privalo reikšti korektiškai, nedalyvaujant kitiems darbuotojams ar tretiesiems asmenims. Vadovaujamas pareigas einantis darbuotojas privalo stengtis sukurti vadovaujamame kolektyve darbingą ir draugišką aplinką, užkirsti kelią konfliktams, šalinti nesutarimų priežastis.

 

___________________

Papildyta priedu:

Nr. 1K-179, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10369

 

 

 

Antikorupcinio elgesio taisyklių

3 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, ELGESIO IR GALIMŲ SITUACIJŲ, SUSIJUSIŲ SU PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMU, PAVYZDŽIŲ SĄRAŠAS

 

SITUACIJA

DARBUOTOJO ELGESYS

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), paskiriamas trumpam (10–20 dienų) laikotarpiui pavaduoti padalinio vadovą. Ar darbuotojas gali nedeklaruoti laikino pavadavimo, jei jis trumpesnis nei 30 kalendorinių dienų?

Gali. Paskirtam eiti pareigas (įskaitant ir laikinas) asmeniui atsiranda pareiga deklaruoti privačius interesus ar papildyti deklaraciją naujais duomenimis. Deklaruojantis asmuo šią pareigą turi įvykdyti nedelsdamas, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. Duomenys turi būti aktualūs privačių interesų deklaracijos pildymo momentu. Jei asmens pavadavimas truko 10 dienų, deklaravimo terminas pavadavimo pabaigoje dar nepasibaigęs, todėl reikalauti iš asmens deklaruoti privačius interesus anksčiau, nei tai nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme, nėra pagrindo.

Darbuotojo, kurio tiesioginės funkcijos susijusios su teisės aktų, formuojančių tam tikros srities politiką, projektų rengimu, artimas asmuo užsiima lobistine veikla (yra įrašytas į lobistų sąrašą). Ar gali darbuotojas toliau vykdyti savo tiesiogines funkcijas?

Gali. Darbuotojas privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų privačių interesų deklaracijoje deklaruoti artimo asmens veiklą (vykdomą lobistinę veiklą), t. y. patikslinti ar papildyti deklaraciją, nurodydamas šią informaciją, ir apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą, kuris privalės neskirti užduočių, galinčių sukelti interesų konfliktą.

Darbuotojas, būdamas darbo grupės ar komisijos nariu, posėdžio metu sužino, kad vienas iš posėdyje nagrinėjamų klausimų yra susijęs su jam artimo asmens vykdoma veikla. Darbuotojas informuoja apie tai darbo grupę ar komisiją ir pasiūlo išbraukti klausimo svarstymą iš darbotvarkės, už tai pats balsuoja ir toliau dalyvauja posėdyje.

 

Negali. Darbuotojas privalo aktyviais ir aiškiai išreikštais veiksmais nusišalinti nuo klausimo sprendimo:

1) apie nusišalinimą informuoti darbo grupę (komisiją);

2) nedelsdamas palikti posėdžių salę (negalima likti posėdyje ir dalyvauti kaip pasyviam nariui ar stebėtojui, negalima siūlyti išbraukti klausimo svarstymo iš darbotvarkės, už tai balsuoti ir toliau dalyvauti posėdyje);

3) apie nusišalinimą raštu informuoti tiesioginį vadovą ir finansų ministrą ar jo įgaliotą asmenį. Aplinkybė, kad asmens, patekusio į interesų konflikto situaciją, balsas lemiamas, nėra reikšminga, nes vien suinteresuoto asmens dalyvavimas gali daryti įtaką nešališko sprendimo priėmimui. Todėl privaloma nusišalinti nuo klausimo svarstymo, o ne jį šalinti iš darbotvarkės.

Darbuotojas nusipirko naują automobilį, kurio nedeklaravo savo privačių interesų deklaracijoje. Ar darbuotojas gali nedeklaruoti naujai įsigyto automobilio ar kito turto, ar privalo tai padaryti?

Gali. Deklaruoti reikia, jeigu atliekant tarnybines pareigas darbuotojui gali tekti spręsti (ar dalyvauti sprendžiant) klausimus dėl šio sandorio šalies. Jei tokios tikimybės nėra, privačių interesų deklaracijoje šių duomenų nurodyti nereikia.

Pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatas pats deklaruojantis asmuo turi įvertinti, ar dėl sandorio šalies jam kyla ar ateityje gali kilti interesų konfliktas jam atliekant tarnybines pareigas.

 

_________________________

Papildyta priedu:

Nr. 1K-179, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10369

 

 

Antikorupcinio elgesio taisyklių

2 priedas

 

 

DOVANŲ PRIIMTINUMO GAIRĖS

 

I SKYRIUS

DOVANŲ IR JŲ PRIIMTINUMO AR NEPRIIMTINUMO PAVYZDŽIAI

 

1 lentelė. Dovanų ir jų priimtinumo ar nepiimtinumo pavyzdžiai

BŪTŲ GALIMA PRIIMTI

REKOMENDUOJAMA NEPRIIMTI

NEGALIMA PRIIMTI

Gėlės, atvirukai ar panašūs daiktai, kuriuos dovanoja bendradarbiai asmeninių ar valstybinių švenčių proga.

 

Dovanos iš bendradarbių, trečiųjų asmenų asmeninių ar valstybinių švenčių proga, kurios neatitinka įprastų, nusistovėjusių santykių su bendradarbiais, verslo santykių, tarptautinio protokolo reikalavimų, įprasto vaišingumo.

Dovanų čekiai ar kuponai, nuolaidų kortelės, alkoholiniai gėrimai, vertybiniai popieriai.

Dovanos, gaunamos (teikiamos) pagal tarptautinį protokolą ir (ar) tradicijas.

Dalyvavimas renginiuose (seminaruose, konferencijose ir pan.), kai visas išlaidas ar dalį jų apmoka ne darbdavys.

 

Dovanos, kuriomis siekiama daryti įtaką deryboms ir (ar) sprendimo priėmimui, viešiesiems pirkimams ir (ar) atsidėkoti už palankų sprendimą ar kurios gali sukelti interesų konfliktą.

Rašikliai, kalendoriai su įmonės, įstaigos arba organizacijos ženklu, knygos ir panašūs reprezentacinio turinio daiktai.

 

 

Išskirtinis vaišingumas dalykinių susitikimų, derybų metu ar atliekant su darbu susijusius veiksmus kitoje įstaigoje (patikros metu) (pvz., pietūs, vakarienė restorane ir pan.).

Mineralinis vanduo, kava, arbata, saldumynai ir panašios vaišės dalykinių susitikimų, derybų metu.

 

Kvietimai į sporto, muzikos ar kitus pramoginio turinio renginius.

 

II SKYRIUS

ELGESIO, SUSIJUSIO SU DOVANŲ PRIIMTINUMU, PAVYZDŽIAI

 

2 lentelė. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), elgesio, susijusio su dovana, pavyzdžiai

SITUACIJA

DARBUOTOJO ELGESYS

DOVANOS

Darbuotojas pretendento ar kito asmens paprašo pateikti papildomus dokumentus. Asmuo darbuotojui atneša trūkstamus dokumentus ir kartu teikia saldainių dėžutę. Ar darbuotojas gali tokią dovaną priimti?

Negali, nes tai susiję su darbuotojo tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis ar darbuotojas priims sprendimus asmens atžvilgiu. Nesant galimybės dovanos atsisakyti ar grąžinti, dovanos gavimo faktas registruojamas Atlygio registracijos žurnale (Procedūrų, susijusių su atlygiu, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 1K-426 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo Finansų ministerijoje“, priedas) (toliau ‒ Atlygio registracijos žurnalas).

Ar darbuotojai gali priimti dovanas, kurias švenčių proga teikia paslaugų teikėjai?

Negali. Tokia dovana būtų teikiama dėl darbuotojų einamų pareigų ir tam tikri paslaugų teikėjų veiklos aspektai priklauso nuo ministerijos sprendimų. Darbuotojų priimtos dovanos keltų abejonių dėl jų priimamų sprendimų šališkumo ateityje. Nesant galimybės dovanos atsisakyti ar grąžinti, dovanos gavimo faktas registruojamas Atlygio registracijos žurnale.

Studentų ar moksleivių grupė darbuotojui, kuris vedė ekskursiją, pasakojo apie ministerijos darbą, padovanojo savo pačių pagamintą ar mokymo įstaigos suvenyrą. Ar gali darbuotojas tokią dovaną priimti?

Gali. Darbuotojas nepriims jokių sprendimų studentų ar moksleivių atžvilgiu. Tokia dovana gali būti vertinama kaip įteikta pagal tradicijas, įprastai susijusias su asmens tarnybinėmis pareigomis. Dovana teikiama ministerijos personalo padaliniui vertinti, registruoti ir viešinti. Didesnės nei 150 eurų vertės dovana taptų valstybės nuosavybe.

MAITINIMAS AR APGYVENDINIMAS

Ministerijos lėšomis finansuojamas renginys, kuriame gali dalyvauti viešai paskelbtame kvietime užsiregistravę dalyviai. Renginyje dalyvauja ministerijos vadovai, kurie renginio metu viešai sako kalbą, ir darbuotojai, kurie yra tik dalyviai (viešai nesako kalbos). Ar gali visi ministerijos atstovai tokio renginio metu priimti maitinimo paslaugą – vaišintis gaiviaisiais gėrimais ir užkandžiais kavos pertraukos metu ir karštaisiais patiekalais – per pietus?

Gali, nes dalyvavimas ministerijos organizuojamame ir visuomenei atvirame renginyje ministerijos vadovams ir darbuotojams būtų susijęs su einamų pareigų (funkcijų) atlikimu. Maitinimo paslaugos priėmimas šiuo atveju laikytinas naudojimusi paslaugomis tarnybiniais tikslais.

Darbuotojai ar ministerijos valdymo sričių įstaigų, įmonių atstovai kviečiami į ministerijos organizuojamus darbuotojų apdovanojimus. Vakaro metu siūloma lengvų užkandžių, gėrimų. Ar darbuotojai ar įstaigų, įmonių atstovai gali tokiame renginyje vaišintis?

Gali dalyvauti ir vaišintis, nes renginys susijęs su tam tikrų tradicijų puoselėjimu, visuotinių vertybių propagavimu. Darbuotojai į šį oficialų renginį būtų kviečiami dėl savo einamų pareigų, siekiant tradiciškai pagerbti ministerijoje ar  įstaigoje, įmonėje dirbančius asmenis.

RENGINIAI

Ministerijos ar jos padalinio vadovybė dalyvauja konferencijoje, kurioje jie atstovauja ministerijai. Konferencijai pasibaigus jie kviečiami į neoficialią, renginio organizatorių apmokamą vakarienę, kuri neįtraukta į renginio programą. Ar galima dalyvauti šioje vakarienėje?

Negalima. Į renginį kviečiamas vadovas dėl einamų tarnybinių pareigų, bet vakarienėje jis dalyvaus kaip privatus asmuo. Jis galėtų dalyvauti vakarienėje, tik jei už ją sumokėtų pats.

Vyksta darbuotojų mokymai, kurių metu mokymuose dalyvaujantys darbuotojai asmeniniam naudojimui gauna rašymo priemonių su mokymų organizatoriaus logotipais. Ar galima priimti tokią dovaną?

Galima. Darbuotojai šiuose mokymuose dalyvauja dėl tarnybinės padėties, o dovana vertinama kaip reprezentacinė (mažos vertės).

 

PASLAUGOS

Ministerijos bendruoju ar darbuotojo el. paštu gaunamas maitinimo paslaugas teikiančios įmonės, optikos salono, degalinių tinklo ir pan. pasiūlymas dėl konkrečių nuolaidų taikymo tik darbuotojams pasinaudojus šių įmonių paslaugomis. Ar galima priimti tokius siūlymus?

Negalima. Pasiūlymą pateikusiai įmonei privaloma mandagiai padėkoti ir informuoti apie ministerijos taikomą dovanų politiką, kuri neleidžia priimti tokių paslaugų.

_______________

 

Papildyta priedu:

Nr. 1K-179, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10369

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-201, 2008-05-30, Žin., 2008, Nr. 64-2425 (2008-06-05), i. k. 1082050ISAK001K-201

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-261 "Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo ir Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisijos sudarymo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-361, 2009-10-08, Žin., 2009, Nr. 121-5242 (2009-10-10), i. k. 1092050ISAK001K-361

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-261 "Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo ir Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisijos sudarymo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-378, 2010-12-14, Žin., 2010, Nr. 148-7602 (2010-12-18), i. k. 1102050ISAK001K-378

Dėl finansų ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-261 "Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo ir Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisijos sudarymo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-300, 2012-09-06, Žin., 2012, Nr. 106-5395 (2012-09-11), i. k. 1122050ISAK001K-300

Dėl finansų ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-261 "Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo ir Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisijos sudarymo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-169, 2014-06-05, paskelbta TAR 2014-06-06, i. k. 2014-07266

Dėl finansų ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-261 „Dėl Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių korupcijos prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo ir finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-244, 2015-07-17, paskelbta TAR 2015-08-11, i. k. 2015-12192

Dėl finansų ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-261 „Dėl Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių korupcijos prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo ir Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-115, 2019-04-10, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06842

Dėl finansų ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-261 „Dėl Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių korupcijos prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo ir Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-39, 2020-02-13, paskelbta TAR 2020-02-13, i. k. 2020-03257

Dėl finansų ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-261 „Dėl korupcijos prevencijos finansų ministrui pavestose valdymo srityse ir informacijos apie pažeidimus administravimo Finansų ministerijoje“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-3, 2022-01-05, paskelbta TAR 2022-01-05, i. k. 2022-00103

Dėl finansų ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-261 „Dėl korupcijos prevencijos finansų ministrui pavestose valdymo srityse ir informacijos apie pažeidimus administravimo Finansų ministerijoje“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-179, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10369

Dėl finansų ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-261 „Dėl korupcijos prevencijos finansų ministrui pavestose valdymo srityse ir informacijos apie pažeidimus administravimo finansų ministerijoje“ pakeitimo