Nutarimas netenka galios 2004-05-21:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 588, 2004-05-14, Žin., 2004, Nr. 82-2945 (2004-05-20), i. k. 1041100NUTA00000588

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 538 "Dėl siunčiamų į Lietuvos Respubliką ir iš jos pašto siuntų" ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2003-11-03 iki 2004-05-20

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1996, Nr. 43-1059, i. k. 0961100NUTA00000538

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL SIUNČIAMŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR IŠ JOS PAŠTO SIUNTŲ

 

1996 m. gegužės 6 d. Nr. 538

Vilnius

 

Siekdama nustatyti siunčiamų į Lietuvos Respubliką ir iš jos pašto siuntų pateikimo muitiniam tikrinimui ir jų muitinio tikrinimo tvarką, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Pašto siuntų pateikimo muitiniam tikrinimui ir jų muitinio tikrinimo taisykles;

1.2. Importo muitų ir mokesčių už atsiunčiamas per valstybės įmonę „Lietuvos paštas“ pašto siuntas, kurių svoris ne didesnis kaip 31,5 kilogramo, o vertė ne didesnė kaip 1210 litų, apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1233, 2003-10-07, Žin., 2003, Nr. 95-4294 (2003-10-10); Žin., 2003, Nr. 97-0 (2003-10-15), i. k. 1031100NUTA00001233

 

1.3. daiktų (prekių), kuriuos siųsti pašto siuntomis į Lietuvos Respubliką ir iš jos be leidimų draudžiama, sąrašą;

1.4. daiktų (prekių), kuriuos siųsti pašto siuntomis į Lietuvos Respubliką ir iš jos draudžiama, sąrašą;

1.5. daiktų (prekių), kurių atsiuntimas fiziniams asmenims, neturintiems ūkio subjekto statuso, yra apribotas, sąrašą.

2. Nustatyti, kad:

2.1. pašto siuntas gali gabenti valstybės įmonė „Lietuvos paštas“ bei ūkio subjektai, įregistruoti Lietuvos Respublikoje ir pagal savo veiklos pobūdį turintys teisę gabenti pašto siuntas, taip pat Muitinės departamento prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka išduotus pašto siuntų gabenimo leidimus (toliau vadinama – ūkio subjektai, turintys teisę gabenti pašto siuntas);

2.2. atsiunčiamos pašto siuntos, už kurias turi būti mokami importo muitai ir mokesčiai, atiduodamos gavėjams tik sumokėjus šiuos mokesčius arba pateikus garantiją;

2.3. fiziniams asmenims, neturintiems ūkio subjekto statuso, atsiunčiamose pašto siuntose negali būti prekių daugiau, negu nurodyta daiktų (prekių), kurių atsiuntimas fiziniams asmenims, neturintiems ūkio subjekto statuso, yra apribotas, sąraše;

2.4. paštu atsiunčiamos nedidelės vertės siuntos, kurių svoris ne didesnis kaip 31,5 kilogramo, o muitinė vertė ne didesnė kaip 75 litai ir kurios atitinka Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2003, Nr. 13-476) 40 straipsnio 1 dalies 24 punkto nuostatas, taip pat nekomercinės mažos siuntos, kurių bendra muitinė vertė ne didesnė kaip 160 litų ir kurios atitinka Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 40 straipsnio 5 dalies nuostatas, importo muitais ir pridėtinės vertės mokesčiu neapmokestinamos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 964, 1996-08-09, Žin., 1996, Nr. 78-1876 (1996-08-16), i. k. 0961100NUTA00000964

Nr. 1233, 2003-10-07, Žin., 2003, Nr. 95-4294 (2003-10-10); Žin., 2003, Nr. 97-0 (2003-10-15), i. k. 1031100NUTA00001233

 

2.5. Neteko galios nuo 1996-08-17

Punkto naikinimas:

Nr. 964, 1996-08-09, Žin. 1996, Nr. 78-1876 (1996-08-16), i. k. 0961100NUTA00000964

 

2.6. prekės, atsiunčiamos pašto siuntomis, kurios neatitinka šio nutarimo 2.4 punkte nustatytų sąlygų ir kurių vertė ne didesnė kaip 1210 litų, apmokestinamos 3,5 procento importo muitu.

Kiti importo mokesčiai (akcizai, pridėtinės vertės mokestis ir kiti mokesčiai) nustatomi ir taikomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu (Žin., 2001, Nr. 98-3482), Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu ir kitų mokesčių įstatymais;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1233, 2003-10-07, Žin., 2003, Nr. 95-4294 (2003-10-10); Žin., 2003, Nr. 97-0 (2003-10-15), i. k. 1031100NUTA00001233

 

2.7. Neteko galios nuo 2003-11-03

Punkto naikinimas:

Nr. 1233, 2003-10-07, Žin. 2003, Nr. 95-4294 (2003-10-10) ; Žin. 2003, Nr. 97-0 (2003-10-15), i. k. 1031100NUTA00001233

 

2.8. fiziniams ir juridiniams asmenims atsiunčiamos pašto siuntos, kurių svoris ne didesnis kaip 31,5 kilogramo, o vertė didesnė kaip 1210 litų, apmokestinamos taikant nustatytuosius importo muitų ir mokesčių tarifus (apmokestinama visa pašto siuntos vertė);

Punkto pakeitimai:

Nr. 964, 1996-08-09, Žin., 1996, Nr. 78-1876 (1996-08-16), i. k. 0961100NUTA00000964

Nr. 1233, 2003-10-07, Žin., 2003, Nr. 95-4294 (2003-10-10); Žin., 2003, Nr. 97-0 (2003-10-15), i. k. 1031100NUTA00001233

 

2.9. fizinių ir juridinių asmenų išsiunčiamos pašto siuntos apmokestinamos taikant nustatytuosius eksporto muitų tarifus (apmokestinama visa pašto siuntos vertė);

2.10. fiziniams ir juridiniams asmenims atsiunčiamų pašto siuntų, kurių svoris ne didesnis kaip 31,5 kilogramo, o vertė didesnė kaip 1210 litų, taip pat išsiunčiamų pašto siuntų, už kurias nustatyti eksporto muitai, muitinis įforminimas atliekamas ūkio subjektams nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. 964, 1996-08-09, Žin., 1996, Nr. 78-1876 (1996-08-16), i. k. 0961100NUTA00000964

Nr. 1233, 2003-10-07, Žin., 2003, Nr. 95-4294 (2003-10-10); Žin., 2003, Nr. 97-0 (2003-10-15), i. k. 1031100NUTA00001233

 

2.11. importo muitus ir mokesčius už atsiunčiamas per valstybės įmonę „Lietuvos paštas“ pašto siuntas, kurių svoris ne didesnis kaip 31,5 kilogramo, o vertė ne didesnė kaip 3000 litų, surenka pagal patvirtintuosius už šią paslaugą tarifus valstybės įmonės „Lietuvos paštas“ paštai, išduodami gavėjams pašto siuntas. Importo muitai už šias pašto siuntas apskaičiuojami ir mokami vadovaujantis 1.2 punkte nurodyta tvarka;

2.12. fiziniams ir juridiniams asmenims atsiunčiamos per valstybės įmonę „Lietuvos paštas“ pašto siuntos, kurių svoris ne didesnis kaip 31,5 kilogramo, o vertė didesnė kaip 1210 litų, atiduodamos gavėjams, o fizinių ir juridinių asmenų išsiunčiamos per valstybės įmonę „Lietuvos paštas“ pašto siuntos, už kurias nustatyti eksporto muitai, priimamos iš siuntėjų tik tuose valstybės įmonės „Lietuvos paštas“ paštuose, kuriuose įsteigti muitinės postai arba muitinės nustatytu laiku dirba muitinės pareigūnai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 964, 1996-08-09, Žin., 1996, Nr. 78-1876 (1996-08-16), i. k. 0961100NUTA00000964

Nr. 1233, 2003-10-07, Žin., 2003, Nr. 95-4294 (2003-10-10); Žin., 2003, Nr. 97-0 (2003-10-15), i. k. 1031100NUTA00001233

 

2.13. muitai ir mokesčiai už atsiunčiamas per valstybės įmonę „Lietuvos paštas“ pašto siuntas, kurių svoris ne didesnis kaip 31,5 kilogramo, o vertė didesnė kaip 1210 litų, taip pat už išsiunčiamas per paštą pašto siuntas apskaičiuojami ir mokami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Mokesčių mokėjimo muitinėje tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 964, 1996-08-09, Žin., 1996, Nr. 78-1876 (1996-08-16), i. k. 0961100NUTA00000964

Nr. 1233, 2003-10-07, Žin., 2003, Nr. 95-4294 (2003-10-10); Žin., 2003, Nr. 97-0 (2003-10-15), i. k. 1031100NUTA00001233

 

2.14. pašto siuntomis siunčiamų prekių muitinė vertė nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Prekių muitinio įvertinimo tvarka. Išlaidos, susijusios su pašto siunta siunčiamų prekių pristatymu iki jų paskirties vietos, turi būti įskaitomos į šių prekių muitinę vertę, išskyrus tuos atvejus, kai pašto siunta siunčiamos tik nekomercinės prekės ir pašto siuntos gavėjas neapmoka siuntėjui ar paštui už šias prekes ir jų atsiuntimą. Apmokėjimas už pašto paslaugas, suteiktas Lietuvos Respublikos teritorijoje, į prekių muitinę vertę neįskaitomas.

Papildyta punktu:

Nr. 964, 1996-08-09, Žin., 1996, Nr. 78-1876 (1996-08-16), i. k. 0961100NUTA00000964

 

3. Leisti ūkio subjektams, turintiems teisę gabenti pašto siuntas, savo vardu muitinei deklaruoti atsiunčiamas įvairiems gavėjams ir išsiunčiamas įvairių siuntėjų pašto siuntas, kurių svoris ne didesnis kaip 31,5 kilogramo, o vertė ne didesnė kaip 3000 litų, ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Mokesčių mokėjimo muitinėje tvarka sumokėti už šias siuntas nustatytus importo arba eksporto muitus ir mokesčius. Ūkio subjektai, savo vardu deklaravę atsiunčiamas įvairiems gavėjams arba išsiunčiamas įvairių siuntėjų pašto siuntas, už jas apskaičiuotus importo arba eksporto muitus ir mokesčius surenka iš pašto siuntų gavėjų (siuntėjų), išduodami jiems griežtos apskaitos kvitus.

4. Neteko galios nuo 2003-11-03

Punkto naikinimas:

Nr. 1233, 2003-10-07, Žin. 2003, Nr. 95-4294 (2003-10-10) ; Žin. 2003, Nr. 97-0 (2003-10-15), i. k. 1031100NUTA00001233

Punkto pakeitimai:

Nr. 964, 1996-08-09, Žin., 1996, Nr. 78-1876 (1996-08-16), i. k. 0961100NUTA00000964

 

5. Pavesti Finansų ministerijai iki 1996 m. gegužės 15 d. parengti Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo projektą (dėl pašto siuntų apmokestinimo).

6. Pripažinti netekusiais galios:

6.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 497 „Dėl garantijų taikymo atliekant muitinės procedūras“ (Žin., 1995, Nr. 32-749) 2.3.6 punktą;

6.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 19 d. nutarimą Nr. 717 „Dėl kai kurių daiktų (prekių) siuntimo pašto siuntomis į Lietuvos Respubliką ir iš jos ribojimo“ (Žin., 1995, Nr. 44-1084);

6.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 3 d. nutarimą Nr. 1088 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 717 „Dėl kai kurių daiktų (prekių) siuntimo pašto siuntomis į Lietuvos Respubliką ir iš jos ribojimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 65-1623);

6.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 2 d. nutarimą Nr. 1292 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 717 „Dėl kai kurių daiktų (prekių) siuntimo pašto siuntomis į Lietuvos Respubliką ir iš jos ribojimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin. 1995, Nr. 82-1875);

6.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 12 d. nutarimą Nr. 1335 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 717 „Dėl kai kurių daiktų (prekių) siuntimo pašto siuntomis į Lietuvos Respubliką ir iš jos ribojimo“ papildymo“ (Žin., 1995, Nr. 85-1929);

6.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. balandžio 10 d. nutarimą Nr. 437 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 497 „Dėl garantijų taikymo atliekant muitines procedūras“ papildymo“ (Žin., 1996, Nr. 34-840).

7. Šis nutarimas taikomas nuo 1996 m. birželio 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                      MINDAUGAS STANKEVIČIUS

 

 

 

RYŠIŲ IR INFORMATIKOS MINISTRAS                                               VAIDOTAS ABRAITIS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1996 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 538

 

PAŠTO SIUNTŲ PATEIKIMO MUITINIAM TIKRINIMUI IR JŲ

MUITINIO TIKRINIMO TAISYKLĖS

 

BENDROJI DALIS

 

1. Šios taisyklės reglamentuoja siunčiamų pašto siuntų pateikimą muitiniam tikrinimui ir jų muitinį tikrinimą.

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. „paštas“ – įmonė (įmonės padalinys), teikianti pašto paslaugas savo buveinėje bei aptarnaujamoje teritorijoje ir vežanti (siunčianti) pašto siuntas kitiems tokiems pat paštams Lietuvoje ir užsienyje;

2.2. „pašto paslaugos“ – laiškų, atvirukų (atvirlaiškių), spaudinių, sekogramų, aerogramų, smulkiųjų paketų, siuntinių priėmimas ar surinkimas, gabenimas ir pristatymas;

2.3. „pašto siunta“ – laiškas, atvirukas (atvirlaiškis), spaudinys, sekograma, aerograma, smulkusis paketas, siuntinys, siunčiami paštu;

2.4. „laiškas“ – paštu siunčiamas rašytinis ar nerašytinis pranešimas, dedamas į voką su užklijuotais pašto ženklais ar kitaip pažymėta pašto rinkliava (svoris – iki 2 kilogramų);

2.5. „atvirukas (atvirlaiškis)“ – pašto lapelis laiškui, siunčiamas be voko, su užklijuotais pašto ženklais ar kitaip pažymėta pašto rinkliava;

2.6. „spaudinys“ – spausdintas leidinys, siunčiamas voke ar įdėtas į kitokį apvalkalą su užklijuotais pašto ženklais ar kitaip pažymėta pašto rinkliava (svoris – iki 5 kilogramų);

2.7. „sekograma“ – rašytinis pranešimas, klišė ar leidinys akliesiems iškiliuoju raštu, taip pat garso įrašų kasetės bei specialus popierius akliesiems, siunčiamas voke ar įdėtas į kitokį apvalkalą su užklijuotais pašto ženklais ar kitaip pažymėta pašto rinkliava (svoris – iki 7 kilogramų);

2.8. „aerograma“ – oro paštu siunčiamas vienas lapas, sulenktas ir suklijuotas iš abiejų pusių, su užklijuotais pašto ženklais ar kitaip pažymėta pašto rinkliava;

2.9. „smulkusis paketas“ – smulkių daiktų siunta, siunčiama medinėje, kartoninėje dėžėje ar įpakuota į patvarią medžiagą su užklijuotais pašto ženklais ar kitaip pažymėta pašto rinkliava (svoris – iki 2 kilogramų);

2.10. „siuntinys“ – įvairūs daiktai ar maisto produktai, siunčiami paštu medinėje, kartoninėje dėžėje, apsiūti audeklu ar įpakuoti į kitokią patvarią medžiagą (svoris – iki 31,5 kilogramo);

2.11. „ūkio subjektas, turintis teisę gabenti pašto siuntas“ – ūkio subjektas, įregistruotas Lietuvos Respublikoje, turintis Muitinės departamento prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka išduotą pašto siuntų gabenimo leidimą ir pagal savo veiklos pobūdį gabenantis pašto siuntas be užklijuotų pašto ženklų ar kitaip pažymėtos pašto rinkliavos (pašto siuntų svoris ir įpakavimas turi atitikti šiose taisyklėse nurodytą pašto siuntų svorį ir įpakavimą);

2.12. „laisvai cirkuliuojantys daiktai (prekės)“ – daiktai (prekės), kuriais disponuojama netaikant muitinės priežiūros priemonių;

2.13. „importas vidaus vartojimui“ – muitinės procedūra, kurią atlikus prekės ima laisvai cirkuliuoti Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje – gali būti paliktos joje visam laikui, muitinei netaikant disponavimo jomis apribojimų. Vykdant šią procedūrą, turi būti sumokėti visi už prekes nustatyti importo muitai ir mokesčiai bei atlikti privalomi muitinės formalumai;

2.14. „importo muitai ir mokesčiai“ – visi muitai ir kiti mokesčiai (akcizai, pridėtinės vertės mokestis ir kiti mokesčiai), imami (sumokami) importuojant prekes ar susiję su prekių importu, išskyrus rinkliavas už suteiktas paslaugas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1233, 2003-10-07, Žin., 2003, Nr. 95-4294 (2003-10-10); Žin., 2003, Nr. 97-0 (2003-10-15), i. k. 1031100NUTA00001233

 

2.15. „eksporto muitai ir mokesčiai“ – visi muitai ir kiti mokesčiai, imami (sumokami) eksportuojant prekes ar susiję su prekių eksportu, išskyrus rinkliavas už suteiktas paslaugas;

2.16. „muitinės deklaracija“ – kiekvienas muitinės nustatytos arba muitinei priimtinos formos pareiškimas arba veiksmas, kuriuo pasirenkama muitinės procedūra ir pateikiama muitinės reikalaujama informacija apie deklaracijoje nurodytas prekes;

2.17. „pašto siuntų tikrinimas“ – fizinė pašto siuntomis atsiunčiamų ir išsiunčiamų daiktų (prekių) apžiūra, muitinės atliekama tam, kad būtų įsitikinta, jog prekių rūšis, pavidalas, kilmė, kiekis ir vertė atitinka duomenis, pateiktus muitinės deklaracijoje;

2.18. „importo arba eksporto muitų ir mokesčių apskaičiavimas“ – importo arba eksporto muitų ir mokesčių, kuriuos reikia sumokėti už prekes, dydžio nustatymas;

2.19. „muitinės priežiūra“ – visuma priemonių, muitinės taikomų pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, už kurių vykdymą atsako muitinė;

2.20. „garantija“ – registruoto Lietuvos Respublikoje ūkio subjekto (garanto) raštiškas įsipareigojimas muitinei, kad jos atžvilgiu prisiimti skolininko įsipareigojimai, susiję su prekėms taikoma muitinės procedūra, bus įvykdyti, banko įstaigos laidavimo raštas arba kitas muitinei priimtinas raštiškas garanto įsipareigojimas;

2.21. „užstatas“ – pinigų suma, kuri pateikiama muitinei, užtikrinant, kad įsipareigojimai, susiję su prekėms taikoma muitinės procedūra, bus įvykdyti.

3. Valstybės įmonės „Lietuvos paštas“ ir ūkio subjektų, turinčių teisę gabenti pašto siuntas, pareigas ir atsakomybę nustato Pasaulinės pašto sąjungos aktai, Lietuvos Respublikos pašto įstatymas, taip pat kiti jų veiklą reglamentuojantys Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai. Valstybės įmonė „Lietuvos paštas“ ir ūkio subjektai, turintys teisę gabenti pašto siuntas, atsako už pašto siuntų priėmimą ar surinkimą, gabenimą, saugojimą, pateikimą muitiniam tikrinimui ir atidavimą gavėjui tik po to, kai už jas sumokami nustatytieji muitai ir mokesčiai arba pateikiama garantija.

Kitos valstybės įmonės „Lietuvos paštas“ ir ūkio subjektų, turinčių teisę gabenti pašto siuntas, pareigos ir atsakomybė, taip pat muitinės formalumų atlikimo tvarka, įskaitant muitinės deklaracijų pateikimą pašto siuntų siuntėjų ar gavėjų vardu, importo arba eksporto muitų ir mokesčių apskaičiavimą ir paėmimą iš pašto siuntų siuntėjų ar gavėjų (išskyrus muito ir mokesčių mokėjimo už pašto siuntas, siunčiamas per valstybės įmonę „Lietuvos paštas“, tvarką, kurią nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė), pateikiamų muitiniam tikrinimui pašto siuntų atidarymą, jų muitinio tikrinimo terminus, informacijos apie gabenamas pašto siuntas ar dokumentų pateikimo būdus, nustatomos valstybės įmonės „Lietuvos paštas“ ir ūkio subjektų, turinčių teisę gabenti pašto siuntas, bei Muitinės departamento prie Finansų ministerijos (toliau vadinama – Muitinės departamentas) sudarytose tarpusavio bendradarbiavimo sutartyse.

Valstybės įmonės „Lietuvos paštas“ greitojo pašto (EMS) siuntų muitinis tikrinimas atliekamas pirmiausia. Šio pašto siuntų tikrinimo tvarka ir terminai atskirai nustatomi valstybės įmonės „Lietuvos paštas“ ir Muitinės departamento sudarytoje tarpusavio bendradarbiavimo sutartyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1233, 2003-10-07, Žin., 2003, Nr. 95-4294 (2003-10-10); Žin., 2003, Nr. 97-0 (2003-10-15), i. k. 1031100NUTA00001233

 

4. Garantijos gabenamoms pašto siuntoms taikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka: valstybės įmonė „Lietuvos paštas“ pateikia bendrąją garantiją, ūkio subjektai, turintys teisę gabenti pašto siuntas, – banko įstaigos ar draudimo organizacijos garantinius raštus, užstatą arba bendrąsias garantijas.

5. Visos iš Lietuvos Respublikos muitų teritorijos valstybės įmonės „Lietuvos paštas“ ir ūkio subjektų, turinčių teisę gabenti pašto siuntas, išsiunčiamos ir į ją atsiunčiamos pašto siuntos turi būti pateikiamos muitiniam tikrinimui Muitinės departamento nustatytose muitinės įstaigose (muitinės įstaigų padaliniuose). Pašto siuntų muitinis tikrinimas atliekamas dalyvaujant valstybės įmonės „Lietuvos paštas“ ar ūkio subjekto, turinčio teisę gabenti pašto siuntas, atstovui.

Konkrečios pašto siuntų muitinio tikrinimo vietos nustatomos valstybės įmonės „Lietuvos paštas“ arba ūkio subjektų, turinčių teisę gabenti pašto siuntas, ir Muitinės departamento sudarytose tarpusavio bendradarbiavimo sutartyse.

6. Valstybės įmonė „Lietuvos paštas“ ir ūkio subjektai, turintys teisę gabenti pašto siuntas, priimdami išsiunčiamas pašto siuntas, gali patikrinti, ar atitinkamais atvejais pateikta nustatytąja tvarka užpildyta CN 23 formos muitinės deklaracija (arba kitoks siuntėjo pareiškimas muitinei ir gavėjui), ar pašto siuntose nėra draudžiamų išsiųsti pašto siuntomis iš Lietuvos Respublikos daiktų (prekių), o išsiųsdami daiktus (prekes), kuriuos galima siųsti tik su atitinkamų valstybinių institucijų leidimais – taip pat ir nurodytuosius leidimus. Siuntėjas pasirašo CN 23 formos muitinės deklaraciją (arba kitokį siuntėjo pareiškimą muitinei ir gavėjui), patvirtindamas, jog pašto siuntoje nėra draudžiamų siųsti daiktų.

Jeigu pašto siuntose yra draudžiamų išsiųsti pašto siuntomis iš Lietuvos Respublikos daiktų (prekių) arba nepateikti nurodytieji leidimai, pašto siuntos iš siuntėjų nepriimamos.

7. Atsiųstas pašto siuntas pateikus muitiniam tikrinimui, muitinė privalo patikrinti, ar atitinkamais atvejais kartu su siunta atsiųsta siuntėjo užpildyta CN 23 formos muitinės deklaracija (arba kitoks siuntėjo pareiškimas muitinei ir gavėjui), ar pašto siuntose nėra draudžiamų atsiųsti pašto siuntomis į Lietuvos Respubliką daiktų (prekių), ar atsiųstų daiktų (prekių) kiekis neviršija nustatytojo.

Jeigu kartu su siunta neatsiųsta siuntėjo užpildyta CN 23 formos muitinės deklaracija (arba kitoks siuntėjo pareiškimas muitinei ir gavėjui), muitinė turi teisę pareikalauti, kad valstybės įmonė „Lietuvos paštas“ arba ūkio subjektas, turintis teisę gabenti pašto siuntas, pateiktų muitinės reikalaujamą informaciją apie siuntoje esančius daiktus (prekes).

Atsiųstose pašto siuntose radusi daiktų (prekių), kuriuos galima atsiųsti tik su Lietuvos Respublikos atitinkamų valstybinių institucijų leidimais, muitinė informuoja apie tai valstybės įmonę „Lietuvos paštas“ ar ūkio subjektą, turintį teisę gabenti pašto siuntas (šiuo atveju siuntos gavėjas turi pateikti leidimą).

Atsiųstose pašto siuntose radusi draudžiamų siųsti daiktų (prekių), kurie nenurodyti siuntėjo užpildytoje CN 23 formos muitinės deklaracijoje (ar kitokiame siuntėjo pareiškime muitinei ir gavėjui), muitinė juos konfiskuoja Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Atsiųstose pašto siuntose radusi draudžiamų siųsti daiktų (prekių), kurie nurodyti siuntėjo užpildytoje CN 23 formos muitinės deklaracijoje (ar kitokiame siuntėjo pareiškime muitinei ir gavėjui), muitinė informuoja apie tai valstybės įmonę „Lietuvos paštas“ ar ūkio subjektą, turintį teisę gabenti pašto siuntas. Valstybės įmonė „Lietuvos paštas“ ar ūkio subjektas, turintis teisę gabenti pašto siuntas, siuntą grąžina siuntėjui arba, turėdami disponavimo pašto siunta teisę ar siuntėjo nurodymą, priima sprendimą dėl jos perdavimo valstybei arba sunaikinimo muitinei prižiūrint.

8. Atsiunčiamų ir išsiunčiamų per valstybės įmonę „Lietuvos paštas“ pašto siuntų muitinis tikrinimas paprastai atliekamas pasirinktinai šios įmonės apsikeitimo tarptautiniu paštu vietos muitinės įstaigai nuomojamose patalpose. Pašto siuntų, kurias gabena ūkio subjektai, turintys teisę gabenti pašto siuntas, muitinis tikrinimas paprastai atliekamas Lietuvos Respublikos muitų teritorijos viduje esančiose muitinės įstaigose.

Kai, be muitinio, turi būti atliktas prekių fitosanitarinis, veterinarinis, higienos ir kitoks tikrinimas, jeigu tai įmanoma, šis tikrinimas atliekamas tuo pat metu ir toje pačioje vietoje kaip ir jų muitinis tikrinimas. Tokių prekių tikrinimas atliekamas tose muitinės įstaigose, kuriose veikia ir kitos prekes tikrinančios tarnybos.

 

IŠSIUNČIAMŲ PAŠTO SIUNTŲ PATEIKIMAS MUITINIAM TIKRINIMUI

IR JŲ MUITINIS TIKRINIMAS

 

9. Pašto siuntomis iš Lietuvos Respublikos muitų teritorijos gali būti išsiunčiami šioje teritorijoje laisvai cirkuliuojantys daiktai (prekės), taip pat daiktai (prekės), kuriems buvo taikoma viena iš šių muitinės procedūrų: laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti, muitinio sandėliavimo. Jeigu norima išsiųsti pašto siunta daiktus (prekes), kuriems taikoma viena iš nurodytųjų muitinės procedūrų, prieš pateikiant juos valstybės įmonei „Lietuvos paštas“ arba ūkio subjektui, turinčiam teisę gabenti pašto siuntas, turi būti atlikti visi nustatytieji atitinkami muitinės procedūros užbaigimo formalumai.

10. Laiškai, atvirukai (atvirlaiškiai), spaudiniai, sekogramos ir aerogramos, kuriems netaikomi eksporto muitai ir mokesčiai bei išsiuntimo apribojimai, pateikiami muitiniam tikrinimui tik muitinei pareikalavus.

11. Jeigu išsiunčiamų pašto siuntomis laisvai cirkuliuojančių Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje daiktų (prekių) vertė didesnė kaip 1210 litų, jeigu už juos yra nustatyti eksporto muitai ir (arba) mokesčiai arba jeigu daiktams (prekėms) pageidaujama taikyti laikinojo išvežimo arba laikinojo išvežimo perdirbti muitinės procedūrą, prieš pateikiant juos valstybės įmonei „Lietuvos paštas“ arba ūkio subjektui, turinčiam teisę gabenti pašto siuntas, turi būti nustatytąja tvarka įforminta atitinkama muitinės procedūra (išskyrus tuos atvejus, kai pagal siuntėjo ir ūkio subjekto, turinčio teisę gabenti pašto siuntas, sutartį arba raštišką siuntėjo įgaliojimą išsiunčiamus daiktus (prekes) deklaruoja ūkio subjektas, turintis teisę gabenti pašto siuntas ir muitinės tarpininko statusą).

Punkto pakeitimai:

Nr. 964, 1996-08-09, Žin., 1996, Nr. 78-1876 (1996-08-16), i. k. 0961100NUTA00000964

Nr. 1233, 2003-10-07, Žin., 2003, Nr. 95-4294 (2003-10-10); Žin., 2003, Nr. 97-0 (2003-10-15), i. k. 1031100NUTA00001233

 

12. Laisvai cirkuliuojantys Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje daiktai (prekės), kuriems netaikomi 11 punkto reikalavimai, išsiunčiami pašto siuntomis ir deklaruojami paprastesne tvarka:

12.1. užpildžius CN 23 formos muitinės deklaraciją, jeigu pašto siunta siunčiama per valstybės įmonės „Lietuvos paštas“ paštus;

12.2. pateikiant pašto siuntas ūkio subjektams, turintiems teisę gabenti pašto siuntas:

12.2.1. jeigu pašto siuntos siuntėjas yra fizinis asmuo, neturintis ūkio subjekto statuso, įforminamas ūkio subjekto, turinčio teisę gabenti pašto siuntas, ir Muitinės departamento sutartyje nustatytos formos pareiškimas siuntos gavėjui ir muitinei;

12.2.2. jeigu pašto siuntos siuntėjas yra ūkio subjektas, įforminamas Muitinės departamento nustatytos formos dokumentas arba dokumentas, kurio forma nustatyta ūkio subjekto, turinčio teisę gabenti pašto siuntas, ir Muitinės departamento sutartyje.

13. Pašto siunta laikoma išsiųsta iš Lietuvos Respublikos muitų teritorijos, kai muitinės deklaracija (bendrasis dokumentas) arba 12 punkte nurodyti dokumentai Muitinės departamento nustatyta tvarka pažymimi žymomis ir (arba) spaudais.

 

PAŠTO SIUNTŲ GABENIMAS TRANZITU

 

14. Tranzitu gabenamoms pašto siuntoms taikoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta Muitinio tranzito procedūros atlikimo tvarka.

Jeigu tranzitu gabenamos pašto siuntos, kurioms taikoma muitinio tranzito procedūra, valstybės įmonė „Lietuvos paštas“ arba ūkio subjektai, turintys teisę gabenti pašto siuntas, pateikia bendrąją garantiją arba garantiją ar užstatą, ne mažesnius už visoms gabenamoms pašto siuntoms taikomų muitų ir mokesčių sumą, o jeigu ūkio subjektai, turintys teisę gabenti pašto siuntas, pageidauja, pateikiamas užstatas arba garantija, kurių dydis ne mažiau kaip 30 procentų visų gabenamų pašto siuntų vertės.

Pašto siuntoms taikomos muitinio tranzito procedūros atlikimo terminai nustatomi valstybės įmonės „Lietuvos paštas“ ir ūkio subjektų, turinčių teisę gabenti pašto siuntas, bei Muitinės departamento sudarytose tarpusavio bendradarbiavimo sutartyse.

Punkto pakeitimai:

Nr. 964, 1996-08-09, Žin., 1996, Nr. 78-1876 (1996-08-16), i. k. 0961100NUTA00000964

 

ATSIUNČIAMŲ PAŠTO SIUNTŲ PATEIKIMAS MUITINIAM TIKRINIMUI

IR JŲ MUITINIS TIKRINIMAS

 

15. Pašto siuntomis į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją gali būti atsiunčiami daiktai (prekės), numatyti importuoti vidaus vartojimui, taip pat daiktai (prekės), kuriems numatyta taikyti kurią nors kitą muitinės procedūrą: laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti, muitinio sandėliavimo.

16. Atsiunčiamos pašto siuntos, prieš pradedant jų muitinį tikrinimą, valstybės įmonės „Lietuvos paštas“ ar ūkio subjekto, turinčio teisę gabenti pašto siuntas, suskirstomos į:

16.1. neįvertintąsias pašto siuntas;

16.2. pašto siuntas, kurių vertė ne didesnė kaip 160 litų ir kurios atitinka Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 40 straipsnio 5 dalies nuostatas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1233, 2003-10-07, Žin., 2003, Nr. 95-4294 (2003-10-10); Žin., 2003, Nr. 97-0 (2003-10-15), i. k. 1031100NUTA00001233

 

16.3. pašto siuntas, kurių vertė didesnė kaip 160 litų, bet ne didesnė kaip 1210 litų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1233, 2003-10-07, Žin., 2003, Nr. 95-4294 (2003-10-10); Žin., 2003, Nr. 97-0 (2003-10-15), i. k. 1031100NUTA00001233

 

16.4. pašto siuntas, kurių vertė didesnė kaip 1210 litų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1233, 2003-10-07, Žin., 2003, Nr. 95-4294 (2003-10-10); Žin., 2003, Nr. 97-0 (2003-10-15), i. k. 1031100NUTA00001233

 

17. Laiškai, atvirukai (atvirlaiškiai), spaudiniai, sekogramos ir aerogramos, taip pat 16.2 punkte nurodytos pašto siuntos, kurioms netaikomi importo muitai ir mokesčiai bei atsiuntimo apribojimai, pateikiami muitiniam tikrinimui tik muitinei pareikalavus. Jų muitinis tikrinimas atliekamas pirmiausia.

18. Jeigu pašto siunta atsiųstų daiktų (prekių) vertė didesnė kaip 1210 litų, jeigu už juos turi būti mokami importo muitai ir mokesčiai arba jeigu daiktų (prekių) nepageidaujama importuoti vidaus vartojimui (pageidaujama jiems taikyti laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti arba muitinio sandėliavimo muitinės procedūrą), pašto siuntas leidžiama atiduoti gavėjui tik nustatytąja tvarka įforminus atitinkamą muitinės procedūrą arba atidėjus jos įforminimą ir, jeigu už daiktus (prekes) nustatyti importo muitai ir (arba) mokesčiai, – sumokėjus šiuos muitus ir (arba) mokesčius ar užstatą arba pateikus garantiją.

Ūkio subjektams, turintiems teisę gabenti pašto siuntas, pageidaujant, kai nustatytąja tvarka įforminama importo vidaus vartojimui procedūra arba atidedamas jos įforminimas, gali būti pateikiamas užstatas arba garantija, kurių dydis ne mažiau kaip 30 procentų pašto siuntų vertės. Pateikti muitinės deklaraciją, prašymą atidėti muitinės procedūros įforminimą, sumokėti importo muitus ir (arba) mokesčius ar užstatą arba pateikti garantiją nustatytąja tvarka turi teisę siuntos gavėjas (adresatas), jo atstovas (muitinės tarpininkas) arba atitinkamais atvejais – ūkio subjektas, turintis teisę gabenti pašto siuntas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 964, 1996-08-09, Žin., 1996, Nr. 78-1876 (1996-08-16), i. k. 0961100NUTA00000964

Nr. 1233, 2003-10-07, Žin., 2003, Nr. 95-4294 (2003-10-10); Žin., 2003, Nr. 97-0 (2003-10-15), i. k. 1031100NUTA00001233

 

19. Pašto siuntomis atsiunčiami į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją daiktai (prekės), kuriems netaikomi 18 punkto reikalavimai, deklaruojami paprastesne tvarka – dedamos Muitinės departamento nustatytąja tvarka muitinės žymos ir (arba) spaudai muitiniam tikrinimui pateiktuose dokumentuose:

19.1. atsiuntus pašto siuntą per valstybės įmonės „Lietuvos paštas“ paštus – CN 23 formos muitinės deklaracijoje;

19.2. atgabenus pašto siuntas ūkio subjektams, turintiems teisę gabenti pašto siuntas:

19.2.1. jeigu pašto siuntos gavėjas yra fizinis asmuo, neturintis ūkio subjekto statuso, – ūkio subjekto, turinčio teisę gabenti pašto siuntas, ir Muitinės departamento sutartyje nustatytos formos pareiškime siuntos gavėjui ir muitinei;

19.2.2. jeigu pašto siuntos gavėjas yra ūkio subjektas – Muitinės departamento nustatytos formos dokumente arba dokumente, kurio forma nustatyta ūkio subjekto, turinčio teisę gabenti pašto siuntas, ir Muitinės departamento sutartyje.

______________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1996 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 538

 

IMPORTO MUITŲ IR MOKESČIŲ UŽ ATSIUNČIAMAS PER VALSTYBĖS ĮMONĘ „LIETUVOS PAŠTAS“ PAŠTO SIUNTAS, KURIŲ SVORIS NE DIDESNIS KAIP 31,5 KILOGRAMO, O VERTĖ NE DIDESNĖ KAIP 1210 LITŲ, APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKA

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 1233, 2003-10-07, Žin., 2003, Nr. 95-4294 (2003-10-10); Žin., 2003, Nr. 97-0 (2003-10-15), i. k. 1031100NUTA00001233

 

1. Ši tvarka reglamentuoja importo muitų ir mokesčių (akcizų, pridėtinės vertės mokesčio) už atsiunčiamas per valstybės įmonę „Lietuvos paštas“ pašto siuntas, kurių svoris ne didesnis kaip 31,5 kilogramo, o vertė ne didesnė kaip 1210 litų (toliau vadinama – pašto siuntos), apskaičiavimą ir mokėjimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1233, 2003-10-07, Žin., 2003, Nr. 95-4294 (2003-10-10); Žin., 2003, Nr. 97-0 (2003-10-15), i. k. 1031100NUTA00001233

 

2. Šioje tvarkoje vartojamos sąvokos:

2.1. „muitinės deklaracija“ – kiekvienas muitinės nustatytos arba muitinei priimtinos formos pareiškimas arba veiksmas, kuriuo pasirenkama muitinės procedūra ir pateikiama muitinės reikalaujama informacija apie muitinės procedūrai pateikiamas prekes;

2.2. „importo muitai ir mokesčiai“ – muitai ir kiti mokesčiai, renkami už importuojamas prekes arba susiję su importu (išskyrus apmokėjimą už suteiktas paslaugas);

2.3. „muitinės sąskaita pašto siuntos gavėjui“ (toliau vadinama – muitinės sąskaita) – nustatytosios formos muitinės dokumentas, kuriame apskaičiuojami importo muitai ir mokesčiai už pašto siuntas.

3. Importo muitai ir mokesčiai už pašto siuntas apskaičiuojami pagal muitų ir mokesčių tarifų normas, galiojančias pašto siuntos pateikimo muitiniam tikrinimui (muitinės sąskaitos surašymo) dieną.

4. Importo muitai ir mokesčiai apskaičiuojami litais (už kiekvieną pašto siuntą atskirai). Kiekvieno apskaičiuoto mokesčio už kiekvieną pašto siuntą suma apvalinama bendrąja tvarka (49 centai ir mažiau apvalinama mažinant (atmetant), 50 centų ir daugiau – didinant iki vieno lito).

5. Importo muitus ir mokesčius apskaičiuoja muitinės pareigūnas, atliekantis pašto siuntos muitinį tikrinimą. Šis pareigūnas užpildo ir muitinės sąskaitą.

6. Muitinės sąskaita pildoma trimis egzemplioriais, kurių pirmasis paliekamas muitinės įstaigai, atlikusiai pašto siuntos muitinį tikrinimą, antrasis atiduodamas paštui, išduodančiam gavėjui pašto siuntą, trečiasis – pašto siuntas gavėjui. Muitinės sąskaitai (visiems egzemplioriams) suteikiamas vienuolikos ženklų numeris (pirmasis ženklas – „P“ raidė, antrasis ženklas – einamųjų metų paskutinysis skaitmuo, trečiasis – šeštasis ženklai – muitinės įstaigos kodas Muitinės įstaigų klasifikatoriuje, septintasis – vienuoliktasis ženklai – muitinės sąskaitos eilės numeris).

7. Muitinės sąskaitoje apskaičiuota importo muitų ir mokesčių suma nurodoma muitinės deklaracijoje. Jeigu pašto siunta neapmokestinama importo muitais ir mokesčiais, muitinės sąskaita nepildoma, o muitinės deklaracijoje nurodoma „Be mokesčių“.

8. Įrašus ir žymas muitinės sąskaitoje bei muitinės deklaracijoje muitinės pareigūnas tvirtina asmeniniu spaudu, pasirašo ir nurodo pašto siuntos muitinio tikrinimo datą.

9. Pirmasis muitinės sąskaitos egzempliorius Muitinės departamento prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka perduodamas muitinės padaliniui, kontroliuojančiam mokesčių sumokėjimą.

10. Antrasis ir trečiasis muitinės sąskaitos egzemplioriai perduodami pašto įstaigos darbuotojui, kuris pritvirtina šiuos egzempliorius prie kitų pašto siuntos dokumentų. Priimdamas muitinės sąskaitą, pašto įstaigos darbuotojas pasirašo visus jos egzempliorius.

11. Muitinės sąskaitose apskaičiuotus importo muitus ir mokesčius už pašto siuntas iš pašto siuntų gavėjų surenka paštas, išduodamas pašto siuntos gavėjui (mokėtojui) kasos aparato čekį, kuriame taip pat nurodomas muitinės sąskaitos numeris bei pašto paslaugos mokestis – už importo muitų ir mokesčių surinkimą. Prie kitų pašto siuntos dokumentų pridėtuose muitinės sąskaitos egzemplioriuose pašto darbuotojas nurodo mokesčių sumokėjimo datą, čekio numerį.

12. Muitinės sąskaitose apskaičiuotų importo muitų ir mokesčių sumas paštas iki kito mėnesio, kai buvo įforminta muitinės sąskaita, 15 dienos privalo pervesti muitinei, įforminusiai muitinės sąskaitą. Mokėjimo pavedime, be kitų rekvizitų, nurodomi muitinės sąskaitų numeriai, mokesčių tipai (muitai, akcizai, pridėtinės vertės mokestis) ir sumos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1233, 2003-10-07, Žin., 2003, Nr. 95-4294 (2003-10-10); Žin., 2003, Nr. 97-0 (2003-10-15), i. k. 1031100NUTA00001233

 

13. Nustačiusi, kad pašto siunta, už kurią apskaičiuoti importo muitai ir mokesčiai, atiduota gavėjui, kuris nesumokėjo muitų ir mokesčių, arba surinktos mokesčių sumos per nustatytąjį laiką neįskaitytos į muitinės sąskaitą, muitinė išieško ne ginčo tvarka iš valstybės įmonės „Lietuvos paštas“ nesumokėtus mokesčius, taip pat mokesčių įstatymų nustatytas baudas ir delspinigius.

14. Importo muitai ir mokesčiai neišieškomi, jeigu paštas muitinei pateikia dokumentus, įrodančius, kad pašto siunta grąžinta siuntėjui valstybės įmonės „Lietuvos paštas“ ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos tarpusavio bendradarbiavimo sutartyje nustatyta tvarka. Paštas grąžina muitinei, apskaičiavusiai importo muitus ir kitus mokesčius, muitinės sąskaitą (2 egzempliorius). Kitoje sąskaitos pusėje pašto darbuotojas turi nurodyti jos grąžinimo priežastį, datą, savo pareigas, pavardę. Šį įrašą pašto darbuotojas patvirtina parašu ir datos antspaudu.

______________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1996 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 538

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 1233

redakcija)

 

DAIKTAI (PREKĖS), KURIUOS SIŲSTI PAŠTO SIUNTOMIS Į LIETUVOS

RESPUBLIKĄ IR IŠ JOS BE LEIDIMŲ DRAUDŽIAMA

 

1. B, C, D kategorijų ginklai, šaudmenys, taip pat visų kategorijų kolekciniai ginklai, jų dalys, policinė amunicija, specialiosios kontrolės ir apsaugos priemonės, kriminalistinė technika, civilinės pirotechnikos priemonės (pagal vidaus reikalų ministro patvirtintą sąrašą gali būti atsiųstos arba išsiųstos tik turint Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduotą leidimą).

2. Kilnojamosios kultūros vertybės ir antikvariniai daiktai (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą sąrašą gali būti išsiųsti tik turint Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento išduotą leidimą).

3. Gyvi, negyvi laukiniai gyvūnai bei lengvai atpažįstamos jų dalys ar produktai, gauti iš laukinių gyvūnų (medžioklės ir žūklės trofėjai, kiaušiniai, žuvų ikrai, neapdoroti ir išdirbti kailiai, gyvūnų iškamšos, kiti zoologijos kolekcionavimo objektai, gaminiai, produktai ir preparatai, įtraukti į Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 658/831/743 (Žin., 2002, Nr. 125-5690), 1 priede pateikiamą sąrašą), gali būti atsiųsti arba išsiųsti tik turint pagal kompetenciją išduotą Aplinkos ministerijos ir (ar) Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos leidimą.

4. Gyvūniniai maisto produktai ir žaliavos (gali būti atsiųsti ar išsiųsti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtinta tvarka).

5. Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, su kuriais gali būti atsiųsti kenksmingi organizmai (gali būti atsiųsti arba išsiųsti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka pagal Valstybinės augalų apsaugos tarnybos išduotą leidimą).

6. Atliekos, kurioms pagal aplinkos ministro nustatytą atliekų įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš Lietuvos Respublikos ir vežimo tranzitu per Lietuvos Respubliką tvarką reikalingas leidimas ar kitas raštiškas įgaliotos institucijos sutikimas.

7. Taurieji metalai ir brangakmeniai, jų gaminiai, kuriems pagal finansų ministro nustatytą tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių importo, eksporto tvarką reikia Lietuvos prabavimo rūmų išduoto vienkartinio leidimo ir kokybės pažymėjimo, išskyrus fizinių asmenų, neturinčių ūkio subjekto statuso, siunčiamus tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminius, kurių bendra masė – iki 25 gramų.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1233, 2003-10-07, Žin., 2003, Nr. 95-4294 (2003-10-10); Žin., 2003, Nr. 97-0 (2003-10-15), i. k. 1031100NUTA00001233

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1996 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 538

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 1233

redakcija)

 

DAIKTAI (PREKĖS), KURIUOS SIŲSTI PAŠTO SIUNTOMIS Į LIETUVOS

RESPUBLIKĄ IR IŠ JOS DRAUDŽIAMA

 

1. Vidaus ir užsienio valiuta, išskyrus siunčiamą Lietuvos banko ir jo įstaigų (apyvartines ir progines monetas arba jų rinkinius gali siųsti visi Lietuvos Respublikos juridiniai ir fiziniai asmenys).

2. Vertybiniai popieriai (pagal Finansų ministerijos patvirtintus sąrašus).

3. Kelionės čekiai (draudžiama siųsti tik paprastosiomis pašto siuntomis).

4. Tauriųjų metalų ir brangakmenių laužas ir atliekos.

5. Radioaktyviosios medžiagos ir radioaktyviosios atliekos.

6. Narkotinės ir psichotropinės medžiagos.

7. Daiktai (prekės), kuriuos išvežti arba įvežti uždrausta Lietuvos Respublikos įstatymų.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1233, 2003-10-07, Žin., 2003, Nr. 95-4294 (2003-10-10); Žin., 2003, Nr. 97-0 (2003-10-15), i. k. 1031100NUTA00001233

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1996 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 538

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 1233

redakcija)

 

DAIKTAI (PREKĖS), KURIŲ ATSIUNTIMAS FIZINIAMS ASMENIMS,

NETURINTIEMS ŪKIO SUBJEKTO STATUSO, YRA APRIBOTAS

 

Pašto siuntoje negali būti daugiau kaip:

1. 1 litras alkoholinių gėrimų (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą* – 22.04-2206.00, 22.08).

2. 50 cigarečių arba 10 cigarų, arba 50 gramų rūkomojo tabako (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 24.02, 2403.91.00, 2403.99.90).

3. 50 gramų kvepalų arba 0,25 litro tualetinio vandens (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 33.01-33.07).

4. 1 kilogramas kavos (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 09.01, 2101.11, 2101.12).

5. 0,5 kilogramo šokolado ir kitų maisto produktų, turinčių kakavos (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 18.06).

6. 1 kilogramas cukraus (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 17.01, 1702.30, 1702.40, 1702.90).

7. 25 gramai (bendra tauriųjų metalų ir brangakmenių bei natūralių perlų masė) bižuterijos (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 71.13-71.16).

 

*Prekių kodai nurodyti pagal Kombinuotosios prekių nomenklatūros 2003 metų versiją.

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1233, 2003-10-07, Žin., 2003, Nr. 95-4294 (2003-10-10); Žin., 2003, Nr. 97-0 (2003-10-15), i. k. 1031100NUTA00001233

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 676, 1996-06-07, Žin., 1996, Nr. 56-1322 (1996-06-14), i. k. 0961100NUTA00000676

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 538 "Dėl siunčiamų į Lietuvos Respubliką ir iš jos pašto siuntų" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 964, 1996-08-09, Žin., 1996, Nr. 78-1876 (1996-08-16), i. k. 0961100NUTA00000964

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 538 "Dėl siunčiamų į Lietuvos Respubliką ir iš jos pašto siuntų" dalinio pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 2047, 2002-12-20, Žin., 2002, Nr. 123-5604 (2002-12-24), i. k. 1021100NUTA00002047

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1233, 2003-10-07, Žin., 2003, Nr. 95-4294 (2003-10-10); Žin., 2003, Nr. 97-0 (2003-10-15), i. k. 1031100NUTA00001233

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 538 "Dėl siunčiamų į Lietuvos Respubliką ir iš jos pašto siuntų" pakeitimo