Suvestinė redakcija nuo 2015-06-24

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 35-1736, i. k. 1122070ISAK000V-519

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL IŠSILAVINIMO IR KVALIFIKACIJŲ, SUSIJUSIŲ SU AUKŠTUOJU MOKSLU IR ĮGYTŲ PAGAL UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS, PRIPAŽINIMO APELIACINĖS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. kovo 21 d. Nr. V-519

Vilnius

 

Vadovaudamasis Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. 212 (Žin., 2012, Nr. 29-1290), 37 punktu:

1. T v i r t i n u Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo apeliacinės komisijos nuostatus (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gegužės 2 d. įsakymą Nr. ISAK-749 „Dėl Užsienyje įgytų kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, bei aukštojo mokslo kvalifikacijų vertinimo ir akademinio pripažinimo apeliacinės komisijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 58-2058);

2.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. ISAK-1362 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. ISAK-749 „Dėl Užsienyje įgytų kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, bei aukštojo mokslo kvalifikacijų vertinimo ir akademinio pripažinimo apeliacinės komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 80-3293);

2.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos 24 d. įsakymą Nr. ISAK-2239 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. ISAK-749 „Dėl užsienyje įgytų kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, bei aukštojo mokslo kvalifikacijų vertinimo ir akademinio pripažinimo apeliacinės komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 88-3545).

3. Šis įsakymas įsigalioja 2012 m. balandžio 1 dieną.

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius

 


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro

2012 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. V-519

 

IŠSILAVINIMO IR KVALIFIKACIJŲ, SUSIJUSIŲ SU AUKŠTUOJU MOKSLU IR ĮGYTŲ PAGAL UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS, PRIPAŽINIMO APELIACINĖS KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas (toliau – užsienio kvalifikacijos), pripažinimo apeliacinės komisijos (toliau – Komisija) kompetenciją bei darbo organizavimo tvarką, apeliacijų pateikimo, nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir jų apskundimo tvarką.

2. Komisija yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro (toliau – ministras) tvirtinama institucija, nagrinėjanti ginčus dėl Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – Centras) ir Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba) priimtų sprendimų, susijusių su užsienio kvalifikacijų akademiniu pripažinimu. Komisija neturi juridinio asmens statuso.

3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

4. Komisija sudaroma iš Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – Ministerija), kitų ministerijų, švietimo įstaigų, mokslinių tyrimų institutų ir Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių sąjungos (sąjungų) atstovų.

5. Komisijos veiklą techniškai aptarnauja Ministerija.

 

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

6. Komisija vykdo šias funkcijas:

6.1. nagrinėja pareiškėjų apeliacijas dėl Centro ir Tarybos priimtų sprendimų, susijusių su užsienio kvalifikacijų akademiniu pripažinimu;

6.2. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie priimtus sprendimus.

7. Komisija, vykdydama savo funkcijas, turi teisę:

7.1. pasitelkti atitinkamų sričių specialistus (ekspertus);

7.2. kviesti į posėdžius Ministerijos, kitų ministerijų, Ministerijos reguliavimo sričiai priklausančių įstaigų, švietimo įstaigų, mokslinių tyrimų institutų atstovus;

7.3. posėdžio metu užduoti papildomus klausimus, susijusius su apeliacijos nagrinėjimu, apeliacijos pareiškėjui (-ams) ir institucijos, kurios sprendimas skundžiamas, atstovui (-ams).

 

III. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

8. Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 11 ir ne daugiau kaip 15 asmenų.

9. Komisijos pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių skiria ministras. Komisijos sekretorius yra Ministerijos valstybės tarnautojas arba darbuotojas. Sekretorius nėra Komisijos narys.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-659, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-06-23, i. k. 2015-10065

 

10. Komisijos veikla grindžiama kolegialaus klausimų svarstymo, demokratijos, teisėtumo principais, taip pat asmenine Komisijos narių atsakomybe už Komisijos veiklą.

11. Komisijos nariams gali būti atlyginama už dalyvavimą Komisijos veikloje teisės aktų nustatyta tvarka.

12. Komisijos darbo forma yra posėdžiai, kurie rengiami pagal poreikį – atsižvelgiant į pateiktas apeliacijas ir į jų nagrinėjimo terminus. Posėdis taip pat gali būti šaukiamas ne mažiau kaip 1/3 Komisijos narių reikalavimu.

13. Komisijos posėdžiui vadovauja Komisijos pirmininkas, pirmininko nesant – pirmininko pavaduotojas.

14. Komisijos sekretorius organizuoja Komisijos darbą, tvarko visą dokumentaciją, suderinęs su Komisijos pirmininku šaukia Komisijos posėdžius, nurodo kviečiamus asmenis.

