Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 137-5626, i. k. 1072250ISAK00V-1026

 

Nauja redakcija nuo 2020-07-01:

Nr. V-1357, 2020-06-02, paskelbta TAR 2020-06-03, i. k. 2020-12046

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AMBULATORINIŲ SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ IR ŠIŲ PASLAUGŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2007 m. gruodžio 14 d. Nr. V-1026
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktu, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 1 prioriteto 1.3 krypties 1.3.2 darbo „Sveikatos priežiūros specialistų darbo sąlygų gerinimas ir šeimos gydytojų pritraukimas į šalies regionus“ 5 veiksmą „Slaugos paslaugų apimties plėtra, didinant finansavimą iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų“:

1. T v i r t i n u Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                    RIMVYDAS TURČINSKAS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2020 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. V-1357 redakcija)

 

AMBULATORINIŲ SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ IR ŠIŲ PASLAUGŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.     Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistams, patalpoms, medicinos priemonėms (prietaisams) ir kitoms darbo priemonėms, ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimus, ambulatorinių slaugos paslaugų namuose gavėjus ir ambulatorinių slaugos paslaugų namuose apmokėjimo tvarką.

2.    Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:

2.1Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose (toliau – ASPN) – licencijuojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos paciento namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų tęstinumą, patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinti paciento savirūpą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1168, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13983

Nr. V-1388, 2022-08-31, paskelbta TAR 2022-08-31, i. k. 2022-17972

 

2.2. Gyvybinė veikla – žmogaus organizmo veikla, užtikrinanti gyvenimo procesą.

2.3. Neteko galios nuo 2022-07-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-1168, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13983

 

2.4Savirūpa – paciento ir (ar) jo artimųjų veikla, siekiant išsaugoti paciento sveikatą, ap(si)saugoti nuo ligų (prevencija), atpažinti sveikatos būklės pablogėjimą ir vykdyti gydytojo paskirtą gydymą ar slaugytojo rekomendacijas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1168, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13983

 

2.5. Slaugos poreikiai – pagrindiniai fiziologiniai, psichikos sveikatos ir socialiniai paciento poreikiai, kuriems patenkinti reikia kitų pagalbos.

2.6. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme.

3.  ASPN gali teikti įstaigos ir įmonės, turinčios asmens sveikatos priežiūros veiklos licenciją, suteikiančią teisę teikti ASPN. ASPN paslaugos turi būti teikiamos kiekvieną dieną nuo 8 val. iki 20 val.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1977, 2020-09-04, paskelbta TAR 2020-09-08, i. k. 2020-18884

Nr. V-1168, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13983

 

4.  Visos pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas (šeimos medicinos) teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PAASP įstaiga), išskyrus Laisvės atėmimo vietų ligoninę, privalo užtikrinti ASPN teikimą prie tos PAASP įstaigos prisirašiusiems gyventojams (pacientams): 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1808, 2020-08-07, paskelbta TAR 2020-08-07, i. k. 2020-17116

Nr. V-20, 2021-01-06, paskelbta TAR 2021-01-06, i. k. 2021-00196

4.1. pačios teikti šias paslaugas atskirame PAASP įstaigos padalinyje;

4.2. jei neturi įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos teikti ASPN, sudaryti ASPN teikimo sutartį su kita asmens sveikatos priežiūros įstaiga, turinčia teisę teikti ASPN.

4¹. Asmenims, gyvenantiems socialinės globos įstaigose, turinčiose įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti bendrosios praktikos slaugos paslaugas, ASPN paslaugos teikiamos tik atliekant šeimos gydytojo paskirtas procedūras.

Papildyta punktu:

Nr. V-1388, 2022-08-31, paskelbta TAR 2022-08-31, i. k. 2022-17972

 

5ASPN teikianti įstaiga turi užtikrinti socialinių paslaugų poreikio vertinimą ir teikimą savo pacientams bent vienu iš žemiau nurodytame papunktyje paminėtų būdų:

5.1. socialinių paslaugų poreikį vertina ir jas teikia pati ASPN teikianti įstaiga teisės aktų nustatyta tvarka;

5.2. pagal bendradarbiavimo dėl socialinių paslaugų teikimo sutartį (toliau – Bendradarbiavimo sutartis):

5.2.1. Bendradarbiavimo sutartis sudaroma su savivaldybės, kurios teritorijoje bus teikiamos paslaugos, įgaliota socialinių paslaugų įstaiga .

5.2.2. Jeigu socialines paslaugas namuose teikia įstaiga, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar socialinės globos įstaigos dalininkas (savininkas) nėra pati savivaldybė, Bendradarbiavimo sutartis sudaroma su savivaldybe, kurios teritorijoje bus teikiamos paslaugos, ir su šias paslaugas teikiančia įstaiga.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2300, 2020-10-19, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23844

 

6ASPN teikianti įstaiga savo pacientams turi užtikrinti paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimą. Šias paslaugas gali teikti:

6.1. pati ASPN teikianti įstaiga teisės aktų nustatyta tvarka;

6.2. kita ASPĮ pagal paslaugų teikimo sutartį su ASPN teikiančia įstaiga.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-20, 2021-01-06, paskelbta TAR 2021-01-06, i. k. 2021-00196

 

7. ASPN gaunančiam pacientui socialinės paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu ir Slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-558/A1-183 „Dėl Slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Už socialinių paslaugų organizavimą teikiant ASPN yra atsakinga savivaldybė, kurios teritorijoje teikiamos paslaugos.  

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2300, 2020-10-19, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23844

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI SPECIALISTAMS IR PATALPOMS

 

8ASPN paslaugas teikiančiame padalinyje privalo būti ASPN paslaugas teikianti specialistų komanda:

8.1. du visu etatu dirbantys specialistai – bendruomenės ir (ar) bendrosios praktikos, ir (ar) išplėstinės praktikos, ir (ar) psichikos sveikatos slaugytojai (toliau – slaugytojai);

8.2. du visu etatu dirbantys slaugytojo padėjėjai;

8.3. vienas visu etatu  ar du po pusę etato dirbantys kineziterapeutai

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2300, 2020-10-19, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23844

 

9.  Esant poreikiui į komandą papildomai gali būti įtraukiami Aprašo 8.1 ir 8.2 papunkčiuose nurodyti specialistai bei ergoterapeutas, medicinos psichologas ar socialinis darbuotojas. Į ASPN teikimo procesą pagal galimybes turi būti įtraukiami paciento artimieji, paciento aplinkos žmonės, bendruomenės nariai, nevyriausybinės organizacijos, savanoriai, kurių veiklos sąlygas nustato ASPN teikiančios įstaigos vadovas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2241, 2021-10-05, paskelbta TAR 2021-10-05, i. k. 2021-20885

 

10Kiekvienas ASPN teikiantis specialistas paslaugas teikia pagal savo kompetenciją.

11ASPN teikiančių specialistų darbas organizuojamas komandos principu. Esant poreikiui, vienas iš specialistų komandos narių gali būti skiriamas komandos koordinatoriumi.

12ASPN teikiančioje įstaigoje turi būti:

12.1ASPN teikiančių specialistų veikloms (atliktų užduočių ataskaitoms rengti, medicinos dokumentams pildyti, darbo priemonėms laikyti ir pan.) vykdyti pritaikytos patalpos;

12.2kompiuteris su prieiga prie interneto.

 

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI MEDICINOS PRIEMONĖMS (PRIETAISAMS) IR KITOMS DARBO PRIEMONĖMS

 

13Medicinos priemonės (prietaisai), būtinos ASPN teikti:

13.1fonendoskopas;

13.2kraujospūdžio matavimo aparatas;

13.3vienkartinės pirštinės (nesterilios);

13.4priemonės odai dezinfekuoti;

13.5pulsoksimetras;

13.6termometras;

13.7vienkartiniai švirkštai (dydis ir kiekis pagal poreikį);

13.8matuoklis gliukozės kiekiui kapiliariniame kraujuje nustatyti;

13.9matuoklis kraujo krešumo rodikliui kapiliariniame kraujuje nustatyti;

13.10priemonės, skirtos medicinos atliekoms tvarkyti;

13.11mobilusis elektrokardiografas (ne mažiau kaip 12 derivacijų);

13.12. tonometras akispūdžiui matuoti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1697, 2020-07-20, paskelbta TAR 2020-07-21, i. k. 2020-16172

 

13.13skalpeliai ir skalpelių laikikliai, pincetai su dantukais, chirurginės žirklės, sterilios paklodės;

13.14nagų replės, nagų žirklės;

13.15žarnynui valyti skirtos priemonės, klizma;

13.16sterilūs ir nesterilūs tvarsčiai, vata;

13.17varžtis;

13.18priemonės ausims plauti;

13.19. gleivių siurbiklis (nuosavas arba užtikrinama nuoma);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2241, 2021-10-05, paskelbta TAR 2021-10-05, i. k. 2021-20885

 

13.20otoskopas.

14Slaugytojas, vykstantis į paciento namus teikti ASPN, turi turėti:

14.1asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinį, kurio sudėtis nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą aprašo patvirtinimo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2241, 2021-10-05, paskelbta TAR 2021-10-05, i. k. 2021-20885

 

14.2Aprašo 13.1–13.4 papunkčiuose nurodytas medicinos priemones (prietaisus).

15Slaugytojo padėjėjas ir (arba) kineziterapeutas, vykstantis į paciento namus teikti ASPN, turi turėti Aprašo 13.1–13.4 papunkčiuose nurodytas medicinos priemones (prietaisus).

16Bet kurio ASPN teikiančio specialisto, vykstančio į paciento namus teikti ASPN, krepšio papildomas turinys komplektuojamas atsižvelgiant į konkretaus paciento poreikius bei jam teikiamas paslaugas.

17ASPN teikianti įstaiga visiems ASPN teikiantiems specialistams turi užtikrinti mobiliojo ryšio telefonus su prieiga prie interneto tinklo bei tinkamas transporto priemones (automobilį ir (ar) kitas priemones) nuvykti į paciento namus teikti ASPN.

18. ASPN teikiančios įstaigos naudoja bendrą duomenų registravimo ir perdavimo informacinę sistemą, kurioje duomenys registruojami  Aprašo 1 priede numatyta tvarka. Informacinė sistema privalo turėti galimybę jungtis ir pateikti duomenis Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS),  galimybę duomenimis keistis su socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms arba turėti numatytą modulį, per kurį socialines paslaugas teikiančios įstaigos galėtų jungtis prie duomenų sistemos. Nesant galimybės naudoti bendrą duomenų registravimo ir perdavimo informacinę sistemą, asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga ir socialines paslaugas teikianti įstaiga duomenimis keičiasi bendradarbiavimo sutartyje numatytu būdu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2300, 2020-10-19, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23844

 

IV SKYRIUS

ASPN GAVĖJAI

 

19.  ASPN gavėjai:

19.1. asmenys, kuriems pagal Slaugos paslaugų poreikio vertinimo klausimyną (Aprašo 1 priedas) yra nustatytas mažas, vidutinis ar didelis slaugos poreikis;

19.2. asmenys, kuriems po suteiktų dienos chirurgijos paslaugų, išlieka sutrikęs gebėjimas savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir yra reikalinga pooperacinė slauga namuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1168, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13983

 

V SKYRIUS

ASPN TEIKIMO REIKALAVIMAI

 

20.  Aprašo 19.1 papunktyje nurodytu atveju slaugos paslaugų poreikį pagal Slaugos paslaugų poreikio vertinimo klausimyną nustato paciento šeimos gydytojo komanda.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1168, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13983

Nr. V-1388, 2022-08-31, paskelbta TAR 2022-08-31, i. k. 2022-17972

 

20¹. Siuntimą ASPN gauti išrašo paciento šeimos gydytojas, ESPBI IS užpildydamas elektroninę siuntimo formą. PAASP įstaigos paskirtas atsakingas asmuo apie tai informuoja ASPN teikiančią įstaigą.

Aprašo 19.2 papunktyje nurodytu atveju paciento šeimos gydytojas atsižvelgdamas į planuojamos dienos chirurgijos operacijos pobūdį ir įvertinęs galimą ASPN paslaugų poreikį, siuntimą ASPN išduoda skirdamas laboratorinius tyrimus prieš dienos chirurgijos operaciją (siuntime turi būti nurodomas ASPN teikėjo telefono numeris). Dienos chirurgijos paslaugą teikiantis  gydytojas ne vėliau nei sekančią dieną po paslaugos suteikimo užpildo ir įkelia į ESPBI IS klinikinį elektroninį dokumentą E003 „Stacionaro epikrizė“, nurodytą Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, priede, kuriame nurodo rekomendacijas paciento slaugai.

Pacientams, kuriems atlikta tracheostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų, ir pacientams, kuriems būtina dirbtinė plaučių ventiliacija ASPN teikiama tik turint juos stacionare gydžiusio gydytojo siuntimą, kuriame nurodyta, kad paciento artimieji stacionaro gydytojo yra apmokyti prižiūrėti pacientą. Paciento artimieji raštu patvirtina, kad paciento priežiūra bus užtikrinama visą parą ir yra informuoti apie riziką, galinčią kilti tokį pacientą slaugant namuose.

Papildyta punktu:

Nr. V-1168, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13983

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1388, 2022-08-31, paskelbta TAR 2022-08-31, i. k. 2022-17972

 

21ASPN paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip:

21.1per 1–5 darbo dienas – slaugytojo pirmasis apsilankymas;

21.2per 24 valandas – skubių paskyrimų įvykdymas;

21.3per 1–5 darbo dienas – planinių paskyrimų įvykdymas.

22. ASPN teikiantis slaugytojas pirmojo apsilankymo paciento gyvenamojoje vietoje metu privalo:

22.1.  įvertinti paciento sveikatos būklę ir užpildyti Paciento sveikatos būklės vertinimo lapą (Aprašo 2 priedas);

22.2.  priskirti pacientui vieną iš Tarptautinės statistinės ligų ir susijusių sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) Z74 kodų;

22.3.  surinkti papildomą kontaktinę informaciją, kuri dar nėra žinoma, bet yra būtina organizuojant ir teikiant ASPN (pvz., artimųjų, kitų asmenų, bendraujančių su pacientais, kontaktinius duomenis (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas), kitų gyvenamojoje vietoje teikiančių paslaugas specialistų kontaktinius duomenis (įstaigos pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris), kitą svarbią informaciją ir paimti paciento ar jo atstovo sutikimą gauti ASPN paslaugas ir sutikimą, kad informacija apie pacientą būtų teikiama tretiesiems asmenims;

22.4.  nustatyti kito ASPN teikiančio specialisto apsilankymo poreikį ir apie tai informuoti reikiamą ASPN paslaugas teikiantį specialistą;

22.5.  nustatyti ASPN teikimo mastą ir, suderinęs su pacientu ir (ar) jo artimaisiais, sudaryti paciento slaugos ir priežiūros planą (Aprašo 3 priedas). Už slaugos paslaugų teikimo ir priežiūros plano įgyvendinimą ir koregavimą pagal poreikį atsakingas ASPN teikiantis slaugytojas;

22.6.  pacientui ir jo artimiesiems palikti ASPN įstaigos ir komandos narių, kurie pacientui teiks ASPN, kontaktinius duomenis;

22.7. Aprašo 19.2 papunktyje nurodytu atveju atlikti procedūras pagal operavusio gydytojo rekomendacijas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1388, 2022-08-31, paskelbta TAR 2022-08-31, i. k. 2022-17972

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1168, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13983

 

23.  Kitų apsilankymų metu ASPN paslaugas teikiantys specialistai pagal savo kompetenciją, nurodytą atitinkamoje Lietuvos medicinos normoje:

23.1.  atlieka paciento kvėpavimo dažnio, arterinio kraujo spaudimo, pulso, deguonies įsisavinimo, kūno temperatūros matavimą ir įvertinimą prieš kitų procedūrų atlikimą;

23.2.  atlieka procedūras pagal šeimos gydytojo paskyrimus, o Aprašo 19.2 papunktyje nurodytu atveju – procedūras pagal operavusio gydytojo rekomendacijas;

23.3. atlieka procedūras pagal sudarytą ASPN planą, kuris turi būti koreguojamas pasikeitus paciento būklei;

23.4.  teikia paslaugas, nurodytas Aprašo 22 punkte, pasikeitus paciento būklei ar priežiūros situacijai;

23.5.  esant poreikiui atlieka asmens higienos procedūras;

23.6. išrašo medicinos pagalbos priemones.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1168, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13983

 

24.  Bendra paciento  sveikatos būklė vertinama ir Slaugos paslaugų poreikio nustatymo klausimynas ir Paciento sveikatos būklės vertinimo lapas užpildomi ne rečiau kaip vieną kartą per metus arba atsiradus paciento sveikatos būklės pokyčių, dėl kurių turi būti keičiamas slaugos planas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2241, 2021-10-05, paskelbta TAR 2021-10-05, i. k. 2021-20885

Nr. V-1168, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13983

 

25. Neteko galios nuo 2022-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-1168, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13983

 

26ASPN, kai atliekama gleivių išsiurbimo iš kvėpavimo takų procedūra, apima paciento ir artimųjų žinių apie gleivių išsiurbimo iš kvėpavimo takų procedūrą įvertinimą, paciento ir artimųjų konsultavimą, paciento ir artimųjų informavimą, dėl kokių su tracheostomos priežiūra susijusių simptomų būtina kreiptis į specialistus (skubos ar planine tvarka). ASPN įstaiga turi užtikrinti gleivių siurbiklio nuomą pacientui.

27. Neteko galios nuo 2022-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-1168, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13983

 

28.  ASPN teikiantis slaugytojas apie slaugomo paciento sveikatos būklės pokyčius, dėl kurių jam gali būti reikalingos stacionarinio gydymo, palaikomojo gydymo ir slaugos ar paliatyviosios pagalbos paslaugos, privalo informuoti paciento šeimos gydytojo komandą apie atliktą slaugos paslaugų poreikio vertinimą, užpildydamas formą E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“, nurodytą Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, priede (toliau – forma E025), įrašydamas slaugos paslaugų poreikio vertinimo rezultatus ar, esant poreikiui, pateikdamas užpildytą Slaugos paslaugų poreikio nustatymo klausimyną ir Paciento sveikatos būklės vertinimo lapą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2241, 2021-10-05, paskelbta TAR 2021-10-05, i. k. 2021-20885

Nr. V-1168, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13983

Nr. V-1388, 2022-08-31, paskelbta TAR 2022-08-31, i. k. 2022-17972

 

29Jei ASPN teikiantis slaugytojas apsilankymo paciento namuose metu pastebi paciento būklės pokyčių, dėl kurių pacientui gali būti reikalingos psichikos sveikatos specialistų paslaugos, apie tai informuoja paciento šeimos gydytoją. Psichikos sveikatos paslaugos organizuojamos teisės aktų nustatyta tvarka bei bendradarbiavimo sutartyse apibrėžtomis sąlygomis.

30. Jei ASPN teikiantis slaugytojas apsilankymo paciento namuose metu pastebi, kad pacientui gali būti reikalingos socialinės paslaugos, informuoja socialinių paslaugų teikėją, su kuriuo yra pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, sutartyje numatytu būdu 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2300, 2020-10-19, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23844

 

31Jei ASPN teikiantis slaugytojas apsilankymo paciento namuose metu pastebi, kad pacientui gali būti reikalingos kitų ASPN teikiančių specialistų paslaugos, per 18 punkte nurodytą bendrą duomenų registravimo ir perdavimo informacinę sistemą informuoja reikiamus specialistus.

32Jei ASPN teikiantys specialistai apsilankymo paciento namuose metu pastebi paciento būklės ar priežiūros sąlygų pasikeitimų, dėl kurių keičiasi ASPN paslaugų poreikis, nedelsdami per 18 punkte nurodytą bendrą duomenų registravimo ir perdavimo informacinę sistemą apie tai informuoja kitus pacientui ASPN paslaugas teikiančius specialistus, pagal poreikį koreguojamas paslaugų teikimo planas bei organizuojamos reikiamos paslaugos.

33ASPN teikianti įstaiga pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 1 kartą per metus, organizuoja pacientų, gaunančių ASPN, atvejų aptarimą – daugiadalykės komandos konsultacijas, į kurias įtraukiami pacientas ir (ar) paciento artimieji ir bent 2 paslaugas teikiantys specialistai. Paciento šeimos gydytojas aptarime dalyvauja esant poreikiui.

34.  Teikiant ASPN pildoma, forma 025/a-LK „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 687 „Dėl Medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“, jos duomenys suvedami į Privalomojo sveikatos draudimo informacinę sistemą SVEIDRA.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1168, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13983

 

35. Teikiant ASPN pildomi medicinos dokumentai, nurodyti Aprašo 1, 2 ir 3 prieduose, tą pačią dieną po ASPN suteikimo užpildoma forma E025.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1697, 2020-07-20, paskelbta TAR 2020-07-21, i. k. 2020-16172

Nr. V-1168, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13983

Nr. V-1388, 2022-08-31, paskelbta TAR 2022-08-31, i. k. 2022-17972

 

36Medicininės atliekos, susidarančios teikiant ASPN, tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos higienos norma HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

 

VI SKYRIUS

ASPN IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKA

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1942, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26756

 

37. Pacientui siuntimą gauti ASPN, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, išduoda šeimos gydytojas.

38. Neteko galios nuo 2022-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-1168, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13983

 

39. Teikiant ASPN vykdoma šių rodiklių stebėsena:

39.1. pacientų, kuriems teikiamos ASPN, hospitalizavimo stacionarines aktyviojo gydymo paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose skaičius. Mažėjantis skaičius vertinamas teigiamai;

39.2. pacientų, kuriems teikiamos ASPN, hospitalizavimo palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose skaičius. Mažėjantis skaičius vertinamas teigiamai;

39.3. pacientų, kuriems teikiamos ASPN, išvengiamų hospitalizacijų skaičius. Didėjantis skaičius vertinamas teigiamai.

40. ASPN paslaugų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis būdai:

40.1. bazinis mokėjimas už ASPN Aprašo 19 punkte nurodytus ASPN gavėjus:

40.1.1. ASPN įstaigai kas mėnesį mokama 1/12 metinės bazinės kainos už Aprašo 19 punkte nurodytus ASPN gavėjus, jeigu per mėnesį pas ASPN gavėją apsilankė bent vienas ASPN teikiantis komandos narys;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-20, 2021-01-06, paskelbta TAR 2021-01-06, i. k. 2021-00196

 

40.1.2. Neteko galios nuo 2023-01-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-1942, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26756

 

40.2. skatinamasis priedas už komandos nario apsilankymą pas ASPN gavėją:

40.2.1. skatinamasis priedas mokamas, kai apsilankymo pas ASPN gavėją metu ASPN gavėjui atliekami visi reikalingi tiriamieji, gydomieji, slaugos ir kt. veiksmai, numatyti specialisto teikiančio ASPN, medicinos normoje;

40.2.2. skatinamasis priedas mokamas ne daugiau kaip už 2 apsilankymus per vieną dieną pas vieną ASPN gavėją dėl ASPN suteikimo;

40.2.3. iš viso per kalendorinius metus skatinamasis priedas mokamas ne daugiau kaip už:

40.2.3.1. 52 apsilankymus per metus pas vieną ASPN gavėją, kuriam nustatytas mažas slaugos paslaugų poreikis;

40.2.3.2. 156 apsilankymus per metus pas vieną ASPN gavėją, kuriam nustatytas vidutinis slaugos paslaugų poreikis;

40.2.3.3. 260 apsilankymų per metus pas vieną ASPN gavėją, kuriam nustatytas didelis slaugos paslaugų poreikis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-20, 2021-01-06, paskelbta TAR 2021-01-06, i. k. 2021-00196

Nr. V-1168, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13983

 

40.2.4. Neteko galios nuo 2023-01-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-1942, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26756

 

40.3. Papildomas mokėjimas už gleivių išsiurbimo (teikia slaugytojas) paslaugą:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1168, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13983

40.3.1. per mėnesį apmokamos 1 gleivių išsiurbimo paslaugos, suteiktos vienam paslaugos gavėjui, kuriam yra atlikta tracheostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų, išlaidos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1168, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13983

 

40.3.2. Neteko galios nuo 2023-01-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-1942, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26756

 

40.3.3. į gleivių išsiurbimo paslaugos bazinę kainą yra įskaičiuota ir 1 mėnesio gleivių siurbiklio nuomos kaina.

41. ASPN paslaugos, atitinkančios Apraše nustatytus reikalavimus, apmokamos PSDF biudžeto lėšomis pagal Asmens sveikatos priežiūros paslaugų (išskyrus aktyviojo gydymo), apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V-1630 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo bei su šiomis paslaugomis susijusių priemokų, mokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašų patvirtinimo“, nustatytas bazines kainas. Į ASPN bazines kainas įskaičiuotos Aprašo III skyriuje išvardytų medicinos pagalbos priemonių, išskyrus medicinos pagalbos priemones, įtrauktas į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą (C sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“, kainos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1942, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26756

 

42. ASPN gali būti apmokamos iš PSDF biudžeto ir kitų lėšų.

______________________

part_d4fd15cdb29b4507a46df3caa638cd97_end


 

Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose

teikimo reikalavimų ir šių paslaugų

apmokėjimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

SLAUGOS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO KLAUSIMYNAS

 

 

Paciento vardas, pavardė___________________________________ Gimimo metai _______

Nustatymo data ______-___-____

 

 

 

 

Kriterijus

Balai

Pacientui pagal kriterijų skirti balai

1.    Savirūpa

 

 

apsitarnauja savarankiškai £

0

 

apsitarnauja tik su pagalba £

2

Reikalinga visokeriopa pagalba £

3

2.    Valgymas ir gėrimas:

 

 

savarankiškai £         

0

 

 

 

 

reikalinga pagalba £

3

enterinis / parenterinis maitinimas £

4

3. Asmens higiena ir rengimasis

 

 

3.1. Higiena rūpinasi: 

 

 

 

 

 

 

 

savarankiškai  £

0

reikalinga dalinė pagalba £

2

reikalinga visokeriopa pagalba £

3

3.2. Apsirengia ir apsiauna: 

 

savarankiškai    £

0

reikalinga dalinė pagalba £ 

2

reikalinga visokeriopa pagalba  £

3

4.    Regėjimas

 

 

geras (su ar be korekcijos) £

0

 

regos sutrikimas £

2

aklumas £

4

5.    Klausa:

 

 

gera (su ar be korekcijos)  £

0

 

klausos sutrikimas £

2

kurtumas £

4

 

6.    Judėjimas ir transportavimas

 

 

6.1. Kūno padėtis:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mobili £

0

dažniausiai sėdima / pusiau sėdima £

2

gulima £

4

6.2. Judėjimas:

 

vaikšto savarankiškai £

0

vaikšto ar juda su pagalbinėmis priemonėmis (neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai), kito asmens pagalbos nereikia £

1

vaikšto ar juda su pagalbinėmis priemonėmis (neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai), reikia kito asmens pagalbos £

2

gulintis (visiškai nejuda) £

3

6.3. Griuvimo rizika:

 

nėra £

0

išvengiama pritaikius aplinką £

1

vidutinė £

2

didelė £

3

7.    Judesių koordinacija:

 

 

nesutrikusi £ 

0

 

sutrikusi £ 

3

neįvertinama (specifinės būklės) £

4

8.    Pusiausvyra:

 

 

nesutrikusi £

0

 

sutrikusi £

3

neįvertinama (specifinės būklės) £

4

9.   Orientacija

 

 

9.1. Orientacija laike:

 

 

nesutrikusi £

0

sutrikusi £

2

neįmanoma įvertinti £

3

9.2. Orientacija erdvėje:

 

nesutrikusi £

0

sutrikusi £

2

neįmanoma įvertinti £

3

9.3. Savęs suvokimas:  

 

suvokia £

0

nesuvokia £

2

neįmanoma įvertinti £

3

10. Bendravimas

 

 

10.1. Sąmonė:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nesutrikusi £

0

pritemusi £

3

koma £

4

10.2. Kalba:

 

aiški £

0

sutrikusi £

1

nekalba  £

2

10.3. Minčių raiška:

 

nesutrikusi £

0

sutrikusi £

2

10.4. Pateiktos informacijos suvokimas:

 

 

supranta £

0

nesupranta £

2

10.5. Sprendimų priėmimas:

 

sugeba £

0

nesugeba £

2

11. Vaistų vartojimas:

 

 

vartoja sąmoningai £

0

 

vartoja sąmoningai, bet reikalingas priminimas £

3

vartoja nesąmoningai, padedamas prižiūrinčio asmens£

4

12. Gyvenamosios vietos aplinkos pritaikymas:

 

 

nereikalingas £

0

 

reikalingas nedidelis pritaikymas (kai nereikalingi statybos darbai) £

2

reikalingas didelis pritaikymas (kai reikalingi statybos darbai) £

3

reikalingas, bet neįmanomas £

4

13. Specializuota priežiūra

 

 

Asmeniui yra reikalinga dirbtinių angų, žaizdų arba pragulų priežiūra bei profilaktika arba nuolatinio šlapimo pūslės kateterio priežiūra £

4

 

14. Specialistų pagalba

 

 

14.1. Slaugytojo paslaugos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nereikalingos £

0

reikalingos £

3

14.2. Slaugytojo paslaugų reguliarumas:

 

kartą per savaitę arba rečiau £

1

du-tris kartus per savaitę £

2

dažniau nei tris kartus per savaitę £

3

14.3. Slaugytojo padėjėjo paslaugos:

 

nereikalingos £

0

reikalingos £

3

14.4. Slaugytojo padėjėjo paslaugų reguliarumas:

 

kartą per savaitę arba rečiau £

1

du-tris kartus per savaitę £

2

dažniau nei tris kartus per savaitę £

3

14.5. Kineziterapeuto paslaugos:

 

nereikalingos £

0

reikalingos £

3

14.6. Socialinės paslaugos: 

 

 

 

nereikalingos £

0

reikalingos £

3

15. Artimųjų dalyvavimas asmens priežiūroje

 

 

Artimieji/globėjai visokeriopai dalyvauja asmens priežiūroje, slaugos paslaugos namuose yra nereikalingos

0

 

Artimieji/globėjai visokeriopai dalyvauja asmens priežiūroje, bet yra reikalingos slaugos paslaugos namuose

1

 

Artimieji/globėjai dalinai dalyvauja asmens priežiūroje

2

 

Asmuo yra vienišas arba artimieji/globėjai nedalyvauja asmens priežiūroje

3

 

 

 

Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose poreikio nustatymo tvarka:

Iki 15 balųambulatorinių slaugos paslaugų namuose poreikio nėra;

15-29 balai – mažas ambulatorinės slaugos paslaugų namuose poreikis, reikalinga laikina slauga namuose;

30-44 balai – vidutinis ambulatorinių slaugos paslaugų namuose poreikis, reikalinga nenuolatinė slauga namuose;

45 ir daugiau balų – didelis ambulatorinių slaugos paslaugų namuose poreikis, reikalinga nuolatinė slauga namuose, rekomenduojama slauga stacionare.

 

Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose poreikis (nurodyti bendrą balų sumą)

___________________________________________________________________________________

 

 

___________________________________________________________

(Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose poreikio nustatymą atlikusio slaugytojo parašas, spaudas)

 

__________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1168, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13983

Nr. V-1388, 2022-08-31, paskelbta TAR 2022-08-31, i. k. 2022-17972

 

part_b54cd44789f9424aaeb7d492d6ba3ff8_end


 

Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose

teikimo reikalavimų ir šių paslaugų

apmokėjimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

PACIENTO SVEIKATOS BŪKLĖS VERTINIMO LAPAS

 

Paciento vardas, pavardė___________________________________ Gimimo metai _______

Vertinimo data ______-___-____

 

 

1.1.      Diagnozė (pagrindinė ir gretutinės )

TLK-10-AM:                                  

1.2.      Matavimai

AKS⃰⃰⃰ ⃰-sistolinis:                                                  mmHg

AKS-diastolinis:                     .................  mmHg

Sp O₂:                                                          %

Esant indikacijų, vertinamas kapiliarinis kraujas:

Gliukozė:                                            mmol/l

Cholesterolis: _________________mmol/l

Krešumo rodiklis _____________

Pulsas:                      

 

 

k./min.

Temperatūra:                                              °C

Svoris:                                             kg

 

 

1.3.      Bendrieji duomenys

Somatinė būsena:   gera £    patenkinama £    bloga £    labai bloga £

 

Sąmonė:    budri £    apatiška £    sutrikusi £    pritemusi £

 

Bendravimas:    aktyvus £    ribotas £    pasyvus £    nėra £

 

Gretutinės ligos: nėra £         karščiavimas £           nutukimas £   arterijų okliuzija £     diabetas £ anemija £  vėžys £           sumažėjęs hematokritas

£  kita (įrašyti):

1.4.      Regėjimo sistema

Akys: normalios £     pakitusios £

 

Skleros: gelsvos £     paraudusios £ nepakitusios £

 

Akių išskyros: yra £  nėra £

 

Akių sausumas:           yra £   nėra £

 

Lašus akims: naudoja £         nenaudoja £

 

Kita:

 

 

 

 

 

 

1.5.      Ausų, nosies ir gerklės sistema

Ausies landa (dešinė): be pakitimų £ patinusi £       yra išskyrų £  svetimkūnis £

Ausies landa (kairė):   be pakitimų £ patinusi £       yra išskyrų £  svetimkūnis £

Nosies išskyros:          nėra £ skaidrios tekančios £ geltonos tirštos £    pūlingos £

Nosies gleivinė:           be pakitimų £    hipertrofiška £        cianotiška £   šašuota £

Burnos gleivinė: sausa £       drėgna £         išopėjusi £

Burnos apnašas: be apnašo £ su apnašu: su baltu apnašu £ su nedideliu apnašu £                       su storu apnašu £

Burnos infekcija: yra £          nėra £

Burnos džiūvimas: yra £       nėra £

Kvapas iš burnos: yra £         nėra £

Liežuvis: sausas £     drėgnas £

Liežuvio apnašas: be apnašo £          su apnašu: su baltu apnašu £ su nedideliu apnašu £                                 su storu apnašu £

Dantų protezai:            naudoja £  nenaudoja £

Kita:

 

1.6.      Kvėpavimo sistema

Kvėpuoja: per nosį £ per burną £   su pagalbinėmis priemonėmis £

Švokštimas: yra £  nėra £

Veido cianozė: yra £ nėra £

 

Kosulys: yra £  nėra £

Jei yra, apibūdinti:

Kosulio pradžia (data):

Kosulys būna: fizinio krūvio metu £ ramybėje £  atsigulus £  spastiškas £

 

Skausmas kosint: yra £  nėra £

 

Kosulio tipas:  drėgnas £  sausas £  šiurkštus £ lojantis £  spastiškas £  neproduktyvus £ produktyvus £  varginantis £  retas (epizodinis) £   priepuolinis £

 

Kosulio laikas: dieną £  naktį £  dieną ir naktį £

 

Dusulys: yra £  nėra £

Jei yra, apibūdinti:

Dusulio pradžia (data):

Dusulys varginantis:    taip £  ne £

 

Krūtinės skausmas:     yra £   nėra £

 

Kvėpavimo dažnis:                 k./min.

Skrepliai:         yra £  nėra £

 

Stoma: nėra £ tracheostoma £  pleurostoma £

 

Kita:

 

 

 

 

 

1.7.      Širdies ir kraujagyslių sistema

Krūtinės ląstos skausmas:       yra £   nėra £

Skausmo skalė:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

10

 

Skausmo pobūdis: duria £  spaudžia £  tempia £  bukas £  pulsuojantis £

Širdies plakimas: yra £  nėra £

Širdies plakimo pasireiškimo laikas:  kartais £  dažnai £  nuolat £  naktį £  dieną £ naktį ir dieną £  susijaudinus £         fizinio krūvio metu £ ramybės metu £

 

Galvos skausmai: yra £  nėra £

Skausmo skalė:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Skausmo laikas:  kartais £  dažnai £  nuolat £  naktį £  dieną £ naktį ir dieną £            susijaudinus £  fizinio krūvio metu  £  ramybės metu £

Galvos skausmo pobūdis:  duria £  spaudžia £  tempia £  bukas £  pulsuojantis £

Galvos svaigimas: yra £  nėra £

Svaigimo laikas: nuolat £  keičiant kūno padėtį £   susijaudinus £  ramybės metu £

Kita:

 

1.8.      Virškinimo sistema

Apetitas: geras £  blogas £

Rijimas: sutrikęs £  nesutrikęs £

 

Maitinimas: nazogastrinis £  nazojejuninis £   nazoduodeninis £  maitinimas per stomą £ skystas maistas per burną £  įprastas £

Pilvas:  minkštas £  papūstas £  įtemptas £

Pilvo skausmas: yra £  nėra £

Skausmo skalė:

1

2

 

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Pykinimas: yra £  nėra £

Pykinimo laikas:  valgio metu £ po valgio £  nevalgius £  nuolat £

Suvartojamo skysčio kiekis _____________________ml/per parą

Dehidratacija:  yra £   nėra £

Suvartojamų kalorijų kiekis per parą: pakankamas £            nepakankamas £

Vėmimas: yra £  nėra £

Vėmimo dažnis: ________k. / per parą

Vėmalai: skrandžio turiniu £ žalios spalvos £  raudonos / rudos spalvos £   kavos tirščių pavidalo £

Stoma: yra £   nėra £

Stomos tipas:   gastrostoma £  ileostoma £  kolostoma £

Vidurių pūtimas:  yra £  nėra £

 

Tuštinimosi dažnis:     __ kartai per dieną

__ kartai per sav.

__ kartai per mėn.

 

Tuštinimasis:   normalus £  užkietėjimas £  viduriavimas £

 

Laisvinamieji vaistai:  vartojami £  nevartojami £

 

Skausmingumas tuštinimosi metu:  yra £  nėra £

 

Išmatų nelaikymas:  nėra £   atsitiktinis £   dažnas £  nuolatinis £

 

Išmatų spalva: juoda £  ruda £  šviesi, beveik balta £  chaki ar įvairaus atspalvio  žalsva £

 

Išmatų konsistencija:   vandeningos £  tyrė £  košė £  formuotos £  spiros £  kita £

Kraujas išmatose:  yra £  nėra £

Kita:

 

1.9.      Inkstų ir šlapimo takų sistema

Stoma: yra £   nėra £

Stomos tipas:   epicistostoma £  nefrostoma £

Šlapinimasis:   sutrikęs £  nesutrikęs £

Šlapinimasis:   dažnas £  šlapimo susilaikymas £  epizodinis nelaikymas £  nuolatinis nelaikymas £  skausmingas £ 

Šlapinimosi dažnis:______  k./parą

Šlapimo spalva:

Kateterizacija: reikalinga £    nereikalinga £

Kraujas šlapime:  yra £  nėra £

Sauskelnės ir pan. (pvz., įklotai):        naudoja £  nenaudoja £

Kita:

 

 

1.10.    Jungiamojo audinio, skeleto-raumenų sistema

Kūno dalių nebuvimas:  yra £  nėra £

Lokalizacija:

Protezai:  yra £  nėra £

Protezus:  naudoja £  nenaudoja £

 

Paralyžius:  yra £  nėra £

Paralyžiaus vietos:  dešinė pusė £  kairė pusė £  visas kūnas £  visas kūnas nuo kaklo £  dešinė  ranka £  kairė ranka £  kairė koja £  dešinė koja £  visas kūnas nuo krūtinės (juda rankos) £  visas kūnas nuo juosmens £

 

Aktyvumas:  vaikšto £  vaikšto pasiremdamas £  sėdi kėdėje £  guli lovoje £

Judrumas:  normalus £  šiek tiek ribotas £  labai ribotas £  nejudrus £

 

Kontraktūros:  yra £   nėra £

Jei yra, lokalizacija (įrašyti) ________________________

Raumenų / kaulų skausmas:  yra £  nėra £

Kita:

 

 

1.11.    Sąnariai

Sąnarių paslankumas:  geras £  sumažėjęs £           sunkus £  skausmingas £

Jei sunkus ir (ar) skausmingas, nurodyti lokalizaciją ……………………………………..

Skausmo skalė:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Uždegimo požymiai:  nėra £  paraudimas £ karštis £  patinimas £  skausmas £

Kita:

 

1.12.    Kūno temperatūros reguliavimas

Kambario temperatūra:  adekvati £   neadekvati £

 

Apranga:  adekvati kambario temperatūrai £  neadekvati kambario temperatūrai £

 

Kita:

 

 

1.13.    Oda ir jos dariniai

Odos būklė:     gera £ sausa £  šerpetojanti £  drėgna £  pažeista £

Odos spalva:    normali £  balta £  rausva £  raudona £    gelsva £  bronzinė £  ruda £    melsvai blyški £  pilka £  juoda £  marmurinė £  žalsva £  kita £

Odos parazitai:  yra £              nėra £

Nagai:  balkšvi £  geltoni £  kieti £    trupa £  sluoksniuoti £  susiraitę £

Odos defektai: yra £   nėra £

Jei yra:

Defekto tipai: žaizdos £  randai £  bėrimai £  guzai £  edemos £  paviršinės kojų venos £ iššutimai £

Esant odos defektams, jų lokalizacija (įrašyti) _________________________________

Žaizdų pradžios vieta:_____________________  pabaigos vieta: _____________________ 

Žaizdos: įtrūkimai £  trofinės opos £ pragulos, diabetinės opos £ chirurginės žaizdos £            potrauminės žaizdos £  nudegimai £  nušalimai £ kitos kilmės žaizdos £

Odos aplink žaizdą būklė:  gera £  paraudusi £  pažeista £

Kvapas:  yra £  nėra £

Žaizdos infekcijos požymiai:  nėra £   paraudimas £  karštis £  patinimas £  skausmas  £

Žaizdos skausmas:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Žaizdos dydis:

ilgis:                 cm

gylis:                cm

plotis:              cm

Sausos nekrozės (juoda spalva):                     %

Šlapios nekrozės (geltona spalva):                  %

Granuliacijos (raudona spalva):                      %

Epiteliacijos (rožinė spalva):                          %

Eksudacija:      maža £     vidutinė £      gausi £

Pragulų atsiradimo rizika (įrašyti pagal šią lentelę suskaičiuotą balų sumą): ________________

(12 ir mažiau balų – didelė pragulų atsiradimo rizika)

 

Objektyvi sveikatos būklė

Psichikos būklė

Bendras aktyvumas

Judrumas

Šlapimo / išmatų nelaikymas

 

gera                 4

patenkinama    3

bloga               2

labai bloga       1

žvalus                      4

apatiškas                 3

pritemusi sąmonė   2

stuporas                  1

vaikšto laisvai         4

vaikšto padedamas  3

sėdi krėsle               2

guli lovoje               1

neribotas               4

nežymiai ribotas   3

labai ribotas          2

visai nejudrus       1

nėra                4

atsitiktinis      3

dažnas            2

nuolatinis       1

 

Kita:

 

Jei yra, pridėti odos defekto nuotrauką.

 

 

___________________________________________________________

(Paciento sveikatos būklės vertinimą atlikusio slaugytojo parašas, spaudas)

 

Tarptautinės statistinės ligų ir susijusių sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtasis pataisytas ir papildytas leidimas „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM)

Arterinis kraujo spaudimas

 

 

__________________________

 

 

 

Papildyta priedu:

Nr. V-1168, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13983

 

part_2db57bbfb1ae443b9cc2b545067030c4_end


 

Ambulatorinių slaugos paslaugų

namuose teikimo reikalavimų ir šių

paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Paciento slaugos ir priežiūros plano pavyzdys)

 

 

PACIENTO SLAUGOS IR PRIEŽIŪROS PLANAS

 

Paciento duomenys (vardas, pavardė, amžius, adresas).................................................................................................................................................

 

Plano sudarymo / keitimo data ...................................................................................................................................................................................

ASPN specialistas

Savaitės diena / specialisto teikiamos paslaugos

Pirma- dienis

Antra- dienis

Trečia- dienis

Ketvirta- dienis

Penkta- dienis

Šešta- dienis

Sekma- dienis

Slaugytojas

1.Pragu-los perri-šimas

2. Vaistų vartojimo priežiūra

 

1. Pragu-los perri-šimas

2. Vaistų vartojimo priežiūra

 

1. Pragu-los perri-šimas

2. Vaistų vartojimo priežiūra

3. Maudy-mas

 

 

Slaugytojo padėjėjas

 

Pragulų profilak-tika

 

Pragulų profilak-tika

Maudy-mas

 

Pragulų profilak-tika

Kinezitera-peutas

 

 

Gydymas padėties keitimu / mankšta

 

 

 

 

 

Pacientas supažindintas su planu taip    ne

Jei ne, nurodyti priežastį ......................................................................................................................................................................

 

Artimieji ar kiti asmenys, prižiūrintys pacientą namuose, supažindinti su planu taip    ne

Jei ne, nurodyti priežastį ......................................................................................................................................................................

 

 

PASTABA. Į Paciento slaugos ir priežiūros planą įtraukiamos tik nuolatinio pobūdžio ASPN. Į planą neįtraukiamos diagnostinės procedūros ir vienkartiniai ar nustatytu laiku atliekami gydymo ar slaugos veiksmai (pvz., paskirtos injekcijos N10)

 

 

Priedo numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1168, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13983

 

part_9e0cfe65464f4880abd0298e1a95470a_end

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-476, 2008-05-20, Žin., 2008, Nr. 59-2266 (2008-05-24), i. k. 1082250ISAK000V-476

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-23, 2009-01-22, Žin., 2009, Nr. 12-491 (2009-01-31), i. k. 1092250ISAK0000V-23

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-137, 2009-02-24, Žin., 2009, Nr. 24-949 (2009-03-03), i. k. 1092250ISAK000V-137

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-373, 2009-05-15, Žin., 2009, Nr. 58-2276 (2009-05-19), i. k. 1092250ISAK000V-373

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1107, 2009-12-30, Žin., 2009, Nr. 159-7234 (2009-12-31), i. k. 1092250ISAK00V-1107

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-552, 2010-06-17, Žin., 2010, Nr. 72-3665 (2010-06-22), i. k. 1102250ISAK000V-552

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-786, 2010-09-10, Žin., 2010, Nr. 109-5605 (2010-09-16), i. k. 1102250ISAK000V-786

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-558, 2011-05-31, Žin., 2011, Nr. 68-3252 (2011-06-04), i. k. 1112250ISAK000V-558

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-835, 2011-09-05, Žin., 2011, Nr. 112-5278 (2011-09-10), i. k. 1112250ISAK000V-835

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1115, 2011-12-23, Žin., 2011, Nr. 162-7701 (2011-12-30), i. k. 1112250ISAK00V-1115

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-742, 2012-08-01, Žin., 2012, Nr. 93-4811 (2012-08-04), i. k. 1122250ISAK000V-742

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1021, 2013-10-31, Žin., 2013, Nr. 118-5948 (2013-11-16), i. k. 1132250ISAK00V-1021

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-166, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01240

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1034, 2014-09-30, paskelbta TAR 2014-10-06, i. k. 2014-13726

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

15.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. V-191, 2015-02-10, paskelbta TAR 2015-02-17, i. k. 2015-02361

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1551, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21310

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1473, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20756

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr. V-1026 „Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-545, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-05-04, i. k. 2016-11164

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1473 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-779, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-20, i. k. 2016-17278

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1473 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-828, 2016-06-15, paskelbta TAR 2016-06-21, i. k. 2016-17342

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1473 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1275, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-28103

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-472, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07161

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-724, 2017-06-14, paskelbta TAR 2017-06-19, i. k. 2017-10207

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1498, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21260

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-472, 2018-04-19, paskelbta TAR 2018-04-20, i. k. 2018-06376

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinės slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1363, 2018-11-28, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19482

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-860, 2019-07-18, paskelbta TAR 2019-07-19, i. k. 2019-11926

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

28.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1423, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-11, i. k. 2019-19945

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

29.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1357, 2020-06-02, paskelbta TAR 2020-06-03, i. k. 2020-12046

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

30.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1697, 2020-07-20, paskelbta TAR 2020-07-21, i. k. 2020-16172

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

31.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1808, 2020-08-07, paskelbta TAR 2020-08-07, i. k. 2020-17116

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

32.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1977, 2020-09-04, paskelbta TAR 2020-09-08, i. k. 2020-18884

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

33.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2300, 2020-10-19, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23844

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

34.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-20, 2021-01-06, paskelbta TAR 2021-01-06, i. k. 2021-00196

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

35.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2241, 2021-10-05, paskelbta TAR 2021-10-05, i. k. 2021-20885

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

36.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1168, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13983

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

37.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1388, 2022-08-31, paskelbta TAR 2022-08-31, i. k. 2022-17972

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

38.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1942, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26756

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo