Suvestinė redakcija nuo 2000-03-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1999, Nr. 57-1872, i. k. 0992250ISAK00000302

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL INFORMACIJOS APIE BRANDUOLINES, RADIOAKTYVIĄSIAS MEDŽIAGAS IR KITUS JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIUS, GABENAMUS PER LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĘ SIENĄ, TEIKIMO TVARKOS

 

1999 m. birželio 23 d. Nr. 302

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Radiacinės saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 11-239) 27 str. 1 punkto nuostatas ir siekdamas tobulinti branduolinių, radioaktyviųjų medžiagų ir kitų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių apskaitą bei veiklos su jais kontrolę,

1. Tvirtinu Informacijos apie branduolines, radioaktyviąsias medžiagas ir kitus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius (aparatus, kurių veikimas pagrįstas rentgeno, alfa, beta arba gama spinduliuotės naudojimu), gabenamus per Lietuvos Respublikos valstybinę sieną, teikimo tvarką (pridedama).

2. Pavedu Radiacinės saugos centrui sudaryti informacijos teikimo sutartį su Muitinės departamentu prie Finansų ministerijos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS ALEKNA


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

1999 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 302

 

INFORMACIJOS APIE BRANDUOLINES, RADIOAKTYVIĄSIAS MEDŽIAGAS IR KITUS JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIUS (APARATUS, KURIŲ VEIKIMAS PAGRĮSTAS RENTGENO, ALFA, BETA ARBA GAMA SPINDULIUOTĖS NAUDOJIMU), GABENAMUS PER LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĘ SIENĄ, TEIKIMO TVARKA

 

1. Šia tvarka nustatomas informacijos teikimas apie branduolines, radioaktyviąsias medžiagas (7 pavojingų krovinių klasė, prekių kodai 28.44) ir kitus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius (aparatai, kurių veikimas pagrįstas rentgeno, alfa, beta arba gama spinduliuotės naudojimu ir kurių prekių kodai 90.22 (išskyrus 9022.90)).

Punkto pakeitimai:

Nr. 105, 2000-02-23, Žin., 2000, Nr. 18-446 (2000-02-29), i. k. 1002250ISAK00000105

 

2. Informacija apie šios tvarkos 1 punkte nurodytas branduolines, radioaktyviąsias medžiagas ir kitus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius kaupiama Muitinės departamente prie Finansų ministerijos (toliau vadinamas – Muitinės departamentu) pagal įformintas importo, eksporto ir tranzito muitinės deklaracijas (bendruosius dokumentus), kuriuose nurodyti 1 punkte minėti prekių kodai.

3. Informacija apie šios tvarkos 1 punkte nurodytas branduolines, radioaktyviąsias medžiagas ir kitus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius Muitinės departamentas teikia Aplinkos ministerijai, Radiacinės saugos centrui, Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai. Informacijai teikti sudaromos sutartys pagal Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos patvirtintą Duomenų teikimo sutarties formą.

4. Vienos susitariančiosios šalies kitai šaliai pateikti duomenys negali būti perduodami trečiajai šaliai.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 105, 2000-02-23, Žin., 2000, Nr. 18-446 (2000-02-29), i. k. 1002250ISAK00000105

Dėl sveikatos apsaugos ministro 1999 06 23 įsakymo Nr. 302 "Dėl informacijos apie branduolines, radioaktyviąsias medžiagas ir kitus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, gabenamus per Lietuvos Respublikos valstybinę sieną, teikimo tvarkos" dalinio pakeitimo