15. Apie posėdį Komisijos nariams pranešama ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio. Kartu jiems pateikiamos gautų apeliacijų kopijos, kita su apeliacijomis susijusi posėdžiui skirta medžiaga. Į Komisijos posėdžius taip pat kviečiami pareiškėjas (-ai) ir institucijos, kurios sprendimas skundžiamas, atstovas (-ai).

16. Komisijos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų Komisijos narių. Komisijos sprendimas priimamas paprasta posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Jei balsai pasidalija po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.

17. Komisijos sprendimas įforminamas posėdžio protokolu, kurį per 5 darbo dienas po posėdžio pasirašo Komisijos posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Protokolų kopijos išsiunčiamos visiems Komisijos nariams.

 

IV. APELIACIJŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

 

18. Pareiškėjas per 14 dienų nuo institucijos, vykdančios užsienio kvalifikacijų akademinį pripažinimą, priimto sprendimo gavimo dienos Komisijai pateikia motyvuotą apeliaciją, kurioje aiškiai ir argumentuotai išdėsto savo prašymus ir (ar) reikalavimus ir motyvus – kurio teisės akto ir kuri nuostata buvo pažeista priimant sprendimą ar kurios sprendime išdėstytos faktinės aplinkybės neatitinka tikrovės. Apeliacija pateikiama raštu per:

18.1. Centrą, jei skundžiamas sprendimas dėl Centro užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo;

18.2. Tarybą, jei skundžiamas Tarybos sprendimas dėl užsienio mokslo (meno) daktaro laipsnių akademinio pripažinimo.

19. Centras (Taryba) gautą apeliaciją, sprendimą dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo ir dokumentų, kuriais remiantis buvo priimtas sprendimas, nustatyta tvarka patvirtintas kopijas per 3 darbo dienas nuo apeliacijos gavimo persiunčia Ministerijai.

20. Ministerija, užregistravusi apeliaciją ir kitus dokumentus, per 3 darbo dienas pateikia juos Komisijos pirmininkui, jo nesant – pavaduotojui.

21. Atsižvelgiant į skundžiamą sprendimą, atitinkamai Centras arba Taryba per 5 darbo dienas nuo apeliacijos gavimo dienos Komisijai teikia atsiliepimą į pateiktą apeliaciją.

22. Apie Komisijos posėdžio laiką ir vietą raštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas pranešama apeliaciją pateikusiam asmeniui, taip pat institucijai, kurios sprendimas skundžiamas.

23. Komisija susipažįsta su apeliacija bei kitais pateiktais dokumentais ir priima sprendimą dėl apeliacijos nagrinėjimo.

24. Tuo atveju, kai pareiškėjas pateikia Komisijai papildomus dokumentus, kurie nebuvo pateikti užsienio kvalifikacijos akademinį pripažinimą vykdančiai institucijai, Komisija nutraukia apeliacijos nagrinėjimą ir informuoja pareiškėją ir instituciją, kurios sprendimas skundžiamas.

25. Pareiškėjo ar institucijos, kurios sprendimas skundžiamas, atstovo neatvykimas į Komisijos posėdį, jeigu jiems apie posėdį buvo tinkamai pranešta, nėra kliūtis nagrinėti apeliaciją ir priimti sprendimą.

26. Komisija gautą apeliaciją turi išnagrinėti ir priimti sprendimą per vieną mėnesį nuo jos gavimo Ministerijoje dienos. Į šį terminą neįskaičiuojami liepos ir rugpjūčio mėnesiai.

27. Komisija, išnagrinėjusi apeliaciją, priima vieną iš šių sprendimų:

27.1. palikti galioti užsienio kvalifikacijos akademinį pripažinimą vykdančios institucijos sprendimą, o pareiškėjo apeliaciją atmesti;

27.2. įpareigoti užsienio kvalifikacijos akademinį pripažinimą vykdančią instituciją atlikti pakartotinį užsienio kvalifikacijos vertinimą ir akademinį pripažinimą.

28. Apie Komisijos priimtą sprendimą raštu informuojamas pareiškėjas ir institucija, kurios sprendimas skundžiamas, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka – kiti asmenys.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Pareiškėjas, nesutinkantis su Komisijos sprendimu, gali jį skųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka Administraciniam teismui.

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-659, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-06-23, i. k. 2015-10065

Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-519 „Dėl išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo apeliacinės komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo