Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 44-1692, i. k. 1072210ISAK6/D1-171

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL CIVILINIŲ IKIGARSINIŲ REAKTYVINIŲ LĖKTUVŲ SKRYDŽIŲ RIBOJIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO UOSTUOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. kovo 23 d. Nr. 3-96/D1-171

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 94-2918) 34 straipsnio nuostatomis bei įgyvendindami 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2006/93/EB dėl lėktuvų, kuriems taikomi Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos antrosios redakcijos (1988) 16 priedo 1 tomo II dalies 3 skyriaus reikalavimai, naudojimo reglamentavimo (OL 2006 m. L 374, p. 1):

1. Tvirtiname Civilinių ikigarsinių reaktyvinių lėktuvų skrydžių ribojimo Lietuvos Respublikos oro uostuose taisykles (pridedama).

2. Pripažįstame netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 3 d. įsakymą Nr. 428/574 „Dėl Civilinių ikigarsinių reaktyvinių lėktuvų skrydžių ribojimo Lietuvos Respublikos oro uostuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 104-3725);

2.2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 13 d. įsakymą Nr. 3-163/D1-184 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 428/574 „Dėl Civilinių ikigarsinių reaktyvinių lėktuvų skrydžių ribojimo Lietuvos Respublikos oro uostuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 57-2015).

3. Pavedame įsakymo vykdymo kontrolę Lietuvos transporto saugos administracijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-665/D1-1123, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21540

 

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                              ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2007 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 3-96/D1-171

 

CIVILINIŲ IKIGARSINIŲ REAKTYVINIŲ LĖKTUVŲ SKRYDŽIŲ RIBOJIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO UOSTUOSE TAISYKLĖS

 

1. Šios taisyklės nustato apribojimus civilinių ikigarsinių reaktyvinių lėktuvų (toliau – lėktuvai) skrydžiams į arba iš Lietuvos Respublikos oro uostų.

2. Šios taisyklės taikomos lėktuvams, kurių didžiausia kilimo masė 34 000 kg ar daugiau ir kuriuose pagal orlaivio tipo sertifikatą numatyta daugiau nei 19 vietų keleiviams, neįskaitant lėktuvo įgulos vietų.

3. Lėktuvai gali atskristi arba išskristi iš Lietuvos Respublikos oro uostų tik tuo atveju, jeigu jie atitinka Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos antrosios redakcijos (1988) 16 priedo 1 tomo II dalies 3 skyriuje nustatytus standartus.

4. Lietuvos transporto saugos administracija turi teisę netaikyti šių taisyklių 3 punkto reikalavimų istorinės reikšmės lėktuvams. Apie padarytą išimtį bei tokio sprendimo pagrindą Lietuvos transporto saugos administracija turi pranešti kitų Europos Sąjungos valstybių narių atsakingoms institucijoms bei Europos Komisijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-665/D1-1123, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21540

 

5. Išduodama leidimus skrydžiams, Lietuvos transporto saugos administracija turi pripažinti kitos Europos Bendrijų valstybės narės padarytas išimtis, kurias ji padarė savo orlaivių registre registruotiems lėktuvams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-665/D1-1123, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21540

 

6. Ypatingais atvejais Lietuvos transporto saugos administracija gali leisti laikinai naudoti šių taisyklių 3 punkto reikalavimų neatitinkantį lėktuvą Lietuvos Respublikos oro uostuose, jeigu:

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-665/D1-1123, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21540

6.1. lėktuvo skrydžiai yra tokie svarbūs, kad drausti laikinai daryti išimtį būtų nepateisinama;

6.2. lėktuvas vykdo nekomercinį skrydį, susijusį su jo remontu, technine priežiūra arba modifikavimu.

______________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 3-665/D1-1123, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21540

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 3-96/D1-171 „Dėl Civilinių ikigarsinių reaktyvinių lėktuvų skrydžių ribojimo Lietuvos Respublikos oro uostuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo