Suvestinė redakcija nuo 2020-07-09

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 158-7148, i. k. 1091100NUTA00001762

 

Nauja redakcija nuo 2020-07-09:

Nr. 736, 2020-07-01, paskelbta TAR 2020-07-08, i. k. 2020-15203

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS Europos Sąjungos institucijų darbuotojų pensinių teisių perkėlimo tvarkos aprašo PATVIRTINIMO

 

2009 m. gruodžio 23 d. Nr. 1762

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi, 5 straipsnio 1 dalimi, 7 straipsnio 2 dalimi ir 8 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos institucijų darbuotojų pensinių teisių perkėlimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS             DONATAS JANKAUSKAS

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1762

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. liepos 1  d. nutarimo Nr. 736

redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ PENSINIŲ TEISIŲ PERKĖLIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos institucijų darbuotojų pensinių teisių perkėlimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato:

1.1. informacijos apie asmens pensines teises iki darbo Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijose pradžios, įgytas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fonde (toliau – VSD fondas), teikimo ES kompetentingai institucijai tvarką ir terminus;

1.2. lėšų už VSD fonde asmens įgytas pensines teises pervedimo į ES kompetentingos institucijos nurodytą banko ar kitos kredito įstaigos sąskaitą tvarką ir terminus;

1.3. ES institucijose asmens įgytų pensinių teisių perkėlimo į VSD fondą procedūrą.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatyme.

 

II SKYRIUS

INFORMACIJOS TEIKIMAS ES KOMPETENTINGAI INSTITUCIJAI

 

3. Gavusi ES kompetentingos institucijos prašymą pateikti informaciją apie VSD fonde asmens įgytas pensines teises, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuoja lėšas už VSD fonde asmens įgytas pensines teises ir informaciją apie šių lėšų sumą ES kompetentingai institucijai pateikia per 20 darbo dienų nuo šios institucijos prašymo gavimo dienos.

4. Jeigu Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre nėra duomenų apie asmens, prašančio pervesti lėšas už VSD fonde įgytas pensines teises į ES institucijų pensijų sistemą, pensijų socialinio draudimo stažui prilyginamus laikotarpius, buvusius iki 1994 m. gruodžio 31 d., Fondo valdyba per 10 darbo dienų nuo Aprašo 3 punkte nurodyto ES kompetentingos institucijos prašymo gavimo dienos raštu informuoja ES kompetentingą instituciją, kad asmuo, prašantis pervesti lėšas už įgytas pensines teises, privalo pateikti Fondo administravimo įstaigai dokumentus, įrodančius jo pensijų socialinio draudimo stažui prilyginamus laikotarpius iki 1994 m. gruodžio 31 d. Jeigu Fondo valdyba per Aprašo 3 punkte nustatytą terminą ES kompetentingai institucijai negali pateikti informacijos apie asmens VSD fonde sukauptas pensines teises, ji per 10 darbo dienų nuo ES kompetentingos institucijos prašymo gavimo dienos informuoja ES kompetentingą instituciją apie jos prašyme nurodytos informacijos pateikimo termino pratęsimą, nurodydama pratęsimo terminą ir konkrečias informacijos pateikimo termino pratęsimo priežastis.

 

III SKYRIUS

LĖŠŲ UŽ VSD FONDE ASMENS ĮGYTAS PENSINES TEISES PERVEDIMAS Į ES INSTITUCIJŲ PENSIJŲ SISTEMĄ

 

5. Fondo valdyba, gavusi ES kompetentingos institucijos prašymą pervesti lėšas už asmens VSD fonde įgytas pensines teises, šias lėšas į ES kompetentingos institucijos nurodytą banko ar kitos kredito įstaigos sąskaitą perveda per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

6. Aprašo 5 punkte nurodytų lėšų pervedimo išlaidos dengiamos iš pervedamos sumos.

 

IV SKYRIUS

ES INSTITUCIJŲ PENSIJŲ SISTEMOJE ĮGYTŲ PENSINIŲ TEISIŲ PERKĖLIMAS Į VSD FONDĄ

 

7. Asmuo, pageidaujantis perkelti į VSD fondą pensines teises, įgytas ES institucijų pensijų sistemoje, ar jo teisėtas atstovas Fondo valdybai pateikia Fondo valdybos direktoriaus patvirtintos rekomenduojamos formos arba laisvos formos prašymą atvykęs į Fondo administravimo įstaigą, registruotu laišku arba Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos priemonėmis.

8. Fondo valdyba per 10 darbo dienų nuo Aprašo 7 punkte nurodyto prašymo gavimo dienos kreipiasi į ES kompetentingą instituciją su prašymu patvirtinti šio asmens teisę perkelti pensines teises, apskaičiuoti ir į Fondo valdybos nurodytą banko ar kitos kredito įstaigos sąskaitą pervesti atitinkamą lėšų sumą ir pateikti informaciją apie:

8.1. lėšų už asmens pensines teises sumą;

8.2. asmens tarnybos ES institucijose laikotarpius, kuriais asmuo įgijo pensines teises;

8.3. lėšų už asmens pensines teises sumos apskaičiavimo datą.

9. Gavusi iš ES kompetentingos institucijos informaciją ir įskaičiusi lėšas už ES institucijų pensijų sistemoje įgytas pensines teises, Fondo valdyba per 20 darbo dienų:

9.1. apskaičiuoja asmens pensijų socialinio draudimo stažą, už kiekvienus kalendorinius darbo ES institucijose metus asmeniui tenkančią pensijų socialinio draudimo įmokų individualiajai pensijos daliai sumą (iki 2017 m. gruodžio 31 d. – asmens draudžiamąsias pajamas);

9.2. jeigu VSD fonde asmens įgytos teisės buvo perkeltos į ES institucijų pensijų sistemą, atkuria iki asmens pensinių teisių perkėlimo į ES institucijų pensijų sistemą Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre buvusius duomenis apie jo pensijų socialinio draudimo laikotarpius ir pensijų socialinio draudimo įmokų sumas.

10. Iš ES kompetentingos institucijos gautų lėšų už ES institucijų pensijų sistemoje įgytas pensines teises įskaitymo į Fondo valdybos nurodytą banko ar kitos kredito įstaigos sąskaitą išlaidos dengiamos iš ES kompetentingos institucijos Fondo valdybai pervestų lėšų sumos.

11. Perkėlusi asmens ES institucijose įgytas pensines teises į VSD fondą, Fondo valdyba per 10 darbo dienų nuo nurodytų pensinių teisių perkėlimo dienos informuoja asmenį apie jo įgytą pensijų socialinio draudimo stažą ir apskaičiuotą už kiekvienus kalendorinius darbo ES institucijose metus asmeniui tenkančią pensijų socialinio draudimo įmokų individualiajai pensijos daliai sumą (iki 2017 m. gruodžio 31 d. – asmens draudžiamąsias pajamas), taip pat apie jo pensijų socialinio draudimo laikotarpius ir pensijų socialinio draudimo įmokų sumas, atkurtus Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre (jeigu šie duomenys pagal Aprašo 9.2 papunktį buvo atkurti).

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Kitus klausimus, susijusius su asmens pensinių teisių perkėlimu, Fondo valdyba, kaip kompetentinga įstaiga, sprendžia konsultuodamasi su ES kompetentinga institucija.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 49, 2018-01-17, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00823

Nr. 736, 2020-07-01, paskelbta TAR 2020-07-08, i. k. 2020-15203

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 49, 2018-01-17, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00823

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1762 „Dėl Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 736, 2020-07-01, paskelbta TAR 2020-07-08, i. k. 2020-15203

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1762 „Dėl Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo