Įstatymas skelbtas: Žin., 1996, Nr. 50-1197

Neoficialus įstatymo tekstas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMO

Į S T A T Y M A S

Įstatymo pavadinimas keistas:

Nr. IX-1911, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5583 (2003-12-30)

 

1996 m. gegužės 16 d. Nr. I-1338

Vilnius

 

 

Nauja įstatymo redakcija:

Nr. IX-1911, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5583 (2003-12-30)

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnio redakcija iki 2010 m. rugsėjo 15 d.:

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis Įstatymas nustato gyventojams nuosavybės teise priklausančio turto ir turimų piniginių lėšų (toliau – turtas) deklaravimą, taip pat turto (įskaitant gautas pajamas) deklaravimą, kreipiantis dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo arba piniginės socialinės paramos skyrimo.

1 straipsnio redakcija nuo 2010 m. rugsėjo 15 d.:

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis Įstatymas nustato gyventojams nuosavybės teise priklausančio turto ir turimų piniginių lėšų (toliau – turtas) deklaravimą, taip pat turto (įskaitant gautas pajamas) deklaravimą, aukojant politinėms partijoms ar politinės kampanijos dalyviams, kreipiantis dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo arba piniginės socialinės paramos skyrimo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-819, 2010-05-18, Žin., 2010, Nr. 63-3097 (2010-05-31)

 

II SKYRIUS

TURTO DEKLARAVIMAS

 

2 straipsnis. Turtą deklaruojantys gyventojai

1. Pagal šį Įstatymą turtą deklaruoja šie gyventojai:

1) valstybės politikai ir jų šeimos nariai;

2) kandidatai į valstybės politikus ir jų šeimos nariai;

3) Europos Parlamento nariai, išrinkti nuo Lietuvos Respublikos (toliau – Europos Parlamento nariai), ir jų šeimos nariai;

4) kandidatai į Europos Parlamento narius, renkamus nuo Lietuvos Respublikos (toliau – kandidatai į Europos Parlamento narius), ir jų šeimos nariai;

5) valstybės tarnautojai ir jų šeimos nariai, antstoliai ir jų šeimos nariai, notarai ir jų šeimos nariai;

6) Lietuvos Respublikos teismų pirmininkai, teismų pirmininkų pavaduotojai, teismų skyrių pirmininkai, teisėjai ir jų šeimos nariai;

7) Nacionalinės teismų administracijos direktorius ir jo šeimos nariai;

8) Seimo kontrolieriai ir jų šeimos nariai;

9) valstybės kontrolierius, valstybės kontrolieriaus pavaduotojai ir jų šeimos nariai;

10) moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierius ir jo šeimos nariai;

11) vaiko teisių apsaugos kontrolierius ir jo šeimos nariai;

12) prokurorai ir jų šeimos nariai;

13) Lietuvos kariuomenės vadas, kariuomenės vado pavaduotojai ir jų šeimos nariai;

14) krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos kariai, kurių veiklą reglamentuoja Operatyvinės veiklos įstatymas, profesinės karo tarnybos karininkai ir jų šeimos nariai;

15) Lietuvos banko valdybos nariai ir jų šeimos nariai;

16) žurnalistų etikos inspektorius ir jo šeimos nariai;

17) Seimo, Seimo Pirmininko, Respublikos Prezidento ar Ministro Pirmininko paskirti institucijų ir įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, vadovai bei pareigūnai ir jų šeimos nariai;

18) Seimo, Respublikos Prezidento, Vyriausybės, kitų pagal specialius įstatymus paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų pirmininkai, jų pavaduotojai bei nariai ir jų šeimos nariai;

19) valstybinių aukštųjų mokyklų vadovai ir jų šeimos nariai;

20) gyventojai, pageidaujantys gauti piniginę socialinę paramą, ir jų šeimos nariai;

21) gyventojai, pageidaujantys gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, kuriems pagal Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą reikia deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas);

22) šio Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nurodytą turtą turintys sulaukę 18 metų nuolatiniai Lietuvos gyventojai, taip pat sulaukę 18 metų ir vyresni asmenys, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvoje;

Pastaba. 22 punkte nurodyti gyventojai iki 2010 m. gegužės 1 d. turi deklaruoti 2009 m. gruodžio 31 d. turėtą savo turtą.

 

1 dalis papildoma 23 punktu nuo 2010 m. rugsėjo 15 d.:

23) asmenys, ketinantys suteikti auką politinei partijai ar politinės kampanijos dalyviui, ir jų šeimos nariai.

 

2 dalies redakcija iki 2010 m. rugsėjo 15 d.:

2. Šio straipsnio 1 dalies 1–20 punktuose nurodytais šeimos nariais laikomi sutuoktiniai ir kartu gyvenantys vaikai (įvaikiai) iki 18 metų, kurie privalo deklaruoti turtą tik tuo atveju, jeigu jie yra nuolatiniai Lietuvos gyventojai. Nuolatinis Lietuvos gyventojas yra fizinis asmuo, kuris laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą.

2 dalies redakcija nuo 2010 m. rugsėjo 15 d.:

2. Šio straipsnio 1 dalies 1–20 ir 23 punktuose nurodytais šeimos nariais laikomi sutuoktiniai ir kartu gyvenantys vaikai (įvaikiai) iki 18 metų, kurie privalo deklaruoti turtą tik tuo atveju, jeigu jie yra nuolatiniai Lietuvos gyventojai. Nuolatinis Lietuvos gyventojas yra fizinis asmuo, kuris laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą.

 

3. Nepilnamečių šeimos narių turtą deklaruoja vienas iš tėvų (įtėvių).

4. Valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekanti įstaiga, vadovaudamasi Valstybės tarnautojų registre esančiais duomenimis, iki kalendorinių metų vasario 1 dienos turi pateikti centriniam mokesčio administratoriui gyventojų kalendoriniais metais, einančiais prieš kalendorinius metus, kuriais pateikiamas šis sąrašas, ėjusių valstybės tarnautojo pareigas, vardinį sąrašą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-83, 2005-01-20, Žin., 2005, Nr. 18-577 (2005-02-08)

Nr. X-1838, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 138-5445 (2008-12-02)

Nr. XI-684, 2010-02-11, Žin., 2010, Nr. 25-1178 (2010-03-02)

Nr. XI-819, 2010-05-18, Žin., 2010, Nr. 63-3097 (2010-05-31)

 

3 straipsnis. Deklaruojamas turtas

1 dalies redakcija iki 2010 m. rugsėjo 15 d.:

1. Šio Įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 1–21 punktuose nurodyti gyventojai privalo deklaruoti šį savo turimą turtą:

1) nekilnojamąjį daiktą, įskaitant nebaigtą statyti statinį;

2) kilnojamąjį daiktą, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija;

3) pinigines lėšas (toliau – lėšos), turimas bankuose ir kitose kredito įstaigose ir ne bankuose ir kitose kredito įstaigose, jeigu jų bendra suma viršija 5 000 litų;

4) pasiskolintas ir negrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma viršija 5 000 litų;

5) paskolintas ir nesusigrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma viršija 5 000 litų;

6) meno kūrinius, brangakmenius, juvelyrinius dirbinius, tauriuosius metalus, kurių vieneto vertė viršija 5 000 litų;

7) vertybinius popierius, jeigu jų bendra vertė viršija 5 000 litų.

1 dalies redakcija nuo 2010 m. rugsėjo 15 d.:

1. Šio Įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 1–21 ir 23 punktuose nurodyti gyventojai privalo deklaruoti šį savo turimą turtą:

1) nekilnojamąjį daiktą, įskaitant nebaigtą statyti statinį;

2) kilnojamąjį daiktą, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija;

3) pinigines lėšas (toliau – lėšos), turimas bankuose ir kitose kredito įstaigose ir ne bankuose ir kitose kredito įstaigose, jeigu jų bendra suma viršija 5 000 litų;

4) pasiskolintas ir negrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma viršija 5 000 litų;

5) paskolintas ir nesusigrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma viršija 5 000 litų;

6) meno kūrinius, brangakmenius, juvelyrinius dirbinius, tauriuosius metalus, kurių vieneto vertė viršija 5 000 litų;

7) vertybinius popierius, jeigu jų bendra vertė viršija 5 000 litų.

 

2. Šio Įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 22 punkte nurodyti gyventojai privalo deklaruoti šį savo turimą turtą:

1) nekilnojamąjį daiktą, įskaitant nebaigtą statyti statinį, kurių nuosavybės teisės nėra įregistruotos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre;

2) lėšas, turimas ne Lietuvos Respublikos bankuose ir kitose kredito įstaigose, jeigu jų bendra suma viršija 5 000 litų;

3) meno kūrinius, brangakmenius, juvelyrinius dirbinius, tauriuosius metalus, kurių vieneto vertė viršija 5 000 litų;

4) šio straipsnio 1 dalies 4, 5 ir 7 punktuose nurodytą turtą.

3. Deklaruojamas Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse esantis šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas turtas.

4. Turtas, gautas už suteiktą pagalbą slaptai bendradarbiaujant su operatyvinės veiklos subjektais ir kitais įstatymų nustatytais atvejais, nedeklaruojamas.

 

5 dalies redakcija iki 2010 m. rugsėjo 15 d.:

5. Šio Įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 20 ir 21 punktuose nurodyti gyventojai deklaruoja ir gautas pajamas.

5 dalies redakcija nuo 2010 m. rugsėjo 15 d.:

5. Šio Įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 20, 21 ir 23 punktuose nurodyti gyventojai deklaruoja ir gautas pajamas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-684, 2010-02-11, Žin., 2010, Nr. 25-1178 (2010-03-02)

Nr. XI-819, 2010-05-18, Žin., 2010, Nr. 63-3097 (2010-05-31)

 

4 straipsnis. Deklaruoto turto įsigijimo šaltinių pagrindimas

1. Vietos mokesčio administratorius turi teisę duoti gyventojui privalomą vykdyti nurodymą pagrįsti deklaruoto turto (išskyrus turtą, kurio įsigijimo šaltinius nuolatinis Lietuvos gyventojas jau buvo pagrindęs deklaruodamas šį turtą pagal kitus teisės aktus) įsigijimo šaltinius.

2. Deklaruoto turto įsigijimo šaltiniai, vietos mokesčio administratoriui pareikalavus, pagrindžiami įstatymų reikalavimus atitinkančiais sandorius patvirtinančiais dokumentais, kitais juridinę galią turinčiais dokumentais arba trečiųjų asmenų rašytiniais patvirtinimais. Sandorius patvirtinančiuose dokumentuose, kituose juridinę galią turinčiuose dokumentuose arba trečiųjų asmenų rašytiniuose patvirtinimuose turi būti nurodyti duomenys, leidžiantys nustatyti lėšas išmokėjusio asmens tapatybę.

3. Prie užsienio kalba surašytų dokumentų turi būti pridėtas vertėjo patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą, o užsienio valstybėse išduoti dokumentai, kurių legalizavimas numatytas tarptautiniuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, privalo būti legalizuoti.

 

5 straipsnis. Turto deklaravimo tvarka

1. Šio Įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 1–19 punktuose nurodyti gyventojai deklaruoja kalendorinių metų, už kuriuos teikiama gyventojo turto deklaracija (toliau–deklaracija), gruodžio 31 dieną turimą turtą pateikdami mokesčio administratoriui vieną deklaracijos egzempliorių. Šių gyventojų pageidavimu gali būti pateikiami du deklaracijos egzemplioriai. Vienas iš jų su žyma, kad deklaracija yra pateikta, grąžinamas deklaraciją pateikusiam gyventojui.

2. Deklaracija pateikiama kasmet iki kalendorinių metų, einančių po kalendorinių metų, už kuriuos deklaruojamas turimas turtas, gegužės 1 dienos, išskyrus šio Įstatymo 6, 7 ir 71 straipsniuose nustatytus atvejus.

3. Gali būti tikslinami penkerių praėjusių kalendorinių metų deklaracijų duomenys, pradedant skaičiuoti nuo kalendorinių metų, buvusių prieš tuos kalendorinius metus, kuriais tikslinama.

4. Deklaracijos formą, jos pildymo ir pateikimo tvarką nustato centrinis mokesčio administratorius. Gyventojai, pagal šį Įstatymą deklaruojantys turtą, nemokamai aprūpinami deklaracijos blankais ir deklaracijos pildymo taisyklėmis.

5. Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos subjektų teises turinčių valstybės institucijų valstybės tarnautojai ir pareigūnai, kurių veiklą reglamentuoja Operatyvinės veiklos įstatymas, ir jų šeimos nariai turtą deklaruoja atskirais Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatytais terminais ir tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-684, 2010-02-11, Žin., 2010, Nr. 25-1178 (2010-03-02)

 

6 straipsnis. Kandidatų į valstybės politikus ir į Europos Parlamento narius, išrinktų arba paskirtų į pareigas valstybės politikų ir Europos Parlamento narių, priimtų arba paskirtų į pareigas valstybės tarnautojų, nustojusių eiti pareigas valstybės politikų ir Europos Parlamento narių, iš pareigų atleistų valstybės tarnautojų ir jų šeimos narių turto deklaravimas

1. Kandidatai į valstybės politikus bei į Europos Parlamento narius ir jų šeimos nariai privalo deklaruoti kalendorinių metų, einančių prieš kalendorinius metus, kuriais kandidatuojama, gruodžio 31 dieną turimą turtą. Šiems gyventojams vietos mokesčio administratorius per 15 darbo dienų nuo deklaracijos pateikimo dienos išduoda Vyriausiosios rinkimų komisijos patvirtintos formos pagrindinių deklaracijos duomenų išrašus, kuriuos jie privalo pateikti Vyriausiajai rinkimų komisijai ar apygardos rinkimų komisijai.

2. Išrinkti arba paskirti į pareigas valstybės politikai bei Europos Parlamento nariai ir jų šeimos nariai, taip pat priimti arba paskirti į pareigas valstybės tarnautojai ir jų šeimos nariai, išskyrus tuos, kurie yra deklaravę kalendorinių metų, einančių prieš kalendorinius metus, kuriais valstybės politikai ar Europos Parlamento nariai buvo išrinkti arba paskirti į pareigas ar valstybės tarnautojai buvo priimti arba paskirti į pareigas, gruodžio 31 dieną turimą turtą, privalo deklaruoti kalendorinių metų, einančių prieš kalendorinius metus, kuriais valstybės politikai ar Europos Parlamento nariai buvo išrinkti arba paskirti į pareigas ar valstybės tarnautojai buvo priimti arba paskirti į pareigas, gruodžio 31 dieną turimą turtą. Deklaracijos pateikiamos per 30 dienų nuo išrinkimo, paskyrimo arba priėmimo į pareigas pradžios. Išrinktiems arba paskirtiems į pareigas valstybės politikams bei Europos Parlamento nariams ir jų šeimos nariams, taip pat priimtiems arba paskirtiems į pareigas valstybės tarnautojams ir jų šeimos nariams, deklaravusiems turtą, vietos mokesčio administratorius per 15 darbo dienų nuo deklaracijos pateikimo dienos išduoda pažymas apie deklaracijų pateikimą, išskyrus tuos, kurie yra deklaravę kalendorinių metų, einančių prieš kalendorinius metus, kuriais valstybės politikai ar Europos Parlamento nariai buvo išrinkti arba paskirti į pareigas ar valstybės tarnautojai buvo priimti arba paskirti į pareigas, gruodžio 31 dieną turimą turtą ir kuriems vietos mokesčio administratorius per 5 darbo dienas išduoda pažymas apie deklaracijų pateikimą.

3. Nustoję eiti pareigas valstybės politikai bei Europos Parlamento nariai ir jų šeimos nariai, taip pat iš pareigų atleisti valstybės tarnautojai, antstoliai, notarai ir jų šeimos nariai šio Įstatymo 5 straipsnyje nustatyta tvarka privalo deklaruoti kalendorinių metų, kuriais nustojo eiti pareigas arba buvo atleisti iš pareigų, gruodžio 31 dieną turimą turtą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1838, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 138-5445 (2008-12-02)

 

7 straipsnis. Gyventojų, pageidaujančių gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą,

taip pat gyventojų, pageidaujančių gauti piniginę socialinę paramą, ir jų

šeimos narių turto (įskaitant gautų pajamų) deklaravimas

1. Gyventojai, pageidaujantys gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatytais atvejais privalo turimą turtą (įskaitant gautas pajamas) deklaruoti prieš kreipdamiesi dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo.

2. Gyventojai, pageidaujantys gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, deklaruoja mėnesio, einančio prieš mėnesį, kuriuo pateikiamas prašymas gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, paskutinę dieną turimą turtą ir gautas pajamas už vienerius metus (12 paskutinių mėnesių) iki prašymo gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą pateikimo dienos. Tais atvejais, kai gyventojas, pageidaujantis gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, yra deklaravęs turimą turtą ir gautas pajamas už vienerius metus (12 paskutinių mėnesių) trijų mėnesių, einančių prieš mėnesį, kurį pateikiamas prašymas gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, laikotarpiu, turimo turto ir gautų pajamų už vienerius metus (12 mėnesių) tam gyventojui deklaruoti nereikia. Jeigu valstybės garantuojama teisinė pagalba teikiama ilgiau kaip vienerius metus, praėjus vieneriems metams po sprendimo suteikti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą priėmimo dienos, vietos mokesčio administratoriui turi būti pateikiama kitų metų (12 mėnesių) deklaracija, pradedant skaičiuoti nuo to mėnesio, kurį buvo pateikta ankstesnė deklaracija.

3. Gyventojai, pageidaujantys gauti piniginę socialinę paramą, ir jų šeimos nariai privalo savo turtą (įskaitant gautas pajamas) deklaruoti savivaldybei pareikalavus.

4. Gyventojai, pageidaujantys gauti piniginę socialinę paramą, ir jų šeimos nariai deklaruoja mėnesio, einančio prieš mėnesį, kuriuo kreipiamasi dėl piniginės socialinės paramos, paskutinę dieną turimą turtą ir gautas pajamas už praėjusius 12 mėnesių iki kreipimosi dėl piniginės socialinės paramos.

5. Gyventojai, pageidaujantys gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, taip pat gyventojai, pageidaujantys gauti piniginę socialinę paramą, ir jų šeimos nariai deklaruoja turtą (įskaitant gautas pajamas) pateikdami mokesčio administratoriui du deklaracijos egzempliorius. Vietos mokesčio administratorius per 7 darbo dienas nuo deklaracijos pateikimo dienos grąžina vieną deklaracijos egzempliorių su žyma, kad deklaracija yra pateikta. Šį deklaracijos egzempliorių gyventojai pateikia institucijai (pareigūnui), priimančiai (priimančiam) sprendimą dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo, arba savivaldybei – dėl piniginės socialinės paramos skyrimo.

6. Šiame straipsnyje nurodytų turtą (įskaitant gautas pajamas) deklaravusių gyventojų pageidavimu gali būti pateikiami trys deklaracijos egzemplioriai. Du deklaracijos egzemplioriai su žyma, kad deklaracija yra pateikta, grąžinami deklaraciją pateikusiam gyventojui.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-83, 2005-01-20, Žin., 2005, Nr. 18-577 (2005-02-08)

Nr. X-1496, 2008-04-15, Žin., 2008, Nr. 50-1845 (2008-04-30)

 

71 straipsnis. Atskaitinis turto deklaravimas

1. Šio Įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 22 punkte nurodyti gyventojai vieną kartą deklaruoja tų kalendorinių metų, kuriais jie sulaukė 18 metų arba kuriais Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgijo teisę nuolat gyventi Lietuvoje (jei ši teisė įgyta vėliau negu sulaukus 18 metų), gruodžio 31 dieną turimą turtą. Deklaracija pateikiama iki kalendorinių metų, einančių po kalendorinių metų, už kuriuos deklaruojamas turimas turtas, gegužės 1 dienos. Šiuo atveju pateikiama atskaitinė gyventojo turto deklaracija.

2. Jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys neturi šio Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto turto, atskaitinę deklaraciją pateikti neprivaloma ir laikoma, kad šie asmenys nustatyta tvarka deklaravo, kad neturi šio Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto turto.

3. Atskaitinė deklaracija neteikiama, jeigu asmuo turtą deklaruoti privalo remdamasis šio Įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 1–19 punktais.

Įstatymas papildytas straipsniu:

Nr. XI-684, 2010-02-11, Žin., 2010, Nr. 25-1178 (2010-03-02)

 

Įstatymas papildomas 72 straipsniu nuo 2010 m. rugsėjo 15 d.:

72 straipsnis. Asmenų, ketinančių suteikti auką politinei partijai ar politinės kampanijos dalyviui, ir jų šeimos narių turto (įskaitant gautas pajamas) deklaravimas

1. Asmenys, ketinantys suteikti auką politinei partijai ar politinės kampanijos dalyviui, privalo turimą turtą (įskaitant gautas pajamas) deklaruoti prieš suteikdami auką.

2. Asmenys, ketinantys suteikti auką politinei partijai ar politinės kampanijos dalyviui, ir jų šeimos nariai deklaruoja mėnesio, einančio prieš mėnesį, kurį ketinama suteikti auką, paskutinę dieną turimą turtą ir gautas pajamas už praėjusius 12 mėnesių iki aukos suteikimo. Tais atvejais, kai asmuo, ketinantis suteikti auką, yra deklaravęs turimą turtą ir gautas pajamas už vienus metus (12 paskutinių mėnesių) trijų mėnesių, einančių prieš mėnesį, kurį suteikiama auka, laikotarpiu, turimo turto ir gautų pajamų už vienus metus (12 mėnesių) tam asmeniui deklaruoti nereikia.

3. Gyventojai, ketinantys suteikti auką politinei partijai ar politinės kampanijos dalyviui, ir jų šeimos nariai deklaruoja turtą (įskaitant gautas pajamas) pateikdami mokesčio administratoriui du deklaracijos egzempliorius. Vietos mokesčio administratorius per 7 darbo dienas nuo deklaracijos pateikimo dienos grąžina vieną deklaracijos egzempliorių su žyma, kad deklaracija yra pateikta. Šį deklaracijos egzempliorių gyventojai pateikia politinės partijos finansininkui ar politinės kampanijos iždininkui.

Įstatymas papildytas straipsniu:

Nr. XI-819, 2010-05-18, Žin., 2010, Nr. 63-3097 (2010-05-31)

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8 straipsnis. Duomenų kaupimas ir kontrolė

Mokesčio administratorius tikrina, ar deklaracijose nurodyti duomenys yra teisingi, kaupia ir saugo pateiktas deklaracijas bei iš kitų šaltinių gautus duomenis apie gyventojų turimą turtą.

 

9 straipsnis. Atsakomybė už šio Įstatymo pažeidimą

1. Šio Įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 1–19, 22 punktuose nurodyti turtą deklaruoti privalantys gyventojai, vengiantys pateikti deklaracijas, taip pat laiku arba iš viso jų nepateikę, neteisingai nurodę duomenis, atsako administracine ar baudžiamąja tvarka.

 

2 dalies redakcija iki 2010 m. rugsėjo 15 d.:

2. Jeigu gyventojas šio Įstatymo nustatyta tvarka turto nedeklaravo, tokiu turtu negali būti pagrindžiami kito turto įsigijimo šaltiniai. Jeigu dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų kompetentinga valstybės institucija yra pradėjusi mokestinį patikrinimą arba kitą šio straipsnio 1 dalyje nurodyto teisės pažeidimo tyrimą, šie asmenys netenka galimybės savanoriškai pateikti arba patikslinti atitinkamo laikotarpio turto deklaracijas. Jeigu deklaracija ir būtų pateikta, kompetentinga valstybės institucija į ją neatsižvelgtų ir jos nevertintų.

Straipsnis papildomas nauja 2 dalimi, buvusi 2 dalis laikoma 3 dalimi nuo 2010 m. rugsėjo 15 d.:

2. Šio Įstatymo 2 straipsnio 23 punkte nurodyti turtą privalantys deklaruoti asmenys, neteisingai nurodę deklaracijos duomenis, atsako administracine ar baudžiamąja tvarka.

3. Jeigu gyventojas šio Įstatymo nustatyta tvarka turto nedeklaravo, tokiu turtu negali būti pagrindžiami kito turto įsigijimo šaltiniai. Jeigu dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų kompetentinga valstybės institucija yra pradėjusi mokestinį patikrinimą arba kitą šio straipsnio 1 dalyje nurodyto teisės pažeidimo tyrimą, šie asmenys netenka galimybės savanoriškai pateikti arba patikslinti atitinkamo laikotarpio turto deklaracijas. Jeigu deklaracija ir būtų pateikta, kompetentinga valstybės institucija į ją neatsižvelgtų ir jos nevertintų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-684, 2010-02-11, Žin., 2010, Nr. 25-1178 (2010-03-02)

Nr. XI-819, 2010-05-18, Žin., 2010, Nr. 63-3097 (2010-05-31)

 

10 straipsnis. Deklaracijos duomenų paskelbimo tvarka

1. Deklaracijos duomenys gali būti skelbiami, kai yra gyventojo rašytinis sutikimas.

 

2 dalies redakcija iki 2010 m. liepos 1 d.:

2. Kalendorinių metų, už kuriuos deklaruojamas turimas turtas, gruodžio 31 dieną ėjusių pareigas Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo narių, Europos Parlamento narių, Ministro Pirmininko, ministrų, Ministro Pirmininko kanclerio, Ministro Pirmininko kanclerio pavaduotojų, Ministro Pirmininko tarnybos departamentų direktorių, Ministro Pirmininko patarėjų, viceministrų, savivaldybių tarybų narių, ministerijų kanclerių, Lietuvos Respublikos teismų pirmininkų, teismų pirmininkų pavaduotojų, teismų skyrių pirmininkų, teisėjų, Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių, Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos narių, generalinio prokuroro, generalinio prokuroro pavaduotojų, Generalinės prokuratūros struktūrinių padalinių, taip pat apygardų ir apylinkių prokuratūrų vadovų, valstybės kontrolieriaus, valstybės kontrolieriaus pavaduotojų, Valstybės kontrolės valstybės tarnautojų, apskričių viršininkų, apskričių viršininkų pavaduotojų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų (departamentų, agentūrų, tarnybų, inspekcijų), prie ministerijų įsteigtų departamentų, tarnybų, inspekcijų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų (generalinių direktorių, direktorių, viršininkų) ir vadovų pavaduotojų, Lietuvos banko valdybos pirmininko ir valdybos pirmininko pavaduotojų, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos ir teritorinių muitinių valstybės tarnautojų, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos ir teritorinių mokesčių inspekcijų valstybės tarnautojų, Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities statutinių įstaigų valstybės tarnautojų, Seimo kontrolierių, valstybės saugumo sistemos valstybės tarnautojų ir jų šeimos narių deklaracijų duomenys, išskyrus operatyvinės veiklos subjektų teises turinčių valstybės institucijų valstybės tarnautojų ir pareigūnų, kurių veiklą reglamentuoja Operatyvinės veiklos įstatymas, ir jų šeimos narių deklaracijų duomenis, yra skelbiami be šių gyventojų rašytinio sutikimo.

2 dalies redakcija nuo 2010 m. liepos 1 d.:

2. Kalendorinių metų, už kuriuos deklaruojamas turimas turtas, gruodžio 31 dieną ėjusių pareigas Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo narių, Europos Parlamento narių, Ministro Pirmininko, ministrų, Ministro Pirmininko kanclerio, Ministro Pirmininko kanclerio pavaduotojų, Ministro Pirmininko tarnybos departamentų direktorių, Ministro Pirmininko patarėjų, viceministrų, savivaldybių tarybų narių, ministerijų kanclerių, Lietuvos Respublikos teismų pirmininkų, teismų pirmininkų pavaduotojų, teismų skyrių pirmininkų, teisėjų, Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių, Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos narių, generalinio prokuroro, generalinio prokuroro pavaduotojų, Generalinės prokuratūros struktūrinių padalinių, taip pat apygardų ir apylinkių prokuratūrų vadovų, valstybės kontrolieriaus, valstybės kontrolieriaus pavaduotojų, Valstybės kontrolės valstybės tarnautojų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų (departamentų, agentūrų, tarnybų, inspekcijų), prie ministerijų įsteigtų departamentų, tarnybų, inspekcijų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų (generalinių direktorių, direktorių, viršininkų) ir vadovų pavaduotojų, Lietuvos banko valdybos pirmininko ir valdybos pirmininko pavaduotojų, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos ir teritorinių muitinių valstybės tarnautojų, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos ir teritorinių mokesčių inspekcijų valstybės tarnautojų, Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities statutinių įstaigų valstybės tarnautojų, Seimo kontrolierių, valstybės saugumo sistemos valstybės tarnautojų ir jų šeimos narių deklaracijų duomenys, išskyrus operatyvinės veiklos subjektų teises turinčių valstybės institucijų valstybės tarnautojų ir pareigūnų, kurių veiklą reglamentuoja Operatyvinės veiklos įstatymas, ir jų šeimos narių deklaracijų duomenis, yra skelbiami be šių gyventojų rašytinio sutikimo.

 

3. Centrinis mokesčio administratorius šio straipsnio 2 dalyje išvardytų gyventojų deklaracijų duomenis skelbia „Valstybės žinių“ specialiame priede. Pagrindinių deklaracijos duomenų išrašą nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Šių gyventojų deklaracijų, taip pat patikslintų paskutinių kalendorinių metų pagrindinių deklaracijos duomenų išrašus „Valstybės žinių“ redakcijai kasmet iki rugsėjo 1 dienos pateikia centrinis mokesčio administratorius. „Valstybės žinios“ deklaracijų išrašų duomenis, įskaitant paskutinių kalendorinių metų deklaracijų patikslintus duomenis, kasmet paskelbia iki spalio 1 dienos.

4. Kiti valstybės tarnautojai ir jų šeimos nariai gali skelbti ,,Valstybės žinių“ specialiame priede savo deklaracijų duomenis valstybės lėšomis. Patvirtintą pagrindinių deklaracijos duomenų išrašą ir rašytinį sutikimą skelbti deklaracijos duomenis ,,Valstybės žinių“ redakcijai pateikia pats gyventojas. Pagrindinių deklaracijos duomenų išrašų pristatymo ir skelbimo terminai yra tokie pat, kaip nurodyta šio straipsnio 3 dalyje.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-322, 2009-07-07, Žin., 2009, Nr. 85-3579 (2009-07-18)

Nr. XI-711, 2010-03-30, Žin., 2010, Nr. 41-1936 (2010-04-10)

 

11 straipsnis. Deklaracijai užpildyti reikalingų pažymų parengimas

Bankai, kitos kredito įstaigos ir kiti Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys šio Įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų gyventojų prašymu išduoda pažymas apie gyventojo turimą šio Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3–5 punktuose nurodytą turtą. Pažymos parengiamos ir išduodamos nemokamai per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

Įstatymas papildytas straipsniu:

Nr. IX-2060, 2004-03-16, Žin., 2004, Nr. 47-1551 (2004-03-30)

 

            Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

_____________

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-134, 97.02.25, Žin., 1997, Nr. 23-542 (97.03.15)

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO ĮSTATYMO PAPILDYMO IR PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-623, 98.02.03, Žin., 1998, Nr.16-379 (98.02.13)

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO ĮSTATYMO 3, 6 IR 10 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-632, 98.02.17, Žin., 1998, Nr.20-504 (98.02.25)

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-714, 98.04.23, Žin., 1998, Nr.41-1096 (98.05.01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO ĮSTATYMO 6, 10, 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-819, 98.06.30, Žin., 1998, Nr.63-1802 (98.07.15)

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO ĮSTATYMO 2, 3, 6, 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1887, 00.07.20, Žin., 2000, Nr.67-2017 (00.08.09)

GYVENTOJŲ TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO ĮSTATYMO 2, 3, 5, 6, 10, 11 STRAIPSNIŲ, 1, 2 PRIEDĖLIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-96, 2000 12 20, Žin., 2000, Nr. 113-3605 (2000 12 30)

GYVENTOJŲ TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO ĮSTATYMO 1, 2, 3, 6, 8, 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI ĮSTATYMO PAPILDYMO 5(1) STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2001 m. sausio 1 d.

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-334, 2001 05 22, Žin., 2001, Nr. 48-1658 (2001 06 06)

GYVENTOJŲ TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-916, 2002-05-30, Žin., 2002, Nr. 62-2493 (2002-06-21)

GYVENTOJŲ TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-944, 2002-06-11, Žin., 2002, Nr. 64-2577 (2002-06-26)

GYVENTOJŲ TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO IR 2 PRIEDĖLIO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1193, 2002-11-12, Žin., 2002, Nr. 116-5191 (2002-12-06)

AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO, DARBO SUTARTIES ĮSTATYMO, ĮSTATYMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ BRANGIAM TURTUI ĮSIGYTI ARBA KITŲ ĮSIGYTŲ BEI PERLEIDŽIAMŲ LĖŠŲ DEKLARAVIMO“, GYVENTOJŲ TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1676, 2003-07-01, Žin., 2003, Nr. 73-3353 (2003-07-23)

GYVENTOJŲ TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO ĮSTATYMO 1, 5(1), 6, 11 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO IR PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1911, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5583 (2003-12-30)

GYVENTOJŲ TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

Nauja įstatymo redakcija (keistas įstatymo pavadinimas)

 

14.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2060, 2004-03-16, Žin., 2004, Nr. 47-1551 (2004-03-30)

GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMO ĮSTATYMO PAPILDYMO 11 STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

 

15.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-83, 2005-01-20, Žin., 2005, Nr. 18-577 (2005-02-08)

GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMO ĮSTATYMO 2 IR 7 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2005 m. gegužės 1 d.

 

16.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1496, 2008-04-15, Žin., 2008, Nr. 50-1845 (2008-04-30)

GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMO ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

17.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1838, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 138-5445 (2008-12-02)

GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMO ĮSTATYMO 2 IR 6 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

18.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-322, 2009-07-07, Žin., 2009, Nr. 85-3579 (2009-07-18)

GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMO ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

19.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-684, 2010-02-11, Žin., 2010, Nr. 25-1178 (2010-03-02)

GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMO ĮSTATYMO 2, 3, 5, 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 7(1) STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

Šio įstatymo nuostatos taip pat taikomos:

1) nuolatiniams Lietuvos gyventojams, kurie 18 metų sulaukė 2004 ir vėlesniais metais iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos ir nėra deklaravę turimo turto pagal Gyventojų turto deklaravimo įstatymą arba pagal Vienkartinio gyventojų turto deklaravimo įstatymą;

2) 18 metų sulaukusiems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgijusiems teisę nuolat gyventi Lietuvoje asmenims, kurie šią teisę įgijo 2004 ir vėlesniais metais iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos ir nėra deklaravę turimo turto pagal Gyventojų turto deklaravimo įstatymą arba pagal Vienkartinio gyventojų turto deklaravimo įstatymą.

Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti gyventojai iki 2010 m. gegužės 1 d. turi deklaruoti 2009 m. gruodžio 31 d. turėtą savo turtą.

 

20.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-711, 2010-03-30, Žin., 2010, Nr. 41-1936 (2010-04-10)

GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMO ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

 

21.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-819, 2010-05-18, Žin., 2010, Nr. 63-3097 (2010-05-31)

GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMO ĮSTATYMO 1, 2, 3, 9 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO IR PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 7(2) STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2010 m. rugsėjo 15 d.

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušrinė Trapinskienė (2010-06-03)

                  autrap@lrs.lt