Suvestinė redakcija nuo 2013-07-19

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 66-3375, i. k. 1122250ISAK000V-507

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS KURAVIMO SRIČIAI PRISKIRTŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ REGLAMENTUOJAMŲ PROFESINIŲ KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. birželio 7 d. Nr. V-507

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. 1069 „Dėl trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo“ (Žin., 2011, Nr. 115-5403) 2 punktu, atsižvelgdamas į Europos Tarybos 1988 m. gruodžio 21 d. rekomendaciją 89/49/EB dėl Bendrijos šalių piliečių diplomų, įgytų trečiojoje šalyje (OJ L 19, 24.1.1989), bei siekdamas užtikrinti, kad nepriklausomai nuo pilietybės ir šalies, kurioje įgyta profesinė kvalifikacija, būtų nagrinėjami prašymai dėl įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo:

1. T v i r t i n u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskirtų trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Aprašo nuostatos taikomos trečiųjų šalių piliečiams, įgijusiems profesinę kvalifikaciją trečiojoje šalyje ir siekiantiems dirbti pagal reglamentuojamą profesiją Lietuvos Respublikoje. Profesinės kvalifikacijos pripažinti nereikia, jeigu pareiškėjas iki:

2.1. 2000 m. lapkričio 9 d. Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai vertėsi gydytojo ir gydytojo odontologo praktika;

2.2. 2001 m. balandžio 5 d. Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai vertėsi slaugos ar akušerijos praktika;

2.3. 2001 m. birželio 14 d. Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai vertėsi vaistininko praktika;

2.4. 2002 m. balandžio 6 d. Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai vertėsi biomedicinos technologo, burnos higienisto, dantų techniko, dietisto, ergoterapeuto, gydytojo odontologo padėjėjo, kineziterapeuto, masažuotojo, vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) praktika.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-693, 2013-07-15, Žin., 2013, Nr. 77-3912 (2013-07-18), i. k. 1132250ISAK000V-693

 

3. N u s t a t a u, kad šiuo įsakymu tvirtinamu tvarkos aprašu subsidiariai vadovaujamasi ir pripažįstant kvalifikaciją Europos Sąjungos, kitos Europos ekonominės erdvės valstybės arba Šveicarijos Konfederacijos piliečiams, įgijusiems profesinę kvalifikaciją trečiojoje šalyje ir siekiantiems dirbti pagal reglamentuojamą profesiją Lietuvos Respublikoje, tačiau tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja kiti teisės aktai bei šie teisiniai santykiai atitinka tvarkos aprašo nuostatų esmę.

4. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2012 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. V-507

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS KURAVIMO SRIČIAI PRISKIRTŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ REGLAMENTUOJAMŲ PROFESINIŲ KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskirtų trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato profesinės kvalifikacijos pripažinimo, norint dirbti Lietuvos Respublikoje pagal reglamentuojamą profesiją, procedūras, kompensacines priemones ir sprendimų apskundimo tvarką.

2. Aprašo nuostatos taikomos trečiųjų šalių piliečiams, įgijusiems profesinę kvalifikaciją trečiojoje šalyje ir siekiantiems dirbti pagal reglamentuojamą profesiją Lietuvos Respublikoje.

3. Lietuvos Respublikai pripažinus pareiškėjo profesinę kvalifikaciją, asmuo gali dirbti Lietuvos Respublikoje pagal tą pačią profesiją, kurios kvalifikaciją jis laikomas turinčiu trečiojoje šalyje, tokiomis pat sąlygomis kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiai.

4. Apraše vartojamos sąvokos:

Formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai) – diplomai, pažymėjimai ir kiti dokumentai, išduoti trečiosios šalies institucijos, paskirtos pagal tos šalies įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, ir patvirtinantys sėkmingą profesinio rengimo baigimą.

Pareiškėjas – trečiosios šalies pilietis, įgijęs profesinę kvalifikaciją trečiojoje šalyje ir siekiantis dirbti pagal reglamentuojamą profesiją Lietuvos Respublikoje.

Profesinė kvalifikacija – kvalifikacija, kurią patvirtina formalios kvalifikacijos įrodymas ir (arba) profesinė patirtis.

Trečioji šalis – bet kuri valstybė, išskyrus Europos Sąjungos, kitas Europos ekonominės erdvės valstybes arba Šveicarijos Konfederaciją.

Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme (Žin., 2008, Nr. 47-1747) ir kituose teisės aktuose.

 

II. PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO PROCEDŪRA, NORINT DIRBTI PAGAL REGLAMENTUOJAMĄ PROFESIJĄ

 

5. Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo pateikia paraišką įvertinti ir pripažinti įgytą profesinę kvalifikaciją (toliau – paraiška) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai (toliau – Ministerija) pagal jos patvirtintą paraiškos formą ir prideda šiuos dokumentus (ar jų kopijas):

5.1. asmens tapatybę įrodantį dokumentą;

5.2. pavardės ar vardo keitimo (jeigu buvo keičiama) dokumentus;

5.3. formalios kvalifikacijos įrodymą (-us) ir priedus su išklausytų dalykų pavadinimais ir kreditų skaičiumi (jeigu jie yra);

5.4. užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos vertinimo ir (arba) kvalifikacijos akademinio pripažinimo pažymą, išduotą Studijų kokybės vertinimo centro;

5.5. dokumentus, patvirtinančius pareiškėjo profesinę patirtį ir trukmę (jeigu yra);

5.6. dokumentą (-us), susijusį (-ius) su pareiškėjo profesinės kvalifikacijos kėlimu (jeigu yra);

5.7. kitus dokumentus, patvirtinančius pareiškėjo profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra);

5.8. įgaliojimą, jeigu paraišką teikia įgaliotas asmuo.

6. Kartu su paraiška pateikiamas ir dokumentų, nurodytų Aprašo 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7 , 5.8 punktuose, vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu.

7. Pareiškėjo ar įgalioto asmens pateiktą paraišką ir dokumentus nagrinėja Ministerijoje sudaryta Profesinės kvalifikacijos vertinimo komisija (toliau – Komisija). Komisijos sudėtį ir nuostatus tvirtina sveikatos apsaugos ministras.

8. Ministerija, gavusi pareiškėjo ar jo įgalioto asmens paraišką ir dokumentus, nurodytus Aprašo 5.1–5.8 punktuose, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas juos perduoda Komisijai.

9. Komisija turi teisę pareikalauti, kad pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo pateiktų trūkstamus ir (arba) papildomus dokumentus, susijusius su jo profesinės kvalifikacijos vertinimu.

10. Ministerija turi teisę kreiptis į trečiosios šalies ar Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės arba Šveicarijos Konfederacijos institucijas ir paprašyti papildomos informacijos, susijusios su pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymais ar kitais dokumentais. Komisijos sekretorius pareiškėją ar jo įgaliotą asmenį raštu informuoja apie ministerijos kreipimąsi.

11. Pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo ir (arba) kitos institucijos pateikia Ministerijai trūkstamus ir (arba) papildomus dokumentus ar informaciją ne vėliau nei per 3 mėnesius nuo Ministerijos kreipimosi dienos. Šis laikas neįskaitomas į Aprašo 16 punkte nurodytą sprendimų priėmimo terminą.

12. Jeigu Ministerija per Aprašo 11 punkte nurodytą laiką iš kitos institucijos negauna atsakymo į užklausą dėl informacijos, susijusios su pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymais ar kitais dokumentais, būtinos profesinei kvalifikacijai vertinti ir pripažinti, arba gauna netikslų ar neišsamų atsakymą, ji turi teisę dar kartą kreiptis į tą instituciją. Institucija Ministerijai atsakymą pateikia ne vėliau nei per mėnesį nuo pakartotinio kreipimosi dienos. Šis laikas neįskaitomas į Aprašo 16 punkte nurodytą sprendimų priėmimo terminą.

13. Pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę dalyvauti Komisijos posėdžiuose. Komisijos sekretorius pareiškėją ar jo įgaliotą asmenį raštu informuoja apie numatomą Komisijos posėdžio datą, laiką ir vietą ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų iki posėdžio.

14. Komisija, išnagrinėjusi pareiškėjo ar jo įgalioto asmens pateiktą paraišką ir dokumentus, pateikia išvadą dėl pareiškėjo profesinės kvalifikacijos ir siūlo Ministerijai priimti vieną iš šių sprendimų:

14.1. pripažinti profesinę kvalifikaciją;

14.2. nepripažinti profesinės kvalifikacijos ir nurodyti motyvuotas atsisakymo pripažinti priežastis;

14.3. skirti pareiškėjui kompensacinę priemonę – profesinio tinkamumo testą, vadovaujantis Aprašo III skyriaus nuostatomis.

15. Ministerija priima sprendimą nepripažinti pareiškėjo profesinės kvalifikacijos, jeigu:

15.1. rengimo kurso, dėl kurio pareiškėjas pateikia formalios kvalifikacijos įrodymą, trukmė daugiau nei vienais metais trumpesnė už privalomą Lietuvos Respublikoje;

15.2. pareiškėjo baigtas rengimo kursas apima mažiau kaip 2/3 rengimo dalykų ir atitinkamai kiekvieno dalyko kreditų skaičiaus (jeigu jie yra) negu tie, kurie būtini siekiant gauti formalios kvalifikacijos įrodymą, privalomą Lietuvos Respublikoje;

15.3. pareiškėjas (ar jo įgaliotas asmuo) per Aprašo 11 punkte nustatytą terminą nepateikia trūkstamų ir (arba) papildomų profesinei kvalifikacijai vertinti ir pripažinti būtinų dokumentų ar jų vertimo;

15.4. trečiosios šalies ar Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės arba Šveicarijos Konfederacijos institucija ministerijai nepateikia atsakymo į pakartotinę užklausą dėl papildomos informacijos, susijusios su pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymais ar kitais dokumentais, būtinos profesinei kvalifikacijai vertinti ir pripažinti, arba pateikia netikslų ir neišsamų atsakymą.

16. Ministerija motyvuotą sprendimą, nurodytą Aprašo 14.1, 14.2 ar 14.3 punkte, priima kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pareiškėjo ar jo įgalioto asmens visų reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

17. Ministerija apie priimtą sprendimą raštu informuoja pareiškėją ar jo įgaliotą asmenį per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

 

III. KOMPENSACINĖS PRIEMONĖS

 

18. Kadangi dirbant pagal reglamentuojamą profesiją reikia gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisę, o konsultavimas ir (arba) pagalba yra esminis tos profesinės veiklos ypatumas ir reglamentuojama profesija susijusi su visuomenės sveikata ar sauga, Ministerija numato profesinio tinkamumo testą.

19. Aprašo 18 punkte nurodytas tinkamumo testas taikomas, jeigu:

19.1. rengimo kurso, dėl kurio pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo pateikia formalios kvalifikacijos įrodymą, trukmė ne daugiau nei vienais metais trumpesnė už privalomą Lietuvos Respublikoje;

19.2. baigtas rengimo kursas apima ne mažiau kaip 2/3 rengimo dalykų ir atitinkamai kiekvieno dalyko kreditų skaičiaus (jeigu jie yra) negu tie, kurie būtini siekiant gauti formalios kvalifikacijos įrodymą, privalomą Lietuvos Respublikoje.

20. Kol rengiamasi profesinio tinkamumo testui, pareiškėjo teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, socialines garantijas ir lengvatas reguliuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

22. Profesinio tinkamumo testą organizuoja Ministerija. Profesinio tinkamumo testai turi būti organizuojami ne rečiau kaip 2 kartus per metus, jeigu yra bent vienas pareiškėjas.

23. Profesinio tinkamumo testą vykdo atitinkamus specialistus rengiančios institucijos. Institucijos Ministeriją informuoja apie testo vykdymo formas ir vertinimą, profesinio tinkamumo testo vykdymo išlaidų padengimo tvarką.

24. Kiekvienu individualiu atveju Ministerija pagal pateiktus Komisijos pasiūlymus profesinio tinkamumo testui atlikti sudaro dalykų sąrašą, kuris parengiamas lyginant atitinkamos rengimo programos dalykus Lietuvos Respublikoje su tais, kurie nurodyti pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodyme ir (ar) jo priede su išklausytų disciplinų pavadinimais ir kreditų skaičiumi (jeigu jie yra).

21. Ministerija, organizuodama profesinio tinkamumo testą, privalo atsižvelgti į tai, kad pareiškėjas savo kilmės šalyje yra kvalifikuotas specialistas.

25. Jeigu pareiškėjui skiriamas profesinio tinkamumo testas, Komisija parengia pasiūlymus dėl profesinio tinkamumo testą vykdančių institucijų, profesinio tinkamumo testo vykdymo formos ir jo vertinimo, profesinio tinkamumo testo vykdymo išlaidų padengimo tvarkos. Ministerija, gavusi Komisijos pasiūlymus, raštu informuoja pareiškėją, nurodydama:

25.1. profesinio tinkamumo testą vykdančių institucijų sąrašą ir jų adresus;

25.2. profesinio tinkamumo testo atlikimo formą ir vertinimą;

25.3. profesinio tinkamumo testo vykdymo išlaidų padengimo tvarką;

25.4. kitą reikiamą su profesinio tinkamumo testo atlikimu susijusią informaciją.

26. Ministerija privalo ne vėliau kaip per mėnesį nuo profesinio tinkamumo testo atlikimo dienos apie testo įvertinimą raštu informuoti pareiškėją arba jo įgaliotą asmenį.

27. Neišlaikęs profesinio tinkamumo testo, pareiškėjas po mėnesio nuo sprendimo priėmimo gali laikyti šį testą pakartotinai.

28. Pareiškėjas, išlaikęs profesinio tinkamumo testą, per 10 darbo dienų nuo įvertinimo gavimo pateikia Ministerijai paraišką pakartotinai įvertinti ir pripažinti jo profesinę kvalifikaciją. Kiti dokumentai, nurodyti Aprašo 5.1–5.8 punktuose, teikiami tik pasikeitus juose pateiktai informacijai ar atsiradus papildomų duomenų.

29. Ministerija priima galutinį sprendimą, nurodytą Aprašo 14.1 arba 14.2 punkte, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo paraiškos pakartotinai įvertinti ir pripažinti profesinę kvalifikaciją gavimo.

 

IV. SPRENDIMŲ APSKUNDIMAS

 

30. Pareiškėjas, nesutinkantis su Ministerijos sprendimu ar jo nebuvimu, gali jį apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-693, 2013-07-15, Žin., 2013, Nr. 77-3912 (2013-07-18), i. k. 1132250ISAK000V-693

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. V-507 "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskirtų trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo