Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 76-3910, i. k. 110231GISAK0001-187

 

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL CIVILINIŲ PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ SAUGOS EKSPERTIZĖS ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. birželio 28 d. Nr. 1-187

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo (Žin., 2002, Nr. 62-2496; 2004, Nr. 53-1790; 2010, Nr. 1-29) 7 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 636 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo įgyvendinimo ir įgaliojimų suteikimo“ (Žin., 2010, Nr. 63-3109):

1. T v i r t i n u Civilinių pirotechnikos priemonių saugos ekspertizės atlikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

 

 

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas                                             Remigijus Baniulis


PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2010 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1-187

 

CIVILINIŲ PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ SAUGOS EKSPERTIZĖS ATLIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Civilinių pirotechnikos priemonių saugos ekspertizės atlikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato gamintojo savo reikmėms pagamintų civilinių pirotechnikos priemonių naudojimo Lietuvos Respublikos teritorijoje religinėms, kultūrinėms ar tradicinėms iškilmėms paminėti saugos ekspertizės (toliau – saugos ekspertizė) atlikimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-399, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21051

 

2. Saugos ekspertizė atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymu, Aprašu ir kitais teisės aktais. Saugos ekspertizė atliekama Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centre (toliau – Gaisrinių tyrimų centras).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-399, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21051

 

3. Saugos ekspertizės metu įvertinamos civilinių pirotechnikos priemonių savybės, turinčios įtakos šių priemonių naudotojų ir priešgaisrinei saugai, pateikiama išvada dėl civilinių pirotechnikos priemonių saugos.

4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatyme apibrėžtas sąvokas.

 

II. PRAŠYMAS ATLIKTI SAUGOS EKSPERTIZĘ

 

5. Gamintojas, pagaminęs civilines pirotechnikos priemones, kurių saugos ekspertizė nebuvo atlikta, privalo Gaisrinių tyrimų centrui pateikti prašymą atlikti saugos ekspertizę.

6. Prašyme nurodomi gamintojo rekvizitai (pavadinimas, juridinio asmens buveinė, telefonas ir faksas, atsakingo asmens vardas ir pavardė, parašas), civilinių pirotechnikos priemonių pavadinimai ir identifikavimo numeriai. Taip pat kartu su prašymu pateikiamos civilinių pirotechnikos priemonių naudojimo instrukcijos lietuvių kalba, duomenys apie civilinės pirotechnikos priemonės sudėtį ir bandymų laboratorijos atliktų civilinėse pirotechnikos priemonėse esančio pirotechninio mišinio kiekio nustatymo bandymų ataskaitos.

7. Kartu su prašymu atlikti saugos ekspertizę pateikiami ne mažiau kaip penki kiekvienos civilinės pirotechnikos priemonės vienetai.

8. Gaisrinių tyrimų centre gauti prašymai registruojami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

III. SAUGOS EKSPERTIZĖS ATLIKIMAS

 

9. Saugos ekspertizė rašytiniu Gaisrinių tyrimų centro viršininko pavedimu atliekama Gaisrinių tyrimų centro Ekspertinių tyrimų skyriuje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-399, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21051

 

10. Gaisrinių tyrimų centro Ekspertinių tyrimų skyriuje, siekiant nustatyti civilinių pirotechnikos priemonių savybes, turinčias įtakos šių priemonių naudotojų saugai ir priešgaisrinei saugai, atliekami pateiktų civilinių pirotechnikos priemonių natūriniai bandymai. Natūriniai bandymai vyksta pagal Gaisrinių tyrimų centro viršininko patvirtintą Natūrinių bandymų atlikimo metodiką ir su gamintoju suderintą pateiktų civilinių pirotechnikos priemonių natūrinių bandymų atlikimo programą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-399, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21051

 

11. Gaisrinių tyrimų centro Ekspertinių tyrimų skyrius pagal pateiktų civilinių pirotechnikos priemonių natūrinių bandymų rezultatus, taip pat prašyme ir prie jo pridėtuose dokumentuose pateiktus duomenis įvertina civilinių pirotechnikos priemonių savybes, turinčias įtakos šių priemonių naudotojų saugai ir priešgaisrinei saugai, ir rezultatus pateikia saugos ekspertizės išvadoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-399, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21051

 

12. Civilinių pirotechnikos priemonių saugos ekspertizės išvada surašoma nustatytos formos blanke (priedas) dviem egzemplioriais.

13. Vienas civilinių pirotechnikos priemonių saugos ekspertizės išvados egzempliorius atiduodamas prašymą atlikti saugos ekspertizę pateikusiam gamintojui arba jo įgaliotiems asmenims, kai gamintojas arba jo įgalioti asmenys  Gaisrinių tyrimų centrui pateikia mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava. Kitas egzempliorius  paliekamas Gaisrinių tyrimų centre.

14. Civilinių pirotechnikos priemonių saugos ekspertizės išvada galioja vienerius metus nuo jos išdavimo dienos. Išvados galiojimo terminas gali būti pratęstas pateikus prašymą ir Aprašo 6 punkte išvardytus dokumentus.

 

IV. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

 

15. Už saugos ekspertizės atlikimą imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

 

_________________


 

Civilinių pirotechnikos priemonių saugos

ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Civilinių pirotechnikos priemonių saugos ekspertizės išvados forma)

 

(herbas)

 

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

GAISRINIŲ TYRIMŲ CENTRAS

 

Valstybės biudžetinė įstaiga, Švitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius, tel. (8 5) 249 1310, faks. (8 5) 233 9878, el. p. gtc@vpgt.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188781788, PVM mokėtojo kodas LT 887817811

__________________________________________________________________________

 

________________

(adresatas)

 

 

CIVILINIŲ PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ

SAUGOS EKSPERTIZĖS IŠVADA

 

___________________ Nr. __________

(data)

 

Civilinės pirotechnikos priemonė (-ės) _____________________________________

_________________________________________________________________________

(gaminio pavadinimas, tipas)

atitinka naudotojų ir priešgaisrinės saugos reikalavimus.

 

Išvada parengta remiantis _______________________________________________

(nurodyti kiekvieno civilinės pirotechnikos gaminio tipą, partiją)

 

bandymų rezultatais, __________________ bandymų ataskaita Nr. ____,

(bandymų įstaigos pavadinimas, bandymų data)

galiojančia iki ______________.

(nurodyti datą)

 

Ši išvada galioja iki_____________________________________________________ .

(nurodyti datą)

 

______________

(saugos ekspertizę atlikusio darbuotojo pareigų pavadinimas)

___________

(parašas)

___________

(vardas ir pavardė)

 

Išvados galiojimo terminas pratęstas iki ______________________.

(nurodyti datą)

a.v.

 

______________

(vadovo pareigų pavadinimas)

___________

(parašas)

_________

(vardas ir pavardė)

 

a.v.

 

_________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-399, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21051

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-187 „Dėl Civilinių pirotechnikos priemonių saugos ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo