Suvestinė redakcija nuo 2015-09-18

 

Dekretas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 14-349, i. k. 1001050DEKR00000767

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

D E K R E T A S

DĖL GINKLUOTO PASIPRIEŠINIMO (REZISTENCIJOS) DALYVIŲ -KARIŲ SAVANORIŲ APDOVANOJIMO VYČIO KRYŽIAUS 4-OJO LAIPSNIO ORDINU

 

2000 m. vasario 11 d. Nr. 767

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga Vyčio Kryžiaus 4-ojo laipsnio ordinu a p d o v a n o j a m i ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai – kariai savanoriai, didvyriškai gynę Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę:

Vytautas BALSYS-UOSIS – Vietinės rinktinės karys, Tauro apygardos Geležinio vilko rinktinės partizanas;

Petras GATAVECKAS-ŠTURMANAS – Vyčio apygardos partizanas, 1953 m. Norilsko sukilimo dalyvis;

Steponas GIEDRIKAS-GIRIETIS (po mirties) – Vyčio apygardos Pilėnų tėvonijos vadas;

Liudas REKAŠIUS-VĖTRA (po mirties) – Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės vadas;

Petras RUIBYS-GARBŠTAS (po mirties) – Lydžio rinktinės vadas;

Bronius STASIUKAITIS (po mirties) – 1941 m. birželio 22–28 d. sukilimo dalyvis;

Pranas ŠVILPA-BARZDYLA (po mirties) – Vytauto apygardos Sakalo rinktinės vadas;

Juozas VALIULIS PETKEVIČIUS-STEIGVILA – Žemaičių apygardos partizanas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1K-438, 2015-09-18, paskelbta TAR 2015-09-18, i. k. 2015-13985

 

2 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Prezidentas, Dekretas

Nr. 1K-438, 2015-09-18, paskelbta TAR 2015-09-18, i. k. 2015-13985

Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2000 m. vasario 11 d. dekreto Nr. 767 „Dėl ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių-karių savanorių apdovanojimo Vyčio Kryžiaus 4-ojo laipsnio ordinu“ pakeitimo