Suvestinė redakcija nuo 2013-09-21 iki 2014-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 89-4661, i. k. 1122230ISAK00A1-345

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL socialinės reabilitacijos paslaugų NEĮGALIesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo PATVIrTINIMO

 

2012 m. liepos 20 d. Nr. A1-345

Vilnius

 

 

Siekdamas užtikrinti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimo organizavimą bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ (Žin., 2010, Nr. 38-1784) 1.6.5 punktu ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 892 (Žin., 1998, Nr. 66-1916; 2010, Nr. 123-6300), 8.5.2 punktu:

1. T v i r t i n u Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Šio įsakymo vykdymo kontrolę p a v e d u viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras             Donatas Jankauskas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345

 

Socialinės reabilitacijos paslaugų

neįgaliesiems bendruomenėje PROjektų FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) skirtas nustatyti savivaldybėse vykdomų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų (toliau vadinama – projektai) finansavimo tvarką, reikalavimus pareiškėjams, projektų paraiškoms, finansavimo sąlygas, taip pat metodines rekomendacijas savivaldybių administracijoms, kurios organizuoja projektų vertinimą bei atranką, skiria lėšas ir finansuoja projektus, kontroliuoja projektų įgyvendinimą.

2. Projektų finansavimo tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, įtraukiant į organizacinius procesus savivaldybių administracijas, kurios papildytų savivaldybių teikiamą pagalbą neįgaliesiems konkurso būdu atrinktais projektais, atitinkančiais realius neįgaliųjų poreikius, ir skatinant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias organizacijas (asociacijas, labdaros ir paramos fondus, religines bendruomenes ir bendrijas, viešąsias įstaigas) (toliau vadinama – organizacijos) teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ar palaikytų neįgaliųjų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų neįgaliųjų savarankiškumą ir užimtumą bei galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-533, 2013-09-13, Žin., 2013, Nr. 99-4921 (2013-09-20), i. k. 1132230ISAK00A1-533

 

3. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Neįgaliųjų reikalų departamentas) šiame Apraše nustatyta tvarka:

3.1. sudaro sutartis su savivaldybių administracijomis

dėl projektų finansavimo ir įgyvendinimo;

3.2. planuoja ir skiria lėšas savivaldybių administracijoms projektams finansuoti ir administruoti;

3.3. kontroliuoja, kaip įgyvendinami šio Aprašo reikalavimai ir kaip tikslingai panaudojamos lėšos.

4. Savivaldybių administracijos šiame Apraše nustatyta tvarka:

4.1. iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. savo interneto svetainėje skelbia konkursus projektams finansuoti iš valstybės ir savivaldybių biudžeto lėšų;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-533, 2013-09-13, Žin., 2013, Nr. 99-4921 (2013-09-20), i. k. 1132230ISAK00A1-533

 

4.2. iki einamųjų metų spalio 15 d. priima projektų paraiškas vieneriems metams finansuoti: projektų vykdymo pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-533, 2013-09-13, Žin., 2013, Nr. 99-4921 (2013-09-20), i. k. 1132230ISAK00A1-533

 

4.3. organizuoja ir atlieka projektų paraiškų vertinimą ir projektų atranką, tvirtina lėšų paskirstymą;

4.4. finansuoja atrinktus projektus, kontroliuoja ar lėšos naudojamos pagal paskirtį.

5. Organizacijos šiame Apraše nustatyta tvarka:

5.1. pagal patvirtintą paraiškos formą (1 priedas) kasmet iki einamųjų metų spalio 15 d. teikia savivaldybių administracijoms projektų paraiškas;

5.2. atsako už projekto laiku įgyvendinimą, kontrolę ir rezultatus.

6. Skėtinės neįgaliųjų asociacijos (asociacijos, kurios vienija neįgaliuosius ar kitas neįgaliųjų asociacijas ir įgyvendina nuolatinio pobūdžio veiklas bei teikia paslaugas neįgaliesiems ne mažiau kaip pusėje savivaldybių arba ne mažiau kaip pusėje apskričių):

6.1. dalyvauja savivaldybių administracijų organizuojamuose pasitarimuose, kuriuose aptariamos prioritetinės projektuose remiamos veiklos (paslaugos) ir aktualūs projektų finansavimo bei įgyvendinimo savivaldybėje klausimai;

6.2. dalyvauja projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbe ir šio Aprašo 46–48 punktuose nustatyta tvarka vykdo projektų vertinimo ir atrankos stebėseną.

 

II. REIKALAVIMAI ORGANIZACIJOMS

 

7. Projektų paraiškas gali teikti įregistruotos juridinių asmenų registre neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos – asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininko teises įgyvendina valstybės arba savivaldybės institucija), kurios teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas ir vykdo veiklas, skirtas konkrečioje savivaldybėje gyvenantiems neįgaliesiems integruoti į visuomenę. Nuolatinio, periodinio pobūdžio paslaugomis laikomos organizacijos nustatytu laiku vykdomos ir ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę pasikartojančios šio Aprašo 12 punkte nurodytos veiklos: neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo; neįgaliųjų užimtumo įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose; meninių, sportinių bei kitų gebėjimų lavinimo meno, kultūros, sporto būreliuose, kolektyvuose, klubuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-533, 2013-09-13, Žin., 2013, Nr. 99-4921 (2013-09-20), i. k. 1132230ISAK00A1-533

 

8. Organizacijų projektams neskiriamas finansavimas, jeigu:

8.1. organizacija yra likviduojama;

8.2. organizacija yra neįvykdžiusi mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

8.3. organizacija paraiškoje arba jos prieduose pateikė klaidinamą arba melagingą informaciją;

8.4. yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kad organizacija pažeidė kitą sutartį dėl paramos skyrimo iš Europos Bendrijos arba Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų;

8.5. yra Neįgaliųjų reikalų departamento paskelbta, kad praėjusiais metais įgyvendinant finansuotus pareiškėjo projektus buvo nustatyti tikslinio lėšų panaudojimo ar buhalterinės apskaitos pažeidimai, kurie per nurodytą laiką nebuvo pašalinti. Neįgaliųjų reikalų departamentas šią informaciją skelbia savo interneto svetainėje iki einamųjų metų gruodžio 1 d.;

8.6. organizacija bandė gauti konfidencialią informaciją arba daryti įtaką projektų vertinimo ir atrankos komisijos nariams;

8.7. projekto veikloms įgyvendinti ar paslaugoms teikti organizacija neturi bent vieno iš šių išteklių:

8.7.1. žmogiškųjų išteklių ir tinkamų administracinių gebėjimų (projekto finansininkas turi turėti arba buhalterio, arba auditoriaus, arba apskaitininko kvalifikaciją, arba buhalterinę apskaitą turi vesti buhalterines paslaugas teikianti įmonė (įstaiga);

8.7.2. materialinių išteklių (projektui vykdyti turi turėti patalpas, reikalingą organizacinę įrangą (kompiuterį, telefoną, internetą ir kt.).

 

III. PROJEKTŲ PRIORITETAI

 

9. Prioritetas teikiamas projektams:

9.1. skirtiems neįgaliųjų, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo (Žin., 1991, Nr. 36-969; 2004, Nr. 83-2983) nustatyta tvarka nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 0–40 procentų darbingumo lygis, arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, poreikiams tenkinti;

9.2. kuriuose atsižvelgiama į skirtingas negalias turinčių asmenų specialiuosius poreikius ir (arba) kai vieną projektą teikia kelios organizacijos;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-533, 2013-09-13, Žin., 2013, Nr. 99-4921 (2013-09-20), i. k. 1132230ISAK00A1-533

 

9.3. kurie skirti kaimo vietovėse gyvenantiems neįgaliesiems;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-533, 2013-09-13, Žin., 2013, Nr. 99-4921 (2013-09-20), i. k. 1132230ISAK00A1-533

 

9.4. kuriuose planuojamoms nuolatinio pobūdžio veikloms (paslaugoms) įgyvendinti organizacija turi šių veiklų (paslaugų) teikimo patirties ir planuojama tęstinė veikla;

9.5. kurie atitinka pagal šiame Apraše remiamas veiklas savivaldybės nustatytus prioritetus, patvirtintus savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens. Savivaldybės prioritetai turi būti paskelbti savivaldybės interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-533, 2013-09-13, Žin., 2013, Nr. 99-4921 (2013-09-20), i. k. 1132230ISAK00A1-533

 

IV. REIKALAVIMAI PROJEKTAMS

 

10. Reikalavimai projektams:

10.1. projektas turi prisidėti prie neįgaliųjų savarankiškumo ir užimtumo didinimo;

10.2. projektas turi atitikti šio Aprašo 12 punkte nurodytą remiamą veiklą;

10.3. projekte turi būti pagrįsta, kodėl būtinas finansavimas;

10.4. projekto išlaidos neturi sudvejinti išlaidų, finansuojamų iš kitų valstybės biudžeto programų, Europos Bendrijos, savivaldybių biudžetų ar kitų paramos lėšų;

10.5. organizacija į savo teikiamo projekto veiklų ar paslaugų gavėjus turi įtraukti ne tik savo organizacijos narius, bet ir kitus bendruomenėje gyvenančius neįgaliuosius ir jų šeimos narius;

10.6. projekte paslaugų gavėjų skaičius – ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-533, 2013-09-13, Žin., 2013, Nr. 99-4921 (2013-09-20), i. k. 1132230ISAK00A1-533

 

V. PROJEKTŲ TIKSLINĖS GRUPĖS

 

11. Projektų tikslinės asmenų grupės – tiesioginiai naudos gavėjai:

11.1. neįgalieji;

11.2. neįgaliųjų šeimos nariai – tėvai (įtėviai), sutuoktinis, vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, globėjai, rūpintojai (išskyrus šio Aprašo 12.2 ir 12.3 punktuose nurodytas veiklas).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-533, 2013-09-13, Žin., 2013, Nr. 99-4921 (2013-09-20), i. k. 1132230ISAK00A1-533

 

VI. PROJEKTŲ REMIAMA VEIKLA (PASLAUGOS)

 

12. Projektuose remiamos pagal negalios pobūdį ir specifiką organizacijos vykdomos socialinės reabilitacijos turinį atitinkančios nuolatinio, periodinio pobūdžio veiklos ir teikiamos paslaugos (vienkartiniai renginiai, organizuojami toje pačioje ar kitoje savivaldybėje, galimi tik kaip vykdomų nuolatinio, periodinio pobūdžio veiklų (paslaugų) dalis ar rezultatas):

12.1. neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo, organizuojant praktinius mokymus (neįgaliesiems, jų šeimos nariams) ar veiklas (paslaugas), skirtas:

12.1.1. pasirūpinti neįgaliaisiais šeimoje, buityje, visuomeniniame gyvenime;

12.1.2. pažinti ir valdyti ligą ar negalią;

12.1.3. išmokti aptarnauti (neįgaliuosius) ir apsitarnauti (pačiam neįgaliajam);

12.1.4. išmokti orientuotis ir judėti aplinkoje bei naudotis techninės pagalbos priemonėmis;

12.1.5. spręsti dėl negalios kylančias psichologines problemas ir mokyti sveikai gyventi;

12.2. asmeninio asistento pagalbos:

12.2.1. padedant neįgaliesiems apsilankyti užimtumo, ugdymo, reabilitacijos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose (palydint ir pavežant), sprendžiant kylančias problemas;

12.2.2. teikiant informaciją asmenims, turintiems klausos ir regėjimo negalią, prieinama forma ir technologijomis, kurios atitinka jų neįgalumo pobūdį;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-533, 2013-09-13, Žin., 2013, Nr. 99-4921 (2013-09-20), i. k. 1132230ISAK00A1-533

 

12.3. neįgaliųjų užimtumo įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose, kuriuose neįgalieji mokosi gaminti įvairius dirbinius, išmoksta amato;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-533, 2013-09-13, Žin., 2013, Nr. 99-4921 (2013-09-20), i. k. 1132230ISAK00A1-533

 

12.4. meninių, sportinių bei kitų gebėjimų lavinimo meno, kultūros, sporto būreliuose, kolektyvuose, klubuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-533, 2013-09-13, Žin., 2013, Nr. 99-4921 (2013-09-20), i. k. 1132230ISAK00A1-533

 

VII. TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDOS

 

13. Tinkamos finansuoti projekto vykdymo išlaidos:

13.1. tiesiogiai susijusios su projekto remiama veikla, realios, pagrįstos projekto įgyvendinimo planu, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu ir patiriamos projekto įgyvendinimo metu bei planuojamos, atsižvelgiant į vidutines rinkos kainas;

13.2. projekto vykdytojų (išskyrus buhalterinę apskaitą tvarkančių asmenų), kurie tiesiogiai vykdo projektą (yra įdarbinti organizacijos), darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, įmokoms į Garantinį fondą. Jeigu projekto vykdytojo veikla, susijusi su projekto vykdymu, sudaro tik dalį vykdytojo darbo laiko, į projekto išlaidas turi būti įskaičiuojamas tik užmokestis už tą laiką, kuris bus skirtas projekto veiklai vykdyti. Projekto išlaidų detalioje sąmatoje nurodomas kiekvieno darbuotojo darbo laikas (darbo dienų, valandų skaičius per mėnesį arba pareigybės dydis ir darbo trukmė mėnesiais);

13.3. įrangai, priemonėms, prekėms ir reikmenims įsigyti, išskiriant trumpalaikį ir ilgalaikį turtą. Ilgalaikiam turtui įsigyti organizacija privalo turėti ne mažesnį kaip 50 procentų finansavimą iš kitų šaltinių;

13.4. projekto vykdytojų ir dalyvių transporto išlaidoms (kurui, eksploatacijai, draudimui, remontui, transporto priemonių nuomai, transporto bilietams (išskyrus taksi) apmokėti;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-533, 2013-09-13, Žin., 2013, Nr. 99-4921 (2013-09-20), i. k. 1132230ISAK00A1-533

 

13.5. projekto vykdytojų ir dalyvių telekomunikacinėms (ryšių, interneto), pašto išlaidoms apmokėti;

13.6. patalpų, skirtų projekto veiklai vykdyti, eksploatavimo išlaidoms (šildymo, elektros energijos, vandens, nuotekų, kitoms patalpų priežiūros) apmokėti;

13.7. projekto vykdytojų ir dalyvių komandiruočių ir kelionių faktinėms išlaidoms (į projekto vykdymo vietą ir atgal (išskyrus taksi) apmokėti;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-533, 2013-09-13, Žin., 2013, Nr. 99-4921 (2013-09-20), i. k. 1132230ISAK00A1-533

 

13.8. autoriniams atlyginimams (pagal autorines sutartis) ir atlygiui už suteiktas paslaugas (pagal atlygintinų paslaugų sutartis), kai autorinius atlyginimus gaunantys asmenys ir paslaugų teikėjai nėra organizacijos darbuotojai;

13.9. patalpų, skirtų projekto veiklai vykdyti, paprastojo remonto darbams. Paprastojo remonto darbams organizacija privalo turėti ne mažesnį kaip 50 procentų finansavimą iš kitų šaltinių;

13.10. projekto dalyviams maitinti (jeigu planuojamų veiklų trukmė ilgesnė kaip 4 val.);

13.11. ilgalaikiam materialiajam turtui (išskyrus patalpoms) remontuoti;

13.12. ilgalaikiam materialiajam turtui (patalpoms, technikai) nuomoti. Patalpos gali būti nuomojamos tik nuolatinio pobūdžio veiklai vykdyti;

13.13. banko mokesčiai;

Papildyta punktu:

Nr. A1-533, 2013-09-13, Žin., 2013, Nr. 99-4921 (2013-09-20), i. k. 1132230ISAK00A1-533

 

13.14. organizacijos teikiamos paslaugos gali būti iš dalies apmokamos paties paslaugos gavėjo, vadovaujantis organizacijos nustatyta paslaugų apmokėjimo tvarka. Surinktos lėšos turi būti naudojamos tai paslaugai teikti.

Papildyta punktu:

Nr. A1-533, 2013-09-13, Žin., 2013, Nr. 99-4921 (2013-09-20), i. k. 1132230ISAK00A1-533

 

14. Tinkamos finansuoti projekto administravimo išlaidos:

14.1. projekto vadovo, kuris administruoja projekto veiklas, atstovauja neįgaliųjų interesams bendruomenėje ir gina jų teises, ir finansininko išlaidos darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, įmokoms į Garantinį fondą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-533, 2013-09-13, Žin., 2013, Nr. 99-4921 (2013-09-20), i. k. 1132230ISAK00A1-533

 

14.2. kanceliarinėms prekėms, kitoms biuro prekėms bei įrangai įsigyti, išskyrus išlaidas ilgalaikiam turtui;

14.3. projektą administruojančių darbuotojų telekomunikacinėms (ryšių, interneto), pašto išlaidoms apmokėti;

14.4. projektą administruojančių darbuotojų komandiruotėms (transporto išlaidoms (kurui, transporto priemonių nuomai, transporto bilietams), kelionių faktinėms išlaidoms (į projekto vykdymo vietą ir grįžimo atgal bilietams (išskyrus taksi) apmokėti;

14.5. apmokėjimo įmonei už teikiamas buhalterines paslaugas išlaidos, jeigu organizacijoje nėra finansininko.

15. Projekto administravimo išlaidoms gali būti planuojama ne daugiau kaip 20 procentų projektui planuojamų lėšų, neviršijant:

15.1. biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų tarnybinių atlyginimų ir kitų apmokėjimo sąlygų, taikant kitų biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientus;

15.2. biudžetinių įstaigų veiklai teisės aktais reglamentuotų komandiruočių išlaidų dydžių.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-533, 2013-09-13, Žin., 2013, Nr. 99-4921 (2013-09-20), i. k. 1132230ISAK00A1-533

 

16. Šio Aprašo 13.2 ir 14.1 punktuose nurodytų asmenų darbo apmokėjimo išlaidos ir projekto darbo užmokesčio fondas apskaičiuojamas vadovaujantis:

16.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Žin., 1993, Nr. 28-655) patvirtintų biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų tarnybinių atlyginimų (taikant kitų biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientus) dydžiais ir kitomis šiame nutarime nustatytomis darbo apmokėjimo sąlygomis;

16.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų, gaunančių darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, darbo užmokesčio fondo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 24-992), projekte dirbantiems asmenims gali būti mokami priedai ir priemokos, kurių bendras dydis negali viršyti 25 procentų nuo apskaičiuoto bendro projekte dirbančiųjų pagal darbo sutartis atlyginimų dydžio.

17. Projekto dalyvių maitinimo, kelionės į projekto vykdymo vietą ir grįžimo atgal išlaidos negali viršyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1515 „Dėl neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžio nustatymo“ (Žin., 2003, Nr. 114-5152), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 11-396) ir kitais teisės aktais nustatytų piniginių dydžių.

18. Visos projektui įgyvendinti reikalingos prekės, darbai ir paslaugos privalo būti perkamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102).

19. Netinkamos finansuoti išlaidos:

19.1. nėra susijusios su remiama veikla;

19.2. dengiamos iš kitų nacionalinių, Europos Bendrijos ar kitų paramos lėšų ir dvejinančios projekto išlaidas;

19.3. neužregistruotos projekto vykdytojo apskaitoje bei nepagrįstos patvirtinančių arba išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų originalais;

19.4. reprezentacinės išlaidos, nurodytos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 919 (Žin., 2002, Nr. 62-2511);

19.5. projekto paraiškos rengimo;

19.6. žemės ir nekilnojamojo turto pirkimo;

19.7. naudotos įrangos pirkimo;

19.8. transporto priemonių įsigijimo;

19.9. už paimtas paskolas bankui mokamos palūkanos;

19.10. lizingo, išperkamosios nuomos;

19.11. baudoms, finansinėms nuobaudoms ir byloms nagrinėti, delspinigiams;

19.12. veikloms, vykdomoms už nurodytų projekto teritorijos ribų, užsienyje;

19.13. patalpų, nuosavybės teise priklausančių organizacijai, nuomos projekto veiklai išlaidos;

19.14. užsienio svečių dalyvavimo projekto veiklose;

19.15. maistpinigiams, tiesiogiai mokamiems asmenims;

19.16. išmokoms, pašalpoms;

19.17. darbui apmokėti asmenims, kai pats asmuo yra tos paslaugos gavėjas ir teikėjas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-533, 2013-09-13, Žin., 2013, Nr. 99-4921 (2013-09-20), i. k. 1132230ISAK00A1-533

 

VIII. REIKALAVIMAI PROJEKTŲ PARAIŠKOMS

 

20. Projekto paraiška rengiama pagal nustatytą projekto paraiškos formą (1 priedas).

21. Projekto paraiška susideda iš:

21.1. projekto, parengto pagal paraiškos formą, pasirašyto asmens, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, patvirtinto antspaudu, jei privalo antspaudą turėti;

21.2. priedų, pateikiamų kartu su projekto paraiška:

21.2.1. projektą vykdančios organizacijos registravimo pažymėjimo kopijos;

21.2.2. projektą vykdančios organizacijos įstatų (nuostatų) kopijos;

21.2.3. projektą vykdančios organizacijos asmens, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, pasirašytos pažymos, kurioje nurodoma, kad:

21.2.3.1. organizacija nėra likviduojama;

21.2.3.2. neturi neįvykdytų mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

21.2.3.3. paraiškoje ir jos prieduose nepateikė klaidinamos informacijos;

21.2.3.4. nėra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kad organizacija nepažeidė kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Bendrijos arba Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto;

21.2.3.5. projekto išlaidos nesudvigubina išlaidų, finansuojamų iš kitų valstybės biudžeto programų, Europos Bendrijos, savivaldybių biudžetų ar kitų paramos lėšų;

21.2.3.6. projekto finansininkas turi arba buhalterio, arba auditoriaus, arba apskaitininko kvalifikaciją, arba buhalterinę apskaitą tvarko buhalterines paslaugas teikianti įmonė (įstaiga);

21.2.4. projektą vykdančios organizacijos teisę naudotis nekilnojamuoju turtu patvirtinančių dokumentų ar jų kopijų;

21.2.5. pažymos, kurioje pateikiamas kiekvienos planuojamos veiklos ar paslaugų gavėjų sąrašas, kuriame nurodomas paslaugų gavėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vietovė (miesto, miestelio, kaimo pavadinimas), neįgalumo lygis ar darbingumo lygis, ar nustatytas specialiųjų poreikių lygis, ar neįgaliųjų šeimos nariai.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-533, 2013-09-13, Žin., 2013, Nr. 99-4921 (2013-09-20), i. k. 1132230ISAK00A1-533

 

22. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Ranka užpildytos paraiškos nenagrinėjamos.

 

IX. PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

23. Organizacija teikia savivaldybės administracijai projekto paraišką kitiems metams finansuoti iki einamųjų metų spalio 15 d. šia tvarka:

23.1. organizacija pateikia pagal paslaugų teikimo vietą vieną projekto paraiškos (užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą paraiškos formą ir priedus) originalą;

23.2. kartu su projekto paraiška kompiuterinėje laikmenoje pateikiama elektroninė projekto paraiškos versija (pridedamų dokumentų elektroninę versiją pateikti nebūtina). Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas;

23.3. projekto paraiška turi būti pateikta paštu registruotu laišku, įteikta pašto kurjerio arba įteikta organizacijos ar jos įgalioto asmens asmeniškai. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip spalio 15 d. Kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais gautos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos;

23.4. organizacija gali pateikti savivaldybės administracijai ne daugiau kaip vieną projekto paraišką.

24. Iki projektų paraiškų pateikimo savivaldybės administracija skirtingas negalias turinčių neįgaliųjų asociacijų atstovams arba savivaldybėje veikiančios neįgaliųjų klausimams spręsti nuolatinės komisijos nariams ir Neįgaliųjų reikalų departamento deleguotiems projektų atrankos stebėseną vykdantiems skėtinių neįgaliųjų asociacijų atstovams (ne daugiau trijų atstovų) organizuoja pasitarimą, kuriame pristatomos ir aptariamos numatomos prioritetinės projektų rėmimo veiklos (paslaugos), savivaldybės prioritetai bei kiti aktualūs projektų finansavimo bei įgyvendinimo savivaldybėje klausimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-533, 2013-09-13, Žin., 2013, Nr. 99-4921 (2013-09-20), i. k. 1132230ISAK00A1-533

 

25. Įteikusiam ar atsiuntusiam projekto paraišką pareiškėjui nedelsiant išsiunčiamas paraiškos registravimo patvirtinimas. Jei pareiškėjo atstovas įteikė paraišką asmeniškai, toks patvirtinimas gali būti išduodamas paraiškos pateikimo metu.

26. Visos paraiškos, gautos po šio Aprašo 23 punkte nustatytos datos, yra atmetamos. Pareiškėjui apie tai yra pranešama raštu per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo. Informacija apie paraiškų pateikimą skelbiama konkrečios savivaldybės administracijos interneto svetainėje.

27. Pareiškėjai gali pateikti klausimus dėl paraiškos pateikimo sąlygų ir paraiškos pildymo atitinkamos savivaldybės administracijos telefonais. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

 

X. PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR ATRANKOS ORGANIZAVIMAS BEI LĖŠŲ SKYRIMAS PROJEKTAMS

 

28. Projektų paraiškų vertinimą organizuoja savivaldybės administracija. Projektus vertina Projektų vertinimo ir atrankos komisija (toliau vadinama – komisija), kurios sudėtį ir jos sudarymo bei darbo organizavimo tvarkos aprašą, parengtą vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo bendruoju aprašu (3 priedas), tvirtina savivaldybės administracijos direktorius. Komisijos darbe stebėtojo teisėmis dalyvauja Neįgaliųjų reikalų departamento deleguoti skėtinių neįgaliųjų asociacijų atstovai, vykdantys projektų atrankos stebėseną ir teikiantys komisijai rekomendacijas.

29. Kiekvienas projektas įvertinamas balais (aukščiausias galimas įvertinimas yra 100 balų). Vertinimas atliekamas pildant projekto vertinimo anketą (2 priedas) ir projektui skiriant balus pagal nustatytus vertinimo kriterijus. Projektą įvertinus nuo 50 iki 100 balų – projektas remtinas. Projektą įvertinus mažiau nei 50 balų – projektas atmetamas.

30. Užpildytas projektų vertinimo anketas komisijos nariai pateikia savivaldybės administracijai, kuri apibendrina ir pateikia projektų vertinimo rezultatus komisijai svarstyti. Komisija turi teisę prašyti organizacijos pateikti papildomus paaiškinimus dėl pateikto projekto ir organizacija turi pateikti paaiškinimus per 5 kalendorines dienas nuo prašymo gavimo.

31. Komisija, svarstydama projektų vertinimo rezultatus, atsižvelgia į skirtingas negalias (judėjimo, regėjimo, klausos, sutrikusio intelekto, sutrikusios psichikos ir kitas) turinčių asmenų specialiųjų poreikių tenkinimo reikalingumą ir prioritetą teikia tiems projektams, kurie labiausiai tenkina savivaldybėje gyvenančių skirtingas negalias turinčių asmenų specialiuosius poreikius, žymiai gerina jų gyvenimo kokybę.

32. Komisija parengia projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymo projektą, kurį projektus administruojantys savivaldybės administracijos darbuotojai iki einamųjų metų gruodžio 20 d. pateikia savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti. Savivaldybės administracijos direktorius iki gruodžio 30 d. patvirtina lėšų paskirstymą projektams finansuoti.

33. Kitiems metams įgyvendinamų projektų vertinimo ir atrankos konkursus savivaldybių administracijos organizuoja einamųjų metų rugsėjo–gruodžio mėnesiais ir iki kitų metų sausio 15 d. teikia paraiškas (4 priedas) Neįgaliųjų reikalų departamentui, nurodydamos lėšų paskirstymą pagal projektus, planuojamą savivaldybių administracijų indėlį.

34. Informacija, susijusi su projektų paraiškų vertinimu ir projektų atranka, pateikiama atitinkamos savivaldybės administracijos interneto svetainėje.

35. Neįgaliųjų reikalų departamentas kasmet, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai patvirtinus finansinę sąmatą, pradeda finansuoti savivaldybių administracijų pateiktas paraiškas.

 

XI. PROJEKTŲ finansavimo sutarties pasirašymas

 

36. Savivaldybės administracijos direktoriui patvirtinus projektams skirtų lėšų paskirstymą, savivaldybės administracija raštu per 15 darbo dienų informuoja organizacijas dėl projektų finansavimo ir sutarčių sudarymo. Savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą dėl projektų, kuriems neskirtas finansavimas, savivaldybės administracija raštu per 15 darbo dienų apie šį sprendimą informuoja organizacijas, nurodydama motyvus.

37. Organizacija, gavusi informaciją dėl projektui skirto finansavimo, per 15 kalendorinių dienų pateikia savivaldybės administracijai patikslintą projektą pagal skirtas lėšas, pateiktas pastabas ir rekomendacijas. Jeigu organizacija per 15 kalendorinių dienų nuo informacijos dėl skirto finansavimo gavimo nepateikia savivaldybės administracijai patikslinto projekto (pagal skirtas lėšas, pastabas ir rekomendacijas), su ja projekto finansavimo sutartis nesudaroma.

38. Organizacijai pateikus savivaldybės administracijai patikslintą projektą (raštu ir kompiuterinėje laikmenoje) pagal skirtas lėšas, pateiktas pastabas ir rekomendacijas, savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos darbuotojas su organizacija pasirašo projekto finansavimo sutartį, parengtą pagal Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto finansavimo sutarties formą (5 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-533, 2013-09-13, Žin., 2013, Nr. 99-4921 (2013-09-20), i. k. 1132230ISAK00A1-533

 

39. Savivaldybės administracijai skyrus papildomai lėšų projektams finansuoti arba organizacijai atsisakius projektui finansuoti skirtų lėšų, arba savivaldybės administracijai nutraukus projekto finansavimą ir dėl šių priežasčių likus nepanaudotų lėšų, savivaldybės administracija raštu informuoja projektus įgyvendinančias organizacijas, kurių projektai finansuojami iš dalies, apie galimybę skirti papildomai lėšų projektams įgyvendinti. Organizacija teikia motyvuotą prašymą ir išlaidų detalią sąmatą papildomam finansavimui gauti, nurodydama projekto veiklas, kurioms bus panaudotos prašomos lėšos. Organizacijos prašomos lėšos neturi viršyti atitinkamam projektui iki visiško finansavimo trūkstamos dalies. Papildomo finansavimo prašymus svarsto komisija. Įvertinusi organizacijų prašomų lėšų poreikio pagrįstumą komisija pateikia siūlymą dėl papildomų lėšų paskirstymo, kurį tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.

 

XII. PROJEKTŲ išlaidų sąmatų TIKSLINIMAS

 

40. Organizacija be savivaldybės administracijos leidimo gali tikslinti projekto išlaidų sąmatą tuo atveju, jeigu nėra įtraukiama nauja išlaidų rūšis ir išlaidų dydžio pakeitimai neviršija 10 procentų tikslinamos išlaidų rūšies kiekvienos eilutės dydžio arba išlaidų dydis mažėja.

41. Kitais nei šio Aprašo 40 punkte numatytais atvejais organizacija turi pateikti savivaldybės administracijai pagrįstą prašymą tikslinti projekto veiklas ar projekto išlaidų sąmatą, kartu pateikdama palyginamąją tikslinamo projekto išlaidų sąmatą.

42. Organizacija gali teikti prašymą tik dėl dar nepatirtų išlaidų tikslinimo, išskyrus tinkamų finansuoti išlaidų sumažėjimo atvejus.

43. Savivaldybės administracija, apsvarsčiusi pateiktą prašymą, per 15 darbo dienų priima sprendimą dėl projekto išlaidų sąmatos tikslinimo, kurį tvirtina savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos darbuotojas.

44. Priėmus sprendimą leisti organizacijai tikslinti projekto išlaidų sąmatą, organizacija apie tai informuojama raštu. Organizacija per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo privalo atitinkamai patikslinti projekto išlaidų sąmatą ir pateikti savivaldybės administracijai.

45. Prašymai dėl projekto išlaidų sąmatos tikslinimo teikiami iki gruodžio 1 d. Vėliau pateikti prašymai nenagrinėjami.

 

XIII. PROJEKTŲ atrankos stebėsena ir projektų ĮGYVENDINIMO Kontrolė

 

46. Projektų atrankos stebėsenos tikslas – padėti savivaldybių administracijoms užtikrinti organizuojamų projektų vertinimo ir atrankos konkursų skaidrumą ir viešumą, sudarant pilietinės visuomenės – skėtinių neįgaliųjų asociacijų atstovams galimybes stebėti projektų vertinimo ir atrankos komisijų darbą.

47. Projektų atrankos stebėseną vykdo Neįgaliųjų reikalų departamento deleguoti skėtinių neįgaliųjų asociacijų (Lietuvos neįgaliųjų draugijos, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos, Lietuvos kurčiųjų draugijos, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“, Lietuvos žmonių su negalia sąjungos, Lietuvos parolimpinio komiteto, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos ir kt.) atstovai. Į savivaldybę deleguojama ne daugiau trijų atstovų, kurių funkcijos kiekvienoje savivaldybėje yra:

47.1. dalyvauti skirtingas negalias turinčių neįgaliųjų asociacijų atstovams arba savivaldybėje veikiančios neįgaliųjų klausimams spręsti nuolatinės komisijos nariams savivaldybės administracijos organizuojamame pasitarime, kuriame pristatomos ir aptariamos prioritetinės projektuose remiamos veiklos (paslaugos), savivaldybės prioritetai ir kiti aktualūs projektų finansavimo bei įgyvendinimo savivaldybėje klausimai ir teikti rekomendacijas;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-533, 2013-09-13, Žin., 2013, Nr. 99-4921 (2013-09-20), i. k. 1132230ISAK00A1-533

 

47.2. dalyvauti projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbe ir stebėti, kaip savivaldybės administracija organizuoja ir vykdo projektų paraiškų atranką bei teikti rekomendacijas;

47.3. susipažinti su projektų paraiškomis komisijos parengtu projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymo projektu ir teikti rekomendacijas projektų vertinimo ir atrankos komisijai dėl lėšų paskirstymo projektams ir Neįgaliųjų reikalų departamentui pateikti rekomendacijų kopiją.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-533, 2013-09-13, Žin., 2013, Nr. 99-4921 (2013-09-20), i. k. 1132230ISAK00A1-533

 

48. Projektų atrankos stebėseną neįgaliųjų asociacijos vykdo, įgyvendinant Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektuose neįgaliųjų teisių atstovavimo veiklą.

49. Projektų įgyvendinimo kontrolės tikslas – užtikrinti tikslingą ir efektyvų lėšų panaudojimą, įgyvendinant projektus.

50. Asmuo, turintis teisę veikti projektą įgyvendinančios organizacijos vardu, atsako už projektui skirtų lėšų tikslinį panaudojimą ir projekte nurodytų laukiamų rezultatų pasiekimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-533, 2013-09-13, Žin., 2013, Nr. 99-4921 (2013-09-20), i. k. 1132230ISAK00A1-533

 

51. Savivaldybės administracija kontroliuoja finansuojamų projektų įgyvendinimą ir lėšų panaudojimą pagal paskirtį, tai yra tikrina einamaisiais kalendoriniais metais (projekto įgyvendinimo metu) ir pasibaigus kalendoriniams metams (pasibaigus projekto įgyvendinimui), kaip tikslingai organizacijos naudoja projektams finansuoti skirtas lėšas (ar faktinės išlaidos atitinka sąmatose planuotoms, ar teisingi ataskaitose teikiami duomenys, ar laikomasi teisės norminių aktų, projektuose numatytų veiklų, ar pasiekiamas planuotas rezultatas). Atlikusi patikrinimą, savivaldybės administracija parengia kontrolės ataskaitą ir pateikia ją tikrintam subjektui.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-533, 2013-09-13, Žin., 2013, Nr. 99-4921 (2013-09-20), i. k. 1132230ISAK00A1-533

 

52. Organizacija įgyvendina projektą ir teikia savivaldybės administracijai projekto vykdymo, lėšų panaudojimo ir pasiektų rezultatų ataskaitas pagal projekto finansavimo sutartyje, parengtoje pagal Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto finansavimo sutarties formą (5 priedas), nustatytus reikalavimus, pridėtas ataskaitų formas ir nustatytus terminus.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-533, 2013-09-13, Žin., 2013, Nr. 99-4921 (2013-09-20), i. k. 1132230ISAK00A1-533

 

53. Nustačius šio Aprašo reikalavimų pažeidimus, savivaldybės administracija gali stabdyti arba gali nutraukti tolesnį projekto finansavimą, apie tai prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjusi projektą įgyvendinančią organizaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-533, 2013-09-13, Žin., 2013, Nr. 99-4921 (2013-09-20), i. k. 1132230ISAK00A1-533

 

54. Savivaldybių administracijos finansavimo sutartyje nustatyta tvarka teikia Neįgaliųjų reikalų departamentui ataskaitas apie lėšų panaudojimą įgyvendinant projektus.

55. Savivaldybių administracijos iki sekančių metų kovo 1 d. teikia Neįgaliųjų reikalų departamentui finansavimo sutartyje nustatytos formos informaciją apie lėšų paskirstymą projektams pagal vykdomas veiklas ir projektų laukiamus rezultatus.

 

XIV. LĖŠŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI PLANAVIMAS

 

56. Lėšos projektams finansuoti savivaldybių administracijoms skiriamos sutartiniais pagrindais tarp Neįgaliųjų reikalų departamento ir savivaldybių administracijų. Savivaldybių administracijos skiria papildomai ne mažiau kaip 10 procentų lėšų atrinktiems projektams įgyvendinti (pilnai finansuojant konkrečius projektus iš savivaldybės biudžeto lėšų arba paskirstant skiriamą savivaldybės biudžeto lėšų sumą dalimis atskiriems projektams).

57. Neįgaliųjų reikalų departamentas planuoja valstybės biudžeto lėšas kitais metais projektams finansuoti konkrečioje savivaldybėje, įvertindamas bendrą projektams finansuoti visose savivaldybėse numatytų lėšų dydį, išlaidas projektams administruoti, pagal bendrą šalyje gyvenančių neįgaliųjų dalį perskaičiuotą vidutinį konkrečioje savivaldybėje gyvenančių neįgaliųjų skaičių, organizacijų aktyvumo, įgyvendinant einamaisiais metais projektus konkrečioje savivaldybėje, rodiklį:

57.1. Planuojamos lėšos dalinamos į dvi dalis – projektams finansuoti ir projektams administruoti (ne daugiau kaip 5,5 procentus projektams finansuoti planuojamų lėšų);

57.2. Projektams finansuoti lėšos susideda iš dviejų dalių – kintamosios dalies lėšos ir tolygaus paskirstymo (prieinamumo) dalies lėšos;

57.3. Projektams finansuoti kintamosios dalies lėšas sudaro organizacijų aktyvumo įgyvendinti projektus konkrečiose savivaldybėse lėšų suma:

K = K1 + K2 + K3 + ...+ KX + .......+ K60;

K1, ... KX, ..... K60 – kintamosios dalies lėšos konkrečioje savivaldybėje.

57.4. Konkrečioje savivaldybėje projektams finansuoti kintamosios dalies lėšos apskaičiuojamos, įvertinant einamaisiais metais projektams įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų dydį ir organizacijų aktyvumo rodiklį:

KX = LX * APX, kur:

KX – einamaisiais metais konkrečioje savivaldybėje projektams finansuoti kintamosios dalies lėšos;

LX – einamaisiais metais konkrečioje savivaldybėje projektams finansuoti skirtų lėšų dydis;

APX – konkrečioje savivaldybėje organizacijų aktyvumo rodiklis.

57.5. Konkrečioje savivaldybėje organizacijų aktyvumo rodiklis apskaičiuojamas, įvertinant einamaisiais metais projektuose paslaugas gaunančių asmenų (neįgaliųjų, jų šeimos narių) dalį iš perskaičiuoto vidutinio konkrečioje savivaldybėje gyvenančių neįgaliųjų skaičiaus, kuris apskaičiuojamas konkrečios savivaldybės gyventojų skaičių dauginant iš šalyje gyvenančių neįgaliųjų skaičiaus ir dalinant iš bendro gyventojų skaičiaus:

AX

APX = ––– , kur:

NVX

AP– konkrečios savivaldybės organizacijų aktyvumo rodiklis;

AX – konkrečioje savivaldybėje einamaisiais metais paslaugas gaunančių asmenų (neįgaliųjų ir jų šeimos narių) skaičius;

NVX – perskaičiuotas vidutinis konkrečioje savivaldybėje gyvenančių neįgaliųjų skaičius.

GX * N

NVX = ––––– , kur:

G

G– konkrečios savivaldybės gyventojų skaičius;

N – bendras neįgaliųjų skaičius;

G – bendras gyventojų skaičius;

57.6. Projektams finansuoti tolygaus paskirstymo (prieinamumo) dalies lėšos apskaičiuojamos iš visų sekančiais metais projektams finansuoti lėšų atėmus kintamosios dalies lėšas:

T = B – K, kur:

B – visos projektams finansuoti sekančiais metais planuojamos lėšos;

T – projektams finansuoti sekančiais metais tolygaus paskirstymo (prieinamumo) dalies lėšos;

K – projektams finansuoti sekančiais metais kintamosios dalies lėšos.

57.7. Konkrečioje savivaldybėje projektams finansuoti skirtos tolygaus paskirstymo (prieinamumo) dalies lėšos apskaičiuojamos dalinant visas projektams finansuoti skirtas tolygaus paskirstymo (prieinamumo) dalies lėšas iš bendro neįgaliųjų skaičiaus ir dauginant iš perskaičiuoto vidutinio konkrečioje savivaldybėje gyvenančių neįgaliųjų skaičiaus:

T * NVX

TX = ––––––– , kur:

N

TX – projektams finansuoti skirtos tolygaus paskirstymo (prieinamumo) dalies lėšos konkrečioje savivaldybėje;

T – projektams finansuoti skirtos tolygaus paskirstymo (prieinamumo) dalies lėšos;

NVX – perskaičiuotas vidutinis konkrečioje savivaldybėje gyvenančių neįgaliųjų skaičius;

N – bendras neįgaliųjų skaičius.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-533, 2013-09-13, Žin., 2013, Nr. 99-4921 (2013-09-20), i. k. 1132230ISAK00A1-533

 

58. Neįgaliųjų reikalų departamentas iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. renka duomenis apie neįgaliųjų skaičių iš:

58.1. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie šalpos pensijos gavėjus (neįgalius vaikus ir suaugusius);

58.2. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie darbingo amžiaus neįgaliuosius savivaldybėse;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-533, 2013-09-13, Žin., 2013, Nr. 99-4921 (2013-09-20), i. k. 1132230ISAK00A1-533

 

58.3. savivaldybių administracijų – apie neįgaliųjų, kuriems savivaldybėje teikiamos specialiosios socialinės (dienos globos, ilgalaikės, trumpalaikės globos, socialinės priežiūros, teikiamos savarankiško gyvenimo namuose) paslaugos, skaičių.

59. Neįgaliųjų reikalų departamentas iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. informuoja savivaldybių administracijas apie kitiems metams projektams įgyvendinti maksimalias planuojamas valstybės biudžeto lėšas, kurios apskaičiuojamos, kaip nurodyta šio Aprašo 57 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-533, 2013-09-13, Žin., 2013, Nr. 99-4921 (2013-09-20), i. k. 1132230ISAK00A1-533

 

60. Jeigu, organizavus projektų vertinimo ir atrankos konkursą, paaiškėja, kad savivaldybėje nėra finansuojamų projektų arba projektams finansuoti reikalinga skirti mažiau lėšų, savivaldybės administracija kuo skubiau, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 d., apie tai informuoja Neįgaliųjų reikalų departamentą.

61. Jeigu, organizavus projektų vertinimo ir atrankos konkursą, paaiškėja, kad projektams finansuoti reikalinga daugiau lėšų, savivaldybės administracija iki einamųjų metų gruodžio 1 d. raštu pateikia motyvuotą prašymą Neįgaliųjų reikalų departamentui, kuris, atsižvelgdamas į motyvus ir kitų savivaldybių atsisakytas lėšas, paskirsto lėšų likutį motyvuotai pateiktiems prašymams. Papildomos lėšos skiriamos tik atrinktiems projektams finansuoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-533, 2013-09-13, Žin., 2013, Nr. 99-4921 (2013-09-20), i. k. 1132230ISAK00A1-533

 

62. Jeigu asignavimų valdytojų sprendimu planuojamų valstybės biudžeto lėšų dydis keičiamas, Neįgaliųjų reikalų departamentas patikslina kitiems metams projektams įgyvendinti planuojamų valstybės biudžeto lėšų dydį ir apie tai informuoja savivaldybių administracijas iki einamųjų metų gruodžio 10 d.

63. Projektams administruoti savivaldybių administracijoms skiriamos lėšos, priklausomai nuo einamaisiais metais administruojamų projektų skaičiaus: iki 10 projektų administruojančioms savivaldybėms skiriami 6 procentai projektams finansuoti planuojamų valstybės biudžeto lėšų, nuo 11 iki 20 projektų – 5,5 procento, daugiau nei 21 projektą – 5 procentai, tačiau ne daugiau kaip 90 tūkst. litų. Projektams administruoti skiriamos valstybės biudžeto lėšos gali būti naudojamos darbuotojų darbo užmokesčiui, sumokėti specialistams už projektų vertinimą, administravimą, kontrolės vykdymą, socialinio draudimo įmokoms, įmokoms į Garantinį fondą, transportui (išskyrus taksi), ryšių paslaugoms, kanceliarijos prekėms, kitoms prekėms (išskyrus ilgalaikį turtą). Į steigiamas darbo vietas projektams administruoti rekomenduojama įdarbinti neįgalius asmenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-533, 2013-09-13, Žin., 2013, Nr. 99-4921 (2013-09-20), i. k. 1132230ISAK00A1-533

 

XV. baigiamosios nuostatos

 

64. Projektai finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai patvirtintų asignavimų pagal programas.

65. Organizacijos turi teisę skųsti sprendimus, priimtus vadovaujantis šiuo Aprašu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

_________________


Socialinės reabilitacijos paslaugų

neįgaliesiems bendruomenėje projektų

finansavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškos forma)

 

__________________________________________________________________________

(paraišką teikiančios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas, telefonas)

 

 

____________________ savivaldybės administracijai

 

 

______ m. SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTO PARAIŠKA

 

20_____ m. _______________ d. Nr._________

 

Organizacijos pristatymas

Organizacijos įregistravimo data ir numeris, kodas

 

Adresas ir pašto indeksas

 

Telefonas (su tarpmiestiniu kodu)

 

Faksas (su tarpmiestiniu kodu)

 

Elektroninis paštas, interneto svetainė

 

Banko pavadinimas, banko kodas, biudžetinės sąskaitos Nr.

 

Praėjusiais metais organizacijos pritraukti finansavimo šaltiniai ir lėšos

 

Organizacijos patirtis teikiant neįgaliesiems nuolatinio pobūdžio paslaugas:

 

- praėjusiais metais

 

- einamaisiais metais

(Organizacijos įgyvendinti ir įgyvendinami projektai, kuriuose buvo ar yra teikiamos nuolatinio pobūdžio paslaugos neįgaliesiems ir jų šeimos nariams bendruomenėje, nurodant jų finansavimo šaltinius, skirtas lėšas, teiktas ar teikiamas paslaugas, paslaugų teikimo laikotarpį, jų periodiškumą, paslaugas gavusių ar gausiančių asmenų skaičius)

 

Esama padėtis

(Socialinės problemos įvardijimas, mastas, neįgaliųjų tikslinės grupės apibūdinimas – skaičius, amžius, specialieji poreikiai, kiek poreikius tenkina savivaldybė ir kiti teikėjai, paslaugų poreikis, prieinamumas, kokybė, siūlomi problemos sprendimo būdai)

 

 

Projekto tikslas ir uždaviniai

 

 

 

Projekto įgyvendinimo trukmė (mėnesiais)

 

 

 

Tikslinės asmenų grupės, kuriai skirtas projektas, apibūdinimas (projekto dalyvių skaičius, amžius, negalios pobūdis, neįgalumo, darbingumo arba specialiųjų poreikių lygis)

 

Projektui vykdyti turimos patalpos (aprašyti patalpas, kuriose organizuojamos projekto veiklos, jų atitiktį techninėms, sanitarinėms, higieninėms, priešgaisrinės saugos sąlygoms, plotą, kieno nuosavybė, nuomojamos, panauda, išlaikymo kainą)

 

 

Projektui vykdyti turima įranga (ryšio, informacinių technologijų, organizacinės technikos priemonės ir kt.)

 

 

Projektui vykdyti turimos transporto priemonės (kokios, pagaminimo metai, kieno nuosavybė, panauda)

 

 

Projektui vykdyti turimi darbuotojai (projekto vykdytojai, jų išsilavinimas, kvalifikacija, patirtis teikiant paslaugas neįgaliesiems, pareigos)

 

 

Projekto biudžetas

Eil.Nr.

Veiklos pavadinimas

Finansavimas einamaisiais metais, tūkst. litų

(nurodyti šaltinį)

Planavimas projekto įgyvendinimo metais,

tūkst. litų (nurodyti šaltinį)

Kiti šaltiniai

Iš valstybės ir savivaldybės biudžetų

Turimos lėšos

Kiti rėmėjai

Prašoma suma*

1.

Neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas ar atkūrimas

 

 

 

 

 

2.

Asmeninio asistento pagalba

 

 

 

 

 

3.

Užimtumas įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose

 

 

 

 

 

4.

Meninių bei kitų gebėjimų lavinimas meno, kultūros būreliuose, kolektyvuose, klubuose

 

 

 

 

 

5.

Sportinių gebėjimų lavinimas sporto būreliuose, klubuose

 

 

 

 

 

6.

Iš viso

 

 

 

 

 

* - nurodoma iš savivaldybės administracijos (toliau vadinama – savivaldybė) prašoma suma.

 

Projekto įgyvendinimo planas (pagal kiekvieną planuojamą vykdyti veiklą atskirai )

Eil. Nr.

Veiklos pavadinimas

Planuojamas veiklos laikotarpis (pradžia – pabaiga)

Paslaugos periodiš-kumas (kartai per savaitę)

Paslaugos trukmė (val.)

Paslaugos gavėjų skaičius

1.

Neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas ar atkūrimas

 

 

 

 

 

 

2.

Asmeninio asistento pagalba

 

 

 

 

 

 

3.

Užimtumas įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Meninių bei kitų gebėjimų lavinimas meno, kultūros būreliuose, kolektyvuose, klubuose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Sportinių gebėjimų lavinimas sporto būreliuose, klubuose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto išlaidų detali sąmata ir pagrindimas

Eil. Nr.

Išlaidų rūšis ir skaičiavimai

Prašoma suma iš savivaldybės

(tūkst. litų)

Išlaidų pagrindimas

(pagrįsti ir nurodyti, kokiai veiklai planuojamos išlaidos)

I. Administracinės išlaidos

1.

Darbo užmokestis projekto vadovui ir finansininkui (nurodyti pavardes, darbo trukmę, taikomą koeficientą)

 

Nurodyti projekto vadovo ir finansininko išsilavinimą

2.

Įnašai soc. draudimui, Garantiniam fondui (nurodyti vienoje eilutėje)

 

 

3.

Prekės (trumpalaikis turtas)

 

 

4.

Ryšių paslaugos

 

 

5.

Komandiruotės (transporto, kelionių faktinės išlaidos)

 

 

6.

Apmokėjimas įmonei už teikiamas buhalterines paslaugas

 

 

7.

Iš viso

 

 

II. Projekto vykdymo išlaidos

8.

Darbo užmokestis projekto vykdytojams (nurodyti pareigas, pavardes, darbo trukmę, taikomą koeficientą)

 

Nurodyti kvalifikaciją, išsilavinimą, vykdomą veiklą

9.

Įnašai soc. draudimui, Garantiniam fondui (nurodyti vienoje eilutėje)

 

 

10.

Apmokėjimas pagal autorines ir atlygintinų paslaugų sutartis

 

 

11.

Prekės

 

 

 

11.1. ilgalaikis turtas

 

Papildomai nurodyti bendro finansavimo lėšas (ne mažesnes nei 50 procentų)

 

11.2. trumpalaikis turtas

 

 

12.

Ryšių paslaugos

 

 

13.

Transporto išlaidos

 

 

14.

Patalpų eksploatavimo išlaidos

 

 

15.

Komandiruotės ir projekto dalyvių kelionės faktinės išlaidos

 

 

16.

Paprastojo patalpų remonto darbai

 

Papildomai nurodyti bendro finansavimo lėšas (ne mažesnes nei 50 procentų)

17.

Maitinimas

 

 

18.

Ilgalaikio materialiojo turto nuoma

 

 

19.

Ilgalaikio materialiojo turto remontas

 

 

20.

Iš viso

 

 

21.

IŠ VISO PROJEKTO IŠLAIDŲ

(7 + 20)

 

 

 

Laukiami rezultatai (pagal vykdomas veiklas)

Eil.Nr.

Veiklos pavadinimas

Laukiami rezultatai

Viso paslaugas gaus asmenų

Iš jų:

suaugusių neįgaliųjų

neįgalių vaikų

šeimos narių

1.

Neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas ar atkūrimas

 

 

 

 

2.

Asmeninio asistento pagalba

 

 

 

 

3.

Užimtumas įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose

 

 

 

 

4.

Meninių bei kitų gebėjimų lavinimas meno, kultūros būreliuose, kolektyvuose, klubuose

 

 

 

 

5.

Sportinių gebėjimų lavinimas sporto būreliuose, klubuose

 

 

 

 

Bendras naudą (paslaugas) gausiančių asmenų skaičius (pagal sąrašą) _____, iš jų neįgaliųjų ______ (iš jų neįgalių vaikų _____)

Bendras projekte dirbančių asmenų skaičius (pagal sąrašą) _____, iš jų neįgaliųjų skaičius ______

 

Poveikis tikslinei asmenų grupei (aprašyti, kokį tiesioginį poveikį teikiamos paslaugos turės neįgaliųjų ir jų šeimos narių gyvenimo kokybei)

 

_______________

(pareigų pavadinimas)

_________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

 

A.V.

 

_________________


Socialinės reabilitacijos paslaugų

neįgaliesiems bendruomenėje projektų

finansavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

__________________________________________________________________________

(organizacijos pavadinimas)

 

SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTO VERTINIMo anketa

 

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijai

Maksimalus galimų balų skaičius

Rekomenduojamos balų ribos

Skirtų balų skaičius

1.

Ar projektas atitinka prioritetus

(projektas vertinamas pagal Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo 9 punkte nustatytus projektų prioritetus)

15

 

 

- atitinka visus prioritetus

 

15

- atitinka 3–4 prioritetus

 

9–12

- atitinka 1–2 prioritetus

 

3–6

- neatitinka

 

0

2.

Sprendžiamos socialinės integracijos problemos

(aiškiai įvardintos, aktualios neįgaliųjų bendruomenei ir turi poveikį neįgaliųjų ir jų šeimos narių gyvenimo kokybei)

15

 

 

- aiškiai įvardintos, aktualios ir turi poveikį

 

13–15

- iš dalies įvardintos ir aktualios, iš dalies turi poveikį

 

7–12

- aktualumas ir naudingumas abejotinas

 

1–6

- neaktualios

 

0

3.

Projekto įgyvendinimas

(nuoseklus ir gerai parengtas projekto įgyvendinimo planas)

15

 

 

- nuoseklus ir išsamus

 

13–15

- nuoseklus, tačiau trūksta detalumo

 

7–12

- trūksta nuoseklumo ir detalumo

 

1–6

- nedetalus ir nenuoseklus

 

0

4.

Reikalingų lėšų pagrindimas

(projekto lėšos yra aiškios, detalios, pagrįstos, realios, suplanuotos, atsižvelgiant į vidutines kainas)

15

 

 

- pagrįstos, realiai suplanuotos, pateikti apskaičiavimai

 

13–15

- iš dalies pagrįstos, trūksta detalesnių apskaičiavimų

 

7–12

- prastai planuojamos, pateiktos be detalių apskaičiavimų

 

1–6

- nepagrįstos

 

0

5.

Kiti finansavimo šaltiniai

10

 

 

- skiriama daugiau kaip 30 procentų projektui įgyvendinti prašomų lėšų

 

9–10

- skiriama nuo 21 iki 30 procentų projektui įgyvendinti prašomų lėšų

 

6–8

- skiriama nuo 11 iki 20 procentų projektui įgyvendinti prašomų lėšų

 

3–5

- skiriama iki 10 procentų projektui įgyvendinti prašomų lėšų

 

1–2

- kitų finansavimo šaltinių nenumatyta

 

0

6.

Laukiamas projekto įgyvendinimo rezultatas

(ilgalaikis ir žymus tiesioginis poveikis neįgaliųjų bendruomenei, išliekamoji vertė, teikiamos naujos ir kokybiškos paslaugų rūšys, sukurtos naujos darbo vietos ir pan.)

15

 

 

- ilgalaikis ir žymus

 

13–15

- trumpalaikis ar nelabai žymus

 

7–12

- abejotinas

 

1–6

- jokio poveikio neįgaliųjų bendruomenei

 

0

7.

Patirtis teikiant paslaugas neįgaliesiems, turimi žmogiškieji ir materialiniai ištekliai projekto veiklai įgyvendinti

(turima patirtis teikiant paslaugas neįgaliesiems, kvalifikuoti specialistai, patalpos, ryšio, transporto priemonės ir kt.)

15

 

 

- turi pakankamai

 

13–15

- turi pakankamai, tačiau trūksta išsamesnio aprašymo

 

7–12

- turi nepakankamai

 

1–6

- neturi

 

0

Bendra balų suma

100

 

 

 

Projekto privalumai

 

 

Projekto trūkumai

 

 

 

Projekto veiklos, išlaidos, kurių siūloma nefinansuoti

 

Komisijos nario išvada

(projektą remti, neremti)

 

 

 

Projekto įvertinimas

Nuo 50 iki 100 balų – projektas remtinas, mažiau nei 50 balų – projektas atmestinas.

 

Komisijos narys

_________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

 

_______________

(data)

 

_________________


Socialinės reabilitacijos paslaugų

neįgaliesiems bendruomenėje projektų

finansavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE Projektų vertinimo ir atrankos komisijos DARBO ORGANIZAVIMO BENDRASIS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo bendrasis aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) reglamentuoja Projektų vertinimo ir atrankos komisijos (toliau vadinama – komisija) sudarymą, darbo organizavimą, projektų vertinimą, sprendimų priėmimą ir kitas komisijos darbą reguliuojančias nuostatas.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašu ir šiuo Aprašu.

3. Komisija sudaroma vertinti savivaldybės administracijai finansavimui gauti pateiktus Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus (toliau vadinama – projektai) ir parengti projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymo projektą, atsižvelgiant į skirtingas negalias (judėjimo, regėjimo, klausos, sutrikusio intelekto, sutrikusios psichikos ir kitas) turinčių asmenų specialiųjų poreikių tenkinimo reikalingumą.

4. Komisija sudaroma vieneriems metams iš ne mažiau kaip trijų specialistų (rekomenduojama iš savivaldybės administracijos, savivaldybei pavaldžių įstaigų, aukštųjų mokyklų, išskyrus darbuotojus, kuriems mokama už projektų administravimą). Projektų atrankos stebėseną vykdo Neįgaliųjų reikalų departamento deleguoti skėtinių neįgaliųjų asociacijų atstovai (toliau vadinama – neįgaliųjų asociacijų atstovai).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-533, 2013-09-13, Žin., 2013, Nr. 99-4921 (2013-09-20), i. k. 1132230ISAK00A1-533

 

5. Įvertinusi gautų projektų pobūdį ir kiekį, savivaldybės administracija apsisprendžia dėl komisijos narių skaičiaus ir kreipiasi į šio Aprašo 4 punkte nurodytas įstaigas dėl specialistų į komisiją paskyrimo. Kiekviena įstaiga apie savo deleguojamo atstovo paskyrimą, atšaukimą bei pakeitimą raštu praneša savivaldybės administracijai.

6. Komisijos sudėtį, šios komisijos pirmininką ir jo pavaduotoją tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.

7. Komisijos nariai, vertindami projektus ir rengdami projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymo projektą, laikosi skaidrumo, nešališkumo, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų.

8. Komisiją techniškai aptarnauja projektus administruojantys savivaldybės administracijos darbuotojai.

 

II. KOMISIJOS UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

 

9. Komisijos uždavinys – atrinkti savivaldybės administracijai finansavimui gauti pateiktus projektus, atsižvelgiant į skirtingas negalias (judėjimo, regėjimo, klausos, sutrikusio intelekto, sutrikusios psichikos ir kitas) turinčių asmenų specialiųjų poreikių tenkinimo reikalingumą.

10. Komisijos funkcijos yra šios:

10.1. vertinti savivaldybės administracijai finansavimui gauti pateiktus projektus;

10.2. svarstyti savivaldybės administracijos darbuotojų apibendrintus projektų vertinimo rezultatus;

10.3. parengti projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymo projektą, atsižvelgiant į skirtingas negalias (judėjimo, regėjimo, klausos, sutrikusio intelekto, sutrikusios psichikos ir kitas) turinčių asmenų specialiųjų poreikių tenkinimo reikalingumą.

 

III. KOMISIJOS narių TEISĖS

 

11. Komisijos nariai turi teisę:

11.1. gauti informaciją apie komisijos posėdžius ir savivaldybės administracijos darbuotojų apibendrintus projektų vertinimo rezultatus bei kitą su projektų vertinimu susijusią reikalingą informaciją;

11.2. susipažinti su svarstyti pateiktais projektais, jų vertinimo dokumentais. Komisijos narys, norėdamas gauti papildomos informacijos apie konkretų projektą, žodžiu, elektroniniu paštu ar raštu kreipiasi į savivaldybės administraciją su prašymu;

11.3. pateikti savo pastabas ir pasiūlymus dėl svarstomų apibendrintų projektų vertinimo rezultatų bei lėšų paskirstymo projekto.

 

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

12. Pagrindinė komisijos darbo forma yra posėdžiai. Komisijos posėdžiai yra uždari. Juose kviečiami dalyvauti projektų atrankos stebėseną vykdantys neįgaliųjų asociacijų atstovai.

13. Komisijos darbui vadovauja pirmininkas, jam nesant – pirmininko pavaduotojas.

14. Komisijos pirmininkas organizuoja komisijos darbą, pirmininkauja posėdžiams, pasirašo posėdžių protokolus.

15. Komisiją aptarnaujantys projektus administruojantys savivaldybės administracijos darbuotojai:

15.1. rengia posėdžių darbotvarkę ir posėdžių protokolus;

15.2. ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki komisijos posėdžio pradžios raštu informuoja komisijos narius ir projektų atrankos stebėseną vykdančius Neįgaliųjų reikalų departamento deleguotus skėtinių neįgaliųjų asociacijų atstovus apie posėdžio datą, laiką, vietą;

15.3. supažindina komisijos narius su pagrindinėmis projektų vertinimo procedūromis;

15.4. pateikia atsakymus į komisijos narių klausimus, susijusius su projektų vertinimu;

15.5. renka komisijos narių projektų vertinimo anketas bei kitą informaciją, kurios reikia lėšų paskirstymo projektui parengti;

15.6. apibendrina projektų vertinimo rezultatus ir pateikia komisijai svarstyti;

15.7. pateikia kitą reikalingą su svarstomų projektų rezultatais bei projektais susijusią informaciją. Prireikus ar komisijos narių prašymu posėdžio metu pateikia svarstomų projektų, jų priedų kopijas;

15.8. komisijos posėdžio metu parengia protokolo nutariamąją dalį – lėšų paskirstymo projektą, kurį to paties posėdžio metu pateikia pasirašyti komisijos pirmininkui ir komisijos nariams;

15.9. vykdo kitus komisijos pirmininko pavedimus, neprieštaraujančius teisės aktams ir šio Aprašo 7 punkte nurodytiems principams;

15.10. atsako už komisijos dokumentų tvarkymą, saugo komisijai pateiktus dokumentus ir komisijos posėdžių protokolų originalus per visą komisijos veiklos laikotarpį. Komisijai sustabdžius ar baigus veiklą, su jos veikla susijusius dokumentus perduoda savivaldybės administracijai, kuri juos saugo savo archyve.

16. Komisijos posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių.

17. Visi klausimai posėdžio metu aptariami posėdžio darbotvarkėje nustatyta tvarka, jei komisijos nariai bendru sutarimu posėdžio pradžioje nenusprendžia kitaip.

18. Pradėdami darbą komisijoje, komisijos nariai privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą ir nešališkumo deklaraciją dėl konkurso informacijos konfidencialumo užtikrinimo, šios informacijos viešo neskelbimo ir neplatinimo, objektyvių sprendimų priėmimo bei viešųjų ir privačių interesų konflikto vengimo (1 priedas). Savivaldybės administracijos darbuotojai (ne komisijos nariai) ir projektų atrankos stebėseną vykdantys Neįgaliųjų reikalų departamento deleguoti skėtinių neįgaliųjų asociacijų atstovai komisijos posėdžiuose gali dalyvauti tik pasirašę konfidencialumo pasižadėjimą (2 arba 3 priedai).

19. Komisijos narys negali turėti privačių interesų, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su pareiškėju, kurio projektas yra svarstomas. Jeigu yra pagrindo manyti, kad komisijos nario dalyvavimas svarstant ir priimant sprendimą dėl konkretaus projekto sukels interesų konfliktą, tas komisijos narys pats arba komisijos pirmininkui pareikalavus turi nusišalinti nuo šios procedūros. Į komisijos posėdžio protokolą įrašoma informacija apie galimą interesų konfliktą. Nusišalinus komisijos pirmininkui, komisijos pirmininko pareigas toliau eina komisijos pirmininko pavaduotojas.

20. Už konfidencialios informacijos atskleidimą, savo pareigų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą komisijos ir savivaldybės administracijos darbuotojai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Komisijos narys, kurio sprendimams neteisėtai buvo bandoma daryti įtaką, apie tai artimiausiame posėdyje informuoja komisiją.

 

V. Projektų vertinimas

 

22. Komisijos nariai ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo projektų paraiškų perdavimo komisijos nariams dienos raštu įvertina jiems priskirtus projektus.

23. Pareiškėjų pateikti projektai komisijos nariams paskirstomi komisijos posėdyje. Projektai komisijos nariams paskirstomi taip, kad kiekvieną projektą įvertintų ne mažiau kaip trys komisijos nariai.

24. Prieš pradedant projektų vertinimą, savivaldybės administracijos atsakingi darbuotojai supažindina komisijos narius su projektų paraiškomis, komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarka, projekto vertinimo anketa, vertinimo kriterijais, aptariami projektų vertinimo anketų pateikimo terminai, išdalinamos projektų paraiškos.

25. Komisijos narys privalo atsisakyti vertinti jam pateiktą projektą, jei paaiškėja, kad komisijos narys:

25.1. yra projektą pateikusios asociacijos, labdaros ir paramos fondo, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos (toliau vadinama – organizacija) narys;

25.2. dalyvauja projektą pateikusios organizacijos valdymo organų veikloje;

25.3. yra įtrauktas į projekto, kuris yra vertinimo stadijoje, vykdymo procesą;

25.4. gali nesuderinti viešųjų ir privačių interesų, gali būti šališkas.

26. Įvertinęs paskirtą projektą, komisijos narys užpildo projekto vertinimo anketą (Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo 2 priedas) (toliau vadinama – vertinimo anketa).

27. Projektas vertinamas pagal atskirus vertinimo kriterijus balais. Projektas galutinai įvertinamas, susumavus pagal kiekvieną vertinimo kriterijų skirtus balus. Aukščiausias galimas projekto įvertinimas yra 100 balų.

28. Apie projekto finansavimą sprendžiama pagal projekto surinktų balų sumą:

28.1. nuo 50 iki 100 balų – projektas remtinas;

28.2. mažiau nei 50 balų – projektas atmestinas.

29. Komisijos narys vertinimo anketoje taip pat nurodo projekto privalumus ir trūkumus, pateikia išvadą dėl projekto finansavimo, siūlymus dėl atskirų projekto veiklų, išlaidų nefinansavimo.

30. Jei dalis projekto išlaidų yra nepagrįstos, nėra akivaizdaus šių išlaidų būtinumo projekto veikloms įgyvendinti arba išlaidos priskiriamos prie netinkamų, komisijos nariai gali siūlyti sumažinti projekto išlaidas, išbraukdami netinkamas arba nepagrįstas išlaidas, arba sumažindami prašomų išlaidų sumą.

31. Baigę vertinimą, komisijos nariai užpildytas ir pasirašytas projektų vertinimo anketas pateikia savivaldybės administracijos darbuotojams, kurios toliau saugomos paraiškos byloje.

32. Komisijos nariai savivaldybės administracijos darbuotojams papildomai pateikia užpildytų vertinimo anketų elektronines versijas.

33. Surinkę ne mažiau kaip trijų komisijos narių išvadas, projektus administruojantys savivaldybės administracijos darbuotojai sudaro projektų vertinimo suvestines, kuriose išveda kiekvieno projekto vidutinį balą, apibendrina projektų vertinimo rezultatus ir pateikia juos svarstyti komisijai.

 

VI. KOMISIJOS SPRENDIMAI

 

34. Komisija sprendimus dėl projektų finansavimo priima posėdžiuose, rengiamuose šiame Apraše nustatyta tvarka.

35. Komisijos sprendimai priimami bendru sutarimu arba, jei jo negalima pasiekti, komisijos pirmininkui ir nariams balsuojant. Balsuojant komisijos nariai turi po vieną balsą. Balsuojama „už“ arba „prieš“. Sprendimas laikomas priimtu, jei už jį balsavo paprastoji komisijos narių dauguma. Jeigu balsai „už“ ir „prieš“ pasiskirsto po lygiai, lemiamas balsas yra komisijos pirmininko balsas (komisijos pirmininko pavaduotojo balsas – jei komisijos pirmininkas nusišalinęs). Jeigu svarstant projektus kuris nors komisijos narys nesutinka su daugumos sprendimu, jis gali pateikti komisijos pirmininkui savo atskirą nuomonę. Ši nuomonė turi būti įrašyta į komisijos posėdžio protokolą.

36. Komisija, apsvarsčiusi projektų vertinimo rezultatus, komisijos narių siūlymus ir išvadas bei kitą informaciją, susijusią su pateiktais atrinkti projektais, privalo parengti projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymo projektą, atsižvelgdama į skirtingas negalias (judėjimo, regėjimo, klausos, sutrikusio intelekto, sutrikusios psichikos ir kitas) turinčių asmenų specialiųjų poreikių tenkinimo reikalingumą, siūlydama savivaldybės administracijai:

36.1. skirti tam tikro dydžio finansavimą projektui įgyvendinti;

36.2. skirti tam tikro dydžio dalinį finansavimą projekto atskiroms remtinoms veikloms įgyvendinti;

36.3. skirti tam tikro dydžio finansavimą projektui įgyvendinti su išlyga;

36.4. neskirti finansavimo projektui įgyvendinti, atmetimo motyvus nurodant komisijos posėdžio protokole.

37. Komisija, rengdama projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymo projektą ir siūlydama dėl finansavimo projektams skyrimo:

37.1. vadovaujasi apibendrintais projektų vertinimo rezultatais ir, esant reikalui, kita su projektų vertinimu susijusia dokumentacija;

37.2. atsižvelgia į komisijos narių siūlymus bei argumentus;

37.3. pagal projekto įvertinimo vidutinį balą sprendžia apie projekto rėmimą:

37.3.1. projekto surinktas vidutinis balas daugiau negu 50 – projektas remtinas;

37.3.2. projekto surinktas vidutinis balas daugiau negu 50, tačiau dviem projektą vertinusiems komisijos nariams siūlant projekto nefinansuoti – projektas atmetamas;

37.3.3. projekto surinktas vidutinis balas mažiau negu 50 balų – projektas atmetamas;

37.3.4. projekto surinktas vidutinis balas mažiau negu 50 balų, tačiau dviem projektą vertinusiems komisijos nariams siūlant projektą finansuoti – dėl projekto rėmimo sprendžia bendru sutarimu arba, jei jo negalima pasiekti, komisijos pirmininkui ir nariams balsuojant, kaip nustatyta šiame Apraše;

37.4. užtikrina, kad nebūtų finansuojami du ar daugiau atitinkamoje teritorijoje sudvejintų projektų, todėl gali neatsižvelgti į projekto surinktą vidutinį balą ir priimti sprendimą teikti kitokias rekomendacijas dėl konkretaus projekto finansavimo lyginant su projektą vertinusių komisijos narių išvadomis ir siūlymais. Tokiu atveju, pirmumas teikiamas geriausiai įvertintam projektui – dėl projekto rėmimo komisija sprendžia bendru sutarimu arba, jei jo negalima pasiekti, komisijos pirmininkui ir nariams balsuojant, kaip nustatyta šiame Apraše.

38. Komisijos parengtas lėšų paskirstymo projektas pateikiamas susipažinti projektų atrankos stebėseną vykdantiems neįgaliųjų asociacijų atstovams, kurie per sutartą laiką raštu pateikia komisijai savo rekomendacijas, pritarimą arba nepritarimą parengtam lėšų paskirstymo projektui nurodydami motyvus.

39. Komisija apsvarsto projektų atrankos stebėseną vykdančių neįgaliųjų asociacijų atstovų pateiktas rekomendacijas dėl lėšų paskirstymo projekto, įvertina pateiktus argumentus ir parengia galutinį lėšų paskirstymo projektą, kurį teikia tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui.

40. Komisijos sprendimai įsigalioja komisijos pirmininkui pasirašius komisijos posėdžio protokolą.

 

VII. KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

41. Komisijos sprendimai įforminami komisijos posėdžio protokolu, kuriame nurodoma:

41.1. posėdžio data ir vieta;

41.2. posėdyje dalyvavę komisijos nariai;

41.3. posėdžio metu svarstyti projektai;

41.4. pateikti argumentai, paaiškinimai, priimti sprendimai;

41.5. kita, komisijos nuomone, svarbi posėdžio informacija.

42. Prie protokolo pridedamas projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymo projektas.

43. Posėdžio sekretorius parengia komisijos posėdžio protokolą, kurį pasirašo komisijos pirmininkas ir posėdžio sekretorius.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

44. Komisijos posėdžio darbo organizavimo procedūrinius klausimus, nenumatytus šiame Apraše, sprendžia komisijos pirmininkas.

45. Komisijos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, susirašinėjimo medžiaga, kiti dokumentai) saugomi savivaldybės administracijoje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

 

_________________


Socialinės reabilitacijos paslaugų

neįgaliesiems bendruomenėje projektų

vertinimo ir atrankos komisijos darbo

organizavimo bendrojo aprašo

1 priedas

 

___________________ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

__________________________________________________________________________

(komisijos nario vardas ir pavardė)

 

projektų VERTINIMO IR atrankos KOMISIJOS nario

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS ir Nešališkumo deklaracija

 

20_____ m. _____________ d.

 

Aš pareiškiu, kad vertindamas socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus,

 

1. Pasižadu:

1.1. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma, vertinant socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus;

1.2. man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti.

2. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

2.1. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų duomenys ir turinys;

2.2. projektų vertinimo išvados;

2.3. projektų vertinimo rezultatų duomenys;

2.4. kita informacija, susijusi su projektų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, jeigu jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams.

3. Patvirtinu, kad atsisakysiu vertinti man pateiktą projektą, jei paaiškės, kad aš esu projektą pateikusios organizacijos narys (-ė); dalyvauju projektą pateikusios organizacijos valdymo organų veikloje; esu įtrauktas (-a) į projekto, kuris yra vertinimo stadijoje, vykdymo procesą; galiu nesuderinti viešųjų ir privačių interesų ir galiu būti šališkas (-a).

4. Esu perspėtas (-a), kad pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, atsakysiu teisės aktų nustatyta tvarka ir turėsiu atlyginti savivaldybės administracijai padarytus nuostolius.

 

_________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

 

_________________


Socialinės reabilitacijos paslaugų

neįgaliesiems bendruomenėje projektų

vertinimo ir atrankos komisijos darbo

organizavimo bendrojo aprašo

2 priedas

 

 

___________________ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

__________________________________________________________________________

(savivaldybės administracijos darbuotojo vardas ir pavardė)

 

konfIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

20_____ m. ______________ d.

 

Aš pareiškiu, kad tvarkydamas (-a) socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos raštvedybą ir atlikdamas (-a) techninį darbą, susijusį su komisijos posėdžių įforminimu, ir susipažinęs (-usi) su visa iki šio momento prieinama informacija apie projektų paraiškų teikimą, vertinimą ir atranką, pasižadu išlaikyti paslaptyje visą su projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbu susijusią informaciją bei dokumentus (konfidencialią informaciją), taip pat dokumentus, kurie bus parengti projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdžių metu ar jiems pasibaigus. Užtikrinu, kad minėta informacija bus naudojama tik projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdžių įforminimo bei lėšų paskirstymo projekto sudarymo tikslais ir nebus atskleista jokiai trečiajai šaliai. Taip pat pasižadu neplatinti jokių man pateiktų rašytinės informacijos kopijų ir originalų.

 

_________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

 

_________________


Socialinės reabilitacijos paslaugų

neįgaliesiems bendruomenėje projektų

vertinimo ir atrankos komisijos darbo

organizavimo bendrojo aprašo

3 priedas

 

__________________________________________________________________________

(neįgaliųjų asociacijos atstovo vardas ir pavardė)

 

konfIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

20_____ m. _______________ d.

 

Aš pareiškiu, kad dalyvaudamas (-a) socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbe ir stebėdamas (-a), kaip savivaldybės administracija organizuoja ir vykdo projektų paraiškų atranką bei teikdamas (-a) rekomendacijas projektų vertinimo ir atrankos komisijai dėl lėšų paskirstymo projektams ir susipažinęs (-usi) su visa iki šio momento prieinama informacija apie projektų paraiškų teikimą, vertinimą ir atranką, pasižadu išlaikyti paslaptyje visą su konkurso organizavimu, projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbu bei projektų paraiškų atranka susijusią informaciją bei dokumentus (konfidencialią informaciją), taip pat dokumentus, kurie bus parengti projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdžių metu. Užtikrinu, kad minėta informacija bus naudojama tik konkurso organizavimo, projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo bei projektų paraiškų atrankos stebėjimo bei rekomendacijų dėl lėšų paskirstymo projektams teikimo tikslais ir nebus atskleista jokiai trečiajai šaliai. Taip pat pasižadu neplatinti jokių man pateiktų rašytinės informacijos kopijų ir originalų.

 

_________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

 

_________________


Socialinės reabilitacijos paslaugų

neįgaliesiems bendruomenėje projektų

finansavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Paraiškos dėl lėšų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skyrimo forma)

 

__________________________________________________________________________

(savivaldybės pavadinimas, kodas, adresas, telefonas)

 

Neįgaliųjų reikalų departamentui

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

PARAIŠKA DĖL LĖŠŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAMS FINANSUOTI SKYRIMO _________ METAMS

 

20____ m. _____________ d. Nr. ________

 

______________ savivaldybės administracija prašo skirti iš valstybės biudžeto

(savivaldybės pavadinimas)

lėšų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti:

 

1 lentelė

Eil. Nr.

Lėšų naudojimo paskirtis

Iš viso

(tūkst. litų)

Iš valstybės biudžeto

(tūkst. litų)

Planuojamos lėšos iš savivaldybės biudžeto

(tūkst. litų)

1

2

3

4

5

1.

Lėšų poreikis socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti (po projektų vertinimo)

 

 

 

2.

Lėšų poreikis projektų administravimo išlaidoms

 

 

X

3.

Lėšų poreikis iš viso (1+2)

(valstybės biudžeto lėšų poreikis negali viršyti Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos planuojamos valstybės biudžeto lėšų sumos)

 

 

 

 

 

Kita informacija

 

 

4.

Pateiktų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų skaičius iki projektų vertinimo

 

X

X

5.

Lėšų poreikis socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti pagal pateiktas paraiškas (iki projektų vertinimo)

 

X

X

6.

Finansuojamų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų skaičius po projektų vertinimo

 

X

X

 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymas

2 lentelė

Eil. Nr.

Organizacijos, įgyvendinančios projektą, pavadinimas

Iš viso

(tūkst. litų)

Iš jų:

Prašomos lėšos iš valstybės biudžeto

(tūkst. litų)

Planuojamos lėšos iš savivaldybės biudžeto

(tūkst. litų)

1

2

3

4

5

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

*

**

***

* Lėšų suma iš viso turi sutapti su 1 lentelės 1 eilutės 3 stulpelyje nurodyta lėšų poreikio suma.

** Prašomų lėšų suma iš viso turi sutapti su 1 lentelės 1 eilutės 4 stulpelyje nurodyta valstybės biudžeto lėšų poreikio suma.

*** Planuojamų lėšų suma iš viso turi sutapti su 1 lentelės 1 eilutės 5 stulpelyje nurodyta savivaldybės biudžeto lėšų poreikio suma.

 

Savivaldybės administracijos direktorius

_________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

A. V.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-533, 2013-09-13, Žin., 2013, Nr. 99-4921 (2013-09-20), i. k. 1132230ISAK00A1-533

 


Socialinės reabilitacijos paslaugų

neįgaliesiems bendruomenėje projektų

finansavimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto finansavimo sutarties forma)

 

Socialinės reabilitacijos PASLAUGŲ neįgaliesiems bendruomenėje projektUI vykdyTi ____________ metais lėšų pervedimo ir naudojimo SUTARTIS

 

20___ m. _______________d. Nr. __________

__________________

(sudarymo vieta)

 

______________________________ savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija), atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus _________________________________________________ (pareigos, vardas, pavardė) ir ___________________________________________ (toliau – Vykdytojas), atstovaujama/as ____________________________ (pareigos, vardas, pavardė) (toliau bendrai vadinama „Šalimis“), sudaro šią Sutartį dėl lėšų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti __________ metais pervedimo ir naudojimo (toliau – ši Sutartis):

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS

 

Savivaldybės administracija perveda šioje Sutartyje nustatyta tvarka valstybės (ir savivaldybės) biudžeto lėšas (toliau – lėšos) Vykdytojui Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui _____ m. vykdyti, o Vykdytojas įsipareigoja naudoti šias lėšas ir atsiskaityti už jų panaudojimą taip, kaip numatyta šioje Sutartyje.

 

II. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

1. Savivaldybės administracija įsipareigoja:

1.1. vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu lėšų, skirtų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti _______ metais, paskirstymu pervesti Vykdytojui ________________ tūkst. litų (__________________ suma žodžiais) Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui (toliau – Projektas) vykdyti. Projektas yra neatsiejama šios Sutarties dalis;

1.2. lėšas pervesti į Vykdytojo nurodytą biudžetinę sąskaitą kredito įstaigoje dalimis kas mėnesį arba pagal poreikį Šalių sutarimu bei Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka;

1.3. jeigu metų laikotarpiu lėšų dydis keičiasi, raštu informuoti Vykdytoją ir prašyti pateikti patikslintą Projektą, ir Šalių raštišku susitarimu atitinkamai pakeisti šios Sutarties 1.1 punkte nurodytą skirtų lėšų sumą;

1.4. teikti Vykdytojui informaciją, susijusią su įgyvendinamo Projekto apskaita ir dokumentavimu, konsultuoti Vykdytoją projekto įgyvendinimo klausimais;

1.5 vykdyti Projekto įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę einamaisiais kalendoriniais metais ir kalendoriniams metams pasibaigus;

1.6. nustačius, jog esama rimtų lėšų panaudojimo pažeidimų, kurių neįmanoma ištaisyti, arba gavus pagrįstą informaciją apie tokius pažeidimus, imtis būtinų priemonių netinkamai panaudotoms lėšoms susigrąžinti;

1.7. Savivaldybės administracija neatsako už šios Sutarties 1.1 ir 1.2 punktų vykdymą, jei lėšos laiku nepervedamos iš valstybės biudžeto.

 

2. Savivaldybės administracija turi teisę:

2.1. prireikus reikalauti iš Vykdytojo papildomos informacijos arba dokumentų, jeigu, Savivaldybės administracijos nuomone, pateiktos informacijos nepakanka;

2.2. turėti kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų teisių ir įsipareigojimų, susijusių su lėšų panaudojimu Projektui įgyvendinti.

 

3. Vykdytojas įsipareigoja:

3.1. lėšas naudoti vadovaujantis aktualiu Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, išlaidoms, numatytoms Vykdytojo Projekte ir būtinoms Projektui įgyvendinti bei planuojamoms faktiškai patirti ______ metais;

3.2. teikti Savivaldybės administracijos nustatyta tvarka nustatytos formos finansines ir veiklos ataskaitas:

3.2.1. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą (Formą Nr. 2) (pildoma augančia tvarka nuo metų pradžios, teikiama ketvirčiui pasibaigus);

3.2.2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų ataskaitą (teikiama kas mėnesį);

3.2.3. Projekto faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų suvestinę (teikiama už ataskaitinį ketvirtį, ketvirčiui pasibaigus) (1 priedas);

3.2.4. nustatytos formos Projekto vykdymo ataskaitą (pildoma augančia tvarka nuo metų pradžios, teikiama ketvirčiui pasibaigus) (2 priedas);

3.2.5. Projekto aprašomojo pobūdžio ataskaitą (finansiniams metams pasibaigus) (3 priedas);

3.2.6. banko sąskaitos išrašo kopiją ataskaitinių metų gruodžio 31-ai dienai (teikiama pasibaigus kalendorinių metų ketvirtam ketvirčiui);

3.3. kontroliuoti vykdomo Projekto įgyvendinimą;

3.4. iš anksto raštu informuoti Savivaldybės administraciją apie visų galimų su Projekto įgyvendinimu susijusių pakeitimų esmę ir priežastis, taip pat tuo atveju, jeigu yra įtraukiama nauja išlaidų rūšis ir išlaidų dydžio pakeitimai viršija 10 procentų tikslinamos išlaidų rūšies kiekvienos eilutės dydį. Jokie su Savivaldybės administracija raštu nesuderinti Projekto nukrypimai, keičiantys Projekto apimtį, Projekto išlaidas ar kitaip keičiantys Projektą, nėra leidžiami;

3.5. prašymai dėl Projekto tikslinimo gali būti teikiami iki einamųjų metų gruodžio 1 d. Prašymai gali būti teikiami tik dėl dar nepatirtų išlaidų tikslinimo, išskyrus tinkamų finansuoti išlaidų sumažėjimo atvejus;

3.6. laikytis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų perkant prekes, paslaugas ar darbus;

3.7. naudojant lėšas laikytis viešųjų ir privačių interesų derinimo nuostatų nenaudoti savo darbuotojų, jų pareigų, privačių interesų siekiant asmeninės naudos, nedaryti korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos;

3.8. nuolat viešinti vykdomo Projekto veiklas, informuoti visuomenę ir ypač tikslines grupes apie Projekto įgyvendinimą, lėšų panaudojimą ir pasiektus rezultatus, viešinti informaciją apie vykdomas veiklas ar teikiamas paslaugas Vykdytojo internetinėje svetainėje ir Visuomenės informavimo įstatyme nurodytomis informavimo priemonėmis (spauda, radijas, televizijos programos, kitos garso ir vaizdo priemonės);

3.9. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas grąžinti Savivaldybės administracijai per klaidą gautą didesnę lėšų sumą nei numatyta šioje Sutartyje;

3.10. turėti atskirą banko sąskaitą lėšoms pervesti ir tinkamai tvarkyti Projekto išlaidų buhalterinę apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi, pateikiama laiku, išsami, taip pat laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimų;

3.11. fiksuoti visas ūkines ir kitas operacijas, susijusias su Projekto įgyvendinimu, rengti veiklų (paslaugų) įvykdymą patvirtinančius dokumentus (naudos gavėjų sąrašus su parašais, kontaktine informacija ir trumpu paslaugos turinio aprašymu), saugoti su Projekto vykdymu susijusius dokumentus laikydamasis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatytos tvarkos;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-533, 2013-09-13, Žin., 2013, Nr. 99-4921 (2013-09-20), i. k. 1132230ISAK00A1-533

 

3.12. bendradarbiauti su Savivaldybės administracijos atsakingais darbuotojais, laiku teikti jiems visą prašomą informaciją, sudaryti sąlygas jiems apžiūrėti Projekto veiklų vykdymo vietą, susipažinti su dokumentais, susijusiais su Projekto ir šios Sutarties vykdymu;

3.13. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, pranešti Savivaldybės administracijai apie Vykdytojo atstovo, Vykdytojo adreso, telefono, fakso, banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus;

3.14. grąžinti Savivaldybės administracijai visas per __________ metus Projektui skirtas nepanaudotas lėšas ne vėliau kaip iki ________ m. gruodžio 28 d.

4. Vykdytojui neleistina parduoti, dovanoti ar kitaip perleisti (išskyrus Projekte numatytą perdavimą panaudos pagrindais), taip pat išvežti už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų, įkeisti ar kitaip suvaržyti teisių į ilgalaikį materialųjį turtą, kurį Vykdytojas įsigijo iš lėšų, skiriamų Projektui vykdyti.

 

5. Vykdytojas turi teisę:

5.1. atsisakyti pagal šią Sutartį numatytų pervesti lėšų bei apie tai informuoti Savivaldybės administraciją;

5.2. žodžiu ir raštu teikti Savivaldybės administracijai paklausimus, susijusius su Projekto įgyvendinimu.

 

III. SUTARTIES VYKDYMO KONTROLĖ

 

6. Savivaldybės administracijos, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei kitų kompetentingų institucijų įgalioti asmenys turi teisę audituoti ir kontroliuoti, kaip yra įgyvendinamas Projektas, taip pat turi teisę audituoti ir kontroliuoti Vykdytojo finansinę-ūkinę veiklą, kiek ji susijusi su Projekto įgyvendinimu, ir visas kitas aplinkybes, susijusias su Projektu ir šia Sutartimi, Projekto įgyvendinimo metu ir ne mažiau 10 (dešimt) metų po Projekto įgyvendinimo pabaigos.

7. Vykdytojas privalo bendradarbiauti su Savivaldybės administracijos, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei kitų kompetentingų institucijų įgaliotais asmenimis, laiku teikti jiems visą reikalingą informaciją, sudaryti sąlygas jiems tikrinti Projekto įgyvendinimą ir veiklą vietoje, įeiti į visas su Projekto įgyvendinimu susijusias patalpas, susipažinti su dokumentais, susijusiais su Projekto įgyvendinimu ir apskaita.

 

IV. lėšų mokėjimo SUSTABDYMAS, SUMAŽINIMAS, SUTARTIES NUTRAUKIMAS, PERVESTŲ LĖŠŲ GRĄŽINIMAS

 

8. Savivaldybės administracija turi teisę inicijuoti lėšų mokėjimo sustabdymą, sumažinimą arba šios Sutarties nutraukimą ir (arba) priimti sprendimą dėl Vykdytojui išmokėtų lėšų arba jų dalies grąžinimo, kai Vykdytojas:

8.1. laiku nepateikė Projekto įgyvendinimo ataskaitų šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

8.2. jei pasibaigus kalendorinių metų ketvirčiui nustatomas debitorinis įsiskolinimas;

8.3. teikdamas paraišką Projekto finansavimui gauti ar vykdydamas šią Sutartį, pateikė klaidinamą informaciją arba nuslėpė informaciją, turinčią reikšmės sprendimui skirti lėšas priimti arba tinkamai šios Sutarties vykdymo kontrolei;

8.4. įgyvendindamas Projektą, pažeidė Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, susijusius su Projekto įgyvendinimu;

8.5. nustojo vykdyti Projekto veiklas arba nesilaikė šios Sutarties 3 punkte nurodytų reikalavimų, arba negalėjo pasiekti šioje Sutartyje nustatytų Projekto uždavinių, tikslų ir apie tai neinformavo Savivaldybės administracijos;

8.6. nesudaro sąlygų ar neleidžia Savivaldybės administracijos įgaliotiems asmenims apžiūrėti vietoje ir (arba) patikrinti, kaip įgyvendinamas Projektas ir (arba) kaip vykdoma veikla po lėšų pervedimo;

8.7. nevykdo šios Sutarties sąlygų, nustatančių Vykdytojui pareigą tvarkyti apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku bei išsami;

8.8. pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šioje Sutartyje nustatytą dokumentų saugojimo tvarką;

8.9. tampa likviduojamas Projekto įgyvendinimo metu;

8.10. pažeidžia kitas šios Sutarties sąlygas.

9. Savivaldybės administracija, nustačiusi ir (arba) gavusi informacijos, kad esama šios Sutarties 8 punkte išvardintų pažeidimų, kaip galima greičiau atlieka papildomą iš Vykdytojo gautų dokumentų patikrinimą ir (arba) patikrą vietoje.

10. Savivaldybės administracija, atlikusi papildomą iš Vykdytojo gautų dokumentų patikrinimą ir (arba) patikrą vietoje ir aptikusi pažeidimų, sustabdo lėšų mokėjimą, nustato Vykdytojui terminą, per kurį padaryti pažeidimai turi būti pašalinti. Vykdytojas, gavęs Savivaldybės administracijos informaciją apie priimtą sprendimą dėl lėšų mokėjimo sustabdymo ir pažeidimų pašalinimo, privalo per sprendime nustatytą terminą įvykdyti sprendime išvardintus reikalavimus ir apie jų įvykdymą raštu informuoti Savivaldybės administraciją.

11. Jei Vykdytojas per nustatytą terminą nepašalina nustatytų pažeidimų, Savivaldybės administracija raštu informuoja Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir priima vieną iš šių sprendimų:

11.1. nutraukti lėšų mokėjimą bei pareikalauti grąžinti sumokėtas netinkamai panaudotas lėšas arba jų dalį;

11.2. sumažinti šios Sutarties 1.1 punkte nurodytų Vykdytojui skirtų lėšų dalį.

12. Savivaldybės administracija, prieš priimdama sprendimą inicijuoti lėšų mokėjimo nutraukimą ar sumažinimą, atsižvelgia į tai, ar Projektas įgyvendinamas netinkamai dėl Vykdytojo kaltės ar aplaidumo, ar dėl objektyvių aplinkybių, kurių neįmanoma buvo numatyti teikiant Projekto paraišką.

13. Savivaldybės administracija per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo nutraukti arba sumažinti lėšų mokėjimą priėmimo dienos apie šį sprendimą registruotu laišku informuoja Vykdytoją.

14. Sustabdytą lėšų mokėjimą Savivaldybės administracija atnaujina tik Vykdytojui pašalinus pažeidimus.

15. Ši Sutartis laikoma nutraukta nuo tada, kai Savivaldybės administracija priima sprendimą nutraukti lėšų mokėjimą Vykdytojui ir raštu informuoja Vykdytoją apie šios Sutarties nutraukimą.

16. Savivaldybės administracijai priėmus sprendimą sumažinti lėšas Vykdytojui, ši Sutartis laikoma pakeista nuo tokio sprendimo priėmimo.

 

V. PRANEŠIMAI

 

17. Pranešimai Šalims turi būti siunčiami šiais adresais:

17.1. Savivaldybės administracijai _________________________;

17.2. Vykdytojui _______________________________.

18. Pranešimas laikomas įteiktu tą dieną, kurią pranešimą gaunančioji Šalis užregistruoja pagal savo vidaus tvarką.

19. Pranešimas gali būti išsiųstas faksu šiais numeriais:

19.1. Savivaldybės administracijai ___________________;

19.2. Vykdytojui _____________________________.

20. Šalys privalo nedelsdamos viena kitą informuoti apie savo adreso ar telefakso numerio pasikeitimą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka šios Sutarties sąlygų arba ji negavo pranešimų, siųstų pagal šiuos duomenis.

21. Šioje Sutartyje numatytos ataskaitos turi būti siunčiamos paštu arba įteikiamos asmeniškai ar per pašto kurjerį. Ataskaitos gavimo diena laikoma ataskaitos originalo gavimo Savivaldybės administracijoje diena.

22. Ataskaitos pateikimo diena laikoma ataskaitos originalo siuntimo pašto spaudo diena (įteikiant asmeniškai Savivaldybės administracijos darbuotojui – įteikimo diena, įteikiant per pašto kurjerį – pašto kurjerio atžymos diena).

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi šios Sutarties Šalys, ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

24. Šalys yra atleidžiamos nuo atsakomybės dėl šios Sutarties vykdymo pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimą Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 68-1652).

25. Ši Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Visi iš šios Sutarties arba su ja susiję Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

26. Šios Sutarties priedai laikomi neatskiriama šios Sutarties dalimi.

27. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

 

VII. Sutarties priedai

 

28. _________________________(Vykdytojo pavadinimas) Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas.

29. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų suvestinės forma (1 priedas);

30. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto vykdymo ataskaitos forma (2 priedas);

31. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto aprašomojo pobūdžio ataskaitos forma (3 priedas).

 

Šalių adresai ir kiti rekvizitai

 

Savivaldybės administracija

 

_____________________________

_____________________________,

įstaigos kodas _________________,

adresas – _____________________,

tel. __________________________,

banko pavadinimas, atsiskaitomosios sąskaitos Nr., banko kodas ________

______________________________

______________________________

Vykdytojas

 

_____________________________

_____________________________,

įstaigos kodas _________________,

adresas – _____________________,

tel. __________________________,

banko pavadinimas, atsiskaitomosios sąskaitos Nr., banko kodas ________

______________________________

______________________________

 

Savivaldybės administracijos direktorius

 

 

_____________________________

(parašas)

_____________________________

(vardas ir pavardė)

A. V.

_______________________________

(vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas)

 

_____________________________

(parašas)

_____________________________

(vardas ir pavardė)

A. V.

 

_________________

 

 

Socialinės reabilitacijos paslaugų

neįgaliesiems bendruomenėje projektui

vykdyti lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties

1 priedas

 

(Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų suvestinės forma)

 

__________________________________________________________________________

(projekto vykdytojo pavadinimas, kodas, adresas, telefonas)

 

SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTO

FAKTINES IŠLAIDAS PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ SUVESTINĖ

 

20____ m. ________________ d. Nr. ____________

_____________________

(sudarymo vieta)

 

Eil. Nr.

Išlaidų rūšies pavadinimas

Dokumento pavadinimas, numeris, data

(PVM sąskaitos-faktūros Nr., darbo užmokesčio priskaičiavimo žiniaraštis, avansinė apyskaita, kelionių nurašymo aktas, buhalterinė pažyma ir t. t.),

Prekės, paslaugos pavadinimas

Suma pagal dokumentą

(Lt, ct)

I. Administracinės išlaidos

 

 

 

 

1.

Darbo užmokestis projekto vadovui ir finansininkui

 

 

 

2.

Įnašai soc. draudimui, Garantiniam fondui

 

 

 

3.

Prekės (trumpalaikis turtas)

 

 

 

4.

Ryšių paslaugos

 

 

 

5.

Komandiruotės (transporto, kelionių faktinės išlaidos)

 

 

 

6.

Apmokėjimas įmonei už teikiamas buhalterines paslaugas

 

 

 

7.

Iš viso

 

 

 

II. Projekto vykdymo išlaidos

 

 

 

 

8.

Darbo užmokestis projekto vykdytojams

 

 

 

9.

Įnašai soc. draudimui, Garantiniam fondui

 

 

 

10.

Apmokėjimas pagal autorines ir atlygintinų paslaugų sutartis

 

 

 

11.

Prekės

 

 

 

 

11.1. ilgalaikis turtas

 

 

 

 

11.2. trumpalaikis turtas

 

 

 

12.

Ryšių paslaugos

 

 

 

13.

Transporto išlaidos

 

 

 

14.

Patalpų eksploatavimo išlaidos

 

 

 

15.

Komandiruotės ir projekto dalyvių kelionės faktinės išlaidos

 

 

 

16.

Paprastojo patalpų remonto darbai

 

 

 

17.

Maitinimas

 

 

 

18.

Ilgalaikio materialiojo turto nuoma

 

 

 

19.

Ilgalaikio materialiojo turto remontas

 

 

 

20.

Iš viso

 

 

 

21.

IŠ VISO IŠLAIDŲ (7 + 20)

 

 

 

 

 

__________________

(organizacijos vadovo pareigų pavadinimas)

_________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

 

Vyr. buhalteris

_________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

 

Socialinės reabilitacijos paslaugų

neįgaliesiems bendruomenėje projektui

vykdyti lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties

2 priedas

 

(Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto vykdymo ataskaitos forma)

 

__________________________________________________________________________

(organizacijos pavadinimas, kodas, adresas, telefonas)

 

 

_______ M. _____ KETVIRČIO SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTO VYKDYMO ATASKAITA

 

20____ m. ____________________ d. Nr. ____________

 

PASIEKTI REZULTATAI IR LĖŠŲ PANAUDOJIMAS PAGAL VYKDOMAS VEIKLAS

Eil.Nr.

Veiklos pavadinimas

Pasiekti rezultatai

(pagal sąrašą, nuo metų pradžios)

Lėšų panaudojimas

(tūkst. litų)

Viso paslaugas gavo asmenų

Iš jų:

Patvirtintas finansavimas viso (metams)

Faktinės išlaidos

(nuo metų pradžios)

suaugusių neįgaliųjų

neįgalių vaikų

šeimos narių

1.

Neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas ar atkūrimas

 

 

 

 

 

 

2.

Asmeninio asistento pagalba

 

 

 

 

 

 

3.

Užimtumas įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose

 

 

 

 

 

 

4.

Meninių bei kitų gebėjimų lavinimas meno, kultūros būreliuose, kolektyvuose, klubuose

 

 

 

 

 

 

5.

Sportinių gebėjimų lavinimas sporto būreliuose, klubuose

 

 

 

 

 

 

6.

Iš viso

*

*

*

*

 

 

* nurodomas nesumuojamas bendras naudą (paslaugas) gavusių asmenų skaičius (pagal sąrašą, nuo metų pradžios).

 

Bendras projekte dirbusių asmenų skaičius (pagal sąrašą, nuo metų pradžios) _________ , iš jų neįgaliųjų skaičius ________ (į dirbusių asmenų skaičių neįtraukiami asmenys, dirbę vienkartinio pobūdžio darbus).

 


LĖŠŲ PANAUDOJIMAS PAGAL PROJEKTO IŠLAIDAS

Eil. Nr.

Išlaidų rūšis

(nurodyti vienoje eilutėje)

Patvirtintas finansavimas viso (metams),

(tūkst. litų)

Faktinės išlaidos

(nuo metų pradžios),

(tūkst. litų)

I. Administracinės išlaidos

 

 

 

1.

Darbo užmokestis projekto vadovui ir finansininkui

 

 

2.

Įnašai soc. draudimui, Garantiniam fondui

 

 

3.

Prekės (trumpalaikis turtas)

 

 

4.

Ryšių paslaugos

 

 

5.

Komandiruotės (transporto, kelionių faktinės išlaidos)

 

 

6.

Apmokėjimas įmonei už teikiamas buhalterines paslaugas

 

 

7.

Iš viso

 

 

II. Projekto vykdymo išlaidos

 

 

 

8.

Darbo užmokestis projekto vykdytojams

(nurodyti vykdytojų skaičių)

 

 

9.

Įnašai soc. draudimui, Garantiniam fondui

 

 

10.

Apmokėjimas specialistams pagal autorines ir atlygintinų paslaugų sutartis

 

 

11.

Prekės

 

 

 

11.1. ilgalaikis turtas

 

 

 

11.2. trumpalaikis turtas

 

 

12.

Ryšių paslaugos

 

 

13.

Transporto išlaidos

 

 

14.

Patalpų eksploatavimo išlaidos

 

 

15.

Komandiruotės ir projekto dalyvių kelionės faktinės išlaidos

 

 

16.

Paprastojo patalpų remonto darbai

 

 

17.

Maitinimas

 

 

18.

Ilgalaikio materialiojo turto nuoma

 

 

19.

Ilgalaikio materialiojo turto remontas

 

 

20.

Iš viso

 

 

21.

IŠ VISO IŠLAIDŲ (7 + 20)

 

 

 

__________________

(organizacijos vadovo pareigų pavadinimas)

_________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

 

A. V.

 

_________________

 

 

Socialinės reabilitacijos paslaugų

neįgaliesiems bendruomenėje projektui

vykdyti lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties

3 priedas

 

(Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto aprašomojo pobūdžio ataskaitos forma)

 

__________________________________________________________________________

(organizacijos pavadinimas, kodas, adresas, telefonas)

 

_______ M. SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTO

APRAŠOMOJO POBŪDŽIO ATASKAITA

 

20____ m. ___________________ d. Nr. ____________

 

Eil. Nr.

Veiklos pavadinimas

Panaudota lėšų

(tūkst. litų)

Vykdytų veiklų aprašymas

(pagal kiekvieną vykdytą veiklą aprašoma kas buvo padaryta, nurodomos suteiktos paslaugos, jų teikimo laikotarpis, periodiškumas, paslaugas teikusių ir jas gavusių asmenų skaičius, kokioms išlaidoms buvo panaudotos lėšos ir kt.)

1.

Neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas ar atkūrimas

 

 

2.

Asmeninio asistento pagalba

 

 

3.

Užimtumas įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose

 

 

4.

Meninių bei kitų gebėjimų lavinimas meno, kultūros būreliuose, kolektyvuose, klubuose

 

 

5.

Sportinių gebėjimų lavinimas sporto būreliuose, klubuose

 

 

6.

Iš viso

 

 

 

__________________

(organizacijos vadovo pareigų pavadinimas)

_________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

 

A. V.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-533, 2013-09-13, Žin., 2013, Nr. 99-4921 (2013-09-20), i. k. 1132230ISAK00A1-533

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. A1-345 "Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo